Hotărârea nr. 340/2019

HCLS3 nr.340 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 ~ Creșa „Greierușul"

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 45383 l/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul comun de specialitate nr. 452696/19.06.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

 • - Adresa comună nr.452739/19.06.2019 a Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

 • - Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

“ Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașur - str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ANEXA LA HCLS3

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

“Lucrări de creștere a eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa Greierasul”

Str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3, București

Lucrările de intervenție constau în:

 • •   Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațada;

 • •   Lucrări de modernizare si refacere a finisajelor interioare si exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru Săli de grupa, birouri, piatra naturala pentru holuri si scări, placari MDF pentru pereți, înlocuirea tamplariei interioare pentru usi cu tamplarie din lemn vopsita, etc;

 • •   Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

 • •   Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, precum și montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;

 • •   Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura metalica, amplasată pe fațada exterioară;

 • •   Lucrări de reparații la rampa exterioara acces persoane cu dizabilități;

 • •   Conversie și recompartimentare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai INVESTIȚIEI INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție din care

614,967.80 lei,

409,385.13 lei.


constructii-montaj (C + M):

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Patru grupe de copii (doua grupe mari si doua grupe mici) Regim de înălțime: P+1E

Ac = 249,15 mp

Ad = 498,30 mp
Pag 1 din 1
CABINET PRIMAR

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

^55l-)L.....

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierușul"

Investițiile în modernizarea creșeîor de stat din Sectorul 3 al Municipiului București fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor din Sectorul 3.

Având în vedere cerințele legale nesoluționate referitoare la necesitatea creșterii numărului de locuri în creșele din Sectorul 3, prin Hotărârea nr. 220/30.09.2016 a Consiliului Local Sector 3 a fost înființată Creșa „Greierașul" în str. Marin Pazon nr. 2B, Sector 3.

Lucrările de intervenție ce urmează a se efectua la Creșa „Greierașul" sunt necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității copiilor precum și pentru o cât mai bună imagine a creșei în rândul copiilor, părinților și a locuitorilor din zonă, lucrările reducând, totodată, costurile aferente întreținerii acesteia.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul comun de specialitate nr. 452696/19.06.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA INVESTIT!! SI ACHIZIȚII

î                                   T         »                            »Nr.                  &)I0

• **£** »    ’  *'** **   4 4 «-«••««

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, București

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele crese

5                                         5

de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următorului obiectiv:

> „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, București.

Creșa „Greierașul” a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 220/30.09.2016 și prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/11.10.2016 și funcționează în str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, împreună cu alte centre de asistență socială sau servicii de educație antepreșcolară.

Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității copiilor, pentru eficientizarea energetică a clădirilor creșelor, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

Lucrările de intervenție presupun, însă fără a se limita la:

" Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațadă;

"Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, birouri, piatră naturală pentru holuri și scări, placări MDF pentru pereți, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc;

«Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

«Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de

DIRECȚIA INVESTIȚII Și ACHIZIȚII

iluminat noi, acolo unde este cazul, precum și montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;

 • ■ Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura metalică, amplasată pe fațada exterioară;

 • ■ Lucrări de reparații la rampa exterioara acces persoane cu dizabilități;

“ Conversie și recompartimentare.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, București”, conform Anexei.


^ACHIZIȚII,

I PUBLICE


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ


SSLPROTECȚIA COPILULUI OR GENERAL.

LA UNGUREANU —-


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Nr.        / l&oțJtoff


Domnule Primar,Având în vedere că a fost întocmită documentația tehnico-economică pentru Corpul 4 din str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3 - Creșa Greierașul, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care să fie aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C4 - Creșa „Greierașul” - str. Marin Pazon nr. 2B, sector 3, București”.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


IA        ynpyy

1RI PUBLICE


DIRECȚIA INVESTIȚI SERVICIUL INVESTIȚII, ȘEF SERVICI MARIUS POPESCU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUIîntocmit, M

Monica Avrgn44

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

J)


suplimentarea otdimi-dc-zLa ședinței ordinare din data de

, de pe ordinea de zi /


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........IL.........de pe ordinea de zi /.suplimentarea ordinu-de-zi-a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLLA-EOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,


HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

suplimentarea~ordinirde*zi-a ședinței ordinare din data de

........de pe ordinea de zi /

.............


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agremen întrunită în ședința din data de .                    ...... ..., a analizat proiectul de hotărâre înscr

la punctul ...A\......... de pe ordinea de zi / supljmcntarea'ordinii de zi a ședinței ordinare, ;

consideră că acesta A FOST / NUAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și ari. 54 alin. (4) din Legea nr.215/200 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioan Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agremen avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

^PORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul........... .... de pe ordinea.de zi /

suplimeiitaxea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...A.de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUJuFQSTÎntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVXMABH? proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANADOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ....A................de pe ordinea de zi /

supljpitfntarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                    ...........

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                    a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .Z.^......

de pe ordinea de zi / suplinjentarSa’ ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLFA^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAyORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, / VOICU ALIN - ION'UT

MEMBRI:

PELINARU CORNEL  /

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA