Hotărârea nr. 311/2019

HCLS3 nr.311 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Demolare și construire Creșa Trapezului”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:
  • -  Expunerea de motive nr. 442208/CP/10.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 439409/06.06.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

Adresa nr. 439415/ 06.06.2019, a Direcției Administrative și Management Informațional — Serviciul Administrativ.

în conformitate cu prevederile:

  • -   Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului „Demolare și construire Creșa Trapezului”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și ManagemeInformațional -Serviciul Administrativ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezente/hotărâri.ANEXA


LA HCLS3 NR..


J.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

„Demolare si reconstruire Cresa Trapezului”

Lucrările de intervenție consta in demolarea construcției existente, rezultând astfel un teren liber de construcții si propunerea unui corp de clădire nou cu regim de înălțime P+2Etaje+Terasa Circufabila, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari, impreuna cu spatiile tehnice si administrative, respectiv o terasa amenajata care va funcționa ca o extensia a curții.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEi INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,            16.116.166,99 lei,

din care

constructii-montaj (C + NI);                            12.167.895,80 lei.

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

« 500 copii (din care 100 anteprescolari si 400 preșcolari) • 7 grupe din care 6 de 15 copii si una de 10 copii-sugari • 20 de grupe de cate 20 de copii • Regim de înălțime: P+2E+Terasa circula bila • Ad = 3111mp

• Ac = 1037 mp


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L.


Pag 1 din 1


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0SECTOR 3


I4, București


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr

n„. feoc.Zoig


la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Demolare si construire Creșa Trapezului"

Investiția în unîtățiîle de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București este dată de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor din zonă.

Conform Hotărârii nr. 488 din 12.10.2017 Consiliul Local al Sectorului 3, a aprobat încetarea dreptului de folosință gratuită al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 asupra imobilului în care funcționează „Creșa Trapezului", imobil aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, până la finalizarea lucrărilor de modernizare, extindere și reamenajare a clădirii .

Lucrările de intervenție constau în demolarea construcției existente, rezultând astfel un teren liber de construcții și propunerea unui corp de clădire nou cu regim de înălțime P+2Etaje+Terasa Circulabilă, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari, în timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari, împreuna cu spațiile tehnice și administrative, respectiv o terasă amenajată care va funcționa ca o extensie a curții.

Urmare elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Demolare si construire Creșa Trapezului”, au rezultat următorii indicatori tehnico economici, (vezi anexă la prezentul raport de specialitate) după cum urmează:

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,         16.116.166,99 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):                       12.167.895,80 lei.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 439409/06.06.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV


TELEFON (004021} 3404011 /341 0711 FAX (004 021} 318 03 04E-MAILadministraliv@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,030328, București

Nr. 439409/06.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Demolare si reconstruire Cresa Trapezului”

Imobilul Cresa Trapezului, din Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, construcție Sp+P+IE, este aflat in domeniul public al Municipiului București, conform HCGMB nr 186/2008 si dat în administrarea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS nr.35/2001. In baza HCLS 488/2017, s-a încetat dreptul de folosința gratuită al DGASPC sector 3, asupra imobilului menționat, până la finalizarea lucrărilor de demolare și reconstruire a Creșei Trapezului.

Lucrările de intervenție constau în demolarea construcției existente, rezultând astfel un teren liber de construcții și propunerea unui corp de clădire nou cu regim de înălțime P+2Etaje+Terasa Circulabila, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari, in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru preșcolari, împreuna cu spatiile tehnice si administrative, respectiv o terasa amenajata care va funcționa ca o extensie a curții.

Urmare elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Demolare si reconstruire Cresa Trapezului”, au rezultat următorii indicatori tehnico economici, (vezi anexa la prezentul raport de specialitate) după cum urmeaza:

Valoarea cursului de conversie mediu BNR- 1 EURO= 4,7300

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,         16.116.166,99 lei,

din care

constructii-montaj (C + M):                  12.167.895,80 lei.

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
  • •  500 copii ( din care 100 anteprescolari si 400 preșcolari)

  • •  7 grupe din care 6 de 15 copii si una de 10 copii-sugari

  • •  20 de grupe de cate 20 de copii

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

  • •  Regim de inaltime: P+2E+Terasa circulabila

  • •  Ad = 3111 mp

  • •  Ac = 1037 mp

Privind anexa, principalii indicatori tehnico-economici și având în vedere necesitatea aprobării indicatorilor tehnico economici afercnți documentației tehnico-economice- pentru obiectivul „Demolare si reconstruire Cresa Trapezului”, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 3, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Demolam si reconstruire - Crea Trapezului

Nr.crt.

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de cheltuieli

| Valoare    TVA}

TVA

| Valoare (IndusfvTVA)

(iei

lei

Iei

1

2

!                    3

4

i                    5

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea sl omenajoreo terenului

1.1.

Obținerea terenului

-

1.2.

Amenajarea terenului

30.636,96

5.82X02

36.457,98

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea Ia starea inițială

51.061,60

9.70170

60.76330

IA.

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla utUtăților

-

-

TOTAL CAPITOL 1

B1S8, se

15.577,73

97,22139

Capitolul 1

Cteftufeff pentru asigurarea utOilMtilor necesare obiectivului

24.

(Alimentare cu apt

34.000,00

6.460,00

40A6040

24.

| Canalizare

36.000,00

6.840,00

42.840,00

2.3.

(Alimentare cu gaze naturale

10.000,00

1900,00

1190040

2.4.

(Alimentare cu agent termic

-

-

-

23

(Alimentare cu energie electrică

73.000,00

13370,00

86.87040

16.

[Telecomunicații (telefonie, radlo-tv, etc.)

-

3

27.

(Alte tipuri de rețele exterioare

-

-

2.S

(Drumuri de acces

-

1

-

24

leal ferate industriale

-

i

i                  ....... ...’ ... .

2.10.

(Cheltuieli aferente racordării ta rețele de utiStSți

-

1--------------------------

T“

TOTAL CAPITOL 2

153.000,00

|         29.07040

182.07040

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistentă tehnici

3.1.

' Chelturell pentru studii de teren (geotehnlce, geologice, [hidrologice, hldrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice șl de [stabilitate «terenului pe care se emplaseaza obiectivul de Investiție)

1

i             1.985,00

377,15

7                         -

L

(          2362,15

li—

1 Studii de teren

1.985,00

377,15

2.362,15

2. Raport privind Impactul asupra mediului

i

li

3. Alte studii spedflce

-

> Documentații suport p cheltuieli pentru obținere de avize, [acorduri p autorizații - TOTAL, din care:

— ... .

f

.   1. obțin erei/p re lungirea valabiBtfițfl certificatului de urbanism

-

( 2. obțlnerea/prelunglrea valabilități autorizației de rconstrulre/desfllnțare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

-

3.2.

3. obținerea avizelor fi acordurilor pentru racorduri gl branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoflcare, energie electrică, telefonie, etc.

-

.

1

4, obținere aviz sanitar, sanltar-veterinar ți fltosanltar

-

-

S« obținerea certificatului de nomenclatură stradală ți adresa J

-

-

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu fl înregistrarea terenului tn Cartea Fundară

-

-

7. obținerea avizului PSI

-

-

-

8. obținerea Acordului de Mediu

-

-

-

9» alte avize, acorduri ți autorizații solldtate prin lege

-

-

-

3.3.

Expertiză tehnică

7.500,00

142540

8.92540

34.

Certificarea performanței energetice ți audltul energetic ai clădirilor

309,60

58,82      1

36842

Proiectare -TOTAL din care:

232.922.40      .

44.25536      <

277.17746

1 tema de proiectare

I

I

-

2. studiu de prefiezabHtete

1

|

-

3 studiu de fezabjlltatefdocumentațle de avizare a ucrărilor de IntervențR ți deviz general

50.052,00      J

9.509.88

59.56188

4. documentații tehnice necesare tn vederea obținerii avizeior/acardurilor/autorizațilior

i                            1 "■

;          57.895,20

11000,09

68.895,29

5. verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic fl a detaliilor de execuție

!

-

6. proiect tehnic fi detalii de execuție

124.975,20

23745^9

148.720,49

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7.

Cheltuieli pentru consultanți -TOTAL, din care

-

-

1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

2 Audltul financiar

-

-

-

3A

Asistență tehnică-TOTAL, din care:

160.800,84

30.55216

191353,00

L asistența tehnici din partea proiectantului

7.424,00

141056

8.83456

1 pe perioada deexecuțle a luntrilor

5.224,00

99256

631656

2 pentru participarea proiectantului la 1a2efe induse tn programul de control al lucrlritor de execuție

2.200,00

418.00

2.618,00

_

2 dirigerrțle de șantier

153.376,84

29.141,60

182518,44

TOTAL CAPITOL 3                                                  [        322493,04

10041268

628.906,71

Capitolul 4

Cheftute/I pentru Investiția debtuO

4.1.

iConstrucțif fi instelațfi

9.631.793/4

1830.040,72

11,461833,96

44.

[Mont^ utilaje tehnologice

251.1564»

47.720,02

298.878,02

43,

lutHaje, echlp. tehn. p funcț. cu monta]

1111.35557

211.15756

132251343

4,4,

ÎUtflaJe ieri montaj pi echlp. de transp.

-

-

-

45.

i Dotări

911.0001»

173.090,00

1.084.0901»

4.6.

, Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

11905306/1

2362.008/9

14.167315,10

Capitolul 5

Me cheltuieli

Organizare de șantier

134.323,72

25.52151

!        159.845/3

5.1.

J 1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

107472,72

20419,82

127.89254

j 2. Cheltuieli conexe org. șantierului

26.8511»

5.101,69

31952,69

ÎComlsiaane, cos, taxe, castul creditului

114,491,71

21753,42

136.24543

! 1. Comisioanele șl dobănzile aferente crerfitului băncii 'finanțatoare

-

I 2. Cota aferentă ISC pentru controlul caătățH lucrărilor de ^construcții OSKdh C+M (d. Lege 1Q/1995)

52.041,66

9.887,92

61929,60

5.2.

■ 3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea .teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de 'construcții

1040834

1.97758

H3fi5^2

■ 4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

52.04168

9.887,92

6192950

' 5. TKe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de țconstcuire/desfilnțare (inclusiv taxa timbru QAR ■ 0,5/1000 din valoarea InvesHtlef)

5.112/6     ■

97139

6.08355

S.3,

ÎChefaileli diverse și neprevăzute

613.683,63      !

11659939

730.283,52

5.4.

Icheltulell pentru Informare șl publdtate

12.000,00 1

2.280,00

14.280/0

TOTAL CAPITOL 5

«74499,06     '

166.154, B2

1.040.653,88

Capitolul 6

ChevleH pentru probe tehnologice șl teste fl predare la beneficiar

6.1.

^Pregătirea personalului de exploatare                           î

-

...... I

-

6.2.

«Probe tehnologice și teste                                      j

-

-......!

■V

TOTAL CAPITOL 6                                                  |

..... ..... !

i

TOTAL GENERAL                                                |

13542397/7     i

2573.169,52      !

16.116.166/9

din care C+M                                                          |

10.225.122,52      |

1.942.773,28      1

12.167.895/0

întocmit: asocierea format A chn

CONCASTE t DEU9I «OLUTIONB EJLL


PROIECTANT ELABORATORBAU///

STARK


BAU STARK S.R.L,

Str. Rudenij Nr. 38, Chitită, Jud. Ilfov, Sector 1. București T«fc 0749 998 670,02132049 45 e-mail: office^baustarEro

R«S.Cam.: J23/144/19/01/2016


CUI: RO 30917324
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

TELEFON (004 ou) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 ozi) 318 03 04 E-MAIL administrativ@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,030328, București

Nr. 439415/ 06.06.2019

Către,

CABINET PRIMAR


Ref.: proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici obiectivului de investiții „Demolare si reconstruire Creșa Trapezului”

Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Demolare si reconstruire Cresa Trapezului”;

Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Demolare si reconstruire Cresa Trapezului”.


ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1