Hotărârea nr. 345/2019

HCLS3 nr.345 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea FREEN RESTAURANT SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 45493 8/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 453207/19.06.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 454320/20.06.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • -  Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • -  HCGMB nr.396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului ,,Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București

 • -  HCLS3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului .Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul Comisiei de rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, în domeniul de pregătire profesională „turism și alimentație publica'. calificările profesionale „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație” și „bucătar”, între societatea FREEN RESTAURANT SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București, contract prevăzut în Anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze contractul, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitateasă să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 345

DIN 25.06.2019

-4MEZ4- (.*■

Număr de înregistrare la unitatea de învățământ................../....................

Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CAPITOLUL I

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

1. Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, cu sediul în sectorul 3, șos. Mihai Bravu, nr. 428, municipiul București, telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CUI          reprezentată

legal prin                 având funcția de Director, 2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, str Calea Dudești nr.191,

București, Sector 3, CUItelefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin Robert Sorin Negoiță, în calitate de Primar,

3. Operatorul economic (partener de practică) S,C. FREEN RESTAURANT S.R.L, persoană juridică română cu sediul în București, £ înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr | cod unic de înregistrare |        |. Telefon |                 | - Puncte de


 • - Restaurant Stadio - Str. Ion Campineanu nr. 11, București

 • - Restaurant Nor - Bulevardul Barbu Vacarescu nr. 201, București

 • - Restaurant Bistro Cismigiu Bulevardul Regina Elisabeta nr. 38, București prin reprezentant: |în calitate de Director,

CAPITOLUL n Scopul contractului

Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului.

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL ni Obiectul contractului

Art 2. - (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar 2019-2020, după cum urmează:

a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

 • - 4 elevi, în domeniul de pregătire profesională: turism și alimentație publică, calificarea profesională: bucătar;

 • - 4 elevi, în domeniul de pregătire profesională: turism și alimentație publică, calificarea profesională: ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație;

Art 3. - Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform


Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Vișan


reglementărilor în vigoare.


CAPITOLUL IV Durata contractului

Art. 4 - (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 38 luni - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2)  Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de subdiviziunea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție d specificul obiectivelor de investiție/reparații capitale/consolidăn/alte categorii de chel și de termenele de realizare.


CAPITOLUL V

Participarea hi mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5. - (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățămâri stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) în cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.CAPITOLUL VI Drepturile și obligațiile părților

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile unității de învățământ


Art. 6. - Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c) să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

 • f)  să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfășută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate Ia operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)  să inițieze masuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)  să organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. - Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art.

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare;

Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,             k

Avizat, Direc|ia Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte


Șef Serviciu, Kjrgeta Vișan


să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;

să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

ă încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai cestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia e organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului ^educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

o) să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, hi conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și


C)g)


h)


i)


j)


k)


I)Avizat, Direcfia Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,


/ f)        Geotgeta Vișan


în parteneriat cu aceștia;

p) să stabilească, hi parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurar evaluării continue a elevilor;

să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.


q)


r)


S)


t)


SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile operatorului economic


Art 8. - Operatorul economic are dreptul:

să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de fo profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;


a)


b)


c)


d)


e) n


g)


h)


i)


j)


k)

 • l)  să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

u) să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza

contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și prevederilor aplicabile din prezentul contract.


Art. 9. - (1) Operatorul economic se obligă:

a) să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățămânM^ conformitate cu precizările de la cap.V sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (3), m consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitareaatribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b)  să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c)  să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d)  să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g)  să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h)  să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i)  să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată la programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k)  să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și

Verificat,                                                                                                                                Avizat,

Serviciul Politici, Programe ți Gestionarea Relațiilor cu                                                                Direcția Juridică

Comunitatea                                                                                  Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu,                                                                                                             Șef Serviciu,

funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • l)  să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • m) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • n)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o)  să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p)  să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere Ia stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor Hin «ian,.! rU învățământ pentru calificarea respectivă;


  în afara situațiilor prevăzute la lit. p'1        organiza stagii suplimentare de pregătire

  \practică, numai în timpul liber al          sau în perioadașcolare, cu

  j acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu lg respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea ^obligațiilor școlare ale elevului.  Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și


stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

  b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii


(în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e) alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat. Sumele înscrise în anexa nr. 2 cu titlu de formă de sprijin acordată în mod nominal elevilor selectați de către operatorul economic vor fi virate în contul de trezorerie al unității de învățământ cel târziu până la data de 25 ale fiecărei luni. Pentru sumele achitate, agentul economic va rpimi din partea unității de învățământ un raport lunar privind modalitatea în care aceste sume au fost cheltuite.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

Verificat,                                                                                                                                Avizat,

Serviciu! Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu                                                                Direcția Juridică

Comunitatea                                                                                  Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu,                                                                                                             Șef Serviciu,

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

  (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr.l, încheiată anual, parte integrantă a prezentului con parteneriat.SECȚIUNEA a 3-a

Drepturile și obligațiile Sectorului 3 al Municipiului București

Art. 10. - Sectorul 3 al Municipiului București are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământul în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • c) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofinanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art. 11. - (1) Sectorul 3 al Municipiului București se obligă:

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, îri cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1; • f) să asigure reprezentarea subdiviziunii administrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al școlii.

 • (2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de subdiviziunea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

CAPITOLUL VII Răspunderea părților

Art 12. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile prevăzute de lege.


CAP1TOLULV1II Modificarea contractului

Art 13. - (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX

Forța majoră

Art 14. - (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X

încetarea contractului

Art. 15. - (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu 24 luni înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în


Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Vi^n alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.


 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI Comunicări

Art. 16. - (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) In situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, hi termen de maxim 5 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII

Soluționarea litigiilor

Art 17. - (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 60 de zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII Limba care guvernează contractul


Art 18. - Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV Legea aplicabilă contractului

Art. 19. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV Clauze finale

Art. 20. - (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se inteipretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute m alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1


Art. 21 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22. - Prezentul contract a fost încheiat la data de..............................în 3 exemplare,

câte unul pentru fiecare parte.

Unitatea de învățământ^oțe^bțlTebnic „Mihai Bravii” Reprezentant legal: |

Funcția: Director

Semnătura


Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: PRIMAR

Semnătura


Vizat,

Sectorul 3 Municipiului Bucurețti

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare

Durabilă

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,


Operatorul economic: S.C. Freen Restaurant S.R.L. Puncte de lucru:

Restaurant Stadio


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,


Restaurant Nor

Restaurant Bistro Cismigiu Reprezentant: r

Funcția: Director

Semnătura


Direcția Economică Director Executiv,Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan BuzdugaPartajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școala și operatorul economic partener de practică S.C. Freen Restaurant S.R.L. - Puncte de lucru: Restaurant Stadio, Restaurant Nor, Restaurant Bistro Cismigiu, privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019-2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: BUCĂTAR

 • 3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a, nr. de elevi: 4

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor: Restaurant Stadio, Restaurant Nor, Restaurant Bistro Cismigiu.

Clasa a IX-a

Modulul de pregătire


Laborator/Instruire practică săptămânală


1. Bazele contabilității


2. Calitatea în turism și alimentație


Laborator tehnologic

Instruire practică

Laborator tehnologic


Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore |       Locația (denumirea)


3. Structuri de primire turistică


 • 4.  Procese de bază în

alimentație________________

 • 5.  Stagii de pregătire practică


Instruire practică


Laborator tehnologic

Instruire practică


Laborator tehnologic


Instruire practică

Instruire practică


Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CBL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.
Clasa a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ*.

Operatorul economic:

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” București

S.C. FREEN RESTAURANT S.R.L.

URÎ 4. Asigurarea calității în turism și alimentație

-

URI 5. Organizarea activității în unitățile de primire turistică

URÎ 6. Realizarea proceselor de bază în alimentație

-*

Stagiul de pregătire practică (CDL)

1        -  ________1L____ '   _

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor Clasa a IX-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

X

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică S.C. FREEN RESTAURANT S.R.L. - Puncte de lucru: Restaurant Stadio, Restaurant Nor, Restaurant Bistro Cismigiu privind organizarea și desfășurareapregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019-2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE

 • 3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a., nr. de elevi: 4

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor: Restaurant Stadio, Restaurant Nor, Restaurant Bistro Cismigiu

Clasa a IX-a

Modulul de pregătire


1. Bazele contabilității


 • 2.  Calitatea în turism și

alimentație___________

 • 3.  Structuri de primire

turistică_____________________

 • 4.  Procese de bază în

alimentație________________

 • 5.  Stagii de pregătire practică


Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.
Clasa a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” București

S.C. FREEN RESTAURANT S.R.L.

URI 4. Asigurarea calității în turism și alimentație

•î

URI 5. Organizarea activității în unitățile de primire turistică

URÎ 6. Realizarea proceselor de bază în alimentație

Stagiul de pregătire practică (CDL)

*      go|S IBS 11 ISSâilttSB BS

-

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor Clasa a IX-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

X

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

Unitatea deînvățământ^ColegiulTehnic „MihaiBravu” Reprezentant legal: H

Funcția: Director

Semnătura


Operatorul economic: S.C. Freen Restaurant S.R.L. Puncte de lucru:

Restaurant Stadio


Restaurant Nor

Restaurant Bistro Cismigiu Reprezentant: Funcția: Director Semnătura
Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

’ișgn »
Unitatea de învățământ^Coleeiurrehnic „Mihai Bravu” Reprezentant legal: |

Funcția: Director

Semnătura

Operatorul economic: S.C. Freen Restaurant S.R.L. Puncte de lucru:

Restaurant Stadio

Restaurant Nor


Restaurant Bistro Cismigin Reprezentant: Funcția: Director SemnăturaAvizat,


Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,
Anexa nr. 2.1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr... Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic S.C. Freen Restaurant S.R.L. în anul școlar 2020


Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor, Calificarea profesională: BUCĂTAR

Clasa a IX-a.

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente si alte forme


Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

totală (=3*4*5) (lei)

1

Bursă lunară

4

4

200 Iei/lună

10 luni

8.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

4

4

100 lei /an

Anual

400

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

4

4

-

Echipament de lucru

4

4

200

Anual

800

Echipament de protecție

-

-

-

-

-

Transport la și de la locul de practică

-

-

-

-

-

Asigurarea unei mese/zi

4

4

15 lei/zi

50 zile

3.000

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

4

4

200 lei/ luna

6 luni

4.800

Cheltuieli cazare cămin

-

-

-

-

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

-

-

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

17.0002. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10- de absențe nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% medii de promovare, fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Rezultate la evaluarea comportamentala si de atitudine

Media 10 la purtare, iară abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 5 de absențe nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

Media generală pe semestrul I -peste 8,00

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 8 la modulele de specialitate

Rezultate la evaluarea comportamentala si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale

Pentru toți elevii de două ori pe an

Pentru toți elevii de două ori pe an

Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Seprieiu.            /"X

Ponipiliu loan Wan Buzduga \     ______

obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

Echipament de lucru

Pentru toți elevii la începutul anului

Pentru toți elevii la începutul anului

Echipament de protecție

-

Transport la și de la locul de practică

-

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Pentru toți elevii pe perioada practicii

Pentru toți elevii pe perioada practicii

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

■*

Cheltuieli cazare cămin

-

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

-

Altele:........

-

Operatorul economic: S.C- Freen Restaurant S.R.L. Reprezentant: H

Funcția: Director

Semnătura

Anexa nr. 2.2. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr... Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic S.C. Freen Restaurant S.R.L. în anul școl 2020


Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor, Calificarea profesională: OSPĂTAR Clasa a IX-a.

1.


stimulente si alte formelor de sprijin acordate elevi

1 Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de H            sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care seva acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada^ pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

(=3*4*5) (lei)

1

Bursă lunară

4

4

200 lei/lună

10 luni

8.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

4

4

100 lei

/ an

Anual

400

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

4

4

-

-

Echipament de lucru

4

4

200

Anual

800

Echipament de protecție

-

-

-

-

-

Transport Ia și de la locul de practică

-

-

-

-

-

Asigurarea unei mese/zi

4

4

15 lei/zi

50 zile

3.000

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

4

4

200 lei/ luna

6 luni

4.800

Cheltuieli cazare cămin

-

-

-

-

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

-

-

*

-

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

17.000


2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Cel mult 20 de absențe nemotivate pe semestru

Cel mult 10 de absențe nemotivate pe semestru

100% medii de promovare, fara corigente

100% medii de promovare, fara corigente

Minim nota 5 la modulele de specialitate

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Cel mult 10 de absențe nemotivate pe semestru

Cel mult 5 de absențe nemotivate pe semestru

Media generală pe semestrul I -peste 8,00

Media generală pe semestrul I -peste 8,00

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Minim nota 8 la modulele de specialitate

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Examinări de medicină a

Pentru toți elevii de două ori pe an

Pentru toți elevii de două ori pe an

Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu, PompUftncan Wan Bi

Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, a Georgeta Vișan

muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

Echipament de lucru

Pentru toți elevii la începutul anului

Pentru toți elevii Ia începutul anului

Echipament de protecție

-

Transport la și de la locul de practică

-

-

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Pentru toți elevii pe perioada practicii

Pentru toți elevii pe perioada practicii

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

Cheltuieli cazare cămin

-

-

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

-

-

Altele:........

-

-

Operatorul economic: S.C. Freen Restaurant S.R.L. Reprezentant: |

Funcția: Director

Semnătura
19


Avizat,


Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,Georgeta Vișan_


Anexa nr. 3 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr.........

1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru perioada anului școlar 2019-2020


Nr. crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Sectorul 3 al Municipiului București

Robert Sorin Negoîță, Primar

Semnătura

Avizat,Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vi:

Anexa nr. 4 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr.

Responsabilitățile tutorelui

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b) să desfășoare acțiuni de natură sâ nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k) să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

Operatorul economic: S,C. Freen Restaurant S.R.L. Reprezentant: |

Funcția: Director

Semnătura

Unitatea de mvățământțCnlegiiilTehnic „Mihai Bravu” Reprezentant legal: |

Funcția: Director

Semnătura

Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

■Pompijiu jeenjyan Buzduga
CABINET PRIMAR


TELEFON {004 021) p8 03 23 * 28 FAX (004 021} 318 o) 04 E-MAIL cab1netpfiiT1ar@pr1marfe3.ro

pt.^oțti nr. toi. Sector 3, 031084, București

SECTOR 3CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea

profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea FREEN RESTAURANT S.R.L, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", proiect care promovează și susține dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în Municipiul București, iar prin Hotărârea nr. 154/24.04.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", o primă etapă pentru implementarea cu succes a învățământului dual în unitățile școlare de pe raza Sectorului 3, fapt ce a atras atenția mai multor operatori economici.

în acest sens, societatea FREEN RESTAURANT S.R.L. a înaintat Colegiului Tehnic „Mihai Bravu" o solicitare de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual în domeniul de pregătire profesională „turism și alimentație publică", astfel:

 • - 4 elevi pentru calificarea profesională de „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație";

 • - 4 elevi pentru calificarea profesională de „bucătar";

Pentru a putea fi derulată formarea profesională a elevilor în sistem dual, în domeniul de pregătire profesională „turism și alimentație publică", calificările profesionale „bucătar" și „ ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație", este necesară semnarea contractului de parteneriat între Societatea FREEN RESTAURANT S.R.L, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere cele prezentate, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 453207/ re Durabilă - Serviciul Politici, Programe și I proiect de hotărâre, pe care îl supun

19.06.2019 al Direcției Strategii și Programe Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, a aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.IJfc      PRIMĂRIA^^

WHfw_primarie3.r0


TELEFON (004 oii) 340 40 n f 341 07 11 FAX (0-04 0*1) 318 03 37 E-MAIL proiecte®primHrlc3.r0

Șos. Mlhai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, București

Nr. 453207/19.06.2019

romania2019.eu

=re$Bcln;la ROTâriei la CcraULI Lnîunii Eircpene

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea FREEN RESTAURANT S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus și sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Conform Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract, având următoarele caracteristici:

 • a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

 • b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

 • c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

 • d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual“ aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Durata studiilor pentru învățământul profesional dual este de 3 ani și permite accesul la o gamă extinsă de oportunități de formare profesională pentru absolvenții învățământului gimnazial. De asemenea, conform aceleiași metodologii, unitățile de învățământ de stat organizează învățământ dual la solicitările operatorilor economici interesați.

Prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", proiect care promovează și susține dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în Municipiul București. Astfel, prin HCL S3 nr. 154/24.04.2018, a fost aprobată promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", o primă etapă pentru implementarea cu succes a învățământului dual în unitățile școlare de pe raza sectorului 3, fapt ce a atras atenția mai multor opratori economici.

în acest sens, societatea FREEN RESTAURANT S.R.L. a înaintat la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” o solicitare de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual în domeniul de pregătire profesională „turism și alimentație publică”, astfel:

 • - 4 elevi pentru calificarea profesională de „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație”;

 • - 4 elevi pentru calificarea profesională de „bucătar”;

Date fiind cele prezentate, pentru a putea fi derulată formarea profesională a elevilor în sistem dual, este necesară semnarea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual. Astfel, anexăm prezentului raport modelul de contract ce se impune a fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 3

întocmit

Expert, Mihai BoțeaTELEFON 1'004 021) 34040 i) /341 07 11 FAX (0040:1) 31803 37 E-MAIL praiectc$>primaric3.''o

Șos. Mihai Bravo nr. 42S. Sector j, 030328, București

.4


Nr. 454320/ 20.06.2019

Către,

Cabinet Primar


Ref. la: proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pen profesională a elevilor prin învățământul dual între societatea FREEN RESTAURANT S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 453207/19.06.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul H.C.L.S.3 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, în domeniul de pregătire profesională „turism și alimentație publică”, calificările profesionale „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație” și „bucătar”, între societatea FREEN RESTAURANT S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București.MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


suplimentarea ordinii de-ri-a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .......................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........ZK.........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPR1AN BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........1...............de pe ordinea de zi /

suplimentarea oi^Hnii de zi a ședinței ordinare din data de.............

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de......Z.9 .^..-.Zr;?./.^...., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .4..Q.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea^prrîmii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTEI DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT ,/>

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul .......C........de pe ordinea de zi /

suplimeiiterea^ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..eZ.Tf................1......... J......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....LQ......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ................de pe ordinea de zi /

suplnuentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de               _______________

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de               ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimenUrea''ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR,

VĂDUVA im

IANA


MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN


GALBENU MIRCEA-MIHAIGALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREAN OLIVIU

PETRESCU ELENA