Hotărârea nr. 310/2019

HCLS3 nr.310 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia, a imobilului Creșa Trapezului, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, în vederea demolării și realizării unei construcții cu funcțiunea de creșă

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 439032/CP/06.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 436406/05.06.2019 al Direcției Administrative și Managament Informațional - Serviciul Administrativ;

 • -  Nota de constatare nr. 1918/27.05.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 424773/27.05.2019;

 • -  Expertiza Tehnică întocmită de proiectantul general societatea BAUSTARK SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 430729/ 30.05.2019;

 • -  Adresa nr. 436452/05.06.2019 a Direcției Administrative și Managament Informațional- Serviciul Administrativ;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale;

 • -  Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 864 Codul Civil, Titlul VI, Proprietatea publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpului de clădire CI, înscris și identificat în cartea funciară cu numărul cadastral 223708 - CI, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, construcție Sp+P+IE, cu destinația de creșă, în vederea demolării.

(2) Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru desființarea prin demolare a imobilului prevăzut la alin.(l), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de creșă.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional - Serviciul Administrativ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 310

DIN 13.06.2019

CABINET PRIMAR

www.primarie3.rO'


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, 031084. București

romania2019.eu

CABINET PRIMAR

Nr.........;


Președlnjia României Io Consiliul Uniunii Europene

EXPUNERE DE MOTIVE       Data......(QC <9G\

la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia, a imobilului Creșa Trapezului, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, în vederea demolării și realizării unei construcții cu funcțiunea de creșă

Lucrările de modernizare, extindere și reamenajare a imobilului în care funcționează Creșa Trapezului, din Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, construcție Sp+P+IE, au fost atribuite în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziițiile publice, societății Algorithm Residential S3 SRL, contractul fiind cesionat societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, conform Contractului de cesiune nr. 385276/19.04.2019.

în baza autorizației de construire nr. 10/18.02.2019, au fost demarate lucrările asupra obiectivului de investiții, pe parcursul cărora, în urma observațiilor de pe teren, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a adus la cunoștință, printr-o notă de constatare, faptul că structura de rezistență prezintă defecte majore de execuție, identificându-se fisuri transversale ale planșeuluî, monolitizarea fâșiilor de BCA, teren de fundare neomogen, concluzionând ca proiectul existent nu poate fi pus în aplicare, în condițiile identificate.

Ca urmare a efectuării unei noi expertize tehnice, de către Proiectantul general SC BAUSTARK SRL, s-a concluzionat desființarea prin demolare, în regim de urgență, a corpului de clădire CI, situat pe Aleea Prevederii nr.6, Sector 3- Creșa Trapezului, și reconstruirea acestuia.

în conformitate cu prevederile art.10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și art. 2 din OG nr.112/2000, pentru a putea fi demolat imobilul trebuie să treacă din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București.

Având în vedere cele menționate mai sus și luând în considerare raportul de specialitate nr. 436406/ 05.06.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV


TELEFON (004 021) 340 4011 / 341 0711 FAX (004 021) jtS 03 04 E-MAIL adminrstrativ@priiTiarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,030328, București

Nr. 436406/ 05.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia, a imobilului Creșa Trapezului, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, în vederea demolării și reconstruirii Creșei Trapezului

Imobilul Cresa Trapezului, din Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, construcție Sp+P+IE, este aflat in domeniul public al Municipiului București, conform HCGMB nr 186/2008 si dat în administrarea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS nr.35/2001. In baza HCLS 488/2017, s-a încetat dreptul de folosința gratuită al DGASPC sector 3, asupra imobilului menționat, până la finalizarea lucrărilor de modernizare, extindere și reamenajare a clădirii.

In baza Autorizației de Construire nr. 101/ 18.02.2019, au fost demarate lucrările asupra obiectivului de investiții, conform contractului de cesiune nr. 385276/19.04.2019, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, prin care sunt preluate toate drepturile și obligațiile îndeplinirii contractului, de către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL.

în urma observațiilor de pe teren, SC Investiții Spații Verzi S3 SRL a adus la cunoștință, printr-o notă de constatare, nr. 01/ 27.05.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 424773/27.05.2019 referitoare la contractul de lucrări cu obiectul "Lucrări de creșterea eficienței energetice, extindere și modernizare - Creșa Trapezului”, faptul că structura de rezistență prezintă defecte majore de execuție, identificându-se fisuri transversale ale planșeului, monolitizarea fâșiilor de BCA, teren de fundare neomogen, concluzionând că proiectul existent nu poate fi pus în aplicare, în condițiile identificate.

Astfel, s-a dispus realizare unei noi expertize tehnice, de către Proiectantul general SC BAUSTARK SRL , înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 430729/ 30.05.2019, prin care s-a transmis faptul că este necesară modificarea proiectului existent, pentru a se revizui soluția Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul U E 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

pentru asigurarea rezistenței și stabilității construcției și reducerii riscului seismic. Pentru realizarea acestuia, sunt necesare intervenții majore asupra sistemului structural existent pentru consolidarea acestuia, fapt care implică costuri suplimentare. Luând în considerare analizarea stării tehnice a construcției existente, precum și riscul pe care il prezintă acesta pe parcursul execuției lucrărilor, timpul suplimentar de execuție și costurile care depășesc bugetul alocat se impune desființarea imobilului situat pe Aleea Prevederii nr.6, Sector 3- Creșa Trapezului, prin demolare, și reconstruirea acestuia.

în conformitate cu prevederile art.10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și art. 2 din OG nr.l 12/2000, pentru a putea fi demolat imobilul trebuie să treacă din domeniul public în domeniul privat al municipiului București.

Având în vedere cele prezentate prin nota de constatate nr 1/27.05.2019 a Societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 424773/27.05.2019 și Expertiza Tehnică privind starea tehnică a construcției Sp+P+IE existente, precum și concluziile privind realizarea lucrărilor de modernizare și extindere - Creșa Trapezului, întocmită de Proiectantul general SC BAUSTARK SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 430729/ 30.05.2019, anexate prezentului raport, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării.

Director Executiv,Radu Alexaidru Munteanu

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 S.U.A.T.

AUTOmZAȚZE DE DESFEIk'TÂStE

Mr. _d 12 din$6_ .Q_C . 201®

Ca urmare a cererii adresate de PRIMĂRIA SECTORULUI 3  - DIRECȚIA

ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL, cu sediul în Municipiul București, sectorul 3, Cafea Dudești nr. 191, înregistrată la nr. 437362 din 05.06.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

AUTORIZEAZĂ:

Executarea lucrărilor de desființare în regim de urgență pentru:

DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE - CORP CI (CREȘA) ȘI CORP C2 (ANEXĂ) ÎN REGIM DE URGENȚĂ ȘI ORGANIZARE DE EXECUȚIE LUCRĂRI, AFLATE ÎN STARE AVANSATĂ DE DEGRADARE ȘI CARE PUN ÎN PERICOL SIGURANȚA PUBLICĂ

SC - 335,00 mp (C1+C2); SDC = 834,00 mp (C1+C2);

RHexKTtNT C1/C2 = S+P+1E/P;

Având în vedere Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ți completările ulterioare - art 7 alin. (171 - “Primăriile pot dezafecta construcțiile, proprietate a unității administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare șl care pun în pericol siguranța publică, cu excepția construcțiilor monument Istoric, pe bază de autorizație de desființare emisă în condițiile alin. (16), cu obligația de a se întocmi documentații specifice în conformitate cu prevederile cuprinse anexa nr. 1 *.

Imobilul situat în intravilan, compus din teren în suprafață de 2,566 mp. din acte, având nr. cadastral 223708 și construcțiile edificate pe acesta, aparține domeniului public al Municipiului București în baza H.C.G.M.B nr. 186/08.05.2008 emisă de Consiliul General ai Municipiului București, dat în administrarea Consiliului Local Sector 3 conform Hotărârii nr. 35/31.07.2001 și a extrasului de Carte Funciară pentru Informare nr. 223708.

Pentru acest imobil, Primăria Sectorului 3 a emis A.C. nr. 101/18.02.2019 pentru executarea lucrărilor de construire - "Lucrări privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului -corp existent CI creșă, supraetajare și extindere corpuri noi pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar -regim de înălțime S+P+2E".

Obiectul prezentei autorizații este: desființare în regim de urgență a construcțiilor existente - corp Ci (creșa S+P+1E) și corp C2 (anexă parter) și organizare de execuție lucrări, aflate în stare avansată de degradare și care pun în pericol siguranța publică, în vederea evitării eventualelor riscuri rezultate în urma lucrărilor de execuție autorizate cu A.C. nr. 101/18.02.2019 șl asigurării siguranței publice, conform Notei de constatare nr. 01/27.05.2019 întocmită de SPAȚII VERZI S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 1918/27.05.2019, a expertizei tehnice întocmită de expert tehnic ing. Simionescu S. Mihai Eugeniu, atestat MLPAT nr. 61O/A1,A2,A3 și memoriu! de arhitectură întocmit de arh. Ioana Melencu, realizate ca urmare a demarării lucrărilor de execuție. Lucrările se vor realiza în baza Certificatului de urbanism nr. 967/05.06.2019, cu respectarea legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, urmând ca documentațiile tehnico-economîce corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentație de avizare, documentație tehnică - D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuție D.E. - să fie elaborate sl aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor si acordurilor, precum si. după caz, a actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

Sistemul constructiv: Corp CI șl Corp C2 conform expertizei tehnice șl a documentație tehnice - D.T. Organizarea de execuție: se va realiza în incinta proprietății, în conformitate cu prevederile art. 28 iit. a)-g) din HCGMB 120/2010 cu modificările și completările ulterioare.

MICE ALTE LUCRĂRI SUNT INTERZISE. PROIECTANTUL $1 BENEFICIARUL SUNT DIRECT RĂSPUNZĂTORI PENTRU EXACTITATEA ȘI VERIDICITATEA DATELOR ȘI ÎNSOUSURILOR CUPRINSE ÎH DOCUMENTAȚIA CE A STAT LA BAZA EKTTERII PREZENTEI AUTORIZAȚII DE DESFIINȚARE. DOCUMENTAȚIILE TEHHKOdSOQHOMICE CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI FAZB DE PROIECTARE - EXPERTIZĂ TEHNICA. STUDIU DE FEZABIUTATE/DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE, DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ■ D.T., PROIECT TEHNIC - P.T., DETALII DE EXECUȚIE D.E. - URMEAZĂ SĂ FIE ELABORATE ȘI APROBATE PE PARCURSUL SAU LA ÎNCHEIEREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, CU RESPECTAREA AVIZELOR ȘI ACORDURILOR, PRECUM ȘI, DUPĂ CAZ, A ACTULUI ADMINISTRATIV Al AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.

Daci în timpul execuției apar situații care nu au fost prevăzute în proiect, va fi anunțat Imediat proiectantul pentru rezolvarea lor. La execuție se vor proteja rețelele tehnlco-edllltare de distribuție a gazelor naturale, termoficare, apă, canal, rețele electrice și de telecomunicații, căile de rulare ți instalațiile aferente transportului în comun. Utilitățile,..execuția și toate Instalațiile aferente se asigură conform proiectelor șl avizelor de specialitate care fac parte integrantă din prezenta autorizație șl a legilor în vigoare, de respectarea cărora se fac răspunzători beneficiarul, proiectantul șl executantul lucrărilor. £ste obligatorie expunem Panoului de IdenUSeare a Investiției, conform modelului Anexa Nr. 8 din Ordinul        Nr. 339/2009. Persoanele fizice f juridice care

execută lucrări de construcții, modernizări, renovări, demolări, Intervenții edilitare de orice natură etc., din care rezultă deșeuri au obligația de a respecta prevederile art. 28 a). ~ g). din HCGMB nr. 120/30.06.2010, cu modificările și completările ulterioare. Executanții șl beneficiarii lucrărilor au obligația de a asigura, spălarea șl curățarea vehiculelor înainte de ieșirea pe căile publice, pentru transportul materialelor de construcțH (nisip, pietriș, ciment, etc.) sau deșeuri provenite din construcții șl desființare.

Pentru imobilul- teren șl construcții, situat în Municipiul București, sector 3, Aleea PREVEDERII nr. 6

 • - Cartea funciară / încheiere 223ZM. sau nr. cadastral _____;

 • - Lucrări de construcții cu valoare de impunere .„l.fR9iX!î£<2§ Jefc

 • - în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare (D.T.A.D.) nr. JȘSIK&ȘS din 2A1.9, a fost elaborată de S,C,.BAy_ȘIA^KS..&L1, cu sediul în Chitite , județul Ilfov , str. RudgnLnr.JB, respectiv de

- arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tablou! Național al Arhitecților cu nr. 8515, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale Byțynsști a O.A.R..

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. Documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.fi. sau D.T.A.D.) - vizată spre nescfilmbare - , împreună cu toate avizele șl acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte Integrantă din prezenta autorizație.


Nerespectarea întocmai a documentației - D. T. vizată spre nescfilmbare (Inclusiv a avizelor șl acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție/ după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art, 26 afin. (1) din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcțIL


în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (ÎS)-(IS1) din Legea nr. 50/1991 șl cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 8S/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ș! private asupra mediului, in situația în care In timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a Autorizației de Construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă Autorizație de Construire.


B. Titularul autorizației este obligat:

 • 1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formular madel-F.17) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;

 • 2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formular model-F.18) Ia Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București, împreună cu dovada achitării cotei legate de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

 • 3. să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formular modei-F.19) ia Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București, odată cu convocarea comisiei de recepție;

 • 4. să păstreze pe șantier - în perfectă stare - Autorizația de Construire șl Documentația Tehnică - D.T, (P.A.C. + P.O.E. / P.A.D.) vizată spre nescfilmbare, pe care te va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;

 • 5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic ete.), să sisteze executarea lucrărilor, să la măsuri de pază și de protecție șl să anunțe imediat emitentul autorizației, precum șl direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;

 • 6. să respecte condițiile impuse de utilizarea șl protejarea domeniului public, precum șl de protecție a mediului, potrivit normelor generale șl locale;

 • 7. să transporte la .......... (se completează de către emitent) materialele care nu se pat recupera sau valorifica, rămase în

urma executării lucrărilor de construcții;

 • 8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de....-_____zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;

 • 9. la începerea execuției lucrărilor, să monteze Ia loc vizibil "Panoul de identificare a Investiției" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

 • 10. la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze “Plăcuța de identificare a investiției";

 • 11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel nutin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității Autorizației de Construire/Desființare (Inclusiv durata de execuție a lucrărilor);

 • 12. să prezinte “Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor ;

 • 13. să solicite "Autorizația de securitate la incendiu’ după efectuarea recepției la terminarea iucrărilo/sȘu înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendfu";

 • 14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum șl celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;

 • 15. să dedare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele finanâfare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă șl nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a Autorizației de Construlre/Desființare (Inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

Durata de execuție a lucrărilor este de ...U?___LUNI, calculată de la data începerii efective a/lucrărilor (anunțată în

prealabil), sttuaț^Mn'care-Rerioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată


dl HUI t

:o/s^u înainte de punerea înc.


D.


autorizate. /     .* ••

Termenul de<valabilitate'a’autorizației este de ...&L„ LUNI de la data emiterii, ii începute lucrările de execuție autorizate.sc.Utrr»l?TAX4..Taxa de autorizare leva       .........................

Prezenta autorizație a fost transmiși solicitantului direct/prin poștă la data de__.__.

documentația tehnică, împreună cu avizele șl acordurile obținute, vizate spre neschimbate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.


... (__) exemplare) din


PRIMAR,

Roberi Sorin Negoi ță


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE de la data de__.__.____până la data de__,


SECRETAR, Marius Mihăifă


ARHITECT ȘEF


întocmit:.....................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă

Autorizație de Construire / Desființare.

Data prelungirii valabilității.'__■__-____

Achitat taxa de;.._.......................... lei, confonn Chitanței nr.................din__.__.____

Transmis solicitantalui la data de__.__.____direct/prin poștă.Nr.mreg,: 424773

Data inreg.: 27.05.2019

Ora inreg.: 13:19:18

Proveniența: SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București Cuprins: Nota de constantare

Adresa:Bucunestt, Calea Vitan, nr, 154-158, sector. 3

Adresa Lucrare:București, strada Prevederii,AI., nr. 6, sector. 3 Observații: Cresa Trapezului - sit. șantier

Nr. Fife:l

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30, joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campla Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr, 3-5: 021/ 3411 760

l$246£3.l4^tagirtrBtura^irintlnrBghr.ptip?Anz201S&N«ln'ea*424773

vi


N/

2.3- ,Î)T.

Proiect Lucrări de creștere a eficientei energetice, extindere el modernizare - Cresa Trapezului

Adresa: Aleea Prevederii Nr. 6, Sector 3, București

Beneficiar. PRIMĂRIA SECTORULUI 3

NOTA DE CONSTATARE Nr. 01-270519

In prezenta:

 • •  executantului;

 • •   proiectantului general;

 • •   dirigintelui de șantier.

După începerea lucrărilor de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare si extindere construcție existenta Sp+P+E cu funcțiunea de cresa , situata in str. Aleea Prevederii Nr. 6, Sector 3, București, execuție care se va face in baza Autorizației de Construire numărul 268 din 06.05.2019 emisa de Primăria sectorului 3. prin realizarea lucrărilor inițiale de decopertare, desființări parțiale a unor pereți de compartimentare si de desfacere a finisajelor existente, conform proiect, s-au constatat următoarele:

 • - Structura de rezistenta prezintă defecte majore de execuție, situație ce a fost constata in urma decopertarilor ample, altele decât cele realizate preliminar, la faza de proiectare DAU, pentru realizarea expertizei tehnice.

 • - S-au identificat, de asemenea, fisuri transversale ale planseului de peste ultimul nivel in zona de reazem.

* Monolrtizarile fâșiilor de BCA de peste prezintă decalaje In plan si nu sunt monolifizate, existând risc de desprindere si prăbușire a acestora in căzut șocurilor si vibrațiilor care vor fi generate in timpul execuției lucrărilor de extindere si modernizare.

 • - Terenul de fundare este neomogen in imediata apropiere a fundațiilor existente, prezentând in unele zone straturi de umpluturi semiconsolidate si infiltrații de apa inerta in pamant. Acest fapt a fost relevat in urma săpăturilor realizate perimetral.

In concluzie, soiutille din proiectul existent nu se pot aplica in condițiile identificate in urma începerii lucrărilor de execuție.

Luând in considerare aspectele enumerate mal sus, va rugam sa dispuneți soluția tehnica adaptata pentru continuarea lucrărilor.

Data:                                                                întocmit,';-<X

27 05.2019


Sef sai

Ing. Pasparuge

|                        santieiș


.șj»AN.AraxAUT. NR. 00020948

DOMENtNSUfiDOMENJI: 'J

2.3

Data inreg,: 30.05.2019

Ora inreg.: 16:00:24

Proveniența: SC BAU STARK SRL

Telefon: 0314 378 831

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:județul Ilfov, localitatea Chitila, strada Rudeni, nr. 38

Adresa Lucrare:București

Observații: Ref. lucrări reabilitare Cresa Trapezului - pv. predare primire : expertiza tehnica si pct. de vedere proiectant

Nr. File: 17

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marii, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

19i2.1M.3.l4/|>s3mgi3vahrfa;p«fltiweghr,fftx)7AnT201MNrinreg«‘4M729

BAU///

PUNCT DE VEDERESTARK

Ca urmare a situației relevate in nota constatare cu nr 1/27.05.2019, întocmită de SC Investiții Spatii Verzi 33 SRL cu nr 19W/27.05.2019, înregistrata la Primăria sectorului 3 cu nr. 4247773/27.05.2019, referitor la obiectivul „Lucrări de Creștere a eficientei energetice, extindere si modernizare - Cresa Trapezului", SC BAU STARK SRL, s-a dispus realizarea expertizei tehnice anexate.

In baza concluziilor emise in expertiza tehnica anexata, transmisa către beneficiar, se constata următoarele:

 • -   Având in vedere investigațiile si constatările acesteia, este necesara modificarea proiectului existent pentru a se revizui soluția pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii construcției si reducerii riscului seismic. Pentru realizarea acesteia, sunt necesare intervenții majore asupra sistemului structural existent pentru consolidarea acestuia, a căror valoare depășește înlocuirea.

 • -   Luând in considerare timpul suplimentar de execuție, respectiv soluția care va depăși bugetul alocat, conform concluziilor emise de expertul tehnic, ca urmare a analizei stării tehnice a construcției existente Sp+P+1E precum si riscul pe care il reprezintă aceasta pe parcursul execuției lucrărilor la noua construcție care va rezulta, se poate concluziona faptul ca aceasta se impune a fi desființată.

Având in vedere concluziile prezentate in baza expertizei tehnice atașate prezentei va rugam sa dispuneți masurile necesare, cu respectarea normativelor si legislației in vigoare.


i**        X’M' L       |L.v

k-'. n n            Mir a.H K’î;

•f ljl                                      v

! I. .IIUL'..111».            < ll'br»

uita rit,rx?

Proiectant elaborator: ASOCIEREArCONCRETE & DES1GN SOLUTIONS S.R.L - BAU STARK S.R.L. -YARDMAN S R.L. - S-C- FORTIORI CONSULTING S.R.L.

PROCES VERBAL PREDARE / PRIMIRE


S.C. BAU STARK S.R.L.

lk.T^^Ra1ECTATRE

„ Anu/X.

încheiat intre ASOCIEREARCONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L - BAU STARK SUL. - YARDMAN S.R.L - S.C. FORTIORI CONSULTING S.R.L.

Si PRIMĂRIA SECTORULUI 3 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

OBIECTIV:

“SF/DALI+EXPERTIZA TEHNICA* AUDIT ENERGETIC+PT+DE+DTAC+ACTIVITATEA DE ASISTENTA TEHNICA-Lucrarf de amenajare ai modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi cresc si Lucrări de creștere a eficientei energetice sl modernizare crose”-Contract nr.1346W08.11.2017- Creta Trapezului, subsecvent la Contractul cadra de servicii nr.9496/21.08.2017

Amplasa meni: Serafici ar: Proiectant generai

Sector 3, București

PRIMARA SECTORULUI 3

SC. BAU STARK S.R.L

R.C. J23/144/2O16, CUI: ROÎM17324 Tel: 0749.998.670. Fac: 0318149775

In baza adresei cu nr. BSTK/P/13 DIN 27.05.2019 - transmisa electronic către Direcția Administrativă și Management Informațional in data de 27,05.2019, înregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 429143 / 29.05.2019 s-a dispus realizarea expertizei tehnice in regim de urgenta pe baza informațiilor relevate pe perioada de execuție (Nota de constatare nr. 1918 / 27.05.2019).

Prin prezentul Proces verbal, proiectantul S.C. BAU STARK S.R.L., parte din asociere, preda beneficiarului PRIMĂRIA SECTORULUI 3 următoarea documentație:

 • •   Expertiza tehnica, 2 exemplare prinț - original;

 • •   Punct de vedere al proiectantului, 1 exemplar prinț - original;


| BENEFICIAR

i------

PR1NMR1A SECTORULUI 3

Directori Administrator/ Reprezentant tog*f

(semnătură)


Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

EXPERTIZA TEHNICA

PRIVIND

STAREA TEHNICA A CONSTRUCȚIEI Sp+P+IE EXISTENTE SI CONCLUZII PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE SI EXTINDERE - CRESA TRAPEZULUI

ALEEA PREVEDERII NR. 6, SECTOR 3, BUCUREȘTI


Expert         S'

atestat ing.

Mai 2019

Proiect: PRIVIND STAREA TEHNICA A CONSTRUCȚIEI Sp+P+IE EXISTENTE SI CONCLUZII

PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE SI EXTINDERE - CRESA TRAPEZULUI Adresa: Aleea Prevederii Nr. 6,

Sector 3, Buca rest!

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 3


RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA


privind starea tehnica a construcției Sp+P+IE existente

1. OBIECTUL EXPERTIZEI TEHNICE

 • 1.1 Expertiza tehnica s-a întocmit in urma întocmirii Notei de Constatare , prin care se solicita analiza stării tehnice a construcției existente: clădire (Sc - 334,00mp) -cresa Sp+P+IE situata în str. Aleea Prevederii Nr. 6, sector 3, București.

Primăria Sectorului 3 a eliberat Autorizația de Construire nr. 101 din 18.02.2019, prin care se permite consolidarea si extinderea construcției existente aflata pe teren Prin elaborarea prezentei expertize tehnice se analizeze modul cum aceasta se va realiza fara afectarea construcției rezultate in forma ei finala , avand in vedere sondajele sî investigațiile efectuate de către constructor la începerea execuției lucrării 1.2. Temeiul legal de elaborare a prezentei expertize are la baza prevederile Legii nr.50/1991, republicata si modificata prin Legea nr. 11/2004 privind autorizarea execuției construcțiilor si Legea calitafii in construcții tir. 10/1995.

2. REGIMUL JURIDIC

Imobilul, compus din teren in suprafața de 2566.00 si construcție existenta Cresa Trapezului aparține domeniului public al Municipiului București, in administrarea CL Sector 3, in baza legii nr. 84/24.07.1995 cu Protocol nr. 8398 din 24.09.2009 si Carte functîara nr. 98442.

3. ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI IN GRUPE SI CATEGORII; METODELE DE INVESTIGAȚIE

Metodele de investigație se stabilesc pe baza următoarelor criterii de încadrare:

 • •  zona seismica București: ag- 0.30g si Ts - 1,6s;

clasa de importanta conf. P 100-1 /2006 (13} tab, 4.2, clasa II, clădire de importanta deosebita (cresa);

 • •  categoria de importanta a clădirii: B - importanta

deosebită, conf. anexa 3 din HG 766/1997 si a regulamentului din BC nr.4/1996;

 • •  perioada in care a fost proiectata si executata construcția;

 • •  numărul de niveluri si/sau inaltimea totala a construcției;

 • •  categoria sistemului structural: conform P100-3/2008, tab. 5.4. tipul B2-structuri din zidărie simpla; conform P 100-1/2006(13) tab. 4.2, - structuri din zidărie simpla nearmata(ZNA);

• starea actuala a clădirilor vecine si interacțiuni cu acestea;

Conform prevederilor din PI00 - 3/2008 .a fost adoptata metoda de investigare calitativa, din care a rezultat in ce condiții se poate realiza desființarea.

4. DOCUMENTE CARE STAU LA BAZA EXPERTIZEI

 • •  I>egea calitatii in construcții nr, 10/1995:

 • •  HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare tehnica a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

 • •  HG nr. 766/1997 - anexa 3, privind stabilirea categoriei de importanta

a Construcțiilor;

 • •  P 100-1/2006(13) - Cod de proiectare seismic / clădiri;

 • •  PI00 — 3/2008 - Cod de proiectare seismic. Prevederi pentru evaluarea seismica a construcțiilor existente;

 • •  STAS 10100/0-75 - Principii de verificare a siguranței construcțiilor;

 • •  STAS 10101/0A-77 - Acțiuni in construcții;

 • •  STAS 10101/1-78 - Greutati tehnice si incarcart permanente;

 • •  STAS 10101/2A1-87 Încărcări tehologice din exploatare pt. construcții civile, industriale si agrozootehnice;

 • •  CR l-1 -4-2012 - Cod de proiectare. Acțiunea vântului;

■ CR I -1 -3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

 • •  CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri de zidărie;

 • •  CR 0-2005 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor;

5. DESCRIEREA STĂRII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI Sp+P+IE EXISTENTE

In urma analizei notei de constatare cu nr 1/27.05.2019, întocmită de SC Investiții Spatii Verzi S3 SRL cu nr. 1918/27.05.2019 s-a efectuat o inspecție amanuntita la fata locului , In urma inspecției , sondajelor si analizelor efectuate pe teren s-au constatat următoarele:

 • -   Structura de rezistenta a construcției existente se alia intr-o faza destui de avansata de deteriorare , avand un risc destul de mare privind rezistenta, stabilitatea si siguranța acesteia pe întreaga durata a realizării lucrărilor prevăzute in Autorizația de Construire.

 • -  Terenul de fundare este in unele locuri neomogen . prezentând in unele zone straturi de umpluturi semiconsolidate, infiltrații de apa inerta in pamant etc.

 • -  Construcția existenta prezintă local unele defecte ascunse , prin urmare necesita punerea in siguranța si protecția suplimentara a lucratorilor.

 • -  Pereții pcrîmetrali si dc compartimentare din BCA prezintă deplatiari si crăpături precum si zone de tencuiala desprinse , existând risc de desprindere si Jr prăbușire a acestora in cazul șocurilor si vibrațiilor care vor fi generate in timpul execuției lucrărilor de extindere si modernizare.


6. REZULTATUL ANALIZEI STĂRII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Având in vedere gradul avansai de uzura st degradare al construcției existente precum si costurile ridicate privind protecția acesteia, punerea in siguranța precum si integrarea in noua construcție care va rezulta, se propune desființarea acesteia. Desființarea construcției existente Sp+P+ÎE va permite realizarea unei clădiri modeme Sp+P+2E .care sa îndeplinească toate cerințele de calitate obligatorii pe întreaga durata de existenta a acesteia.

7. DESCRIEREA SOLUȚIEI DE DESFIINȚARE , A CONSTRUCȚIEI EXISTENTE                   /;<$ ?

In incinta, conform planului de amplasament si de delimitare a bunului irrtfW, ra terenul din str. Aleea Prevederii Nr. 6, exista o construcție Sp+P+IE cu deșpifitiîdcfiîjt cresa .construita in perioada anilor 1970.                                   ilgj I

\\* \


Lucrările de desființare propuse » se executa constau in:              %

jgrai t


- desființarea clădirii - cresa SpTP+ IE (Sc - 334,00 mp) - se va executa t pentru eliberarea amplasamentului.

Sistemul structural al construcției care face obiectul prezentei expertize tehnice este de tip cadre :stalpi .grinzi si plansce din beton armat monolit. Pereții de închidere (exteriori) sunt din zidărie de BCA 30cm. iar cei interiori sunt de asemenea din zidărie BCA de aprox. 25cm grosime si prezintă deplanari precum si bucăți desprinse. Finisajele interioare: pardoseli —mozaic turnat si ciment sclivlsit; pereți si plafoane tencuieli de var si zugrăveli tip Vînarom;

Finisajele exterioare: tencuieli de mortar var-ciment;

Tâmpi aria interioara si exterioara este din lemn, fiind deteriorata si in multe locuri lipsește complet.

Condiția generală a construcției care este propusa a se desfîintea este precara, in stare avansata de degradare datorita lipsei de întreținere curentă, a infiltrațiilor de ape pluviale și a modului defectuos de execuție.

Construcția nu are valoare arhitecturala si istorica.

Se constata deteriorări importante la închideri, invelitoare si finisaje. Acoperișul este de tip terasa necircu labila, avand prevăzute sifoane pentru scurgerea apelor pluviale, cu atic din zidărie portanta.

Construcția ~ cresa Sp+P+IE (Se - 334,00 mp) care urmeaza a se desființa este libera de alte construcții pe toate cele patru laturi.

Fundația construcției care va desființa , realizata din beton simplu a construcției existente Sp+P+IE aflata pe amprenta construcției viitoare se va sparge si se va evacua imediat înainte de începerea lucrărilor de construire Ia construcția noua cc urmeaza a se proiecta si executa pentru a nu se altera caracteristicile fizice si mecanice ale terenului de fundare.

Desfacerea acestei zone a fundației construcției existente care sc va desființa se va face cu echipamente de mica putere, acționate manual, care nu vor produce șocuri sau vibrații de natura sa creeze defecte ascunse viitoarei construcții noi Sp+P+2E .

In vederea realizării în condiții de siguranța a noii construcții Sp+P+2E care urmeaza a se realiza pe amplasament in urma desființării construcției existente Sp+P+IE din cadre de beton armat din str. Aleea Prevederii Nr. 6 , in urma desființării propuse sunt obligatorii respectarea următoarelor masuri;

- desfacerea aticului construcției precum si a straturilor din terasa , element cu element asigurandu- se echipamentele necesare si schele pentru muncitori:

 • - desființarea sistemului structural in cadre din beton armai si pereți perimetrali si de compartimentare nestructurali din zidărie de BCA ;

 • - lucrările de desființare se vor executa de sus în jos, cu mijloace manuale si/sau mecanice de mica putere, unde va fi cazul;

In urma dezvelirilor de la nivelul fundațiilor, s-au descoperit in zona subsolului parțial fundații din beton sub forma unor grinzi de fundare continue, cu o lățime a tălpii de aproximativ 50cm, la o adâncime de cca. *2.45m fata de cota terenului amenajat.

In zona Parterului s-au descoperit fundații din beton, izolate sub stâlpii din beton. Fundațiile sunt alcătuite din talpa si cuzineți cu o lățime a tălpii de aproximativ 120cm, la o adâncime de cca. -Q.95m fata de cota terenului amenajat.

Calitatea modesta a materialelor a determinat o degradare accentuata a construcției existente - cresa Sp+P+1E (Sc- 334,00 mp);


In situația avansata de degradare a clădirii se justifica desființarea acesteia. Gararea sau parcarea utilajelor precum si organizarea de șantier se vor asigura integral in incinta proprie.

8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI DE EXECUTARE A DESFIINȚĂRII CONSTRUCȚIEI

8. î Având în vedere investigațiile si constatările din capitolele anterioare, apreciem ca pentru asigurarea rezistentei si stabilității construcției si reducerii riscu seismic, sunt necesare intervenții majore asupra sistemului structural existent pentru consolidarea acestuia, a căror valoare depășește înlocuirea.

Desființarea construcției existente va permite realizarea unei clădiri modeme, care sa indeplineasca toate cerințele de calitate obligatorii pe întreaga durata de existenta a construcției.

 • 8.2 Lucrările de desființare a elementelor constitutive ale corpului — cresa Sp+P+1E se vor desfasura in următoarea succesiune:

 • •  desfacerea atenta a straturilor de termoizolatie si de hidroîzolatie din terasa necircul abila;

 • •  demontarea șarpantei acoperișului si a grinzilor din lemn, element cu element, asigurandu-se susținerea lor si schele pentru muncitori;

 • •  demontarea tamplariei exterioare si interioare, desfacerea pardoselilor;

 • •  demolarea sistemului structural - pereții din zidărie de cărămidă interiori si exteriori; desființarea planscului din beton armat; aceasta se va face fara lovirea cu bila sau tragere cu cabluri, fiind interzisa demolarea prin prăbușire; demolarea infrastructurii(fundatii perimetrele si interioare) - se vor face sondaje pentru a cunoaște cota de fundare la construcția vecina, iar demolarea fundației peretelui aflat in apropierea construcției vecine, aflate pe limita de proprietate se va face cu puțin timp înainte de execuția fundațiilor pentru noua clădire;

 • •  curățirea si nivelarea terenului;

 • 8.3 Lucrările de desființare se vor executa de sus in jos, cu mijloace manuale si/sau mecanice de mica putere, unde va fi cazul.

Se va acorda o atenție speciala respectării normelor de tehnica securității muncii. Se vor lua masuri de protejare a mediului înconjurător, inclusiv a construcțiilor învecinate, fara transmitere de vibrații puternice si șocuri, loviri cu fragmente de materiale sau degajări puternice de praf, stropindu-se cu apa materialele ce se demolează.

 • 8.4     Desființarea se va executa pc baza unei documentații tehnice (proiect de desființare) elaborata in confonnitate cu normele tehnice si legislația in vigoare. Proiectul de desființare se va întocmi in concordanta cu prezenta Expertiza Tehnica de Desființare.

 • 8.5 Lucrările de desființare propuse vor fi executare de firme specializate si autorizate. Vor fi supravegheate de personal calificat, competent si atestat, astfel incat sa nu se aduca prejudicii proprietăților si construcțiilor vecine.

Concluzie finala :

Ca urmare a analizei stării tehnice a construcției existente Sp+P+IE precum si riscul pe care fi reprezintă aceasta pe parcursul execuției lucrărilor la noua construcție Sp+P+2E care va rezulta se poate concluziona faptul ca aceasta se impune a fi desființată.

Lucrările de desființare propuse prin rezultatul prezentei expertize nu vor avea influente negative asupra structurii de rezistenta si stabilitatiî construcției noi Sp+P+2E care se va construi pe terenul din str. Aleea Prevederii Nr. 6 si se va utiliza in scopul revizuirii temei de proiectare in concordanta.

anexa :

• certificat de urbanism;

 • - plan de încadrare in zona;

 • - plan de situație;

Mai 2019


^FntaHfHnlaMVuui

[ frtiiMfewtatritaftifl

fiUil ta —________-

F“ ...nu .......... 1 ..........

ol

nahqttwMOWB

pHtaqRnMUMlH

MntHnMtMii

pMli.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONAL^ ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

LEGITIMAȚIE

DUPLICAT

Seria D Nr. E 6^0/oc' ■‘Io. ms"

Oficiu) de Cadastru șl Publicitate imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Sectorul 3


ANCP1EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 223708 București Sectorul 3 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN intravilan

Adresa; Loc. București Sectorul 3, Al Prevederii, Nr. 6, Jud. București

Nr. crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

223708

2.566

teren in proprietate

----------——-----

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

223708-C1

Loc. București Sectorul 3. Al Prevederii, Nr. 6, Jud. București

CI - constructfe, parter, subsol si etaj 1, cu destinația de CRESA, cu o suprafața construita Ia sol de 334 mp (conform cadastru);

A1.2

223708-C2

Loc. București Sectorul 3, Al Prevederii, Nr. 6, jud. București

C2 - construcție anexa pentru contoar gaz metan, cu o suprafața construita fa sol de 1,00 mp (conform cadastru);

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

  Referințe

  49956 / 20/11/2012

  Act Administrativ nr. 186, din 0B/O5/200B emis de CONSILIUL GENERAL AL MUid. BUCUREȘTI (Hotarare nr. 35 din 31.07.2001 emisa de CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI; Adresa poștala nr. 1102822/12797/18. 09.2012 emisa de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - DIRECȚIA PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT;);                                 

  Bl

  Jntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al,. Al.l, A1.2

  1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • C. Partea III. SARCINI

  Pagina 1 dfn3______


  înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  49956 / 20/11/2012

  Act Administrativ nr. 186, din 08/05/2008 emis de CONSILIUL GENERAL aL mUn. BUCUREȘTI (Hotarare nr. 15 din 31.07.2001 emisa de CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI; Adresa poștala nr. 1102822/12797/18. 09,2012 emisa de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - DIRECȚIA PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT:);

  CI

  Jntabulare, drept de FOLOSINTA(âdministrare)

  Al, Al.l, A1.2

  1) CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


*

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1- (m)

2

3

26.681

3

4

39.122

4

5

28.772

5

1

48.15


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate

Nr. Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

48108

22-06-2018

27-06-2018

Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de piața cont OCPI nr.6285/21-06-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu coduf nr. 272.


Data soluționării,

25-06-2018

Data eliberării,

/ l

77 <*

Pagina 3 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIVTELEFON (004 O2T) 340 4011 / 341 0711 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL ad1ninistrativ@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,030328, București


Nr. 436452/05.06.2019Către,


Cabinet Primar


Ref.: la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiulu privat al acestuia, a imobilului Creșa Trapezului, situat în Aleea Pr 3, în vederea demolării și reconstruirii Creșei TrapezuluiVă transmitem atașat următoarele documente:

 • -  Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia, a imobilului Creșa Trapezului, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, în vederea demolării și reconstruirii Creșei Trapezului;

 • -  Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia, a imobilului Creșa Trapezului, situat în Aleea Prevederii nr. 6, Sector 3, în vederea demolării și reconstruirii Creșei Trapezului;

 • -  Nota de constatate nr 1/27.05.2019, a Societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 424773/27.05.2019;

 • -  Expertiza Tehnică privind starea tehnică a construcției Sp+P+IE existente și concluzii privind realizarea lucrărilor de modernizare și extindere- Creșa Trapezului, întocmită de Proiectantul general SC BAUSTARK SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 430729/30.05.2019.


Radu


Director Executiv,

Munteanu