Hotărârea nr. 309/2019

HCLS3 nr.309 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

j

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției Irigații, Reabilitări și întreținere Spații Verzi

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 442023/CP/10 .06.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 440593/07.06.2019 al Direcției Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi;

  • -  Adresa nr. 440599/07.06.2019 a Direcției Irigații, Reabilitare si întreținere Spatii Verzi; în conformitate cu prevederile:

Art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 4 alin. (5) din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 2 lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se stabilește cota lunară de carburanți la 2455,95 1 pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției Irigații, Reabilitări și întreținere Spatii Verzi, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


EDINTE DE ȘEDINȚĂ VĂDUVAMA


4 SEMNEAZĂ

[IIEȚAR

[S /MU IĂIȚĂ


NR. 309

DIN 13.06.2019

DIRECȚIA IRIGAȚII, REABILITARE Șl ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI


E-MAIL irigații.spatiiverzi@primarie3.ro

Calea Viian nr. 154-158, Sector 3, 031301, București

Anexa

Autovehiculele ce deservesc activitatea Direcției Irigații, Reabilitare si întreținere Spatii Verzi sunt:

  • -  Autoutilitara Toyota

  • -  Autoutilitara Dacia Van

* Autoutilitara Dacia Dokker

2 ( doua )Autoturism Dacia Logan

2 (doua )Scuter Piaggio

Director ExecutivȘtefan Dani


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. igi, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr....

Data.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției Irigații, Reabilitări și întreținere Spații Verzi

în vederea desfășurării în condiții optime a activităților de întreținere a spațiilor verzi, a intervențiilor la avariile produse la sistemul de irigații, Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi folosește o gamă variată de autovehicule (autoturisme, autoutilitare si motoscutere).

Autovehiculele deservesc activitatea echipelor de angajați distribuite astfel încât verificarea branșamentelor și a sistemelor de irigații să fie conform programului intern stabilit, cât si pentru ca intervenția, în caz de avarie, să fie cât mai rapidă.

Ținând cont că sistemul de irigații funcționează în permanență, atunci când condițiile meteo impun acest lucru, o parte din autovehicule sunt folosite și de către echipe ce lucrează în schimbul de noapte.

Conform datelor oficiale declarate de către producători, referitoare la consumul de combustibil, în regim urban, al celor 7 (șapte) autovehicule ce deservesc activitatea Direcției Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi, cota lunară de combustibil necesară desfășurării activitățiilor este de 2455,95 Iitri/lună.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 440593/07.06.2019 al Direcției Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA IRIGAȚII, REABILITARE Șl ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI


E-MAIL irigații.spatiiverzi@primarie3.r0

Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, 031301, București

Nr. 440593 / 07.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei de carburant pentru autovehiculele ce deservesc activitatea Direcției Irigații, Reabilitare si întreținere Spatii Verzi

Pentru buna desfășurare a activitatii specifice de intretinere si intervenții la avariile sistemului de irigații de pe teritoriul administrativ al sectorului 3, cat si la reabilitarea spatiilor verzi, Direcția Irigații, Reabilitare si întreținere Spatii Verzi folosește o gama variata de autovehicule ( autoturisme, autoutilitare si moto scutere ) o parte inchiriate de la Societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL conform actului additional nr. 392719/25.04.2019. Autovehiculele deservesc echipelor de angajați distribuite astfel incat verificarea branșamentelor si a sistemelor de irigații sa fie conform programului intern stabilit cat si pentru ca intervenția in caz de avarie sa fie cat mai rapida posibil. Deoarece sistemul de irigații funcționează in permanenta atunci când condițiile meteo impun acest lucru, o parte din aceste autovehicule simt folosite si de echipele ce lucrează in schimbul de noapte. Conform datelor oficiale privind consumul de combustibil declarat de producători in regim urban al autovehiculelor ce deservesc activitatii noastra, cota de combustibil lunara necesara Direcției Irigații, Reabilitare si întreținere Spatii Verzi este de 2455,95 litri.

Distanta medie pe zi, efectuata de autoutilitare si autoturisme este de 150 km si pentru moto scutere este de 100 km. Distanta medie pe noapte, efectuata de autoutilitare sau autoturisme este de 150 km.

Autovehiculele ce deservesc activitatii direcției sunt:

Autoutilitara Toyota Hilux 9,5 1/100 km, capacitate cilindrica 2393 cmc ( deservește si schimbul de noapte ); tip combustibil: motorina - 7950 km/luna ( din care 3300 km/timp de zi si 4650 km/timp de noapte);

Autoutilitara Dacia Van 5,8 1/100 km, capacitate cilindrica 1461 cmc ; tip combustibil : motorina -3300 km/luna

  • -  Autoutilitara Dacia Dokker 10,6 1/100 km, capacitate cilindrica 1598 cmc ; tip combustibil : benzina ( deservește si schimbul de noapte ) - 7950 km/luna ( din care 3300 km/timp de zi si 4650 km/timp de noapte )

  • -  Autoturism Dacia Logan 7,7 1/100 km, capacitate cilindrica 1149 cmc ; tip combustibil : benzina ■ 3300 km/luna ( doua autovehicule )

Scuter Piaggio 3,61/100 km, capacitate cilindrica 50 cmc ; tip combustibil: benzina - 2200 km/luna ( doua motoscutere )

Urmarea celor prezentate, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea cotei de carburant pentru autovehiculele ce deservesc activitatea Direcției Irigații, Reabilitare si întreținere Spatii Verzi

DIRECTOR EXECUTIV ȘTEFAN DANJETTPIRPILIU


DIRECȚIA IRIGAȚII, REABILITARE Șt ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZICătre,

CABINET PRIMARRef.: aprobarea cotei de carburant pentru autovehiculele utilizate de Direcția Irigații, Reabilitare si întreținere Spatii Verzi

Vă transmitem atașat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre de Consiliul Local Sector 3, privind aprobarea cotei de carburant pentru Direcția Irigații, Reabilitare si întreținere Spatii Verzi

Raport Specialitate nr. 5/06.06.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei de carburant pentru autovehiculele ce deservesc activitatea Direcției Irigații, Reabilitare si întreținere Spatii Verzi