Hotărârea nr. 28/2019

HCLS3 nr.28 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa Str. Stelea Spătarul nr. 2, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr.38995/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35666/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 14.12.2018 și nota de constatare din data 14.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Alt. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Stelea Spătarul nr. 2, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 28

DIN 31.01.2019

SECTOR 3


CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

.......f.....„

.... ÎL^»

TELEFON . >--v. <          23-z? FAX kc.*.J) 31803 04 E-MAILr ■      < pnmaiej.ro

C 1 F ■(( nr. ■ 1, sector 3. ojk S.-ț București. www.primarie3.r0

ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa Str. Stelea Spătarul nr. 2, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Stelea Spătarul nr. 2 Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 14.12.2018 și fișa de evaluare din 14.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 200% pentru terenul situat la adresa Str. Stelea Spătarul nr. 2, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră penon iîe sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulament ii Uniunii Eur >pene 679 ’2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Re ulamenuii IJ[• 679/2016. pr intr-a cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de              la adresa:

?______________, Și a constatat următoarele:
Fișă de evaluare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului Bucure

Evaluarea aspectului generai ai terenului:

Adresă

I»ata____A/Z

2. întreținere □întreținui __l____________________________ □Neîntreținut


Punctaj30

3. Insalubru

Punctaj

Punctaj acordat

□Fără deșeuri

0

>—-

□Cu deșeuri

30

j Observații
| 1. împrejmuire*

Punctaj

Punctaj acordat

j □ Degradări medii

5-15

j~      ——                                  ----—

i □ Degradări majore

16-25

,--

□ Lipsă

26-40

—     i

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.

j Caicului punctajului în urma evaluării:________________

Punctajul total Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta,

. corespunzătoare.___________

i Punctajul de referință este de 100 de puncte.___

i Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii

j punctajului total la punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare j imobil evaluat în parte.__________

j Categoria de impozitare a terenului:

! □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%

! □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% și 40%

! □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60%

! □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si ^80%_______________

□ Categoria I. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și

PUNCTAJ

PUNCTAJ

PUNCTAJ

CATEGORIA DE

TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

IMPOZITARE

______

.     j

AC.

- 4...... - J

întocmit,

Semnătura


DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sedii,! cenuși St.- Sfanu Vi-ieo or. 32 sec'.o? 3, 030205 București www.ditl3.ro

telefon (004 021.1 327 51 45

fax (004 02':] 327 51 46

email


reiat 4giditl3.ro

Către:

Purei de lucru : Str. S-anta Vineri rr.32, Sector3, 030205 București telefon (004 021} 327 51 45; fax (004 021} 327 51 46în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.

DIRECTOR GENERAL,MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

L-

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul. .......21...... . de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de-zra ședinței ordinare din data de...............

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... ............2TlâL:....2^.U............ ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ..........3$.........de pe ordinea de zi / suplimentarea -ordinii de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA


MEMBRI:SECRETAR,

HONTARU VALERICA

9RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ N1COLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...............de pe ordinea de zi /

suplimentarea-erdiftii-de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                             analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea orBimLde^

~zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


RAPORT c referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul       ........

suplimentarga-erdimide zi a ședinței ordinare din data de ..Â.


........de pe ordinea de zi /


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul         .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordimi_de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NJJ-Ar-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față dejiotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...........r.........................................................


MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIANGALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL