Hotărârea nr. 341/2019

HCLS3 nr.341 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Cafea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră” Ia patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 454985/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3; Raportul comun de specialitate nr. 454578/20.06.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • - Adresa nr. 454583/20.06.2019 a Direcției Investiții și Achiziții și a Direcției învățământ Cultură;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind „Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră” la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, conform Anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 341

DIN 25.06.2019

Privind

„Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda menajera -Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)”

Prin proiect se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de camera tehnica. Ea va adăposti totalitatea echipamentelor necesare pentru a alimenta cu energie termica si apa calda menajera clădirile adiacente, respectiv:

 • -  Școala gimnaziala Liviu Rebreanu;

 • -   Sala de sport;

 • -  Casa Max.

Centralele ce se vor folosi sunt centrale termice pe lemne.

Clădirea este propusa a avea 108 mp. De la clădire vor pleca trasee tur-retur pentru agentul termic si un traseu tur cu apa calda menajera către fiecare dintre cele trei locații de mai sus. Traseele vor fi realizate din conducte preizolate amplasate subteran.

Structura de rezistenta a clădirii va fi metalica iar fundarea ei se va realiza pe elemente de beton armat.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):

3.307.891,16 lei


Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,


2.284.907,07 lei


Lungime traseu aproximativ către cele trei unitati de mai sus este de aproximativ 500 m.

Putere propusa -1400 kW.

Regim de inaltime: P;

Adc= 108,00 mp (aria construita desfasurata)

Ac = 108,00 mp (aria construita)

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,Privind

„Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda menajera -Școala Gimnazială Hamburg (nr. 195)”

Prin proiect se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de camera tehnica. Ea va adăposti totalitatea echipamentelor necesare pentru a alimenta cu energie termica si apa calda menajera clădirile adiacente, respectiv:

 • -  Corp A - invatamant;

*  Corp B - invatamant;

 • -  Corp C - invatamant;

 • -   Sala de sport;

 • -  Complex sportiv.

Centralele ce se vor folosi sunt centrale termice pe lemne.

Clădirea este propusa a avea 202,50 mp. De la clădire vor pleca trasee tur-retur pentru agentul termic si un traseu tur cu apa calda menajera către fiecare dintre cele cinci locații de mai sus. Traseele vor fi realizate din conducte preizolate amplasate subteran.

Structura de rezistenta a clădirii va fi metalica iar fundarea ei se va realiza pe elemente de beton armat.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

3.813.350,42 leiLungime traseu aproximativ către ceie trei unitati de mai sus este de aproximativ 500 m.

Putere propusa - 1800 kW.

Regim de inaltime: P;

Adc= 202,50 mp (aria construita desfășurată)

Ac = 202,50 mp (aria construita)


C                         JTIONS S.R.L.

E

¥

F                                l.L.


1LICEPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂM ĂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚIL1, DE CULT


ANGELICA DÂNIEU


Privind

„Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda menajera -

Liceul Teoretic Decebal”

Prin proiect se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de camera tehnica. Ea va adăposti totalitatea echipamentelor necesare pentru a alimenta cu energie termica si apa calda menajera clădirile adiacente, respectiv:

 • -   Liceul teoretic Decebal;

 • -  Cămin C7;

 • -  Cămin C8;

 • -   Capela;

 • -   Atelier.

Centralele ce se vor folosi sunt centrale termice pe lemne.

Clădirea este propusa a avea 108 mp. De la clădire vor pleca trasee tur-retur pentru agentul termic si un traseu tur cu apa calda menajera către fiecare dintre cele cinci locații de mai sus. Traseele vor fi realizate din conducte preizolate amplasate subteran.

Structura de rezistenta a clădirii va fi metalica iar fundarea ei se va realiza pe elemente de beton armat.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

3.259.339,77 lei
2.284.266,27 lei


Lungime traseu aproximativ către cele trei unitati de mai sus este de aproximativ 500 m.

Putere propusa -1400 kW.

Regim de inaltime: P;

Adc= 108,00 mp (aria construita desfasurata)

Ac = 108,00 mp (aria construita)


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA

CO                        IONS S.R.L.

BA

YA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ILICE


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNTTĂȚILI DE CULT


ANGELICA D iNIEI A


Privind

„Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda menajera

- Colegiul Tehnic C. Nenitescu”

Prin proiect se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de camera tehnica. Ea va adăposti totalitatea echipamentelor necesare pentru a alimenta cu energie termica si apa calda menajera clădirile adiacente, respectiv:

 • -   Liceul propriuzis;

•-   Grădiniță 211;

 • -  Școala gimnaziala 20 - Corp A;

 • -  Școala gimnaziala 20 - Corp B;

* Sala de sport;

 • -   Liceul tehnologic Baptist "Logos"

Centralele ce se vor folosi sunt centrale termice pe lemne.

Clădirea este propusa a avea 108 mp. De la clădire vor pleca trasee tur-retur pentru agentul termic si un traseu tur cu apa calda menajera către fiecare dintre cele sase locații de mai sus. Traseele vor fi realizate din conducte preizolate amplasate subteran.

Structura de rezistenta a clădirii va fi metalica iar fundarea ei se va realiza pe elemente de beton armat.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, Lungime traseu aproximativ către cele trei unitati de mai sus este de aproximativ 600 m. Putere propusa -1400 kW.

3.620.918,39 lei2.612.976,46 lei


Regim de inaltime: P;

Adc= 108,00 mp (aria construita desfășurată)

Ac = 108,00 mp (aria construita)
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU ADMINIS UNITĂȚIDE ÎNVĂȚ-RELAȚII CU UNITĂȚILECASlP.'ET PRIMAR1<J1, Srx’Of ț, O3*oă/


CABINET PRIMAR

Kt 9$f

2d. oe loft


Nr.


| Data.


Eucurvști


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră" la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

Creșterea suprafeței verzi a sectorului reprezintă o prioritate de maximă importanță pentru Primăria Sectorului 3.

Acțiunile de toaletare și defrișare a copacilor uscați sau a celor care ar fi reprezentat un posibil pericol în condiții meteo nefavorabile, aflați în zonele aferente blocurilor de locuințe, instituțiilor sau parcurilor, precum și activitatea intensă de amenajare a spațiilor verzi, generează o creștere masivă a cantității de masă lemnoasă, care este necesar să fie valorificată.

O primă valorificare eficientă a deșeurilor lemnoase se poate realiza prin introducerea de centrale pentru acești combustibili pentru patru imobile aflate în administrarea Sectorului 3, respectiv:

 • > Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)

 • > Școala Gimnazială Hamburg (nr. 195)

 • > Liceul Teoretic Decebal

 • > Colegiul Tehnic C. Nenitescu

Principalele avantaje ale centralelor pe lemne sunt următoarele: autonomia foarte mare, randamentul foarte bun, costurile reduse pentru încălzire, durata lungă de viață, nu sunt afectate de întrerupere de energie electrică, iar din punct de vedere al poluării, nivelul de gaze emanate de arderea lemnului este aproape inexistent.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de Raportul de specialitate nr. 454578/20.06.2019 propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiectul de hotărâre investiții „Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Sectorului 3".


TJaîc’s dumncdvoastrt p.rsunile sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor hgale. Datele pot fi dezvăluite tu.or terți în ba;:.i unui temei legal justificat. Vă puteți eaereita drepturile prevăzute în

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul dc Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Sectorului 3”

Primăria Sectorului 3 a considerat o prioritate de maximă importanță creșterea suprafeței verzi a sectorului. Activitatea intensă de amenajare a spațiilor verzi, acțiunile necesare de toaletare și defrișare a copacilor uscați sau care ar fi reprezentat un posibil pericol în condiții meteo nefavorabile de pe zonelor aferente blocurilor de locuințe, instituțiilor sau parcurilor generează o creștere masivă a cantității de masă lemnoasă, care este necesar să fie valorificată.

O prima valorificare eficientă a deșeurilor lemnoase se poate realiza prin introducerea de centrale pentru acești combustibili pentru patru imobile aflate în administrarea Sectorului 3, unități de învățământ preuniversitare. Principalele avantaje ale centralelor pe lemne sunt următoarele: autonomia foarte mare, randamentul este unul foarte bun, costurile reduse pentru încălzire, durata lungă de viață, nu sunt afectate de întrerupere de energie electrică, iar din punct de vedere al poluării, nivelul de gaze emanate de arderea lemnului este aproape inexistent.

Având în vedere aspectele prezentate a fost întocmită documentația tehnico-economică privind reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Sectorului 3, după cum urmează:

• Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră -Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21)

Prin proiect se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de cameră tehnică. Ea va adăposti totalitatea echipamentelor necesare pentru a alimenta cu energie termică și apă caldă menajeră clădirile adiacente, respectiv:

 • -  Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21);

 • -  Sala de sport;

 • -  Casa Max.

Centralele ce se vor folosi sunt centrale termice pe lemne.

Clădirea este propusă a avea 108 mp. De la clădire vor pleca trasee tur-retur pentru agentul termic și un traseu tur cu apă caldă menajeră către fiecare dintre cele trei locații de mai sus. Traseele vor fi realizate din conducte preizolate amplasate subteran.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1

•  Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda menajera -Școala Gimnazială Hamburg (nr. 195)

Prin proiect se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de cameră tehnică. Ea va adăposti totalitatea echipamentelor necesare pentru a alimenta cu energie termică și apă caldă menajeră clădirile adiacente, respectiv:

 • -  Corp A - învățământ;

 • -  Corp B - învățământ;

 • -  Corp C - învățământ;

 • -  Sala de sport;

 • -  Complex sportiv.

Centralele ce se vor folosi sunt centrale termice pe lemne.

Clădirea este propusă a avea 202,50 mp. De la clădire vor pleca trasee tur-retur pentru agentul termic și un traseu tur cu apă caldă menajeră către fiecare dintre cele cinci locații de mai sus. Traseele vor fi realizate din conducte preizolate amplasate subteran.

Structura de rezistentă a clădirii va fi metalică, iar fundarea ei se va realiza pe elemente de beton armat.

 • •  Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda menajera -Liceul Teoretic Decebal

Prin proiect se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de cameră tehnică. Ea va adăposti totalitatea echipamentelor necesare pentru a alimenta cu energie termică și apă caldă menajeră clădirile adiacente, respectiv:

 • -  Liceul Teoretic Decebal;

 • -  Cămin C7;

 • -  Cămin C8;

  Capela;


 • -   Atelier.

Centralele ce se vor folosi sunt centrale termice pe lemne.

Clădirea este propusă a avea 108 mp. De la clădire vor pleca trasee tur-retur pentru agentul termic și un traseu tur cu apă caldă menajeră către fiecare dintre cele cinci locații de mai sus. Traseele vor fi realizate din conducte preizolate amplasate subteran.

Structura de rezistentă a clădirii va fi metalică, iar fundarea ei se va realiza pe elemente de beton armat.

• Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda menajera -Colegiul Tehnic C. Nenitescu

Prin proiect se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de cameră tehnică. Ea va adăposti totalitatea echipamentelor necesare pentru a alimenta cu energie termică și apă caldă menajeră clădirile adiacente, respectiv:

 • -  Liceul propriu zis;

 • -  Grădinița nr. 211;

 • -  Școala Gimnazială nr. 20 - Corp A,

 • -  Școala Gimnazială nr. 20 - Corp B;

 • -  Sala de sport;

 • -  Liceul Tehnologic Baptist "Logos".

Centralele ce se vor folosi sunt centrale termice pe lemne.

Clădirea este propusă a avea 108 mp. De la clădire vor pleca trasee tur-retur pentru agentul termic și un traseu tur cu apă caldă menajeră către fiecare dintre cele șase locații de mai sus. Traseele vor fi realizate din conducte preizolate amplasate subteran.

Structura de rezistentă a clădirii va fi metalică, iar fundarea ei se va realiza pe elemente de beton armat.

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Sectorului 3”

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI Al


[IZIȚII,


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU \ INVESTIȚII, LUCRĂRI ’UJ


[CE


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE


UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILF/DE CULT


MARIUS POPESCU


ANGELICA


iU
TELEFON (004 021) 318 03 23 - z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitriachizilii@primarie3.ro

Calea Dudeștî nr. tyi, Sector 3,031084, București


Domnule Primar,


Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții în scopul valorificării eficiente a deșeurilor lemnoase prin introducerea de centrale pentru acești combustibili pentru patru imobile aflate în administrarea Sectorului 3, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Sectorului 3” .

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Rapoartul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUC VRi PUBLICEȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.. ........./.L..... ... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.. .......Z£:Z£-....-&Z.£

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........Z.Z.»......de pe ordinea de zi / suplimentarea ofdtaii.de zi-a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON IO-CIPRI AN BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT . referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordin+i-tfe-zi a ședinței ordinare din data de

.........de pe ordinea de ?

l&.ofeJalâ............


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agreni întrunită în ședința din data de                    .......... a analizat proiectul de hotărâre îns

la punctul ..... . de pe ordinea de zi / suplimfiniaFea-prdinii de zi a ședinței ordinar

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterio Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrem avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


MUNICIPIUL iUCURESTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.......ZZr.............de pe ordițiea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       .4 a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul...../.X......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NILA-FOSTmtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: