Hotărârea nr. 274/2019

HCLS3 nr.274 din 16.05.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL în scopul achiziției de mărfuri din categoria electrice

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 411155/CP/l 5.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 410816/15.05.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 410823/15.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit.m și o din actul constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

A                                                                                            _

In temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL în vederea continuării contractului nr. 68/09.02.2018 încheiat cu societatea ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL, ce are ca obiect livrări succesive de marfa din categoria electrice, conform comenzilor, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 274

DIN 16.05.2019CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 OJ 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

......

Data.


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL în scopul achiziției de

mărfuri din categoria electrice

Societatea 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 98/29.03.2017 în scopul prestării serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și a creșterii siguranței cetățenilor.

Astfel, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, societatea 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL a încheiat în data de 09.02.2018 un contract cu societatea ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL în scopul achiziției de mărfuri din categoria electrice, conform comenzilor.

Având în vedere că societatea 0PS3 - Ordine și Protecție desfășoară activități de mentenanță asupra imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, activități ce presupun reparații curente, remedierea în timp util a oricărei probleme administrative, buna funcționare a instalațiilor electrice, sanitare, termice și de altă natură, a sistemelor din cadrul imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, este necesară continuarea contractului nr.68/09.02.2018 încheiat cu societatea ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de adresa nr. 552/15.05.2019, înregistrată cu nr. 410474/CP/15.05.2019, a societății 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL precum și de raportul de specialitate nr. 410816/15.05.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantecorporativa@primarie3.ro

Str. intrarea Odobeștî nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.410816/15.05.2019

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al soietății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu societatea Elbi Electric & Lighting SRL în scopul achiziției de mărfuri din categoria electrice

Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.,a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ce are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv aprobat, prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor cât și asigurarea mentenanței acestora, inclusiv a unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Având în vedere

- adresa nr. 552/15.05.2019 a societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 410474/15.05.2019 prin care se solicită aprobarea continuării contractului cu societatea Elbi Electric&Lighting SRL în vederea achiziției de mărfuri din categoria electrice;

-Nota de fundamentare nr 511/05.05.2019

Conform prevederilor - ari. 12.1 lit.m din Actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților :“hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit.o): “hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”,

în scopul îndeplinirii obiectului de activitate, societatea a încheiat în data de 09.02.2018 un contract cu societatea Elbi Electric & Lighting SRL, ce are ca obiect livrarea succesivă de mărfuri, pe o durată de 2 ani.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Luând în considerarea că societatea OPS 3-Ordine și Protecție desfășoară activități de

mentenanță asupra clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, se impune aprobarea continuării contractului nr. 68/09.02.2018, ce are ca obiect achiziția succesivă de mărfuri din categoria electrice pe bază de comandă fermă, cu societatea Elbi Electric & Lighting SRL, care pe parcursul derulării contractului a dovedit promptitudine în livrarea mărfurilor, onorarea comenzilor în condițiile stabilite.

Ca urmare a celor prezentate, supunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind continuării contractului de vânzare-cumpărare ce are ca obiect livrarea succesivă de mărfuri din categoria electrice, conform comenzilor, încheiat cu societatea S.C ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL, nr. 68/09.02.2018, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Cpnto Marta CefrărE

l/Intem,

nu


Compartiment

Guvemanță Corporativă

Hondola Silviu


SC OPS3 ■ ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

ÎeșîrT Nr-^----


T mnaZj<Anul

OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL


Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativa București, sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017 r SECTOR 3                 I

| CABINET PftlMAWj

Către

Consiliul Local al Sectorului 3 București                  1                       |

Si                                       r.......|

dl.Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudesti nr.191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local pentru acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL in vederea achiziției de mărfuri din categoria electrice, furnizate de către SC ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL , in baza contractului aflat in desfășurare , achiziții ce pot depăși plafonul de 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA specificat la art.12.1 lit.m din Actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL .

Stimate domnule Primar

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, sector 3, Calea Vitan 154-158, clădire ADMINISTRATIVA, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/5480/19.04.2017 avand CUI: RO37410026 reprezentata legal de domnul Bunescu Alexandru-Razvan in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București si Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, respectând art.12.1 lit.m din Actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL, Adunarea Generala a Asociaților /‘hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depasesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget”, lit.o): “hotărăște in orice alta problema importanta privind activitatea societății”, inainteaza următoarea:

SOLICITARE

Luând in considerare faptul ca societatea OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL desfasoara si activitati de mentenanta asupra clădirilor aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, solicitam adoptarea unei hotarari de Consiliu Local pentru acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al OPS3 -Ordine si Protecție S3 SRL , in vederea achiziției de mărfuri din categoria electrice furnizate de către SC. ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL , achiziții ce pot depăși plafonul de 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA specificat la art.12.1 lit.m din Actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL deoarece preconizam ca pe parcursul desfășurării contractului cu SC ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL vom depăși plafonul mai sus menționat.

OPS3


OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativa

București, sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.,a fost infiintata in baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ,societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 si SC. Administrare Active Sector 3 SRL si obiect principal de activitate: Activități de protecție și gardă - cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfasoara activitati de paza si protecție, mentenanta si nu numai, asupra diferitelor obiective aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Cu deosebita considerație,

Bunescu Alexarldru-Razvan Președinte al ConsiH

OPS3-Ordi


Administrație SRL


vr&J - uklhiml si mi i jlc i ul sj &.K.L.

Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, București, Sector 3

C.U.I. RO 37410026


J 40/5480/19.04.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE

Societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr, 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 si este reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.,a fost infiintata in baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ,societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 si SC. Administrare Active Sector 3 SRL si obiect principal de activitate: Activități de protecție și gardă - cod CAEN 8010 .

Conform statutului, societatea desfasoara activitati de paza si protecție, mentenanta si nu numai, asupra diferitelor obiective aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Luând in considerare faptul ca societatea OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL desfasoara si activitati de mentenanta asupra clădirilor aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3,solicitam adoptarea unei hotarari de Consiliu Local pentru acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al OPS3 -Ordine si Protecție S3 SRL , in vederea achiziției de mărfuri din categoria electrice furnizate de către SC. ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL , achiziții ce pot depăși plafonul de 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA specificat la art.12.1 lit.m din Actul Constitutiv al societarii OPS3-Ordine si Protecție S3 SRL deoarece preconizam ca pe parcursul desfășurării contractului cu SC ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL vom depăși plafonul mai sus menționat.

Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneți.CONTRACT DE VANZARE - CUMPĂRĂRI

NR«>»« {fi* ul af>• « feA


CTiti


■*


:E


la


PĂRȚILE CONTRACTANTE:

SC ELBI ELECTRIC & LIGHT1NG SRL, cu sediu] in oraș Bragadiru, sos. Alexandriei, nr.76-78, județul ilfov, inregistrata la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/823/2006, CIF RO17412685, avand cont deschis la BCR sucursala Rahova, cod IBAN R089RNCB0300001087290001 si Garanti Bank - Suc. ParisCorporate, cod IBAN R025UGBI0000012025724RON, reprezentata de dl.Dorin Crisoverghi, in calitate de Administrator, denumita in continuare Vanzator

si

SC. OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL, cu sediul in oraș București, Strada: Calea Vîtan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, Sector 3, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr: J40/5480/2017, CIF: RO 37410026, avand cont deschis la banca GARANTI BANK -Sucursala Unirii,cont IBAN R025UGB10000022031371RON , reprezentata de dl. Bunescu Alexandru , in calitate de Administrator, denumita în continuare Cumpărător.

Prezenta înțelegere comerciala privind vanzarea de mărfuri, s-a încheiat in următoarele condiții convenite de comun acord :

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezentul contract are ca obiectiv livrări succesive de marfa, conform comenzilor, la data stabilita de către ambele parti.

Durata contractului este de 2(doi) ani de la data semnării acestuia si se prelungește automat cu inca un an, numai daca părțile nu convin In scris încetarea contractului înainte de expirarea termenului inițial, sau daca nu decid de comun acord încetarea acestuia.

 • III. RECEPȚIA SI ACCEPTAREA MĂRFURILOR

 • 3.1. Cumpărătorul va emite comanda in timp util, menționând toate elementele de identificare a mărfurilor care vor fi ridicate cu mijloace de transport ale cumpărătorului, pe cheltuiala sa, de la punctele de depozitare ale Vânzătorului. In cazul in care marfa, prin excepție, va fi livrata de către Vanzator, Cumpărătorul are obligația ca in comanda ferma transmisa către Vanzator, semnata si

  lata, sa menționeze locația unde marfa va fi livrata.
De asemenea Cumpărătorul are obligația de a transmite Vânzătorului toate elementele de identificare a delegatului, pentru ca acesta sa poata recepționa mărfurile. Vânzătorul isi rezerva dreptul de a nu livra comenzile confirmate, daca Cumpărătorul nu a transmis, in scris, elementele de identificare ale delegatului sau.

Totodată, Cumpărătorul este obligat sa notifice Vânzătorul cu privire Ia persoana sau persoanele împuternicite sa recepționeze, sa semneze si sa stampileze facturile flscale/a vizele de însoțire a mărfii. Persoana care va semna de primirea facturilor fiscale se obliga sa-si completeze in documentul fiscal toate datele de identificare, in clar, corect si lizibil.

 • 3.2. Recepția mărfurilor se va face concomitent cu livrarea, prin semnarea de către Cumpărător sau delegatul acestuia a documentelor de însoțire a mărfii emise de Vanzator (factura fiscala).

3.3 Vânzătorul garantează pentru calitatea produselor la predare si nu răspunde de eventualele deficiențe apărute după predarea acestora, ca urmare a manipulării sau utilizării necorespunzătoare a produselor.

3.4. Marfa ramane in proprietatea Vânzătorului pana la achitarea integrala a acesteia. In caz de neplata in termenul specificat in prezentul contract si in documentația fiscala emisaffactura fiscala), Vanzatorui deține drepturi exclusive de proprietate a produselor ce sunt puse la dispoziția Cumpărătorului de către Vânzător si totodată are posibilitatea de a ridica produsele, Cumpărătorul fiind obligat sa permită Vânzătorului accesul in spatiile de depozitare a acestora. In caz contrar Vanzatorui este indreptatitsa apeleze la un executor judecătoresc ce deține competenta teritoriala, pentru a institui sechestru asigurător pe produsele care fac obiectul prezentului contract, indiferent de valoarea acestora, fara a fi necesara existenta unei hotarari judecătorești prealabile, pana Ia acoperirea prejudiciului.

 • IV. PLATA

 • 4.1. Plata mărfii seva face, la M.. de zile de la data emiterii facturii fiscale, data scadenta care se va regăsi si pe documentul fiscal.

 • 4.2. Cumpărătorul isi asuma obligația de a suporta o penalizare de 1% din valoarea ramasa neachitata, pentru fiecare luna de întârziere la plata facturilor. Penalitățile pot fi calculate si facturate lunar. Părțile sunt de acord ca valoarea penalităților sa poata depăși debitul principal.

Eventualele diferente de plata sau plătite in plus, prin derularea operațiunilor dintre parti, se vor regulariza in termen de maxim 30 zile. Acest mecanism de desocotire reprezintă o clauza esențiala fara de care prezentul contract nu ar fi


 • 4.3. Vânzătorul fsi rezerva dreptul de a pretinde daune moratorii sau compensatorii ca urmare a întârzierii plătii.

 • V. GARANȚII

 • 5.1. Ca și garanție a prezentului mod de colaborare, Cumpărătorul va atașa la contractul semnat un instrument de plata, C.E.C./Bilet la ordln(B.O.} semnat șl necompletat, avalizata sau girata de asociatul unic/majoritar sî/sau administratorii acestuia. Cumpărătorul este de acord ca în caz de neîndeplinire a condițiilor contractuale, această filă să fie completată cu toate datele necesare introducerii la plata, in banca și utilizată de către Vânzătorul în scopul recuperării datoriilor, acest instrument transformandu-se din Instrument de garanție, in Instrument de plata, Vânzătorul fiind împuternicit de către Cumpărător sa completeze instrumentul de plata lasat ca garanție.

In cazul in care nu agreeaza aceasta modalitate, cumpărătorul se obliga sa emită la fiecare livrare o fila C.E.C. sau Bilet la ordin (B.O.) cu termenul de plata stipulat in prezentul contract la art.4, iar documentul de plata trebuie sa fie completat corect si legat.

De asemenea, Cumpărătorul se obliga ca la termenul de plata prevăzut, sa se asigure ca în contul sau bancar exista suma necesara acoperirii fiecărui C.E.C./B.O. emis.

Cumpărătorul se obligă să completeze corect documentele de plată, CEC/Bllet Ia ordin, semnătură sa de pe instrumente fiind in concordanta cu specimenul de semnătură legalizat, obligandu-se sa demonstreze asta la solicitarea Vânzătorului.

Prin semnarea prezentului contract, Cumpărătorul confirma faptul ca are mijloace financiare de plată a valorii Integrale a comenzilor către furnizor și se obligă să asigure posibilitatea de plată pentru toate livrările din partea furnizorului;

Instrumentul de plata poate fi scontat de către Vanzator cu respectarea clauzelor din prezentul contract, după o prealabila notificare a Cumpărătorului.

Notificarea are un caracter informativ si nu reprezintă o solicitare de accept a Vânzătorului din partea Cumpărătorului.

 • VI. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

 • 6.1. Vânzătorul are următoarele obligații:

 • -  sa onoreze comenzile ferme, confirmate de către Vanzator in scris, in termenele agreate si la preturile comunicate cumpărătorului prin comanda confirmata;

 • -  sa emită factura fiscala corespunzătoare;

 • -  sa inca^^&atravaloarea tuturor facturilor emise  iz • -  Vânzătorul se obliga sa pună la dispoziția Cumpărătorului declarații de conformitate ale produselor livrate, certificate de garanție, agremente/specificatii tehnice, după caz.

 • VII. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

 • 7.1. Cumpărătorul are următoarele obligații:

 • -  sa plateasca prețul stabilit pentru produsele comandate la scadenta stabilita, respectiv facturile emise de către Vanzator.

 • -  sa lanseze comanda către Vanzator in timp util pentru produsele care nu se afla in stoc.

 • -  sa nu comercializeze produsele Vânzătorului sub prețul de achiziție al acestora

 • -  Cumpărătorul se obliga să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor dobândite in urma încheierii si executării prezentului contract.

 • -  Cumpărătorul se obligă să răspundă în termen legal solicitărilor lansate de furnizor pentru confirmarea debitului, solicitat de Vanzator în scris prin intermediul extrasului de cont, în conformitate cu Legea Contabilității;

 • VIII. RETURUL MĂRFURILOR

 • 8.1. Daca Cumpărătorul la preluarea produselor, constata abateri calitative determinate de vicii aparente sau vicii ascunse sau de alte cauze generate din neglijenta Vânzătorului, are dreptul sa reclame defecțiunile constatate. După preluarea produselor, Cumpărătorul are dreptul sa reclame numai viciile ascunse ale acestora.

Reclamatia va fi făcută in termen de maxim 30 de zile de la preluarea mărfii prin indicarea produselor reclamate.

8.2 Produsele care fac obiectul sesizării vor fi păstrate in depozitul Comparatorului pe o perioada de 15 zile de la data intrării reclamatiei, la dispoziția Vânzătorului, timp in care acesta din urma se angajeaza sa soluționeze litigiul.

 • IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fara a mai fi necesara intervenția vreunei instanțe judecătorești si fara punere in întârziere, in cazul in care:

 • -  una din parti nu-si executa una din obligațiile principale contractuale (obligația de livrare pentru Vanzator si obligația de plata integrala si la timp a prețului, pentru Cumpărător).

 • -  una din parti cesionează drepturile si obligațiile sale prevăzute in prezentul

- una din parti isi incalca vreuna din obligațiile sale contractuale, altele decât cele principale, după ce a fost avertizata prîntr-o notificare scrisa de cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce ia rezilierea contractului.

Rezilierea si încetarea contractului nu are nici un efect asupra tuturor obligațiilor deja scadente intre parti. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea pârtii care in mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

 • X. LITIGII

 • 10.1. Eventualele litigii avand ca obiect executarea prezentului contract, care ar putea aparea intre parti si care nu vor fi soluționate pe cale amiabila, se vor soluționa de către instanțele competente de la sediul Vânzătorului.

 • 10.2. Clauzele cuprinse in acest contract se completează cu prevederile Codului Civil privitoare la răspunderea pârtilor pentru neindeplinirea obligațiilor ce revin potrivit legii. Părțile se obliga sa-si aduca la cunoștința reciproc orice modificare privind denumirea, sediul social, conturile bancare, fuziuni, divizare, reorganizare judiciara, faliment, precum si orice alta schimbare in statutul juridic, de natura sa influențeze raporturile lor comerciale.

 • XI. PROPRIETATEA INTELECTUALA

11.1. Cumpărătorul se obligă și se angajează în mod irevocabil față de vanzator să nu utilizeze fără drept si in lipsa acordului scris al acestuia, mărcile produselor ce fac obiectul prezentului contract, Vânzătorul avand asupra acestora drepturi de proprietate intelectuală exclusive, înregistrate și protejate potrivit legii. In situația încălcării acestei clauze, cumpărătorul va fi direct răspunzător pentru pagubele pricinuite vânzătorului, urmând sa-i plateasca acestuia daune interese.

 • XII. DISPOZIȚII FINALE

12.1 In cazul in care, împotriva cumpărătorului se deschide procedura insolventei conf.Legii 85/2006, atunci administratorul si toti asociații societarii debitoare răspund patrimonial cu toate bunurile personale, indiferent de natura si dificultatea care a adus-o in aceasta procedura, Vânzătorul avand posibilitatea sa se îndrepte împotriva acestora in baza filei CEC sau BO avalizate/girate de către aceștia la momentul încheierii prezentului contract. Aceștia vor suporta toate cheltuielile ocazionate de acțiunile întreprinse in instanța. De asemenea, Vânzătorul va putea solicita instanței instituirea sechestrului asigurător pe numele tuturor administratorilor si asociaților giranti ai societarii si poprirea asîguratorie in măsură in care va considera ca beneficiarul a cauzat un prejudiciu

Prezentul contract constituie titlu executoriu de la data exigibilității obligațiilor stipulate respectindu-se insa procedurile fegale: procedură prealabilă (somație de plată, notificare, etc) atât pentru sumele reprezentând contravaloarea mărfurilor cât și pentru penalitățile de întârziere și eventualele despăgubiri ce se vor percepe până la data executării obligațiilor asumate. Cumpărătorul înțelege și este de acord sa garanteze plata la scadență a obligațiilor sale financiare față de Vanzator născute, derivate sau în legătură cu prezentul contract

In cazul apariției unui litigiu, in măsură în care Cumpărătorul întârzie la plata si nu exista un instrument la plata lasat de cumpărător drept garanție, se considera o creanța certa, lichida si exigibila in condițiile ordonanței de plata, putând fii aplicabile chiar daca la baza exista doar emiterea facturii fiscale semnate de primire, confirmat de posta sau de curierat de primire, de unul dintre delegații Cumpărătorului fara sa fie stampilata factura fiscala, Indiferent de funcția sau poziția celui care a semnat documentul fiscal, din cadrul societății beneficiare.

 • 12.2. Orice modificare ia prezentul contract se va face cu acordul ambelor părți, numai în scris.

 • 12.3. Prin semnarea prezentului, părțile contractante declară că au citit, înțeles și acceptat în întregime șr fără rezerve conținutul contractului.

 • 12.4. Prezentul contract s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, fiecărei parti revenindu-i cate un exemplar, ambele exemplare avand aceiași forța juridica. Contractul reprezintă anexa tuturor facturilor emise de Vanzator către Cumpărător.

  VANZATOR


  SC ELB1 ELECTRIC & UGHTING SRL


  CUMPĂRĂTOR

  S.C. OPS3- Ordine si'Protectie S3 SRL


  SERVICIUL CONTROL INTERN

  COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.rc

  Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector3, 032158, București


  Nr. 410823/15.05.2019  Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL în vederea continuării contractului încheiat cu s.c. Elbi Electric & Lighting SRL în scopul achiziției de mărfuri din categoria electrice, însoțit de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Cont/(>1 Intern,

Marfa/Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola