Hotărârea nr. 336/2019

HCLS3 nr.336 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

y

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 454998/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 453638/20.06.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr. 453640/20.06.2019 a Direcției Economice;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, nr. 50/2019;

 • -  HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.169.998,20 mii lei se majorează cu suma de 8.368.46 mii lei, devenind 1.178.366,66 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.198.366,66 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2020-2022, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 231.923,95 mii lei, precum și estimările 2020-2022, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2020 - 2022, conform Anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 740.560,94 mii lei și credite de angajament în sumă de 651.368,96 mii lei conform Anexei nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții si Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

NR. 336

DIN 25.06.2019CABINET PRIMAR

TELEFON (004 031) 318 03 23 • 28 FAX(004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprtmar@primarie3.r0 Calea Dudești nr. 191. Sector 3, 031084, București

I SECTOR 3

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Având în vedere raportul de specialitate nr. 453640/20.06.2019 întocmit de Direcția Economică și Direcția investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetară:

 • •  Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.169.998,20 mii lei se majoreaza cu suma de 8.368,46 mii lei devenind 1.178.366,66 mii lei.

 • •  La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei.

 • •  Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.183.998,20 mii lei se majoreaza cu suma de 8.368,46 mii lei, devenind 1.192.366,66 mii lei, astfel:

  Nr. crt.

  INDICATORI

  Cap. bag.

  HCLS3 nr. 300/2019

  Propuneri rectificare

  Influente (+/-)

  CHELTUIELI - TOTAL

  50.02

  1183 998,20

  1192 366,66

  8 368,46

  1

  Autoritati publice și acțiuni externe

  51.02

  239.524,48

  241.827,74

  2 303,26

  2

  Alte    servicii    publice

  generale

  54.02

  7.568,77

  8.068,77

  500,00

  3

  Tranzacții privind datoria publică

  55.02

  89.309,85

  89.309,85

  0,00

  4

  Apărare

  60.02

  188,60

  188,60

  0,00

  5

  Ordine publica și siguranță națională

  61.02

  5.706,75

  5.511,75

  -195,00

  6

  învățământ

  65.02

  161.698,84

  167.960,37

  6 261,53

  7

  Sănătate

  66.02

  103,00

  103,00

  0,00

  8

  Cultură, recreere și religie

  67.02

  156.451,54

  158.069,21

  1 617,67

  9

  Asigurări și asistență socială

  68.02

  182.042,03

  183.014,03

  972,00

  10

  Locuințe,     servicii     și

  dezvoltare publică

  70.02

  90.711,57

  90.811,57

  100,00

  11

  Protecția mediului

  74.02

  211.351,77

  207.710,77

  -3 641,00

  12

  Transporturi

  84.02

  39.341,00

  39.791,00

  450,00

CABINET PRIMAR

• De asemenea, Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii se majoreaza cu suma de 5 034,22 mii lei, devenind 231923,95 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019.


TELEFON (<XH O l) 3> : 03 SJ zii FAX (004 ozr) 318 03 -'4 E-MAIL economlc@primwie3.r0 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. f / 20.06.2019

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3

pe anul 2019

In conformitate cu:

 • •  Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • •  Contul de execuție bugetara;

 • •  Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

 • •  Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.169.998,20 mii lei, se majoreaza cu suma de 8.368,46 mii lei, devenind 1.178.366,66 mii lei, ca urmare a reestimarii veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr. 300/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

804 286,93

804 510,23

223,30

1. VENITURI CURENTE, din care:

803 195,93

803 419,23

223,30

Impozite si taxe locale

250 000,00

250 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

50 305,00

50 305,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:                        (04.02)

645 246,00

645 246,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

1 091,00

1 091,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-142 355,07

-142 131,77

223,30

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

365 711,27

373 856,43

8 145,16

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)

142 355,07

142 131,77

-223,30

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

3 555,79

3 555,79

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

20 335,81

20 335,81

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect. (45.02)

270,90

270,90

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

199.193,70

207.562,16

8.368,46

TOTAL VENITURI buget local

1.169.998,20

1.178.366,66

8 368,46

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3

Nr.300/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1 183 998,20

1 192 366,66

8 368,46

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

804 286,93

804 510,23

223,30

Cheltuieli de personal

10

187 922,00

187 922,00

0,00

Bunuri si servicii

20

258 616,83

255 770,13

-2 846,70

Dobânzi

30

89 284,85

89 284,85

0,00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

88 187,69

91 257,69

3 070,00

Alte transferuri

55

19 374,36

19 374,36

0,00

Asistenta sociala

57

69 957,64

69 957,64

0,00

Alte cheltuieli

59

27 892,00

27 892,00

0,00

Rambursări de credite

81

63 030,50

63 030,50

0,00

Plăti ef.in anii prec.si recup.in an

85

-478,94

-478,94

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

379 711,27

387 856,43

8 145,16

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

113 985,08

114 015,08

30,00

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile, din care:

56+58

1 788,00

1 788,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

208 849,12

216 964,28

8 115,16

Rambursări de credite

81

55 089,07

55 089,07

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole:

 • > Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 2.303,26 mii lei: la Secțiunea de funcționare diminuare cu 43,74 mii lei, titlul bunuri si servicii, iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 2.347,00 mii lei cheltuieli de capital - investiții.

 • > Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale majorare cu 500,00 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare (pentru Piața losif Albu).

 • > Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranța naționala diminuare cu 195,00 mii lei, astfel: Secțiunea de funcționare majorare cu 7,30 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 202,30 mii lei, cheltuieli de capital conform execuției bugetare la aceasta data.

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 6.261,53 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare - bunuri si servicii ( utilitati si obiecte de inventar), majorare cu 1.772,06 mii Iei iar la secțiunea de dezvoltare -cheltuieli de capital, lucrări de investiții la unitățile de invatamant, majorare cu 4.489,47 mii lei.

 • > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 1.617,67 mii lei astfel: Secțiunea de funcționare majorare cu 1.708,68 mii lei pentru bunuri si servicii (la DADP si DIRISP ) iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 91,01 mii lei - cheltuieli de capital, lucrări de investiții, conform evoluției execuției bugetare.

 • > Capitolul 68.02 - Asigurări si asistenta sociala se majoreaza cu suma de 972,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, lucrări de investiții pentru crese.

 • >  Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare pentru reabilitarea termica a imobilelor.

 • > Capitolul 74.02 - Protecția mediului - se diminuează cu suma de 3.641,00 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare diminuare cu 3.671,00 mii lei bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 30,00 mii lei transferuri pentru cheltuieli de capital

 • > Capitolul 84.02 - Transporturi - se majoreaza cu suma de 450,00 mii lei la  direcția economică


Secțiunea de funcționare, cheltuieli cu bunuri si servicii pentru străzi.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap. Bug.

HCLS 3 nr.

300/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/■)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1 183 998,20

1 192 366,66

8 368,46

1

Autorități publice si acțiuni externe

51.02

239.52448

241.827,74

2 303,26

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.568,77

8.068,77

500,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

89.309,85

89.309,85

0,00

4

Apărare

60.02

188,60

188,60

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

5.706,75

5.511,75

-195,00

6

Invatamant

65.02

161.698,84

167.960,37

6 261,53

7

Sanatate

66.02

103,00

103,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

156.451,54

158.069,21

1 617,67

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

182.042,03

183.014,03

972,00

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

90.711,57

90.811,57

100,00

11

Protecția mediului

74.02

211.351,77

207.710,77

-3 641,00

12

Transporturi

84.02

39.341,00

39.791,00

450,00

> De asemenea Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, in suma de 226.889,73 mii lei se majoreaza cu suma de 5.034,00 mii lei, devenind 231.923,95 mii lei, modificări intervenind datorita majorării atat a veniturilor cat si a cheltuielilor la Direcția de Salubritate cat si prin introducerea in acest buget a doua unitati de invatamant ( Școala L. Rebreanu si Liceul Tehnologic D. Hurmuzescu).

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 740.560,94 mii lei si credite de angajament in suma de 651.368,96 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019.Sef Serv. Derulare somonitorizare Contracte,Uucrari/Servicii,Luminița Anghel


TELEFON (004 02!) 3:8 o, îj -   FAX foc ț Oîi) Jii; 03 04 E-MAIL economic®!primărie;.ro

Cafea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Uf


Nr.           / 20.06.2019


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul............... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

9

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                              ........... ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........r............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PĂUNICĂ-ADRIANA


SECRETAR, HONTARU VALERICA


MEMBRI:RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BÂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN