Hotărârea nr. 338/2019

HCLS3 nr.338 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 182/28.03.2019 și HCLS3 nr. 282/29.05.2019 referitoare la aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019, modificarea și completarea HCLS3 nr. 182/28.03.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 454946/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

ț Raportul de specialitate nr.452921/19.06.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

Adresa nr.452897/19.06.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult.

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 38/07.01.2019, pentru modificarea și completarea Legea Educației Naționale numărul 1/2011 ”;

Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului MECTS nr. 3470/7.03.2012 și 3480/2018 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul nr. 5576/2011;

 • -  HCLS 3 nr. 182/28.03.2019 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2018-2019, modificată prin HCLS 3 nr. 282/29.05.2019;

Luând în considerare:

Solicitările primite din partea unităților de învățământ mai sus menționate privind modificarea numărului de burse solicitate pentru semestrul II - an școlar 2018-2019 (Școala Gimnazială nr. 84 -adresa nr. 1545/27.05.2019 și Colegiul Tehnic ”Anghei Saligny”- adresa nr. 1246/14.06.2019); Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe;

 • -   Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se îndreaptă erorile materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 182/28.03.2019 și HCLS3 nr. 282/29.05.2019 referitoare la aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019, în sensul că:

 • 1) Pentru elevii din ciclul gimnazial - Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice, numărul corect de burse este 26, și nu 20, cum în mod eronat a fost menționat.

 • 2) Pentru elevii din ciclul liceal, cuantumul corect al burselor de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice este de 200 lei lunar, și nu de 100 lei lunar, cum în mod eronat a fost menționat.

Art.2. HCLS3 nr. 182/28.03.2019 se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1) La articolul 1 alineatul (1) - Pentru elevii din ciclul primar: litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) Burse de performanță în număr de 298, în cuantum de 200 lei lunar”.

 • 2) La articolul 1 alineatul (2) - Pentru elevii din ciclul gimnazial: litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

”ej Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 26, în cuantum de 100 lei lunar.

 • 3) La articolul 1 alineatul (3) - Pentru elevii din ciclul liceal: litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

”e? Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 22, în cuantum de 200 lei lunar.

 • 4) După alineatul 3 al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin. (4), care va avea următorul cuprins:

”(4) Numărul total de burse acordate, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019, având în vedere și modificările aduse prin prezenta hotărâre este de 14370 burse".

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 182/28.03.2019 rămân neschimbate.

Art.4, Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția învățământ,Cultură, și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.^ȘEDINȚĂ


NR. 338

DIN 25.06.2019

HOTĂRÂREA NR. 182/28.03.2019

privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2018-2019

Forma consolidată care include modificările aduse prin HCLS 3 nr. 282/29.05.2019 șiHCLS 3 nr. 338/25.06.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019, după cum urmează:

(1) Pentru elevii din ciclul primar:

 • a)  Burse de performanță în număr de 298, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b)  Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 10, în cuantum de 100 lei lunar.

 • c)  Burse de ajutor social în număr de 944, în cuantum de 150 lei lunar.

(2) Pentru elevii din ciclul gimnazial:

 • a)  Burse de performanță în număr de 210, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b)  Burse de merit - media generală 8,50-8,99 în număr de 1209, în cuantum de 100 Iei lunar.

 • c)  Burse de merit - media generală 9,00-9,49 în număr de 1947, în cuantum de 120 lei lunar.

 • d)  Burse de merit - media generală 9,50-10,00 în număr de 3493, în cuantum de 140 lei lunar.

 • e)  Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 26, în cuantum de 100 lei lunar.

 • f)  Burse de studiu în număr de 288, în cuantum de 150 lei lunar.

 • g)  Burse de ajutor social în număr de 693, în cuantum de 150 lei lunar.

(3) Pentru elevii din ciclul liceal:

 • a)  Burse de performanță în număr de 46, în cuantum de 400 lei lunar.

 • b)  Burse de merit - media generală 8,50-8,99 în număr de 1536, în cuantum de 200 lei lunar.

 • c)  Burse de merit - media generală 9,00-9,49 în număr de 1374, în cuantum de 220 lei lunar.

 • d)  Burse de merit - media generală 9,50-9,99 în număr de 573, în cuantum de 240 lei lunar.

 • e)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural

artistice în număr de 22, în cuantum de 200 lei lunar.

 • f)  Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media generală 10 în număr de 4, în cuantum de 1000 lei lunar.

 • g)  Burse de studiu în număr de 617, în cuantum de 300 lei lunar.

 • h) Burse de ajutor social în număr de 1080, în cuantum de 300 lei lunar.

 • (4) Numărul total de burse acordate, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019, având în vedere și modificările aduse prin prezenta hotărâre este de 14370 burse.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția învățământ și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

CABINET PRfMAR


TELEFON (004 O2î) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimsr@pritt1arie3.ro

Calea Dudesti nr. 101. Sector a. 031084. București

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul

HCLS3 nr. 182/28.03.2019 și HCLS3 nr. 282/29.05.2019 referitoare la aprobarea numărului de

burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019, modificarea și completarea HCLS3 nr. 182/28.03.2019

Având în vedere necesitatea sprijinirii elevilor din Sectorul 3 cu rezultate bune în procesul educațional sau cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare, precum și a elevilor cu probleme de sănătate sau venituri mici în familie, se impune acordarea de burse, conform Metodologiei aflate în vigoare.

După aprobarea numărului de burse și a cuantumului acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București în semestrul II a anului școlar 2018-2019, prin HCLS 3 nr. 182/28.03.2019, un număr de 3 unități de învățământ de stat au solicitat modificarea numărului de burse acordate, și drept urmare prin HCLS 3 nr. 282/29.05.2019 s-au aprobat modificările solicitate.

Ca urmare a solicitărilor primite din partea Școlii Gimnaziale nr. 84 (nr. 1545/27.05.2019) și a Colegiului Tehnic "Anghel Saligny" (nr. 1246/14.06.2019), propunem suplimentarea numărului de burse acordate pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019, cu un număr de 3 burse: 2 burse de performantă pentru cicliul primar și o bursă de merit, pentru ciclul liceal-elevi cu performanțe cultural artistice.

Din cauza unor erori materiale, în curprinsul HCLS 3 nr. 182/28.03.2019 s-a scris eronat: suma de 100 lei pentru 21 burse de merit pentru elevii din ciclul liceal-etape județene-olimpiade/ concursuri și competiții/concursuri cultural artistice, corect fiind suma de 200 lei, iar in cuprinsul HCLS 3 nr. 282/29.05.2019 s-a scris eronat: numărul de 20 pentru elevii din ciclul gimnazial-burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice, numărul corect de burse fiind de 26.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 452921/19.06.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.

direcția învățămAnt cultură DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON {004 021} 326 04 2? FAX (004 023) j’S 03 04 E-MAH. invatamant@primarte3.r0

Șos. Mihaî Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. tâzaȚj/fâoe.M/z

Raport de specialitate

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 182/28.03.2019 și HCLS3 nr. 282/29.05.2019, referitoare la aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019, și modificarea HCLS3 nr. 182/28.03.2019

Prin Hotărârea nr. 182/28.03.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2018-2019.

După aprobarea HCLS 3 nr. 182/28.03,2019, Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Școala Gimnazială nr. 54 și Școala Gimnazială Speciala nr. 5 au solicitat modificarea numărului de burse acordate, modificare care s-a aprobat prin HCLS 3 nr. 282/29.05.2019.

Având în vedere și solicitările primite din partea Școlii Gimnaziale nr. 84 - adresa nr. 1545/27.05.2019 și a Colegiului Tehnic "Anghel Saligny” - adresa 1246/14.06.2019, se propune suplimentarea cu 3 burse, 2 burse de performantă pentru cicliul primar și o bursă de merit, pentru ciclul liceal - Elevi cu performanțe cultural artistice.

Dintr-o eroare materială, în cuprinsul Raportului de specialitate al Direcției învățământ Cultură, aferent HCLS 3 nr. 182/29.03.2019 s-a scris eronat următoarele:

 • -  Suma de 100 lei pentru cele 21 burse de merit pentru elevii din ciclul liceal-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice, corect fiind suma de 200 lei.

De asemenea, dintr-o eroare materială, în cuprinsul Raportului de specialitate al Direcției învățământ Cultură, aferent HCLS 3 nr. 282/29.05.2019 s-a scris eronat următoarele:

 • -  Pentru elevii din ciclul gimnazial - Burse de merit - etape județene-olimpiade/ concursuri și competiții/concursuri cultural artistice, numărul corect de burse este 26, și nu 20, cum în mod eronat a fost menționat.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem îndreptarea erorilor materiale din curprinsul HCLS 3 nr. 182/28.03.2019 și HCLS 3 nr. 282/29.05.2019 prin inițierea unui proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 182/28.03.2019 și HCLS3 nr. 282/29.05.2019, referitoare la aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019, și modificarea HCLS3 nr. 182/28.03.2019, luând în seamă și suplimentarea numărului de burse solicitat de către Școala Gimnazială nr. 84 și Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”

Drept urmare, se solicita modificarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019, după cum urmează:

 • (1) Pentru elevii din ciclul primar:

 • a)  Burse de performanță în număr de 298, în cuantum de 200 lei lunar,

 • b)  Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 10, în cuantum de 100 lei lunar.

 • c)  Burse de ajutor social în număr de 944, în cuantum de 150 lei lunar.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scoduI indcolinirii atribuțiilor leeale. Datele not fi dezvăluite unor terii în baza unui temei lenal instifc-rt Vă nuteti exercita drenhmle.«revăzute


direcția Învățământ cultură DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMANT Și RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

 • (2) Pentru elevii din ciclul gimnazial;

 • a)  Burse de performanță în număr de 210, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b)  Burse de merit - media generală 8,50-8,99 în număr de 1209, în cuantum de 100 lei lunar.

 • c)  Burse de merit - media generală 9,00-9,49 în număr de 1947, în cuantum de 120 lei lunar.

 • d)  Burse de merit - media generală 9,50-10,00 în număr de 3493, în cuantum de 140 lei lunar.

 • e)  Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 26, în cuantum de 100 lei lunar.

 • f)  Burse de studiu în număr de 288, în cuantum de 150 lei lunar.

 • g)  Burse de ajutor social în număr de 693, în cuantum de 150 lei lunar.

 • (3) Pentru elevii din ciclul liceal;

 • a)  Burse de performanță în număr de 46, în cuantum de 400 lei lunar.

 • b) Burse de merit - media generală 8,50-8,99 în număr de 1536, în cuantum de 200 lei lunar.

 • c)  Burse de merit - media generală 9,00-9,49 în număr de 1374, în cuantum de 220 lei lunar.

 • d) Burse de merit - media generală 9,50-9,99 în număr de 573, în cuantum de 240 lei lunar.

 • e)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 22, în cuantum de 200 lei lunar.

 • f)  Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media generală 10 în număr de 4, în cuantum de 1000 lei lunar.

 • g)  Burse de studiu în număr de 617, în cuantum de 3 00 lei lunar.

 • h) Burse de ajutor social în număr de 1080, în cuantum de 300 lei lunar.

Numărul total de burse acordate, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019, având în vedere și modificările aduse HCLS 3 nr. 182/28.03.2019 și 282/29.05.2019 este de 14370 burse.


întocmit; Dan VasileBd. Nicolae Grigorcscu nr.12, Sector 3, București - Telefon / Fax: 021 - 3402654

COLEGIUL TEHNIC ** ANGHEL SALIGNY “

E-mail; anghei saligny@yahoo.com; Pag web : WWW.anghel-Saligny.info.ro


Nr. 1246/14.06,2019


Către Primăria Sectorului 3

Direcția învățământ

Având în vedere sesizarea nr. 1241/14.06.2019 a elevului Botezatu Radu de la clasa a IX-a F, prin care aduce la cunoștiință conducerii unității neacordarea bursei de merit pentru semestrul al II lea, anul școlar 2018-2019, vă rugăm să analizați și să aprobați suplimentarea numărului de burse pentru semestrul al II-lea an școlar 2018-2019, pentru acest elev.

Menționăm că în perioada depunerii dosarelor de acordare a burselor, elevul sus menționat era plecat la Campionatul Național de Atletism.

Vă mulțumim !

DIRECTOR,


ȘCOALA GIMNAZIALA NR.84

CALEA VJTAN NR. 135,SECTOR 3 BUCUREȘTI

TeL/Fax: 021 321 63 91

CUI : 32580712CĂTRE,

PRIMĂRIA SECTOR 3 DIRECȚIA INVATAMANT


Nota

Prin prezenta va rugam sa aprobați suplimentarea numărului de burse de performanta pentru ciclul primar .semestrul II ,an școlar 2018 - 2019.

Astfel .numărul de burse de performanta pentru ciclul primar .semestrul II an școlar 2018 - 2019 aprobat conform HCLS 3nr. 182/28.03.2019 este de 10 burse iar necesarul este de 12 burse.

Va mulțumim pentru înțelegere.


direcția învățământ cultură

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 azrj jzfi 0427 FAX (004 ozt) 318 03 04 E-MAIL ir1ratamsnt@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Către:

Cabinet Primar


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect:

Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLS3 nr. 182/28.03.2019 și HCLS3 nr. 282/29.05.2019, referitoare la aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019, și modificarea HCLS 3 nr. 182/28.03.2019

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ - Cultură

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexe : Tabel excel cu numărul de burse si adresele transmise de unitățile de învățământ.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............................ ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........X.........de pe ordinea de zi / swpinTrentafbg ordinii -dozi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                  ..........

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de ..2 A............, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU AFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU w MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..................... de pe ordinea de zi /

suplimentaraa^rrainii de zi a ședinței ordinare din data de             .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea, ordini rpuțilice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......Lr.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN