Hotărârea nr. 33/2019

HCLS3 nr.33 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr. 7-9, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39180/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35939/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 16.01.2019 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Anton Pann nr.7-9, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVANR. 33

DIN 31.01.2019CABINET PRIMARSECTOR 3

CABINET PRIMAR

............... „

.... J5^/. wy


TELEFON , u- 1)31 0323- FAX >4 c’ti 318 03 <4 EMAIL {.<■•>• ■ jr . -na 3.re

C. e.< C ■ ti nr. igi, . retor 3, 0310S4, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Anton Pann nr. 7-9, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Anton Pann nr.7-9, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Anton Pann nr.7- 9, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de Local al Sectorului 3.


dispoziției 253/2019 VICEPRIMAR E’.E.U PETRESCU

Datele dumneavoastră per; inale sunt prelucr ■ • de Prim? j Sector ui 3 în conformitate cu Regulanwnt ii Uniunii Europene 67? 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor leg. ie. Datele pot fi dezvăluite unor terți în ba a unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 67‘>-2016. printr-o cerere scrisă, se mată și datată trai smisă pe adre-j Primăriei Sector 3.

Aaexa ia


Notă de coaste te reComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /£. &{■ li?/$ ia adresa: ____J)7/V WM PftW X/Z-                , Și a constatat următoarele:


2. Clădire :

.....

........ Za ...3. Măsuri dispuse :Anexa nr. io


Fișă de evadare


Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului generai ai imobilului:

Adresă SfA /î/t/D/u ffiX/Vi/ /V/),

Data _ Ko.O^Lq/I^ ___________

1. ACOPERIȘ

înveli toare*

i

Punctaj

Punctaj j acordat

□ Nu este căzui

' Nu există

ii Fără degradări

A

AA

□ Degradări minore

! învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

! 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea

i materialului înveiitorii și

I remedieri îocaie.

’-2

i

i

 • •                                                                                         i

 • •                                                                       i

□ Degradări medii

; Inveiîtoăre lipsește și/sau e ; ; degradată în proporție mare ! (1 C-30% din suprafața ; totală), coamele sunt

j neetanșe..                         •

i Necesită înlocuire și fixare. \

3-7

i f

:                                                                       î

!                                            *

□ Degradări majore

Invelitoare lipsește și/sau e i degradată în proporție de ș peste 30% din suprafața ! totală, coameie sunt i neetanșe.

: Prezintă curburi/rupturi

i majore. Necesită înlocuire ' totală.

8-12

i

:                                                                       1

i                                                  i

i                                                                       !

1 ____________________________ 1

j                                                  f

î

i                                                           j

*Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Coranșă, streașmă, atic*

1

Punctai

Punctaj acordat

□ Fără degradări

?                                                                                                                                                               :

‘                                                                                                                                                               j

n U

□Degradări minore

Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate j punctual. Nu sunt urme de

■ umiditate. Suficientă

, 1 ! reparația punctuală.

1-2

------4-...

! Elementele de închidere

1 ;

_____j sunt desprinse și degradate__

i Jgheaburi, bssriane și elemente de tmichigerie*

Punctaj        Punctaj

i acordat

i ONu este cazul

' Nu există

—     i

i .3 Fără degradări

n

□Degradări minore

i Sunt necesare reparații

! punctuale și/sau curățarea , i jgheaburilor.

i

2 ■'

;                                                                        f

...j Degradări medii

; Jgheaburi și burlane

! degradate parțial (neetanșe

• și deformate) și/sau înfundate. Necesită

i înlocuire parțială

3-7                          ;

i

...;Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau

; lipsă (chiar și parțial). Lipsa j i tubului de racord la rețeaua .’ ! de canalizare. Necesită

i înlocuire totală.

1

,..2 ;

- £

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

'' Tencuială*

i

i

Punctaj

Punctaj

acordat

; □ Fără degradări

‘                                                                                                                                                              i

0

1

3 Degradări minore

i Degradări punctuale și

! incidentale ale tencuielii.

. Fără

i igrasie. Posibilă remediere ; ( punctuală. .

1-2

1 ‘

1

ș _

i

j

i

Degradar- medii

< Degradări locale ale

; tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

X i

□Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se despnnd și/sau sunt

! puternic umede, tencuială

; degradată peste 30% din

8-12

i

; |

Degradări medii

parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă i ; pe alocuri. Necesită ; înlocuire și refacere parțială

3-7

.'Degradări majore

i Elementele ne închidere

: sunt desprinse și degraoate

j peste 30% din lungime.

: umiditate vizibilă. Necesită !

. înlocuire totală. Risc pentru

■ trecători

8-12

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.
suprafață. Suprafețele se

_______refac rotai. _______ ___

*Se vor lua în considerare oaicoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există

, Zugrăveală*


□Fără degradări


□ Degradări minore


J Degradări medii


i Degradări majore


i

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă

, remedierea punctuală.__

î Zugrăveala exfoliată parția* i (10-30% din suprafața

' fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.___

1 Zugrăveala exfoliată și/sau ! decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

; Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor snre stradă, dâcă acestea există.


Tâmpîărie*

Punctaj       Puncta;

acordai

'"Fără degradări

■q---

n           ___

■ □ Degradări minore

. Vopsire 'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a

l materialului. Nu lipsesc

! elemente de tâmpîărie.

: Tâmplăria se revopsește și

■ se remediază punctual.

1

7   : /

1                                                                     1

1                                                                                   >

i Degradări medii

i Materialele componente

' deteriorate, deformate,

i nefoiosibile și/sau defecte

■ (cei puțin un element). Nu

1 lipsesc elemente. Reparații j și înlocuire.

j                                                                                                        1

f

. JDegradări maj ore

1 Materialele componente puternic deteriorate și

i deformate. Elemente de tâmpîărie lipsă (cei puțm un element). Necesita înlocuire completă.                    j

4

1

* Elemente de tâmpîărie"

ferestre (împreună cu obloane), uși

(împreună cu vitrine, porii de acces

Elesneraite decorative*                                          Punctaj

Punctaj

acordat


 • □ Nu este căzui__                                       j_____

□Fără degradări________ 0

Elemente decorative

 • □ Degradări minore__    __ incomplete și/sau afectate m__,______1-2

  Degradări medii


timp ae factori atmosferici și biologici___

Elemente decorative care lipsesc de pc fațade, inclusiv cele îndepărtate în


________________' mod abuziv.____<_____

Elemente decorative

i desprinse, care prezintă risc

■ Degradări majore         • de cădere. Elemente de

: tmichigene care lipsesc.

____________________; Risc pentru trecători._____________j_

^Indiferent de materialul din care sunt aicătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polisnren, ere.

. 3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Puncta? acordat

□ Nu este cazul             ;                                                 r---

"Fă.ră degradări

A

---

A

Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, oare prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de ; decorațium lipsă.

’-7

i

□Degradări majore

! Elemente din lemn rupte

; și/sau-lipsă, deformări.

■ majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru

j trecători.

8-12

i

*Se vor lua în considerare și

coșurile de fum, lucarnele, etc.

componente ale șarpantei.

Pereți’6

Punctaj

Puncta.] acordat

□ Fără degradări

G !

' 1 Degradări medii

i Elemente lipsă pe suprafețe î mai mari (colțuri de clădire, . soclu). Se vor face

! completăn cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

1-7

_iDegradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau , deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial, sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători .Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și

8-24

reparații capitale, on se va, ' ș

i desființa în baza unui                             ___---

______ j proiect tehnic autorizat. ,________       ______

* indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie m... piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*


Punctaj


Nu este cazul □Fără degradări-


Nu există


□Degradări minore


Zugrăveala și/sau vopsitona ' ( împrejmuirii sunt exfoliate ■' incidental. Posibilă t

i remedierea punctuală.


□Degradări medii


i Elemente decorative

i componente lipsă, iar

! zugrăveala și/sau vopsitona

’ împrejmuirii sunt exfoliate i

! în proporție de peste 10%

i din suprafață._______

! împrejmuirea prezintă


□Degradări majore


deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește


Ș parțiai. Risc pentru î trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


; CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR    _____

; □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea ! timpului, etc._____________


-i !

I

,          --------_-----.---------------------- —                           H

• ^Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

! clădiri_________________________

. n Degradări intenționate cauzate d.e factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a

Regulamentului local de urbanism, etc,_______________ ___

I

i

, OBSERVAȚII

. • tu u1 ' A, J

i Puia etaj ui procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii ■ ' punctajului total Ia punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRx 100). j ; Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.          ___

i Categoria de impozitare a clădirii      ___________

j n Categoria 5. Supraimpozitare cu. 100% neutru punctaj procentual între 2% și 20% i

I

I

i j

□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


□ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%


i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și î 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

iPUNCTAJ

PUNCTAJ

I PUNCTAJ

1 CATEGORIA DE

1 TOTAL

REFERINȚĂ

|PROCENTUAL

! IMPOZITARE

__....

I       >(:

J     A_........

A

Întocmit,

I A7A?5A d 8^ c c

(y                               fi

fffi bune,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

34-suplimentarea ordinii de-zi-a ședinței ordinare din data de

Comisia de ștudii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........... 2 k.s.             ......................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ..........de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-jATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /


MEMBRI:SECRETAR, HONȚARU VALERICA

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctulsuplimentareaofdîniîde zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de <£                      a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Jr/.A......de pe ordinea de zi / suphmentarea-ordinii-de-

__zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NEFATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..33?................de pe ordinea de zi /

suplimenta       inii de zi a ședinței ordinare din data de......3.3?............................


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea -ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..................................................................

MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN
GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL