Hotărârea nr. 307/2019

HCLS3 nr.307 din 13.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 434783/CP/04.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 433368/03.06.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

Adresa nr. 433398/03.06.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Cererii de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată);

 • - Ghidului solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

 • -  HCLS3 nr. 304/29.05.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația pentru Implementarea Democrației;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă proiectul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative' și cheltuielile legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, în cuantum de 4,393,356.54 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 87.867,13 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative ”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.cheltuieli aferente managementului da proiect


cheltuieli aferente managementului de proiect


cheltuieli aferente managementului de pro rect


cheltuieli aferente managementului de proiect


cheltuieli aferente managementului de proiect


cheltuieli aferente managementului de proiect


cheltuieli aferente managementului de proiect


cheltuieli salariale cu echipa de management proiect
cheltuieli salariale cu echipa de management proiect


cheltuieli sa la riale cu echipa de management proiect


Directa
*05 3 M .8,0^/J3.oe.âol9

Manage r prefect _ș________

Cheltuie II salariale


66,000.00


Asistent

Manage rS____

Cheltuie II salariale


Respons abil Achiziții Publice

J____

Cheltuie Ji salariate


Respons abil tehnic infrastr ucturaS li salariale


Respons


Respons abil arhiva electron ica S Cheltuia li salariale


Respons abil tehnic-portal S Cheltuia li salariale


4536000


45360.00


937230


9372,00


9,072.00|


173 9630


17,


17,496,00


50,40030


14380.00


50,400.0050,40030


14380-00


64300.00


349.92


49392301. Managementul proiectului


1. Managementul proiectului


2. Documentarea cerințelor funcționale pentru implementarea de servicii electronice


3. Platforma integrata front-office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice si managementul integrat al fluxurilor de activitati


3. Platforma Integrata front-office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice si managementul Integrat al fluxurilor de activitati


3. Platforma integrata front-office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice si managementul integrat al fluxurilor de activitati


3. Platforma integrata front-office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice sl managementul integrat al fluxurilor de activitati


1.1 Management intern al proiectului


1.1 Management internai proiectului


2.1 Analiza procese actuale st documentarea cerințelor funcționale pentru serviciile electronice


3.3Conflgurare portal servicii electronice, subsistem primire/e liberare automata documente


3.3Configurare portal servicii electronice, subsistem primlre/ellberare automata documente


3.4Configurare platforma integrata management activitati, semnare electronica, management arhiva


3.4Configurare platforma Integrata management activitati, semnare electronica, management arhiva


cheltuieli aferente managementului de proiect


cheltuieli aferente managementului de proiect


cheltuieli cu servfcH


cheltuieli cu achiziția de active necorporale________


cheltuieli cu servicii


cheltuieli cu achiziția de active necorporale


cheltuieli cu achiziția de active necorporale


cheltuieli sa la riale cu echipa de management proiect


cheltuieli salariate cu echipa de management proiect


cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUD_______

cheltuieli cu achiziția de active necorporale________


cheltuieli cu servicii

rr.de

dezvolta re/actualiza re aplicații, configurare baze de date, migrare structuri da date etc.


cheltuieli cu achiziția de active necorporale


cheltuieli cu achiziția de active necorporale


Coordo nator proiect P Cheltuie li salariateConsult anta analiza/ design procese _SMIS 129694 implem entarea


informa tfcecu ca nipon


Office șl front-office_5

MIS 129694 Impfem entarea


Directa


Directa


Cheltuia la cu analiza procese actuale «i tfocume ntara cerințe functian


72.000.00


13,68CLOO


informa tice cu compon ente back-office și front-cfflcejS MIS 129694


Imptem entarea unei platfor me informa tice cu compon' ente beck-office $1 front-office_S MIS 129694Servicii de configur are în Portal a servicrll or electron ice Softwar h de aplicație pentru terminal ul irrteracti v pentrupredare /elibera re dacume nteși acces servicii electron ice______

integrat e de aplicații pentru semnar e electron ica, rnanage ment act ivit at Isl arhivare electron Ica


102,600X30


102,600.001


13.68X00


642,600.003. Platforma integrata front-offfce si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice sl managementul integrat al fluxurilor de activități


3. Platforma integrata front-office sl back-office pentru furnizarea serviciilor electronice si managementul Integrat al fluxurilor de actfvltatl__________


3. Platforma

Integrata frcnt-office sî back-office pentru furnizarea serviciilor electronice sj managementul integrat al fluxurilor de actlvitati


3. Platforma integrata front-office si back-office pentru furnizarea servlclHor electronice si managementul Integrat al fluxurilor de actîvitatr


4. Constituire arhiva electronica retrodlgitalizata


5. Informare si publicitate


3.4Confteurare platforma integrata management activitati, semnare electronica, management arhiva3.4Configurare platforma integrata management actwitatî, semnare electronica, management arhiva


4.1 Derulare activftati de retrodlgitallzare a arhivei si import documente dlgitallzate In platforma software de gestiune a arhivei electronice


5.1 Realizare măsuri de informare și publicitate


cheltuieli cu servicii


cheltuieli de informare, comunicare și publicitate


cheltuieli cu servicii IT,de

dezvolta re/a ctualiza re aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.


cheltuieli cu servicii ITrde dezvoltare/actua liza re aplicații, configurare baze de date, migrare structuri da date etc.


cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente șl cursuri de formare


cheltuieli de tip FEDR________


cheltuieli cu servicii

IT,de dezvolta re/actuallza re aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.


cheltuieli de Informare, comunicare șl publicitateImplem entarea unei ptatfar me Informa ticecu compon ente back-office și front-offîce_S MIS 129694


informa tlce cu compon


BackOffice și


Dffice_S


informa tfce cu compon ante back-office și front-offîce_S MIS 129694


Implem entarea


informa tfce cu compon


Office și front-offîce_S


Servicii de retrodig Itallzare


Informa re si servicii publicit ate_SMI S 129694


Servfcli integra r e Termina I interacti


v manage mant docume nte cu sistemei


configur


docume nte și activ ttiț i, semnat ura electron ica, arhivare electron ica, Integra r


Servicii de Instruir e pentru utilizare 3 51 adm Inia trarea apllcatlil or Termina I Interacti


service] pentru predare /elibera re docume


Servicii de retrodig italizare


e material e informa re si publicit ate


servicii


72,000.00


72,000.00


9.120-00


257,040.00


740,180.00


725,376.405. Informare si publicitate


6. Elaborarea analizelor ex-post pentru politicile publice/strategille/h □târârile de consiliu local el aba rate/a probate începând cu anul 2016


7 ■ Efectuarea planificării strategice si financiare la nivelul Primăriei Sectorului 3


7 - Efectuarea planificării strategice sl financiare la nivelul Primăriei Sectorului 3_________


7 - Efectuarea planificării strategice si financiare te nivelul Primăriei Sectorului 3


7 - Efectuarea planificării strategice si financiare la nivelul Primăriei Sectorului 3


cheltuieli de

cheltuieli de

5.1 Realizare măsuri

informare.

Informare,

de informare și

comunicare șl

comunicare și

publicitate

publicitate

publicitate


6.1-Elaborarea analizelor ex-post pentru politicile publlce/strategllle/h otararile de consiliu local elaborate/a probate începând cu anul 2016


7.3 - Elaborarea politicilor publice ce necesita resurse financiare din bugetele instituției aferente anilor 2020-2021


7.4 - Dezvoltarea Pianului Strategic Instituțional aferent anilor 2020 și 2021


7,1 - Realizarea analizelor de impact pentru toate actele administrative emise in cursul anului 2019 si 2020 sl desfășurarea consultărilor aferente


7.2 ■ Elaborarea sf dezvoltarea unor criterii pentru prioritltarea investițiilor in următoarele sectoare: educație, sănătate, asistenta sociala, infrastructura (mediu sf transport} pentru realizarea bugetului aferent anului 2020/2021.


chattufeli sa la riale


cheltuieli salariate


cheltuieli sa la riale


cheltuieli salariate


cheltuielisaiariale


cheltuieli salariate cu personalul implicat in Implementarea proiectului (in derularea activităților, alteîe decât management de proiect)


cheltutelr salariate cu personalul implicat in Implementarea proiectului [în derularea activităților, altele decât management de proiect)


onorarii/vanituri asimilate salarlltor pentru experti propril/cooptati


cheltuieli salariile cu personalul Implicat In Implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)


cheltuieli salariate cu personalul implicat ' In Implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)Servicii organiz are evenlm ante (cate rin g)_5MI5 129694


Servicii organiz are evenim ente (caterin


Salariu expert Implem entare activitat e6.1


activitat e7.3 Onorarii /venrtur I asimilat e salariile r expert Implem


246,960-00
ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA

9 - Introducerea sl Implementarea unor sisteme de management al calitatil ta nivelul Primăriei Sectorului

9.1 - introducerea si Implementarea CAF la nivelul Primăriei

cheltuieli sala riale cu personalul Implicat in implementarea proiectului (In derularea activităților, altele decât management

Directa

Salariu expert împlem entare sub-actkltat e9.1

pachet

1

88,7604»

88,760.00

0N

0,00

88,76000

0-00

0-00

0.00

88,760.00

8638430

1,775.20

86,984.80

30

1

DEMOCRAȚIEI

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI

3.

9- Introducerea sl implementarea unor sisteme de management al calitatil la nivelul Primăriei Sectorului

5ectorului 3

9.2 Dezvoltarea de proceduri si certificare ISO

cheltuieli cu servicii pentru derularea activităților

de consulta nta imptem entare si certifica re standar d de manage mental calitatil ISO 9001:20 15_SMI S

1

Servicii de cohsulta nță pentru Împlem e nta rea ?l certifica rea sistemul ui de manage mental calității ISO 9001:20 15

servicn

1

165,000.00

165,000.00

19%

31350-00

165,000.00

0,00

31350.00

0-00

196,350.00

196,350.00

3,927.00

192,423.00

 • 31

 • 32

1

1

BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI

3.

8 - Opera ticna || ia re a si organizarea unui centru de tip „inovare sr Imaginație civica" In cadrul Primăriei Sectorului 3

9001:2015

8.1-

Operatîona Ifearea si organizarea unul centru de tip „inovare si imaginație civica" in cadrul Primăriei Sectorului 3.

cheltuieli cu servicii cheltuieli salariate

proiectului cheltuieli sa la riale cu personalul Implicat in implementarea prolectuiuf (în derularea activităților, altele decât management de proiect)

Directa

Directa

Salariu expert împlem entare sub-actkltat eS.l

pachet

1

62,020.00

3^38,569.00

62/3204»

3,950,169.00

0%

ox»

443,187.54

62,02030

3,950,169.00

0.00

0.00

04»

* 443,187.54

0.00

0,00

62/3204»

4,393,356.54

60,779.60

4,369,151.04

1,240.40

87,867.13

60,779.60

4,305,489.41

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimaH8lprimatte3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, BucureștiCABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin


platforme informatice inovative" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1

Prin proiectul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative", ce face parte din cererea de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, vor fi implementate măsuri care vor duce la îmbunătățirea calității actului administrativ în Sectorul 3 al Municipiului București, prin:

 • •  Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice;

 • •  îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare la nivelul instituției, conform documentului Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală - octombrie 2018;

 • •  Identificarea și implementarea de măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor;

 • •  îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia;

 • •  Susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice. Totodată, proiectul reprezintă o continuare a demersului inițiat în cadrul Programului

Operațional Regional 2007-2013 și Programului Operațional Regional 2014-2020 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte.

Ținând cont de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 433368/03.0.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul.Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vâ puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.'                    1


Di hecfia Strateg ta si Programe de Dezvoltare Durabilă

Slr. Parfumului nr. 2-4, sector 3, 030841 București www.prifflarie3.r0

lele I (004 021) 318 03 23-28 fat (004 cui) 318.03.a4 a-maH strategiKglpTimar1e3.ro

Nr. 433368/03.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1 (CP 12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Proiectul cu titlul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, ce face parte din cererea de proiecte POCA/470/2/1 (CP 12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, vizează măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale în Sectorul 3 al Municipiului București.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea calității actului administrativ în Sectorul 3 al Municipiului București, prin:

 • •  Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice;

 • •  îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare la nivelul instituției, conform documentului Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală - octombrie 2018;

 • •  Identificarea și implementarea de măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor;

 • •  îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia;

 • •  Susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice.


Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabilă r                                  r

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 și Programul Operațional Regional 2014-2020 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte, este necesară aprobarea proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, în cuantum de 4,393,356.54 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 87.867,13 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1 (CP12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv, Nicoleta Ioa^îh pttrache


PR) MĂRIA

'SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084 București www.prlmarie3.ro

telefon (004 021) 3’8 03 23 - 28 fox (004021) 318.03.04 e*mail strstegii@primarie3.r0

Mc ^33335’     . 0,6.CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă trans propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotărâre priv aprobarea proiectului cu titlul „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/470/2/1 (CP 12/2018 pentru regiunea mai dezvoltată), obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre