Hotărârea nr. 332/2019

HCLS3 nr.332 din 25.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective cu RHprOpus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 401642/CP/08.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 27/07.05.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 400318/07.05.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/F/20-2018/07.05.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 25/07.05.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 26/07.05.2019;

- Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective cu RHPropus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3 ”, proprietate privată persoană fizică, cu suprafața de 867 mp conform acte (740 mp din măsurătorile cadastrale), în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 25/07.05.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism.

NR. 332

DIN 25.06.2019CONTIțA

MARIUȘ


Si


MINEAZĂ |taj :ha!


5
ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

■W5YA 4- hx <HCLS g (uh S&h&IXA.

TELEFON (004 021) 318 03 23 * 28 FAX (004 021) 318 03 04 E*MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, București

Ca urmare a cererii adresate de Popescu Elisabeta Violeta, cu domiciliul în municipiul București, Strada Vlaicu Vodă, nr. 4, bl. C14, sc. 1, et. 3, ap. 14, sector 3, telefon/fax............e-mail...........înregistrată la nr. 51132/27.03.2018 si completată cu nr. 105606/07.06.2018,

nr. 270053/06.12.2018 și nr. 303366/20.02.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/F/20-2018/07.05.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Imobil de locuințe colective cu RHpmpus = S+P+3E-4Eretras, generat de imobilul4* situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3, București.

Inițiator: POPESCU ELISABETA VIOLETA Proiectant: B.I.A. ALEXANDRU DICULESCU Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Anca Andreea D. M. PRELIPCEAN - Di E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Bulevardul Unirii, la Sud-Vest Splaiul Unirii, la Sud-Est Șoseaua Mihai Bravu, la Nord-Est Bulervardul Burebista și Calea Dudești și este format din teren curți construcții cu suprafață de 867 mp. conform acte de proprietate (740 mp. din măsurătorile cadastrale). La data emiterii Certificatului de urbanism nr. 103/30.01.2019, imobilul/terenul figura cu o suprafața de 765 mp, conform Extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. 208406, emis de ANCPI în baza cererii nr. 635/07.01.2019. Ulterior a fost îndreptată eroarea materială mixtă, cu privire la suprafața din acte și cea măsurată, astfel imobilul/terenul figurează cu o suprafața de 867 mp din acte (740 din măsurătorile cadastrale), conform Extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. 208406, emis de ANCPI în baza cererii nr. 9141/06.02.2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015, nr. 341/2018 și nr. 877/12.12.2018:

 • - Imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona M respectiv M2 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

 • - funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale, lăcașuri de cult, comerț cu amănuntul, activități manufacturiere, depozitare mic-gros, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe cu partiu obișnuit și special (care includ spații pentru profesiuni liberale);

 • - H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - POTmax = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - CUTmax = 3,0 mp.ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea; clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri (aliniament posterior);

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la 5.00 metri;

- retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage față de limita posterioare la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr. 2313/02.11.2017 și nr. 103/30.01.2019 emise de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018, Titlul I-Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitecturai-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00 m față de limita stângă (Sud) a proprietății, pe limita de proprietate (alipire la calcanul existent) apoi retras 3,00 m față de limita dreaptă (Nord) a proprietății;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras 4,00 m / 4,65 m față de limita de Sud-Vest / Nord-Vest a proprietății;

 • - POTmax = 70%;

 • - CUTmax = 3,00 mp. ADC/mp.teren;

 • - Hmaxirn = 16,00 m (pentru RHpropus = S+P+3E-4Eretras) /13,00 m (pentru RHpropus = S+P+3E);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

-circulații și accese: conform Aviz circulații nr. 3283/12.03.2018-1600339/22.02.2018 al P.M.B.-D.G.I.S.P.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006; Conform adresei P.S.3 - D.A.D.P. nr. 116700/2018 (Serviciul Utilități Publice), cu privire la realizarea unui acces auto din Strada Foișorului, prin anularea locurilor de parcare nr. 13 si 14, decizia urmează să fie comunicată pană la faza D.T.A.C.;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate'la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Pianul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5); construcția se va încadra în edlflcabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul șl beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.A k r~ A *fLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat in -ryH (s X7r~ MA ? Str. Fofeorului, nr.SOA, sector 3, București.


P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL REZIDENȚIAL CU APARTAMENTEEU

IE: 203765


£h.


<7 Qr


r-


r-


.io ii


IECT1E


57 Qr

/23 4


23


ETAJ 4 retras


H max 16,00m


PROFIL STRADAL STR. ARCUȘULUI

l\.             /I

1 |

1

a

■ V?A

i---


țW®,J

>?f /


M H Limita zonei studiate

j Limita teren care a generat PUD
Zona ediflcabilă propusă

Teren curți construcții - zona M2

*                            T

Clădiri existente


Spațiu verde amenajat Circulație pietonală Circulație caroș Alee carosabila  Aliniament   pREl,or

Prezentul proiect repMJHo propfetatei

Prezentul proiect poate    osit doar

Orice reproducere parii
BILANȚ TERITORIA. PE PARCELA STUDIATA

EXISTENT

PREVEDER

P.U.G.

PROPUS

TOTAL

EMSTaiT+PTOPUi

SUPRAFAȚA TEREN fACTEZMASU/WTOffll

743/

740mp

743/ 740mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA fSc)

0

300.1Omp

300.1 Omp

SUPRAFAȚA DESFASURATAfiW)

0

1429.0Omp

1429.00mp

P.O.T.

0

70%

40.36%

40.36%

C.U.T,

0

3.00

1.92

1.92

R H max (m)

0

P+6+2Er

S+P+3E+4Er

S+P+3E+4Er

H max P+3E (m)

0

20.00

13.00

13.00

H man(Pt4E retras) (m)

0

16.00

16.00

Nr. unitati locative

0

8

8

Nr. locuri de parcare

0

15

15

Suprafața spatii verzi amenajate^ |

33.75%

33.75%

birou individual de arhitectur exandru diculescu

0751099064 1 aiex.diculescu@gmail.com


-> ' » A-J:

Atestări:

Data: 01/2017

PUL-CUSIMIIIEIM MRHnHJMlCIAFMTUMEJniIEȘI IEI UME S^3FHfr,IIIEIIUIKHCIiniphmiHIMIIIEN0rilKniE

Proiect nr: 03U/2017

SEF PROIECT:

arh. Alexandru DICULESCU

TNA 5200

BENEFICIAR: Popescu Violeta Ellsabeta ADRESA: str. G-ral. Ghe. Magheru, nr.28-30, sectorl, București

AMPLASAMENT: Str. Foișorului nr,60A, Sector 3, București

Faza: P.U.D.

PROIECTAT: arh. Andreea PRELIPCEAN

TNA RUR 4S51 Dl, E

/ /

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa nr: U05

DESENAT: arh. Andreea PRELIPCEAN

TNA RUR 4651 Dl, E

Jr

Scara:

1:500d, AMPRENTA

pRCiEcne ETAJCUftEfcî FSOiECTJE RETRAGEM fi Ti
CABINET PRIMARTELEFON (004 oai) 318 03 23 - ?.8 FAX {004 O? 1) 318 03 04 E-MAIL eabinetprimar<g>primarie3-ro

Cafea Dubești nr. ><p, Sector 3, 031084, București

CABINET PRIMAR

tlOlCtt-

*.........OftX&M

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil de locuințe colective cu RHpmPus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 27/07.05.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/F/20-2018/07.05.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 25/07.05.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 26/07.05.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective cu RHproPus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3", proprietate privată persoană fizică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 63 alin. (5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuințe colective cu RHprOpus=S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3".
ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. 27/07.05.2019


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil de locuințe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a P.U.G. Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/ 14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare "Imobil de locuințe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Eretms, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3” în baza Certificatelor de urbanism nr. 2313/02.11.2017 si nr. 103/30.01.2019, emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/F/20-2018/07.05.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 70%, CUTmax = 3,0 mp.ADC/mp.teren, Hmaxim= 16,00 m (pentru RHpropus = S+P+3E-4Eretras) /13,00 m (pentru RHpropus = S+P+3E).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniamentul existent (str. Foișorului), retras min. 3,00 m față de limita stângă (Sud) a proprietății, pe limita de proprietate (alipire la calcanul existent) apoi retras min. 3,00 m față de limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras min. 4,00 m / 4,65 m față de limitele posterioare (Sud-Vest / Nord-Vest) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U05) pentru funcțiunea de locuințe colective, având RHpropus = S+P+3E-4Eretras.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 45, alin (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 63, alin. (5), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil de locuințe colective cu RHpmpus = S+P+3E-4Erstras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3”

ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0 Calea Dudești nr. tgr, Sector 3. 031084, București

Nr. 26/07.05.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Imobil de locuințe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil Tntr-un editicabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniamentul existent (str. Foișorului), retras min. 3,00 m față de limita stângă (Sud) a proprietății, pe limita de proprietate (alipire la calcanul existent) apoi retras min. 3,00 m față de limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras min. 4,00 m / 4,65 m față de limitele posterioare (Sud-Vest / Nord-Vest) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U05) pentru funcțiunea de locuințe colective, având RHproPus = S+P+3E-4Eretras.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 70%, CUTmax = 3,0 mp.ADC/mp.teren, Hmaxim = 16,00 m (pentru RHprapus = S+P+3E-4Eretras) / 13,00 m (pentru RHprapus = S+P+3E).

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010,241/2011,232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona M respectiv M2 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, POTmax = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax = 3,0 mp. ADC/mp.teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 25/07.05.2019, privind documentația P.U.D. - “Imobil de locuințe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3".

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.


tncberefț Nr 9J4J / 06-02-2JJ9

WCl’l ofkiulde Cadastru șl Publicitate Imobiliar* BUCUREȘTI Biroul de Cadastru >1 Publicitate Imobiliari Sectorul 3

Dosarul ni 9141/06-02-2019

ÎNCHEIERE Nr. 9141

Registrator: MARILENA SIMONA CIUROTAAU                   Asistent: WJULENA VULCAN

Asupra cererii introduse de COSI EA ROMEO domiciliat in Lot BuciMtt'i Sectorul 5 nr. 2 f. Ar. U priV 'vl Rectificare in arr^s hJndara, in baza înscris Sub Semnătura Pnvata nr fnyO6 02-2019 emis dc Coste* Romeo, tund îndeplinite condițiile prevăzute la Hrt 29 dlr legtM cad«s7u^\s‘cu 7fl99G, republicau, cu moddicarilc si completările ulterioare tariful achitat in suma de J re documentul de plato;

pentru stivlciyi avandcodul 251M                                 .       ,

Vazuntf referatul aslsiemului registrator in sensul ea nu exista impenimentr la înscris re

DISPUNE

Admiterea Cererii cu privire la                                   .                                  a

mpbiî i' nr cadastral 208406 înscris in cartea funciara 2OB1C6 UAT Rucufes’ Sectorul 3 avsnd t ioprieurll: POPESCU ELISABETA VIOLETA m cota de 1,1 te sub B.5. .

SC Îndreaptă e^te* materiala mixta cu privire fa sup-ataia dm acte si cea masurars asupra ■■ I sub li 8d r> cartea funciara 20H406 UAT București Sectorul 3

Prezent» se V3 comunic» părților: fOȘTEA ROMEO

*l Cu drepi de reexamihare in termen dv1$ Mîe de ia comunicare, care se depune >a Cireșii de Cadastru si Pubticitaro imobiliara Sectorul 3 se lițșcrie <n cartea funciara sl se soluționează ce către registratomi-set

flata soluțforJbii,

14-02-2019


/

..•RcșHtp

M.AryLEN, / , I .J*


«kiuBOTARU

L» -

>< :■â' p *     ■’ >“Asistent Registrator, MARILENA VU N,, <u e^^a.j.'tuap.Mr prrnVWtt'Ărt » *Jjn W dînRfOitonwntw <*• «vtwi». recepție P rft*cnenem


t L-'atfOîi'ii' de radwtru >' czrrfcr furicij»r.1. uorțrfwr pr,n Oor. TțMV/OJJ


Asgrna 1 din 1


□ IiC-.I r?e ■      -”;J V P-jOIIi IUI .. ir-ict i-dii t>UC Jhf 1-11

tlirțn'd'             - țs.-fri. .î-,11*              '*<la-.r 1

AVI .PI               EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU tNFOtlMARE

C*tte fundară          Buțurfțb Sedam! 3

TtREN mvjv litriA. Poiiea I. Descrierea imobiiirluî

I* ,'t /eCfl ?64H! n Ni. c*d4*îî&, trcliLiOl !J-

Buturțau S^țogjf 1, 5U FflutKiiluL Mr. 60A Jud Bdouiemi

Nr crt

Kt. «Martr»!

*» - ■ _—.. _ ar -.

NI, liPțlE.Qr IflM

Suprefat*’ (rrpi

Obt *nr«țtt / Rt>t*nnte

Al

/rMuoc,

O-fi j'j,i BtU

JUiu'Hj Un

B. Partea H. Proprietari $1 acte

inwr*»fi pMxiiatrr-1> liroptMi ele pi□pr>et«tq țl Alte rtrrntun r**lc

13224 f 24f02Q01Ș                             ‘

M* ■iainriol iy dor. ă:n 23 02.2DI& țni ’ ;i JAWC* ALEX^M&RA HHCDAtEto;

... Mălfufarr, ârțpt de f*flCj^AlETAT£, tifibin'flk .prin twventțTcoâi7-

8S .rwruMhr m____ ........... -         '___■ .1

: FOPESCU ELJSAHETA UlGLETA

Art Admini$W*t»'nr 15 d^ă- -1 >u£ rm\ dc FfliMAPiA ShOOF .■

B, bt* r.dte^â       :j 4 -un âuLt'.ii! lucrări ifeBesfiio'ara : ttnttn.ccie"

3B239 / 26/05/2016

*<T Morari;l| nț2436 (un 23rQJZ201.fi Cft>:ti<M»NPDAMA.ClCA WIHAELA GAMEL*. țr / : '■ ' iui ‘.<uj m'jualuj tr intbrjr r.jtțji < adi .! ■ .*1 *■

9141  06^2/2019                                   __

.'I ■ "n>1lfur> rwil.i nr ir. țj n lif; i;7/2019 <J!Ț!|!1 UE CdilfiA RofflțD, ir- >fld«h|'i: u «1'ffAhN -i'Atc'i (i* rTiĂti Cu priv-fr Ip *uțli iliîa'din ’ațțe I *“ Ai aia rtfaiuraJa                            '

C. Partea 111 sarcini

R*f*rinț«

XÎ7U r.

M “

îr

- -■[


Idlu-ivri firiyJrid dtjmnmbr nmlMulr drtprutul Ij<- pinprlptalt, (froplurr rwilfl d* gmangie îl I4irc)n|

■-----------------------------------

Rdfe'ilțțvDate referitoare la teren

*4*

<■;-!

f oip'51 ITtii

țuprjtlța impi

T»<U

Ut ’opc

OOftatVUt» Fr-lrfrnic

1

cur

«onitOitUI

DA

“Din »iie

667

74fl

__ ■ — a

tFurn iwfflAifli** c

Lungim* Jumulite


1   Punct

, lnc«pu<

Punct

Lungim* «»gm* ntl

1

2

1“                 04D’j

3

— t

6.?’j

5

6J

4 95b

____

— — T

«.

4 531J


obUnutc din pralbtție In pt*n

Punct

Punct

tv.tgim» «gnwtrtl

început

♦fJkriit

'-------------2

3

320fii

4

Ș!

0096

f 6

r

2853

L. *

!________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 27Punct început


Țniirr<i/D?avWurjK.J£>ia ii.>        ic i wo* '


**untt| Punct început] »fArț;t


lungiitK

- Im|11


13


17

19

Ii


Pl" LUnțkni« »oQm»oti ku- i un!^*T*rmJftr,t- --r.-^- .■--

*rt Pițtwnț» dttttr« punct* tMfiu.ll dk. MgMqni. cvftwUt. nsimt nWU nnfcl     v.lotrm l WMFW


Ccfl h i pnrietitul          o vxp <> pupile; Jr» ^țjturr. v| .a ou'<•■■’ luncut'* nt!lQinrti.x. pâitrtifl <f‘' - r ■'

litrnu

.,   J.I,. -ur;r              ,.,;i|,rII| ti. sur-.r'll-trr VI > 'k <*t*F ■ UlpfuHMlK 3 ■*!. idC ’ '1rk t>'. _

Ghrx. « iHng djeptuHlfl <u»w «i «tiuit >j pțnfțp rfntețttet succeHUhiior, itr inW»li'ie

Mtscvpwi ti at- otH.i- mtHJif «** m (pncfitmir i'egh                           ,    _____

-■ ■’ a: futJti tjiriful de '■ RC.f, ■           ^rvifi.i !<• (îufaU'iUrc ’<■' za codul »»■ cS. ■>


lUferom.


D.U a itUMiMUfli, M OÎ 2D19 a>ln tfibertHI, jO_2

£*artMT Of          lo-z w fflfrt;        ' *"■*.ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 25/07.05.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația

“Imobil de locuințe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Eretras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3”

Beneficiarul documentației: POPESCU ELISABETA VIOLETA

Arhitect-urbanist: Anca Andreea D. M. PRELIPCEAN

Proiect nr.: 03U/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în flecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, Inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 12.04.2018, 09.07.2018 și 31.08.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 12.04.2018, 09.07.2018 și 31.08.2018;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 16.03.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •   Click, pag. 01, din data de 24.03.2018;

 • •   Libertatea, pag. 18, din data de 24.03.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare S.C. SINES REAL ESTATE S.R.L. - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

-notificare S.C. SMART IMOBiNVEST S.R.L. - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - notificare Petrus Andrei și Petrus Alexandra - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - notificare lliu Alexandru Cosmin și lliu Roxana Cerasela - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - notificare Hagiu Claudia luliana - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - notificare Lacatus Elena și Lacatus Virgil- Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - notificare Cretu Ștefan Daniel și Cretu Ana Maria - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - notificare Ciureanu Ștefan Vlad - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - notificare S.C. PERFECT VISION INT S.R.L. - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - notificare lancu Roxana - Sud-Vest - Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 85bis; notificare Delea Mariea - Sud-Vest - Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 87A;

■ notificare/acord Radu Anghelina - Nord - Strada Foișorului nr. 60, ap. 1;

 • - notificare Constantin Laurenția și Constantin Nelu - Nord - Strada Foișorului nr. 60, ap. 4;

 • - notificare Gaflta Andrei - Nord - Strada Foișorului nr. 60, ap. 3;

 • - notiflcare/acord P.M.B. - A.F.I. București - Nord - Strada Foișorului nr. 60, ap. 2 și mansardă;

 • - notificare proprietar imobil - Sud - Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 89, conform declarație notarială nr. 737/19.02.2019, autentificată de N.P. Dănăcică Mihaela Daniela;


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - S.C. S/NES REAL ESTATE S.R.L. - Nord-Vest - Strada Arcușuluinr. 10;

 • - S.C. SMARTIMOBINVESTS.R.L. - Nord-Vest - Strada Arcușuluinr. 10;

 • - Petrus Andrei și Petrus Alexandra - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - Iliu Alexandru Cosmin și Iliu Roxana Cerasela - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - Hagiu Claudia luliana - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - Lacatus Elena și Lacatus Virgil- Nord-Vest - Strada Arcușuluinr. 10;

 • - Cretu Ștefan Daniel și Cretu Ana Maria - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - Ciureanu Ștefan Vlad - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - S.C. PERFECT VISION INT S.R.L - Nord-Vest - Strada Arcușului nr. 10;

 • - lancu Roxana - Sud-Vest - Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 85bis;

 • - Delea Manea - Sud-Vest - Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 87A;

 • - Radu Anghelina - Nord - Strada Foișorului nr. 60, ap. 1;

 • - Constantin Laurenția și Constantin Nelu - Nord - Strada Foișorului nr. 60, ap. 4;

 • - Gafita Andrei - Nord - Strada Foișorului nr. 60, ap. 3;

 • - P.M.B. - A.F.I. București - Nord - Strada Foișorului nr. 60, ap. 2 și mansardă.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor :

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile P.U.G. - R.L.U. aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul de circulații nr. 3283/12.03.2018-1600339/22.02.2018 al P.M.B.-D.G.I.S.P.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016 și adresei A.N.P.M.-M.M. nr. 22774/05.12.2017.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.


întot


(nan Rachieru


' ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3

1 S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. _ din io . b \_. 2019

ÎN SCOPUL s pentru promovare P.U.D. și pentru elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire

Ca urmare a cererii adresate de POPESCU ELISABETA-VIOLETA - CNP 2680102292072, cu domiciliul în Municipiul București, sectorul 3, Strada V/aicu Vodă, nr. 4, bl. C14, sc. 1, et. 3, ap. 14, înregistrată cu nr. 6412 din 09.01.2019.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul/Municipiul București, sectorul 3, STRADA FOIȘORULUI NR. 60A sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.ll.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012, HCGMB nr.224/2015, HCGMB nr.341/2018 și completată cu HCGMB nr.877/2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ:

3.. REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în Intravilan, în suprafață de 765 mp din acte (740 mp din măsurătorile cadastrale), având număr cadastral 208406, este proprietatea doamnei Popescu Elfsabeta-Violeta, conform C.V. nr. 807/23.02.2016, autentificat de N.P. - Marinca Alexandra Magdalena și a extrasului de Carte Funciară nr. 208406, emis de ANCPI în baza cererii nr. 635/07.01.2019.

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice. Conform extrasului de Carte Funciară nr. 208406, Partea III Sarcini - terenul nu are înscrieri privitoare ta sarcini.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții.

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, imobilul se află în UTR M2 subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte.

Imobilul este cuprins în zona fiscală „A" a Municipiului București.

Pentru acest imobil. Primăria Sectorului 3 a! Muncioiului București a emis Certificatul de urbanism nr. 2313/02.11.2017 pentru lucrări de construire imobil locuință colectivă S+P+3E-4E^s, amenajare incintă si împrejmuire teren, al cărui termen de valabilitate a expirat.

Propunere: construire IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - RHpropus = S+P+3E-4Eretras, amenajare incintă, împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări.

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Lucrările solicitate de construire a unui IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - RHPTOpus = S+P+3E-4Eretras, amenajare incintă, împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări, se pot realiza în baza unei documentații de urbanism - P.U.D., aprobată conform legislației șf normelor specifice în vigoare. Conform P.U.G. al Muncipiuiui București, terenul este cuprins în subzona M2, pentru care sunt avizați următorii indicatori urbanistici: POTtux. - 70 <%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75 % cu. clădiri eu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax. = 3,0 mp.ADC/mp.teren și rhHAx. = P-M4E (conform art. 10 R.L.U. P.U.G. - M.B.).

în măsura în care avizele/acordurile obținute în baza Certificatelor de urbanism nr. 2313/02.11.2017 se încadrează în termenul de valabilitate si în soluția tehnică pentru care au fost solicitate, acestea se pot utiliza în vederea promovării P.U.D, st ia documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire.

Edificabilui/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Notă: Potrivit art. 4 alin, c) din Normele, O.M.S. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare, se prevăd următoarele: spatiile amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă, trebuie sa fie situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit-.

Asigurarea minimului de spatii verzi conform regulamentelor specifice de urbanism (R.L.U. aferen P.U.G.- M.B., R.G.U.) si a legislației specifice în vigoare.

împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de max. 2,00 m din care un sedii opac de 0,60 m șl o parte transparenta, dublată cu gard viu. Gândurile spre limitele separatfve ale parcelelor vor fl opace cu înălțimi de max. 2,20 m. Spațiile comerciale șf alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fl separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc..

Organizarea de șantier se va asigura Fn rndnta proprie. Se vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2DD6 cu privire la locurile de parcare, care vor fi asigurate strict în Incintă. Proiectul va fl întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentații întocmite în conformitate cu normativele șl legislația în vigoare.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în indnta proprietății șl se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fl utilizat pentru promovare P.U.D. și pentru obținerea autorizației de construire.______________________________________________________________________________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Formular F.6 - Red, 2 ex. AR. 21.01.2019

pagina 1 din 2


 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE șl prin Directiva Consiliului șl Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri șl programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze șl să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului Investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centrallzărll/ipțlunllor publicului și al formulării unul punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultăm publice. în aceste condiții: ___________________________________________________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării Inițiale a Investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abllgația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente._______________________________________________________________________

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat) sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Fundară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic, însușită de expert tehnic și însoțită de evaluare lucrări. |_| D.T.A.D.


| x | D.T.A.C.                            | x | D.T.O.E.

d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d. 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura;

| x | alimentare cn energie electrică j x | alimentare cu energie termică | x | salubritate


| x | telefon! ire | _ | transport urban


d.2.


d.3.


| x | alimentare cu apă

| x | canalizare

| x | gaze naturale

Avize și acorduri privind;

| x | securitatea la incendiu

Alte acorduri/declarații:


| x | protecție civilă


| x | sănătatea populației


d.4.


d.5.


| x | Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarului din care să rezulte că imobilul nu fiice obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești.

| x | Acordul notarial al tuturor proprietarilor vecini direct afectați pentru lucrări la limita de proprietate, dacă lucrările executate impun luarea unor măsuri de intervenție pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări, etc) și dacă prin proiect se menține această obligativitate.

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x | Certificat de roi D.G.LTX. Sector 3 - în original | x | Aviz circulații D.T.-P.M.B.             ‘ ~

| x | Aviz Brigada de Poliție Rutieră București Studii de specialitate: | x | Documentație cadastrală

| x | PUD aprobat conform legii, inclusiv planșă reglementări (color)

| x [ Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficien

istrativ al autorității competente pentru protecția mediului - APMB (Aleea Lacul Mjțril Nr.1, S.6, București) achitarea taxelor legale (copii): taxă AC, taxă timbru OAR și taxă RUR.


| x | Acord D.AJ1.PJD.G.LT.L. (pt. acces) | x | Acord Direcția de Mediu - P.M.B.

| x | Studiu Geotehnic | x | Caicul “G”


| Acord I.S.C.-B.L

[ xl Expertiză tehnică

| x | Studiu de însorire ridicată

1 ț/

FTÎ|ΣĂftfi?DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRU Hffll      CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSț

IIR

IUI

:/DESFIINȚARE rjTI

1 cl

1 zl

V

1l|l5B[SdJa|il             1                                                                                             .     .                             ! 1

MMMUlCeriRBcat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

oj   a


Achitat taxa de: 10,00 id , c chitanței nr. 5030216(175) din 09.01.2019.

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de______

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de__.__.____până la data de__.__


PRIMAR,

Negoiță Robert Sorin

SECRETAR, Mihăiță Marius


ARHITECT ȘEF

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, in condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:.....................................

Achitat taxa de:..............................ron lei, conform chitanței nr.................din

Formular F.6 - Red. 2 ex. A.R. 21.01.2019

pagina 2 din 2KRARE IN ZONA, SCARA 1:2000 aferent imobilului situat in Str. Foișorului, nr.OOA, sector 3, București.


$TI


iȘTgADfrD ALEOWîr


specificație: sef proiect proiectat procesat


• f

L_L___a


fu x

ia

f JSi     III

’tJrlIi           II fl          S

I    /j<h

f

ser / z&șL /'.

fa# **

7l


L^r

jiwț

Ym

r

1 JiăÎSt

8'

fiu O n ff "Tt-MffTT.1, re=L

| OWP


fi, ffl.. trw

~4~~Lj.\ .>■
nume:

arti. Bogdan MIRAI arh. Alex. DJCULESCU arh. Denisa OPREA
PLAN ÎNCADRARE IN ZONA situație existenta


CERTIFICAT de URBANISM


OCPI București, B-dut Expoziției, nr.1A. sector 1. Bucurași

Dala: 16.03.2016 întocmit; Dlaconu VladPLAN .CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str. Foișorului, nr.60A, sector 3, București.


ARHITICTI

ROtM/KA


IE: 224280? „• l ttl /xr


ț.


a|i Cri rttiftAI


verificator/ expert


DWfWMED


Î.R.L.


București sector 3 str. Armenia nr.1O J40/1328B/1,994 CUI RO 6056426 tel. 021/3453293 Email:         I

darpranTed@yanoo.com


specificație: saf proiect proiectat


I |- Documentații cadastrale avizata

I I- Construcții înregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

Una. hupescU tlisabeta Violeta domiciliul: București, Sector.3

__ Str. Vlaicu Vodă nr. 4. Bloc C14 Sc. 1. Etai 3. Ap. 14 titlu proiect:

CERTIFICAT de URBANISM

PLAN DE SITUAȚIE situație existenta

0CPI București, B-dul Expazflfei, nr.lA, sector 1, Bucurat).

Data: 16 03 2016

întocmit: Diaccriu Vlad


ROMÂNIA

BSUNICIPHM. I3UCUREȘÎ1 PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.UA.T.


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.'^.b.......din ...£*_!!       .....

în scopul: întocmire Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), obținere autorizație de construire

Urmare cererii adresate de POPESCU ELISABETA VIOLETA cu domiciliul In Mun. București, sector 3, Str. Vlaicu Vodă nr.4, bl.C14, sc.1, et3, ap.14, înregistrată ia nr. 70836 din 30.08.2017, pentru imobilul -teren și/sau construcții-, situat în muinilcipîui BUCUREȘTII, Sectara!! 3, str. Falșoraîu!

sau identificat prin planuri sc. 1:500 și sc.1:2000, nr. cad.208406,

fn temeiul reglementărilor documentației de urbanism faze PUQ aprobată eu Hotărărea Consiliului General nr. 269/2000, prelungit conform Hweartrli ConsSEuSis! General - MB 224/ 20HS, tn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executam lucrărilor de construcții, republicate, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC.

Imobilul compus din teren în suprafață de 765mp din acte ( 740mp din măsurători), situat în intravilanul municipiului București, se află In proprietatea privată a dnel Popescu Etisabeta Vidate conform contractului de vănzare (în procedura insolvenței conform legii nr.85/2006) nr.807 din 23.02.2016 emis de N.P. Marine® Alexandra Magdalena.

Imobilul nu se afle pe lista monumentelor istorice actualizata In 2010, tn PUZ zonă protejată, In raza de protecție a monumentelor istorice Conform extrasului de carte funciară nr.59528/ 29.0S 2017 partea Iii Sarcini, imobilul este liber de sarcini.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

FeEeg^rig®         : teren titar de coiwracțfl;

: conform HCGMB nr 143/2003 terertd s® sff® în zons fscafS A; în conformitate cu FUG aprcbst as HCGftSB nr. W000, HCGMB rtr 224/ 2015, terertyf se ®flg în sufezona Mg- safezen® eu eFgdW           d® mmteîr® ©srtlffwui « dfeeertttetsy $

îtmta® IW, nfwTtsrt ©m aceereo®

Propunere: construire imobil locuință colectivă S+P+3E-4Er, amenajare incintă, împrejmuire teren,

 • 3. REGIMUL W6:

Pe terenul de la adresa sus-menționată se pot realiza lucrări de construire locuință colectivă S+P+3E-4Er, în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, care va stabili reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului

La calculul P.O.T. și la măsurarea distanței minime de retragere față de limita terenului se va avea în vedere proiecția balcoanelor, a teraselor superioare și a etajelor superioare.

Pentru nerespectarea retragerilor obligatorii prevăzute pentru zona de reglementare M2, respectiv, 1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim 5m4ateral, 1/2Hmaxim al corpului de clădire, minim Sm-spate și pentru argumentarea urbanistică a soluției propuse este necesară elaborarea șl avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu.

Zona de reglementare M2- suozena mixte cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); CUT maxim = Ss© mp. ABC / mp. teren;

înălțimea maximă admisibilă pentru imobil amplasat pe stradă cu profil transversal de 20m este P+8+ 2 nivefun retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și tangenta la 45 0 la aceste.(Hmaxim la sțșda de ia stradă 20 metri).

Se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu gânduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2,20 metri Conform Codului Civil:„ Art 61S. - (1) Este obligatorie păstrarea unei distanțe de celpupn 2 metri Intra fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin șl fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. ° Sistemul constructiv șî materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în ttmp. Se vor folosi finisaje de calitate supenoarfl cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății Organizarea de șantier se va rezolva în incinta proprietății Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizați. In incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmire P.U.D. și obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZARE DE CONSTRUSRE/DESFKNTARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUO^I DE CONSTRUCpi       ]


4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM

în «copul elaborării documentat™ pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desfiin^re. sdicrtsaut as ss ase» aBeHți am^stente pentru protetic mediului Agenție pentru Protecție Mediului Bueuroțili, Str. Aleea Lecui Morii nr 1, sector 6. BucurefH.

în aplicarea Directivei Consiliului 8S/337/CEE (Directiva EIA} privind evaluarea erectelor anumitor proiacte pubfieee e*M are*re MdUka ntnd?Safi prin Directiva ConsSIului 97/11/CE ți prin Directiva Cornelului ți Parlamentului European 2M3135CE privind participarea Cui.-.1.. a asso ave avea j zrrun ți programe în legaturi cu mediul șr modificarea, cu privire la participarea publicului ți accesul la justiție, a Diracthm 8SQ37/CEE ți e D>"•=*»»               CerofieeM de urbanism

se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta rt anefizț»e ț M Mas* dup* esc •caarareamrfnrwdrarea proiectului investeai pubHoețprivale In lista proiectelor supuse evUuărilimpactuful Muprarnemufur Ir» apucarea prewtonasr Draetvto Ctrnhtv $S33TGE£ procedura de emitere a acordului de mediu se deMÎțoat* după emiterea certfficatolur de urbanism, antenor depunerii documenriri» peren» areartearea Meut^w lucrtribr do cnnstsfcfii Ia autoritatea administratei publice competente în vederea satisfacerii cerințelor eu privire la procedura do «nteere a acontuu de medui. autoritatea competentă pentru protecția mediului stoteețte mecanismul asigurări) consularii publice, centralizării opțtonlor publicului ți £ txmteărt (Xvr punct de vedere oficial cu privire la realizarea mvestlțer în acord cu rezuHateteconsuHării puHlco în aceste condiții

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TîTULARWL st» obligația de e se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiate a investiției ți stabilirii necesității evaluării sfeclelor acesteia asupra medUuL In unea svsluSzfl Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția metilului.

In situația In care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are aWigațta de a notifica acest fapt autorității administrației public» competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In sftuatla Tn care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii do evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

S. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONȘTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente.

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului sau, dup* caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi fi extrasul de carte funciară de informare actualizat ia zi, Tn cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată),

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale)..

|X|D.TA.C.                 |X|D.T.O,E

 • d) Avize și acorsOuri coSicfteto prin GGriSfJeatal do urbanism

Avize și acordun privind utilitățile urbane și infrastructura-

| X | alimentare cu apă

| X | canalizare (X | gaze naturale

Avize și acorduri privind.


d.1.


J X J telefbnizare


C2.

i X | securitatea ia incendiu (pi parcaj auto peste 10 mașini) | X | protecție civila

d.3. Alte acorduri/dedarații

 • - Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca Imobilul nu fiice obiectul unul litigiu aflat pe rolul unei Instanțe judecătorești- original;

 • - Certificat atestare fiscal* D.I.T.L. S 3 - original;

 • - acontul vecinului pentru lucrări pe limita de proprietate,

d.4. Avizate si acordurile specifice ale administrației publice osntrete și/sau ale serviciilor descentralizate

 • - Aviz Comfote

 • - PUD aprofeat ©snibrm 8s$E;                                                        f

 • - Avte C8C-GS0 (Fct csacE Eucifri tor dte setfteiMtee coegtraețJs veetnS)

d.5. Studii de specialitate ©eetmentețil® cadEstală; Statfîu Seototato; Calcul             însorii®;

SetcdWaF pifvM posMitetos ufflsM unor sisteme ateoSve de        ritâtoe®;        tohnteâ te edem

•) ÂeM «ctaMsfiPativ acttoFKSțîî coEHjșetente pentru prafiesțis          - A.P.GW. îcppfeji

f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii) R.UJL, testfi A.C șl tei ttatoi

| sănătatea populației


ale acestora:CERTIFICATUL DE «RBAN1SM NU'țlNE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Șl NU CONFERĂ PR^PTOUlE A EXECUTĂ LUCRAR! DE -      ■      . ■ - ,   ..CONSTRUCȚII J


are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

întosrti        V \

Urb.DIpIm.'aft.Rpllpâ

Achitat taxa de 10ron, conform etMței sena 1731602017 rr4718037 din 30.082017 Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct! prinpeșteJedatede . In conformitate cu prevederile Legi/ nr. 50/1891, republicată, cu mafflktâlle șt eomp^tSrito construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de la data de..............................până la data de...............................

PRIMAR,                                                                SECRETAR,

Robert Sorin Negolță


ARHITECT ȘEF Arh. Ștefan Dumlirașcu

întocmit....................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este pasibilă, solicitantul urmând să obțină, tn condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:.................. .

Achitat taxa de: .............................ron lei, conform chitanței nr................din..............................

PLAN CADASTRAL SCARA ”5:500 aferent imobilului situat In Sfr. Fol»orulu^m\6^A. sector 3, București.Indicatori urbanistici:

S.tenen (cadastru): 743.451 mp. POT admis 70% CUT admis: 3.0

mgfm da Inaffime: P+4E


j spwSxiia:

nume

asw®2m: i

ssîpiHiast

îts^cJ

SESETOSWI

, nwnțdn

IhDrti» A

Doai

h ConsVuaB eragstrate în sistemul integral tit ateWu ti carte funaarg


^g230MP^ADgJ3l9feff. POT jsifWUK 40% CUT propus: 2

prnpuM

P*4E


rafcMZețtertair/dete.-


PLAN DE SITUAȚIE propunere

02APRIMĂRIA MUmPHJLUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICA DE CIRCULAȚIE

Nr.3283/...^^.^/<f..                                     1600339

Feb 2236

Către

POPESCU ELISABETA VIOLETA prin BUNDACHE GEORGETA

Strada Vlaicu Vodă, nr. 4, bl.C14, sc.l, et.3, ap. 14,sectorul 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 22.02.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. - strada Foișorului, nr.60A, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr.23I3din 02.11.2017 și a planului anexat Ia aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.

VICEPREȘEDINTE DIRECTOR EXECUTIV
ARHITECT SEF

1

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


TELEFON (004 021) 3>S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism<g>primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București


Către,

Cabinet Primar
Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

 • -   “Imobil de locuințe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Ers!raS: pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60A, sector 3”;

 • -  “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3*

 • -   “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitejilor nr. 3, sector 3”;

 • -   “Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHpropus = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpmpus =P+11E+Teinuiabiiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3*'

“Imobil locuință unifamilială cu RHpro0dS = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI !

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea șl valorificarea monumentelor istorice


RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea ordinii de zi>a ședinței ordinare din data de


........de pe ordinea de zi /

............


Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...;S.......de pe ordinea de zi

/ suplitRontarcS' ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL


proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MARINEA


MEMBRI:

BĂETICÂ NICOLETA-MARIANA

J


FLEANCU FLORIN


HONȚARU VALERICAGUTIUM NARCISA VERONICA


DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA