Hotărârea nr. 331/2019

HCLS3 nr.331 din 25.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarfe3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 401646/CP/08.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 18/19.04.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 400318/07.05.2018 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11’.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/C/02-2019/19.04.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 16/19.04.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 17/19.04.2019;

 • -  Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHprOpUS = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3”, proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 240,00 mp din acte, în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 16/19.04.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta Documentații de Urbanism.


hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul

NR. 331

DIN 25.06.2019


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Anex#        -Ca frctss .

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism @primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 0310B4, București

35!/isoa.zofi

Ca urmare a cererii adresate dt                              , ambii cu domiciliul în municipiul București,

sector 3, telefon/fax ..........................e-mail......................, înregistrată la nr. 34395/21.01.2019 și completată cu nr. 307159Z22.02.2019 și

nr. 379408/16.04.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350Z2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/C/02-2019/19.04.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, generat de imobilul4) situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3, București.

Inițiator:                     . si

Proiectant: B.I.A. RISTEA DRAGOȘ IONUȚ Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Dragoș lonuț A. RISTEA, RUR - E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Șoseaua Industriilor, la Est Drumul între Tarlale, la Sud Drumul Gura Bădicului, la Vest Bulevardul 1 Decembrie 1918 și este format din teren curți construcții cu suprafață de 240,00 mp. conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015, nr. 341/2018 și nr. 877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona L respectiv L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidențiale, scuaruri publice;

 • - H max = înălțimea maximă a clădirilor va fi P+1 (7 metri);

 • - POTmax = 60%;

 • - CUTmax = 1,2 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat; clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1916/28.08.2018 emis de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018, Titlul I-Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00 m față de limita stângă (Sud) a proprietății, retras 0,60 m față de limita dreaptă (Nord) a proprietății;

 • - retrageri minime fată de limita posterioare = retras 1,00 m fată de limita de proprietate (Vest);

 • - POTmax = 60%;

 • - CUTmax= 1,20 mp. ADC/mp.teren (pentru P+1E);

■ Hconlșă / maxim = 7,00 m / 10,00 m. (pentTU RHpropus = P+1E);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Aviz circulații nr. 22625/17.12.2018-1687715/13.12.2018 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții^: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A. C.) se poate întocmi numai după aprobarea P. U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1916/28.08.2018 emis de Primăria Sector 3.

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu


Arhitect Șef,RachieruUTEXĂ n^î~3n^     ou?. ^TTz^o^, Zoff

PLAN URBANISTIC DE DETALIU


CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1EStrada Confederației nr. 16, sector 3, București -L1e

Reglementări urbanistice

LEGENDĂ:


Limite

Limită de studiu


Limită teren NC 213831 S teren = 240,00 mp

Limită parcele

Amprentă la sol


Funcțiuni existente:


Circulații carosabile public


Circulații pietonale publiceIU. Frt.

fiu]

[irj

1

337277.791

5'64241.707

15

337271.047

564260.680

14

337259.848

564256.686

10

337266.478

SKHărirsj


Scară grafică 1:500 1cm pe plan=5m pe terenLocuințe unifamiliale, anexe si funcțiuni complementare cu regim mic de inaltime


Funcțiuni propuse:


■ I-


Locuința unifamiliala P+1E

Spațiu verde amenajat / circulații incinta / platforme betonate


spatii verzi protecție / deco


platforma parcare in incinta


ACCES PIETONAL


ACCES CAROSABIL


Trotuar

A.'V 1

±2l

±2

1

L0

94,


BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL LOCUINȚESuprafața teren (mp)


Suprafață construită la sol (mp)

Suprafață desfășurată (mp)HITEC IL MÂNIA “


240


CUT


RH (nr. Niveluri)


H max(m)


max. 60%


max. 60%


144


288


37.5 - 2 locuri parcare


UINTA UNIFAMILIALA P+1ESEF PROIECT

arh./urb. Dragos RiSTE^Lț

aM i

PROIECTAT

arh./urb. Dragos RISTEA'

DESENAT

arh./urb. Dragos RISTEASlcara fll/500

Beneficiari

REGLEMENTARI URBANISTICE

2018

Planșa
CABINET PRIMAR

TELEFON (004 oa o 318 03 aj - 5.8 FAX (004 021) 3>8 03 04 E-MAIL cabinetprimar^'primarie^.ro

Calea Dudești nr. tgi, Sector 3,03108a. Burtuesii

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.... Data.

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuința unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 18/19.04.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/C/02-2019/19.04.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 16/19.04.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 17/19.04.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3", proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3"


ARHITECT SEF

r

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM


TELEFON (004 O2i) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 02?) 318 03 04 E-MAIL urbanism@prim2rle3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. 18/19.04.2019


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a P.U.G. Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/ 14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3" în baza Certificatului de urbanism nr. 1916/28.08.2018, emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/C/02-2019/19.04.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT™x= 60%, CUTmfK = 1,2 mp.ADC/ mp.teren (pentru P+1E), Hcontșă/maxim = 7,00 m /10,00 m. (pentru RHpropus = P+1E).

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras min. 3,50 m față de aliniamentul existent al Străzii Confederației (retragere preluată de la imobilul de la nr. 18), retras min. 3,00 m față de limita stângă (Sud) a proprietății, retras min. 0,60 m față de limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras min. 1,00 m față de limitita posterioare (Vest) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U06) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHpropus= P/P+1E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 45, alin (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 63, alin. (5), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuință unifamilială cu RHpmpus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3"
TELEFON (004 01) 318 03 23 - 28 FAX (004 O2>) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 17/19.04.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM
Cu privire la PUD “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil Tntr-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras min. 3,50 m față de aliniamentul existent al Străzii Confederației (retragere preluată de la imobilul de la nr. 18), retras min. 3,00 m față de limita stângă (Sud) a proprietății, retras min. 0,60 m față de limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras min. 1,00 m față de limitita posterioară (Vest) a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. U06) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHpropus = P/P+1E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 60%, CUTmax = 1,2 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), Hconișă / maxim = 7,00 m /10,00 m. (pentru RHpropus = P+1E).

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010,241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona L respectiv L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare; POTmax = 60%, CUTmax = 1,2 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 16/19.04.2019, privind documentația P.U.D. - “Imobil locuință unifamilială cu RHpmpus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
TELEFON {004 021) 318 03 23 - îB FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3 ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. 16/19.04.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3”

Beneficiarul documentației: Arhitect-urbanist: Dragoș fonuț A. RISTEA Proiect nr.: 17/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •   la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 19.03.2019;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 19.03.2019;

 • •  pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 10.11.2018.

 • - anunț în ziare locale :

o www.anuntul.ro, pag. 64, din data de 01.10.2018;

® www.anuntul.ro, pag. 64, din data de 15.10.2018.

3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare i

 • - notificare,

 • - notificare

 • - notificare '

< - Nord - Strada Confederației nr. 14A;

i - Vest - Strada Constantin Drăgan nr. 19; Vest - Strada Constantin Drăgan nr. 17;

- Sud - Strada Confederației nr. 18, ap. 1.

4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

Jt -

-r -[

- t

i - Nord - Strada Confederației nr. 14A;

9 _ Vest - Strada Constantin Drăgan nr. 19; ... - Vest - Strada Constantin Drăgan nr. 17;

•ii - Sud - Strada Confederațieinr. 18, ap. 1.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

PRIMĂRIA


PRIMARI A ” ■

O SECTORULUI <

BUCUREȘTI^ J


S-z      bucurești  >

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile P.U.G. - R.L.U. aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul de circulații nr. 22625/17.12.2018-1687715/13.12.2018 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Arhitect Șef,

Arh. Robert/ftlihai 0ROMANIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3

S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. /?Z6 din ^£.^.2018

ÎN SCOPUL :     pentru promovare P.U.D. și pentru elaborarea documentației în vederea

autorizării lucrărilor de construire/desființare

Ca urmare a cererii adresate de         '             - CNP .                 , cu domiciliul

în Municipiul București, sectorul 3, strada                        >, înregistrată la nr. 137415

din 30.07.2018.

Pentru Imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, str. Confederației, nr. 16 sau Identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012, HCGMB nr. 224/2015 și completată cu HCGMB nr. 341/2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul situat în intravilan, compus din teren îri suprafață de 240 mp. având nr. cadastral 213831 și construcțiile edificate pe acesta, corp-Ci locuință (Sc=39 mp, nr. cadastral 213831-C1) si corn C2 ane*ă               nr cadastral 213831-C2) este coproprietatea în indiviziune a soților

, conform C.V.C. nr. 553/06.07.2018, autentificat de N.P. Apostol Nicoleta, C.V.C. nr. 1025/24.09.2010, autentificat de N.P. Apostol Nicoleta și a Extrasului de Carte funciară pt. informare nr. 213831 emis în baza cererii nr. 52646/09.07.2018.

Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor istorice actualizată, cofifoffn Ofdlriuiul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010 și nu se află în âria de protecție a monumentelor istorice.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren curțf/construcțli - corpuri CI locuință și C2 anexă.

Destinația: în conformitate cu PUG aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 terenul se află în subzona Lle - Locuințe Individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără Fețele edilitare .

Imobilul este cuprins în zona fiscală „B" a Municipiului București.

Propunere: Desființare construcții existente - corpuri CI și C2, construire locuință unifamlllală P+IE și organizare de execuție.

 • 3. REGIMUL TEHNIC!

Se permite desființarea construcțiilor existente - corpuri CI locuință parter și C2 anexă parter. Lucrările de construire privind edificarea unei locuințe unifamllale, având regim de înălțime P-tlE, se pot realiza în baza unei documentații de urbanism P.U.D., aprobată conform legislației în vigoare. Indicatorii urbanistici aprobați pentru subzona Lle sunt: P.O.T.M*x. = 60 % , C.U.T.max, (P+l) -1,2 mp. ADC/mp. teren șl HM*x = 7M. (P+l).

EdificabHul/amplasamentui va fî definitivat prin P.U.D.. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Parcarea/gararea și organizarea de șantier se vor rezolva în Incinta proprietății.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății șl se va racorda la rețeaua urbană de canalizare.- Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. și pentru obținerea autorizației de construire/desființare.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Formuîar F.6 - Red. 2 ex. GkV. 23.08.2018

pagina l din 2


 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice șl private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/îl/CE șl prin Directiva Consiliului șl Parlamentului European 2D03/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului șl accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE șl a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze șl să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului Investiției publlce/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului șl ef formulării unul punct de vedere oficial cu privire fa realizarea Investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții; ___________________________________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă per protecții medii«ful In vederea evaluării Inițiale a Investiției fi stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, în urma evaluării inițiale sa va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării afectelor investiției asupra mediului, solicitantul dre âbligâțiă de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

ți uatli n care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fispt autorității administrației publice Competențe.__________.   ________________________________________________________ ■ '

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚI» DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism ;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren șVseu construcții (copie legalizată - intabulat) sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat Ia zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat k zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale], verificată tehnic, însușită de expert tehnic și însoțită de evaluare lucrări, |*| D.T.A.D.

  |x | D-.T.A.C.                        [x[D.T.O.E.

  d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

  d.1. Avizezi acorduri privind utilitățile urbane șitinfrastructura:

  1 x ) alimentare cu apă               j x [ alimentare cu energie electrică

  j x j alimentare cu energie termică | x [ salubritate


  c | x ] alimentare cu apa va [ x | canalizare A j x | gaze naturale

  d.2. Avizeși acorduri privind:

  | _ [ securitatea la incendiu


| telefonizarc j _ | transport urban

| _ 1 protecție civilă


j _ j sănătatea populației

d.3. Alte acorduri/declarații:

| * | Declarație notarial* pe proprie răspundere a proprietarilor din care i* rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei Instanțe judecălorețti                                                                       -

| x | Acordul notarial oi taturor proprietarilor vecini direct afeclați, pentru lucrări la limita de proprietate, dacă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenție pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări, ele) și dâc* prin proiect se menține această obligativitate

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației puWice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora;

|x| Certificat de rol DQITL Sector 3 - în original        x j Aviz circulații DGISP-PMB | x} Acord I.S.C.-B.I.;

| x j Aviz Muzeul Monciplulai București (la D.T.A.D.)

d.5. Studii de specialitate :| x | Documentație cadastrală (x | P.U.D. aprobat conform legii | x | Studiu Geotehnie | x | Calcul “G” j i j Expertiză tehnică (după caz) | x | Fotografii Color construcție existent* (la D.T.A.D.)

 • e) Actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacul Morii Nr.1, s.fi. București}

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C/A.D. și taxă timbra O.A.R.


  RBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

  X^^Șl Nl^CXNFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ______


  ism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.
  ÎETAR,


  MihalB;


  Achitat taxa de: 4 ron, conform chit tfir. 49d5135 din 25.07.2018.

  Prezentul Certificat de urbanism a fost mls solicitantului direct / prin poșta la data de          ____.

  în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările fi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de .__.____până la dala de__.__.____.

PRIMAR,                                                          SECRETAR,

Robert Sorin Ncgoiță                                                                   Marius Mihăiț*


ARHITECT ȘEF

Întocmit: ..... .....................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, in condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Dsia prelungirii valabilității: .__.____

Achitat taxa de:..............................ron lei, conform chitanței nr.................din    .__

Formular F.6 - Red. 2 ex. G.V. 2108201S

pagina 7 din 2


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E


Strada Confederației nr. 16, sector 3, București -L1e-


Reglementări urbanistice

LEGENDĂ:


Limite

■«era Limita de studiufwr

r

fiul

1          v - - -J-

[m]

1

337577775T

564241.767

15

337271.04?

564260.686

r:

SăTisiW

564256.686

vi"

3372 66.478

564537.783


■ m » Limită teren NC 213831

S teren = 240,00 mp

------ Limită parcele

■■ i !■ Amprentă la sol


Scară grafica 1:500
1cm pe pian=5m pe


Funcțiuni existente;


Circulații carosabile publice


Circulații pietonale publice


Funcțiuni propuse;


Locuințe nnifamiliale, anexe si funcțiuni complementare cu regim mic de inaitime | COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚI ! A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Spre neschimbate conform <v

■                    _________al C.T.

din ..^^^1....^....


. Spațiu verde amenajat / circulații incinta / platforme betonateAccese:


ACCES PIETONAL


ACCES CAROSABIL


Aliniere recomandata
RUR_

Dragoț lonuț A.

R1STEA ai litecF "T”

^Ț^rada Confederați


BILANȚ TERITOR

EXISTENT

CF. P.U.G indicatori urbanistici L1e

PROPUS PUD

Suprafață teren (mp)

240

240

POT (%)

0

max. 60%

max. 60%

Suprafață construită la sol (mp)

0

144

144

Suprafață desfășurată (mp)

0

286

288

CUT

0

1.2

1.2

RH (nr. Niveluri)

0

P+1E

P+1E

H max(m)

0

7

7m (cornișa); 10m (max)

Suprafață spatii verzi (mp / %)

0

nespecificat

nespecificat

nr. unitati locative

0

nespecificat

1

Suprafață parcări (mp)

0

nespecificat


OCUINTA UNIFAMILIALA P+1E sector 3, București -L1e-4


SEF PROIECT


PROIECTATProiect

17/2018

Faza

P.U.D.


car a

1/500


octombrie nrtd o


Beneficiari


Planșa


REGLEMENTARI URBANISTICE


U06h- i

Tr.^iQ/ -p


ÎNCADRARE IN ZOtW^Sc-.ra ‘IZ2W0PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTIROMÂNIA


19»® 2010 5Âff6ÂTCWiM i«PfiFUNÂ


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 22625/.HU.JS........

Dec 1359

1687715


Către:

S.C. DITO CA COMIMPEX S.R.L.

Str. Complexului nr. 3, bl. 61, sc. 2, et. 8, ap.79, sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 13.12.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. - STRADA CONFEDERAȚIEI NR. 16, Sector 3, București”, conform certificatului de urbanism nr. 1916 din 28.08.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3 și a planului anexat, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3.


VICEPREȘEDINTE

ȘEF SERVICIU S.T

Filip ATANASIU


Redactai: Flwian N'eisgti - 2 exemplare - 14.12.2018

Bd, Regina Eiisabeta nr 47, cod poțti 050010. sector 5, Bucunsșii, România

Tet 021 305.55.00

htlp7AArww.pmb.ro
Către, Cabinet Primar


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbarrism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector3, 031084, București


Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

 • -   “Imobil de locuințe colective cu RHpropus = S+P+3E-4Ernlras, pe un teren situat în Strada Foișorului nr. 60Ă, sector 3*

 • -  “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Târnoveanu Mihail nr. 30, sector 3n',

“Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitejilor nr. 3, sector 3'1,

 • -  “Construire ansamblu rezidențial alcătuit din 12 imobile / blocuri cu RHpropuS = P+4E-P+12E, cu funcțiunea de locuințe colective cu zonă comercială (piaza), birouri, servicii, galerii comerciale și parcaj auto multietajat cu RHpropus = P+11E+TamJiabiiă, pe un teren situat în Bulevardul Theodor Pallady nr. 66, lot 1, sector 3n,

“Imobil locuință unifamilială cu RHpropus - P/P+1E, pe un teren situat în Strada Confederației nr. 16, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........7?.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordîhii^^ra'ședinței ordinare din data de                  .........

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi

/ sunlimejitarea-'ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-POST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA