Hotărârea nr. 312/2019

HCLS3 nr.312 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la HCLS 3 nr. 396/31.08.2018 referitoare la indicatori ehnico-economici aferenti obiectivului de investiție „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1

- Colegiul Tehnic «AnghelSaligny»”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 440264/CP/07.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 438878/06.06.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

  • -  HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București”;

  • -  Adresa nr. 669/01.04.2019 a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”;

  • -  Adresa nr. 439015/06.06.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

A

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCLS3 nr. 154/26.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual

- HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 396/31.08.2018 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.NR. 312

DIN 13.06.2019

ANEXA la HCLS3 nr........../

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

Lucrările de intervenție constau în reabilitarea și amenajarea Blocului C5 - Cămin -Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, cu regim de înălțime P+4E, amplasat în Str. Aleea Buchetului nr. 1.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-FINANCIARI AI INVESTIȚIEI

9 Indicatori valorici (lei, inclusiv TVA):

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, 5 141 603,64 lei din care

Construcții-Montaj (C+M): 3 997 831,79 lei

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE:

Arhitectură - lucrări de reparații, reabilitare, modernizare Rezistență - lucrări de reparații, reabilitare, modernizare Instalata, electrice - lucrări de reparații, reabilitare, modernizare Instalații sanitare - lucrări de reparații, reabilitare, modernizare Instalații termice - lucrări de reparații, reabilitare, modernizare

Elaborat:


Asocierea Concrete & Design S Bau Stark S.R.L.

Yardman S.R.L.

Fortiori Consulting S.R.L.
CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la

HCLS 3 nr. 396/31.08.2018 referitoare la indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Lucrări de investiții la Bloc CS - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 ~ Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»"

Investiția în reabilitarea și amenajarea Blocului C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny» este generată de necesitatea asigurării infrastructurii școlare pentru dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în Sectorul 3 al Municipiului București.

Prin Hotărârea nr. 396 din 31.08.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»", în vederea modernizării și reabilitării imobilului, pentru ca acesta să poată găzdui în condiții optime, elevii din provincie care aleg să studieze la clasele de învățământ dual organizate de colegiile și liceele din Sectorul 3.

Totodată, prin Hotărârea nr. 515 din 30.10.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziițiile publice, atribuirea execuției lucrărilor către societatea Algorithm Residentîal S3 SRL.

întrucât, prin adresa nr. 669/01.04.2019, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" a solicitat demararea lucrărilor doar în zona cuprinsă între axele A și J, a fost necesară elaborarea unui nou proiect tehnic șl, în consecință, a unor noi indicatori tehnico-economici în conformitate cu noua soluție tehnică propusă de către proiectantul societatea Yardman SRL.

Având în vedere cele menționate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 438878/06.06.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


AÎj A     PRIMÂRIA^^

SECTORULUI < BUCUREȘTI*^!DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

TELEFON (004 021) 340 4011 / 341 0711 FAX (004 or IJ18 03 37 E-MAIL proiecte® primaricj.fo

Șos. Mihai Bravu nr. 428 Sector 3,030328. București

Nr. 438878/06.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind abrobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Angliei Saligny»”

în vederea modernizării și reabilitării imobilului Bloc C5 (cămin) al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, pentru ca acesta să poată găzdui în condiții optime elevii din provincie care aleg să studieze la clasele de învățământ dual organizate de colegiile și liceele din sectorul 3, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a demarat, în anul 2018, procedurile impuse de legislație.

Astfel, prin H.C.L.S.3 nr. 396/31.08.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»’’, iar prin H.C.L.S.3 nr. 515/30.10.2018 a fost aprobată atribuirea execuției lucrărilor către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L.

Prin adresa nr. 669/01.04.2019 a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” s-a solicitat demararea lucrărilor în zona cuprinsă între axele A și J. Astfel, lucrările de reabilitare se pot realiza doar asupra unei singure jumătăți din cămin, fapt ce a reclamat elaborarea unui nou proiect tehnic și, în consecință, a unor noi indicatori tehnico-economici în conformitate cu noua soluție tehnică propusă de către proiectantul S.C. Yardman S.R.L.

Date fiind cele prezentate, se impune ca noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»” să fie supuși aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/rn cu TVA

Euro/m tara TVA I

VALOARE INVESTIȚII

din care:

5,141,603.64

1,111,986.60

512.80

432.85

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,997,831.79

864,620.40

398.73

335.07

I2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

C+M cu Tva

Regim de inaltime

P+4E

|3.CAPACITATI

Suprefata

2168.45

1843.64 ie i/m2

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

VALOARE C+M, mii lei cu TVA

Fonduri proprii ale Primăriei Sector 3

| 100.00%

3,997,831.79

Se propun lucrări de:

ARHITECTURA - lucrări de reparații, reabilitare, modernizare REZISTENTA - lucrări de reparații, reabilitare, modernizare INSTALAȚII ELECTRICE - lucrări de reparații, reabilitare, modernizare INSTALAȚII SANITARE - lucrări de reparații, reabilitare, modernizare INSTALAȚII TERMICE - lucrări de reparații, reabilitare, modernizare

Data: AUGUST 2018

Beneficiar,


Kt r,r crT

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuiel-

Z

Valoare

(tărfiTvAj LEJ

3

TVA

LEI

5

Valoare

(inclusiv 1VA| LEI

fi

jCapitelu!! Che.'t'i'și punt-' sJsiccss:              twwsuft;

| 1.1

Obținerea terenului

0.0

0 0.0

0                 o.ooi

1.2

Amenajarea terenului

0.0

0 0.0

0 0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

19,252.8

8                          3,658.0

5           22,910.93

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prctecțja utilităților

0.0

0 0.0

0 0.00

TOTAL CAPITOL1

19,252.8

3,658.0

5           22,910.93)

Capftolut 2                                               (Mocttvnhii

LL’Uk''MB '-IKM

Mf.                       > S*’.■:

TOTAL CAPITOL 2

ț            6,092.5-

l|                           1,157.51

7,250.12)

Capitolul® Cf                                    fwfci

’T<rr vr    MV

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.0C

0.0C

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.0C

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentațji-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizași

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

36,109.99

6,860.90

42,970.89

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3,912.60

743.39

4,655.99

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabiiitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

59,300.27

11,267.05

70,567.32

J 354

Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

19,685.24

3,740.20

23,425.44

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

89,378.35

16,981.89

106,360.24

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție                                             |

0.00

0.00

o.ooi

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

fisistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

re perioada de execuție a lucrărilor

9,699.98

1,843.00

11,542.98

| 3.8.1.2 j

entru participarea proiectantului ia razele mciLlbe in prograMUI dă COritrol al jcrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în ConstrucȘi

0.00

0.00

0.00

|   3.8.2    [

lirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

218,086.43

41,436.42

259,522.85

4.1

Construcții și instalași

2,891,652.39

549,413.95

3,441,066.34

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

105,701.20

20,083.23

125,784.43

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

370,881.42

70,467.47

441,348.89

| 44

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

[     4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

[TOTAL CAPITOL 4

3,368,235.01

639,964.65

4,008,199.67

Capitolul 5: ĂH» cheltuieli

Beneficiar:

Denumire:

Adresa:

Faza:


Primăria Sector 3

"Lucrări de investirii la bloc C5 Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 - Colegiul Tehnic Anghel Sallgny* Str, Aleea Buchetului nr.3-5, Sector 3, București

D.T.A.C.


DEVIZ GENERAL


'Lucrări de investiții la bloc C5 Cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 - Colegiul Tehnic Anghel Sallgny”In lei / euro la cursul BNR


Ad=2168,45

4.62380


mp

curs inforeuro al lunii august 2018


cotaT.VA. 0.19000Data: 2019

Beneficiar, Primăria Sector 3


întocmit,

SC YARDMAN SRL


îYi

YakIjman
Bd.Nicolae Grigorescu nr.12, Sector 3, București - Telefon / Fax : 021 - 3402654 COLEGIUL TEHNIC “ ANGHEL SALIGNY “

E-mail: anghel_saligny@yahoo.com; Pag web : www.anghel-salignv.info.ro

Nr

Către,

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că lucrările de construcții pentru intervenții la clădirile existente, ce au in vedere obiectivul de investiții- bloc C5 -Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 , se vor desfășura in zona cuprinsa intre axele A si J, conform Anexei.

Vă mulțumim !


ADMINISTRATOR

Enachfc Razvan


SFH-

ASg

2#


samara

P.12

Ac 174 m*


KW Ac Hm1


1

■ fi,    2.40 h

JJM ,    1.B0

1

-142  .

1J0-

i M

2   i

1

l.M

1 . JA *

1J0

I

IA. »LM L

1A

*

1J0   , t*â

1JD

1.48

i.ao .

1

M

1 1.80

iru»

1 so

I

■ 1.45 > W--------

'    3.30

3.30

1 1

3.30

3.30

130

1

3.30

130

-Jn

ISO

3.60

3J0

—»—

J

_

-- -

SB.14

D

i]

ii

s

► ®

3

D

B

fl

c

E-01A

G

&

Q

3

a

b


Zona portar

Zor ren

Zone Numbw

t igeri

£      ita

Partmwnj

Numt

începeri

SuoraWa

Parimatni

P.01

Ho »et ♦ C*M wwfl

10.12

23.10

Ws

Coridor

31.30

5â.lă

P.02

Anexa

S.U

0.10

P.M

Anexa

5.14

ie

P.03

Coridor

31J9

S2

£27

Moi Meta + Capa eoarll

î5

2118

P04

a.s. * auturi

17.55

H.tf.

mina

17.se

a<4»

p.ol

Camera

17,24

22.3?

pjs

Camere

is.ee

2556

P.M

Camera

1JjU

?i ai n« “n

P.30

531

re--. - ■ ■■   . — -

1J6

4.W


AM A     PRIMĂRIA^)

UO' SECTORULUI < bucurești^^J


DIRECȚIA STRATECI1 Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


www.primarie3.rO'


TELEFON (004 011) 540 40 11 / 541 07 11 FAX (004 ou 1 Jt8 03 37 E-MAIL proiecte® primsricj.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428. Sector 3.030328, București


romania2019.eu

-i«jiecîn;Ja Rorârrei ta CansiiiJ Uniunii Su’cpene


Nr. 439015 / 06.06.2019


Către,

Cabinet Primar


Ref. la: proiectul de hotărâre privind abrobarea noilor indicatori tehnico-e obiectivului de investiție „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buqifi - Colegiu] Tehnic «Anghei Saligny»”Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 438878/06.06.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul H.C.L.S.3 privind abrobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghei Saligny»”, cu anexele aferente.