Hotărârea nr. 313/2019

HCLS3 nr.313 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între operatorii economici Rewe Romania SRL, Hornbach Centrala SRL, Lidl Discount SRL, Selgros Cash&Carry SRL, Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Liceul Tehnologic „Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 440237/CP/07.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 420018/22.05.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 438847/06.06.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • - Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • - Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • - HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București”;

 • - HCLS 3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Comerciant vânzător", între operatorii economici Rewe Romania SRL, Hombach Centrala SRL, Lidl Discount SRL, Selgros Cash&Carry SRL, Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Liceul Tehnologic „Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului București, contract prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze contractul, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.NR. 313

DIN 13.06.2019

Număr de înregistrare la unitatea de învățământ


Xfl, ^CX-S <3 aA

313 //3.O0..S010


Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

CAPITOLUL I.

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

1. Unitatea de învățământ Liceul Tehnologic Elie Radu, cu sediul în Bulevardul Energeticienilor. nr. 5. cod poștal 032091, București. Sectorul 3, telefon 021 346 60 40, fax 021 346 60 4P, CUI ' reprezentată legal prin dna.

|, având funcția de Director,


2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, str Calea Dudești nr.191, București,

Sector 3, CUI HH telefon 021,318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin dl. Robert Sorin Negoiță, in calitate de Primar,5. Operatorul economic (partener de ractică) LIDL DTSCOTJNT SRL. cu sediul în identificat cu deschis la in calitate de împuternicit,CUI

reprezentat legai prin6. Operatorul economic (partener de practica) SELGROS CASH&CARRY SRL, cu sediul în Brașov, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. , având cont bancar nr.

, reprezentat legal prin dl.
7. Asociația Camera de Comerț și Industrie Romănu-Gemmnă (colaborator al operatorilor economici mai sus menționați), cu sediul în                                                 București, cod de

identificare fiscală                 ai. dud vonl Liiil...                                              deschis laadministrator.


! reprezentată legal prin domnulCAPITOLUL II.

Scopul contractului

Art. 1. (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLUL IU. Obiectul contractului

Art 2. (1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar 2019/2020, după cum urmează1:

 • a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

33 de elevi, în domeniul de pregătire profesională Comerț, calificarea profesională de comerciant vânzător.

 • (2) Repartizarea numărului de elevi prevăzuți la alin. (1) pe locurile alocate fiecărui operator economic partener de practică este prezentată în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat2.

Art. 3 Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV. Durata contractului

Art. 4 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 45 luni3 - pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă de formare profesională prin învățământul dual, inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumate în cadrul partajării responsabilităților între școală și operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual. • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de subdiviziunea administrativ-teritorialâ, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/ reparații capitale/ consolidări/ alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V.

Secțiunea 1

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art 5. (1) Componența consiliului de administrație al unității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare5 și procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) în cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrație6 asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) în cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocată în limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.

CAPITOLUL VI.

Drepturile și obligațiile părților Secțiunea 1 Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz, în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile 4 convenite cu aceștia;


 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c) să inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) să inițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • f)  să-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum și la pregătirea practică din modulele de specialitate desfașută în unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaborează în acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)  să inițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)  sa organizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. Unitatea de învățământ se obligă:

 • a) să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dual și a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) să supună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dual și să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual, în vigoare;

 • c) să elaboreze, în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană / a municipiului București;

 • d) să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e) să încheie, împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să elaboreze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ -planul de acțiune al școlii (PAS) și să îl supună aprobării consiliului de administrație;

 • g) să asigure spațiile de instruire cu dotările aferente pentru pregătirea teoretică și pentru componenta

  Verificat,

  Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

  Șef Serviciu,          .

  Pompiliu loan Wari Buzdtiga  Avizat,de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, convenită a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

 • h) să asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electrică și celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și cuniculumului în vigoare, convenită în anexa nr. 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

 • i)  să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k) să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • l)  să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor, în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

ni) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate în Anexa pedagogică a contractelor individuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic și realizează înregistrarea m documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

o) să realizeze proiectarea cuniculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economici și cerințele standardelor de pregătire profesională și în parteneriat cu aceștia;

p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

q) să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

r) să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

s)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

t)  să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea a 2-a

Drepturile și obligațiile operatorului economic7

Art. 8. Operatorul economic are dreptul:

 • a)  să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b)  să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c)  să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d)  să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • e)  să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • f)   să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la capitolul V;

 • g)  să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h)  să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultă în acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)  să propună și să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j)  să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k)  să propună și să organizeze stagii suplimentare de pregătire practică și în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului;

 • l)  să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

 • m) să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

 • n)  să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

 • o) poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică, numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

Art 9. (1) Operatorul economic se obligă:

 • a) să nominalizeze membrii în consiliul de administrație al unității de învățământ în conformitate cu precizările de la capitolul V, sau, în situațiile menționate la art. 5 alin. (3), în consiliul reprezentativ al operatorilor economici și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici; • b)  să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională menționată la art. 2;

 • c)  să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământ și să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d)  să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)  să încheie, împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • f)  să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practică și laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g)  să asigure condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h)  să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

î) să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certificată ia programele de pregătire pedagogică și metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

j)  să asigure îndeplinirea responsabilităților tutorelui în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k)  să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • l)  să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • m) să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă și să răspundă de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • n)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o)  să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. In acest scop, asigură condițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații; • p) să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • (2) Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e) alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzute la afin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat și vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practică încheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligă să informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îi formează în baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicată în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor, în acordarea și susținerea stimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizarea formării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățirea dotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzută în anexa nr.l, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

Secțiunea a 3-a

Drepturile și obligațiile Sectorului 3 al Municipiului București

Art 10. Sectorul 3 al Municipiului București are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • c) să fie reprezentată și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuții ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație ți Avizare Contracte

 • e) să fie consultată în prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofînanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Art. 11. (1) Sectorul 3 al Municipiului București se obligă;

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlară și celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) să asigure, în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare;

 • d) să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f)  să asigure reprezentarea subdiviziunii administrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și să se implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local5 în consiliul de administrație al școlii.

(2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli asumate de subdiviziunea administrativ-teritorială este prezentată în anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilor și altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

Secțiunea a 4-a

Drepturile și obligațiile Asociației Camera de Comerț și Industrie Româno-Germane

Art. 12 Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană are dreptul:

 • a) să coordoneze colaborarea dintre operatorii economici menționați în acest contract cu școala și a măsurilor de colaborare, numai după o strictă consultare a agentilor economici

 • b) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • c) să participe cu specialiști la proiectarea cumculumului în dezvoltare locală;

 • d) să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual împreună cu operatorii economici menționați în acest contract

 • e) să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ și operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

Art. 13 Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană are obligația:

a) să organizeze și să desfășoare, în colaborare cu unitatea de învățământ și operatorii economici,

Avizai,
activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională;

 • b) să coordoneze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală împreună cu unitatea de învățământ și operatorii economici.

CAPITOLULVH.

Răspunderea părților

Art. 14. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLULVIII.

Modificarea contractului

Art 15. (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX.

Forța majoră

Art. 16. (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forță majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X.

încetarea contractului

Art 17. (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu 20 luni6 7 înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.
 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XI.

Comunicări

Art. 18. (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) în situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 30 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL XII.

Soluționarea litigiilor

Art 19. (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XIII.

Limba care guvernează contractul

Art. 20. Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XIV.

Legea aplicabilă contractului

Art. 21. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XV.

Clauze finale

Art. 22. (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractante și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contract se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabilite între acestea și de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilor prevăzute în alin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comună și scopul contractului, definite la art. 1

Art. 23. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul contract.Art. 24. Prezentul contract a fost încheiat la data de 10.01.2019 în 7 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Unitatea de învățământ; Liceul Tehnologic Elie Radu Reprezentant legal (numele și prenumele):

Funcția: Director

Semnătura

Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal;


Funcția: PRIMAR

Semnătura

Vizat,

Sectarul 3 al Municipiului București

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu,

Direcția Economică

Director Executiv,

Operatorul economic : HORNBACH Centrala SRL Reprezentant legal (numele și prenumele): | Funcția: Director general

Semnătura                          _______

Reprezentant legal (numele și prenumele): | Funcția: Administrator

Semnătura

Operatorul economic: LIDL DISCOUNT SR^^^^^ Reprezentant legal (numele și prenumele): ■ Funcția: Manager departament Formare și Dezvoltare Semnătura                          _________

Reprezentant legal (numele și prenumele): | Funcția: Director executiv Resurse Umane Semnătura

Operatorul economic: REWE ROMANIA SRL Reprezentant legal (numele și prenumele): ■ Funcția: Administrator

Semnătura

Reprezentant legal (numele și prenumele): Funcția: Administrator


Semnătura


Operatorul economic: SELGROS CASH & CARRȚ^OMANIA S.R.L. Reprezentant legal (numele și prenumele): |


Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

Funcția: Administrator

Semnătura

Reprezentant legal (numele și prenumele);

Funcția; Administrator Semnătura

Asociația: Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Reprezentant legal (numele și prenumele): |

Funcția: Director general SemnăturaAvizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

10


ANEXA Nr, 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică11 REWE ROMANIA SRL privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019-2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare12 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Comerciant vânzător

 • 3. Număr de elevi13 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a14 , nr. de elevi 8

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor


Clasa a IX-a15

Modulul de pregătire16

Laborator/lnstruire     1 Nr. total de ore

Din care,

practică săptămânală

conform planului de învățământ

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr, ore

Locația (denumirea)

I. Bazele contabilității

Laborator tehnologic

-

Instruire practică

-

II. Economia întreprinderii

Laborator tehnologic

34

34

Instruire practică

-

III. Calitatea produselor și a serviciilor

Laborator tehnologic

34

34

Instruire practică

-

Stagiul de pregătire practică (CDL)

150

150

150

București

10Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică șiprimește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc,).

11 Se menționează denumirea operatorului economic.

12Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.l din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual.

 • 13 Se precizează numărul pTevizionat de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/a Xl-a etc. (în funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

 • 14 Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

 • 15 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată,

 • 16 Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

14 Verificat,                                                                                                                                Avizat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu                                                                Direcția Juridică

Comunitatea                                                                                  Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătireprofesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite Ia pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

  Clasa8aIX-a______________________

  Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării9


  URI 4 Organizarea activității unităților economice_________________________

  URÎ 5 Asigurarea calității produselor și a serviciilor


  Unitatea de învățământ:


  Materii prime, materiale10 asigurate de către:'


  Tablă, flipchart, calculator, videoproiector, imprimantă, literatură de specialitate, auxiliare didactice, mostre de ambalaje, ustensile pentru determinarea proprietăților și a caracteristicilor mărfurilor


  Operatorul economic:


  Stagiul de pregătire practică (CDL)11 12 13 14


  • •


  xJ.


  Material de specialitate, materiale consumabile  6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor21

  Clasa22

  Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

  Materii prime, materialeasigurate de către:

  Unitatea de învățământ;

  Operatorul economic:

  7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:23 -


Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Elie Radu

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura

Operatorul economic: REWE Romania

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

SemnăturaAvizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

ANEXA nr. 2 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic REWE Romania în anul școlar 2019-2020

Nivelul 3 de calificare15 16 conform Cadrului național al calificărilor

Calificarea profesională: Comerciant vânzător

Clasa17aIX-a1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică18

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară19*

8

8

200 lei/lună

11 luni

17600

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)20

8

8

Aprox. 100

RON

1600

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii21

8

8

Aprox. 1000 RON

8000

Echipament de lucru22

8

8

Aprox. 50 RON

400

Echipament de protecție23

8

8

Aprox. 100 RON

S -!>’ ‘

800

Transport la și de la locul de practică24

8

8

Aprox 5

Iei/zi (se calculează în funcție de domiciliul elevului)

25de zile

1000

Asigurarea unei mesei/zi la locui de practică34

8 | 8

Aprox. 15

25de zile

3000

lei/zd (în funcție de tipul de masă oferit -sandwich, prânz cald, tichet)

Rechizite necesare pe perioada practicii33

8

8

40 lei / elev           : a*

320

Premii pentru stimularea performanței25 26 27

Altele:........

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

1                  ■■                                           4B        1

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Se va scădeaproporțional din cuantumul bursei(200 lei) suma de 10 lei la fiecare 6 absențe nemotivate

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

Minim nota 7 la modulele de specialitate, se diminuează bursa la 70% dacă se scade la nota 6 50% dacă se scade la nota 5

Dacă se scade sub nota 5 nu se mai acorda bursă

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7, se diminuează bursa Ia 70% dacă se scade la nota 6

50% dacă se scade la nota 5 Dacă se scade sub nota 5 nu se mai acorda bursă

Rezultate la evaluarea comportamentală și de atitudine

Minimum nota 8

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Obligatoriupentruelevanualînainte de începereastagiului de practică

Examinările de medicinamuncii se asigură conform legii de unitatea de practică.

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

Se încheie de unitatea de practicăpentruperioadastagiilor de practică.

Asigurarea de răspunderecivilă se încheie pe perioadastagiilor de practică

Echipament de lucru

Este pus la dispozițiaelevului de unitatea de practică.

Purtareaacestuiaesteobligatorie.

Echipament de lucru, înfuncție de activitateadesfașurată: echipament de imagine, salopete de lucru, tricouri de

lucru, etc.

Echipament de protecție

Este pus la dispozițiaelevului de unitatea de practică.

Purtareaacestuiaesteobligatorie.

Pus la dispozițieobligatoriu de unitatea de practicăînfuncție de domeniulîn care se desfașoarăactivitatea de practică.

Transport la și de la Jocul de practică

Se decontează transportul pe perioada stagiilor de practică.

Se condiționează de prezența pa practică.

Asigurarea unei mesei/zi Ia locul de practică

Prezență in fiecare zi de practică în unitatea de practică. Se acordă o masă de prânz/sandwich per zi de practică în unitatea de practică.

Masa se acordă sub forma de masă caldă/sandwich sau similar pentru fiecare zi de practică desfășurată în unitatea de practică.

Rechizite necesare pe perioada practicii

Se acordă la semnarea contractelor individuale.

Caiet, pix, creion

Premii pentru stimularea performanței

-

-

Altele:........

-

-

Operatorul economic: KEWE Romania

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura


deosebite obținute la......." etc.)


Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

ANEXA Nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică39 Hornbach Centrala SRL Romania

privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019-2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare40 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională; Comerciant vânzător

 • 3. Număr de elevi41 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a42, nr. de elevi 10

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor

  3SAcestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică șiprimește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.).

  39 Se menționează denumirea operatorului economic.

  ““informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.l din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățâmîntul dual.

  41 Se precizează numărul previzionat de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/a Xl-a etc. (în funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

  2 Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa;

  • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

  • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

  • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

  • 43 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

  • 44 Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.  Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, geta Vișan

  20


Clasa a IX-a43

Modulul de pregătire44

Laborator/lnstruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economie (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

I. Bazele contabilității

Laborator tehnologic

-

Instruire practică

-

II. Economia întreprinderii

Laborator tehnologic

34

34

Instruire practică

-

III. Calitatea produselor și a serviciilor

Laborator tehnologic

34

34

Instruire practică

-

Stagiul de pregătire practică (CDL)

'““T1

150

MWMRI  150

150

București

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătireprofesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite Ia pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

  21

Clasa45 a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării44

Materii prime, materiale28 29 30 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic: Hornbach Centrala SRL Romania

URÎ 4 Organizarea activității unităților economice

Tablă, flipchart, calculator, videoproiector, imprimantă, literatură de specialitate, auxiliare didactice, mostre de ambalaje, ustensile pentru determinarea proprietăților și a caracteristicilor mărfurilor

URÎ 5 Asigurarea calității produselor și a serviciilor

Stagiul de pregătire practică (CDL)31 32 33

Material de specialitate, materiale consumabile

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor49

Clasa50

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materialeasigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic; Hornbach Centrala SRL Romania

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:51 -

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Elie Radu

Reprezentant legal (numele și prenumele):...............................

Funcția:.........................................

Semnătura

Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Operatorul economic: Hornbach Centrala SRL Romania

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura22


Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,ANEXA nr. 2 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

nr...............................34

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic Hornbach Centrala SRL Romaniaîn anul școlar 2019-2020

Nivelul 3 de calificare35 conform Cadrului național al calificărilor

Calificarea profesională: Comerciant vânzător

Clasa36 a IX-a
1. Categorii de susțineri financiare, stimulente ți alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practicăss

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară37 38

10

10

200 lei/lună

11 luni

22000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)39 40

10

10

Aprox. 200

RON

4000

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii38

10

10

Aprox. 200 RON

4000

Echipament de lucru41

10

10

Aprox. 400 RON

4000

Echipament de protecție42

10

10

Aprox. 100 RON

800

Transport la și de la locul de practică43

10

10

Aprox 5 lei/zi (se calculează în funcție de domiciliul

25 de zile

1250

elevului)

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică0"

10

10

Aprox. 10 lei/zi (în funcție de tipul de masă oferit-sandwich, prânz cald, tichet)

25de zile

2500

Rechizite necesare pe perioada practicii03

10

10

40 lei/elev j

400

Premii pentru stimularea performanței00

Altele:........

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

..........

‘jktM. ■ i

38150

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Se vor scădea proporțional din suma de 200 RON la o zi de practică (6 absențe nemotivate) suma de 10 RON din cuantumul bursei. Dacă elevul nu se prezintă la practică, bursa este sistată.

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

Minim nota 7 la modulele de specialitate, se diminuează bursa la 70% dacă se scade la nota 6 50% dacă se scade la nota 5

Dacă se scade sub nota 5 nu se mai acorda bursă

Rezultate Ia evaluări teoretice și practice

Minim nota 7, se diminuează bursa la

70% dacă se scade la nota 6

50% dacă se scade la nota 5

Dacă se scade sub nota 5 nu se mai acorda bursă

Rezultate la evaluarea comportamentală și de atitudine

Minim nota 8, dacă se scade sub, nu se mai acordă bursă semestrul următor.

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Obligatoriupentruelevanualînainte de începereastagiului de practică

Examinările de medicinamuncii se asigură conform legii de unitatea de practică.

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul

Se încheie de unitatea de practicăpentruperioadastagiilor de practică.

Asigurarea de răspunderecivilă se încheie pe perioadastagiilor de practică

 • 62 Componentă recomandată

 • 63 Componentă recomandată

 • 64 Componentă opționala

 • 65 Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de

exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, "pentru toți elevii, la începutul anului școlar",referitor la transport: “asigurat pentru toți elevii practieanți, cu mijloacele de transport ale firmei” sau “decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ..." etc. în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. “pentruperformanțe deosebite obținute la.......“ etc.)
practicii

Echipament de lucru

Este pus la dispozițiaelevului de unitatea de practică.

Pu rtareaacestuiaesteobligatorie.

Echipament de lucru, înfuncție de activitateadesfășurată: echipament de imagine, salopete de lucru, tricouri de lucru, etc.

Echipament de protecție

Este pus la dispozițiaelevului de unitatea de practică.

Purtareaacestuîaesteobiigatorie.

Pus la dispozițieobligatoriu de unitatea de practicăînfuncție de domeniulîn care se desfașoarăactivitatea de practică.

Transport la și de la locul de practică

Se decontează transportul pe perioada stagiilor de practică.

Se condiționează de prezența la practică.

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Prezență în fiecare zi de practică în unitatea de practică. Se acordă o masă de prânz/sandwich per zi de practică în unitatea de practică.

Masa se acordă sub forma de masă caldă/sandwich sau similar pentru fiecare zi de practică desfășurată în unitatea de practică.

Rechizite necesare pe perioada practicii

Se acordă la semnarea contractelor individuale.

Caiet, pix, creion

Premii pentru stimularea performanței

-

-

Altele:........

-

-

Operatorul economic: HORNBACH Centrala SRL

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:..,......................................

SemnăturaAvizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

66


ANEXA Nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică44 45 LIDL Discount SRL privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019-2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare46 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Comerciant vânzător

 • 3. Număr de elevi47 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a48 49 , nr. de elevi 5

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor

  26


Clasa a IX-a71

Modulul de pregătire50

Laborator/Instruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

I. Bazele contabilității

Laborator tehnologic

-

Instruire practică

-

II. Economia întreprinderii

Laborator tehnologic

34

34

Instruire practică

-

III. Calitatea produselor și a serviciilor

Laborator tehnologic

34

34

Instruire practică

-

Stagiul de pregătire practică (CDL)

150

150

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje,

echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregâtireprofesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ
Clasa71 a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării51 52

Materii prime, materiale53 54 55 56 57 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

LIDL Discount SRL

URÎ 4 Organizarea activității unităților economice

Tablă, flipehart, calculator, videoproiector, imprimantă, literatură de specialitate, auxiliare didactice, mostre de ambalaje, ustensile pentru determinarea proprietăților și a caracteristicilor mărfurilor

URÎ 5 Asigurarea calității produselor și a serviciilor

Stagiul de pregătire practică (CDL)7*

:■ ........... ’ ..............

Material de specialitate, materiale consumabile

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor77

Clasa78

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materialeasigurate de către:

Unitatea de învățământ:

LIDL Discount SRL

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:79 -

Unitatea dc învățământ: Liceul Tehnologic Elie Radu

Reprezentant legal (numele și prenumele):..............................

Funcția:.........................................

Semnătura

Operatorul economic: LIDL Discount SRL

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura


Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

ANEXA nr. 2 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic LIDL Discount SRL în anul școlar 2019-2020

Nivelul 3 de calificare*1 conform Cadrului național al calificărilor

Calificarea profesională: Comerciant vânzător

Clasa82 a IX-a

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică58 59 60 61

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară62

5

5

200 lei/lună

11 luni

11000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)63 64 65

5

5

Aprox. 200 Iei

(de 2 ori pe an)

2000

Asigurare de răspundere civilă în . cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii86

Echipament de lucru8'

5

5

Aprox. 800 lei

4000

Echipament de protecție66

5

5

Aprox. 100

RON

500

Transport la și de la locul de practică67

5

5

Aprox 5 lei/zi (se calculează în funcție de domiciliul elevului)

25de zile

625

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică911

5

5

Aprox. 10

25de zile

1250

lei/zi (în funcție de tipul de masă oferit -sandwich, prânz cald, tichet)

Rechizite necesare pe perioada practicii91

5

5

100 lei

500

Premii pentru stimularea performanței911

Altele:........

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

‘‘W*'        *-:■

■........

19.875 lei

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Se va scădeaprqporțional din cuantumul bursei(200 lei) suma de 10 lei la fiecare 6 absențe nemotivate.

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

Minim nota 7 la modulele de specialitate, se diminuează bursa la 70% dacă se scade la nota 6 50% dacă se scade la nota 5

Dacă se scade sub nota 5 nu se mai acorda bursă

Rezultate Ia evaluări teoretice și practice

Minim nota 7, se diminuează bursa la 70% dacă se scade la nota 6

50% dacă se scade la nota 5

Dacă se scade sub nota 5 nu se mai acorda bursă

Rezultate la evaluarea comportamentală și de atitudine

Minimum nota 8.

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Obligatoriupentruelevanualînainte de începereastagiului de practică

Examinările de medicinamuncii se asigură conform legii de unitatea de practică.

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

Se încheie de unitatea de practicăpentruperioadastagiilor de practică.

Asigurarea de răspunderecivilă se încheie pe perioadastagiilor de practică

Echipament de lucru

Este pus la dispozițiaelevului de unitatea de practică.

Purtareaacestuiaesteobiigatorie.

Echipament de lucru, înfuncție de activitateadesfășurată: echipament de imagine, salopete de lucru, tricouri de

 • 90 Componentă recomandată

Componentă recomandată

 • 92 Componentă opțională

 • 93 Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de

exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, "pentru toți elevii, la începutul anului șco/or”,referitor la transport: “asigurat pentru toți elevii practicanți, cu mijloacele de transport ale firmei" sau "decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ..." etc, în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. "pentru performanțe deosebite obținute la......." etc.)

30

lucru, etc.

Echipament de protecție

Este pus la dispozițiaelevului de unitatea de practică.

Purtareaacestuiaesteobiigatorie.

Pus la dispozițieobligatoriu de unitatea de practicăînfuncție de domeniulîn care se desfășoarăactivitatea de practică.

Transport la și de la locul de practică

Se decontează transportul pe perioada stagiilor de practică.

Se condiționează de prezența la practică.

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Prezență în fiecare zi de practică în unitatea de practică. Se acordă o masă de prânz/sandwich per zi de practică în unitatea de practică.

Masa se acordă sub forma de masă caldă/sandwich sau similar pentru fiecare zi de practică desfășurată în unitatea de practică.

Rechizite necesare pe perioada practicii

Se acordă la semnarea contractelor individuale.

Caiet, pix, creion

Premii pentru stimularea performanței

-

-

Altele:........

-

-

Operatorul economic: LI DL Discount SRL

Reprezentant legai (numele ți prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura
Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

94


ANEXA Nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică68 69 70 SC SELGROS SRL privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2019-2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare94 conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Comerciant vânzător

 • 3. Număr de elevi71 alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa a IX-a72 73, nr. de elevi 10

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilorClasa a IX-a99

Modulul de pregătire74

Laborator/Instruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

I. Bazele contabilității

Laborator tehnologic

-

Instruire practică

-

II. Economia întreprinderii

Laborator tehnologic

34

34

Instruire practică

-

III. Calitatea produselor și a serviciilor

Laborator tehnologic

34

34

Instruire practică

-

Stagiul de pregătire practică (CDL)

150

150

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje,

echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătireprofesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

  Verificat,

  Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea


Clasa1"1 alX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării10î

Matern prime, materiale75 76 77 asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

SC SELGROS SRL

URI 4 Organizarea activității unităților economice

Tablă, flipehart, calculator, videoproiector, imprimantă, literatură de specialitate, auxiliare didactice, mostre de ambalaje, ustensile pentru determinarea proprietăților și a caracteristicilor mărfurilor

URI 5 Asigurarea calității produselor și a serviciilor

Stagiul de pregătire practică (CDL)78 79 80

Material de specialitate, materiale consumabile

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor1115

Clasa16

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materialeasigurate de către:

Unitatea de învățământ:

SC SELGROS SRL

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:107 -

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Elie Radu Reprezentant legal (numele și prenumele):.................................

Funcția:.........................................

Semnătura

Verificat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,         i

Operatorul economic: SC SELGROS SRL

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura

Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgcta Vișan

ANEXA nr. 2 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic SC SELGROS SRL în anul școlar 2019-2020

Nivelul 3 de calificare1119 conform Cadrului național al calificărilor

Calificarea profesională: Comerciant vânzător

Clasa11* a IX-a
1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică81 82 83 84 85 86

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoarea totală (=3*4*5) (Iei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară87 88 89 90 91

10

10

200 lei/lună

11 luni

22000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)11

10

10

Aprox. 150 lei

1500

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii87

10

10

Aprox. 200 lei

2000

Echipament de lucru

4

10

10

Aprox. 300 lei

3000

Echipament de protecție11(1

Transport la și de la locul de practică11'

10

10

Aprox 5 lei/zi (se calculează în funcție de domiciliul elevului)

25de zile

1250

Asigurarea unei mesei/z± la locul de practică

10

10

Aprox. 15

25de zile

3750

lei/zi (în funcție de tipul de masă oferit -sandwich, prânz cald, tichet)

Rechizite necesare pe perioada practicii92 93

10

10

40 lei

400

Premii pentru stimularea performanței1211

Altele:........

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

-   :v:

33.900 lei

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare94

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Se va scădeaproporțional din cuantumul bursei(200 lei) suma de 10 lei la fiecare 6 absențe nemotivate.

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

Minim nota 7 la modulele de specialitate, se diminuează bursa la 70% dacă se scade la nota 6 50% dacă se scade la nota 5

Dacă se scade sub nota 5 nu se mai acorda bursă

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7, se diminuează bursa la 70% dacă se scade la nota 6

50% dacă se scade la nota 5

Dacă se scade sub nota 5 nu se mai acorda bursă

Rezultate la evaluarea comportamentală și de atitudine

Minimum nota 8.

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii     în     vederea

efectuării     stagiului     de

pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

Obligatoriupentruelevanualînainte de începereastagiului de practică

Examinările de medicinamuncii se asigură conform legii de unitatea de practică.

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

Se încheie de unitatea de practicăpentruperioadastagiilor de practică.

Asigurarea de răspunderecivilă se încheie pe perioadastagiilor de practică

Echipament de lucru

Este pus la dispozițiaelevului de unitatea de practică.

Purtareaacestuiaesteobligatorie.

Echipament de lucru, înfuncție de activitateadesfășurată: echipament de imagine, salopete de lucru, tricouri de lucru, etc.

Echipament de protecție

Este pus la dispozițiaelevului de unitatea de practică.

Purtareaacestuiaesteobligatorie.

Pus la dispozițieobligatoriu de unitatea de practicăînfuncție de domeniulîn care se desfașoarăactivitatea de practică.

Transport la și de la locul de practică

Se decontează transportul pe perioada stagiilor de practică.

Se condiționează de prezența la practică.

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Prezență în fiecare zi de practică în unitatea de practică. Se acordă o masă de prânz/sandwich per zi de practică în unitatea de practică.

Masa se acordă sub forma de masă caldă/sandwich sau similar pentru fiecare zi de practică desfășurată în unitatea de practică.

Rechizite necesare pe perioada practicii

Se acordă la semnarea contractelor individuale.

Caiet, pix, creion

Premii pentru stimularea performanței

-

| Altele:........

-

-

Operatorul economic: LIDL Discount SRL

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Avizat,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu,

Georgcta Vișan

1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru perioada anului școlar 2019-2020


Nr. crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Sectorul 3 al Municipiului București robert sorin Negoiță

Primar

Semnătura


Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,


Responsabilitățile tutorelui95

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care Ie afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale cuniculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele Ia evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

Operatorul economic: REWE Romania

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................


Semnătura

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Elie Radu

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura


Responsabilitățile tutorelui96

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție dc frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

Operatorul economic: HONBACH Centrala SRL


Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Elie Radu

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura

AAEX4 Nr. 4 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, n124


Responsabilitățile tutorelui

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

Operatorul economic: LIDL Discount SRL

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................Funcția;.........................................

Semnătura

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Elie Radu

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura 97


Responsabilitățile tutorelui98

Tutorele are următoarele obligații:

 • a)  să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  să înregistreze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o)  să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

Operatorul economic: SC SELGROS SRL


Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Elie Radu

Reprezentant legal (numele și prenumele):.......................................

Funcția:.........................................

Semnătura


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimsri@iprimarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector3,031084, București

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între operatorii economici Rewe Romania SRL, Hornbach Centrala SRL, Lidl Discount SRL, Selgros Cash&Carry SRL, Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Liceul Tehnologic „Elie Radu" și Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", proiect care promovează și susține dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în Municipiul București, iar prin Hotărârea nr. 154/24.04.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", o primă etapă pentru implementarea cu succes a învățământului dual în unitățile școlare de pe raza Sectorului 3, fapt ce a atras atenția mai multor operatori economici.

în acest sens, operatorii economici Rewe Romania SRL, Hornbach Centrala SRL, Lidl Discount SRL, Selgros Cash&Carry SRL, prin Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, au înaintat Liceului Tehnologic „Elie Radu o solicitare de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru un număr de 33 de elevi pentru calificarea profesională „Comerciant vânzător"

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

CABINET PRIMAR

Pentru a putea fi derulată formarea profesională a elevilor în sistem dual, calificarea profesională „Comerciant vânzător", este necesară semnarea contractului de parteneriat între operatorii economici Rewe Romania SRL, Hornbach Centrala SRL, Lidl Discount SRL, Selgros Cash&Carry SRL, Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Liceul Tehnologic „Elie Radu" și Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere cele prezentate, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 420018/22.05.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON {004 02 r) 34040 ti / 341 07 o FAX (0O40Îri 31803 37 E-MAIL prowctc®i primaney'c

$0$. Mihai Brawu nr. 428. Sector 3,030328, București

Nr. 420018/22.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „comerciant vânzător” -între operatorii economici REWE ROMANIA SRL, HORNBACH Centrala SRL, LIDL DISCOUNT SRL, SELGROS CASH&CARRY SRL, Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Liceul Tehnologic „Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus și sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Conform Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract, având următoarele caracteristici:

 • a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

 • b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

 • c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

 • d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual“ aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Durata studiilor pentru învățământul profesional dual este de 3 ani și permite accesul la o gamă extinsă de oportunități de formare profesională pentru absolvenții învățământului gimnazial. De asemenea, conform aceleiași metodologii, unitățile de învățământ de stat organizează învățământ dual la solicitările operatorilor economici interesați.

Prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", proiect care promovează și susține dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în Municipiul București. Astfel, prin HCL S3 nr. 154/24.04.2018, a fost aprobată promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", o primă etapă pentru implementarea cu succes a învățământului dual în unitățile școlare de pe raza sectorului 3, fapt ce a atras atenția mai multor opratori economici.

în acest sens, operatorii economici REWE ROMANIA SRL, HORNBACH Centrala SRL, LEDL DISCOUNT SRL, SELGROS CASH&CARRY SRL, prin Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, au înaintat la Liceul Tehnologic „Elie Radu o solicitare de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru un număr de 33 de elevi pentru calificarea profesională „comerciant vânzător”, solicitare care a fost aprobată de către Inspectoratul General al Municipiului București.

Date fiind cele prezentate, pentru a putea fi derulată formarea profesională a elevilor în sistem dual, este necesară semnarea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual. Astfel, anexăm prezentului raport modelul de contract ce se impune a fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 3


Nr. 438847/06.06.2019


TELEFON (004 OJ>) 34040 h / 341 0711 FAX (0040:1131S 03 37 E MAIL praiecte®primaric}.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428 Sector 3,030328, București

ffâh6c#r"

Către,

Cabinet Primar


Ref. la: proiectul de hotărâre privind încheierea

contractului de parteneiiat pentru formareaȚ


profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „comerciant vânzător” între operatorii economici REWE ROMAN1A SRL, HORNBACH Centrala DISCOUNT SRL, SELGROS CASH&CARRY SRL, Asociația Camera de Comerț și Indus Româno-Germană, Liceul Tehnologic „Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 420018/22.05.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul H.C.L.S.3 privind încheierea contractului de parteneiiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, pentru calificarea profesională „comerciant vânzător”, între operatorii economici REWE ROMANIA SRL, HORNBACH Centrala SRL, LIDL DISCOUNT SRL, SELGROS CASH&CARRY SRL, Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Liceul Tehnologic „Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului București.


1

Se completează pentru toate nivelurile de calificare și clasele prevăzute a fi cuprinse în clase de început, în învățământul dual, în anul școlar imediat următor încheierii prezentului contract (se elimină nivelurile de calificare și clasele care nu vor fi cuprinse în învățământul dual).

2

Acest alineat se elimină în situația unui singur operator economic partener de practică semnatar al prezentului contract.

3

Durata contractului se stabilește astfel: numărului de luni de la data semnării contractului până la data începerii anului școlar + numărul de luni ale duratei de școlarizare în învățământul dual + numărul de luni până la susținerea examenelor finale de certificare a calificării profesionale.

4

5

Se înlocuiește cu Consiliului județean, în cazul învățământului special.

6

Numărul de luni se stabilește ca fiind egal cu numărul de luni de la data semnării contractului până la sfârșitul primului an școlar pentru care se organizează formarea elevilor,

7

8

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la pct. 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățămîntul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar precizat la art. 2 din contractul de parteneriat.

9

Se completează unitățile de competență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la pct. 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

10

Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.

11

Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

12

Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

13

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar respectiv.

14

Se menționează, după caz, investițiilepe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. în cazul în care investițiile respective se realizează în colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună.

Verificat,                                                                                                                                Avizat,

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu                                                                Direcția Juridică

Comunitatea                                                                                  Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Șef Serviciu,                                                                                                             Șef Serviciu,

15

Acesta anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică șiprimește un număr de identificare pentru fiecare dintre acești a (anexa nr. 2.1, anexa nr. 2.2 etc.)

16

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

17

~6 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

7 Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - nr de elevi previzionat pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

18

 • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-ai doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

19

Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroreticăși practică din anul școlar respectiv

20

Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicațiiși recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

21

Componentă importantă

22

Componentă obligatorie

23

Componentă obligatorie

24

Componentă importantă

25

Componentă recomandată

26

Componentă recomandată

27

Componentă opțională

7 Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, “pentru toți elevii, la începutul anului școlar”,referitor la transport: “asigurat pentru toți elevii practicanți, cu mijloacele de transport ale firmei" sau “decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ... " etc. în cazul acordării de premii se preciz ^criteriul sau alte aspecte relevante (ex. “pentru performanțe

28

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la pct. 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățămîntul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar precizat la art. 2 din contractul de parteneriat.

29

Se completează unitățile de competență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la pct. 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

30

Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.

31

Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

32

Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

33

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar respectiv.

5 *Se menționează, după caz, investițiilepe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. în cazul în care investițiile respective se realizează în colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună.

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Geofgeta Vișan

34

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică șiprimește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (anexa nr. 2.1, anexa nr. 2.2 etc.)

35

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivei de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

36

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

37

Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - nr de elevi previzionat pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

38

Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroreticăși practică din anul școlar respectiv

39

7 Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicațiiși recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

40

Componentă importantă

41

Componentă obligatorie

42

Componentă obligatorie

43

Componentă importantă

44

Acesta anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică șiprimește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc.).

45

Se menționează denumirea operatorului economic.

46

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.l din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual.

47

Se precizează numărul previzionat de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/a Xl-a etc. (în fimeție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la ari. 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

0 Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

48

 • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

49

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

50

Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

51

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la pct. 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățămîntul dual în calificarea menționată la pct, 2, pentru anul școlar precizat la art. 2 din contractul de parteneriat.

52

Se completează unitățile de competență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la pct. 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

53

Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante.

54

Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic.

55

Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

56

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar respectiv.

57

Se menționează, după caz, investițiilepe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. în cazul în care investițiile respective se realizează în colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună.

Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

58

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică șiprimește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (anexa nr. 2.1, anexa nr, 2.2 etc.)

59

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

 • 2 Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

 • 3 Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

60

 • - nr de elevi previzionat pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

61

 • - nr, de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

62

"Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroreticâși practică din anul școlar respectiv

63

Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicațiiși recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

64

Componentă importantă

65

Componentă obligatorie

66

Componentă obligatorie

67

Componentă importantă

68

Acestă anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică șiprimește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (Anexa 1.1, Anexa 1.2 etc,).

69

Se menționează denumirea operatorului economic.

70

"informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.l (fin contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică cu elevii în învățămîntul dual,

71

Se precizează numărul previzionat de elevi în clasa a IX-a respectiv numărul de elevi cuprinși în clasa a X-a/a Xl-a etc. (în funcție de anul școlar pentru care se semnează prezenta anexă), din generația de elevi prevăzută la art. 2 din contractul de partneriat, cu care operatorul economic respectiv va încheia contracte de pregătire practică în învățământul dual pentru calificarea mai sus menționată.

72

Se menționează, în funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

 • - clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract), se adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

73

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă mai sus menționată.

74

Se completează toate modulele conform denumirii acestora din Planul de învățământ.

75

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la pct. 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățămîntul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar precizat la art. 2 din contractul de parteneriat.

76

Se completează unitățile de competență (UC)/unitățile de rezultate ale învățării (URI) asociate modulelor de la pct. 4 pentru care pregătirea practică (laborator tehnologic/instruire practică) se realizează în unitatea școlară. Denumirea UC/URÎ se completează conform Standardului de pregătire profesională în vigoare.

77

Se menționează categoriile mari de materii prime și materiale (rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale, materiale consumabile) și, după caz, detaliile relevante,

78

Pentru eventuale perioade din stagiile de pregătire practică (CDL) în răspunderea operatorului economic, organizate în unitatea de învățământ, materiile prime și materialele necesare se asigură de către operatorul economic,

79

Se completează la începutul ultimului an de pregătire.

80

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă menționată la punctele 3 și 4, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de practică în învățământul dual în calificarea menționată la pct. 2, pentru anul școlar respectiv.

,07Se menționează, după caz, investițiilepe care operatorul economic se angajează să le realizeze pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii (spații de învățământ, echipamente de natura mijloacelor fixe) și valoarea estimativă a acestora. Se vor adăuga precizări privind înregistrarea proprietății, drepturile de utilizare pe parcursul contractului, precum și dreptul de proprietate asupra acestora după finalizarea contractului. In cazul în care investițiile respective se realizează în colaborare cu ceilalți parteneri, se precizează acest lucru și se indică valoarea estimativă a contribuției operatorului economic la investiția comună.

Avizat, Direcția Juridică Serviciul legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgcta Vișan

81

Acesta anexă se completează anual, distinct pentru fiecare operator economic partener de practică șiprimește un număr de identificare pentru fiecare dintre aceștia (anexa nr. 2.1, anexa nr. 2.2 etc.)

82

Informațiile din această anexă se structurează pe fiecare nivel de calificare și calificare profesională menționate la art.2din contractul de parteneriat, pentru care operatorul economic respectiv încheie, pentru anul școlar respectiv, contracte de pregătire practică cu elevii în învățămîntul dual.

83

Se completează câte un tabel pentru fiecare clasă, pentru care operatorul economic respectiv încheie contracte de pregătire practică în învățământul dual în calificarea mai sus menționată, pentru anul școlar respectiv.

84

Se trece, funcție de anul școlar pentru care se semnează anexa:

85

 • - nr de elevi previzionat pentru clasa a IX-a (în cazul primului an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a X-a (în cazul celui de-al doilea an școlar pentru care se încheie prezentul contract);

 • - nr. de elevi în clasa a Xl-a (în cazul celui de-al treilea an școlar pentru care se încheie prezentul contractase adaugă ani școlari, în funcție de duarata de pregătire conform nivelului de calificare.

l2Componentă obligatorie în învățământul dual. Bursa lunară se acordă tuturor elevilor, la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin egală cu aceasta), pentru toată perioadă de pregătire teroreticăși practică din anul școlar respectiv

86

Componentă importantă pentru certificarea capacității medicale pentru efectuarea practicii, a eventualelor contraindicațiiși recomandări medicale relevante pentru condițiile de practică etc.

87

Componentă importantă

88

Componentă obligatorie

89

Componentă obligatorie

90

Componentă importantă

91

Componentă recomandată

92

Componentă recomandată

93

Componentă opțională

94

Pentru componentele pentru care nu se prevăd condiții specifice, se pot completa doar mențiuni generice, după caz (de

exemplu, în cazul examinărilor de medicină a muncii, "pentru toți elevii, la începutul anului școlar",referitor la transport: “asigurat pentru toți elevii practicanți, cu mijloacele de transport ale firmei" sau "decontarea cheltuielilor pe bază de abonament ... ” etc. în cazul acordării de premii se precizează criteriul sau alte aspecte relevante (ex. “pentru performanțe deosebite obținute la......." etc.)

36

95

 • 122 Operatorul economic împreună cu unitatea de învățământ pot conveni de comun acord să completeze lista cu alte responsabilități pentru tutore.

Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

96

Operatorul economic împreună cu unitatea de învățământ pot conveni de comun acord să completeze lista cu alte responsabilități pentru tutore.

Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

97

 • 124 Operatorul economic împreună cu unitatea de învățământ pot conveni de comun acord să completeze lista cu alte responsabilități pentru tutore.

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

98

Operatorul economic împreună cu unitatea de învățământ pot conveni de comun acord să completeze lista cu alte responsabilități pentru tutore.

Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan