Hotărârea nr. 347/2019

HCLS3 nr.347 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 454943/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.453054/20.06.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • — Adresa nr.453082/20.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

Ari. 37, alin. (1) - (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art.25, art.26 din anexa 2 la HG nr. 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;

 • —  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

HCLS 3 nr. 603/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL;

HCLS 3 nr. 177/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL;

HCLS 3 nr. 178/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL;

HCLS 3 nr. 179/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • -  HCLS 3 nr. 180/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL;

HCLS 3 nr. 182/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • - HCLS 3 nr. 584/ 19.12.2018 privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Aministrație la întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar;

HCLS 3 nr. 267/16.05.2019 privind aprobarea actualizării Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin,(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Componenta variabilă anuală a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar reprezintă un procent de maxim 10% din profitul net realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

Art.2. Sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile sunt sume nete.

Art.3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

NR. 347

DIN 25.06.2019
CaleaTELEFON (004 021) 318 03 23 - z8 FAX (004 ozi) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Judaati nr. ’igu Sector 31 031084, București SECTOR 3

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remuneraței președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar

„Prin Hotărârile nr. 603/27.11.2017, nr. 177,178, 179, 180, 182/26.11.2018 și nr. 267/16.05.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai întreprinderilor publice: Algorithm Residential S3 SRL, Investiții Spații Verzi S3 SRL, AS3-Administrare Străzi S3 SRL, Internet și Tehnologie S3 SRL, OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și Administrare Active Sector 3 SRL, pe baza cărora se plătește remunerația variabilă tuturor membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților mai-sus menționate.

Având în vedere faptul că indemnizația lunară a președintelui și a membrilor Consiliului de Administrație este determinată ca sumă netă, iar prin Hotărârea nr. 584/19.12.2018 a Consiliului Local Sector 3 au fost aprobați parametrii pentru plata componentei variabile a remunerației președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar, fără a se indica dacă sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componenentei variabile anuală, se calculează ca sume nete sau brute, se impune clarificarea acestei situații, respectiv ca sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile anuală, care este în cuantum de maxim 10% din profitul net realizat, să fie sume nete.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de solicitarea nr.703/18.06.2019 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL înregistrată cu nr.450838/CP/18.06.2019 precum și de raportul de specialitate nr. 453054/20.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care în supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.
E-MAIL guvefn2nlacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odooești nr. 57, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 453054/20.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remuneraței președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar

Având în vedere:

 • - HCLS 3 nr. 603/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Residential S3 SRL;

 • - HCLS 3 nr. 177/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL;

 • - HCLS 3 nr. 178/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL;

 • - HCLS 3 nr. 179/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • - HCLS 3 nr. 180/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL;

 • - HCLS 3 nr. 182/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • - HCLS 3 nr.584/19.12.2018 privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remuneraței președintelui și membrilor Consiliilor de Aministrație la întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar;

 • - HCLS 3 nr. 267/16.05.2019 privind aprobarea actualizării Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

în conforimitate cu prevederile:

 • -  Art. 37 (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

 • (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salariat mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasifîcației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă

jAjLflk      PRIMĂRIA*^

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^^J

se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvemanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

 • (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3* alin. (5).

 • (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefînanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Remunerația variabilă a fost stabilită conform prevederilor legale și prevăzută în anexa la contractul de mandat al fiecărui administrator așa cum a fost aprobat prin hotărârile Consiliului Local Sector 3, astfel contractul de mandat include în anexă, indicatorii de performanță financiari și nefînanciari, determinați conform HG nr.722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului.

Prin HCLS 3 nr. 603/27.11.2017, HCLS 3 nr. 177, 178, 179, 180, 182/26.11.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefînanciari ai întreprinderilor publice mai sus menționate, astfel art. 2 din Hotărârile Consiului Local Sector 3 anterior specificate, consemnează valoarea componentei variabile anuală a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației „în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de perfomanță financiari și nefinanciari

aprobați.”

Prin HCLS 3 nr.584/19.12.2018 s-au aprobat parametrii pentru plata componentei

variabile a remuneraței președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar în următoarele procente:

> 80% din componenta variabilă a remunerației totale pentru Președintele Consiliului de Administrație;

«B        PRIMĂRIA  ■

M SECTORULUI <

Jl' /      BUCURfSTI  >

BUCUREȘTI^ J


 • > 20% din componenta variabilă a remunerației totale pentru ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcție de numărul de membri.”

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 267/16.05.2019 a făcut obiectul actualizării planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și s-au stabilit procentele pentru plata componentei variabile, după cum urmează:

 • > 5% pentru membrii Consiliului de Admninistrație, aceasta fiind distribuită în cote egale în funcție de numărul de membri.”

 • > 5% pentru președintele Consiliului de Administrație

Este de precizat faptul că în Hotărârile Consiliului Local Sector 3 mai sus menționate

nu s-a indicat dacă sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile sunt sume nete sau brute, iar societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL prin adresa nr. 703/18.06.2019 înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 450838/18.06.2019, modificată prin adresa nr. 707/19.06.2019, înregistrată la Cabinet Primar sub nr.452743/19.06.2019, solicită clarificarea acestei situații.

Având în vedere datele prezentate, precum și că indemizația președintelui și a membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice este stabilită ca sumă netă, propunem ca sumele rezultate în urma aplicării procentelor stabilite pentru plata componentei variabile anuală care este în cuantum de maxin 10% din profitul net realizat condiționată de îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefînanciari, să fie sume nete.

în considerarea aspectelor menționate în prezentul raport de specialitate supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remuneraței președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar.

Șef Serviciu Marta <


Intern,


întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

R             iru


S.C OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL __________________Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-lSIL-seețor 3, București

SECTOR3           " I

CABINET PRIMAR


N,

' Țg'oe:'2oi3

Către Consiliul Local al SeUMului 3 București

și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București Direcția Economica - Serviciul de Guvernanta Corporativa al Primăriei Sector 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor îndreptare eroare-materiala din Adresa nr. 703 /18.06.2019

Stimate domnule Primar/Stimați membrii ai Consiliului Local Sector 3

Având in vedere eroarea materiala constatata in cuprinsul Adresei nr. 703 transmisa către Consiliul Local al Sectorului 3 București și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București , Direcția Economica - Serviciul de Guvernanta Corporativa al Primăriei Sector 3 București , transmisa in data de 18.06.2019 , solicitam modificarea corespunzătoare a conținutului adresei , respectiv la paragraful de mai jos:

„ Având in vedere prevederile Art. 2. din HCLS3 nr. 179 / 2018, privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL... ”

Se va citi:

„ Având in vedere prevederile Art. 2. din HCLS3 nr. 180/2018, privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL...”

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație  OPS3-Ordine si Piiotectie S3 S.R.L.

S.C 0PS3- ORDINE SI PROTECȚIE S 3 SRL

sector Sediul Social: Ci tlea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București


Către


Consiliu! Local al Sectorului 3 București

5

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București Direcția Economica - Serviciul de Guvernanta Corporativa al Primăriei Sector 3 București

Sediu! Calea Dudesti nr. 191, sector 3, București

Referitor completarea HCLS3 584/ 2018.

Stimate domnule Primar/Stimați membrii ai Consiliului Local Sector 3

Societatea Consiliului Local Sector 3, SC OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL, , având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, înaintăm prezenta solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local Sector 3 pentru completarea HCLS3 584/ 2018.

Având in vedere prevederile Art. 2. din HCLS3 nr. 179/ 2018, privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefmanciari pentru societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL, respectiv Art 1 din HCLS3 nr 584/19.12.2018, privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile si luând in considerare ca pentru remunerațiile fixe decise de AGA prin HCLS3 342/2017, respectiv 503/2018 au fost menționate sume nete, nu putem aprecia daca remunerația variabila se calculează ca suma neta sau bruta.

Solicitam adoptarea unei Hotarari de Consiliu Local avand ca obiect menționarea ca sume nete a procentelor prevăzute de Art 1 din HCLS3 nr 584/2018.

Cu considerație, dl. Bunescu Alcxandru-Razvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație OPS3                tie S3 S.R.L.
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantatorporalivaCgJprimarieyFo

Str. Intrarea Odobeșli nr. 57, Sector 3,032158, București

Nr.înreg. 453082/20.06.2019


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• proiectul de hotărâre privind plata componentei variabile a remuneraței președintelui și membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar, însoțit de raportul de specialitate și de adresele nr.703/18.06.2019 și nr. 707/19.06.2019 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrate la Cabinet Primar cu nr.450838/18.06.2019 și nr.452743/19.06.’2019, în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Con Marfa Cedăîntocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativăr

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.. ........./£...... . de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința dii data de . ..........                       ........... ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris In

punctul........J.Q..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT jg

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...................de pejjrdinea de zi /

suplimgntâfeîTordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.......tâ..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NJJ-ArFGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: