Hotărârea nr. 34/2019

HCLS3 nr.34 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 11, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9                     •>

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39183/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35949/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 16.01.2019 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 11, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA


NR. 34

DIN 31.01.2019


SuCTOR 3CABINET PRIMAR'ROMÂNIA


CABINET PRIMAR

WA...

a.ta


Nr.


TCLEFON >4-. t) J OJ - FAX    . «’Jlj ' K OJ 04 t MAU

C   jC. j- ti nr. ’ ,s<    r 3, 0310S4, Bu irt ti, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 11, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Anton Pann nr. 11, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 11, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele d um eavoastiă personale sunt p ••elucrate Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene A7‘>/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor teiji în baz. unui temei le tal ju ' ficat. Vă puteți exercita dru urile prevăzutc in Regulamentul UE 679/20 J 6. pi intr-o cerere sci i. s< uniată și datată transmisă pe adresa l’i măriei Sector 3.

Anexa ar. ja


Notă di® constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de/^ț            *a adresa:

_0t ,/Mk           Cu,//._________ ______, și a constatat următoarele:

1. Teren :
Anexa nr< 1b


Fișă de ©valoare


Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general ai imobilului:

Adresă_________fA

Data ________3


înveli toare*

Punctaj

i Punctaj

i acordat

□ Nu este căzui

! Nu există

;Fără degradări

A

U

; }

AA

□ Degradări minore

i Inveiitoarea lipsește și/sau e i degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală).

j Este suficientă reașezarea ! materialului învelitorii și i remedieri locaie.

i

j

1-2

I

i

J

i

□ Degradări medii

Inveîîtoăre lipsește și/sau e degradată în proporție mare l (10-30% din suprafața

!

1     3-

i

i

|

i

1

totală), coamele sunt neetanse.

Necesită înlocuire si fixare.

<

I

1

1

■ □ Degradări majore

i

i

Invelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

1

i

! 8-12

|

1

i

1

1

i

i

I

1

i

1

1

i

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă,

șindrilă, etc.

Coraisa, streașină, atic*

Punctai

j

Punctaj acordat

□ Fără degradări

fi

□ Degradări minore

i t

i

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1-2

i

l

i I

Elementele de închidere

!“

sunt desprinse și degradare ;

Degradări medii


parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă i pe alocuri. Necesită i înlocuire și refacere parțială ■ Elementele de închidere
■' sunt desprinse și degradate

1 Degradări majore         i peste 30% din lungime.           8-12

: Umiditate vizibilă. Necesită ;

i înlocuire totală. Risc pentru : _____ _____; trecători____;________'

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

Ș Jgheaburi, hairisae și

eiemeifflte de tiaichigerie*

Punctaj

i

Punctaj acordat

□Nu este cazul

! Nu există

1

1

□ Fără degradări             ;                                      0

□ Degradări minore

j Sunt necesare reparații

; punctuale și/sau curățarea ; j jgheaburilor.

î

1

i-2

1

i f j

□ Degradări medii

î Jgheaburi și burlane

! degradate parțial (neetanșe i și deformate) și/sau înfundate. Necesită

, înlocuire parțială

3-7

51

................i

□Degradări majore

Jgheaburi și buriane         ‘

degradate în totalitate sau

; lipsă (chiar și parțial). Lipsa ;

i tubului de racord la rețeaua

! de canalizare-. Necesită

| înlocuire totală.

8-12

i i

1 ff ?

<• ’

1

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc

2. FAȚADE

Tencuială*

1

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

0

□Degradări minore

i Degradări punctuale si

j incidentale ale tencuielii.

, Fără

' igrasie. Posibilă remediere , . punctuală. .

1-2

'Degradări medii

j Degradări locale ale

. tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

1

□Degradări majore

, J1

Porțiuni de tencuială ce cad, ț se despnnd și/sau sunt

! puternic umede, tencuială i ! degradată peste 30% din

1

1

8-12      ș

-----

suprafață. Suprafețele se I

___________________refac total.__; __   ________;                ______

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclui și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

: Zugrăveală*


■ □Fără degradări

□ Degradări minore


J Degradări medii


: Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.____

Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.


Degradări majore


4-

i i

I


Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% dir. suprafața fațadelor.

Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă., dăcă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj    i Punctaj

acordat

': Fără degradări

f

1

o

O

i □ Degradări minore

1

i Vopsire’defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a

! materialului. Nu lipsesc

i elemente de tâmplărie.

I Tâmplăria se revopsește și , se remediază punctual.

 • •                                                                                   i

 • •                                                                                                        1

p. u

1 1

i                                                                     ;                                                            <

; j Degradări medii

: Materialele componente

! deteriorate, deformate,

1 ne folosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

!                   3                   |

1                                                                                                        I

î

1 Degradări majore

1

! Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un eiement). Necesită înlocuire i cornjDictH.

4

1 __ __

j

..... i                                                                       -1

* Elemente de tâmplărie ferestre (împreună cu obloane), uși

(împreună cu vitrine, porți de acces

Elemente decorative*

Punctai       Punctaj

acordat


□Nu este cazm □_F_ără degradări _ _________,

Elemente decorative


□ Degradări minore


incomplete și/sau afectate în


1-2


Degradări medii


m Degradări ma.jore


timp ae factori atmosferici și biologici_____

.Elemente decorative care lipsesc de ne fațade, inclusiv ceie îndepărtate în ; mod abuziv.__

' Elemente decorative


i desprinse, care prezintă risc

! de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc.

j Risc pentru trecători.
* indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


3. DEFICIENTE

DINU

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj acordat

..;Nu este căzui

i

r—-

"Fără degradări

0

A

Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc

• i de cădere. Coșuri de fum            -7

care prezintă elemente de

' decorațium lipsă.

*—•

2Degradări majore

: Elemente din lemn rupte

! și/sau*lipsă, deformări

■ majore ale structurii

șarpantei. Coșuri de fum    ,     8-12

și/sau lucarne lipsă parțial             *■

sau total. Risc pentru

i trecători.

Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

’erețD

Punctai

Punctaj

acordat

i

t

ră degradări


Degradări medii


Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.


Degradări majore


Crăpături de dimensiuni

mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente

i componente ale structurii

l verticale lipsă parțial sau.           8-24

i total. Clădire ruină. Risc

i pentru trecători.Reabilitarea ;

: se va face în baza unui

, proiect de consolidare si_____'   _     _


i reparații capitale, on se va '■

i desființa în baza unui

________j proiect tehnic autorizat. ,____i_           '

* indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie ui! piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*


Punctaj


i 1J este cazui

; apără degradări__

i

, uDegradări minore


! Nu există


I

□Degradări medii


A

I----


□Degradăm majore


i Zugrăveala și/sau vopsitoria

I împrejmuirii sunt exfoliate j î incidental. Posibilă

! remedierea punctuală.____

i Elemente decorative

I

! componente lipsă, iar

I zugrăveala și/sau vopsitoria

' împrejmuirii sunt exfoliate ;

| în proporție de peste 10%

j din suprafață.

j împrejmuirea prezintă

i deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește

j parțial. Risc pentru

; trecători.
* Indiferent ae materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR      ___.......

: □ Degradări cauzate dc factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

| timpului, etc._______________

j □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

■ clădiri__________________________

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespecîarea legislației în vigoare, a v Regulamentului iocai de urbanism, etc,_______________

f OBSERVAȚII__________________' ......... "

Puia etaj nil total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul totai (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Punctajul! de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va. scădea din punctajul maxim de : 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctaiui de referință.i Punetajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii

■ punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO) ! Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. _____


| Categoria de impozitare a clădirii           _________

j □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

| □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            !

' □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ;

1 □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și i 80%

■ □ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și î 100%____ _____________‘_______

i PUNCTAJ

PUNCTAJ

PUNCTAJ

• CATEGORIA DE

! TOTAL

REFERINȚĂ

1 PROCENTUAL

i IMPOZITARE

L_    .....

■<2 „

-y

A

Întocmit,

i 4T<d B^>/1 (> (Ț


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


suplimenturea-erdiniLdezi a ședinței ordinare din data de

... de pe ordinea de zi / A/;....dZ...'...^’/£.


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .............................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........3.^.........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂLNICĂADRJANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU L1VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONTARU VALERICA
r---------—-------------1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

I-------------- ------ -————————

RAPORT _

--------- 3 o

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..'Z....................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordiniideziaședinței ordinare din data des?.,/;.              .........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința^ din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...â&........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de— <—zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOSTTntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...-2...................de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordinii de zra ședinței ordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...........

de pe ordinea de zi / suphmefttarea~ordifti4 de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NIXAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..............fân/..                      .....................................................

MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL