Hotărârea nr. 325/2019

HCLS3 nr.325 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace auto, utilaje, echipamente și accesorii aflate în patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutid aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.443018/CP/l 0.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 440941/07.06.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 440945/07.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 privind înființarea unei societăți, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • -  HCLS 3 nr. 274 din 26.06.2018 și nr. 341 din 31.07.2018 de acordare a unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru suplimentarea parcului auto și a dotărilor

 • -  Art. 12, pct. 12.1, Tit m) din Actul Constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace auto, utilaje, echipamente și accesorii aflate în patrimoniul societății către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 9.882.704,29 lei (cu TVA) cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și Direcția Generală de Salubritate Sector 3, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 325

DIN 13.06.2019

■MCLS3 ruh. 3A^//5 0&-&C13

Lista mașini, utilaje si echipamenteNr. Crt.

Denumire imobilizare

Valoare intrare

Val. ramasa (neamortizata) faraTVA

Amortizare lunara

Profit 1%

Valoare vanzare cu TVA

1

AUTOUTILITARA 7 TONE SARARITA, LAMA , ZCFC170BX05269994

381.008,51

374.658,37

6.350,14

378.404,95

450.301,89

2

AUTOUTILITARA 7 TONE SARARITA, LAMA , ZCFC170B105270306

381.008,51

374.658,37

6.350,14

378.404,95

450.301,89

3

AUTOUTILITARA 7 TONE SARARITA, LAMA , ZCFC170BX05270305

381.008,51

374.658,37

6.350,14

378.404,95

450.301,89

4

AUTOUTILITARA 7 TONE SARARITA, LAMA , ZCFC170B405270641

381.008,51

374.658,37

6.350,14

378.404,95

450.301,89

5

AUTOUTILITARA 7 TONE SARARITA, LAMA , ZCFC170B905270957

381.008,51

374.658,37

6.350,14

378.404,95

450.301,89

6

AUTOUTILITARA 7 TONE SARARITA, LAMA , ZCFC170B505271250

381.008,51

374.658,37

6.350,14

378.404,95

450.301,89

7

AUTOPERIE MEDIE SASIU WMU2X566CJWCM0054

562.634,98

504.027,18

5.860,78

509.067,45

605.790,27

8

AUTOPERIE MICA GREEN MACHINES

302.513,91

282.346,31

5.041,90

285.169,77

339.352,03

9

AUTOPERIE MEDIE

302.513,91

282.346,31

5.860,78

285.169,77

339.352,03

10

AUTOPERIE MICA GREEN MACHINES

562.634,98

504.027,18

5.041,90

509.067,45

605.790,27

11

AUTOVEHICUL MULTIFUNCȚIONAL MANTGM

616.866,90

616.866,90

623.035,57

741.412,33

12

UTILAJ MONOOPERATOR HOOKLIFT

1 806.706,30

1.806.706,30

1.824.773,36

2.171.480,30

13

AUTOPERIE MEDIE SCARAB MIRORM25

588.697,44

588.697,44

594.584,41

707.555,4514

COMPACTOARE 20T DAF

193.800,00

193.800,00

195.738,00

232.928,22

15

COMPACTOARE 20T DAF

193.800,00

193.800,00

195.738,00

232.928,22

16

HOOKLIFT 20T MERCEDES

306.240,00

306.240,00

309.302,40

368.069,86

17

HOOKLIFT 20T IVECO

306.240,00

306.240,00

309.302,40

368.069,86

18

LAMA DE ZAPADA PRONAR PU-

S27HL

40.800,00

40.800,00

41.208,00

49.037,52

19

LAMA DE ZAPADA PRONAR PU-S27HL

40.800,00

40.800,00

41.208,00

49.037,52

20

RASPANDITOR MATERIAL

ANTIDERAPANT SNOWEX VX-6010

ACȚIONAT DIRECT

67.200,00

67.200,00

67.872,00

80.767,68

21

RASPANDITOR MATERIAL

ANTIDERAPANT SNOWEX VX-6010

ACȚIONAT DIRECT

67.200,00

67.200,00

67.872,00

80.767,68

22

FOARFECĂ HIDRAULICA MONTABILA PE BULDOEXCAVATOR

56.520,00

56.520,00

57.085,20

67.931,39

23

GREIFFER BULDOEXCAVATOR

39.000,00

39.000,00

39.390,00

46.874,10

24

GREIFFER BULDOEXCAVATOR

39.000,00

39.000,00

39.390,00

46.874,10

25

GREIFFER BULDOEXCAVATOR

39.000,00

39.000,00

39.390,00

46.874,10


TOTAL            8.418.219,48   8.222.567,84  59.906,20   8.304.793,52   9.882.704,29


CABINET PRIMARTELEFON (004 Oz») 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinet0ritnar@primarfe3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

o*........&.&Jr£>l<3

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace auto, utilaje, echipamente și accesorii aflate în patrimoniul societății

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240 din 12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin adresa nr. 1901/06.06.2019 societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL A solicitat acordul pentru vânzarea parcului auto către Direcția Generală de Salubritate Sector

 • 3.

Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL se va ocupa de sortarea deșeurilor municipale, astfel încât intenționează să vândă mijloacele auto, a utilajele, echipamente și accesorii pentru a evita dubla evidență privind întreținerea și repararea mijloacelor de transport, evidență care generează costuri nejustificate, în condițiile în care gestionarea acestora reprezintă o activitate complexă (asigurarea întreținerii,valabilitate ITP, valabilitate tahograf, roviniete, revizii periodice, monitorizare consum de carburant, asigurarea consumabilelor). în plus, prin vânzarea parcului auto societatea va obține resursele financiare necesare derulării proiectului de sortare a deșeurilor.

Având în vedere situația expusă și luând în considerare raportul de specialitate nr. 440941/07.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E*MAIL guverna ntacofporativa@prtmarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr. 440941/07.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății

Prin HCLS 3 nr. 274 din 26.06.2018 și HCLS 3 nr. 341 din 31.07.2018 s-a acordat un mandat președintelui consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru suplimentarea parcului auto și a dotărilor.

Conform art.12.1 lit. m) din Actului Constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL Asociatul Unic are următoarele atribuții: „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

Conform art. 191 alin. (1) din legea societăților nr. 31/1990: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.”

Prin adresa nr. 1901 din 06.06.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 440840 din 07.06.2019 societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire solicită acordul pentru vânzarea parcului auto către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Lista mașinilor, utilajelor și echipamentelor propuse spre vânzare este atașată de societate la adresă.

Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL se va ocupa de sortarea deșeurilor municipale, astfel încât intenționează să vândă mijloacele auto, a utilajele, echipamente și accesorii pentru a evita dubla evidență privind întreținerea și repararea mijloacelor de transport, evidență care generează costuri nejustificate, în condițiile în care gestionarea acestora reprezintă o activitate complexă ( asigurarea întreținerii, valabilitate ITP, valabilitate tahograf, roviniete, revizii periodice, monitorizare consum de carburant, asigurarea consumabilelor). în plus, prin vânzarea parcului auto societatea va obține resursele financiare necesare derulării proiectului de sortare a deșeurilor.

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, conform listei anexe, în valoare de 9.882.704,29 lei (cu TVA),


SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                  Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yalioo.com       email: salubritatcs3.runos@ginail.com

CABINET PRIMAR

N .

SffiS’RE, pci'i/uană juridică


SD3 SALUBRITATE SI ’l

DESZAPEZIRES3 S/R.L ME nr.....

aUAfZ.LUNAg^ANUL^/?/L<?

Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire Ș3 S.R.I..--------------

SECTOR 3

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. .140/9896/2017. având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aliate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are umătoarele atribuții principiale: h) aprobă programul de activitiate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget. ’’

1/2


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                  Reg. Cont: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@vahoo.com       email: salubritates3.runos@gmail.com

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1.  colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate

 • 2.  colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 4.  operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 5.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 6.  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 7.  curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • 9.  organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 10. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

în concordanță cu Ordonanța nr. 74/2018 privind modificarea și completarea legii nr. 211/ 2011, în vederea eficientizării activității desfășurate și ținând cont de faptul că societatea se va ocupa de sortarea deșeurilor municipale, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL intenționează să vândă mijloacele auto, utilajele, echipamentele și accesoriile către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, pentru a evita dubla evidență privind întreținerea și repararea mijloacelor de transport, evidență ce generează costuri financiare nejustificate, în condițiile în care gestionarea acestuia reprezintă o activitate complexă precum: asigurarea service-ului auto, valabilitate ITP, valabilitate tahograf, roviniete, revizii periodice, monitorizare consum carburant, asigurarea consumabilelor și asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor.

Pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății considerăm oportună vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor, pentru a obține resursele financiare necesare realizării proiectului cu privire la sortarea deșeurilor.

La prezenta adresă anexăm:

- Lista cu mijloacele auto, utilajele, echipamentele și accesoriile aflate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. propuse pentru vânzare;

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de consiliu local având ca obiect vânzarea parcului auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Președinte C.A.

r

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primariej.ro


E-MAIL guvernantac0rp0rativa@primarTe3.T0

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, Bucurețti


romania2019.eu

Dreședințlo României Io Consiliu! Uniunii Europene

Nr. 440945/07.06.2019

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consilului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare., însoțit de raportul specialitate și de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoiță.

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Cc

ml rol Intern,

Mart/2"e]

păreanu

Compartiment

Guvemanță Corporativă