Hotărârea nr. 306/2019

HCLS3 nr.306 din 13.06.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 434340/CP/04.06.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  Art. 71 al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în sensul că termenul "negociere" se înlocuiește cu termenul "analiză”.

Art.2. Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin HCLS3 nr. 530/15.11.2018, incluzând îndreptarea erorii materiale conform art. 1, este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 306

DIN 13.06.2019C-.EGiET FSrIVAi'a. t.ir. <51,EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018

Prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, metodologie care a avut la bază Instrucțiunile nr. 1/2018 ale Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din această lege.

în conformitate cu prevederile art. 4 din aceste Instrucțiuni, autoritatea contractantă are dreptul de a atribui direct un contract de achiziție publică, în condițiile art. 31 alin. (1) și (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3) dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a)  autoritatea contractantă exercită, individual sau în comun cu alte autorități contractante, asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) de regulă, nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate.

Potrivit art. 13 alin. (1) din Instrucțiuni, autoritatea contractantă are dreptul să îi atribuie contracte direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, persoanei juridice de drept public sau de drept privat care îndeplinește toate cele trei condiții prevăzute la art. 4, caz în care nu reprezintă altceva decât un instrument de lucru, care diferă de celelalte departamente/compartimente interne ale autorității contractante numai prin faptul ca are personalitate juridică distinctă.în conformitate cu Metodologia aprobată prin HCLS3 nr. 5308/15.11.2018, Comisia constituită în vederea atribuirii contractului trebuie să verifice dacă întreprinderea publică îndeplinește toate cele trei condiții prevăzute la art. 4 din Instrucțiuni, precum și condițiile solicitate în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

Din eroare, în cuprinsul Metodologiei la art. 9 - 11 a fost prevăzut în mod eronat termenul de "negociere" - Comisie de negociere, proces-verbal de negociere, negocierea tarifelor etc. - în realitate fiind vorba de o analiză și verificare a îndeplinirii condițiilor menționate anterior, fapt ce impune îndreptarea acestei erori.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Anexa la HCLS3 nr. 30& /

Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București

a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, denumite în continuare contracte în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 98/2016, de către Sectorul 3 al Municipiului București, denumit în continuare Sectorul 3, întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate tutelară, denumite în continuare întreprinderi publice.

Art. 2. Contractul atribuit în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 este acel contract încheiat între Sectorul 3, prin Primar, în calitate de achizitor, și o întreprindere publică având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse și/sau prestarea de servicii, denumit în continuare contract, după parcurgerea etapelor prevăzute de prezenta metodologie, precum și orice alte acte normative incidente, sub condiția cuprinderii acestuia în cadrul Strategiei anuale de achiziții publice a Sectorului 3, în baza unei notei justificative întocmită de către compartimentul care gestionează contractul și aprobată de către Primarul Sectorului 3.

CAPITOLUL n ETAPELE PROCESULUI DE ATRIBUIRE

Art. 3. Anunțul de intenție al întreprinderii publice

 • (1) în baza informațiilor publice existente, orice întreprindere publică, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 98/2006, are dreptul să își anunțe intenția de a încheia un contract cu Sectorul 3.

 • (2) Informația publică prevăzută la alin. (1) poate fi, după caz:

 • a) HCLS3 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții

 • b) Anunțul către întreprinderile publice privind intenția Sectorului 3 de a încheia contracte având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, întocmit de către compartimentul de specialitate care urmează să gestioneze contractul respectiv, în baza unui referat aprobat de Primarul Sectorului 3, conform HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice la încheierea contractelor de către Sectorul 3.

 • (3)  Anunțul de intenție al întreprinderii publice se înregistrează la Compartimentul Cabinet Primar și va fi transmis de către Primarul Sectorului 3 către compartimentul de specialitate care va gestiona contractul, cu adresă de înaintare prin care solicită întocmirea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare.

Art. 4. Caietul de sarcini, Anexe, Instrucțiuni de ofertare, modelul de contract

 • (1) Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare vor fi întocmite de compartimentul care gestionează contractul, va fi semnat de conducătorul acestuia și va fi supus aprobării Primarului Sectorului 3.

 • (2) Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescipții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs/serviciu/lucrare să fie descris în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesității achizitorului.

 • (3) Caietul de sarcini va cuprinde, în funcție de natura contractului, informații cum ar fi, dar fără a se limita, următoarele:

 • a) date generale;

 • b) descrierea produselor/lucrărilor/serviciilor;

 • c) modul de prezentare a ofertei;

 • d) norme de sănătate și securitate în muncă;

 • e) obligațiile executantului/prestatorului.

 • f) termenul de valabilitate al ofertei.

 • (4) Instrucțiunile de ofertare, anexă la caietul de sarcini, vor conține, cum ar fi, dar fără a se limita, următoarele:

 • 1. situația personală a ofertantului - în care se vor solicita următoarele documente:

 • a) Declarație privind îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016

 • b) Declarație privind identificarea conflictului de interese

 • c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

 • d) C.U.I.

 • e) Hotărârea CLS3 de înființare și Actul constitutiv actualizat.

 • 2. capacitatea economică și financiară - în care se vor solicita următoarele documente, în funcție de natura contractului:

 • a) Cifra de afaceri/ Hotărârile CLS3 privind aprobarea programului de activitate pe anul în curs și anii anteriori/orice alte documente, din care să rezulte că mai mult de 80% din activitatea întreprinderii publice este efectuată în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3

 • b) documente din care să rezulte experiența similară (dacă este cazul)

 • 3. capacitatea tehnică și/sau profesională - în care se vor solicita următoarele documente, în funcție de natura contractului:

 • a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere;

 • b) Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului; Pentru persoanele nominalizate în cadrul ofertei, se vor prezenta următoarele documente:

 • - autorizații/certificate/diplome/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei;

 • - diplome de studii, unde este solicitat;

 • - documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată (recomandări/referințe/contracte de muncă/contracte de colaborare).

 • c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică.

 • 4. standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului:

 • 5. modul de prezentare al ofertei.

 • (5) Modelul de contract va fi întocmit de compartimentul care gestionează contractul, avizat pe fiecare pagină de către conducătorul compartimentului respectiv, Direcția Economică și Direcția Juridică - Serviciul Legislație și Avizare Contracte, și va cuprinde, printre altele, în mod obligatoriu următoarele clauze:

 • a) interzicerea subcontractării obiectului contractului;


 • b) constituirea garanției de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului în termen de 5 zile de la semnarea acestuia, constituită prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Art. 5. Aprobarea demarării procedurii, Invitația de participare

 • (1) Compartimentul care gestionează contractul întocmește referatul privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului către întreprinderea publică care și-a anunțat intenția de a încheia contractul, precum și propunerea de angajare la plată.

 • (2) Compartimentul care gestionează contractul întocmește Invitația de participare în care se vor menționa data, ora și locul depunerii ofertei, o supune aprobării Primarului Sectorului 3 și o transmite întreprinderii publice.

 • (3) Invitația de participare va fi însoțită de documentele prevăzute și întocmite conform prevederilor art. 4, de studii de fezabilitate, după caz, precum și de orice alte documente necesare întocmirii ofertei de către întreprinderea publică.

Art. 6. Constituirea Comisiei de analiză

 • (1) în ziua transmiterii Invitației de participare, compartimentul care gestionează contractul propune Primarului Sectorului 3 emiterea dispoziției privind constituirea Comisiei.

 • (2) Comisia va fi compusă dintr-un număr de 5 membri titulari și minim 2 membri de rezervă, din care va face parte, în mod obligatoriu:

 • a) doi reprezentanți din cadrul direcției/compartimentului care gestionează contractul, din care unul va fi Președinte și celălalt Secretar ai Comisiei, ambii cu drept de vot;

 • b) un reprezentant de Ia Direcția Investiții și Achiziții;

 • c) un reprezentant de la Direcția Economică;

 • d) un reprezentant de la Direcția Juridică.

 • (3) numerele de înregistrare din Programul Infocet ale documentelor produse de Comisie sau a documentelor adresate Comisiei vor fi emise/distribuite din/în contul Secretarului Comisiei.

 • (4) în desfășurarea activității Comisiei, membrii acesteia exercită atribuții de serviciu, prezența fiind obligatorie, hotărârile fiind luate cu votul majorității.

Art. 7. Prezentarea ofertei de către întreprinderea publică

 • (1) Termenul pentru depunerea ofertei este de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii invitației de participare, care se înregistrează la Compartimentul Cabinet Primar.

 • (2) Oferta va fi transmisă cu celeritate Comisiei constituită conform art. 6, iar numărul de înregistrare din Programul Infocet către compartimentul care gestionează contractul

 • (3) întreprinderea publică poate depune solicitări de clarificări în termen de maxim 24 de ore de la primirea invitației de participare, care se înregistrează la Compartiment Cabinet Primar, acesta comunicând solicitarea 1a compartimentul care gestionează contractul.

 • (4) Achizitorul, prin compartimentul care gestionează contractul, va răspunde la solicitarea de clarificări într-un termen de maxim de 24 de ore de la înregistrare.

Art. 8. Declarația de confidențialitate și imparțialitate a membrilor Comisiei

 • (1) Membrii Comisiei au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricăror informații prezentate de întreprinderea publică, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja secretele comerciale.

 • (2) Membrii Comisiei, inclusiv cei de rezervă, au obligația de a semna pe proprie răspundere o declarație de confidențialitate și imparțialitate prin care se angajează să respecte prevederile alin.(l) și prin care confirmă, totodată, că nu se află în niciuna din următoarele situații:

 • a) este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu unul din administratorii și/sau membrii Consiliului de Administrație ai întreprinderii publice

 • b) are un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de atribuire a contractului.

 • (3) în cazul în care unul sau mai mulți dintre membrii desemnați în comisie constată că se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la alin.(2) atunci acesta/aceștia are/au obligația de a solicita de îndată, înlocuirea sa/lor din comisia respectivă.

Art. 9. Deschiderea și analiza ofertei

 • (1) La data și ora menționate în Invitația de participare, Comisia de analiză, în prezența unui reprezentant al întreprinderii publice, va întocmi un Proces-verbal de deschidere a ofertei în care se vor consemna elementele principale ale propunerii financiare, inclusiv prețul fără TVA, precum și documentele depuse.

 • (2) în situația în care nu au fost depuse toate documentele solicitate, Comisia poate hotărî:

 • - respingerea ofertei, întocmind în acest sens un răspuns motivat întreprinderii publice;

 • - completarea cu documentul/documentele lipsă, solicitând acest lucru reprezentantului întreprinderii publice.

 • (3) în cadrul procesului de analiză a ofertei, Comisia de analiză are următoarele atribuții:

 • a) verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr.98/2016,

 • b) verificarea condițiilor de eligibilitate;

 • c) analizarea documentației și a declarațiilor depuse;

 • d) corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini și ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce însoțesc oferta;

 • e) analizarea tarifelor/prețurilor unitare comunicate în oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz;

 • f)  în cazul contractele având ca obiect execuția de lucrări/prestarea de servicii/fumizare de produse, se va avea în vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/valoarea estimată stabilită de către achizitor

 • (4) Comisia de analiză poate să solicite oricărei întreprinderi publice clarificări și/sau să prezinte orice alte documente relevante pe care le consideră necesare în desfășurarea procesului de analiză.

 • (5) Oferta finală rezultată în urma analizării tarifelor/prețurilor unitare/tip de activitate se va depune de către întreprinderea publică la Compartiment Cabinet Primar care, după înregistrare, o va comunica Comisiei de analiză în vederea întocmirii Procesului-verbal de analiză.

 • (6) în cadrul procesului de analiză a ofertei, Comisia are dreptul de a respinge o întreprindere publică care:

 • a) nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016;

 • b) nu respectă prevederile caietului de sarcini și ale instrucțiunilor de ofertare, inclusiv a studiilor de fezabilitate, hotărâre a Consiliului local Sector 3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a valorii estimate a contractului de către achizitor, menționată în invitația de participare, după caz.

Art. 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei

  și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului


  Sectorului 3. • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4)  După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

 • (1) Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 , anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre.

 • (2) în baza hotărârii CLS3 prin care s-a aprobat atribuirea, compartimentul care gestionează contractul va efectua demersurile necesare în vederea semnării contractului.

 • (3) Dosarul atribuirii contractului va cuprinde cel puțin următoarele documente:

 • a) HCLS3 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții sau, după caz, anunțul către întreprinderile publice privind intenția Sectorului 3 de a încheia contracte având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, întocmit de către compartimentul de specialitate care urmează să gestioneze contractul respectiv și aprobat de Primarul Sectorului 3, în baza HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice la încheierea contractelor de către Sectorul 3.

 • b) anunțul de intenție al întreprinderii publice;

 • c) invitația de participare și documentele anexate acesteia, conform prevederilor art. 4.

 • d) dispoziția Primarului Sectorului 3 privind constituirea Comisiei de analiză;

 • e) oferta întreprinderii publice;

 • f)  Procesul-verbal de analiză ai Comisiei de analiză;

 • g) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016;

 • h) Hotărârea Consiliului Local prin care s-a aprobat atribuirea;

 • i)  Contractul și anexele sale;

 • j)  orice alte documente la care se face trimitere în prezenta metodologie.

 • (4) Documentația menționată la alin.(3) se păstrează de către compartimentul care gestionează contractul atâta timp cât produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data încetării contractului.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Art. 12. (1) Prevederile prezentelor norme se completează cu orice alte acte normative incidente.

(2) în cazul în care se identifică norme legale incidente cu privire la modalitatea de atribuire și încheiere a contractelor de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevederile acestora vor prevala prezentei metodologii.