Hotărârea nr. 308/2019

HCLS3 nr.308 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 439647/CP/06.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 60512/06.06.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  HCLS 3 nr. 140/28.03.2018 privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, modificată prin HCLS 3 nr. 331/31.07.2018;

 • -  Adresa nr. 60513/06.06.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 înregistrată cu nr. 439486/CP/06.06.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 14 și art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului aprobat prin Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 cu modificările și completările ulterioare,

 • -  HCLS 3 nr. 153/26.04.2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se stabilește componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director, conform Anexei nr, 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art.4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și de comunicare a prezentei hotărâri tuturor membrilor Colegiului.
NR. 308

DIN 13.06.2019

Componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Președinte: Secretar Sector 3;

Membri: Director General al DGASPC Sector 3

Director General Adjunct Economic al DGASPC Sector 3

Director General Adjunct Protecție Socială al DGASPC Sector 3

Director Executiv Direcția de Protecția Copilului

Director Executiv Direcția de Protecție Socială

Director Executiv Direcția Juridică

Director Executiv Direcția Resurse Umane

Șef Serviciu Adopții

Șef Serviciu Achiziții Publice și Urmărire Contracte

Șef Birou Managementul Calității Serviciilor Sociale

Șef Birou Corp Control

Director General Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

Director Executiv Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3

Șef Serviciu Autoritate Tutelară Sector 3

Anexa 2 IaHCL

Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Art.l. Conducerea Direcției Generale se asigură de directorul general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ.

Art.2. Componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 este stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 și este constituită din: Secretarul Sectorului 3, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 , directorii generali adjuncți, directorii executivi și șefi de servicii subordonate direct Directorului General din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, Directorul General al Direcției de Poliție Locală Sector 3, Directorul Executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 și Șeful Serviciului Autoritate Tutelară Sector 3.

Art.3. Președintele Colegiului Director este Secretarul Sectorului 3. în situația în care președintele Colegiului Director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către Directorul General sau, după caz, de către unul din Directorii Generali Adjuncți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, numit prin dispoziție a Directorului General.

Art.4, Colegiul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea Directorului General, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului General, a Președintelui Colegiului Director sau a unuia dintre Directorii Generali Adjuncți/ Executivi.

Art.5. La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, membrii Comisiei pentru Protecția Copilului, ai Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și alți consilieri locali, respectiv Primarul sectorului 3 precum și alte persoane invitate de Colegiul Director.

Art.6. Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 îndeplinește următoarele atribuții principale:

analizează activitatea Direcției generale;


 • - propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției generale;

 • - eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • - avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al Direcției generale, avizul este consultativ;

 • - eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

 • - propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției generale, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

 • - propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcția generală, în condițiile legii;

 • - eliberează avizul consultativ pentru statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul județean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului București, în condițiile legii.

 • - Colegiul Director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 .

Art.7. Ședințele Colegiului Director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a Președintelui.

Art.8. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Art.9. Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de către Șeful Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane.CABINET PRIMAR


23g^]^ft^‘MAILcabinetprimar|@)prl -1arie3.ro Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, B rcureștiTELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004__.   . w

Cale 1 DuJești nr. 191, Sector 3, 031084, B rcurești

CABINET PRIMAR

......

EXPUNERE DE MOTIVE


n.. 0C.O£. Zo/rj

la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, instituție publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, are ca scop asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, precum și administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Potrivit prevederilor art. 12 alin (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G nr. 797/2017, cu modificările și completările ulterioare, "Conducerea Direcției generale se asigură de directorul executiv/general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ".

în baza prevederilor art. 14 ale aceluiași act normativ, " Componența colegiului director al Direcției generale este stabilită prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local al sectorului municipiului București". Urmare a modificărilor intervenite la nivelul personalului care ocupă unele funcții de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 se impune stabilirea componenței Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, fără nominalizarea persoaneor care deține aceste funcții.

în conformitate cu prevederile art 15 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G nr. 797/2017, cu modificările și completările ulterioare, organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Director au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 60512/06.06.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliuluistr. Parfiunufai, nr. 2-4 sector 3, București wwwxfgaspc3.ro

tefefbfî (004) 0372 126 1<X> fax (004) 037» 1261O1 e-mall 0Sce@dgaspc3.ro


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator ce date cu gauâctkw personal nr, 15389

I DIRECȚIA GENERALA DE I asistenta socială $• î PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 REGISTRATURĂ

W nr &2&L

PATA g>£.......

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 s-a reorganizat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 a fost stabilită componența și au fost aprobate Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, ulterior ca urmare a modificărilor de structură determinate de reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, precum și a altor modificări legislative intervenite, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 331/31.07.2018, au fost modificate prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector3 nr. 140/28.03.2018.

Potrivit prevederilor art. 12 alin 1 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G nr. 797/2017 , cu modificările și completările ulterioare, "Conducerea Direcției generale se asigură de directorul executiv/general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ” . Conform prevederilor art. 14 din același act normativ modificat, ” Componența colegiului director al Direcției generale este stabilită prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local al sectorului municipiului București și este constituită din secretarul general al județului/secretarul sectorului municipiului București, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncți/generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean/local. Președintele colegiului director este secretarul general al județului, respectiv secretarul sectorului municipiului București. în situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul executiv adjunct/general adjunct al Direcției generale, numit prin dispoziție a directorului executiv/general.”

Prin adresa nr.69110/17.07.2018 DGASPC Sector 3 a solicitat Primăriei Sector 3 să comunice 3 (trei) servicii publice de interes local la nivelul Sectorului 3, ai căror șefi vor avea calitatea de membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Prin adresa nr. 132917/19.07.2018, înregistrată la DGASPC Sector 3 cu nr. 70208/20.07.2018, Primăria Sectorului 3 a transmis serviciile publice de interes local la nivelul Sectorului 3, ai căror șefi vor avea calitatea de membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și anume:

Directorul General al Direcției de Poliție Locală Sector 3

Directorul Executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3

Șeful Serviciului Autoritate Tutelară Sector 3

în conformitate cu prevederile art 15 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Director au fost aprobate și prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare.

Colegiul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv/general, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului executiv/general, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncți/generali adjuncți.

La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, președintele consiliului județean, membrii comisiei pentru protecția copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și alți consilieri județeni, respectiv primarul sectorului municipiului București și alți consilieri locali, precum și alte persoane invitate de colegiul director.

Potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin HG 797/2017, cu modificările și completările ulterioare, Colegiul Director îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - analizează activitatea Direcției generale;

 • - propune directorului executiv/general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției generale;

 • - eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • - avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul executiv/general al Direcției generale, avizul este consultativ;

 • - eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

 • - propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției generale, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

 • - propune consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcția generală, în condițiile legii;

 • - eliberează avizul consultativ pentru statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul județean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului București, în condițiile legii.

Colegiul Director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului București.

Ședințele Colegiului Director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Ținând cont de cele mai sus prezentate și urmare a modificărilor intervenite la nivelul personalului care ocupă unele funcții de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 se impune stabilirea componenței Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va avea următoarea componență.

Președinte: Secretarul Sectorului 3;

Membri: Director General al DGASPC Sector 3

Director General Adjunct Economic al DGASPC Sector 3

Director General Adjunct Protecție Socială al DGASPC Sector 3

Director Executiv Direcția de Protecția Copilului

Director Executiv Direcția de Protecție Socială

Director Executiv Direcția Juridică

Director Executiv Direcția Resurse Umane

Șef Serviciu Adopții

Șef Serviciu Achiziții Publice și Urmărire Contracte

Șef Birou Managementul Calității Serviciilor Sociale

Șef Birou Corp Control

Director General Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3

Director Executiv Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3

Șef Serviciu Autoritate Tutelară Sector 3

Având în vedere atribuțiile Consiliului Local, prevăzute de ari. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugam să aprobați proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Director Executiv Direcția Juridică

Vasile Dobranici /

Director Executiv Direcția Resurse Umane

Cerasela Antonescu

LOCAL *L^^

SECTORULUI


DtRecȚiA CescsalăAsistență Socială și Protecția copilului

OFt**YO* »r o*re cu caractem ««©mau mw, 333®^

or, ParfUmul Uk w. 3*4 MHSwr 3. 9v«un«¥ti VrWWrfl^*W|M9JU^» taltifon (004} 037* 'tAd ioj ftx <pQ4> °37* >*G T<fi>r afEfie*<H»dg»«pc3rro

Către,

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl


PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3   .

REGISTRATURĂ WFnr PĂTA..............Primăria Sector 3

Stimate domnule Primar Robert Sorin Negoiță

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 s- a reorganizat în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și ale art. 8 din Regulamentul -cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare, a fost aprobată noua structură organizatorică a instituției.

Având în vedere modificările de structură determinate de reorganizarea instituției, precum și cele legislative intervenite, se impune a fi modificată componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, aprobata conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul -cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, vă rugăm să nominalizați 3 șefi ai altor servicii publice de interes local, care vor avea calitatea de membri ai Colegiului Director’ al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. Componența Colegiului Director, organizarea, funcționarea și atribuțiile acestuia urmează a fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3.

Cu deosebită considerație,
cabinet primar


ROMANIA


TELEFON <004 OțO î1^ 03 aj • 28 FAX {004411) 318 03 04 E-MAH.catoncip<im»f@pomaoe>in

Calea Oudețti nr. igi, sector 3,031034, bucurești, www.primarle3.ro

132917/19.072018


Către,


Direcția Generală de Asistență Socială


'direcția GENERALA DE asistenta socială și protecția copilului

*       SECTOR 3 s

registratura

MD       ......

.....


Ref: adresa DGASPC nr. 69110/2018, înregstrată la Primăria Sector 3 sub nr. 132917/2018


Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 69110/17.07.2018, înregstrată la Primăria

Sector 3 sub nr. 132917/18.07.2018 prin care ne solicitați completarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector3, aprobat prin HCLS 3 nr. 140/28.03.2018, vă aducem la cunoștință nominalizările noastre:

• Dl. Bratu Adrian - Director General al Direcția Denerală de Poliție Locală Sector 3

DI. Armeanti Nicușor- Director Executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 3 Dl. Marin Mugur - Șef Serviciul Autoritate Tutelară.


Cu deosebita considerație,

PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Negoita Robert Sorin

19/07/2018 16:12:19 UTC+02


Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pol fi dezvăluite unor ierți 1h baza unui temei legal justificai, Vă pute|i exercita drepturile prevăzute în Regulamenlul UE 679/2016, prinir-o cerere scrisa, semnată ți datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
Direcția Generală De Asistență Socială șt Protecția copilului

OPERATOR DL OATS CU CARACTER PERSONAL NR. 13389

Slr. Parfumului, tir. 2-4 sector 3, București www.4gaspc3.ro

telefon (004) 0372 >26100 fax (004) 0372 126 iot «•maH 0fficeg1dgaspc3.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR


CĂTRE:


PRIMĂRIA SECTORULUI 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3, a unui proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 140/28.03.2018 a fost stabilită componența și au fost aprobate Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, iar ulterior ca urmare a modificărilor de structură determinate de reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, precum și a altor modificări legislative intervenite, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 331/31.07.2018,au fost modificate prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector3 nr. 140/28.03.2018.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,