Hotărârea nr. 327/2019

HCLS3 nr.327 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două loturi de teren cu o suprafață de 2500 mp și 2622 mp

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.443100/CP/10.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 442804/10.06.2019 al Serviciului Control Intern Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 442812/10.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr.31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr.201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea demarării procedurii privind achiziționarea unui lot de teren intravilan în suprafață de 2500 mp, înscris și identificat în cartea funciară cu numărul cadastral 209165, categoria de folosință arabil, situat în București Sector 3, str. Gura Arieșului nr. 155-157, la prețul de 54,5 euro/mp, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea demarării procedurii privind achiziționarea unui teren intravilan în suprafață de 2670 mp din acte (2622 mp conform măsurătorilor), înscris și identificat în cartea funciară cu numărul cadastral 209166, categoria de folosință arabil, situat în București, Sector 3, str. Gura Arieșului nr. 155-157, la prețul de 54,5 euro/mp, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.3. Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
NR. 327

DIN 13.06.2019

CABINET PRIMAR

www.primariej.ro


TELEFON (004 OzlJ 318 03 23 - 28 FAX (0O4 021) 3)8 05 04 E-MAIL cabir1Mprinw@prinwte3.ro

Calea Dude»ti nr. 191, Sector 3, 031084. București

SECTOR 3

romania2019.eu

Pfejec£r>; □ României ta Cate -Sul llniur.?. Europene


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

^3/00 7/z2c.2a/9


Nr.


Data.


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două loturi de teren cu o suprafață de 2500 mp și 2622 mp


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ne aduce la cunoștință prin adresa nr.1917/07.06.2019, că a întreprins activitățile necesare identificării și demarării achiziționării a două loturi de teren în scopul bunei desfășurări a serviciului de salubrizare, în urma acestor demersuri societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării contractelor de vânzare-cumpărare a următoarelor imobile:

 • -  teren intravilan în suprafață de 2500 mp, număr cadastral 209165, categoria de folosință arabil, situat în București sector 3, str. Gura Arieșului nr.155-157, la prețul de 54,5 euro/mp;

 • -  teren intravilan în suprafață de 2670 mp din acte (2622 mp conform măsurătorilor), număr cadastral 209166 categoria de folosință arabil, situat în București, sector 3, str. Gura Arieșului nr.155-157, la prețul de 54,5 euro/mp.

Având în vedere cele expuse, precum și raportul de specialitate nr.442804/10.06.2019 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAtLguvernantecorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr.înreg. 442804/10.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două loturi de teren cu o suprafață de 2500 mp și 2622 mp

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Printre obiectivele principale ale societății se regăsesc următoarele:

 • •  Promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • •  Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • •  Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • •  Susținerea unor campanii de informare si conștientizare a populației despre beneficiile aduse de colectarea selectiva a deșeurilor;

 • •  Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației in vedera îmbunătățirii condițiilor de viata;

 • •  Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

 • •  Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • •  Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor Ia nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.

 • •  Implementarea unui sistem securizat de precolectare;

 • •  Modernizarea punctelor de precolectare existente si extinderea numărului acestora;

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL solicită prin adresa nr. 1917/07.06.2019, înregistrată la Cabinet Primar sub nr.440821/07.06.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării contractelor de vânzare-cumpărare a următoarelor imobile:

SERVICIUL CONTROL INTERN

COM PARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

 • 1. Un lot de teren intravilan în suprafață de 2500 mp, număr cadastral 209165, categoria de folosință arabil, situat în București sector 3, str. Gura Arieșului nr. 155-157, la prețul de 54,5 euro/mp;

 • 2. Un lot de teren intravilan în suprafață de 2670 mp din acte (2622 mp conform măsurătorilor), număr cadastral 209166 categoria de folosință arabil, situat în București, sector 3, str. Gura Arieșului nr.155-157, la prețul de 54,5 euro/mp.

în vederea fundamentării deciziei de achiziționare a aestor terenuri, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va contracta următoarele servicii:

 • •      servicii de evaluare imobiliară;

 • •      servicii urbanistice;

 • •      servicii juridice pentru întocmirea unui raport de analiză juridică

 • •      servicii topografice.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele m) și o): „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are umătoarele atribuții principiale: m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 2500 mp și 2622 mp.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020

email: salubritate.s3tuivahoo.com

Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritatcs3.runosrfljEmail.com

safe ■LUN

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZI R E S3, ȘR L w.nr............

ziu,

| SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Către

Dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Nr^<w/

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a doua loturi de teren intravilan in suprafața de 2.500 mp respectiv 2.622 mp situate în București, sect. 3 , str. Gura Ariesului nr.155-157.


Subscrisa, societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan,nr.l54-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub tir. J40/9896/2017, având CUI R037804020, reprezentata legal de dl. Nitu Mihai in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat unic al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL in vederea achiziționării a doua loturi de teren intravilan in suprafața de 2.500 mp respectiv 2.622 mp situate în București, sect. 3 , str. Gura Ariesului nr.155-157.

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitata, care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, precum si a împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f) și lit. h) din Legea 215/2001 a administrației publice locale. SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înființării societății este de a asigura următoarele obiective:

 • •   Promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • •   Dezvoltarea durabilă a serviciului;

■ Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • •  Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare mullianuală a investițiilor;

 • •  Susținerea unor campanii de informare si conștientizare a populației despre beneficiile aduse de colectarea selectiva a deșeurilor;

 • •   Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației in vedera îmbunătățirii condițiilor de viata;

 • •   Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

Pag. 1 din 2


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.V.I.: RO 37804020

Reg. Com: ,140/9896/21.06.2017 email: salubri tates3.runos!a>g mail.com


email: salubri tate.sjrâ/vahoo.cotu

<' SI DES7ĂP


 • •  Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților:

 • •  Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.

 • •  Implementarea unui sistem securizat de precolectare;

 • •  Modernizarea punctelor de precolectare existente si extinderea numărului acestora;

Conform Actului Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m): „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în huget» ”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a întreprins activitățile necesare identificării și demarării achiziționării a doua loturi de teren în scopul bunei desfășurări a serviciului de salubrizare. în urma acestor demersuri, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL solicita acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație in vederea semnării contractelor de vânzare-cumpărare a următoarelor imobile:

- doua loturi de teren intravilan in suprafața de 2.500 mp respectiv 2.622 mp situate în București, sect. 3 , str. Gura Ariesului nr.155-157 la un preț de 54,5 mp.

în vederea fundamentării deciziei de achiziționare a acestor terenuri, SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL va contracta următoarele servicii: (i) servicii de evaluare imobiliară; (ii) servicii urbanistice; (iii) servicii juridice pentru întocmirea unui raport due diligence; (iv) servicii topografice.

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de aprobare a unei hotărâri de Consiliu Local prin care sa se acorde un mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societarii SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L in vederea achiziționării a doua loturi de teren intravilan in suprafața de 2.500 mp respectiv 2.622 mp situate în București, sect. 3 , str. Gura Ariesului nr.155-157.

Cu deosebita considerație,

Președinte al Consiliului de Administrație NITU MIHAI

>


Pag. 2 din 2Yahoo Maii - TANASE IMOBILIARE TEREN GURA ARIESULUI 155-157

■■■■.QBhJARE TEREN GURAARIESULUI 155-157


| SMSÂtUfiRfTATKb- ” i OESZAFSZChc W Kfi.. .

• ș3*JiE              .....


îl. ■ ■■ ?.           & msnu \ «N’EarryfOK.u. sm.
1 ••.>.'■            t:■?/<•■£■ S";.

■:;■•-•       r-.; r’t.tvrv.-.,,r-.€•’»" pc’^z.- îl starului ?, Sucurestt e.1

."CC" 10 cy

;•                                           ■.'■T •’ rf',1 *             U?î’

2:11 ■ .5.       "'c*L J' ?i . no         €ur.. A-eî.'tU. rXr5-15*

■                          . '•■ <                 ■.: -LA, ...-7
‘•taan

2/;FERTA TEREN


Tsnase Jmooi’iare Uanase_imobiiiare@yahoo.com)

saiubcitate.s3ti6yahoo.com

-sară 23 mai 2019, 15:51 EEST


isrtsse irncbEisr©

sc. Tapase vasiie & Cristina internațional.s.r.l

cuLI8107671

Req Cern : 4CV18733/2005

TEL +40724180018 +40741112600 / *40724489318

Keferitor ia cererea dumneavoastră pentru un teren pe raza sectorului 3 București cu suprafața de 5.000 - 10.000

Deținem un teren in portofoiu de 5122 metri format din 2 proprietăți 25C0 metri si 2622 metri aflate pe .

Strada Gura Ariesului nr 155 -157

Ambeme terenuri sunt ia valoarea de 279149 euro

Cu stima si respect

Țorșggg'. Wpgjîșș

Qn ■ uesday. May 28, 2019, 3:01:04 PM GMT+3, salubritate sector3 <salubritate.s3@yahoo.com> wrote:

C3 ; ■ p T': 'j g

Aveți ;n attach solicitarea noastra.

Mulțumim,

Cu stima Popa Marius

1/1


OrERi E TERENURI VANZARE București sector 3 Agenția imobiliara ASCO PRODEXIM

Qcre' salubritate.s3@yahoo.com


joi. 30 mai 2019. 00:11 EEST


Aaenra imobiliara

AS CO PRODEXIM SRL

Office: C-aiea 13 Septembrie nr.231A,etaj 12,ap.48,sect 5 București


OFERTE TERENURI DE VANZARE

CaFe: Președinte C.A. Nitu Mihai

333 Salubritate si deszăpezire sector 3

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 1759 din 28-05-2019 in care ne solicitați sa va prezentam din banca noastra

de date oferte de vanzare terenuri intravilane libere la vanzare cu suprafețe cuprinse intre minim 5.000 mp si maxim 10.000mp,va transmitem următoarele oferte de vanzare terenuri::

, teren


teren încadrat PUZ A1: in


 • 1.Teren intravilan str.Lunca Visagului nr.10-16;proprietar încadrat PUZ A1 rin

suprafața de13.499 mp Preț 60 euro/mp negociabil


 • 2.Teren intravilan str. Lunca Visagului;proprietar suprafața de15.300 mp;

Preț 60 euro/mp negociabil


 • 3. Teren str. Lunca Corbului 30-56;cu 6 proprietari (familia              impreuna cu rudele);

teren încadrat PUZ M2:

in suprafața de 32.682 mp: Preț 110 euro/mp negociabil

 • 4. Teren str. Lunca Corbului (in continuarea terenului de la punctul 3);cu 4 proprietari

(famiha        27.000 mp;

Preț 110 euro/mp negociabil

S.Teren str. Lunca Corbului (in continuarea terenului de la punctul 4)proprietar in străinătate , in suprafața de

110.000 mp;teren încadrat PUZ M2

Preț 110 euro/mp negociabil

 • 6.Teren sect 3 str.Ghetu Anghel; cu 6 proprietari (fam.                     si rudele);teren

încadrat PUZ M2 ; in


suprafața de 3700 mp; Preț vanzare 150 euro/mp

 • 7,Teren B dui Basarabia încadrat PUZ M2: 20.000 mp Preț vanzare 110 euro/mp

Va atașam mai jos planurile terenurilor prezentate.


Așteptam răspunsul dumneavoastră.

r.


&P /x^ibrd

Iii


LJIÎIN


încheiere Nr. 89099/22-11-2018


ANCEI. Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

A.       Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Sectorul 3

Dosarul nr. 89099 / 22-11-2018

ÎNCHEIERE Nr. 89099

Registrator: IOANA MOfîOCA                                  Asistent: MARILENA VULCAN

Asupra cererii introduse de FIRST BANK S.A. domiciliat in Loc. București Sectorul 1, Sos

Nicolae Titulescu, Nr. 29-31, Jud. București privind Notare in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.3675674/23-10-2018 emis de ONRC;

-Act Administrativ nr.132619/22-10-2018 emis de ONRC;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.FN/19-10-2018 emis de FIRST BANK SA;

-Act Administrativ nr.518212/19-10-2018 emis de ONRC;

-înscris Sub Semnătură Privata nr. 1/19-10-2018 emis de PIRAEUS BANK ROMANIA SA;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța externa nr. 1562939/22-11-2018 însuma de 60

pentru serviciul avand codul 242

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista-impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral 209165, înscris in cartea funciara 209165 UAT București Sectorul 3 avand proprietarii: PiRAEUS BANK ROMANIA SA in cota de 1/1 de sub B.4, ;

 • - se notează schimbarea numelui proprietarului tabular înscris sub 134, din “PIRAEUS BANK ROMANIA SA“ în “FIRST BANK SA“ asupra A.l sub B.5 din cartea funciara 209165 UAT București Sectorul 3;

Prezenta se va comunica părților:

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul do Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 3, se inscrie in cartea funciara si sc sojutioncaza de către registratorul-sef

Data soluționării,


29-11-2018


Registrator,

I0AMAWORGCAAsistent RegișV

11

MARILENA VUl


retor.


i.CAN


______11            ,—_.

(parafări

i

l

f) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 aim. țl) din Regulamentul de avizare, rece/kie și înscriere in


evidentele de cadastru și carte funciară, aprobat prin OllG Nr. 700/2014.

.        Oficiul de Cadasuu și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI


’         Biroul do Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

■■■ '•/   '                             PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 209165 București Seclorui 3

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vcchi:79639

TEREN intravilan                                                                Nr. cadastral vechi:10887

Adresa: Loc. București Sectorul 3, Drumul Gura Ariesului, Nr. 155-157, Jud. București

Nr. Crt

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

209165

2.500

teren in proprietate

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  55711 / 04/08/2016

  Act Administrativ nr.3394a7/B/2014, din 18/03/2016 emis de Executor judecatoresifSPIRlbONESCU iLEĂNÂJ


  Referințe


„CORNELIA (dosar dc executare nr. 3394a7/B/2Q14);_____________

R/> "intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin ADJUDECARE, cota: ‘         ăi/b7s

' .actuala 1/1            __ _____ _      _______ __ j

2) ~FIRST BANK S.Ă., CIF:7025592           '                 2Z2......

[89099 / 22/11/2018............ .........

'Act Administrativ nr. 132619. din 22/10/2018 emis de ONRC; Act Administrativ nr. 3675674, din 23/10/20J8 emis de ONRC: înscris Sub Semnătură Privata nr, FN, din 19/10/2018 emis de URSI BANK SA; Act Administrativ nr. 518212, din 19/10/2018 emis de ONRC; înscris Sub Semnătură Privata nr. 1. din ; 19/10/2018 emis de PIRAEUȘ BANK ROMANfA SA; „

Rr 'se notează schimbarea numelui proprietarului tabular înscris’ sub B4,' ‘           ai

' din (TIRAEUS.BANK ROMANiA SA11 in "FIRST BANK SA"______________._________

 • C. Partea 111. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șt sarcini

Referințe


NU SUNI

Carte Funciară Nr. 209165 Comuna/Oras/Municipiu: bucurești Sectorul 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

209165

2.500

teren in proprietate

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare !a teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra uilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referința

1

arabii

DA

2.500

-

-

-

Lungime Segmente

1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

1   Punct

j început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1 1

2

44.764

i l

3

57.982

, .............?|

4

41.178

i..  .....  4

1

59.265


*’ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanții dintre puncte aste formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Carte Funciară Nr. 209165 Cornuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 3 Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală., păstrată de acest birou.

Prezentul extras do carte funciară este valabil .a autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 ROM, -Chitanța externa nr. 1562939/22-11-2018 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 242.

Data soluționării,

29-11-2013


Data eliberării,

__/__J_____


Asistent Registre1 or,

MAR1LENA VULtiAM

\pârî^..


Referent,


'parafa șl semnătura}Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI *» s*k 1 rws r-'Ă» i „V.   Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Sectorul 3

Dosarul nr. 89097 / 22-11-2018

ÎNCHEIERE Nr. 89097

Registrator: IOAN ADRIAN ȘTIRB                               Asistent: ECATERINA SOARE

Asupra cererii introduse de FIRST BANK S.A. domiciliat in Loc. București Sectorul 1, Sos Nicolae Titulescu, Nr. 29-31, Jud. București privind Notare in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.B/3675674/23-10-2018 emis de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București;

-Act Administrativ nr.518212/19-10-2018 emis de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București;

-înscris Sub Semnătură Privata nr.FN/I9-10-2018 emis de FIRST BANK SA;

-Înscris Sub Semnătură Privata nr.1/19-10-2018 emis de PIRAEUS BANK ROMANIA SA;

-Act Administrativ nr.132619/22-10-2018 emis de Oficiul National al Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București, Dosar nr. 518212/19.10.2018;

fiind indeplinite condițiile prevăzute ia art, 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța externa nr.1562939/22-11-2018 in suma de 60

pentru serviciul avand codul 242

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral 209166, înscris In cartea funciara 209166 UAT București Sectorul 3 avand proprietarii: PIRAEUS BANK ROMANIA SA In cota de 1/1 de sub B.4, ;

 • - se notează schimbarea denumirii proprietarului tabular înscris sub B4, din "PIRAEUS BANK ROMANIA SA" în "FIRST BANK SA", ca urmare a schimbării denumirii societății; asupra A.l sub B.5 din cartea funciara 209166 UAT București Sectorul 3;

Prezenta se va comunica părților:

VORNICEANU CRISTINA

FIRST BANK S.A., prin notar public VORNICEANU CRISTINA

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 3, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către reglstratorul-sef


Data soluționării,

29-11-2018


Asistent Registrator,

ECATLiRm SOARE

(parafa steemnătura)

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 afin, (ljdîn Regulamentul de avizare, recepție și înscriere In evidențele de cadastru șl carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

Oficiul <n Cadastru $1 Publicitate tarebfflarft BUCUHESH Baroul de Cadastru ț* PubHplate imobiliara Sectarul 5


AX.CW              EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PfiNTRU INFORMARE


Carte F’jndari Nr. 209166 București 5ectonrt 3A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CFvecN:7Sfî37

TEREN Intravilan                                                                  Nr. cadastral vechi:1098B

Adresat Loc București Sectorul 3, Drumul Gura Ariesulw, Nr. 159-163, ]ud> București

Nr. Crt

Hr» cadastral Nr. topografic

Suprafața’ (mj>>

Observații f Referințe

209166

Oin acte: 2.670 MreitfMr, 2.672

teren In proprietate


B> Partea II, Proprietari șl acte


înscrieri privitoare ta dreptul de proprietate țl alte drepturi reale

55712 / 04/08/2016

Pr‘               dln_31/05y2pi6 emis de^xccuta* judecătoresc S^iRfiS&FIEScu IleakA

r.........ii/b.'5...........•


Referințe


. “ Aripata 1/1. . . „

,    ,2) FIRST BANK S.Ă., C1F:7025592                                    _______

89097/22/11/2018         ___ "

■Act Adminiitratlvnr. 132619. din 22/10/2018 emis de Oficiul National al ReglstruFuI CtHTiertijlui de pe iariga Tribunalul București. Dosar nr. 518212/1910.2016; Înscris Sub Semnătura Privata nr. FN. din 19/10/201B emis de FIRST BANK SA; înscris Sub Semnătura Privata nr. 1. din 19/10/2018 emis de PIRAEUS BANK ;ROMAN1A SA; Act Administrativ nr. 510212, din 19/10/2018 emis de Oficiul National al Registrului Comerțului■de pe langa Trftiunakrt București; Act Administrativ nr, B/3675674, din 23/10/2018 emis de Oficiul National al> ■________..........................j

se notează schimbarea denumirii propriei arul ui tabular mscris sub B4,1

! B5 ;dln -PIRAEUS BANK ROMAN LA SA* în "FIRST BANK SA", ca urmare a1

!_i H'schltrtbarii denumirii sgcietatik


Ăi


e Partea IIL SARCINI.


înscrieri privind desmembrf ftiIntel» dreptului de proprietate, drepturi reale da garanție țl sarcini____________

NU SUNT


Docuflwu tara contwq dw tp caro rter jwMnai pmaobte tto fin vtfnriit       a? 7/2001 ■


Referințe


Pagina 1 rtfl J


Carte Funerară Mr 2C9J66 Cornunu/Onș/Muntciplu; București Sectorul 3

Anexa Nn 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

cbservagi / Referințe

209X66

Din acte: 5.670

Măsurata; 2.622

teren In. proprretate

* Suprafața e*te defarminată in plănui de proiecție Stereo 70,

Date referitoare fa teren

Mr Grt

Categorie folosința

Wra whn

Suprafața (mo)

Tarta

Parcelă

Nr. topo

Observații 1 Referințe

1

arab'.*

DA

2.622

-

-


Lungime Segmente

3J Vatorlle lungim îl or segmentelor sunt abținute din proiecție In pion.

Punct) hi cep ut |

Puneți sttnflt|

Lungime segment

I- («}

ir

2

32.387

2’

s|

' 72.083'1

1 3

... ‘1.

41.178

4:

L

70,108


** Lungimile segmentatei* sunt ctotannf iute ki pUnul de protecție Stereo 70 șl sun* rotunjite te 1 milimetru. •** Distanțe dintre puncte esteformeU din segmenta cumulata ce «unt meî mie! decât valoeran 1 milimetru.

Docum*tfwte conține ditew c*wtypersan*.proușwtf*prevederi      Șttami.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte runciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum ți pentru dezbaterea succes turcilor, iar informați i’e prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 ROTJ, -Chitanța extern? rr.1562939/22-11-2018 In suma de 60, pentru serviciul do publicitate imobiliară eu codul nr. 242.                 .


Data soluționării. 294.1-zaia Data eliberării.

_


Referent,


(parata șt semnaturi)


Ovcumwit care wn/nt «Me cu cuacttr pyronU. șrotofrre ae orevecten»    Wr. I77/Z00I.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvernantacorpcrativa® primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr.înreg. 442812/10.06.2019


Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 2500 mp și 2622 mp, însoțit de raportul de specialitate, de adresa nr. 1917/07.06.2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 440821/07.06.2019, în vederea inițierii proiectului menționat.întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejenaru Raluca