Hotărârea nr. 324/2019

HCLS3 nr.324 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

9                                                                                                                      9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 443112/CP/10.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 440952/07.06.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 40/04.06.2019 a societății Administrarea Domeniului Public București SA;

 • -  Adresa nr. 441281/10.06.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată2, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 18 alin. 2 lit. f) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA;

• HCGMB nr. 58/1997 privind transformarea Administrațiilor domeniului public ale celor 6 sectoare în societăți comerciale;

 • -  HCLS 3 nr. 30/1997 privind transformarea Administrației Domeniului Public București în societate comercială;

3                                                                       5

 • -  HCLS3 nr. 197/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea cheltuielilor de investiții pentru anul fiscal 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București SA la valoarea totală de 3.071,86 mii lei, conform Anexei la Anexa 1.4, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

SA va duce la


Art.3. Societatea Administrarea Domeniului Public București îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 324

DIN 13.06.2019

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic dc înregistrare RO 10020943

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru anul 2019

- PROIECT RECTIFICARE PROGRAM INVESTIȚII, DOTĂRI 04.06.2019 -
INDICATORI

Nr. rd

Realizat/

Preliminat ar precedent (N 1=2018)

Propuneri an curent (N=2019)

%

Estimări an (N+l= 2020)

Estimări ar (N+2= 2021)

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6

1

35,246.2

7  29,825.4;

0.81

30,421.98

30,720.2^

1.0

1.01

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

35,203.9

29,809.4;

0.85

30,405.6C

30,703.7C

î.o;

1.01

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în

3

o.ot

o)oc

O.OC

O.OC

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

0.0(

o.oc

O.OC

O.OC

2

Venituri financiare

5

42.3C

16.0C

0.38

16.32

16.48

1.02

1.61

3

Venituri extraordinare

6

o.ot

0.00

0.00

O.OC

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 e rd. 20 +

7

33,134.41

29,324.06

0.89

29,910.54

30,203.78

1.02

1.01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

33,l'14.0C

29,304.06

6.88

29,890.14

30,183.18

1.02

1.01

A.

cheltuieli cu bunuri ți servicii

9

18,342.58

16,316.70

0.89

16,643.04

16,806.20

1.02

1.01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe ți vărsăminte

10

466.68

681.80

1.46

695.43

702.25

1.02

1.01

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10,189.02

8,233.87

0.81

8,398.54

8,480.88

1.02

1.01

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

9,412.29

7,431.37

0.79

7,579.99

7,654.31

1.02

1.01

CI

ch. cu salariile

13

8,888.54

6,945.36

0.78

7,084.27

7,153.72

1.02

1.01

C2

bonusuri

14

523.75

486.00

0.93

495-72

500.58

1.02

1.01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

ÎS

776.74

802.50

1.03

818.55

826.58

1.02

1.01

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

16

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de

17

564.06

632.01

1.12

644.65

650.97

1.02

1.01

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de

18

212.68

170.49

0.80

173.90

175.61

1.02

1.01

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4,115.71

4,071.69

0.99

4,153.13

4,193.84

1.02

1.01

2

Cheltuieli financiare

20

20.46

20.00

0.98

20.40

20.60

1.02

1.01

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2,111.82

501.41

0.24

511.44

516.46

1.02

1.01

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

204.29

80.23

0.39

81.83

82.63

1.02

1.01

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1,907.52

421.19

0.22

429.61

433,82

1.02

1.01

1

Rezerve legale

25

105.59

25.07

024

25.57

25.82

1.02

1.01

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

26

0.00

o.oo

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

1,801.93

396.12

0.22

404.04

408.00

1.02

1.01

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

’rofitu! contabil rămas după deducerea .urnelor de la rd. 25,26,27,2S, 29

30

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Participarea salariafilor la profit în limita a

31

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat au local în cazul regiilor autonome, ori

32

0.00

0.00

0.00

0.00

a) -

dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

0.00

0.00

b) -

dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

4

- dividende cuvenite altor acționari

34

' 0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitul nereportizat pe destinațiile prevăzute

35

6.00

0.00

0.00

6.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

‘o.oo

0-00

6.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FOND URI

EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

o.oo

0.00

°L

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

o.oo

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

000

o.oo

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

6.00

o.oo

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama șl publicitate

41

0,00

6.00

0.60

6.00

e)

alte cheltuieli

42

0.00

6.oo

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

7,586.91

3,078.34

0.41

2,158.15

2,221.62

0,70

1.03

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

0-00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

' 46

4,956.13

3,071.86

0.62

424.38

428.54

0.14

1.01

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

141.00

130.00

0.92

130.00

130.00

1.00

1.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

202.00

132.00

0^65

132.00

132.00

1.00

1.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat

50

3,860.49

X

4

Câștigul mediu lunar pe salariat

51

NA

X

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe

52

174.28

225.83

1.30

230.35

232.60

1.02

1.01

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.

55

940.08

983.19

1.05

983.19

983.19

1.00

1.00

9

’lăți restante

56

10

Creanțe restante

57


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

»

PREȘ


EDINTăI

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - PROIECT RECTIFICARE PROGRAM INVESTIȚII, DOTĂRI 04.06.2019 -


fa (Vh,

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-l=2018)

Propuneri an curent (N=2019)

%

%

Realizat an

Aprobat

din care

7 =

6/5

8 =

S/3a

N-2=2017

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii

AGA

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 221 rd. 28)

1

44,788.86

0

32,134.47

35,246.27

9,828.62

6,645.86

6,675.50

6,675.50

29,825.47

0.85

0.79

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd.

8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

44,774.50

0

32,116.87

35,203.91

9,824.62

6,641.86

6,671.50

6,671.50

29,809.47

0.85

0.79

a)

din producția vândută (rd. 4+ rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

43,238.80

0

31,226.34

32,584.29

8,266.60

6,546.23

6,575.87

6,575.87

27,964.58

0.86

0.75

al)

din vânzarea produselor

4

366.88

172.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

42,758.77

29,642.45

30,866.61

7,641.60

5,698.93

5.698.93

5.698.93

24,738.40

0.80

0.72

a3)

din redevențe și chirii

6

451.50

1,168.05

1,487.72

625.00

847.30

876.94

876.94

3,226.18

2.17

3.30

a4)

alte venituri

7

28.53

48.97

57.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.02

b)

din vânzarea mărfurilor

8

317.55

338.56

253.37

5.00

5.00

5.00

268.37

0.79

0

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd-11), din care:

9

0.00

0

0.00

0.00

0.0(J

0.00

0.00

0.00

0.00

cl

subvenții, cf, prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

527.85

0

35.34

201.12

87.50

87.50

87.50

87.50

350.00

1.74

0.38

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

782.73

c

507.35

1,060.13

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.35


f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.

16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

225.13

0

30.28

1,019.81

1,217.15

3.13

3.13

3.13

1,226.52

1.20

4.53

fl)

din amenzi și penalități

15

161.09

18.23

681.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.23

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

0.00

0.00

0.00

319.95

1,214.02

0.00

0.00

0.00

1,214.02

3.79.

active corporale

17

319.95

1,214.02

0.00

0.00

0.00

1,214.02

3.79

- active necorporale

18

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

12.05

12.05

12.32

3.13

3.13

3.13

3.13

12.50

1.01

1.02

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

0.00

fs)

alte venituri

21

51.99

5.69

0.00

0.00

0.11

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd.

25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

14.36

0

17.61

42.36

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

0.38

2.95

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

b)

din investiții financiare

24

0.00

c)

din diferențe de curs

25

0.00

d)

din dobânzi

26

5.44

8.28

11.07

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

0.72

2.03

e)

alte venituri financiare

27

8.92

9.33

31.29

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

0.26

3.51

3

Venituri extraordinare

28

0.00.

0.00

0.00

0.00

0.00

il

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 +■ rd. 136 + rd. 144)

29

42,285.26

0

32,100.76

33,134.45

8,892.25

6,873.08

6,855.21

6,703.51

29,324.06

0.89

0.78;

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

42,281.82

0

32,078.33

33,114.00

8,887.25

6,868.08

6,850.21

6,698.51

29,304.06

0.88

0.78

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd.

40 + rd. 46), din care:

31

24,479.14

0

16,538.93

18,342,58

4,550.60

3,966.20

3,966.20

3,833.70

16,316.70

0.89

0.75

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

4,735.10

0

4,097,45

4,117.96

1,083.80

512.25

512.25

504.75

2,613.05

0.63

0.87

a)

cheltuieli cu materiile prime si materiale

33

2,834.78

2,570.68

2,578.57

718.74

300.0C

300.00

300.00

1,618.74

0.63

0.91

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

34

845.93

c

821.17

830.86

138.0E

145.0C

145.0C

145.0C

573.06

0.69

0.98

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

221.17

114.83

135. IC

25.0C

25 .OC

25.0C

25.OC

100.00

0.74

0.61

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

553.4E

674.03

653.05

113.Of

120.0C

120.0C

120.0C

473.06

0.72

1.18

b2)bis

alte cheltuieli

36

71.31

32.3C

42.73

12.5C

12.SC

12.5C

12.5C

50.0C

1.17

0.60

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

842.61

225.4'

223.7

25.0(

2S.0<

25.0(

25.0(

100.0C

0.45

0.27d)

cheltuieli privind energia ți apa

38

187.86

147.81

140.58

45.00

37.50

37.50

30.00

150.00

1.07

0.75

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

23.85

332.37

344.23

157.00

4.75

4.75

4.75

171.25

0.50

14.43

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de

40

785.23

0

469.00

655.88

161.60

235.70

235.70

235.70

868.70

1.32

0.84

a)

cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile

41

141.79

131.19

126.23

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

0.95

0.89

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

541.13

0

203.29

407.84

116.60

190.70

190.70

190.70

688.70

1.69

0.75

bl)

către operatori cu capital ntegral/majoritar de stat

43

202.34

73.18

384.89

111.60

185.70

185.70

185.70

668.70

1.74

1.90

b2)

către operatori cu capital privat

44

338.78

130.11

22.95

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.87

0.07

c)

prime de asigurare

45

102.31

134.51

121.81

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

0.49

1.19

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de

46

18,958.81

0

11,972.49

13,568.74

3,305.20

3,218.25

3,218.25

3,093.25

12,834.95

0.95

0.72

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

179.37

20.92

30.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

70.25

0

91.50

95.51

60.00

20.00

20.00

20.00

120.00

1.26

1.36

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

70.25

91.50

95.51

60.00

20.00

20.00

20.00

120.00

1.26

1.36

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0.00

0

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0.00

0

14.10

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0.00

0

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli dt

54

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de

55

o.oa

- ch. de promovare a produselor

56

14.10

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.

57

45.00

c

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniu

58

0.00

d2)

ch. de sponsorizare In domenii'

59

0.00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni ți activități

61

45.0C

0.00

o.oo

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

555.3-

155.0'

129.15

15.0<

15.01

15.0C

15.0C

60. OC

0.46

0.23f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

9.31

0

29.26

18.26

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

1.10

1.96

cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din

64

9.31

0

29.26

18.26

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

1.10

1.96

-interna

65

0.04

6.08

5.08

5.00

o.oo

0.00

0.00

5.00

0.98

118.07

•externa

66

9.27

23.19

13.19

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

1.14

1.42

8)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

31.26

31.78

32.35

8.25

8.25

8.25

8.25

33.00

1,02

1.03

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16.86

15.62

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

0.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

17,282.23

0

11,314.81

12,267.42

3,029.20

3,002.25

3,002.25

2,877.25

11,910.95

0.97

0.71

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

70

365.09

264.11

278.80

111.00

111.00

111.00

111.00

444.00

1.59

0.76

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

15.27

5.93

3.75

3.75

3.75

3.75

15.00

2.53

Î3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

47.50

38.95

40.80

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

1.23

0.86

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

3.90

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

3.90

0.00

0-00

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

<6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

6.63

35.00

0.00

26.95

0.00

0.00

0.00

26.95

0.00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0.00

i8)

cheltuieli cu serviciile prestate si refacturate

77

16,859.11

10,961.48

11,941.90

2,875.00

2,875.00

2.875.0C

2,750.0C

11,375.00

0.95

0.71

j)

alte cheltuieli

78

769.17

285.34

995.75

168.75

168.75

168.75

168.75

675.00

0.68

1.29

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 +■ rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

227.15

c

482.15

466.65

253.60

142.73

142.7:

142.73

681.8C

1.46

2.05

a) |ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

80

o.otb)

:h. cu redevența pentru concesionarea tunurilor publice și resursele minerale

81

200.00

200.00

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

1.00

C>

zh. cu taxa de licență

82

0.00

d)

zh. cu taxa de autorizare

83

14.71

1.83

0.66

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

85.50

0.04

e)

zh. cu taxa de mediu

84

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

212.48

280.33

266.03

189.60

78.73

78.73

78.73

425.80

1.60

1.25

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104+ rd. 113), din care;

86

11,262.35

0

10,647.92

10,189.02

2,328.73

1,987.58

1,968.38

1,949.18

8,233.87

0.81

0.90

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd.

92)

87

8,897.69

0

9,802.29

9,412.29

2,126.77

1,787.40

1,768.20

1,749.00

7,431.37

0.79

1.06

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 911, din care:

88

7,975.36

0

9,231.47

8,888.54

2,002.86

1,647.50

1,647.50

1,647.50

6,945.36

0.78

1.11

a) salarii de bază

89

7,971.02

9,108.66

8,846.64

1,990,36

1,635.00

1,635.00

1,635.00

6,895.36

0.78

1.11

b) sporuri, prime și alte bonificații

90

4.34

122.81

41.90

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

1.19

9-65

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

0.00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

922.34

0

570.82

523.75

123.90

139.90

120.70

101.50

486.00

0.93

0.57

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalf*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

87.09

0

60.00

54.45

0.00

19.20

0.00

19.20

38.40

0.71

0.63

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

87.09

60.00

54.45

0.00

19.20

0.00

19.20

38.40

0.71

0.63

b) tichete de masă;

96

807.43

482.82

441.18

112.40

115.20

115.20

76.80

419.60

0.95

0.55

c) vouchere de vacanță;

97

0.00

d) ch. privind participarea salariaților la

98

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

27.82

28.OC

28.12

11.5C

5.SC

5.5C

5.5C

28.00

1.00

1.01

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

o.oc

c

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în

102

O.OG

c) cheltuieli de natură salariată aferente

103

O.OC


C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

443.17

0

623.55

564.06

153.45

159.52

159,52

159.52

632.01

1.12

1.27

a) pentru directori/directorat

105

157.24

0

199.88

184.49

54.62

46.16

46.16

46.16

193.08

1.05

1.17

componenta fixă

106

157.24

199.88

184.49

54.62

46.16

46.16

46.16

193.08

1.05

1.17

componenta variabilă

107

0.00

b) pentru consiliul de

108

180.60

0

282.83

246.91

73.54

87.22

87.22

87.22

335.18

1.36

1.37

componenta fixă

109

180.60

282.83

246.91

73.54

87.22

87.22

87.22

335.18

1.36

1.37

componenta variabilă

110

0.00

c) pentru AGA și cenzori

111

85.20

106.66

103.59

18.46

18-46

18.46

18.46

73.84

0.71

1.22

d) pentru alte comisii ți comitete constituite potrivit legii

112

20.13

34.18

29.06

6.84

7.69

7.69

7.69

29.91

1.03

1.44

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1,921.48

222.08

212.68

48.52

40.66

40.66

40.66

170.49

0.80

0.11

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.

118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 +■ rd. 122), din care:

114

6,313.15

0

4,409.33

4,115.71

1,754.32

771.57

772.90

772.90

4,071.69

0.99

0.65

\

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

218.66

0

66.18

80.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

b 1

- către bugetul general consolidat

116

17.67

11.13

18.51

0.00

0.00

0.00

1.05

( 2\ /■

1 1

1 I

- către a Iți creditori

117

200.99

55.05

61.96

0.00

0.00

0.00

0.31

>^y,’EȘT'iLCipZ

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

100.47

10.47

286.97

910.28

910.28

3.17

2.86

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru

119

0.00

d)

alte cheltuieli

120

3,134.70

3,212.42

2,101.68

426.60

429.25

430.57

430.57

1,717.00

0.82

0.67

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor

121

1,219.21

1,665.15

1,696.13

459.94

384.83

384.83

384.83

1,614.42

0.95

1.39

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

1,640.11

0

-544.90

-49.53

-42.50

-42.50

-42.50

-42.50

-170.00

-0.04

-0.03

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

6,835.66

0

1,949.08

4,465.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.65

fl. 1)

-provizioane privind participarea Ja profit a salariaților

124

0.00

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0.00

fl.3)

cheltuieli cu alte provizioane

125

6,835.6f

1,949.05

4,465.65

O.OC

O.OC

0.65


f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

5,195.55

0

2,493.98

4,515.18

42.50

42.50

42.50

42.50

170.00

0.04

0.87

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

5,195.55

0

2,493.98

4,515.18

42.50

42.50

42.50

42.50

170.00

0.04

0.87

- din participarea salariaților la profit

128

o.oo

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

162.36

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

130

5,033.20

2,493.98

4,515,18

42.50

42.S0

42.50

42.50

170.00

0.04

0.90

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd, 138), din care:

131

3.44

0

22.43

20.46

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.98

5.94

1

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0.00

O

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar.

135

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

138

3.44

22.43

20.46

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.98

5.94

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

III

REZULTATUL BRUT (prcfit/pierdere) (rd.

140

2,503.59

0

33.71

2,111.82

936.36

-227.23

-179.71

-28.01

501.41

0.24

0.84

venituri neimpozabile

141

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

714.65

5.39

204.29

149.82

-36.36

-28.75

-4.4S

80.23

0.39

0.29

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

144

44,774.50

0

32,116.87

35,203.91

9,824.62

6,641.86

6,671.5C

6,671.50

29,809.47

0.85

0.79

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

O.OC

0

o.oc

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la

146

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din

147

8,897.65

c

9,802.25

9,412.2S

2,126.77

1.787.4C

1.768.2C

l,749.0C

7,431.37

0.79

1.06

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

7,975.3f

c

9,231.47

8,888.5*

2,002.8f

1,647.5C

1.647.5C

1,647.5C

6,345.36

0.78

1.11

4

Nr. de personal prognozatia finele anulu

152

290.0C

2S4.0C

141.0C

130.CK

130.CX

130.01

130.0C

130.0C

0.92

0.49


5

Nr. mediu de salariați

153

285.00

247.00

202.00

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

0.65

0.71

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată [(rd. 147 -

154

2,576

#0IV/0l

3,287

3,860

1,343

1,116

1,116

1,092.05

4,667.28

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat rt (eeii anuale a hiipetiilui de

155

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

157.10

#DIV/0l

130.03

174.28

74.43

50.32

50.54

50.54

225.83

1.30

1.11

b)

Productivitatea muncii în unități valorice

157

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse

158

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

c

1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

- preț mediu (p)

161

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

- valoare = QPF x p

162

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

8

Plăți restante

164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

0.00

o.oa

o.oc

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

168

0.00

o.oc

o.oc

O.OC

0.00

- de la bugetul local

169

o.oc

o.oc

o.oc

o.oc

0.00

- de la alte entități

170

o.oc

o.oc

o.oc

o.oc

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

o.oc

o.oc

o.oc

o.oc

OMOperatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediui/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO10020943


Gradul de realizare a veniturilor totaleNr. crt.

Indicatori

Prevederi an (N-2= 2017)

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l=2018)

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd, 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

41,437.50

44,788.86

1.08

32,134.47

35,246.27

1.10

1

Venituri din exploatare*)

41,424.00

44,774.50

1.08

32,116.87

35,203.91

1.10

2

Venituri financiare

13.50

14.36

1.06

17.61

42.36

2.41

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FtNANCIAR-CONTABILOperatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București. Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943


Programul de investiții, dotări ți sursele de finanțare

- PROIECT RECTIFICARE PROGRAM INVESTIT!!, DOTĂRI 04.06.2019 -'3, 0(3.


- mii lei -

INDICATORI

an precedent(N-l) 2018 |

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N

2019

) an N +1

2020

anN + 2

2021

0 1

2

4

5

6

7

s

I

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

5,477.8

3    7,586.9

1     3,078.3

4      2,158.1

5   2,221.62

1

Surse proprii, din care:

1,698.8

6    3,807.9

5     3,078.3

4      2,158.1

5    2,221.62

a) - amortizare

1,665.1

5    1,696.1

1,614.4

1,646.7

3   1,695.14

b) - profit

33.7

1 2,111.8

2       501.4

511-4

526.49

c) -Incasari vanzarl active si obiecte inventar

0.0

3         0.0

962.5

0.0Î

0.00

2

Alocați) de la buget

O.Oi

0.0(

O.OC

' o.ot

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.0

o.ot

O.OC

o.ot

0.00

a)- interne

0-0<

0.0C

O.OC

O.OC

0.00

b) - externe

o.ot

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

4

Alte surse, din care:

3,778.91

3,778.96

O.OC

O.OC

0.00

- (denumire sursă)

3,778.96

3,778.96

O.OC

O.OC

0.00

- (denumire sursă)

0.0C

o.oc

O.OC

O.OC

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

4,956.66

4,956.13

3,071.86

424.38

428.54

1

investiții în curs, din care:

3,066.25

3,066.25

-3,066.25

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

3,066.25

3,066.25

-3,066.25

0.00

0.00

Investirii sediu social

3,066.25

3,066.25

-3,066.25

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în ocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau crivat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

2 1

nvestiții noi, din cane:

809.41

809.41

5,722.06

0.00

0.00

c

) pentru bunurile roprietatea privata a peratorului economic:

809.41

809,41

5,722.06

0.00

0.00

0

Investiții sedii (extinderi si ptimizarr)

809.41

809.41

740.90

d

investiții sedii (proiect ezvoltare Imobiliara)

1,914.90
Investiții sedii (reluare

Investiții in curs)

3,066.2

5

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului . sau al unității administrativ teritoriale:

0.0

0 0.0

3          0.0

1 0.0

3        0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

o.ot

o.oc

O.OC

O.OC

0.00

- (denumire obiectiv)

-(denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a] pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

pentru bunurile de natura domeniului publicul statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

;} pentru bunurile de natura domeniului jrivat al scaiului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

J pentru bunurile luate In concesiune, Lichidate sau în locație de gestiune, jîcIusIv cele din domeniul public sau privat

1 statului sau al u nltățli administrativ prltorialet

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

4

J

lotări (alte achiziții de mobilizări corporale)

1,081.00

1,080.47

416.06

424.38

428.54

5     c

c

ambursărl de rate aferente reditelor pentru investiții, din are:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

) - interne

b

) - externe

1


CONDUCĂTORUL COM PARTI MENIULUI FINANCiAR-CONTABILLEI

Nr. crt.

Tip dotare mijloace fixe

Cant.

Preț unitar estimat

Total Valoare estimata

Stadiu

1

Autovehicul

1

69.450

69.450

propus 2019

2

Generator curent

2

5.600

11.200

propus 2019

3

Pik-ammer

1

5.800

5.800

propus 2019

4

Talpa compactoare

2

3.600

7.200

propus 2019

5

Ciocan hidraulic

1

35.453

35.453

propus 2019

6

Bariera auto

1

6.975

6.975

propus 2019

7

UPS protecție fluctuații tensiune

1

5.852

5.852

propus 2019

8

Despicator lemne

1

7.730

7.730

propus 2019

9

Utilaj scos arbori

1

266.400

266.400

propus 2019

Total mijloace fixe

416.060,00

Nr. crt.

Investiții imobile

Total Valoare estimata

Stadiu

1

Obiectiv Hala si P+l

3.038.255

in curs 2018

2

Extindere/Optimizare sisteme energie (inclusiv punct transformare electrica, rețea termica, centrale etc.)

627.183

propus 2019

3

Platforme betonate, alte suprafețe de rulare

113.719

propus 2019

4

Alte spatii depozitare, administrative, birouri

28.000

in curs 2018

5

Proiect dezvoltare imobiliara Calea Vitan 154-158

1.914.900

propus 2019

Total investiții imobile, din care:

5.722.056,65

in curs (executat 2018, punere in funcțiune 2019)

3.066.254,95

propus 2019

2.655.801,70

TOTAL GENERAL fara TVA, din care

6.138.116,65

in curs (executat 2018, punere in funcțiune 2019)

3.066.254,95

propus 2019

3.071.861,70

Contabil Sef,

Dinu Cornelia cA^.Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

tNBIAHr15 la HCLS3, (\ti.3M 143-0(3&0f9

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

f ■/—       ■ .u -

An precedent (N-l) 2018

An curent (N) 2019

An N+l 2020

An N+2 2021

Preiiminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe {+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3.00

4

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Pct.l

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute ia pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II


conducătorul unității.CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILCABINET PRIMAR


TELEFON (004 021} 318 03 23 - ?.8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabmetprimar@prirnarie3.r0

Calea Dudești nr. ițjs, Sector 3,031084. București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.........

Data..

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a fost înființată în baza HCLS 3 nr. 30/1997 și are ca obiect pricipal "activități de întreținere peisagistică", respectiv întreținere și reamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal.

Prin Hotărârea nr. 197 din 28.03.2019 Consiliului Local Sector 3 SRL a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 "Ordonanță privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară", aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin "OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri șl cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia", precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.

Fundamentarea de către societate a propunerii de rectificare de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității activității.

Având în vedere situația expusă și luând în considerare raportul de specialitate nr. 440952/07.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20 i 6/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile preyăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1


E-MAiLguvemanuc0rpcrativa@primarre3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr. 440952 /07.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158, CUI 10020943, J40/9601/1997 s-a înființat în martie 1997 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect pricipal de activitate este “Activități de întreținere peisagistică”, cod CAEN 8130, având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu un procentaj de 96.65% aport la capitalul social și alți investitori privați care dețin restul din capitalul social, reprezentată legal de domnul Florentin Corbuleanu în calitate de director general.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • •  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  OMFP nr, 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • •  Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere:

 • — HCLS3 nr. 197/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2019;

 • — Adresa nr. 1876/06.06.2019 a societății Administrarea Domeniului Public București SA, (înregistrată cu nr. 439450/06/06.2019) și completată cu adresa nr. 1888/07.06.2019 (înregistrată cu nr. 440867/07.06.2019) ce solicită adoptarea unei hotărâri privind

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor iegale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, senutată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 (prin rectificarea “Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare”);

 • — Nota de fundamentare nr . 40/04.06.2019 a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 (rectificare) a societății Administrarea Domeniului Public București SA;

 • — Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/04.06.2019 privind aprobarea rectificării Planului de investiții și dotări pentru anul financiar 2019;

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

în conformitate cu prevederile:

 • — Art. 10, alin. (2) litera f) “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ...” “fn alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanța nr. 26/2013.

Art. 18 alin. 2 lit. n) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA, cu modificările și completările ulterioare: „ Sunt de competența Adunării Generale extraordinare hotărârile privind:", "orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale extraordinare"

Bugetul rectificat pentru anul 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA se referă la rectificarea cheltuielilor pentru investiții, valoarea totală a acestora devenind 3.071.861,7 lei în urma includerii unui utilaj de scos arbori, Planul de investiții și dotări (Anexa la Anexa 1.4) modificându-se cum urmează:


Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA.

Șef Serviciu Control Intern,

Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit, Cornelia Pivnicepu

7

Qadpb s.a.


Către

Sediul

Referitor


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucurEșIff

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

I 0/

Completare adresa ADPB S.A. nr. 1876/06.06.2019, mregisn^T»"P*?Wnr:----

439450/06.06.2019 după cum urmeaza:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv a Programulu de investiții, dotări si surse de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,

Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9601/1997, având CUI 10020943, reprezentata legal de dl. Florentin Corbuleanu, calitate de Director General, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de acționar majoritar si autoritate tutelara al societății subscrise, înaintăm prezenta, in completarea adresei nr. 1876/06.06.2019, înregistrata la PS3 cu nr. 439450/06.06.2019

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv a Programului de investiții, dotări si surse de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A,

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării propunerii de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv a Programului de investiții, dotări si surse de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Anexam la prezenta adresa, in completarea adresei nr. 1876/06.06.2019, următoarele documente: Anexa 1.1.;

Anexa 1.2.;

Anexa 1.3.;

Anexa 1.5.

Menționam ca la adresa nr. 1876/06.06.2019, înregistrata Ia PS3 cu nr. 439450/06.06.2019 am anexat următoarele documente:

Nota de fundamentare;

1/2

Propunerea de rectificare a Planului de investiții pentru anul financiar 2019 (Anexa 1.4.);

Hotararea CA - aprobare rectificare Plan investiții pentru anul financiar 2019.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv a Programului de investiții, dotări si surse de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Cu deosebita considerație,

Director General Administrarea Domeniului Public București S.A.


FLOREFi        J2LEANU


2/2

iHS


Către

Sediul

Referitor


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


Nr.


Q) S.C. ADPB S.A.

,06^J2-


"fSECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr.


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect

aprobarea rectificării Planului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,

Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9601/1997, având CUI 10020943, reprezentata legal de dl. Florentin Corbuleanu, calitate de Director General, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de acționar majoritar si autoritate tutelara al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Planului de investiții pentru anul financiar al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării propunerii de rectificare a Planului de investiții pentru anul financiar 2019.

La prezenta adresă anexăm:

Nota de fundamentare;

Propunerea de rectificare a Planului de investiții pentru anul financiar 2019;

Hotararea CA - aprobare rectificare Plan investiții pentru anul financiar 2019.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a rectificării Planului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Cu deosebita considerație,

Director General Administrarea Domeniului Public București S.A. ULEANU


- Oadp


S.A.


RC; J4W960171997 CF10020943 BCR- R0056RNCB 0974 0092 2307 0001 TREZORERIE SECTOR 3:R087 TREZ 7005 069 X XXOO 3061


NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE PLAN INVESTIȚII SI REPARAȚII
- 04.06.2019-

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Actului Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării in cadrul ședinței Consiliului de Administrație, proiectul de rectificare a Planului de Investiții si Dotări pentru anul 2019, conform Anexei 1.4 ce face parte integranta din prezenta.

După cum stiti, Administrarea Domeniului Public București S.A. este o societate comerciala care are ca scop activitatea de amenajare spatii verzi, producerea de material dendrofloricol, confecții metalice, montare si intretinere mobilier stradal si alte lucrări solicitate de către beneficiarul principal, Primăria Sectorului 3, dar si de alti beneficiari. Obiectul principal de activitate il reprezintă activitatile de intretinere peisagistica, cod CAEN 8130.

Având in vedere exigentele mediului de afaceri, ADPB ia masuri privind adaptarea continua la cerințele pieței si, mai ales, la planurile de activitate comunicate de beneficiar, in sensul asigurării independentei financiare si condițiilor de continuitate. In prezent, oportunitatea rectificării instrumentului de planificare a investițiilor rezulta din necesitatea de a răspunde in mod eficient nevoilor aparatului productiv si de a asigura resursele de dezvoltare a capacitatii de lucru prin includerea in planul de investiții a unui utilaj de scos arbori. Astfel, avand in vedere cele de mai sus, conducerea executiva a societății propune rectificarea planului de investii in suma totala de 3.071,86 mii lei, spre a fi structurat conform Anexei.

Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneți.

Sef Contabil


Dinu Cornelia
Sef Serviciu Mecanizare, Feniser Cezar Az

1/1

0ADPB S.A


RC. .MMMUIHT C* 19OJW43 ■Cit; ROM* RMCB *074 OM2 3307 OOOt TREZORCRia sector .isrw tbez zoos CS9X xxoo ac«i


Anexa

PLAN INVESTIȚII si DOTĂRI ADPB SA pentru ANUL 2019 •propunere rectificare-04.06.2019LEI

Nr. crt.

Tip dotare mijloace fixe

Cant.

Preț unitar estimat

1 Total Valoare estimata

Stadiu

1

Autovehicul

1

69.450

69.450

propus 2019

2

Generator curent

2 -

5.600

11.200

propus 2019

3

Pikammer

1

5.800

5.800

propus 2019

4

Talpa compactoare

2

3.600

7.200

propus 2019

5

Ciocan hidraulic

1

35.453

35.453

propus 2019

6

Bariera auto

1

6.975

6.975

propus 2019

7

UPS protecție fluctuații tensiune

1

5.852

5.852

propus 2019

8

Despicator lemne

1

7.730

7.730

propus 2019

9

Utilaj scos arbori

1

266.400

266.400

propus 2019

Total

mțjloace fixe

416.060,00

Nr. crt.

Investiții imobile

Total Valoare estimata

Stadiu

1

Obiectiv Hala si P+l

3.038.255

in curs 2018

2

Extindere/Optimizare sisteme energie (inclusiv punct transformare electrica, rețea termica, centrale etc.)

627.183

propus 2019

3

Platforme betonate, alte suprafețe de rulare

113.719

propus 2019

4

Alte spatii depozitare, administrative, birouri

28.000

in curs 2018

5

Proiect dezvoltare imobiliara Calea Vitan 154-158

1.914.900

propus 2019

Total investiții imobile, din care:

5.7224

>56,65

in curs (executat 2018, ipunere in funcțiune 2019)

3.066.254,95

propus 2019

2.655.801,70

TOTAL GENERAL fara TVA, diiii care

6438.116,65

ixt «șiafW (executat 2018, -puneț

a ta fta*      2019)

3.066.254,95

propus 2019

3.071.861,70

Contabil Sef,

Dinu Cornelia

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 26/04.06.2019

Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (A.D.P.B.) S.A. cu sediul in Calea Viran, nr. 154-158, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 7 voturi din 7, aprobarea propunerii de rectificare a planului investiții si reparații pe care societatea ADPB S.A. isi propune sa le realizeze pana la finalul anului 2019, conform documentelor prezentate si înaintarea acestora spre aprobare către Adunarea Generala a Acționarilor.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE’M Alt guvernanta corporativa ©prima r?Q. ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București


Nr. 441281 /10.06.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, însoțit de raportul de specialitate și de adresele nr. 1876/06.06.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 439450/06.06.2019) și nr. 1888/07.06.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 440867/07.06.2019) a societății Administrarea Domeniului Public București SA,


în vederea inițierii proiectului menționat.Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.