Hotărârea nr. 328/2019

HCLS3 nr.328 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

a contractului având ca obiect „Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale) ”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 443108/CP/l0.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 442654/10.06.2019 al Direcției Servicii Publice -Serviciul Utilități Publice și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS);

 • -  Proces verbal de atribuire al Comisiei de analiză nr. 406481/13.05.2019;

 • -  Notă justificativă nr. 406952 / 13.05.2019 a Serviciului Utilități Publice și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS);

 • -  Anunțul de intenție nr.752/23.05.2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 421672/CP/23.05.2019:

 • -  Adresa nr. 442663/10.06.2019 a Direcției Servicii Publice - Serviciul Utilități Publice și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS);

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) Iit.f ) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele în lei fără TVA rezultate în urma procesului verbal de atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale) ”, în valoare de 499.397,61 lei, inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să furnizeze/achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății, necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului mai sus prevăzut.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Servicii Publice - Serviciul Utilități Publice și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS) și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 328

DIN 13.06.2019■^CLS 3 tuh, 3â8 /^O0,^)ig


Nr. 440322/07.06.2019


PROCES-VERBAL NEGOCIERE al comisiei de analiză


încheiat astăzi 07.06.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în vederea atribuirii contractului având ca obiect: :”Achiziția G1S (HĂRȚI DE CADASTRU DIGITALE)”

Nr. Invitație de participare: 430911/30.05.2019

Valoarea totală estimată este de: 443.933,34 lei fără TVA, 84.347,33 lei reprezentând TVA și 528.280,67 lei cu TVA, conform Referat de angajare nr. 425515/27.05.2019

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția Primarului nr.2546/04.06.2019, privind constituirea Comisiei de analiză a documentației în vederea atribuirii către întreprinderea publică având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect:”Achiziția GIS (HĂRȚI DE CADASTRU DIGITALE)”, compusă din:

Președinte - Georgeta Popeea - Referent - Direcția Servicii Publice;

Membru/Secretar comisie - Andra Gubemu - Expert - Direcția Servicii Publice;

Membru - Șerban Maria Cristina - Direcția Economică;

Membru - Ilie Constanta- Direcția Investiții și Achiziții;

Membru - Gălățanu Robert Alexandru - Direcția Juridică.

Membru supleant -Drăgușin Fănica - Referent - Direcția Servicii Publice;

Membru supleant - Buliga Florentina — Expert - Direcția Servicii Publice.

Având în vedere:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor


având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Anunțul de intenție al societății SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L nr. 752/23.05.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București, Cabinet Primar sub nr.421672/23.03.2019;

 • -  Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare, anexă a acestuia, aprobat de către Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului de: "Achiziție GIS (HĂRȚI DE CADASTRU DIGITALE)” către societatea SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L;

Modelul de contract întocmit de către compartimentul care gestionează contractul și avizat pe fiecare pagină de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică si Direcția Juridică;

 • -  Referatul nr.430754/30.05.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a contractului având ca obiect: ” Achiziție GIS (HĂRȚI DE CADASTRU DIGITALE)”;

 • -  Existența în Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 425208/27.05.2019 a contractului și a modalității de atribuire ( poz. 14 la Anexa la SAAP nr. 425208/27.05.2019); Notă privind valoarea estimată a contractului având ca obiect „Achiziția GIS (hărți de cadastru digitale)” înregistrată cu nr. 425516/27.05.2019;

Referatul de angajare nr. 425515/27.05.2019 emis de către Direcția Servicii Publice privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului;

Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 2546/04.06.2019, emisă de către Primar;

 • -  Oferta depusă de societatea SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., înregistrată cu nr.436703/ 05.06.2019;

 • -  Proces verbal de deschidere nr. 438020/05.06.2019.

încheiat astăzi 07.06.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea încheierii procesului-verbal, ca urmare a evaluării și analizării ofertei depuse de societatea SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare și al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare și a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 142-245), cât și prin documentele înaintate secretarului Comisiei în ședința din data de 05.06.2019 (documente anexă a Procesului Verbal nr. 438020/05.06.2019), acestea reprezentând Anexa la procesul verbal de negociere, parte integrantă a prezentului proces verbal.

• EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară (la pagina 246) cât și Anexa înaintată secretarului Comisiei în ședința din data de 05.06.2019 (documente anexă a Procesului Verbal nr. 438020/05.06.2019), a fost evaluată


de comisia de analiză pentru corelarea acesteia cu elementele propunerii te formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofe

In temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiza a analizat și a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce insoțesc oferta’’, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate in oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz”, și „ având in vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, luând în calcul atât datele și informațiile cu caracter orientativ cuprinse în Notă privind valoarea estimată a contractului cât și Referatul de angajare nr. 425515/27.05.2019 emis de către Direcția Servicii Publice privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ

Propunere financiară SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Elementele principale ale propunerii financiare:

 • > Formularul de ofertă (Formularul nr. 8) - pag. 246 (conform numerotării ofertantului)

 • > Anexa la propunerea financiară (Anexă la Formularul nr. 8) - pag. 247-248 (conform numerotării ofertantului)

  Denumire

  Cantitate

  Preț lei fără TVA

  TVA

  Preț lei cu TVA

  Soluție informatică GIS

  1 set

  385.087,47

  73.166,61

  458.254,08

  Servicii de implementare, configurare, testare, integrare, validare sistem GIS integrat

  Maxim 3 luni (de la data constituirii garanției de bună execuție și emiterea Notei de comandade către Achizitor)

  34.574,40

  6.569,13

  41.143,53

  Valoarea ofertei (lei, exclusiv TVA)

  419.661,87

  Valoare

  T.V.A. (lei)

  79.735,74

  Valoare totală (lei, inclusiv TVA)

  499.397,61

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se încadrează în valoarea de 528.280,67 Iei cu TVA (443.933,34 lei fara TVA, 84.347,33 lei reprezentând TVA), prevăzută și aprobată prin Notă privind valoarea estimată a contractului înregistrată cu nr. 425516/27.05.2019 cât și de Referatul de angajare nr. 425515/27.05.2019 emis de către Direcția Servicii Publice privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

Urmare celor expuse mai sus,


COMISIA DE ANALIZĂnumită prin Dispoziția nr. 2546, din data 04.06.2019, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect „Achiziție GIS (HĂRȚI DE CADASTRU DIGITALE)” a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art.9 alin.(3) lit.a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, având ca obiect „Achiziție GIS (HĂRȚI DE CADASTRU DIGITALE)”.

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • - valoarea estimată prevăzută în Nota privind valoarea estimată a contractului având ca obiect „Achiziția GIS (hărți de cadastru digitale)” înregistrată cu nr. 425516/27.05.2019;

 • - Referatul de angajare nr.425515/27.05.2019 emis de către Direcția Servicii Publice privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectorului 3,

 • - Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr .425208/27.05.2019 a contractului și a modalității de atribuire.

 • 4. Comisia de analiză declară oferta SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

 • 5. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr.98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București

Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de negociere, în două exemplare originale, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul în valoare totală de 419.661,87 Iei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 79.735,74 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 499.397,61, prețuri rezultate în urma analizării ofertei și negocierii ofertei.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexa la prezentul proces.

Comisia de analiză a documentației


Președinte - Georgeta Popeea - Referent - Direcția Servicii Publice

Membru Secretar- Andra Gubemu - Expert - Direcția Servicii Pjjblice


Membru


- Șerban Maria Cristina-Directia Economică<

I.

Anexa la procesul verbal de negociere nr. 440322/07.06.2019


1. Situația personala a ofertantului


CERINȚE DE CALIFICARE


Documente prezentate de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL


a) Declarație privind îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (completarea Formularului 1)


b) Declarație conflictului de

Formularului 2)


privind interese


identificarea

(completarea


 • - Formularul 1 - Declarație pe proprie răspundere dată de către dna. Cristina Elena Arghir Președinte al Consiliului de Administrație al societății SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL - Fără număr dată 04.06.2019, pag. 1

 • - Formularul 2 - Declarație pe proprie răspundere dată de către dna. Cristina Elena Arghir Președinte al Consiliului de Administrație al societății SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL - Fără număr din data de 04.06.2019—pag.2;

 • - Declarație pe proprie răspundere dată de către dna. Negoiță Anda Ioana membru al Consiliului de Administrație al societății SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL - Fără număr 03.06.2019 - pag.3;

 • - Declarație pe proprie răspundere dată Cocoș Adrian Marian, în calitate de


CONCLUZIE COMISIE CERINȚA

ÎNDEPLINITĂ


CERINȚA

ÎNDEPLINITĂ


din data de


de către dl. membru al


Consiliului de Administrație al societății SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL - Fără număr din data de 03.06.2019 -pag.4;

 • - Declarație pe proprie răspundere dată de către dna. Radu Angela, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL - Fără număr din data de 03.06.2019 - pag.5;

 • - Declarație pe proprie răspundere dată de către dna. Popa Emma Elena Mihaela, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL - Fără număr din data de 03.06.2019 - pag.6;

 • - Declarație pe proprie răspundere dată de către dl. Matei Petruț Cosmin, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL - Fără număr
c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cn privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

d) C-U.!.


e) Actul constitutiv al societății f) Hotărârea de înființare a societății

g) altele


din data de 03.06.2019.  ag.7;

 • - Declarație pe proprie răspundere dată de către dl.

Dinu Luiza Florentina, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL - Fără număr din data de 03.06.2019 - pag.8;______________________

-Certificat de Atestare Fiscala nr. 1897069/31.05.2019 privind impozitele și taxele locale si alte venituri datorate Bugetului Local S3 - copie conform cu originalul- pag. 9;

-Certificat de Atestare Fiscala nr. 2122940/23.05.2019 eliberat de ANAF fără datorii si obligații fiscale - în copie conform cu originalul - pag. 10-11;_____________

 • - CUI 38189005 ; J40/15452/07.09.2017 certificat

înregistrare Seria B nr. 3480511/07.09.2017 copie conform cu originalul semnată și ștampilată Activitate principală: 6203 - Activități de management (gestiune și exploatareja mijloacelor de calcul Pag. 12          _____________________________

 • - Act Constitutiv al Societății SC INTERNET ȘI

TEHNOLOGIE S3 SRL - reprezentată de dna. Cristinela Grosu in calitate de Director General Adjunct - fără număr și dată - pag. 13 -23 copie conform cu originalul semnată și ștampilată.__________

HCLS nr. 355./25.08.2017 privind înființare, copie conform cu originalul semnată și ștampilată pag. 24 -44__________________________________________

 • -  certificat de cazier judiciar nr.19687425 din 14.03.2019 pentru Arghir Cristina Elena - copie conform cu originalul,

Cu mențiunea NU este înscris în cazierul judiciar -pag. 135;

 • - certificat de cazier judiciar nr. 20201746 din 07.05.2019 pentru Dinu Luiza - Florentina - copie conform cu originalul,

Cu mențiunea NU este inscris in cazierul judiciar -pag. 136;

 • -  certificat de cazier judiciar nr.19193475 din 31.01.2019 pentru Matei Petruț - Cosmin - copie


  CERINȚA

  ÎNDEPLINITĂ


  CERINȚĂ

  ÎNDEPLINITĂ


  CERINȚA

  ÎNDEPLINITĂ


  CERINȚĂ

  ÎNDEPLINITĂ


  CERINȚĂ

  ÎNDEPLINITĂ2. Capacitatea economica si financiara

(

conform cu originalul, (

Cu mențiunea NU este înscris în cazierul judiciar -pag. 137;

 • -  certificat de cazier judiciar nr.20210826 din 07.05.2019 pentru Negoiță Anda-Ioana - copie conform cu originalul,

Cu mențiunea NU este înscris in cazierul judiciar -pag. 138;

 • -  certificat de cazier judiciar nr. 18880900 din 07.01.2019 pentru Popa Emma-Elena-Mihaela — copie conform cu originalul,

Cu mențiunea NU este înscris în cazierul judiciar -pag. 139;

certificat de cazier judiciar nr. 18846682 din 03.01.2019 pentru Cocoș Adrian-Marian - copie conform cu originalul

Cu mențiunea NU este înscris iîn cazierul judiciar -pag. 140;

-certificat de cazier judiciar nr. 18871365 din 07.01.2019 pentru Radu Angela - copie conform cu originalul

Cu mențiunea NU este înscris în cazierul judiciar -pag. 141.

Certificat ONRC nr 270258/07.05.2019

Activități secundare:

Cod CAEN 6203 - Activități de management (gestiune și exploatareja mijloacelor de calcul - pag. 129-134

a) Cifra de afaceri

Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 a! societății

-Hotararea nr.250 din 16.04.2019 - privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și al Programului de activitate pe anul 2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, pag. 45-83, copie conform cu originalul semnată și ștampilată

-Programul de activitate pentru anul 2019, anexa 4 a HCLS3 250/169.04.2019-pag.71-72;

-Contul prescurtat de profit și pierdere la data de 31.12.2018, pag 48-51;

-Balanța de verificare 01.12.2018-31.12.2018, pag 61-

CERINȚA ÎNDEPLINITĂ3. Capacitatea tehnică și/sau profesională


a) Declarație privind efectivul mediu personalului angajat și ai cadrelor conducere (completarea Formularului 3)


al de


b) Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4)


62,

 • - Formularul nr.3 din 04.06.2019 semnat de către dna. Cristina Elena Arghir - conținând:

 • - nr. personal angajat - 4 în anul 2017 și 13 în anul 2018;

 • - din care 1 persoană personal de conducere - pag. 84 -Formularul 4 din 04.06.2019 semnat de către dna. Cristina Elena Arghir. - pag. 85

-Anexa 1 la Formularul 4 - Lista cu personalul propus pentru îndeplinirea contractului: Grosu Cristinela -Manager proiect - pag 86;

-CV Grosu Cristinela - pag 87 - 90


CV-uri personal auxiliar in vederea finalizării proiectului în cele mai bune condiții:

1.


2.


3.


 • 4.

 • 5.


6.

7.


Cristina Elena Arghir - Președinta CA - pag 104-105

Cocoș Adrian Marian - Tehnician pentru sisteme de detecți, supraveghere video, control acces- pag 106-107

Dinu Luiza-Florentina - Director Juridic -pag 108-110

Matei Petruț Cosmin - Economist - pag 111-114 Anda Ioana Negoiță - Membru în consiliul de Administrație - pag 115-118

Popa Enuna Elena Mihaela - pag. 119-120 AngelaRadu -pag. 123-124


CERINȚA

ÎNDEPLINITĂ


CERINȚĂ

ÎNDEPLINITĂ


c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică. (completarea Formularului 5)


 • - Formularul 5 din data de 04.06.2019 - semnat de dna. Cristia Arghir - pag. 125

 • - Anexa la Formularul 5 - Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - pag. 126


CERINȚA

ÎNDEPLINITĂPersonal calificat îtf imeniul sistemelor de alarmare în caz de efracție, antiincendiu, alarmare la fum și gaz

4. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței    propunerii    tehnice    cu

cerințele/specificațiile     (inclusiv     tehnice)

prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini

5. Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului

 • a) Proceduri/manual   de   calitate/activitate

procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifhcat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare

 • b) Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc, similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare

Modul de prezentare a propunerii

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze

-Certificat de absol( ; nr 143/08,07.2011  - CERINȚA

specializarea Manager de proiect +• Supliment - Grosu ÎNDEPLINITĂ M. Cristinela, pag.91-93;

-Certificat de absolvire nr 4/27.03.2017 -Manager securitatea informației + Supliment - Grosu

Cristinela, pag 94-96;

-Certificat de absolvire nr. 474/09.01.2018 -specializarea Manager de securitate + Supliment -Grosu Cristinela, pag 97-99


Ofertantul a prezentat propunerea tehnică astfel:

- Societatea SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL va presta servicii de implementare, configurare, testare, integrare, validare sistem GIS integrat descrise în Caietul de sarcini și anexe (atașând în copie Caietul de sarcini, Anexele la Caiet și Model de contract)

Anexa detaliată a propunerii tehnice


-Certificat ISO SR EN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 nr. RO-17433M emis de CERTIND SA valabil până la data de 06.02.2021, pag 127;


Ofertantul prezintă propunerea financiară în original la pagina 246.

Oferta financiară este exprimată în lei cu evidențierea


CERINȚA

ÎNDEPLINITĂ


CERINȚA ÎNDEPLINITĂCERINȚĂ

ÎNDEPLINITĂ


financiare

toate informațiile (     privire la prețul

contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

separată a TVA, resped ofertantul declară faptul că va furniza "Achiziția GIS (hărți de cadastru digitale)’’ pentru suma de 419.661,87 lei, exclusive TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 79.735,76 lei Anexa detaliată a propunerii financiare.

Comisia de analiză


Președinte - Georgeta Popeea - Referent - Direcția Servicii Publice;

Membru/Secretar comisie - Andra Gubernii - Expert - Direcția Seiyicii Publice;


Membru


Membru


 • - Șerban Maria Cristina - Direcția Economică;

 • - Ilie Constanta- Direcția Investiții și Achiziții;
Membru


- Gălățanu Robert Alexandru - Direcția JuridicăSC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, reprezentată de Cristinela GROSU
1


ci fi
Bo SECTORULUI

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE


V *-.7'

An UCIS 3 rah. W//3-Og,^ol9

■*                                        tci emul a-_ . ~         ,, -- ..cav           o ~

TELEFON (004 021) 340 40 H / 341 07 H FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL servicii.publiee@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3. 030328, București


romania2019.eu

Președinția României ta Consiliul Uniunii EuropeneROBERTNOTĂ JUSTIFICATIVĂ NR.             r

privind încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii dC ’ ' negociere și atribuire a contractului având ca obiect „ Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”

Având în vedere procesul verbal de negociere al comisiei de analiză nr. 440322/07.06.2019 pentru atribuirea către S.C. INTERNT ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului de servicii având ca obiect „ Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”, Proces verbal aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, se constată următoarele:

■ în temeiul împuternicirii acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înființarea societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 355/25,09.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor. Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și Societatea SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea înființării Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în același timp, prin HCLS nr. 355/25.09.2017, a fost aprobat

Având în vedere cel expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art. 31, lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

■ în ceea ce pivește condiția prevăzută Ia art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. de 99% și, implicit, face parte din Adunarea Generală a Asociațiilor. Potrivit arț. 12 din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. Adunarea Generală a Asociațiilor reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale” și are următoarele atribuții principale:

 • - hotărăște modificare Actului Constitutiv;

 • - hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

 • - numește, revoacă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

aprobă programul de activitate (planul de afaceri) și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății);

 • - numește cenzorii Societății, le stabilește renumerația, îi descarcă de gestiune și îi revoacă;

 • - ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • - hotărăște asupra investițiilor majore ale societății, care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

hotărască asupra încheierii de acte juridice care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA;

 • - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

 • - hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

  Jftl      PRIMĂRIA*^

  SECTORULUI <

  BUCUREȘTI^ J


  DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

  »


j

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății INTERNET |i ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2018, mai mult ide 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută la art. 31, lit, b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită.                                                                                 I

Date fiind cele prezentate, procedura de negociere și atribuire a contractului având i obiect „ Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)” se încadrează în prevederile art. 31 din Leg nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.


pa ha


I

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificări e și completările ulterioare, Serviciul Utilități Publice și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS) a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 ăl Municipiului București.

ȘEF SERVICIU UTILITĂȚI PUBLICE ȘI IMPLEMENTARE SISTEM INFORMAȚIONAL GEOG

Silvia Nicol
W&xix vw, T> 4AClâ> 1 <\d\.CONTRACT DE FURNIZARE


nr...........dataPreambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 44/29.07.2004;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

 • - Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation);

Ținând cont de:

- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect: "Achiziția GIS (hărți de cadastru digitale)”;

între

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA,

în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

 • B. S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3, telefon 031.069.9145, înregistrat la Registrul Comerțului cu J40/15452/2017, C.U.I. R038189005, cont nr. R085TRZ7035069XXX019401, deschis la Trezoreria Sectorului 3, reprezentată prin dna. CRISTINA - ELENA ARGHIR - PREȘEDINTE CA

în calitate de furnizor, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul Contract de furnizare


2. Definiții

2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpDIRECȚIA SERVICII PUBLICE, djunct


AVIZAT DIRECȚIA E Director Executiv, Octavlan GHEȚi


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,


Serviciul legislație ți


Șef Serviciu      y

Georgeta VIȘAN '  /


Avizare Contracte • a. contract de furnizare - contractul care are ca obiect furnizarea de produse si punerea lor in funcțiune.

 • b. achizitor si furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. sistem informatic GIS - soluția informatică care face obiectul prezentului contract, alcătuit din pachete software (licențe) și servicii conexe de punere în funcțiune a acestora în acord cu cerințele din caietul de sarcini

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/ anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

k. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefîind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.


  informatic GtS conform anexelor la


  4.2. Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.


  4.3 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale^ompletându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul contract.  AVIZAT DIRECȚIA ECONO Director Execuți Octavian GHE  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ,

  Serviciul Legislație ji Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta VIȘAN ' • 5. Prețul contractului

  • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de 419.661,87 lei fără TVA, respectiv 499.397,61 lei cu TVA.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2019.

  • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în termen de 3 luni (conform caiet de sarcini) de la constituirea garanției de bună execuție, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de livrare în avans.


 • 7. Documentele contractului

  • 7.1. Documentele contractului sunt:

 • i.   Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii.   Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii.   Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv.   garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea contractului de către ambele părți);

 • v.   Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere și atribuire;

 • vi. orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 7.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 7.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului

  • 8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

  • 8.2. (1) Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

  • 8.3. Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

  • 8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

  • 8.5. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de 3 luni (conform documentației de atribuire/caiet sarcini) de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 8.6 Furnizorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru

  îndeplinirea obiectului contractului.

  8.7 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu prevederile prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

  8.8. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

  a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din inculcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echip folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziționate

  tele, materialele, instalațiile sau utilajele


  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ,

  Serviciul Legislație ji Ă vizare Contracte Șef Serviciu

  Georgeta VIȘAN i
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția si astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

 • 9.1 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentufcîî către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., în contul nr. RO85TRZ7035069XXX019401, deschis la Trezoreria Sectorului 3.

 • 9.2 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele și serviciile conexe, în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

 • 9.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor furnizorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a produselor și a celor de punere in funcțiune asumate de ambele părți.

 • 9.5 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului întreaga infrastructură hardware și software la nivel de sisteme de operare, disponibilitatea accesului la bazele de date ce vor fi interogate și serviciile web dezvoltate de producătorul/ producătorii aplicațiilor A VÂNT AX și INFOCET corespunzătoare acestor interogări pentru integrarea în soluția informatică, precum și întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

 • 9.6 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 9.7 Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin furnizarea unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 9.8 (1) Achizitorul va recepționa produsele și serviciile conexe acestora, aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite funizorului.

 • 9.9 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

lO.Modalități de plată

 • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

 • 10.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

 • 10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista punerea în funcțiune a produselor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua operațiunile de punere în funcțiune, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 10.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive,  dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloare produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și.Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta VIȘAN


 • 11. Sancțiuni pentru ncîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului ' dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată

fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest

caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pen îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

in contractClauze specifice


 • 12. Garanția de bună execuție a contractului

 • 12.1 Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului valoarea contractului fără TVA, în valoare de 20.983,09 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă perioada de garanție (12 luni).

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația Iui.

 • 12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își

  îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiil sumate prin prezentul contract. Anterior  CfIXSERVICII PUBLICE,


  AVIZAT DIRECȚIA E Director Executiv^ Octavian GHE  AVIZAT

  DIRECȚIA JURIDICĂ, Serviciu) Legislație ș Șef Serviciu Georgeta VIȘAN


  Avizare Contracte
emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a noțj lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/ restitui garanția de bună execuție confo legale în vigoare.

 • 13. Recepție, inspecții și teste

  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/ sau testa produsele verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va

proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/ sau completarea/ corectarea lipsurilor cantitative și calitative. Achizitorul, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

Pentru defecte aparute ulterior, reclamația se va putea face in termen de 30 de zile de la constatare, dar fără a depăși termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:

- Procesul Verbal de recepție va fi semnat de reprezentanții desemnați de către achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifica faptul ca furnizorul a livrat produsele si a realizat punerea în funcțiune in concordanta cu caietului de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului si ai furnizorului, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

 • 14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

  • 14.1. Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.   AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislațif ?j Avizare Contracte Șef Serviciu


Georgeta VIȘAN

 • 14.2. (1) Furnizorul are obligația de a comunica achizitorului, în scris, descrierea, cantitatea și modalitatea de accesare a licențelor furnizate, precum și datele de conectare, accesare si activare a acestora, pe infrastructura hardware pusă la dispoziție de Achizitor..

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

 • 14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.


 • 16. Perioada de garanție

  • 16.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

  • 16.2. Perioada de garanție acordată sistemului informatic de către furnizor este de 12 luni (conform documentației de atribuire). Perioada de garanție va intra în vigoare de la data Procesului verbal de recepție, respectiv după livrare.

  • 16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

  • 16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea, fără costuri sulimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

  • 16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

 • 17. Ajustarea prețului contractului

  • 17.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

 • 18. Conflictul de interese

  • 18.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiter xecutării contractului, în mod obiectiv și imparțial.


   AVIZAT DIRECȚIA E Director Executiv; Octavian GHEȚAVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,

Serviciul Legislațiț și.Avizare Contracte Șef Serviciu


Georgeta VIȘAN

 • 19. Amendamente

 • 19.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 19.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației impun modificarea prezentului contract, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la

prevederile legale.


20. încetarea contractului

20.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situații: i.la expirarea duratei stabilite prin Contract;


 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform pre^n^u^6^«t și legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract.

 • 20.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 20.3 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 20.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale determină imposibilitatea realizării obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, furnizorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale nefinalizate.

 • 20.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 20.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 20.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectăriî clauzelor prezentului contract.

 • 20.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 21. Rezilierea contractului

  • 21.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

  • 21.2 (1) Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu își respectă clauzele contractuale. în acest caz, Achizitorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate o sumă egală cu 10% din valoarea contractului, precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract.

(2)Achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte^ar furnizorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din woarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în cazul în care FunMzorul nu livrează produse de calitate și în AVIZAT                         AVIZAT             /           AVIZAT

DIRECȚIA ECO' Director Executiv, Octavian GHEȚU conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

DIRECȚ IA JURIDICĂ,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu     Od/P

Georgcta V1ȘAN 7


(3) Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte în cazul în care împotriva Furnizorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • 21.3 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 22. Cesiunea


  • 22.1 Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o per care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condiții art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • 23. Forța majoră

 • 23.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească d

obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

 • 23.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

 • 23.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 23.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 24. Soluționarea litigiilor

 • 24.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 24.2. Daca, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze în primă instanță judecătorească competent potrivit normelor de procedură în vigoare.

 • 25. Dispoziții finale

  • 25.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

  • 25.2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația

   ite în actele constitutive ale sale în timp


   de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările sury

   util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului lj^fal al acestei părți contractante. AVIZAT

   DIRECȚIA ECONOMICĂ

   Director Executiv

   Octavian GHEȚ

   AVIZAT

   DIRECȚIA JURIDICĂ,

   Serviciul Legislație și ^vizare Contracte Șef Serviciu

   Georgeta VIȘAN  • 25.3 Fuziunea/ divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

  • 25.4 Prevederile contractuale referitoare Ia același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

 • 26. Răspunderea contractuală

 • 26.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 27. Limba care guvernează contractul

 • 27.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 28. Comunicări

  • 28.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 28.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 28.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 28.5 Daca notificarea se trimite prin e-mail și/ sau fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 29. Legea aplicabila contractului

 • 29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

29. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


Achizitor


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ,


Serviciul Legislație,și,Avizare Contracte Șef Serviciu Georgeta VIȘAN

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021J 3î8 03 04 E-MAIL cabinetprimar@lprimarle3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

Nr.


CABINET PRIMAR

Data.


7ÎZ 06-2ȘI9

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect „Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale}"

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin reducerea duratei de livrare a serviciilor publice în ceea ce privește componeta de urbanism și amenajare teritorială, componenta de parcări și componenta de spații verzi, este necesară achiziționarea de GIS (Sistem Informațional Geografic), în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modoficărrle ulterioare.

în vederea atingerii obiectivului general al contractului este necesară realizarea unei soluții geospațiale integrate la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, modulară, care să respecte reglementările legale în vigoare pentru sfera de cuprindere definită pentru:

 • •  componenta de urbanism și amenajare teritorială;

 • •  componenta de parcări;

 • •  componenta de spații verzi;

Pe cale de consecință, este necesară crearea unei baze de date geospațială unilaterală la nivel de sector care va include inițial un set de date de fundal ca suport pentru componentele implementate și va integra toate datele disponibile la momentul actual sau viitoare la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București.

Se au în vedere realizarea următoarelor:

 • •  Servicii de integrare cu aplicațiile INFOCET- Modul gestiune urbanism și AVANTAX-Modul gestiune parcări. Modulele INFOCET și AVANTAX vor fi puse la dispoziția proiectului sub forma de servicii web documentate, de către Primăria Sectorului 3 a Municipiului București;

 • •  Sistem și procesare de date existente pentru a le încărca în sistem (harta de bază a Sectorului 3, parcări, etc.).

 • •  Servicii de configurare inițială a sistemului;

 • •  Servicii de instruire în administrarea și utilizarea sistemului;

 • •  Servicii de garanție și mentenanță a sistemului.

CABINET PRIMAR

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile HCLS3 nr, 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și prevederile HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 752/23.05.2019, înregistrat ia Sectorul 3 al Municipiului București Cabinet Primar cu nr. 421672/23.05.2019, prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)".

în consecință, în urma analizei și evaluării ofertei depusă de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare de 419.661,87 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 79.735,74 lei, rezultând o valoare totală de 499.397,61 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 442654/10.06.2019 al Direcției Servicii Publice -Serviciul Utilități Publice și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS), de prevederile art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f ) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, prin care Consiliul Local al Sectorului 3 împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să furnizeze/achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SECTORULUI

BUCUREȘTI^>TELEFON (004 021) 340 /.o 11 / 341 0711 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL servicii.publice@primarie3.rt>

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, București


romania2019.eu


i’rețedrtlci României Io Consiliul Uniunii Europene


Nr. 442654/10.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”

în vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor furnizate de către

administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București prin reducerea

duratei de livrare a serviciilor publice în ceea ce privește componeta de urbanism și amenajare teritorială, componenta de parcări și componenta de spații verzi este necasară achiziționarea de GIS (Sistem Informațional Geografic), în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modoficarile ulterioare.

în vederea atingerii obiectivului general al contractului este necesară realizarea unei soluții geospațiale integrate la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, modulară, care să respecte reglementările legale în vigoare pentru sfera de cuprindere definită pentru:

 • •  componenta de urbanism și amenajare teritorială;

 • •  componenta de parcări și

 • •  componenta de spații verzi.

în urma anunțului de intenție nr. 752/23.05.2019 al SC Internet si Tehnologie S3 SRL, înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr. 421672/23.05.2019, prin care societatea Internet si Tehnologie S3 SRL, își exprimă intenția privind demararea și atribuirea procedurii privind achiziția GIS.

în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:

Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 425208/27.05.2019 a contractului și a modalității de atribuire ( poz. 14 la Anexa la SAAP nr. 425208/27.05.2019) aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2018, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3.

 • - Anunțul de intenție nr. 752/23.05.2019 al SC Internet si Tehnologie S3 SRL, înregistrat la Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București cu nr. 421672/23.05.2019;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 421672/23.05.2019 privind întocmirea Modelului de contract, caietului de sarcini și instrucțiunilor de ofertare;

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în ceea ce privește "Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”

 • - Referatul nr. 430754/30.05.2019, emis de către Direcția Servicii Publice, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Referatul de angajare nr. 425515/27.05.2019, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, privind angajarea valorii estimate totale a contractului, pentru obiectivul ” Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”. Valoarea totală estimată este de: 443.933,34 lei fara TVA, 84.347,33 lei reprezentând TVA și 528.280,67 total lei cu TVA;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiza nr. 2546/04.06.2019.

 • - Invitația de participare nr. 430911/30.05.2019 transmisă către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei 886/05.06.2019 depusă de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 436703/05.06.2019

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 438020/05.06.2019;

 • - Proces verbal final de negociere al comisiei de analiză nr. 440322/07.06.2019

 • - Nota justificativă nr. 442631/10.06.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Comisia de analiză, în procesul verbal de negociere nr. 440322/07.06.2019, în urma comparării valorii totale estimate respectiv de 528.280,67 total lei cu TVA lei cu TVA, cu valoarea ofertată de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, în valoare de 419.661,87 lei tară TVA, la care se adauga TVA in suma de 79.735,74 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 499.397,61 lei, constată că valoarea ofertată de SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează în valoarea totală estimată prevăzută în Nota privind valoarea estimată a contractului înregistrată la Direcția Servicii Publice cu nr. 425516/27.05.2019.

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr. 440322/07.06.2019, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 442631/10.06.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

Art. 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de negociere și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ",

supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a contractului având ca obiect "Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”, respectiv:

 • -  aprobarea prețului aprobat prin Procesul-verbal de negociere nr. 440322/07.06.2019 aferent proiectului având ca obiect ”Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”,

 • -  aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,


- aprobarea încheierii contractului având ca obiect "Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”, cu SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect „Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”.

ȘEF SERVICIU UTILITĂȚI PUBLICE ȘI IMPLEMENTARE SISTEM INFORMAȚIONAL GEOGRAFIO(GIS)

Silvia Nicoleta


'EAN


Mi


întocmit, JVEANUTELEFON (004 OH) 340 4011 j 341 07 ii FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL servicii.publlceglprimarie3.ro

Șos. Mîhai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București


Nr. 442663/10.06.2019


Către,

Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Achiziția GIS (Harți de cadastru digitale)”

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 442654/10.06.2019 al Serviciului Utilități Publice și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS), nota justificativă nr. 442631/10.06.2019 a Serviciului Utilități Publice și Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS) și proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului având ca obiect „ Achiziția GIS (Hărți de cadastru digitale)”.

ȘEF SERVICIU UTILITĂȚI PUBLICE ȘI IMPLEMENTARE SISTEM INFORMAȚIONAL GEOG


Silvia Ni