Hotărârea nr. 35/2019

HCLS3 nr.35 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată Ia adresa str. Anton Pann nr. 27, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39185/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35954/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 16.01.2019 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 27, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art. 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
NR. 35

DIN 31.01.2019CABINEI PRIMAR


| SECTOR 3


CA8INET PRIMAR

N.


TFuroN <ț< oj 5- ■; FAX ( k . cei) 318 vr 04 E MAU < • ■ ima, prim. -^.ro

C.< ea E ' ti !<r. ’ i. ’ct r 3, 03’084. București. www.primancj.ro


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată

la adresa str. Anton Pann nr. 27, Sector 3, București


Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Anton Pann nr. 27 Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 300% pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 27, Sector 3.


Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbate^         arii Consiliului Local al Sectorului 3.E0OIȚĂ


Datele dumneavoastră p rson. 'e s^nt p el. erate d. i . 'măria Sec’o ui 3 < conformitate cu Regulamentul Uniunii I "pene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor le. ale. Datele pot fi dezvăluite unor teiți în baz.i unui temei al just ficat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679'2016. printr-i ■ cerere ser ’ ,â. - minată datată transmisă pe adresa Primăiict Sector 3


Aoexa nir. Ha


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de*a adresa:

_p4n."                                      ___________ ___. și a. constatat următoarele:


l,.........................

t?V • • C&*........J                      - ■ • -                        .........................................................


.....
Anexa ar. 1bClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general ai imobilului.

Adresă                     A      ~


1. ACOPERIȘ

înveli toare*

!

1

Punctaj

i Punctaj acordat

□ Nu este cazul

! Nu există

.3 Fără degradări

i                                                                                                                                                                i

r\

Aa

□ Degradări minore

i Invelitoarea lipsește și/sau e

i degradată parțial (maxim

: 10% din suprafața totală).

1 Este suficientă reașezarea :

i materialului învelitorii și | remedieri locale.

1-2

i

1                                                                        i

•                                                                                           l

□ Degradări medii

j învelltoăre lipsește și/sau e ’ | degradată în proporție mare i i (10-30% din suprafața ; totală), coamele sunt

■ neetanșe.

! Necesită înlocuire și fixare.

3-7

______ ■

i                                                                                          ;

X—   |

f □Degradări majore

j

i

. Invelitoare lipsește și/sau e j | degradată în proporție de : peste 30% din suprafața i totală, coamele sunt ! neetanșe.

i Prezintă curburi/ruptun

, majore. Necesită înlocuire

: totală.                              J

8-12

!

1

l

1

i

i

1

1

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, rablă, șindrilă, etc.

Coraașa, streașină, atic*

i

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

- j—       ________ j

0

□ Degradări minore

j Elementele de închidere

: sunt desprinse și degradate

; punctual. Nu sunt urme de ș

■ umiditate. Suficientă

| reparația punctuală.

1-2

i

j Elementele de închidere

• sunt desprinse și degradate

.  ----------------p

1Degradări medii

parțial (10-30% din                3-7

lungime), umiditate vizibilă i

! pe alocuri. Necesită

j înlocuire și refacere parțială l

1 Degradări majore

J

i

Elementele de închidere sunt desprinse și degrauate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită ; înlocuire totală. Risc pentru j trecători

8-12

* indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.
i Jgheaburi, buriane și elemente de tânichigerie*

Punctaj       Punctaj

;■ acordat

! UNu este cazul

Nu există

_______ 1

j UFără degradări

0        i   ■—■—

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea j jgheaburilor.

)

-2 | _

□Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanse și deformate) și/sau înfundate. Necesită

t înlocuire parțială

î

3-7

i

!

„..1 Degradări majore

i

1

1

... .

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa ; tubului de racord la rețeaua ; de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

J

8-12 .

J

-'Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

Tencuială*                                                 i

1

.....                          ____ _____ ________________________________L

Punctaj

Punctaj acordat j

□Fără degradări

i

0

i

□Degradări minore

j Degradări, punctuale și

! incidentale ale tencuielii.

i Fără

, 1

j igrasie. Posibilă remediere

( punctuală. .

1-2

} !

1

i

i

Degradări medii

i Degradări locale ale

i tencuielii (10-30% din suprafața.

fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

i

□Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, : se despnnd și/sau sunt i puternic umede, tencuială

8-12

r~\

j                                1

' degradată peste 30% din

suprafață. Suprafețele se

___________________refac total. _  _______;               __

*Se vor lua în considerare oaicoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

i Zugrăveală*                                               , Punctaj


' □Fără degradări

.']Degradări minore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă

. remedierea punctuală.

1-2

.]Degradări medii

i Zugrăveala exfoliată parțial

1 (10-30% din suprafața

j fațadelor). Suprafețele se

j rezugrăvesc.                 ’fv

>**

.5

.Degradări majore

' Zugrăveala exfoliată și/sau

■ decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

i Suprafețele se refac total.

4

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dăcă acestea există.Punctaj

acordat

Tâmplărie*

Puncta.]

' Tară degradări

--------- j                                                                                                     ..........

n

; □Degradări minore

1

' Vopsire’defectuasă

' (scorojită), ușoară uzură &

! materialului. Nu lipsesc

■ elemente de tâmplărie.

! Tâmplăna se revopsește și j se remediază punctual.

i-2

i

! *

i

1 . ....

j

!                                                            ț

t

>

i Degradări medii

j Materialele componente

' detenorate, deformate,

i nefolosibile și/sau defecte

! (cel puțin un element). Nu

: lipsesc elemente. Reparații j și înlocuire.

3

. -

1

3

1

.1 Degradări majore

' Materialele componente

; puternic detenorate și

j deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cei puțin, un element). Necesită înlocuire completă.

4          j

i

M Elemente de tâmplărie:

ferestre (împreună cu obloane), uși

(împreună cu vitrine, porți de acces.

, Elemesaîe decorative*

T !

□Nu este căzui

□ Fără degradări________

Elemente decorative

Punctaj ; Punctaj

acordat.Degradări minore


incomplete și/sau afectate în


1-2


timp ae factori atmosferici și biologici


■ Degradări medii


Elemente decorative care lipsesc ae ne fațade,

' inclusiv cele îndepărtate în ! mod abuziv.

□ Degradări majore

! Elemente decorative

i desprinse, care prezintă nsc de cădere. Elemente de

i tmichigene care lipsesc.

; Risc pentru trecători.

-H-----—----

a

i

i

1 __________________________

1 !

* indif erent de materialul din

. care sunt alcătuite:stuc, piatră,

fier, tablă, poiistiren, etc.

, 3. DEFICIENȚE STRUCT

'URALE 'VIZIBILE DIN EX"

PERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

acordat

i';Nu este căzui               j

Fără degradări

n

A

Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc : de cădere. Coșuri de fum . care prezintă elemente de i dccorațium lipsă.

‘ -7

i

j

___

□Degradări majore

' Elemente din lemn rupte [ și/sau’l'ipsă, deformări majore aie structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial . sau total. Risc pentru i trecători.

i

8-12

1

j

*Se vor lua în considerare și <

coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale șarpantei.

' Perețiw

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

0

□ Degradări medii

! Elemente lipsă pe suprafețe i mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

i

.-7

r

t

1

..jDegradăn majore

i i

1

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial, sau totai. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea ■ se va face în baza unui proiect de consolidare și

8-24

—-

V

' reparații capitale, on se va >

- desființa: în baza unui

___ ; proiect tehnic autorizat. ;____ ~—

"“Indiferent de materialul din oare este compusă structura verticală: zidărie din. cărămidă, zidărie am piatră, lemn, beton, etc.


 • L] Nu este cazul

. o Fără degradări__

i

 • ■ □Degradări minore


Nu există ____
 • • Zugrăveala și/sau vopsitoria j împrejmuirii sunt exfoliate

! incidental. Posibilă

5                     ,                                                                n-

; remedierea punctuală.

-j---------F

i Elemente decorative

! componente lipsă, iar

ș zugrăveala și/sau vopsitori a j î împrejmuirii sunt exfoliate j ; în proporție de peste 10%

! din suprafață._______.

I împrejmuirea prezintă

i deformări, degradări,

! înclinări structurale vizibile. ; împrejmuirea lipsește

i parțial. Risc pentru

! trecători.* Indiferent ue materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

; cauzele probabile ale degradărilor        .

.^Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea ; timpului, etc.________________________

j □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei î clădiri__________________ _________________

i □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a i Regulamentului local de urbanism, etc.____________

j~ OBSERVATE
Bauacîajiii total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele dm coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare;.

; RuffiC'îajus de referință. în cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de . rcîcrințH,

! Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctai total/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

; Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.         ___

Categoria de impozitare a clădirii      _________

 • □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

 • □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%


• □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru, punctaj procentual între 41% și 60% I

i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

j 80%_________

■ □ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și

întocmit,

/ Al,4?C 6 C
, 100%

:PUNCTAJ

PUNCTAJ

PUNCTAJ

’ CATEGORIA DE i

1 TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

] IMPORTARE

i..... .. hu

r                                 .......i

U                                >              i

A

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul... .......2.(

supIimentajreaordifHidezi a ședinței ordinare din data de


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....... ................. ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........J..?......... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordimi-de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NULA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ/AlJRIANA

MEMBRI:      |

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONTARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       .............

. de pe ordinea de zi /


-supiinrentăreâ ordinii-de zi a ședinței ordinare din data de .5.Z

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe ordinea de zi / suphmentareK'Ui'dinii de

~zia ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NETA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR,

VASILIU MARIANA

'yjVOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..3..^?...............de pe ordinea de zi /

suplimentârea^FHiniFde zi a ședinței ordinare din data de                   ........

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul        .........

de pe ordinea de zi / suplimentarea, ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /MU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...............7..                                ..................................................

MEMBRI.

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL