Hotărârea nr. 334/2019

HCLS3 nr.334 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile /blocuri cu RHpropus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHprOpUS = P+ll E+TdrcuiabUă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 401651/CP/08.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 30/07.05.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 400318/07.05.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

 • -  Planului Urbanistic Zonal Sector 3 al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/TP/11-2019/07.05.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 28/07.05.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 29/07.05.2019;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile /blocuri cu RHpropus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHprOpUS = P+l 1E+TCirmiabiiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3 ”, proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 48.080 mp conform acte, în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 28/07.05.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de gătite Serviciul Documentații de Urbanism.

NR. 334

DIN 25.06.2019ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

A-VEXA 7 MS4

TELEFON |O04 OîlJ J1S OJ îj 28 FAX 1004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudețb nr. 191. Sector 3, 031084, București

Ca urmare a cererii adresate de S.C. EDIFICIA STAR CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul București, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 66, sector 3, telefon/fax..........., e-mail...........înregistrată la nr. 353700/28.03.2019 și completată cu nr. 395816/03.05.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/TP/11-2019/07.05.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHpropus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpmpus = P+IIE+Tcircuiawa,

generat de imobilul4* situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3, București.

Inițiator: S.C. EDIFICIA STAR CONSTRUCT S.R.L.

Proiectant: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. lulia R. Ș. ALEXANDRESCU - DM E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Bulevardul Theodor Pallady, la Vest Bulevardul Nicolae Grigorescu, la Sud Drumul Cetății, la Est satul Cățelu și este format din teren curți construcții cu suprafață de 48.080 mp. conform acte de proprietate.

Prevederi R.L.U. aferent P.U.Z.S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în U.T.R. M2 - subzonă mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

 • - funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supra municipal, municipal, de sector și de cartier; lăcașuri de cult; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale, etc.; comerț cu amănuntul; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele, etc.; sport și recreere în spatii acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri, gradina de cartier; locuințe cu partru obișnuit și alte tipuri de locuințe conform R.L.U. aferent P.U.Z.S.3;

 • - H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri, pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de vofumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; în cazul în care înălțimea clădirii propuse depășește distanța dintre alinieri, noua construcție se va retrage suplimentar astfel încât Hmax să nu depășească distanța dintre alinieri sau în cazul în care nu este configurat frontul de vis-a-vis, înălțimea acesteia nu va depăși dublul distanței din axul străzii până la clădire, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate, prevederi aplicabile inclusiv în cazul parcelelor cu acces la drumuri/servituți private;

-POTmax = 70%;

 • - CUTmax = 3,5 mp.ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu iase aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural urbanistice sau de întrebuințare;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile se vor retrage minim 3,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streașină;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la comisă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele posterioare poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streașină;

 • - retrageri minime între clădiri pe aceeași parcelă = clădirile se vor amplasa la distanța de 2/3 din înălțime (înălțimea reprezintă media înălțimilor clădirilor). în cazul în care 2/3 din inaltime > 10,00 m, se poate reglementă distanța între clădiri la 10,00 m. Distanța se poate reduce la 5,00 metri, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțime, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi, fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală. între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța dintre acestea va fi minim 2/3 din înălțime (înălțimea reprezintă media înălțimilor clădirilor).

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu se află în P.U.Z. - Zone construite protejate și nu se află în zona de protecție a unor monumente istorice izolate, stabilită prin P.U.Z.S.3, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 266/04.03.2019, emis de Primăria Sector 3.

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, ari. 6 - Condiții de construibilitate a parcelelor, alin. 6.4 - Pentru parcelele cu suprafețe mari și foarte mari, modul de construire se va reglementa prin Planuri urbanistice de detaliu (P.U.D.), astfel: subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate (M2-M3) și zona de activități productive (A) - parcele mai mari de 7.000 mp.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) In cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire ia accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

Corpuri cu funcțiune mixtă (12 imobile/blocuri):

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 10,00m / 13,00m / 15,00m față de limita stângă (Est) a proprietății, retras 19,50m față de limita dreaptă (Vest) a proprietății, retras 11,00m / 13,00m față de limita de Nord a proprietății, cu distanțe între corpuri de 23,00m / 25,50m;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras 18,50 m față de limita de proprietate (Sud);

 • - Hmaxim (corpuri cu funcțiune mixtă) = 39,00m / 42,00m (pentru RHPropus= P+12E).

Corp parcai auto:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 15,50m față de limita de Nord a proprietății, retras 8,00m față de limita stângă (Est) a proprietății, retras 17,50m față de corpul cu funcțiune mixtă (Vest):

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras 16,00m față de limita de proprietate (Sud);

 • - Hmaxim (corp parcaj auto) = 36,00m / 39,00m (pentru RHPropus = P+11 E+Tdrcuiabiiă).

  - POTmax — 70%;


 • - CUTmax= 3,50 mp. ADC/mp.teren;

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția elementelor cuprinse în prevederile R.L.U. aferent P.U.Z.S.3 al Municipiului București sau în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

-circulații și accese: conform Aviz circulații nr. 5011/22.04.2019-1719735/21.03.2019 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz; De asemenea fa limita de Vest a terenului se propune o nouă arteră de circulație de categoria a lll-a - profil de 12,00m., propusă prin avizul de circulații D.T.-P.M.B. nr. 9142/26.06.2018 (P.U.Z.S.3).

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5’: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P. U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 266/04.03.2019 emis de Primăria Sector 3.

PRIBILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATA

EXISTENT

PREVEDERI

P.UZ.

PROPUS

Suprafața teren

48080

48080

Suprafața construita

0

16828.00

Suprafața desfasurata

0

168280.0

0

P.O.T.

0

70

35

C.U.T.

0

3.50

3.50

R.H. Max

P+14E

P+12E

H max la cornișa

45

40

Spatii verzi (la sol) 20%

9616

Spatii verzi pe terase/peste subsol 10%

4808

Nr. Unitati locative

1922

Nr. locuri de parcare (locuire* comerț* birouri)

2369

Suprafața de teren afectata de supralargire strada

-


Coordonate nr. cadastral 232830 Sistem de Proiecție Stereografic 1970

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(î,i+1)

X [m]

Y[m]

13

323448.368

596365.861

48.801

12

323457.614

596317.944

22.968

11

323479.980

596323.169

1.458

249

323481.400

596323.501

21.051

250

323488.709

596303.760

2.800

251

323491.335

596304.732

39.805

252

323505.157

596267.404

31.878

253

323535.990

596275.499

3.997

7

323536.801

596271.585

30.493

6

323542.988

596241.726

3.518

5

323543.702

596238.281

3.732

4

323544.441

596234.623

6.879

3

323545.834

596227.887

1.619

2

323546.150

596226.299

3.514

110

323546.887

596222.863

2.528

109

323547.417

596220.391

0.443

108

323547.507

596219.957

19.954

107

323551.543

596200.415

0.297

106

323551.605

596200.125

15.859

105

323536.041

596197.081

89.751

104

323448.170

596178.807

139.185

103

323311.979

596150.092

5.013

102

323312.109

596155.103

0.213

101

323312.312

596155.168

30.059

100

323305.615

596184.471

27.398

183

323299.956

596211.278

8.440

182

323298.213

596219.536

26.437

99

323292.753

596245.403

106.750

98

323269.743

596349.644

20.876

97

323267.214

596370.366

18.425

96

323262.852

596388.267

26.513

95

323273.620

596412.495

8.992

94

323282.361

596414.606

6.290

93

323288.475

596416.083

53.821

92

323279.124

596469.085

24.403

91

323274.884

596493.117

13.309

90

323270.981

596505.841

24.586

89

323262.981

596529.089

11.446

88

323260.385

596540.237

14.922

87

323254.167

596553.802

13.616

86

323247.144

596565.467

16.323

85

323238.790

596579.490

14.389

84

323230.744

596591.419

28.475

83

323209.596

596610.487

13.759

82

323198.271

596618.301

15.212

81

323185.760

596626.955

15.769

80

323171.564

596633.821

14.459

79

323158.271

596639.510

17.377

78

323141.668

596644.637

15.548

77

323126.392

596647.531

29.655

76

323096.940

596650.996

31.473

75

323065.834

596655.787

25.261

74

323040.749

596658.760

27.208

73

323013.891

596663.111

27.400

72

322986.709

596666.564

34.087

71

322953.356

596673.602

9.833

70

322945.875

596679.984

16.956

69

322930.201

596686.451

19.727

68

322914.918

596698.925

13.955

67

322903.099

596706.345

16.740

66

322890.988

596717.902

13.224

65

322881.394

596727.003

14.431

64

322871.979

596737.940

23.910

63

322859.388

596758.266

18.773

62

322850.710

596774.913

13.898

61

322845.415

596787.763

25.494

60

322837.820

596812.099

23.128

59

322839.816

596835.141

25.050

58

322843.005

596810.295

23.277

57

322847.946

596787.548

16.648

56

322854.669

596772.318

18.917

55

322863.697

596755.694

20.923

54

322874.771

596737.942

25.903

53

322893.734

596720.297

29.609

52

322916.879

596701.830

23.665

51

322937.112

596689.556

25.446

50

322960.280

596679.033

13.658

49

322973.239

596674.720

14.445

48

322987.231

596671.131

27.943

47

323014.891

596667.166

26.621

46

323041.332

596664.078

27.261

45

323068.525

596662.154

31.221

44

323099.674

596660.042

14.522

43

323114.138

596658.751

16.055

42

323130.140

596657.443

17.225

41

323146.230

596651.295

16.756

40

323161.668

596644.780

29.367

39

323187.367

596630.567

14.049

38

323199.317

596623.180

16.231

37

323212.408

596613.585

12.545

36

323222.083

596605.600

17.430

35

323235.084

596593.990

15.059

34

323243.475

596581.486

16.719

33

323252.925

596567.694

12.031

32

323258.412

596556.987

14.722

31

323264.531

596543.597

15.943

30

323269.917

596528.591

22.739

29

323275.905

596506.655

10.411

28

323279.124

596496.754

4.089

27

323280.388

596492.865

22.292

26

323285.897

596471.264

25.326

25

323295.778

596447.945

52.342

24

323308.222

596397.104

0.501

23

323308.715

596397.193

21.049

22

323329.702

596398.801

18.632

21

323333.463

596380.553

34.864

20

323339.435

596346.204

3.945

19

323343.377

596346.057

13.013

18

323356.382

596346.520

22.692

17

323378.588

596351.189

11.946

16

323390.278

596353.647

24.784

15

323414.532

596358.746

34.576

S(l)=48080mp P=2370.944m


P.U.D


■ Bdul Theodor Pallady, nr. 66, lot 1, Sector 3, București


PLAN      URBANISTIC      DE DETALIU

6. REGLEMENTARI URBANISTICE


2 Limita de proprietate/ teren reglementat

B-dul Theodor Pallady nr. 66 lot 1 sector 3, București

S teren =48080 mp(conform cadastru)

Limita administrativa Municipiul București


Parcelar


ZONIFICARE FUNCȚIONALA conf. PUZ Sector 3:


M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte peste 45 metri.

Cb1 - servicii publice dispersate existente în afara zonelor protejate;

A1 - parcuri de activități

Spatii verzi aferente circulațiilor publice


CONSTRUCȚII EXISTENTE:* Construcții poziționate informativ conform imagini satelMJ^șfi

3 Clădiri comerț - servicii

] Construcții productie/depozitare


CIRCULAȚII conform PUZ Sector 3 aprobat:

-----1 Circulații carosabile existente

1=0 Circulații pietonale existente

Circulații carosabile propuse Circulații pietonale propuse

REGLEMENTARI:

i'-'-’.'îEdificabil maxim propus

--Aliniere stradala existenta
— Construcții propuse cu funcțiune mixta - locuire colectiva/ comert/birouri

Se permite ieșirea in consola a balcoanelor/teraselor cu 1.6 m fata de cota fațadei


— Parcare supraetajata

----Spatii verzi la sol


Acces Auto

Acces Pietonal

P.O.T propus =35%

C.U.T propus =3.5 adc/mp

Rh propus - P+12E


P.O.T maxim =70%


C.U.T. maxim= 3.5


Rh maxim - P+14EMUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

anexă la avizul

URBANISM


DE AMPLASARE

I din .....

^Arhitect șef”


Sat CATELU, comuna GLINA, jud. ILFOV
Beneficiar:SC EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL


Proiect

435/2019


ELABORAT

NUME

semnat0ra7

SEF PROIECT

urb. lulia Alexandrescu

PROIECTAT

urb. lulia Alexandrescu

/ /71

--/ . -


Titlu proiect: P.U.D. - B-dul Theodor Pallady

nr. 66 lot 1, sector 3

Tjt.i.uj.ians.a: Reg|emențarj Urbanistice


Faza

P.U.D.

Planșa nr. __BILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATA

EXSSTENT

PREVEDERI

P.UZ.

PROPUS

Suprafața teren

48080

Suprafața construita

0

-16828.00

Suprafața desfasura ia

0

«68280.0

0

P.O.T.

0

70

35

C.U.T.

0

3.50

3.50

R.H. Max

P+14E

P*12E

H max la comisa

45

40

Spatii verzi (la sol)

9616

Nr. Unitatl locative

1922

Suprafața de teren afectata de supralarglre strada

-


Coordonate nr. cadastral 232830

Sistem de Proiecție Stereografic 1970

Nr.

P.st

Coordonate pct.de contur

Lungimi -| laturi

« flTTj

r'M

13

323448.368

596365.861

48.801

12

323457.614

596317.944

22.968

11

323479.980

596323.169

1.458

249

323481.400

596323.501

21.051

250

323488.709

596303.760

2.800

251

323491.335

596304.732

39.805

252

323505.157

596267.404

31.878

253

323535.990

596275.499

3.997

7

323536.801

596271.585

30.493

6

323542.988

596241.726

3.518

5

323543.702

596238.281

3.732

4

323544.441

596234.623

6.879

3

323545.834

596227.887

1.619

2

323546.150

596226.299

3.514

110

323546.887

596222.863

2.528

109

323547.417

596220.391

0.443

108

323547.507

596219.957

19.954

107

323551.543

596200.415

0.297

106

323551.605

596200.125

15.859

105

323536.041

596197.081

89.751

104

323448.170

596178.807

139.185

103

323311.979

596150.092

5.013

102

323312.109

596155.103

0.213

101

323312.312

596155.168

30.059

100

323305.615

596184.471

27.398

183

323299.956

596211.278

8.440

132

323298.213

596219.536

26.437

99

323292.753

596245.403

106.750

98

323269.743

596349.644

20.876

97

323267.214

596370.366

18.425

96

323262.852

596388.267

26.513

95

323273.620

596412.495

8.992

94

323282.361

596414.606

6.290

93

323288.475

596416.083

53.821

92

323279.124

596469.085

24.403

91

323274.884

596493.117

13.309

90

323270.981

596505.841

24.586

89

323262.981

596529.089

11.446

88

323260.385

596540.237

14.922

87

323254.167

596553.802

13.616

86

323247.144

596565.467

16.323

85

323238.790

596579.490

14.389

84

323230.744

596591.419

28.475

83

323209.596

596610.487

13.759

82

323198.271

596618.301

15.212

81

323185.760

596626.955

15.769

80

323171.564

596633.821

14.459

79

323158.271

596639.510

17.377

78

323141.668

596644.637

15.548

77

323126.392

596647.531

29.655

76

323096.940

596650.996

31.473

75

323065.834

596655.787

25.261

74

323040.749

596658.760

27.208

73

323013.891

596663.111

27.400

72

322986.709

596666.564

34.087

71

322953.356

596673.602

9.833

70

322945.875-

596679.984

1:6-956 .

69

322930.201

596686.451

19.727

68

322914.918

596698.925

13.955

67

322903.099

596706.345

16.740

66

322890.988

596717.902

13.224

65

322881.394

596727.003

14.431

64

322871.979

596737.940

23.910

63

322859.388

596758.266

18.773

62

322850.710

596774.913

13.898

61

322845.415

596787.763

25.494

60

322837.820

596812.099

23.128

59

322839.816

596835.141

25.050

58

322843.005

596810.295

23.277

57

322847.946

596787.548

16.648

56

322854.669

596772.318

18.917

55

322863.697

596755.694

20.923

54

322874.771

596737.942

25.903

53

322893.734

596720.297

29.609

52

322916.879

596701.830

23.665

51

322937.112

596689.556

25.446

50

322960.280

596679.033

13.658

49

322973.239

596674.720

14.445

48

322987.231

596671.131

27.943

47

323014.891

596667.166

26.621

46

323041.332

596664.078

27.261

45

323068.525

596662.154

31.221

4-4

323099.674

596660.042

14.522

43

323114.138

596658.751

16.055

42

323130.140

596657.443

17.225

41

323146.230

596651.295

16.756

40

323161.668

596644.780

29.367

39

323187.367

596630.567

14.049

38

323199.317

596623.180

16.231

37

323212.408

596613.585

12.545

36

323222.083

596605.600

17.430

35

323235.084

596593.990

15.059

34

323243.475

596581.486

16.719

33

323252.925

596567.694

12.031

32

323258.412

596556.987

14.722

31

323264.531

596543.597

15.943

30

323269.917

596528.591

22.739

29

323275.905

596506.655

10.411

28

323279.124

596496.754

4.089

27

323280.388

596492.865

22.292

26

323285.897

596471.264

25.326

25

323295.778

596447.945

52.342

24

323308.222

596397.104

0.501

23

323308.715

596397.193

21.049

22

323329.702

596398.801

18.632

21

323333.463

596380.553

34.864

20

323339.435

596346.204

3.945

19

323343.377

596346.057

13.013

18

323356.382

596346.520

22.692

17

323378.588

596351.189

11.946

16

323390.278

596353.647

24.784

15

323414.532

596358.746

34.576

S(1)=48080mp P=2370.944m.U.D


■ Beiul Theodor Pallady, nr. 66, lot 1, Sector 3, București


PLAN       URBANISTIC


DE DETALIU


6- REGLEMENTARI URBANISTICE


Limita de proprietate/ teren reglementat

B-dul Theodor Pallady nr. 66 lot 1 sector 3, București

S teren =48080 mp(conform cadastru)

Limita administrativa Municipiul Bucureștisv          ~         SF


s Parcelar-          .

f ZONIFICARE FUNCȚIONALA conf. PUZ Sector 3:

----1 M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire

î        continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri

( ____ cu accente înalte peste 45 metri.

■ i----1 Cb1 - servicii publice dispersate existente în afara

;         zonelor protejate;

-----i A1 - parcuri de activități

;   1-----1 Spatii verzi aferente circulațiilor publice

I CONSTRUCȚII EXISTENTE:


Construcții poziționate informativ conform imagini satelit i l-----1 Clădiri comerț - servicii

i----1 Construcții productie/depozitare

CIRCULAȚII conform PUZ Sector 3 aprobat;

L-—i Circulații carosabile existente

1-----1 Circulații pietonale existente

' — Qkmlatii         propuse

C - Circulații pietonale propuse

REGLEMENTARI:

C.V^ Edificabil maxim propus


Construcții propuse cu funcțiune mixta - locuire colectiva/ comert/birouri

Se permite ieșirea in consola a balcoanelor/teraselor cu 1.6 m fata de cota fațadei


j '^2 Parcare supraetajata

JSpatii verzi la sol

i ■

.5

j ▲ Acces Auto

Acces Pietonai

1

J

P.O.T propus =35%

i

C.U.T propus =3.5 ade/mp

Rh propus - P+12E

/C                X //

’                   I ’

P.O.T maxim =70%

C.U.T. maxim= 3.5 ade/mp

Rh maxim - P+14E

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021)   03 23 - 28 FAX {004 024) p8 03 04 E-MA1L cabfnetprimar@primarie3.ro

Caiea Dudesti nr. iqi Sft*v3r™«?gțt

SECTOR 3

CABINET PRIMAR w Wa.... .

Data.


of.ar.tpig

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHpmpuS = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHproPus = P+llE+Tdrcuiabiia, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 30/07.05.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/TP/11-2019/07.05.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 28/07.05.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 29/07.05.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile /blocuri cu RHpr0Pus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpropus = P+llE-f-Tdrcuiabiiâ, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3", proprietate privată persoană juridică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 63 alin. (5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile /blocuri cu RHpropus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpropus = P+llE+Tdrcuiabiiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lotTELEFON (004 0211 31® °3 23'FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector}, 031084, București

Nr. 30/07.05.2019


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHpropus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpropus = P+11E+Tcireuiabiiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și al P.U.Z.S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare "Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile /blocuri cu RHpmpus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpropus = P+11E+Tdrcuiabiiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3” în baza Certificatului de urbanism nr. 266/04.03.2019, emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/ȚP/11-2019/07.05.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 70%, CUTmax = 3,5 mp.ADC/mp.teren, Hmaxim(corpuri cu funcțiune mixtă) = 39,00m / 42,00m (pentru RHprapUs= P+12E) și Hmaxiinfcorp parcaj auto) = 36,00m / 39,00m (pentru RHpropus = P+11 E+Tareuiabiia).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente:

 • - corpuri cu funcțiune mixtă (12 imobile/blocuri) - retras 5,50m / 7,00m față de aliniamentul existent al Bulevardului Theodor Pallady (retrageri preluate de la imobilul de la nr. 64), retras min. 10,00m / 13,00m / 15,00m față de limita stângă (Est) a proprietății, retras min. 19,50m față de limita dreaptă (Vest) a proprietății, retras min. 11,00m / 13,00m față de limita de Nord a proprietății, retras min. 18,50 m față de limita posterioarâ (Sud) a proprietății, cu distanțe minime între corpuri de 23,00m / 25,50m;

 • - corp parcai auto - retras min. 15,50m față de limita de Nord a proprietății, retras min. 8,00m față de limita stângă (Est) a proprietății, retras min. 17,50m față de corpul cu funcțiune mixtă (Vest), retras min. 16,00 m față de limita posterioarâ (Sud) a proprietății;

conform planului de reglementări (planșa nr. 06) pentru imobile cu funcțiune mixtă - comerț, locuire, birouri, servicii și parcaj auto, având RHproPus= P+4E-P+12E / P+11E+Tdrcutabiiă (pentru corpuri cu funcțiune mixtă / corp parcaj).

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 45, alin (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 63, alin. (5), iit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului focal și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHpmpus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpmpus = P+1 lE+Tomuiabin, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3".
TELEFON (004 021) 318 03 23-28 FAX (004 021) 318 03 04 E'MAIL urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3.031084, București

Nr. 29/07.05.2019


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHpropus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpropus = P+11E+Tcircuiabiiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3”

Documentația propune amplasarea a 12 imobile / blocuri și a unui parcaj auto multietajat, intr-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente:

 • - corpuri cu funcțiune mixtă (12 imobile/blocuri) - retras 5,50m / 7,00m față de aliniamentul existent al Bulevardului Theodor Pallady (retrageri preluate de la imobilul de la nr. 64), retras min. 10,00m / 13,00m / 15,00m față de limita stângă (Est) a proprietății, retras min. 19,50m față de limita dreaptă (Vest) a proprietății, retras min. 11,00m / 13,00m față de limita de Nord a proprietății, retras min. 18,50 m față de limita posterioară (Sud) a proprietății, cu distanțe minime între corpuri de 23,00m / 25,50m;

 • - corp parcai auto - retras min. 15,50m față de limita de Nord a proprietății, retras min. 8,00m față de limita stângă (Est) a proprietății, retras min. 17,50m față de corpul cu funcțiune mixtă (Vest), retras min. 16,00 m față de limita posterioară (Sud) a proprietății;

conform planului de reglementări (planșa nr. 06) pentru imobile cu funcțiune mixtă - comerț, locuire, birouri, servicii și parcaj auto, având RHpropus = P+4E-P+12E / P+11E+TCircuiaMâ (pentru corpuri cu funcțiune mixtă / corp parcaj).

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 70%, CUTmax = 3,5 mp.ADC/mp.teren, Hmaxim (corpuri cu funcțiune mixtă) = 39,00m / 42,00m (pentru RHpropus = P+12E) și Hmaxim (corp parcaj auto) = 36,00m / 39,00m (pentru RHpropus = P+11E+TCircuiabiiâ).

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019 amplasamentul se află U.T.R. M2 - subzonă mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, POTmax = 70%, CUTmax = 3,5 mp. ADC/mp.teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 28/07.05.2019, privind documentația P.U.D. - “Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile/blocuri cu RHpropus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpropus = P+11E+Tcireuiabiiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3".

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi, conform legislației incidente în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAT!! DE URBANISM >

TELEFON (0O4 OS 1} 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 28/07.05.2019


Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHprâpus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpropus = P+11E+Tcircuiat>iiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3”

Beneficiarul documentației: S.C. EDIFICIA STAR CONSTRUCT S.R.L. Urbanist: lulia R. Ș. ALEXANDRESCU Proiect nr.: 435/2019.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 18.04.2019;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 18.04.2019;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 26.03.2019.

 • - anunț în ziare locale:

 • •  Adevărul, pag. 06, din data de 25.03.2019;

 • •  Jurnalul cotidian național, pag. 03, din data de 25.03.2019.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare S.C. LOMILUXB S.R.L. - Nord și Est - Bulevardul Theodor Pallady, nr. 66D (nr. cad. 210985) și nr. 66 (nr. cad. 210987);

 • - notificare STATUL ROMÂN prin administrator R.A. T.B. - Regia de Transport București R.A. - Sud și Vest - Bulevardul Theodor Pallady, nr. 64 (nr. cad. 214864);

 • - notificarea proprietarilor imobilelor necadrastrate, conform declarație notarială nr. 1476/06.05.2019, autentificată de N.P. lonescu Cristi-Ștefania.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - S.C. LOMILUXB S.R.L. - Nord și Est - Bulevardul Theodor Pallady, nr. 66D (nr. cad. 210985) și nr. 66 (nr. cad. 210987);

 • - STATUL ROMÂN prin administrator R.A.T.B. - Regia de Transport București R.A. - Sud și Vest- Bulevardul Theodor Pallady, nr. 64 (nr. cad. 214864).

în perioada desfășurării Informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterți în baza unui temei legal justificat Vă pute[i exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să Ie rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. Sector 3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, precum și legislația, normele și reglementările specifice în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul de circulații nr. 5011/22.04.2019-1719735/21.03.2019 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - referitor la evaluarea de mediu P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

în conformitate cu art. 43 șl 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.CERTIFICAT DE URBANISM

m, 266......din CW.2O^

în scopul: obținerea autorizației de desființare, întocmirii documentației P.U.D. în vederea aprobării acestuia de către C.L.S.3, și după aprobare obținerea autorizațiilor de construire și de organizare șantier.

Ca urmare a Cererii adresate de societatea/ S.C. EDIFICIA STAR CONSTRUCT S.R.L.

cu domiciliui/sediul2), în județul -.municipiul/orasul/comuna București, satul Sectorul 3, cod poștal.................

Str./Șos./ Splaiul Unirii nr. 191, bl./ciădirea A sc. -, et, 2, ap. C.U.I.32264612 /19.08.2013, telefon/fax.......................................e-mail.................................................................................

înregistrată la nr. 294610/13.02.2019,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI............ Sectorul 3..............., cod poștal................

B-dul. Theodor Pallady nr. 66, lotul 1, bl..........sc.............et..........ap.............

sau identificat prin nr. cadastral 232830,..........................................................................................................;

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism P.U.Z. Sector 3 al Municipiului București aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București Nr. 49/31.01.2019, Avizului Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 74/22.11.2018 și a R.L.U. aferent P.U.Z. S3,

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobil compus din construcții și teren în suprafață totală de 48.080,OOmp din acte reprezentând, lotul 1 având NC 232830 (rezultat din dezmembrarea NC 232136), din care (46732, OOmp curți-construcții și suprafața de 1348,OOmp - drum), situat în intravilanul municipiului București, aflat în proprietatea S.C. EDIFICIA STAR CONSTRUCT S.R.L. conform Actului de Dezlipire autentificat cu nr 3971/ 19.10 2018, emis de NP Feig Salișen. Imobilul nu are menționate sarcini, este intabulat potrivit extrasului de C.F. pentru informare emis de OCPIB - BCPI S3 nr. cerere 7574/31.01.2019. Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală B. Imobilul nu este menționat în lista Monumentelor Istorice, nu se află în ana de protecție a Monumentelor Istorice, conform Anexei la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr, 113bis din 15.02.2016 și nu se află în PUZ - zone construite protejate aprobate prin HCGMB nr. 279/2000.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : teren curți - construcții industriale și edilitare. C1 - C24 cu NC 232830. Terenul este parțial împrejmuit. Accesul la teren se realizează din B-dul. Theodor Pallady;

Pentru acest amplasament Primăria Sectorului 3 a emis următoarele acte:

C.U. Nr. 598/12.03,2018, C.U. Nr. 2590/17 12.2019, pentru obținerea autorizației de desființare, pentru obținere aviz de oportunitate, întocmirii documentației P UZ. în vederea aprobării acestuia de către C.G.M.B., și după aprobare obținerea autorizațiilor de construire și de organizare șantier.„   .

Destinația stabilită: Conform RLU aferent PUZ-S3 aprobat, amplasamentul se află în UTR M2. * subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Terenul are ieșire la B-dul. Theodor Pallady, arteră de categoria I, (profilpropus 58t00m), care face parte din rețeaua majoră de străzi a Municipiului București (trasee de transport public călători, metrou, autobuz, tramvai) și se prelungește la Est cu autostrada A2 (București - Constanța), fiind la limita zonei de protecție față de autostrada A2. Propunere: desființare construcții existente. Construire ansamblu rezidențial aicătuit din: 12 (douăsprezece) imobile/blocuri cu RH= P-ME-P+11E~12Er cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale, parcai multietaiat RH= P+ltE+terasă circulabilă, casă poartă, anexe tehnice, parcaje auto la sol, amenajare incintă, mobilier urban; iluminat, alei pietonale. alei carosabile, amenajări accese auto si pietonale, racorduri la drumurile publice, rețele de incintă, spatii verzi, împrejmuire teren, organizare de șantier:

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa mai sus menționată se pot desființa construcțiile existente aflate pe teren, pentru efiberarea amplasamentului în vederea construirii unui ansamblu rezidențial. Autorizația de desființare se Formular F.6 - Red. in 2 exemplare de M G.V, 15.02,2019                                                                      pagina 1 din 6

CERTIFICAT DE URBANISM

M, 266 OA.O3.2OIȘ

va emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Pentru realizarea lucrărilor propuse de construire a unui ansamblu rezidențial alcătuit din: 12 (douăsprezece) imobile/blocuri cu RH= P+4E-P+11E~12Er cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale, parcaj multietajat RH= P+11E+terasă circulabilă, casă poartă, anexe tehnice, parcaje auto la sol, amenajare incintă, mobilier urban, iluminat, alei pietonale, alei carosabile, amenajări accese auto și pietonale, racorduri la drumurile publice, rețele de incintă, spații verzi, împrejmuire teren, organizare de șantier, este necesară întocmirea unei documentații de urbanism P.U.D., în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism aferent PUZ-S3, aprobată conform legislației și normelor specifice în vigoare.

Autorizația de construire și de organizare a execuției lucrărilor se vor emite după aprobarea documentației PUD în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ-S3 aprobat prin HCGMB nr. 49/31.01.2019, s Codului Civil, precum șj alte prevederi legale incidente în vigoare.

Notă: Terenul se află în zona de restricție « “zonă de atenție" aflată sub incidența directivei SEVESO, conform recomandărilor secretariatului de risc din cadrul ISU.GNM-CMB si APMB.

Lucrările de construire, inclusiv împrejmuiri, parcaje, rețele interioare și echipamentele aferente (firide, cofrete, etc) se vor realiza strict de la limita exterioară a noului profil stradal propus spre interiorul proprietății.

Ediflcabilul/amolasamentul:

 • -  se va definitiva prin PUD, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

întocmirea D.T.A.C., D.T.O.E. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației PUD și în conformitate cu prevederile acesteia.

Parcări/circulatli/accese:

 • -  Terenul este situat la limita zonei de protecție față de autostrada A2, are ieșire ia B-dul. Theodor Pallady, arteră de categoria I, (profil propus 58,00m), care face parte din rețeaua majoră de străzi a Municipiului București, propus prin avizul de circulații PMB nr. 9142/26 06.2018 (PUZ-S3), astfel gradul de afectare al parcelei va fi stabilit prin soluția tehnică care va fi însoțită de suport topografic în sistem Stereo 70, precum și prin avizul Comisiei Tehnice de Circulații * PMB.

asigurarea parcărilor, circulațiilor și acceselor se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului PUZS3 * ari 9 Generalități - punctul 9.7. și 9.8. și alin. 4.11. din Anexa nr. 4 aferentă art. 40 din Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la locurile c' parcare și respectiv, prevederile O.M.S. nr. 119/2014;

 • -  parcarea/gararea se vor rezolva în incinta proprietății, inclusiv în parcajul multietajat;

 • -  spațiile destinate circulațiilor auto, locurilor de parcare, precum și spațiile tehnice, nu își vor modifica destinația pe întreaga existență a construcției.

ART. 10 RLU - PUZS3 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR:

1) UTR M2 - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanta dintre alinieri; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

Regimul de înălțime propus al clădirilor (RH) pentru cele 12 (douăsprezece) imobile/blocuri de P+4E-P+11E~12Er, iar pentru parcajul multietajat RH= P+11E+terasă considerăndu-se o înălțime convențională a unui nivel de 3,00m. pentru locuințe, 3,50/4,50m-5,50m pentru servicii, galerii comerciale, birouri. Lățimea străzii între alinieri (metri) / profile standard 42,01 m- 45,00m și peste, Carosabil - 28 m. + trotuare 2x8m = 44,Om, înălțimea maximă admisă (metri) = 45,00m, Număr niveluri convenționale = P+14 (niveluri), Admitându-se 2 niveluri suplimentare: (A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangentă la 45° la acesta.

în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri, pot fi adăugate suplimentar unul sau d niveluri retrase sau integrale, în funcție de volumetria caracteristică străzii (cf. art. 10 în cazul in care înălțimea clădirii propuse Formular F.6 - Red, in 2 exemplare de M.G.V, 15.02.2019te distanța dintre alinieri, noua constU PUZS3;


rretrage suplimentar astfel încât H max. să nu depășească distanța dintre alinieri sau în cazul în care nu este configurat frontul de vis-a-vis, clădirea nu va depăși dubiul distanței din axul străzii până la clădire, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate; prevederi aplicabile inclusiv în cazul parcelelor cu acces la drumuri/servituți private;

Utilităti/aspectexterior/amenaiări/dotări:

 • -  toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice;

~ scurgerea apelor pluviale și organizarea executării lucrărilor se vor realiza în incintă;

* platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanța de minimum 10m. de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanență în stare de curățenie, platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare (conform O.M.S. 119/2014, art. 4); spații amenajate pentru jocul copiilor, luându-se în calcul pentru dimensionarea acestora câte 1,30 mp. teren de fiecare locuitor, fiind amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizate conform O.M.S. 119/2014 și OMS nr. 994/2018;

 • -  se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități prin rampe de acces, la parterul tuturor clădirilor având funcțiunea de locuințe colective, iar pentru clădirile cu funcțiuni de interes public, accesul la etajele superioare va respecta prevedenle legale incidente în vigoare;

 • -  sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Spatii libere si spatii plantate:

 • -  suprafața minimă de spații verzi se va asigura conform prevederilor Regulamentului PUZ-S3 - art. 9 Generalități - punctul 9.12. și conform legislației specifice în vigoare.

împrejmuiri:

 • -  gardurile spre stradă/drum de acces vor fi transparente cu înălțimea de max. 2,00 m din care un soclu opac de 0,60 m și o parte transparentă din fier forjat sau plasă metalică, dublate de gard viu și amplasate pe viitoarea limită de proprietate. Spre trotuare și circulații pietonale, nu sunt obligatorii garduri, dar se poate propune marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc. Porțile de acces se vor deschide/închide spre interiorul proprietății. Pe parceie afectate de străzi noi propuse sau supralărgiri, gardurile spre stradă/ drum de acces se vor realiza strict de la limita exterioară a noului profil spre interiorul proprietății, în conformitate si cu prevederilor avizului tehnic de circulații P.M.B.;

 • -  gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de max. 2,50 m.

  Indicatori urbanistici:

  Conform Regulamentului PUZ-S3 aprobat indicatorii urbanistici pentru UTR M2 sunt: “ POTmax. = 70%

  CUTmax. = 3,5mp. ADC/mp.taren * se va lua în caicul inclusiv suprafața etajului tehnic.

  ș Posibilitatea de depășire a CUT (conform art. 9 Generalități - punctul 9.14.):


proprietarii parcelelor, din care prin PUZ sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, beneficiază de un spor al suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața de teren transferată spre domeniul public atunci când acest transfer este făcut pe bază de act notarial și fără despăgubiri din partea primăriei. Actul notarial va conține acordul proprietarului de a transfera terenul propus prin P.U.Z. în domeniul public fără a cere despăgubiri, cu condiția aprobării unui spor de depășire a suprafeței desfășurate admise egal cu o dată suprafața transferată în domeniul public;

- majorare prin cumulare în cazul amenajării parcajelor necesare investiției dacă acestea sunt amplasate ia parterul clădirilor sau în construcții speciale având destinația de parcaj condiția ca acestea din urmă să fie deschise. în acest caz, majorarea C.U.T -ulyj suprafața destinată parcajelor, C.U.T.-ui nou nu poate depăși 4.Q. în situația depășirii RH maxim, P


drficarea

pagina 3 din 6 £


Formular F.6 - Red.fn 2exemplaredsMG.V. 15.02.2019 i |     9

.....^0403.2047 retragerii față de aliniament se va elabora PUZ.

Condiționări:

Acordul notarial în original al proprietarului de a transfera în domeniul public terenul afectat de noua stradă propusă/ lărgirea profilului stradal prevăzut prin documentațiile de urbanism, oricând la solicitarea autorității într-un interval de 49 de ani.

- Potrivit art. I alin. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 7/2011 - pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare - articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins : art. 32-(1) “ In cazul în care prin cererea pentru emiterea Certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin Certificatul de urbanism: iît. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu’.

- Se vor menține avizele, studiile, acordurile obținute în baza C.U, nr. 598/12.03.2018 (cu valabilitate 12 luni) si C.U. nr. 2590/17.12.2018 (cu valabilitate 36 luni) de la data de emiterii, emise de Primăria Sectorului 3, numai dacă acestea sunt în termen de valabilitate la data depunerii cererilor pentru aprobarea documentației P.U.D., obținerea autorizațiilor d desființare, construire si de organizare a execuției lucrărilor.

- Potrivit RLU - PUZ S3 Art. 9.3. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI):

 • 9.3.5. Obținerea unei autorizații de construire directă este condiționată de următoarele:

 • b) pentru subzona funcțională M2, parcele cu suprafețe de până la 7.000 mp.;

 • c) terenul să aibă o formă regulată sau rectangulară sau să permită încadrarea unui rectangul față de care se vor raporta toate retragerile construcției.

în cazul în care nu se asigură simultan condițiile menționate mai sus, în funcție de zona funcțională în care se încadrează amplasamentul, se impune elaborarea documentație de urbanism de tip PUD.

 • 9.3.6. în cazul în care terenul are o formă neregulată și nu permite încadrarea unui rectangul și are o suprafață mai mare de 1500 mp, se impune elaborarea documentație de urbanism de tep PUD.

Organizarea de șantier se va realiza în incinta proprietății, iar după realizarea investiției construcțiile provizorii se vor desființa în termen de 5 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

Persoanele fizice/juridice care execută lucrări de construcții, modernizări, renovări, demolări, intervenții edilitare de orice natură etc, din care rezultă deșeuri au obligația de a respecta și prevederile Art. 28 lit. a)-g) din HCGMB Nr. 120/30.06.2010 cu modificările și completările ulterioare. Executanții beneficiarii lucrărilor au obligația de a asigura spălarea și curățarea vehiculelor - sau a utilajelor înainte de ieșirea pe căile publice, prelate pentru transportul materialelor de construcții (nisip, pietriș, ciment etc) sau deșeuri provenite din construcții și desființare.

Proiectele vor fi întocmite de proiectanți autorizați și verificat de către specialiști verificatori de proiecte atestați conform Legii 10/1995.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat, obținerea autorizației de desființare, întocmirii documentației P.U.D. în vederea aprobării acestuia de către C.L.S.3, și după aprobare obținerea autorizațiilor de construire și de organizare șantier.__________________________________________________________

CERTIFICATUL DE URBANiSM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva El A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Pa ' European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în le ră cu mediul și modificarea, cu privire ta participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/C 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta auton mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului I Formular F.6 - Red. rn 2 exemplare de M.G.V. 1502.2018 t| >


CERTIFICAT DE URBANISM

M. 266 QA.Q3.ao^

publice/private în lista proiectelor supuse evaluării publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții Ia autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publica în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta fa autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investâties si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale se va emite actuE administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.

in situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța ia intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente: OPIS ACTE

 • a) certificatul de urbanism cu planurile anexa - copie;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); OPIS DOCUMENTE:

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

IXI D.T.A.C.; IXI D.T.O.E.; 1X1 D.T.A.D.: 2 exemplare fiecare cerere (după caz);

Dovada de luare în evidență a proiectelor ia R.U.R/OAR;

 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

Se vor menține avizele, studiile, acordurile obținute în baza C.U. nr. 598/12.03.2018 (cu valabilitate 12 luni) și C U. nr 2590/17.12.2018 (cu valabilitate 36 luni) de la data de emiterii, emise de Primăria Sectorului 3. numai dacă acestea sunt în termen de valabilitate la data depunerii cererilor pentru aprobarea documentației P.U.D. și ia obținerea autorizațiilor de desființare, construire, organizare de șantier (dacă sunt emise în acest scop).

d.l) avize și acorduri privind utilitățile |X| alimentare cu apă;

urbane și infrastructura :

4 |X| canalizare;

i jxj alimentare cu energie termică; -4 jxj telefonîzare; |XJ Luxten; jX| aviz Metrorex SA;


)X| salubritate SD-S3; i I aviz CFR;

|X| aviz S.T.B.


IJ protecția civilă;

LI aviz Autoritatea Aeronautică Română;


jxj alimentare cu energie electrică

jxj gaze naturale;

|X| aviz C.N.A.I.R.;

d.2) avize și acorduri privind: |X| securitatea la Incendiu; jxj sănătatea populației;

descentralizate ale acestora:


d.3 ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor

= Declarație notarială pe propria răspundere a proprietarului din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești - original;

acordul notarial al vecinilor numai în caz de afectare a gradului de însorire - original;

 • - acordul notarial al proprietarilor (numai în cazul în care zona nu este dotată cu rețete edilitare) din care să reiasă că imobilul se va branșa la rețelele edilitare publice In momentul existenței acestora - duplicat in original;

 • - Autorizația de desființare - copie (sau documentația DTAD se va depune odată cu documentația DTAC);

 • - Certificat de rol fiscal DGITL Sector 3 - în original;

“ Aviz Ministerul Afacerilor Interne (pentru “zona de atenție” - Seveso);

«Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație S.P.U.-P.M.B.

lvIz Comisia Tehnică de Circulație - D.T. * P.M.B. + studiu de trafic pentru mai mult de 100 autoturisme;; & Aviz Brigada de Poliție Rutieră București;

• Aviz de specialitate - Direcția de Mediu - P.M.B.;


 • - Aviz Muzeul de Istorie București - DTAD;

d.4.) studii de specialitate: P.U.D, întocmit conform legii, aprobat C.L.S.3 inclusiv pian vagreșența la autorizația dec _


Formular F.6 - Red. in 2 exemplare de M G.V. 15.O2.2Q19


|X| Studiu insorire; |Xj Studiu Geotehnic; |X| Calcul “G” * Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată; |X| documentație cadastrală ps Suport topografic Stereo 70 realizat pe planuri cadastrale OCPI (inclusiv cote) - profite străzi/drumuri/bulevarde/ existente șl propuse, zonă afectată de lucrări de infrastructură (dacă este cazul);

 • e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

 • f) dovada privind achitarea taxelor legale PUD, DTAD, DTAC, DTOE; taxa timbru R.U.R./GAR, (copie)

CERTIFICATUL DE URBAWiSfâj NU PNE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Și NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


întocmit, arti. M.G, Voinea

Achitat taxa de: 485,00 leL/conform OP nr. 27 /14.02.2019. First Bank SA - Scursala Nerva Traian

Prezentul certificat deUrbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de......... ....

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism

de ia data de


până la data de


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,

SECRETAR, Marius Mihăiță


Robert Sorin Negoiță

ARHITECT ȘEF,

întocmit,

Data prelungirii valabilității;................

Achitat taxa de................ lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis soficitaniuiui ia daîa de.................direct/prin poștă.

pagina 6 din 6


Formular F 6 - Red. in 2 exemplare de M G.V. 15 02 2019■ ■

—----

—-—;---

------~l

' / ■' ■

<■—' ■

/■o

■ -y

* - > ;*•         t
" *jrst£teMMIKTQtarA^E^nwkwlU.       ĂRCADWl


-WTBjSOmg


iQîilWmp


LEGENDA:


"i-LOCUINȚE

!-SPA

E2SE1- SPAȚIU COMERCIAL f BIROU PARCARE ETAJATA SPATII VERZI PfETONAL CAROSABIL

LIMITA DE PROPRIETATE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Proiecte Urbane


romania2019.eu


Nr. intrare PMB: 1718436/13.03.201 a,

Nr. ieșire PMB: 1718436/1580/310/ZV. .04.2019

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulație nr. 310/ZZ .04.2019 Categoria A3- “Teritoriu Urban”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:

EDIFICIA STAR CONSTRUCT

Splaiul Unirii nr.191, Clădirea A, etaj 2, sector 3, București Solicită ridicarea avizului de la Registratura PMB

Spre știință:

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești nr.191

Amplasament;

București, Sector 3, B-dul Theodor Pailady nr.66

 • 1. Situația existentă

Terenul cu adresa poștală București, Sector 3, E. du! Theodor Pailady nr.66, care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcat pe planurile cadastrale anexate cererii adresate Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului - SPU, este adiacent B-dul Theodor Pailady . Artera de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici;

- B-dul Theodor Pailady^es_te o arteră de circulație care are, în dreptul terenului analizat, un prospect de cca. '58,00m (conform planului sc.1:2000,anexat cererii dvs)

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate

 • • Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Genera! al Municipiului București (HCGMB) nr. 269/2000, prelungit cu HCGMB nr,877/12.12.2018;

 • • Planul Urbanistic Zonal „PUZ Sector 3, București”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București ( HCGMB ) nr.49/31.01.2019;

 • • „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București”, aprobate prin HCGMB nr.66/06.04.2006

 • 3. Prevederi generale si detalii de reglementare

• Prin reglementările PUG / PUZ / Norme sunt aprobate caracteristicile sistemului di

Bd. Regina EBsabela nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București. România Tet 021.30555.00 htipv/www.pmb.ro circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial -compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.


Reglementările de circulație cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate prevăd următoarele:

«Reglementările de circulație cuprinse în "P.U.Z Sector 3, București", prevăd următoarele:

 • •  Pentru Bulevardul Theodor Pallady menținerea prospectului existent,

 • •  Conform planșei de reglementări PU2 fa partea nordică a terenului analizat se propune realizarea plantației de aliniament propusă cu rol structura! la nivelul Sectorului 3, plantație care se suprapune parțial peste terenul în cauză.

< Prelungirea B-dul Theodor Pallady fa partea estică cu autostrada A2 (București-Constanța),astfel terenul analizat fiind la limita zonei de protecție față de autostrada A2.

• Conform planșei de reglementări aferentă PUZ, la partea sudică a terenului analizat este prevăzută o zonă de protecție CFR (100) care se suprapune parțial peste terenul analizat.

• HCGMB nr. 66/2006 menționează la punctul B, cap. E, art. 1: „Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica ia elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București”

 • 4. Concluzii și recomandări

«Certificatul de Urbanism Nr. 266/04.03.2019, eliberat de Primăria Sectorului 3, a fost emis în vederea obținerii autorizației de desființare, întocmirii documentației P.U.D. în vederea aprobării acesteia de către CLS3 și după aprobarea acesteia obținerea autorizației de construire și organizare șantier. Documentațiile care se vor întocmi vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

«Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

•Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București șl ale Primăriei Sectorului 3.

«Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 220422 din 13.03.2019, în valoare de 70,00 lei.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI   romania2019.eu

DIRECȚIA TRANSPORTURI

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 5011/JJ.xh.Jei 9

1719735


Mar 2130

Către

Doamna lulia Alexandrescu, pentru S.C. DACRA STUDIO S.R.L., Strada Argetoaia nr. 5, mansardă, sector 2, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 21.03.2019 s-a dat acordul de principiu, din punct de vedere tehnic al circulației rutiere și pietonale, pentru documentația P.U.D. - B-dul Theodor Pallady nr. 66, lotul 1, sector 3, București, conform Certificatului de Urbanism nr. 266 din 04.03.2019 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Totodată, în conformitate cu art. 13, alin (1) și (2) din regulamentul de aplicare a H.G. nr.525/1996, nu se pot autoriza investiții ce presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale, decât în urma încheieri, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3, la care veți prezenta un studiu de circulație privind impactul imobilului asupra traficului din zonă, și veți prezenta documente care să ateste îndeplinirea obligațiilorARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


TELEFON (004 021) 318 OJ 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@Jprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector3, 031084, București


Către, Cabinet Primar
Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

 • -  “Imobil de locuințe colective cu RHpmpus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3™

 • -  “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Tâmoveanu Mihail nr. 30, sector 3’1,

 • -   “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitejilor nr. 3, sector 3"

 • -   “Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHpropus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpmpUS -P+11E+Tcircuiabiiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3”;

 • -   “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......................de pe ordinea de zi /

suplHHenlarea-oixliuîr de zi a ședinței ordinare din data de..

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi

/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA