Hotărârea nr. 346/2019

HCLS3 nr.346 din 25.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pentru anul 2019 a Listei actualizate de priorități, precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 454975/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.454639/20.06.2019 al Direcției Juridice - Serviciul Legislație și Avizare Contracte - Compartiment Fond Imobiliar;

 • -  Adresa nr. 454641/20.06.2019 a Direcției Juridice - Serviciul Legislație și Avizare Contracte - Compartiment Fond Imobiliar;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă pentru anul 2019 Lista actualizată de priorități a locuințelor ANL, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă pentru anul 2019 Lista de repartizare a locuințelor ANL, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Viceprimarul Sectorului 3, prin Direcția Juridică - Compartimentul Fond Imobiliar, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 346

DIN 25.06.2019

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.S. 3 NR. 2Â6

LISTA ACTUALIZATĂ DE PRIORITĂȚI A LOCUINȚELOR ANL PENTRU ANUL 2019

1 CAMERĂPOZIȚIA

5

NUMELE ȘI PRENUMELE

PUNCTAJ

1

BĂNCILĂ CIPRIAN CRISTIAN

87

2

CHIRITĂ RA1R

9

84

3

ENACHE M1HAELA ANDREEA

73

4

OSMAN SIMONA MARIANA

70

5

PĂUN ADELA

69

6

SMARANDACHE CRISTINEL LIVIU

61

7

NICULIȚÂ ALEXANDRU ȘTEFAN

61

8

LIXANDRU MARIUS MIHAI

59

9

CRĂCIUN DANIEL

59

10

PREDA OVIDIU COSTIN

58

11

NEAGU CRISTIAN MARIAN

57

12

NEAGU BOGDAN ALEXANDRU

57

13

FLOREA CRISTINA

56

14

HOREICĂ LĂCRĂMIOARA MIHAELA

56

15

TOADER DIANA FLORENTINA

55

16

GROPOȘILĂ GABRIEL

54

17

STRĂNUTU BOGDAN

54

18

SIMA CRISTIAN ANDREI

53

19

ȘTEFAN CONSTANTIN

53

20

SITARU MARIANA

51

21

BARBU MIHAELA

51

22

PECIE GIORGICA ANIȘOARA

49

23

ENACHE MARIUS IONUȚ

49

24

ALEXE LUIZA MARIA

49

25

ANDREIU CONSTANTIN

49

26

MANGOȘ MARIAN DAMIAN

48

27

STOICA IRIS ECATERINA

45

28

GIUȘCA IOANA

43

29

OPREA CĂTĂLIN ANDREI

41

30

CÎRNU ALEXANDRU GABRIEL

41

31

ANDREIU ALINA CRISTINA

41

32

COMAN CĂTĂLIN ION

39

33

CRETU ANDREI

9

36

2 CAMERE

POZIȚIA


NUMELE ȘI PRENUMELE


PUNCTAJ


 • 1    TOMA IOANA

 • 2   TODIREANU MARIANA LAURA

 • 3   MOVILEANU MIHAELA

 • 4    CHIRIAC ANDREEA

 • 5    UNGURIANUIRINA

 • 6    ARITON MIHAELA

 • 7    ILIE DANIELA

 • 8    ENEIONUȚ ADRIAN

 • 9    SOCOLVERONICA

 • 10   ROTARU MARICIC A

 • 11   NICA GEORGIANA BEATRICE69

64

60

60

58

56

51

51

49

46

40


3 CAMERE


POZIȚIA


NUMELE ȘI PRENUMELE


PUNCTAJ


 • 1   BOGHEZ GHEORGHE

 • 2    DOMINTE VASILE ION

 • 3   FULGEANU IONUȚ FLORIAN


  4

  GHERMAN DANIELA NICOLETA

  79

  5

  PĂTRU ELENA CLAUDIA

  78

  6

  MIHĂILĂ CRISTINA

  78

  7

  ANGHEL ALEXANDRU

  74

  8

  SAUCIUC ECATERINA GEORGIANA

  74

  9

  CADARIU ADRIAN ȘTEFAN

  68

  10

  CIUPERCĂ LOREDANAIULIAN A

  67

  11

  BOB ADRIAN IONUȚ

  66

  12

  GHEORGHE VERONICA

  64

  13

  ALEXANDRU EDWARD GEORGE

  64

  14

  TUDORICĂ PAPUC MIHĂIȚĂ ȘTEFAN

  61

  15

  CHIRIAC OANA MARIA

  61

  16

  CAZACU CRISTINA IOANA

  59

  17

  CRISTESCU ANDREI GABRIEL

  59

  18

  STOICA CORINA ELENA

  59

  19

  CONSTANTIN NICOLETA

  55

  20

  ALEXANDRU GEORGIANA MARIANA

  55

  21

  MIHOCIUIRINA CLAUDIA

  54

  22

  BRATU OANA RAMONA

  53

4 CAMERE

POZIȚIA


NUMELE SI PRENUMELE


PUNCTAJ


1 VOLCESCU PĂTRUȚA DIANA MARIA

66ANEXA NR. 2 LA H.C.L.S. 3 NR. 3^-6 /2S.O&/L<5


LISTA DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR ANL PENTRU ANUL 2019 9


1 CAMERĂPOZIȚIA


PUNCTAJ


NUMELE ȘI PRENUMELE

1

BĂNCILĂ CIPRIAN CRISTIAN

87

2

CHIRIȚĂ RAIR

84

3

ENACHE MIHAELA ANDREEA

73

4

OSMAN SIMONA MARIANA

70

5

PĂUN ADELA

69

6

SMARANDACHE CRISTINEL LIVIU

61

7

NICULIȚĂ ALEXANDRU ȘTEFAN

61

8

LIXANDRU MARIUS MIHAI

59

9

CRĂCIUN DANIEL

59

10

PREDA OVIDIU COSTIN

58

11

NEAGU CRISTIAN MARIAN

57

12

NEAGU BOGDAN ALEXANDRU

57

13

FLOREA CRISTINA

56

14

HOREICĂ LĂCRĂMIOARA MIHAELA

56

15

TOADER DIANA FLORENTINA

55

16

GROPOȘILĂ GABRIEL

54

17

STRĂNUTU BOGDAN

54

18

SIMA CRISTIAN ANDREI

53

19

ȘTEFAN CONSTANTIN

53

20

SITARU MARIANA

5121

BARBU MIHAELA

51

22

PECIE GIORGICA ANIȘOARA

49

23

ENACHE MARIUS IONUȚ

49

24

ALEXE LUIZA MARIA

49

25

ANDREIU CONSTANTIN

49

26

MANGOȘ MARIAN DAMIAN

48

27

STOICA IRIS ECATERINA

45

28

GIUȘCA IOANA

43

29

OPREA CĂTĂLIN ANDREI

41

30

CÎRNU ALEXANDRU GABRIEL

41

31

ANDREIU ALINA CRISTINA

41

32

COMAN CĂTĂLIN ION

39

33

CREȚU ANDREI

36

2 CAMERE

POZIȚIA


NUMELE ȘI PRENUMELE


PUNCTAJ


 • 1    TOMA IOANA

 • 2   TODIREANU MARIANA LAURA

 • 3   MO VI LEANU MIHAELA

 • 4    CHIRI AC ANDREEA

 • 5    UNGURIANUIRINA

 • 6    ARITON MIHAELA

 • 7    ILIE DANIELA

 • 8    ENEIONUȚ ADRIAN

 • 9   SOCOL VERONICA

 • 10   ROT ARU MARICICA

 • 11   NICA GEORGIANA BEATRICE69

64

60

60

58

56

51

51

49

46

40


POZIȚIA


3 CAMERE


PUNCTAJ


NUMELE SI PRENUMELE

1

BOGHEZ GHEORGHE

87

2

DOMINTE VASILE ION

86

3

FULGEANU IONUȚ FLORIAN

80


GHERMAN DANIELA NICOLETA

PĂTRU ELENA CLAUDIA

M1HĂILĂ CRISTINA

ANGHEL ALEXANDRU

SAUCIUC ECATERINA GEORGIANA

CADARIU ADRIAN ȘTEFAN

CIUPERCĂ LOREDANAIUL1ANA

BOB ADRIAN IONUȚ

GHEORGHE VERONICA

ALEXANDRU EDWARD GEORGE

TUDORICĂ PAPUC MIHĂIȚĂ ȘTEFAN

CHIRIAC OANA MARIA

CAZACU CRISTINA IOANA

CRISTESCU ANDREI GABRIEL

STOICA CORINA ELENA

CONSTANTIN NICOLETA

ALEXANDRU GEORGIANA MARIANA

MIHOCIU IRINA CLAUDIA

BRATU OANA RAMONA

4 CAMERE

NUMELE ȘI PRENUMELE


PUNCTAJ


VOLCESCU PĂTRUȚA DIANA MARIA

66


CABINET PRIMAR'

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-ktAfl Cab1netprimar@primar1e3.ro

Iești

Calea Di            bector 3,031084. Bucu


CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE


Data-fcV...................................

la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a Listei actualizate de priorități, precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL

Potrivit prevederilor art.15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„Lista de priorități prevăzută la alin. (1) se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia."

în conformitate cu prevederile art.14 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, la nivelul Sectorului 3, Comisia constituită prin Dispoziția Primarului Sectorului 3 nr. 3334/03.07.2018 analizează cererile privind repartizarea locuințelor pentru tineri și înaintează spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Lista de priorități pentru anul 2019.

în urma analizării cererilor privind repartizarea locuințelor de către Compartimentul Fond Imobiliar, în ședința din 18.06.2019, Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a întocmit propunerile listei de priorități ale anului 2019 ce cuprinde solicitanții îndeptățiți să primească o locuință în ordinea de priorități stabilită conform criteriilor cadru prevăzute în Anexa nr.ll din H.G. nr.962/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Legiuitorul a prevăzut necesitatea realizării unei Liste de repartizare a locuințelor ce se aprobă de către Consiliul Local Sector 3, conform dispozițiilor art.15 alin. (7) din H.G. nr.962/2001.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de adresa nr. 20/18.06.2019 a Președintelui Comisiei pentru repartizarea locuințelor precum și de raportul de specialitate nr.454639/20.06.2019 al Direcției Juridice - Serviciul Legislație și Avizare Contracte-Compartiment Fond Imobiliar, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


www.primarie3.r0


DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE COMPARTIMENT FOND IMOBILIAR

///?• 454633/A>O6.;M9

TELEFON (004 021) 14’ °7 °5 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL spatiul0cativ@primarie3.ro Șos. Mihai Bravii nr. 428, Sector 3, 030328, București


romania2019.eu

3rejtsdinJia României Io Consiliul Uniunii Europene

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei actualizate de priorități precum și a Listei de repartizare a locuințelor ANL, pentru anul 2019

Prin dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001 - punctul 17- au fost modificate prevederile ari. 15 alin.(2) din Norme, în sensul următor:

„Lista de priorități prevăzută la alin. (1) se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia. ”

Urmare a acestei modificări legislative, la nivelul Sectorului 3 se impune refacerea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) și (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, la nivelul Sectorului 3, Comisia constiuită prin Dispoziția Primarului Sectorului 3 nr. 3334/03.07.2018 analizează cererile privind repartizarea locuințelor pentru tineri și înaintează spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Lista de priorități pentru anul 2019.

Potrivit Procesului-verbal nr.19 al ședinței Comisiei de repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din data de 18.06.2019, ca urmare a analizării cererilor privind repartizarea locuințelor de către Compartimentul Fond Imobiliar, s-a hotărât transmiterea spre aprobare Consiliului Local Sector 3 a listei ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2019 o locuință, în conformitate cu prevederile actului normativ mai sus menționat, în ordinea de prioritate stabilită de criteriile cadru prevăzute în Anexa nr.ll din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată,cu modificările și completările ulterioare.


DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LECI5LAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE

COMPARTIMENT FOND IMOBILIAR

Lista de priorități se aprobă de către Consiliul Local Sector 3 în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2') din H.G. nr.962/2001, cu modificările și completările uletrioare.

Potrivit prevederilor art. 15 alin.(6) teza întâi din H.G. nr.962/2001 „Lista de repartizare a locuințelor se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate stabilită potrivit alin. (1) și (2), urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuință și evitându-se repartizarea unor spații excedentare. ”

Din prevederile legale supra citate reiese necesitatea realizării unei Liste de repartizare a locuințelor ce se aprobă de către Consiliul Local Sector 3, conform dispozițiilor art.15 alin. (7) din H.G. nr.962/2001.

De asemenea, în aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare și ale H.G. nr.962/2001, criteriile de acces și ierarhizare ce au stat la baza realizării Listei de priorități cât și a Listei de repartizare sunt cele prevăzute în Anexa nr. 11 din H.G. nr.962/2001.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să supuneți spre dezbatere Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea listei ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2019, o locuință în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea de prioritate stabilită.

DIRECTOR EXECUTIV,

ROXANA


TEA


ȘEF SERVICIU,


COMPARTIMENT FOND IMOBILIAR

MARI*


EXPERT, OARA VEGHEȘ


Nr./f/ //.06.2019

PROCES VERBAL

încheiat azi 18.06.2019 cu ocazia întrunirii Comisiei de repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere modificarea prevederilor art.15 alin.(2) din H.G. 962/2001 prin dispozițiile H.G. nr.420/2018, potrivit cărora „Lista de priorități prevăzută la alin. (1) se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia. ”, se impune refacerea Listei de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru tineri destinate închirierii pentru anul 2019.

A fost supusă discuțiilor Lista de priorități a anului 2019 întocmită de Compartimentul Fond Imobiliar pentru locuințele ce se vor repartiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Criteriile ce au stat la baza stabilirii Listei de priorități pentru anul 2019 sunt criteriile cadru prevăzute în Anexa nr. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 962/200, cu modificările și completările ulterioare.

După dezbaterea purtată pe acest subiect, Comisia constituiă prin Dispoziția Primarului Sectorului 3 nr.3334/03.07.2018, în aplicarea prevederilor art. 15 alin.(2J) din H.G. nr.962/2001,cu modificările și completările ulterioare, înaintează spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Lista de priorități pentru anul 2019.

Menționăm că semnăturile membrilor Comisiei implică și aprobarea acestor^

PREȘEDINTE:


ViceprimarMEMBRII:


Fond Imobiliar:


Consilier Juridic:Consilieri:


Marcel MarineațăAna Iulia Galbenu

Marian Daniel Enăchescu

Nr. 20/18.06.2019

COMISIA PENTRU REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, ÎN BAZA LEGII NR. 152/1998, CONSTITUITĂ PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI SECTORULUI 3NR. 3334/03.07.2018

DOMNULE PRIMAR,

Urmare a Referatului prezentat de Compartimentul Fond Imobiliar vă rugăm să inițiați procedurile legale ce se impun în vederea convocării în ședință a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, pentru a aproba lista actualizată de priorități ale anului 2019 ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească o locuință, în ordinea de prioritate stabilită de criteriile cadru prevăzute în Anexa nr.l 1 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și lista de repartizare a locuințelor ANL.

PREȘEDINTE


ELENA PE
DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL LEGISLAȚIE Șl AVIZARE CONTRACTE COMPARTIMENT FOND IMOBILIARTELEFON (004 021) 341 07 05 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL Spatiulccat1v@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,030328, București, www.primarie3.r0


Către,

Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local Sector 3', hotărâre privind aprobarea Listei actualizate de priorități precum și a locuințelor ANL, pentru anul 2019.oiectul de repartizare a


Anexat vă transmitem următoarele documente:

Raportul de specialitate al Direcției Juridice - Serviciul Legislație și Avizare Contracte - Compartimentul Fond Imobiliar nr. 454639/20.06.2019 ;

 • -   Proiectul de hotărâre;

 • -  Proces-Verbal nr. 19 încheiat în data de 18.06.2019;

 • -  Cererea nr.20/18.06.2019 a Președintelui Comisiei pentru repartizarea locuințelor locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


DIRECTOR EXECUTIV,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul. ......y. de pe^rcțmea de zi / suplim£Dtafea'ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..^.TL.'...™..?...'..........GZ...

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinji publice si respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de              ...........a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.........'...cZ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NJJ-ArfOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULLANA

MEMBRI:

PELIN ARU CORNELSECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA


......................

Ibăi......................


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN
VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG*uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...LT.................. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de               ................

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de ............, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .Z.?7.....

de pe ordinea de^zi-7 suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

PELINARU

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA