Hotărârea nr. 333/2019

HCLS3 nr.333 din 25.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cuRHprOpus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 401655/CP/08.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 24/19.04.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 400318/07.05.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.1 L2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 șinr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Sef nr. D/TM/01-2019/19.04.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 22/19.04.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 23/19.04.2019;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3 ”, proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 254,00 mp din acte, în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 22/19.04.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism.

NR. 333

DIN 25.06.2019


ARHITECT SEF

I

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

MiexA Md & ^CtS3 Mt .333/£5-.O0,^

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021] 318 03 04 E-MAIL urbanism@lprimarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Ca iirmare a nererii adresate de -                 i și                       3,. ambii cu domiciliul în municipiul București, Strada

rector 3, telefon/fax..........., e-mail...........înregistrată la nr. 10420/14.01.2019 și completată cu nr. 285600/06.0z.4Ui9,

nr. 305231/21.02.2019 și nr. 379417/16.04.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/TM/01-2019/19.04.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru31 Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, generat de imobilul41 situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3, București.

Inițiator: i                             și

Proiectant: B.I.A. RISTEA DRAGOȘ IONUȚ Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Dragoș lonuț A. RISTEA, RUR - E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Șoseaua Industriilor, la Est Drumul între Tarlale, la Sud Drumul Gura Bădicului, la Vest Bulevardul 1 Decembrie 1918 și este format din teren curți construcții cu suprafață de 254,00 mp. conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015, nr. 341/2018 și nr. 877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona L respectiv L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidențiale, scuaruri publice;

 • - H max = înălțimea maximă a clădirilor va fi P+1 (7 metri);

 • - POTmax = 60%;

 • - CUTmax = 1,2 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat; clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2292/24.10.2018 emis de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018, Titlul I-Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, _________reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.___________________ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00 m față de limita stângă (Sud) a proprietății, pe limita dreaptă (Nord) a proprietății;

 • - retrageri minime fată de limita posterioară = retras 3,00 m față de limita de proprietate (Vest);

 • - POTmax = 60%;

 • - CUTmax= 1,20 mp. ADC/mp.teren (pentru P+1E);

~ Hconișă /maxim= 7,00 m /10,00 m. (pentru RHpropus= P+1E);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Aviz circulații nr. 22626/17.12.2018-1687721/13.12.2018 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5’: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A. C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2292/24.10.2018 emis de Primăria Sector 3.

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliufi-fitexA . JL ia UCIS3 odi -3>3>3/2^06.20/9,

Jt •PLAN URBANISTIC DE DETALIU


CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E


Strada Mihail Tarnoveanu nr. 30, sector 3, București -L1e-

Reglementari urbanistice

LEGENDĂ:


Limite

.......... Limită de studiu


Limită teren NC 232266

S teren = 254,00 mp

Limită parcele

Amprentă la sol


Funcțiuni existente:


Circulații carosabile publice


Circulații pietonale publice


Funcțiuni propuse:


Locuința unifamiliala P+1E Spațiu verde amenajat /

:     circulații incinta / platforme

spatii verzi protecție / deco platforma parcare in incinta


Extindere viitoare


Accese:


ACCES PIETONAL


ACCES CAROSABIL


Aliniere recomandata


325882.269

325890.853

325890.689

325891.338


596626.296

596629.064

596629.610

596629.806


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂScară grafică 1:500 1cm pe plan=5m pe teren
±5

L5

1

LO

w,


BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL LOCUINȚE

te

EXISTENT

CF. P.U.G Indicator urbanistici L1e

PROPUS PUD

Suprafață teren (mp)

254

254         |

POT (%)

0

max. 60%

max. 60%     I

Suprafață construită la sol (mp)

0

152

152

Suprafață desfășurată (mp)

0

304

304         |

CUT

0

1.2

1.2

RH (nr. Niveluri)

0

P+1E

P+1E      |

H max(m)

0

7

7m (cornișa);

10m (max)    I

Suprafață spatii verzi (mp / %)

0

30% (20% pe teren+10% jardiniere)

/ nr. unitati locative

0

nespecificat

1

^■jBuprafață parcări (mp)

0 .

--------. i’- W* * nespecîfica! s

Omp - 2 locuri parcare]

Proiect

19/2018


CONS'          ÎUINTA UNIFAMILIALA P+1

Strada MihaiSEF PROIECT

arhJurb. Dragos RISTEjțl

PROIECTAT

arh./urb. Dragos RISTE^

DESENATREGLEMENTARI URBANISTICE


U06

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E


Strada Mihail Tarnoveanu nr. 30, sector 3, București -L1e-


Reglementări urbanistice

LEGENDĂ:


Limite

Limită de studiu


ss. — Limita teren NC 213831

S teren = 240,00 mp

- Limită parcele

=> Amprentă la soi


Funcțiuni existente:


Circulații carosabile publice


Circulații pietonale publice


Tir. pet-


 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

fi


X

325884.210

325874.441

325882.269

325890.853

325890.689

325891.338


Y

596653.745

596650.828

596626.296

596629.064

596629.610

596629.806


j Suprafața- 254.00 mp


Locuințe unifemiliale, anexe si funcțiuni complementare cu regim mic de inaltime


COMISIA TEHNICA DE CIRCULA

A MUNfCIPIULU! BU€URFȘT/^>’ &riț conform/^ir


Funcțiuni propuse:


Locuința unifamiliala P+1E

Spațiu verde amenajat / circulații incinta / platforme betonate


"«A.»Scară grafica 1:500 1cm pe pîan=5m pe teren
Mi*


ț: IMOBiLlOCUINTESuprafață parcări (mp)IRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E


Arhitect cu drept de semnatare

SEF PROIECT

arh./urb. Dragos Rl 3TEA

PROIECTAT

arh./urb. Dragos RISȚE^

iNA i

_Mr_. . * _IWU1 WIWII »^r —--_

'• • ■ PRIMARIASECTQRULUI3

, ?-"«.yT rr~ Tt~ ?         7“I

ANEXÂUk AVIZUL |

DE

v Amplasare


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E

Strada Mihail Tarnoveanu nr. 30, sector 3, București -L1e

Reglementări urbanistice

LEGENDĂ:

Limite

Limită de studiu


• m Limită teren NC 232266 S teren = 254,00 mp

— Limită parcele

™ Amprentă la sol


Nr. pct.

X

Y

1

325884.110

596653.745

2

325874.441

596650.828

3

325882.269

596626.296

4

325890.853

596629.064

5

325890.689

596629.610

6

325891.338

596629.806

Suprafața =  254.0D mp


Scară grafică 1:500 1cm pe plan=5m pe terenFumcțiuni ezistemte:


Circulații carosabile publice


Circulații pietonaie publice


Locuințe unifamiliale, anexe si funcțiuni complementare cu regim mic de inaltime


Funcțiuni propuse:


Locuința unifamiliaia P+1E

lacai Spațiu verde amenajat /

circulații incinta / platforme betonate spatii verzi protecție / deco platforma parcare in incinta


Extindere viitoare


ACCES PIETONAL


ACCES CAROSABIL


Aliniere recomandataJ            1

±5

1.5

1

L0

.w’


BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL LOCUINȚECF. P.U.G indicatori urbanistici L1e


PROPUS PUD


CUT


RH (nr. Niveluri)

H max(m)
CONsfRtt^loCUINTA UNIFAMILIALA P+1

. 30, sector 3, Buci


Strada MihaîT


SEF PROIECT

arh./urb. Dragos RISTE^j

PROIECTAT

arh./urb. Dragos RISTE/\

DESENAT

arh./urb. Dragos RISTEA
Scara -n i wnn

Beneficiari j

i

Octombrie / 2018

REGLEMENTARI URBANISTICE


U06


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 oîî) jîS 03 2.3 * 28 FAX (004 02?) 338 03 04 E-MAiLcabinetpnmar@primane3.r0

Calea Dudești nr. 191. Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr't......

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHprOpus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 24/19.04.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/TM/01-2019/19.04.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 22/19.04.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 23/19.04.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3", proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 63 alin. (5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHprOpus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3".


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuții for legale. Datele pot fi dezvălui te unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                             1TELEFON (004021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism® primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. 24/19.04.2019


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3“

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a P.U.G. Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/ 14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3" în baza Certificatului de urbanism nr. 2292/24.10.2018, emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/TM/01-2019/19.04.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt P0Tmax= 60%, CUTmax= 1,2 mp.ADC/ mp.teren (pentru P+1E), Hconiță/maxim = 7,00 m /10,00 m. (pentru RHpropus = P+1E).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras min. 10,75 m față de aliniamentul existent al Străzii Târnoveanu Mihail (retragere preluată de la imobilul de la nr. 32), retras min. 3,00 m față de limita stângă (Sud) a proprietății, pe limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras min. 3,00 m față de limitita posterioară (Vest) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U06) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHpropus = P+1E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 45, alin (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 63, alin. (5), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3”ARHITECT SEF

>

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


TELEFON {004 021) 3>8 0} 23•28 FAX (004 021) J18 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 23/19.04.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM
Cu privire la PUD “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras min. 10,75 m față de aliniamentul existent al Străzii Târnoveanu Mihail (retragere preluată de la imobilul de la nr. 32), retras min. 3,00 m față de limita stângă (Sud) a proprietății, pe limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras min. 3,00 m față de limitita posterioare (Vest) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U06) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHpropus = P+1E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 60%, CUTmax =1,2 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), Hconișă/maxim = 7,00 m /10,00 m. (pentru RHpropus = P+1E).

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010,241/2011, 232/2012,224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona L respectiv L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare; POTmax = 60%, CUTmax = 1,2 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 22/19.04.2019, privind documentația P.U.D. - “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.


TELEFON (004021} 318 0323 - 28 FAX (004021) 31803 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. 22/19.04.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil locuință unifamilială cu RHprapus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3”
Beneficiarul documentației:!      ’                         '  *-•*
Arhitect-urbanist: Dragoș lonuț A. RISTEA
Proiect nr.: 19/2018.
Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:
 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații ia întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

o la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 19.03.2019;

e pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 19.03.2019;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 08.01.2019.

 • - anunț în ziare locale:

 • •   www.anuntul.ro, pag. 68, din data de 31.10.2018;

« www.anuntul.ro, pag. 64, din data de 02.11.2018.

3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

- notificare/acord (

- Nord - Strada Târnoveanu Mihail nr. 28;

 • - notificare

 • - notificare L

- Vest - Strada Soldat Radu Tina nr. 27; ? - Vest - Strada Soldat Radu Tina nr. 25;

- notificare .            - Sud - Strada Târnoveanu Mihailnr. 32.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

. - Nord - Strada Târnoveanu Mihail nr. 28;

 • - —           _ Vest _ strada Soldat Radu Tina nr. 27;

.„..3- Vest - Strada Soldat Radu Tina nr. 25;

 • - r        ’ - Sud - Strada Târnoveanu Mihail nr. 32.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.


Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreiuarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile P.U.G. - R.L.U. aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul de circulații nr. 22626/17.12.2018-1687721/13.12.2018 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06,2016.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse ia dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.r   românia

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

" *    PRIMĂRIA SECTORULUI 3

S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.               . _/£•         J

ÎN SCOPUL t Elaborării documentației P.U.D. și obținerea autorizației de construire

Ca urmare a cererii adresată de                 •                                            cu

domiciliul în Municipiul București, Sectorul 3, Str.                                  ., înregistrată Ia

nr. 212253 din 10.10.2018.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, Str. Mîhail Târnoveanu nr. 30, sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012, HCGMB nr. 224/2015 și modificată cu HCGMB 341/ 14.06.2018

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, .cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

1  (                                         CERTIFICĂ:

1   1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul situat în intravilan, compus din teren în suprafață totală de 254,00 mp. și construcția P edificată pe acesta în suprafață construită la sol de 55,00 mp (aflată în stare avansată de degradare - ruină), având nr. cadastral 232266. este ««proprietatea în indlviziune a soților .

conform Contractului de Vânzare-Cumpărare nr. 2909 din 09.08.2018 autentificat de N.P. Mariana Dumitru și a extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 232266, emis de ANCPI în baza cererii nr. 72289 din data 26.09.2018. Conform Notei de Constatare emisă de către Direcția Generală de Politie Locală a Sectorului 3 -Serviciu! Disciplina în Construcții nr. 0002778 din data 18.09.2018, terenul este liber de construcții. Imobilul nu are înscrieri privitoare la Sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.                                                       >

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: Curți Construcții - teren liber de construcții conform Notei de Constatare DGPL 53 - SDC 0002778/18.09.2018

Destinația; Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în

i         UTR Lle - Locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare;

1       Terenul este cuprins în zona fiscală „C" a Municipiului București.

Propunere: Construire imobil locuință unifamilială P+1E

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Pentru lucrările solicitate privind edificarea unei locuințe unifamiliale având un regim de înălțime P+1E este necesară întocmirea/avizarea/aprobarea unei documentații de urbanism - PUD conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Conform Planului Urbanistic General al Muncipiului București aprobat, amplasamentul este cuprins în subzona Lle, pentru care sunt avizați următorii indicatori urbanistici:

P.O.T.max. - 60 %, C.U.T. max. pentru înălțimi P+l = 1,2 mp. ADC/mp teren;

Edlricabllul/amplasamentul va fi definitivat prin PUD. întocmirea DTAC se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației PUD și în conformitate cu prevederile acesteia.

Organizarea de șantier se va asigura în incinta proprie. *

Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare, care vor fi asigurate strict în incintă. Spațiile destinate circulațiilor auto, locurilor de parcare, precum și spațiile tehnice, nu își vor modifica destinația pe întreaga existență a construcției.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Seurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru întocmire P.U.D. și ________________________________obținerea autorizației de construire___ CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

ta.


-- * j


?

'fi i


4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului; Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea iacul Morii nr. i, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice $1 private asupra mediului, modificată prin Directivă CdrfsHIulul 97/11/CE șl prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2Q03/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe In legătură cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea publicului șl accesul ia justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publfee/private In lista proiectelor supuse evaluării Impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ta autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea Investiției In acord cu rezultatele consultării publice, in aceste condiții:


După primire» prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului In vederea evaluării inițiale a Investitei $1 stabilirii riecssitățâl evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în sittiâtiă îd dară autoritate» competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația In care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunță ta intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚÎTĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren șifcăii construcții (copie legalizată - intabulat), mu după caz extrasul de plan cadastral actualizat fa zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic ți însoțită dc evaluare lucrări.

JxJD.T.A.C.                     LIDT.O.E.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism d. 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| x | alimentare cu apă

| x (canalizare | x | gaze naturale

d.2. Avize și acorduri privind:

| _ | securitatea Ia incendiu

Alte acorduri/declarații:


| x | alimentare cu energie electrică | x j alimentare cit energie termică | x | salubritate


LI protecție civilă


d.3.


d.4.


|_l D.T.A.D.


| x | telefonizare | _ | transport urban


| _ | sănătatea populației


| x | Declarație notarială pe proprie răspundere â proprietarilor din care’ Să rezulte că imobilul nu face obiectul ndnl unei instanțe judecătorești; | x | Acordul notarial al tuturor proprietarilor vecini (Strada Tâmoveami la limita de proprietate, <fa<£ lucrările executate impun luarea unor măsuri de intervenție pentru existente (nibzidiri, consolidări, etc) si dacă arin proiect ie menține această obligativitate;

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate șfe acestora:

| x | Certificat de rol DGITL Sector 3 - în original;      | x | Aviz de circulație DGISP- PMB; fx[

Studii de specialitate: J x | Documentație cadastrală; | x | Studiu Geotebaic;   | x [ Culcai “G"; | x |
d.5.

e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.PMJ. (Aleea Lacul Moi/i Nr. I) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): Taxă RUR, taxa AC, taxa timbru arhitectură


da de Poliție Rutieră ; .D. aprobat cenf. legii;

i, S.6, București)


CERTIFICATUL DE UU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRU L DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONST


de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiAchitat taxa de: 8 lei Prezentul Certificat lo conformitate cu construcții.nn chitanței nr. 4988464 din I0.1QJ018.

ism a fost transmis solicitantului direct! prin poșta Ia data de _

eriie Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările fi completările ulterioare, privind aSE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de la data de          ____până la data dc__.__. _ _

PRIMAR, Ncgoiță Robcrt Sorin


SECRETAR, Mifiătță Măritiș


ARHITECT ȘEF

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabtblăpi:__.__.____

Achitat taxa de:.............................. lei. conform chitanței nr.................din _ _.__. _
hun and


ud am F             1


ti •*■ J


•ei*

* u. f ’ • -U'-:


" - •

>—yr— r' '

i » 1

- i | s

__tiLs J


1J

~1 . •*■ >UA


V-

î-^

A—

—t±


li

■.:*%

1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Transporturi


ROMÂNIA


IM# iplfi SĂRBĂTORIM 1MPRFVNĂ


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 22626 / J1M......

1687721


Dec 1358

Către:

S.C. DITO CA COMIMPEX S.R.L.

Str. Complexului nr. 3, bl. 61, se. 2, et. 8, ap.79, sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 13.12.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. ~ STRADA M1HAIL TÂRNOVEANU NR. 30, Sector 3, București”, conform certificatului de urbanism nr. 2292 din 24.10.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3 și a planului anexat, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3.


VICEPREȘEDINTE

ȘEF SERVICIU S.T

FÎIip ATANASIURedactat: Fiorian Neagu - 2 exemplare - 14.12.2018

Bfl Regina Etisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5, București, România

Tel; 021.305.55.00

MtpyAmMf.pmb.roARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISMTELEFON (004 021) 318 03 23-28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL urbanismlffiprimarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Către, Cabinet Primar


Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 3:


 • -   "Imobil de locuințe colective cu RHpnpus = S+P+3E~4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3’

 • -   “Imobil locuință unifamilială cu RHpmpus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3”;

 • -   “Imobil locuință unifamilială cu RHpippus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitejilor nr. 3, sector 3*

“Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHpropus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto muitietajat cu RHpr0Pus = P+11E+Tcinuiabiiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3”;

“Imobil locuință unifamilială cu RHpmpus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....ti................. de pe ordinea de zi /

suplimentarea •ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                   ............

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..........de pe ordinea de zi

/ suglimeHtarea^rdinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

MARINEAȚĂ MARCEL

MEMBRI:

BĂETICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENÂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA