Hotărârea nr. 3/2019

HCLS3 nr.3 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Brățării nr. 67-69, Sector 3 București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr.38584/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35638/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

  • -  Fișa de evaluare din data 10.12.2018 și nota de constatare din data 10.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile.

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Brățării nr. 67-69, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 3

DIN 31.01.2019CABINET PRIMARTELEFON (0041 :) ■   . ; .•'Ț


FAX . >4021)  - e) 04 E MAIL ca:     r


ROMÂNIA


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr JdW


C ea C Jești \ v, i,sec‘ r < r Bucur* t’, www.primarie3.ra


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Brățării nr. 67-69, Sector 3 București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017 modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu pînă la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Brățării nr. 67-69, Sector 3, București, Comisia de de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 10.12.2018 și fișa de evaluare din 10.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul situat la adresa Str. Brățării nr. 67-69, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastiă personale sui ■ preh erate de Pr tăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele j >t fi dezvăluite unortedi în h. -a unui teniei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 67::.;2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

AKsexa nr„ ia
Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de * uib. ZUiqa adresa: _ JF/[,               //Z-io              ........ ......, și a constatat următoarele:

Fișă de evalaisare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului Buc

Evaluarea aspectului general al terenului

Adresă_______________________________________________

Bate-L-44-Me.2818 —---

t r

* z. întreținere

■ uitare ținut


Punctaj


Punctaj acordai


: aNeîntreținut


o

30


! 3. Insalubru

!_ _____________. _

ș nFăra deșeuri ’ lîCu deșeuri


Punctaj

Punctaj acordat

0

*■ '

..... .1 ........

.... J


j ObservațiiL împrejmuire*

Punctaj

Punctaj acordat

n Degradări medii

5-15

......                               - -j

i                                                              ’   1 2 ,ri —.........

. □ Degradări majore

16-25

. .......... ...........................1

i □ Lipsă

26-40

.4^........J

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.

Punctajul total Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzătoare._______________ _____

Pmactajul de referință este de 100 de puncte. ________
întocmit

Pe           c' /
DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul cent' jl St- Sfarita Vi-ien nr. 32sector 3, 030205 Bucu-est' www.ditl3.r0 telefon (004 021J 327 51 45 fax (004 021) 327 51 46 e-mail


Purei de lucru : Str. S^irta Vineri rr.32, Sector3, 030205 București telefon (004 021) 327 51 45: fax (004 021) 327 51 46


reiat .gid1tl3.ro


Către:în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului

cn


Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............X.

. de pe ordinea de zi / X.<.-....&Z.£......


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul............A........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordin-i-i-de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNISECRETAR,

HONTARU VALERICA

9RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

.... de pe ordinea de zi /

.......


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea, ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordiniLde

-zta ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A^FOSXîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .................de pe ordinea de zi /

suplimentareaordiniLde zi a ședinței ordinare din data de                    ......

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de .                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....zZ.............

de pe ordinea de zi / suplimentareaordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.......r..                   ...........................................................

MEMBRI.

FLEANCUCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL1

Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total ia punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare

imobil evaluat în parte. ____ ___________

2

Categoria de imgoritaire a terenutai:

; □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%

; □ Categoria 4 Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21 % și 40% L° QlteS.oria Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60% : n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si 80%_____ __________

□ categoria i. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și _100% ’ PUNCTAJ

TOT Ai.