Hotărârea nr. 342/2019

HCLS3 nr.342 din 25.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexelor nr. 3, 9,10,11,13 și 14 la

HCLS3 nr. 236/18.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr.454973/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul comun de specialitate nr. 454548/20.06.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • - Adresa nr.454553/20.06.2019 a Direcției Investiții și Achiziții și a Direcției învățământ Cultură.

5

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018;

 • -  HCLS3 nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

- Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 3, 9, 10, 11, 13 și 14 la HCLS3 nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3, se actualizează și se înlocuiesc cu Anexele 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 342

DIN 25.06.2019

Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare -
Școala Gimnazială nr. 95

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 12,162,895.76 EURO 2,609,223.59

din care: C+M:


LEI 10,553,608.39 EURO 2,263,994.08


Modernizare: Valoarea totala (inclusiv TVA):LEI 7,343,448.58 din care: C+M:              LEI 6,392,214.68


EURO 1,575,340.25

EURO 1,371,278.49


Reabilitare: Valoarea totala (inclusiv TVA):LEI 4,819,447.18

din care: C+M:                 LEI 4,161,393.71


EURO 1,033,883.34

EURO 892,715.59


EURO: 4.6615 (curs InforEuro luna mai 2018)


Eșalonarea investiției (C+M) AnulI


LEI 10,553,608.39

LEI 10,553,608.39

EURO 2,263,994.08

EURO 2,263,994.08

1. Capacitati finale:

510 copii ( din care 263 invatamant primar si 247 invatamant gimnazial)

Regim de inaltime: Demisol+P+E+pod

Ad = 4425 mp

Au= 3675 mp

Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planseului peste ultimul nivel, revizia instalațiilor de încălzire, refacerea finisajelor fațadelor si a finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, recompartimentarea unor spatii precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.

2. Durata de realizare a investiției: 4 luni

S


întocmii/ CONCRETE &


Asocierda: CONC BAU ST YARDMAN S FORTIORI CONSULTING S.R.L.


f â^MSfcN&otuTIONS S.R.L.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHJZIȚn,

ȘEF SERVICIUJ INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


ȘEF SERVICIU

UNITĂȚI DE ÎN RELAȚII CU UNI

DM1N1STRARE iĂȚĂMÂNT ȘI UȚILE DE CULT

Lucrări de extindere Grădinița nr.70
1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 8,265,032.50

EURO 1,773,041.40


din care: C+M:


LEI 6,218,734.90


EURO 1,334,063.05


EURO: 4.6615 (curs InforEuro luna mai 2018)

2. Eșalonarea investiției (C+M) LEI 6,218,734.90

EURO 1,334,063.05

EURO 1,334,063.05


Anul I                            LEI 6,218,734.90

1. Capacitati finale:

195 copii ( din care 30 anteprescolari si 165 preșcolari)

16 Săli de grupa

Regim de înălțime: P+2E+E tehnic parțial

Ad= 1910 mp

Adc=1710 mp

Ac = 578.78mp

Lucrările de intervenție constau în extinderea construcției existente, cu un corp cu regim de inaltime P+2E+E tehnic parțial, amplasat în partea de Nord a terenului, cu parterul amenajat cu grupe pentru antepreșcolari în timp ce etajul 1 și etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari.

2. Durata de realizare a investiției: 9 luni


ȘEF SERVICIU /\

INVESTIȚII, LLCRĂRl/PNBLICE


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


MARIUS POPJLucrări de extindere Grădiniță nr. Peștișorul de Aur (nr.241)

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 16.847.046,48

EURO 3.565.587,94

din care: C+M:

LEI

12.891.827,11

EURO

2.728.486,76

Data actualizare         18.06.2019

Curs Euro -18.06.2019 4,7249

CotaT.V.A.           19,00%

2. Eșalonarea investiției (C+M)

LEI

12.891.827,11

EURO

2.728.486,76

Anul I

LEI

12.891.827,11

EURO

2.728.486,76

1. Capacitati finale: Regim de inaltime Suprafața construita Suprafața desfasurata Grupe - anteprescolari Grupe - preșcolari Nr. total copii

P+2E+Terasa 1118,00 mp 3354,00 mp 9

15

427


Lucrările de intervenție consta în extinderea construcției existente, cu un corp cu regim de inaltime P+2E+Terasa, amplasat în partea de Sud a terenului, cu parterul amenajat cu grupe pentru antepreșcolari, în timp ce etajul 1 și etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari.

1. Durata de realizare a investiției: 10 luni

BAU STARK YARDMAN S.R.L FORTIORI CONSULTING S.R.L.ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PtțBL'lf’F-
Lucrări de extindere Grădiniță nr, 196

 • 1. Valoarea totala (inclusiv TVA):

din care: C+M:


Data actualizare

18.06.2019

Curs Euro -18.06.2019

4,7249

CotaT.V.A.

19,00%


2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anul I

1. Capacitati finale:

Regim de inaltime

Suprafața construita

Suprafața desfasurata

Grupe - anteprescolari

Grupe - preșcolari

Nr. total copii


LEI 16.847.046,48 EURO 3.565.587,94

LEI 12.891.827,11 EURO 2.728.486,76

LEI 12.891.827,11   EURO 2.728.486,76

LEI 12.891.827,11   EURO 2.728.486,76


P+2E+Terasa 1118,00 mp 3354,00 mp 9

15

427


Lucrările de intervenție consta în extinderea construcției existente, cu un corp cu regim de inaltime P+2E+Terasa, amplasat în partea de Sud a terenului, cu parterul amenajat cu grupe pentru antepreșcolari, în timp ce etajul 1 și etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari.

1. Durata de realizare a investiției: 10 luniDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,
Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot Grădinița nr. 154
1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 2.613.880,06

EURO 560.737,97


din care: C+M:


LEI 1.795.394,22

EURO 385.153,75

EURO: 4.6615 (curs InforEuro luna mai 2018)

2. Eșalonarea investiției (C+M)  LEI 1.795.394,22

EURO 385.153,75

EURO 385.153,75


AnulI                            LEI 1.795.394,22

1. Capacitati finale:

310 copii

1 bazin de înot și 1 sală de sport cu vestiare Regim de inaltime:     P+1E

Suprafața Utila:         430.89 mp

Suprafața Desfasurata:  552.84 mp

Lucrările propuse constau in intervenții coordonate pentru remedierea deficientelor si corecta funcționare a bazinului (care includ refacerea bazinului, înlocuirea scurgerilor cu un canal perimetral, refinisarea zonelor de intervenție, amplasarea a doua scări metalice pentru accesul in bazin, înlocuirea ușilor de lemn cu usi din profîle PVC) si supraetajarea cu un nivel a clădirii pentru amplasarea unei săli de sport si activitati recreative, vestiare, grupuri sanitare si un depozit pentru materiale sportive.

2. Durata de realizare a investiției: 180 zile

Intocm Asociel CONC BAU S'


z            *\

/ * \ «■CONCRETE & \ •ea: DESIGN 1

REW&LtJSSl^^OLUTIONS S.R.L.

YARDM.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.
ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚliE DE CULT

Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot
- Grădinița nr. 191
1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 5.209.729,99

EURO 1.117.608,06


din care: C+M:


LEI 4.283.979,95

EURO 919.013,18

EURO: 4.6615 (curs InforEuro luna mai 2018)

2. Eșalonarea investiției (C+M) LEI 4.283.979,95

EURO 919.013,18

EURO 919.013,18


Anul I                              LEI 4.283.979,95

1. Capacitati finale:

290 copii

1 bazin de înot și 1 sală de sport cu vestiare Regim de inaltime:     P+1E

Suprafața Utila:         878.42 mp

Suprafața Desfasurata: 1101.89 mp

Lucrările propuse constau in intervenții coordonate pentru remedierea deficientelor si corecta funcționare a bazinului (care includ refacerea bazinului, inlocuirea scurgerilor cu un canal perimetral, refinisarea zonelor de intervenție, amplasarea a doua scări metalice pentru accesul in bazin) si supraetajarea cu un nivel a clădirii pentru amplasarea unei săli de sport si activitati recreative, vestiare, grupuri sanitare si un depozit pentru materiale sportive.

2. Durata de realizare a investiției: 180 zile

întocmi Asocier CONC BAU ST YARDM FORTIORIC


.CONCRET &DIRECȚIA INVESTIȚII

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI


) ACHIZIȚII,


JCE


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚII^: DE CULT


MARIUS POPESCU


ANGELICA


A RADUCABINET PRIMAR


TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31S 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. t<jt, Sector 3, 03108,1. BucureștiSECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr W.

