Hotărârea nr. 305/2019

HCLS3 nr.305 din 13.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri privind transparența activităților desfășurate de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și de instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.06.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 434346/CP/04.06.2019 a Primarului Sectorului 3; în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Structurile organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și din instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 vor publica pe pagina de internet a instituției din care fac parte, zilnic, între orele 1600-1630, la rubrica dedicată fiecărei structuri, următoarele informații:

 • a) activitățile realizate în ziua respectivă;

 • b) activitățile propuse a fi realizate în ziua următoare;

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), structurile organizatorice suport vor publica la sfârșitul fiecărei săptămâni activitățile realizate în săptămâna respectivă.

Art.2. în termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărâri, Direcția Administrativă și Management Informațional din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, și instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 vor întreprinde măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1).

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate, și instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2019.NR. 305

DIN 13.06.2019

romanla2019.eu

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind transparența activităților desfășurate de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și de instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3

în vederea realizării obiectivului privind asigurarea unei transparențe depline în activitatea desfășurată, prin măsurile adoptate până în prezent, Primăria Sectorului 3 a demonstrat că, alături de procesul de digitalizare continuă a activității, acest obiectiv constituie o prioritate pentru administrația Sectorului 3.

Printre măsurile adoptate, cele mai importante au fost:

 • -  HCLS3 nr. 121/28.03.2018, în baza căreia pe site-ul Primăriei Sectorului 3, pe site-ul instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și pe site-ul întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a fost creat un meniu "Transparență instituțională" în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, sunt postate documente și informații din domeniile financiar, achiziții, investiții, contracte încheiate;

 • -  Aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă încă din anul 2018;

 • -  Pentru anul 2019 a fost aprobată HCLS3 nr. 275/29.05.2019, prin care s-a aprobat alocarea din bugetul local, a sumei de 2.000.000 lei/an pentru proiectele selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă. Suma alocată va fi distribuită pentru cel puțin 10 proiecte/an, cu o valoare de maxim 200.000 lei/proiect.

 • -  Pe site-ul primarie3.ro se regăsesc informații importante pentru cetățenii Sectorului 3, cum ar fi: procedura de lucru și formularele necesare pentru obținerea anumitor documente din domeniul autorității tutelare, asistenței sociale, stare civilă, atribuirea parcărilor de reședință, lista certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare eliberate, ridicat mașini, etc., precum și un modul reprezentând o hartă a sesizărilor formulate de cetățeni.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in șerpui îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legi! justific:.!. Vă puteți exercita drepturile prevurute in Regulau rutul DE 2016/679, primr-o cerce scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1Pentru a demonstra că Sectorul 3 este o administrație transparentă, prin prezentul proiect de hotărâre se propune ca toate structurile organizatorice din cadrul aparatulului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și din instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 să publice pe pagina de internet a instituției din care fac parte, zilnic, între orele 1600-1630, la rubrica dedicată fiecărei structuri, următoarele informații:

 • a) activitățile realizate în ziua respectivă

 • b) activitățile propuse a fi realizate în ziua următoare

Prin excepție, în cazul structurilor organizatorice suport care sunt în imposibilitate de a preconiza activitățile pentru ziua următoare, acestea vor publica doar activitățile realizate în ziua respectivă.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.