Hotărârea nr. 337/2019

HCLS3 nr.337 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 453850/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 452621/19.06.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • -  Adresa nr. 452694/19.06.2019 a Serviciului Organizare Resurse Umane,

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 181/25.07.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primăriei Sectorului 3;

 • -  HCLS 3 nr. 255/24.04.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

A

Art.l. începând cu data de 01.07.2019 se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform Anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 se stabilesc prin Dispoziția Primarului Sectorului 3.

Art.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 337

DIN 25.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3      „u ț   f   .

ANEXA NR.1 A H.C.L.S. 3 NR.5âl'.Z2&xV?fe.*/^l<7

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLIC]

E

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

II

S.S.

13680

3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

n

S.S.

10500

5

Director executiv

n

S.S.

9230

6

Director executiv ad

unct

II

s.s.

8724

7

Șef serviciu

II

S.S.

8218

8

Șef birou

II

S.S.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

1      7035

ț cr/ 1 îffe IZ     1 fe g

1 o JiiH

i-1 i

& 1

5

/%/ 7211

iJ

V wwl   A /

__

Page 1
Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă

superior

0

S.S.

5454

1

5863

2

6156

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă

principal

0

S.S.

4626

1

4973

2

5222

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ nspector de protecție civilă

asistent

0

S.S.

4032

1

4334

2

4551

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ [nspector de protecție :ivilă

debutant

0

S.S.

3878

1

4169

2

4377

<

3

4596

4

4711

/’/Mtal V\

---rsr—mffim—Wt—*-

5

4829

țt

c zl A

\rv<

C /? fâr'JL


'^&!'Liiiy1J^


11 ut-,


4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr

ort

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-tis

i Nivel

studii

Legca-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

16640

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

10500

4

Director

II

S.S.

8218

5

Director adjunct

II

S.S.

7962

6

Șef serviciu

II

S.S.

6650

7

Șef birou

II

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

nspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

c

fii

\CT» \

4

5054

4

V

L

SK

1

ZO /

5

5180

[nspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

3720

^CreS \ ax

1

3999

2

4199

3

4409

4

,     4519

5

/    4632

/IV

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

ni

0

M/G

3131

1

3366

2

3534

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

i

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

Muncitor necalifîcat

ii

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

xy X

3113

/ */

\*\

5

8

ngrijitor       [ c/

V9 i

l-l 1

0

M/G

2819

1 o\ \

y te!

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

/    3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serv, la Serviciul Consiliere și îndrumare) Direcția învățământ Cultură

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Digitalizare

Serviciul Prelucrare Documentații

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu)

Biroul Ridicări Auto


Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari

Compartiment Fond Imobiliar

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Fond Funciar


 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.2 A H.C.L.S. 3 NR...$S4^?„'.!?.$?

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGn-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICA

grad

gr-țis

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

2

Director general adjunct

n

S.S.

13000

3

Director executiv

ii

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

ii

s.s.

12500

5

Șef serviciu

ii

S.S.

12100

6

Șef birou

n

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

n

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic

superior

0

s.s.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

/7

\*\

3

6045

EElli

ti

4

6196

iii

MW

/!/

5

6351

Expert/Inspector/ Consilier juridic

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

/       4601

4

/      4716

5

---LZXj---<«1

Nr crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-ti!

a Nivel

studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

II

S.S.

12800

4

Director adjunct

II

S.S.

12600

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

5940

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

/V

w

5

5977

2

V1 i

deferent

IA

0

S.M.

4500

LS

A/

1

4838

ÂJ

2

5080

3

1       5334

4

/      5467

5604
Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

II

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

:r

--TV \

XWO\* X

3

5215

4

5345

ti

4&/fl /« /

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

4-——"

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

/     3985|

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Serviciul Documentații de Urbanism

Compartiment Publicitate Urbană

Direcția Administrarea Domeniului Public

Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi

Direcția Servicii Publice

Șef serviciu la Serviciul Administrativ

Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare

Șef serviciu la Serviciul Audit Public Intern

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;


 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3                 „ ig

ANEXA NR.3 A H.C.L.S. 3 NR...?pTZ^.-..y!£?‘   1 >

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

S.S.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

n

S.S.

11350

5

Șef serviciu

II

S.S.

10550

6

Șef birou

II

S.S.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

X -<\ V              /n £

Polițist local

principal

0

S.S.

3912

1

4205

2

4415

3

.      4636

4

/     4752

5

OL 4871

J Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

I Polițist local

debutant

1 0

S.S.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

1 4

3808

5

3903

2

1 Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior 1

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

- ^ijuO^-

Polițist local

principal 1

0

S.M.

3262

1

3507

2

3682

3

/      3866

4

/V      3963

5

(AA 4062

Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

s

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3876

1

4167

2

4375

3

4594

4

4709

r

5

4827

Polițist local

principal

0

S.S.

3186

r

1

3425

2

3596

3

3776

4

3870

5

3967

Polițist local

asistent

0

s.s.

2690

1

2892

2

3037

3

3189

1

4

3269

5

3351

Polițist local

debutant

0

S.S.

2563

1

2755

2

2893

3

3038

4

3114

5

3192

2

/v>

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3346

fit/

X*\

iM

1

3597

M®»

fe)

2

3777

ÂJ.

3

3966

4

4065

5

4167

’olițist local

principal

0

S.S.D.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

/    3257

51

3338

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

’olitist local

J

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

Polițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

6

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă

se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr. 101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pctl-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15%

față de salariile de bază din prezenta grilă.


PRIMAR,

Elena Mărculei


T, cu


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA NR.4 A H.C.L.S. 3 NR.


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGn-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

i

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/Expert Consilier juridic

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/Expert Consilier juridic

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

I I                   )p 1

4

6790

/>'/

5

6960

nspector/Expert Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

/      6712

1

5

/6880

Inspector/Expert

debutant

0

S.S.

3640

Consilier juridic

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

)

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

Nr. crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ții

Nivel

i studii

Legea-cadu

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

15015

2

Director general adjunct

n

S.S.

14690

3

Director

II

S.S.

14000

4

Director adjunct

n

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12090

6

Șef birou

n

S.S.

11000

< B

DE EXECUȚIE

f

1

Inspector de specialitate/

IA

0

S.S.

6760

Consilier

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/ Consilier

i

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/ Consilier

ii

0

S.S.

5525

1

5939

J

2

6236

3

6548

7^

w

4

6712

-M

5

6880

rara

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

3640

vk

ÂJ

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

/    5938

4

/ 6086

5

z

-J      6238

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

n

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

X »

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Șef serviciu la Serviciul Management Informațional

Compartimentul Cabinet Primar

Compartimentul Secretariat și Protocol

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

  MUNICIPIUL BUCUREȘTI

  PRIMĂRIA SECTOR 3                    1 _ ~

  ANEXA NR.5 A H.C.L.S. 3 NR..?.&tJ.2~?..,.fir

  SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

  Nr. crt.

  FUNCȚIA PUBLICĂ

  grad

  gr-ția

  Nivel studii

  Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

  de conducere

  de execuție

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  I

  FUNCȚII PUBLICE

  A

  DE CONDUCERE

  1

  Director executiv

  II

  S.S.

  15015

  2

  Director executiv adjunct

  II

  S.S.

  14690

  3

  Șef serviciu

  n

  S.S.

  12090

  B

  DE EXECUȚIE

  1

  Inspector/Expert Consilier juridic

  superior

  0

  S.S.

  6760

  1

  7267

  2

  7630

  3

  8012

  4

  8212

  5

  8417

  Inspector/Expert Consilier juridic

  principal

  0

  s.s.

  5590

  1

  6009

  2

  6309

  3

  6624

  4

  6790

  5

  6960

  Inspector/Expert Consilier juridic

  asistent

  0

  S.S.

  5525

  1

  5939

  2

  6236

  3

  6548

  4

  6712

  ---------Z-eZ—/ x *

  5

  6880|

  Inspector/Expert

  debutant

  0

  S.S.

  3640

  Consilier juridic

  1

  3913

  2

  4109

  3

  4314

  4

  4422

  5

  4533

  2

  Referent

  superior

  0

  S.M.

  5010

  1

  5386

  2

  5655

  3

  5938

  4

  6086

  5

  6238

  Referent

  principal

  0

  S.M.

  4230

  1

  4547

  2

  4774

  3

  5013

  4

  5138

  5

  5266

  Referent

  asistent

  0

  S.M.

  4030

  1

  4332

  2

  4549

  3

  4776

  4

  4895

  5

  5017

  leferent

  debutant

  0

  S.M.

  3380

  1

  3634

  2

  3816

  3

  4007

  4

  4107

  5

  4210

*NOTĂ:

 • 1   în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se funcțiilor din cadrul următoarei structuri:


DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pctl-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

PRIMAR,CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@prin93rie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084. București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Prin Hotărârea nr. 255 din 24.04.2019 Consiliului Local Sector 3 a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 în vederea optimizării și eficientizării activității în cadrul instituției, hotărâre care intră în vigoare începând cu 1 iulie 2019, ceea ce conduce la necesitatea aprobării salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale existente.

în conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din Legea cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, "ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de baza, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

 • a) cunoștințe și experiență;

 • b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

 • c) Judecata și impactul deciziilor;

 • d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

 • e) dialog social și comunicare;

 • f) condiții de muncă;

 • g) incompatibilități și regimuri speciale."

Potrivit dispozițiilor art. 11 din același act normativ, "pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" din aparatul propriu al consiliilor Județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, ......., în urma consultării organizației sindicale

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, ....stabilirea salariilor lunare realizându-se de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25, precum și fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar.

Cu respectarea prevederilor legale menționate și fără a aduce modificări semnificative salariilor de bază aprobate anterior de către Consiliul Local al Sectorului 3, au fost întocmite cinci grile de salarizare avându-se în vedere criteriile generale de ierarhizare a posturilor prevăzute de lege, fiind consultat Sindicatul "Forum" din Administrația Publică.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 452621/19.06.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 3T8 03 04 E-MAIL resurseum4ne@lprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 452621/19.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 255/24.04.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. nr.252/26.06.2018, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completările ulterioare;

 • -  prevederile art.8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

“Art 8. - Criterii generale

 • (1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de juncție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

 • a) cunoștințe și experiență;

 • b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

 • c) judecata și impactul deciziilor;

 • d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

 • e) dialog social și comunicare;

fi condiții de muncă;

g) incompatibilități și regimuri speciale.

“Art.ll - Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei lega! justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


PRIMĂRIA^!


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


BUCUREȘTI./


 • (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. Ilit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.

 • (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

 • (4) Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

 • - referatul înregistrat cu nr.450183/18.06.2019 a domnului Negoiță Robert Sorin, Primarul Sectorului 3;

 • - grilele propuse cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l - 5 cu consultarea sindicatului reprezentativ, începând cu data de 01.07.2019;

ca urmare a celor prezentate, propunem aprobarea grilelor cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.


erviciu.


Ddmeter


Văleni

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA NR.1 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR................................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLIC]

E

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

n

S.S.

13680

3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

II

S.S.

10500

5

Director executiv

II

s.s.

9230

6

Director executiv adjunct

II

s.s.

8724

7

Șef serviciu

II

S.S.

8218

8

Șef birou

II

S.S.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

/      7035

5

/ ,     7211

I

1

OA

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/

superior

0

S.S.

5454

Consilier juridic/

1

5863

Inspector de protecție

2

6156

civilă

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

4626

Consilier juridic/

1

4973

Inspector de protecție

2

5222

civilă

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

4032

Consilier juridic/

1

4334

inspector de protecție

2

4551

civilă

3

4779

4

4898

5

5020

Sxpert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3878

Consilier juridic/

1

4169

1

nspector de protecție

2

4377

c

:ivilă

3

4596

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D.

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

i deferent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

leferent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-ti

a Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

16640

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

10500

4

Director

II

S.S.

8218

5

Director adjunct

n

s.s.

7962

6

Șef serviciu

n

S.S.

6650

7

Șef birou

ii

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5308

5

5441

nspector de specialitate/ Consilier

I

0

s.s.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

nspector de specialitate/

Consilier

L

II

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

/    4519

A,

5

/    4632

PÂTRÂȘCX^ 1

7Z7\
Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3120

Consilier

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Vlagaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

<

Zurier

0 1

W/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

(*

fii ■

4

/       3499

5

/      3586
Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

UI

0

M/G

3131

1

3366

2

3534

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

II

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

[ngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

/     3425

77£7  '<£*;   T7>

5

xy/     3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Compartiment Spații Comerciale Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare)

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Digitalizare

Serviciul Prelucrare Documentații

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu)

Biroul Ridicări Auto

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari


Compartiment Fond Imobiliar

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Fond Funciar

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel

maxim;                                                               /

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA NR.2 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR......................................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ții

Nivel

i studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

13500

2

Director general adjunct

n

S.S.

13000

3

Director executiv

ii

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

ii

S.S.

12500

5

Șef serviciu

ii

S.S.

12100

6

Șef birou

ii

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

n

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

^zf

4

6196

ÎS

5

6351

4

.Bl .)

Expert/Inspector/ Consilier juridic

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

4

/4716

5

aĂ 1834

2

Referent de specialitate

superioi

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principa

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

{debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

$ -sr i ts

5

5304

*

l

.7 1

deferent

debutant

0

S.M.

3860

Vh,

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

/    4807

Nr crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-ti

a Nivel

studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

II

S.S.

12800

4

Director adjunct

II

S.S.

12600

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de

IA

0

S.S.

5940

specialitate/

1

6386

Consilier

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

5000

1

5375

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

tega 'v\ î

deferent

IA

0

S.M.

4500

Ol *)

1

4838

2

5080

3

î     5334

4

A   5467

5

/VA   5604Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

n

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

1 debutant

0

SJM.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

II

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat      |

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

I

Muncitor necalificat

I

0

M/G

3200

1

3440

« A

2

3612

7

3

3793

4

i    3888

5

/   3985

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ;

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții


Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism

Compartiment Publicitate Urbană

Direcția Administrarea Domeniului Public

Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi

Direcția Servicii Publice

Șef serviciu la Serviciul Administrativ

Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare

Șef serviciu la Serviciul Audit Public Intern

Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime Ia nivel maxim; Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în / y cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,

dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

Page 5

5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3 ANEXA NR.3 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.....................................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017

de conducere

de execuție

salariul de bază

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTULI

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

S.S.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

11350

5

Șef serviciu

II

S.S.

10550

6

Șef birou

II

S.S.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

S.S.

3912

___L

1

4205

5^

2

4415

a )

3

4636

4

/      4752

5

k      4871

Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

S.S.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.Dc

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

IE

’olițist local

principal

0

S.M.

3262

ta

1

3507

*1

' ■ ■

2

j     3682

1

„K.e.

3

/     3866

4

------3963

4062Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime Ia nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr. ort.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ții

Nivel l studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3876

1

4167

2

4375

3

4594

4

4709

5

4827

Polițist local

principal

0

S.S.

3186

1

3425

2

3596

3

3776

4

3870

5

3967

Polițist local

asistent

0

S.S.

2690

1

2892

2

3037

3

3189

4

3269

5

3351

>olițist local

debutant

0

S.S.

2563

1

2755

2

2893

*3

3038

4

3114

5

3192

2

’olițist local

superior

0

S.S.D.

3346

1

3597

2

3777

3

3966

4

4065

5

4167

’olițist local

principal

0

S.S.D.

2682

—----   "<O,N\

1

2883

2

3027

3

z       3178

h l

j- .,

4

/     3257

5

/1Z      3338

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

Polițist local

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

’olițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

6

n

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.4 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR..................................

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

r's

i

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

n

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/Expert Consilier juridic

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/Expert Consilier juridic

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector/Expert Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

L

5 1

6880 y

Inspector/Expert

debutant

0

S.S.

3640

Consilier juridic

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

leferent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

Nr. crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACT

rUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

s.s.

14690

3

Director

II

S.S.

14000

4

Director adjunct

n

S.S.

12500

5

Șef serviciu

n

S.S.

12090

6

Șef birou

ii

S.S.

11000

DE EXECUȚIE

i

Inspector de specialitate/

IA

0

S.S.

6760

Consilier

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/

i

0

S.S.

5590

Consilier

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/

ii

0

S.S.

5525

Consilier

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

nspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

leferent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

r

3

/     5938

A'

J

4

/ 6086

5

y/\ 6238

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

Z" ■*- k

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Director executiv adjunct Ia Direcția Administrativă și Management Informațional Șef serviciu la Serviciul Management Informațional

Compartimentul Cabinet Primar

Compartimentul Secretariat și Protocol

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5   Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privindCodul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


de o majorare în procentROBERT
ina.MinculescuMUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.5 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director executiv

II

S.S.

15015

2

Director executiv adjunct

n

S.S.

14690

3

Șef serviciu

11

S.S.

12090

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector/Expert Consilier juridic

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector/Expert Consilier juridic

principal

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

[nspector/Expert Consilier juridic

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

22:

5

/ 6880
Inspector/Expert

debutant

0

S.S.

3640

Consilier juridic

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

deferent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

deferent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

 • 1   în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarei structuri:

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ți completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

PRIMAR,

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudesti nr. 191. Sector j, 031084, București

Nr. înregistrare:451626/19.06.2019

CĂTRE,

- SINDICATUL “FORUM” DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-

Având în vedere:

 • -  prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr, 255/24,04,2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. nr.252/26.06.2018, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate m cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  referatul Compartimentului Cabinet Primar înregistrat cu nr.450183/18.06.2019;

 • -  prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele menționate, vă convocăm de urgență în vederea consultării grilelor de salarizare propuse pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, începând cu 01.07.2019, conform anexelor nr. 1 - 5.

PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Șef Serviciu,


Eugenia Demeter


DEMETER EUGENIA


Negoita Robert Sorin

19/06/2019 12:54:23 UTC+02


Digitally signed by DEMETER EUGENIA Date: 2019.06.19 09:02:15+03'00'


întocmit,

Valentina Minculescu


MINCULESCU VALENTINA


Semnat digital de MINCULESCU VALENTINA

Data: 2019.06.19 08:53:47 403'00
CABINET PRIMAR

TELEFON (004 P2U pff Pj 2] * FAX IGO4 021 j 3*8 03 04 E-MAIL cabifKlp.'!rnjf^pr>r?iU'ic?.<#

Căită Dtide^lrnr 191, Sector 3. D310S4, Bucure'*:;

nr. 450183/18.06.2019 j

|

i

REFERAT

Având în vedere criteriile generale de ierarhizare a posturilor, prevăzute de art.8 alin (1) si art.ll din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei 1 Sectorului 3 pentru Serviciul Audit Public Intern, funcția de Șef Serviciu Public Audit Intern poate fi considerată ca fiind o funcție cu grad ridicat de responsabilitate decizională, impact major și o complexitate a muncii la un nivel ridicat, având în vedere volumul și complexitatea misiunilor de audit.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, salarizarea funcției publice de Șef Serviciu Audit Public Intern va fi egala cu cea a directorului executiv adjunct stabilită prin anexa 2.

De asemenea, analizând atribuțiile și gradul de încărcare ale domnului Administrator Public, salarizarea funcției de Admistrator Public va fi similară cu cea a Viceprimarului.

în urma reorganizării, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale devine Direcția de Impozite și Taxe Locale, salarizarea direcției rămânând la același nivel ca până acum și va fi reglementată de anexa 5.


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANETELEFON (004 021) 318 03 23 • î8 FAX (004 onj 318 03 04 E-MAIL resurseumane@prlmarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, BucureștiNr. înregistrare: 452694/19.06.2019


CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • •  Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate începând cu data de 01.07.2019;

 • •  Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane înregistrat cu nr. 452621/19.06.2019;

 • •   Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......................... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii- de zi a ședinței ordinare din data de . ......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................^.4..'..^.....^?/.^..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul...........OL.........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.HONȚARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


....... de pe>prdineajde zi /

2LJ±:.^.lS.......


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii nublice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN

9