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 3,9,10,11,13 și 14 la HCLS3 nr. 236/18.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București și ținând cont de adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • •  Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice șî modernizare - Școala Gimnazială nr. 95,

 • •   Lucrări de extindere - Grădinița nr. 70,

 • •   Lucrări de extindere - Grădinița Peștișorul de Aur (nr. 241),

 • •   Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196,

 • •   Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154,

 • •  Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr.454548/20.06.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză și adoptare Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în con

itate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul


îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 3T8 03 04 E-MAIL investitiiad1izitii@primaris3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București


RAPORT DE SPECIALITATE


la Proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Anexelor nr. 3,9,10,11,13 și 14 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ

Conform prevederilor cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructură, Organismul Intermediar (OI) solicită actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate / care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Având în vedere următoarele aspecte:

 • •   necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice,

 • •  prevederile cuprinse în Instrucțiunea nr, 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional

și ținând cont de adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • 1.  Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Gimnazială nr. 95,

 • 2.  Lucrări de extindere - Grădinița nr. 70 ,

 • 3.  Lucrări de extindere - Grădinița Peștișorul de Aur (nr. 241),

 • 4.  Lucrări de extindere - Grădinița nr. 196,

 • 5.  Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154 ,

 • 6.  Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191.

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „ devizul general întocmit lafaza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, lafaza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ”.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 imitați de învățământ, au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 și, în același timp, inclusiv documentația tehnico-economică, conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice .

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea Anexelor nr. nr. 3, 9, 10, 11, 13 și 14 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ, conform Anexelor nr. 1 -6.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,

ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI  RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

întocmit,

MonicaA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE și Administrației publice


DIRECȚIA GENERALA POR


MDRAPnr..:.'^.:/..,,................... 7A. Având în vedere prevederile mai jos enumerate ale Acordului-cadru de delegare a anumitor atribuții; privind Implementarea Programului Operațional Regional 2 4_~ 2 pentru Ol din cadrul Ag itor 'pentru uezvoitare Regională (ADR), denumit In cele ce urmează Acord-cadru/

 • •   Capitolul (V "Atribuții delegate OIPOR de către AMPOR*. art. 15, alin. (2) punctul ii -Evaluarea, selecția p

contractarea operațiunllor/prolectelor", prin care sunt precizate atribuțiile delegate OIPOR privind procesul de evaluare, selecție șl contractare;                                  •*'

■ Capitolul Vil «Drepturi și obligații ale AMPOR*, art. 16, I. "Coordonarea sistemului de management aii POR*, punctul 1, prin care se menționează f tul că AMPOR avizează cadrul organizatoric și stabilește cadrul procedural șl metodologic pentru îndeplinirea de către OIPOR a atribuțiilor ce i-au fost delegate, asigurând îndrumarea metodologică și asistență de specialitate necesară elaborării manualelor de proceduri interne de către OIPOR și derulării activităților OIPOR în scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate;

 • •   capitolul Vil -Drepturi șl obligații ale AMPOR”, art. 16, l. "Coordonarea sistemului de management ai POFȚ, punctul 4 prin care se stabilește faptul că în vederea elaborării’ de către 01 POR a’procedurilor necesare implementării POR, AM POR transmite Oi POR procedurile proprii, prin Instrucțiune, precum șl luând în considerare inclusiv prevederile Manualului de evaluare selecție, contractare ed. II, vers.0, cu modificările șl completările ulterioare.

 • •  capitolul VII „Drepturi șl obligații ale AMPOR*, art 16,1. 'Coordonarea sistemului de management âl POR", punctul 8 prin care se menționează posibilitatea AMPOR de a emite instrucțiuni obligatorii pentru OIPOR din momentul comunicării In scris a acestora;

 • •   Capitolul VII „Drepturi șl obligații ale AMPOR", art. 16, III. "Evaluarea, selecția și contractarea operațiunllor/prolectelor", punctul 3, prin care se rezervă obligația AMPOR de a elabora și aprobă ghidul general, ghidurile specifice șl procedurile aferente procesului de evaluare, selecție șl contractare;

8. Având în vedere prevederile Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015, ulterior intervenind o serie de modificări aprobate prin deciziile nr. .‘€(2016) 1705/18.03.2016, C(2017) 6024/30-08-2017, C (2018)2094/29.03.2018 șl respectiv q2018) 6889/16.10.2018;

 • C.  Având In vedere prevederile Manualului de evaluare selecție, contractare ed. II, vers.0, transmisă Ol prin Instrucțiunea AMPOR nr. 31/21.03.2017, prevederile instrucțiunilor AMPOR de modificare a acestuia.

 • D.  Având In prevederile art 71 din OUG114/2018, publicată în MO nr. 1116 din 29 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul Investițiilor publice șl a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative șl prorogarea unor termene,

 • E.  Având în vedere prevederilor ghldurilor specifice pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție șl contractare, la data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional emite prezenta instrucțiune.'


1. Pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastru actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achlzlțirloi^efectuate/^jfeMinisterul Dezvoltării regionale

și administrației Publice          romanlq2pi9,eu


2.


3.


4.


 • 5.

 • 6.


efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile art 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul Investițiilor publice ți a unor măsuri fiscal-Sugităre, modificarea ți completarea unor acte normative ți prorogarea unor termene,                                    ;

Actualizarea de la punctul 1 se va realiza cu prima solicitare de clarificări ce se Impune asupra protestului, in oricare etapă a procesului de evaluare, selecție ți contractare. Pentru acest aspect nu se va solicita o clarificare suplimentară în etapele procesului de evaluare, selecție, precontractare care se să contravină prevederilor ghidului specific aplicabil, d se vor utiliza numărul de clarificări disponibile în procesul existent Astfel dacă etapa de verificare a conformității administrative țl eligibilității are epuizat numărul de clarificări; posibil conform ghidului specific aplicabil, grila se încheia cu observații iar actualizarea mal sus menționată se va solicita în etapa următoare.

Actualizarea bugetului proiectului șl/sau a celorlalte documente relevante in baza prevederilor ar 71 țftn OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice ți a unor măsuri ftscal-biigetare, modificarea șl completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă si/sau valoarea totală a proiectelor. Actualizarea respectivă se realizează in limitele acestora criteriilor de eligibilit existente, cheltuielile in cauza putându-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile In limita criteriilor din ghidul specific aplicabil, in cazul in care acest lucru nu este posibil proiectul devine ne-eligfbil.

Pentru proiectele aflate în contractare la nivelul MDRAP, pentru cele care se solicită clarificări aferente etapei de contractare. Ol va proceda inclusiv la solicitarea actualizării bugetare generate de aplicarea prevederilor art 71 din actul normativ anterior menționat

Prezenta instrucțiune se comunică către Ol ți se publică pe slte-ul www,inforeglo ro. Prezenta instrucțiune întră în vigoare la data publicării mai sus menționateLuminița ZEZEANU,

Șeful Autorității de Management pț


PRIMĂRIA^»

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^ >


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚIITELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0 Cafea Dudețti nr. igr, Sector 3,031084, București

I\c7


a AgențieiAvând în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții Ia unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, și ținând cont de pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

1. Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 3, 9, 10, 11, 13 și 14 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚIL E DE CULT
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

.......

.. de pe ordinea de zi /


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..... , a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul .. zx... ... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii dc~zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST-întocmlt în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL ! NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNț^^JRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANT0N10-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

... de pe ordinea de zi /

.......


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de . ...25,.9fe..-.2oV3...... a analizat proiectul de hotărâre înscris

Ia punctul . .....\3>...... . de pe ordinea de zi / supHjne&tar^Tordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NIJ A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEP^VORSSÎL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:       '

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONTARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT


I 3

... de pe ordinea de zi / i-T. o Q .       5


referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul suplimentareajndmii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de.........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...13.......

de pe ordinea de zi / suplimentar^H5rdinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A^OST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conftîrmitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTĂ,

DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENÂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDO VEANU LUCIAN - IONEL
■------------------------------------------------ ----------------------------------------

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul......................... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de .72r.îi....^...^?....^^'..^.S....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii,publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         -a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, VASILIU MARIANA

—-

.../W-z...............

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

Jfe................VOINEAINOCENȚIU-IOAN