Hotărârea nr. 326/2019

HCLS3 nr.326 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării a patru autoutilitare aflate în patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 443102/CP/l 0.06.2019a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 442828/10.06.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 442831/10.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr.31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  HCGMB nr.201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. h) și m) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru vânzarea a patru autoutilitare aflate în patrimonial societății, în valoare totală de 639.431,54 lei, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Sectorul 3 al Municipiului București, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi Sector 3 și Direcția Administrarea Domeniului Public, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 326

DIN 13.06.2019CO


NEAZĂ


[AR IHĂITĂ


Anexa la HCLS 3 nr3Ă£?/

Nr.

Crt

Denumire produs

U.M

Preț unitar +TVA LEI

1

Autoutilitară 4x4 +benă Toyota

2

119.089,22

2

Autoutilitară basculabilă Ford Transit 3,5 T

1

168.770,47

3

Autoutilitară 4x4 Toyota

1

232.482,63CABINET PRIMAR

TELEFON (004 <»-i) 318 0313 ■ 28 FAX (0O4 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetpritr1ar@primarie3.ro

Calea Dude>ti nr. 191, Sector 3.031084, București

SECTOR 3                 I

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării a patru autoutilitare aflate în patrimoniul societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

în vederea eficientizării activității desfășurate de către societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, activitate ce constă în colectarea deșeurilor municipale precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății, prin adresele nr. 1899/06.06.2019 (440858/CP/07.06.2019) și nr. 1900/06.06.2019 (440846/CP/07.06.2019), intenționează să vândă către Sectorul 3 al Municipiului București patru autoutilitare aflate în patrimoniul societății.

Vânzarea celor patru autoutilitare, are ca scop obținerea resurselor financiare pentru a finaliza proiectul privind sortarea deșeurilor municipale.

Având în vedere cele expuse, precum și raportul de specialitate nr.442828/10.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COM PARTIM ENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporstiva@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 442828/10.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării autoutilitarelor aflate în patrimoiul societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin adresele nr. 1899/06.06.2019 și 1900/06.06.2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrate la Cabinet Primar sub nr.440858/07.06.2019 și 440846/07.06.2019, se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație în vederea vânzării a patru autoutilitare către Sectorul 3 al Municipiului București.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate

 • 2.  colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 4. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 5.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 6.  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 7. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • 9. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 10. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în concordanță cu prevederile Ordonanței nr. 74/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 211 / 2011, în vederea eflcientizării activității de salubritate și ținând cont că societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL se va ocupa de sortarea deșeurilor municipale, pentru obținerea resurselor financiare necesare finalizării proiectului cu privire la sortarea deșeurilor, societatea intenționează să vândă către Sectorul 3 al Muncipiului București, patru autoutilitare aflate în patrimoiul său, respectiv:

Nr.

Crt

Categoria de folosință

U.M

Preț unitar +TVA

LEI

1

Autoutilitară 4x4 +benă Toyota

2

119.089,22

2

Autoutilitară basculabilă Ford Transit 3.5 T

1

168.770,47

3

Autoutilitară 4x4 Toyota

1

232.482,63

Autoutilitarele vor fi date în folosință către 2 direcții din cadrul aparatului de specialitate, după cum urmează:

 • > Autoutilitarele din prima poziție din tabelul de mai sus către Direcția Administrarea Domeniului Public- Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri

 • > Autoutilitarele din pozițiile 2 și 3 din tabelul de mai sus către Direcția Irigații Reabilitare și întrețienere Spații Verzi.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are tunătoarele atribuții principiale: h) aprobă programul de activitiate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării autoutilitarelor aflate în patrimoniul societății.

Șef Serviciu Control Intern,

MartaCepăreanu


SALUBRITATE

51 DESZăPEZ,RE S3


Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu loi vânzarea a doua autoutilitare aflate în patrimoniul Deszăpezire S3 S.R.L.

:al având ca obiect societății SD3 Salubri tal

SECTOR 3

e și

Stimate domnule Primar,

CABINET PRIMAR

nr.


Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. .140/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect vânzarea a doua

autoutilitare, aflate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are umătoarele atribuții principiale: h) aprobă programul de activitiate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget. ’ ’

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

1/2

 • 1.  colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate

 • 2.  colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 4.  operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 5.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 6.  maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 7.  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • 9. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 10. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale si a deșeurilor similare;

în concordanță cu Ordonanța nr. 74/2018 privind modificarea și completarea legii nr. 211/ 2011, în vederea eficientizării activității desfășurate și ținând cont de faptul că societatea se va ocupa de sortarea deșeurilor municipale, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL intenționează să vândă doua autoutilitare către Direcția Administrarea Domeniului Public-Serviciul Administrarea Domeniului Public Si Parcuri din cadrul Primăriei Sectorului 3.

Pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății considerăm oportună vânzarea mijloacelor auto, pentru a obține resursele financiare necesare realizării proiectului cu privire la sortarea deșeurilor.

La prezenta adresă anexăm:

- Tabel cu cele doua autoutilitare aflate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. propuse pentru vânzare;

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de consiliu local având ca obiect vânzarea a doua autoutilitare aflate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Președinte C.A.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Tabel autoutilitare

Nr.Crt.

Denumire imobilizai

Valoare intrare

Val. ramasa (neamortizata) faraTVA

Amortiz are lunara

Amortiz are plătită

Profit 1%

Valoare vanzare cu TVA

1

AUTOUTILITARA 4X4 +BENA TOYATA SERIE SASIU

AHTHB3CD202610332

110,605.53

99,084.13

1,152.14

11,521.40

100,074.97

119,089.22

2

AUTOUTILITARA 4X4 +BENA TOYATA SERIE SASIU AHTHB3CD702609418

110,605.53

99,084.13

1,152.14

11,521.40

100,074.97

119,089.22SOBRITĂTE

^ ^^■7 Șl DESZĂPEZIRE S3


Către


Sediul


Referitor


Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect

vânzarea a doua autoutilitare aflate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și

Deszăpezire S3 S.R.JL.                             ___


Stimate domnule Primar.

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DFS7APF7.THțf>y<-«R-F"“persoană iuilidică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect vânzarea a doua autoutilitare, aflate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are umătoarele atribuții principiale: h) aprobă programul de aclivitiate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.' '

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:


 • 1.  colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate

 • 2.  colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 4. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 5.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 6.  maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 7.  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • 9. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 10. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

In concordanță cu Ordonanța nr. 74/2018 privind modificarea și completarea legii nr. 211/ 2011, în vederea eficientizării activității desfășurate și ținând cont de faptul că societatea se va ocupa de sortarea deșeurilor municipale, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL intenționează să vândă doua autoutilitare către Direcția Irigații Reabilitare si întreținere Spatii Verzi Sector 3.

Pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății considerăm oportună vânzarea mijloacelor auto, pentru a obține resursele financiare necesare realizării proiectului cu privire la sortarea deșeurilor.

La prezenta adresă anexăm:

- Tabel cu cele doua autoutilitare aflate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, propuse pentru vânzare;

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de consiliu local având ca obiect vânzarea a doua autoutilitare, aflate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Președinte C.A.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Mihai Nitu

Tabel autoutilitare

Nr.Crt.

numire imobiliz;

Valoare intrare

Val. ramasa (neamortizata ) faraTVA

Amortiz are lunara

Amortiz are plătită

Profit 1%

Valoare vanzare cu TVA

1

AUTOUTILITARA 4X2 3.5T BASCULABILA FORD TRANSIT

158,591.73

140,419.73

1,652.00

11,521.40

141,823.93

168,770.47

2

AUTOUTILITARA 4X4 TOYOTA SERIA AHTKB3CD30261853

6

207,245.62

193,429.26

3,454.09

13,816.36

195,363.55

232,482.63


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ


E-MAtLguvert1antacorporativa@lprtmarie3.ro

Str. Intrarea Odobețtî nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiNr.înreg. 442831/10.06.2019


Către,


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării autoutilitarelor aflate în patrimoiul societății, însoțit de raportul de specialitate, de adresele nr. 1899/06.06.2019 și 1900/06.06.2019 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrate la Cabinet Primar cu nr. 440858/07.06.2019, 440846/07.06.2019 în vederea inițierii proiectului menționat


Șef Serviciu Control Intern, Marta C


întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejenaru Raluca