Hotărârea nr. 348/2019

HCLS3 nr.348 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. -215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive nr. 453806/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Referatul nr. 452285/19.06.2019 al Secretarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 452236/19.06.2019 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

  • - Adresa nr. 452408/19.06.2019 a Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

A

In conformitate cu prevederile:

Art. 9 alin. (1) și art. 10 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Pct. 1.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea dministrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se alege în funcția de președinte de ședință doamna/domnul consilier VĂDUVA IULIANA pe o perioadă de 3 luni începând cu data de 02.07.2019, care va conduce ședințele Consiliului Local al Sectorului 3 și va semna hotărârile adoptate de/acesta.

NR. 348

DIN 25.06.2019PRIMĂRIA *romania2019.eu

Ptețedinjfa Rwncrsisi ta ComEui Un’up, Europene


CABINET PRIMAR

(SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data..^,^x


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere referatul nr. 452285/19.06.2019 al Secretarului Sectorului 3 privind necesitatea alegerii unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 02.07.2019, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

Nr. 452236/19.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 198/28.03.2019, doamna VĂDUVA IULIANA a fost aleasă președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până Ia data de 02.07.2019.

Având în vedere prevederile:

  • > pct. 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3 aprobat prin HCLS3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

  • > art. 9 alin. (1) și art. 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

  • > art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 02.07.2019.

SECRETARprivind alegerea președintelui de ședință

Având in vedere:

• Prevederile pct. 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

• Prevederile art. 9 alin. 1 si art. 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a Consiliilor Locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

• Prevederile art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Faptul că mandatul doamnei VĂDUVA IULIANA, aleasă în funcția de președinte de ședință prin HCLS 3 nr. 198/28.03.2019, expiră în data de 01.07.2019;


Propun promovarea prezentului proiect de hotărâre privind alegerea unui  nou președinte de ședință pe o pcrioadă'de 3 luni, începând cu data de 02.07.2019,  conform art. 41 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulteri
DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCALNr. 452408/19.06.2019


CĂTRE,CABINET PRIMAR

A

In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. ”

Anexat vă transmitem următoarele documente:

■  proiectul de hotărâre;

■  referatul nr. 452285/19.06.2019 al Secretarului Sectorului 3;

• raportul de specialitate nr. 452236/19.06.2019 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;


FLORENTINMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT fg


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...../..Z..............de pe ordinea de^zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.............. Z.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .......a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....d.ZZ.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


SECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN