Hotărârea nr. 273/2019

HCLS3 nr.273 din 16.05.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primaHe3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea contractelor de achiziție de WPC decking

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr. 409865/CP/l 5.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 408719/14.05.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 408723/14.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioareș

 • - HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul executării de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale pe raza Sectorului 3;

 • - Art. 12, pct. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

 • - Art. 12, pct. 12.2 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea unui contract de achiziție de WPC decking la un preț maximal de 50 euro (plus TVA)/mp, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 273

DIN 16.05.2019

A1A      P R I M Ă RIA

SECTORULUI 4

CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI^


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 oj 04 E-MAIL cabinetpnmar@primade3.r0

■QurWti nr icp Mentor 2, 021084, București SECTOR 3


Calea


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr.

Data.


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație


al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de


Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea contractelor de achiziție de WPC decking


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu acționar unic societatea Algorithm Residențial S3 SRL. Obiectivul principal al societății este realizarea lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor".

Pentru valorificarea Halei Laminor s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Acest centru va avea inclusiv spații destinate shoppingului și activităților de recreere, fiind situat într-o zonă aflată în plină dezvoltare a Sectorului 3, precum și un complex de agrement care va oferi locuitorilor din zonă, dar și din împrejurimi, multiple modalități de a petrece timpul liber și de dezvoltare a relațiilor interumane și antreprenoriale. în zona Bucureștiului nu există în acest moment o zonă de agrement cu caracter permanent, care să înglobeze atracții specifice atât copiilor cât și adolescenților, care să le stimuleze imaginația, creativitatea, să le satisfacă nevoia de mișcare și să-i determine să își consume energia specifică vârstei.


Totodată, dezvoltarea complexului de agrement va aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea economică a zonei prin atragerea atât a turiștilor locali, dar și străini, aducând astfel aport turismului, dar și agenților economici care își desfășoară activitatea în zonă.

Astfel, având în vedere complexitatea și diversitatea activităților desfășurate de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL la obiectivul Hala Laminor, este necesară achiziția materialelor de tip WPC decking pentru continuarea în condiții optime a lucrărilor.

Pentru aceste considerente și ținând seama de adresa societății Algorithm Residențial S3 SRL nr. 1073/14.05.2019 înregistrată cu nr. 408419/CP/14.05.2019 precum și de raportul de specialitate nr. 408719/14.05.2019 al Serviciului Control inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care/IUpartiment Guvernanță Corporativă, am ii Consiliului Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 408719/14.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea contractelor de achiziție de WPC decking Ia un preț maximal de 50 euro/mp (fără TVA)

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 1073/14.05.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 408419/14.05.2019

 • - adresa societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 3473/08.05.2019 către societatea Algorithm Residențial S 3 S.R.L.

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. nr. 22 din 07.05.2019 prin care se aprobă încheierea contractelor de achiziție WPC decking la un preț maximal de 50 euro/mp (fără TVA)

 • - Nota de fundamentare nr. 3404/07.05.2019 a Consiliului de Administrație care motivează necesitatea achiziționării de material WPC decking

 • - Oferta nr.2391/23.04.2019 de la TOP WOOD SALES

 • - Oferta nr.2364/22.04.2019 de la WOODPLASTIC

 • - Oferta nr, 2345/22.04.2019 de la SC RAFICON TRADE SRL

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

 • - art. 12.1 lit. m) este nevoie de acordul Adunării Generale a Asociaților pentru a aproba investiții care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA

-art. 12.1. lit. o) Adunarea Generală a Asociaților este cea care hotărăște în probleme importante privind activitatea societății. în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Având în vedere lucrările desfășurate de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. la obiectivul Hala Laminor este necesară achiziția acestor materiale, respectiv WPC decking, pentru continuarea lucrărilor de amenajare la obiectivul de investiții. WPC decking este un material modem și innovator, un amestec reușit de lemn din rășinoase 70% și polimer 30% componentele fiind amestecate în procesul de producție la temperaturi și presiuni înalte, rezultând un nou material cu proprietăți speciale

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea contractelor de achiziție WPC decking la un preț maximal de 50 euro/mp (fără TVA), cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Compartiment

Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


Algorrthm

Residential S3 s.r_c.


5. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,
Către:


Sediul:

Referitor:


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, BucureștiCABINET PRIMAR

Nr ^3^/3


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având g^pbiecf acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație âî WlHăliî Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui


Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru WPC decking la un preț maximal de 50 Euro (plus TVA)/mp, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit. m) „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc i00.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, lit. o); „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru WPC decking la un preț maximal de 50 Euro (plus TVA)/mp, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Algorithm Residential S3 SRL      C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panleliomn             Tel: 0314.334.452

Calea Vitan nr. 242                 Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNC130087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

București Sector 3 031295                                     RO70RN CB0087157546060002 - EUR                       algorithm.residential <agmail.com

constnicciis3.ro

ZXIgorithm

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  Să      <£&

nBQQB'

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,               ohOT^’”;

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul

2, litm), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L, în data de 14.05.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 400 reies următoarele : "Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.”

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantcliornn            Tel: 0314.334.452

Reg. Cum J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algortthm.rcsidentjalCfgmail.com

eonstructiis3.ro

Algcîrrthm

Resîdential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHMRESÎDENTIAL S 3 SRL

țJHH®

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        £>‘î^

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractelor pentru WPC decking la un preț maximal de 50 Euro (plus TVA)/mp, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 400 din 14.05.2019.Algorithm Residential S3 SRL      C.U.I.: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA-Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334,452

Calea Vitan nr. 242                Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

București Sector 3 031295                                     RO70RNCB1X187157546060002 - EUR                       algorithm.resîdential®gmail.com

consiructiis3.ro

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 INTRfiRF      Oc jd- q

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

IESIRL       /'fi- > fi

2iu4XA....Luna...?X?......AnX

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor pentru WPC decking la un preț maximal de 50 Euro(plus TVA)/mp.


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


romania2019.euSubscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea încheierii contractelor pentru WPC decking la un preț maximal de 50 Euro(plus TVA)/mp.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii contractelor pentru WPC decking la un preț maximal de 50 Euro(plus TVA)/mp.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: ,,hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei

AȚgorîthm Construcții 53

Bd. Basarabia nr, 256, Corp CI, Sector 3 București, Roman ia

E-mail: office@alfiorithmconstructiis3.ro Web: www.ateorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

I8AN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania
romania2019.euexecutare se desfășoară în mod succesiv". Menționăm faptul că valoarea totală a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea încheierii contractelor pentru WPC decking Ia un preț maximal de 50 Euroțplus TVA)/mp.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 22 din data de 07.05.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative (contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație.

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație Algorithm Constricții S3 SRL.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

HOTARAREA Nr. 22 din 07.05.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de infiintare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație ai Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor pentru WPC decking la un preț maximal de 50 Euroțplus TVA)/mp.

Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .

Coșocariu Alexandru-Dan

romania2019.euAprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:


Nume

Cosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:Data:


Notă de fundamentare


SC ALGORITHM CONSTRU CTII S3 SRL INTRARE Mr AA-bfȚV


în cadrul activității desfășurate pe parcursul anilor 2017, 2018 și 2019, compania Algorithm Construcții 83 S.R.L. execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”, etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Se dorește dezvoltarea întregii zone teritoriale Faur - Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zona teritoriala Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Dezvoltarea Halei Laminor își propune în același timp reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, creare de locuri de munca, stipularea antreprenori atului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

romania2019.euprecum si susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelîmon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.


Acest centru va avea inclusiv spații destinate shoppingului și activităților de recreere, fiind situat într-o zonă aflată în plină dezvoltare a sectorului 3 din București, fiind ușor de accesat prin stația de metrou Republica și autobuzul dedicat linia 103, dar si un complex de agrement. Reabilitarea și punerea în funcțiune a parcului industrial sub o nouă formă de organizare atractivă pentru populație va duce la atragerea populației care lucrează sau muncește în zonă spre acest nou punct de atracție, concurând cu centrul comercial Esplanada. Noul centru se regăsește pe fosta platforma industrială Republica la adresa Bulevardul Basarabia, numărul 256, iar în formatul actual oferă o suprafață de aproximativ 68000 mp. Finanțarea pentru acest proiect este executată de la bugetul primăriei de sector, respectiv Primăria Sectorului 3,

Dezvoltarea unui complex de agrement în București, în zona Republica - obiectivul Hala Laminor vine în urma unui amplu studiu de piață care a avut în vedere posibilitatea de a oferi locuitorilor din zonă, dar și din împrejurări, multiple modalități de a petrece timpul liber și de dezvoltare a relațiilor interumane și anteprenoriale. In zona București ului nu există în acest moment o zonă de agrement cu caracter permanent care să înglobeze atât atracții pentru copii, cât și pentru adolescenți care să le stimuleze imaginația, creativitatea, să le satisfacă nevoia de mișcare și să-i determine să își consume energia tipică vârstei, dar și atracții dedicate adulțiior. Considerăm că dezvoltarea complexului de agrement va aduce o contribuție însemnata la


.^gwr&hn) Qwsfnxiij 53

Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3 București, Romanța

E-mail: office@algorithmconstructiis3-ro

Web: www.algorithrncon5triictiis3.ro

F isra.fe:

CIF3771435C

RCJ40/S651/2017

iBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

ALCOftmW COMSTJWCTH «3


dezvoltarea econîmică a zonei prin atragerea atât a turiștilor locali, dar și străini aducând astfel aport turismului» dar și agenților economici care își desfășoară activitatea în zonă.

în acest context, pentru lucrările noastre este necesară achiziția dc WPC decking.


WPC decking este un material modern și inovator. Un amestec reușit de lemn din rășinoase 70% și polimer 30%. Ambele componente sunt amestecate în procesul de producție la temperaturi și presiuni înalte și rezultă un nou material cu proprietăți speciale.

Pentru o imagine de ansamblu asupra prețurilor, atașăm oferte.

Aspectele prezentate ne determină să solicităm aprobarea încheierii contractelor pentru aceste achiziții la un preț maximal de 50 Eurofplus TVA)/mp.

Andra<

Afgcrftfrm CorartructK 53

0d. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E-mail: affice@alaorithmconstructiis3.ro Web: www.algor-thmconstnjctiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Aigorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Aigorithm Construcții S3.

TOP WOOD SALES


M H \ D \ I 1,‘H I s H. M< < V ( I OU 1 IU < 1 UI s I !

! I.f. I W: il.H.-l.î ’JL’.'tV

iii IV Uf (5 I |lKi)| JJn.s \ ,|15 »(,5(t jifiii

il\M v IlîiD


1 LI I I (J t.I F I ISl) 'UUl|. 1511111 . | Uliii I

t «(slsr-iri V( M.E It.n?!

OFERTA

... ■ '

.       - Ț/Vf.'iidhaJc

. . • ■' • '■' : -■- .- . :

Î.///V7-

Cant/iate

PU i'emi

Vafuufc-

Si-d.em Jct-L V\'PC Maiiiiinfcim 2? ihîî'. ijm.iitae ( Nidiidf uack. siih!;uslrt.K.iu:a. eieiiie aitiniinm i

mp

1500

56 iîO

bO.t/Ju. Jli

lâ,s (■:■ .i.

TOTAL

69.OGU.00

13.1 IfJ.iH!

Oleici esie '.'nfabiM 30 de zile de la data emiterii.

Hi eîiii'ilii sâni ;i\piimote tu enra st se caiculeazit la nirstii BRD din Ziua pititii.
[i}t=|d srit? mp Qyț] pyjno e; BzeairojUD as is o.kib iii njRttfijdxa juns aiunja

ii.ia]iiaa puțo ap ap? ?p (ip tîiiqt’iui. aisa lîiisjțj


o oerz

00'000’?. 1-

1VIO.L

=■. lii i:

■■a 'lVjf! 7,\ n

(ie e

0119 l-

c(îu““]

:jadp iLquoiu unixiaț,

t

ejeftî'td?')

iW. X7 ■

: '             •' e/e//.•>?<;•<•</

>-r-. '■’■■'■

. s____

r-x tk.ly'l'H l'H )\           V

IIKISI ’ 1 (IIH I ' ffHId (><l ■’ i'ai'ii (.1 J

(lîlil a ;| ui'uy <ti-\vrh urii; ipiim :\vsn r.c'nr_i'i'll'i> = x \ i ni

11 mii i > ni 1 hoi > ix "> ț >i\ 'ii \ i uni \ <r >i i'
Bogdan Popa < bogclu n.popa@wooclpms tIc.eu >

Tuesday. April 23. 2019'10:02 AM

Mai uis C o ii ian eseu

Re: CERERI OFEREA

PREMIUivi-RO-20 I9.pdf; Wooclplastic-pricelist- 20’19WUR.pdf; ! v- ■ change in time.jpg;! WoodPlastic Aging Test.jpg

Bun ziua domnule Manus Comanescu,

Mul lumesc pentru răspunsul dvs. Cel mai recomandat sistem WoodPlastic WPC la cerințele dvs es^ uiihzej.:a.p2oîii1flF^2fâ^AîWiAti<^W^hfț>MP1Pi'euna cu structura suport                      vT

■ ‘■-.imul sț«ocific pe un astfel de sistem este t e 7 ml [ t ufif'deck, 2.8 mhmofil supe T si           t

Om.uiv / mp pași ti mai jos:

Pioîil wpc plin Premiem (supmfata Foresl/Star)2^7nf;.XsS;9’5:eltfo/'ml -MfWîefHOW-

Suucluia WPC plina 50X50 mm, 2,8 m X:6:46euro/ ml -iOWtOPÂWm

Cleme prindere INOX A 2 "profi basic" cu șurub inox inclus, 20 buc K 0:29 euro - 5.8 curo

W /umil / mp sistem WPC (!:EXW Cehia, Bukovany) 93.54 euro, din care aveți cliscounl 40 % (proiu -Termen productie4-msoîA.?-.:

11 ■          r i i j 11J Jo^me^

> v ‘u.o. e WPC WoodPlastic AS nu are personalitate ji.n idica in Romania, va putem oferi produse*!’

i. mu

ir/.-,stimul specific poate sa difere in funcție de dimensiunile zonei unde se va monta, putem oferi •a i a o iile la lungimi personalizate (orice intre 2 m si 6 m) pentru deck; veți mai avea nevoie de pom meiVuu planeitate (se regăsesc in oferta generala atașata), doar echipa care va monta poate calcula u ’uintie de planeitate si condițiile de montaj reale; de asemenea avem si profîle de finisare (inchidut; . din reperele din lista de preturi atașata aveți tot 40 % discount.

I’uiiii u simen ml propus va oferim 5 ani garanție completa sistem pentru defecte fabricație, resper m , m mu va put iezi, era pa sau nu va fi alocat de insecte. Deținem certificări si documente specifice pi. p... u:.jim;i.i:ii montaj), folosim dom matern prime pure (lemn si HDPE + pigmenți) ia fabricarea proiim ■> m ; iui ii i etic lai o / i e folosite. Va masez o imagine ou simularea evoluției culorii in timp / teste do m ■!

■Iii U .1 l’J! .

.-uiuu-m. sum ia dispoziția dvs.

On fee, 23 Apr 2019 at 09:38, Marius Comanescu <manus.co.manescu@acs3.ro> wrote:

duna ziua!

Am levenit cu detalii:
S.C. RAFICON TRAOE SRL

Aleea Industriilor nr 2

Tel: +40-238 725 029

Fax : +40-438 725 070

O.W, w o o tip 1 a st.ro


Buzău 120068, Romania

RO 14293563, J10/864 /15J0.2003

Către: S.C. ALGORITM M CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

Stimați domni.

Urmare a cererii de oferta si a discuțiilor purtate va transmit urinatoarea oferta tehnico-comerciala:

Produs: sistem deck wpc (scândura, si na, clemele de profil si capat traversa);

Dimensiune scândura wpc: 145 x 27 x 3000 mm (l.xhxL). periata pe o fata;

Dimensiune șina wpc: 50 x 30 x 3000 mm (IxhxL);

l mp sistem deck wpc 6,9 ml scândura i- 2.11 ml simt -F 16 cleme de profil si 2 clema capat traversa;

Greutate scândura wpc: 2,7? kg/tnl:

Greutate șina wpc: 1,2 kg/ml;

Greutate sistem: 22,25 kg/mp.

Este important pentru beneficiarul deckadtd sa st ie ca acesta este produs cu un utilaj german, din rumeguș de rasitwttse. eu HDPE si agenti de cuplare lemmphistic din Germania si SUA. Colorantul arc filtru UV. Eu folos im PEC si materiale toxice. Este un deck pentru trafic greu si rexista la peste 3800 kgf/tnp.

Garanție: 10 ani pentru trafic ușor si 5 ani pentru trafic greu, cu durata de viata peste 25 ani in condițiile unei montări corecte;

 • 1) Oferta sistem deck wpc maro inchis (oakdeck). preț: 37 euro'mp;

 • 2) Flinta de perete ’T.", preț: 2,7 euro/ml;

 • 3) Plinta de margine "F", preț: 2,9 curo/ml.

Preturile nu conțin TVA;

Preturile franco furnizor (Buzău).

Plata: cu OP 253» si UO scadent la 30 pentru iu ca 25% din valoarea contractului la lansarea comenzii, diferența cu cec scadent la 30 de zile de la data recepției mărfii;

Livrarea se face eșalonat, 3 camioane complete, in fiecare camion se livrează 1000 mp sistem complet wpc, astfel: Primul camion: 7-9 zile lucratoare de la data achitării avansului si emiterea BO;

Al II lea camion: 5-7 zile lucratoare de la livrarea primului camion;

Al III lea camion: 7-9 zile lucratoare de la livr area camionului al II lea.

Valabilitate oferta: 120 zile calendaristice.

Greutate bruta marfa (3000 mp sistem wpc) -■ 67500 kg (22500/camion).

Cu stima.                              '

Raitnond Voîcu .'

0736 652 229 '

M - ti.            .


Marius Comanescu
Prom:                           Raimond Voicu <niarketing@raficon.ro>

Sunt:                            Monclay, April 22, 2019 4:26 PM

To;                           Marius Comanescu

5ju.tyect:                         Re: Raficon Trade, grosime scândura deck wpc - solicitare Algorithm Consu

Alt criteriu de diferențiere a scândurii wpc este grosimea sa. Noi producem o scândura cu latimea de 145 si grosm,.’. c de 27 mm.

Este un deck de trafic greu care se montează foarte ușor.

Atentie când comparați produsele!

On 22.04.2019 16:15, Raimond Voicu wrote:

18% din masele plastice sunt reprezentate de HDPE (polietilena de inalta densitate). Produsele noastre conțin lemn de rasinoase ci nu: paie, carton, bete de floarea soarelui etc.

On 22.04.2019 16:09, Raimond Voicu wrote:

Prețul include materialul de lemn compozit (70% rumeguș de rasinoase + 30% mase plastice, agentî cuplare lemn-plastic si colorant care conține din fabrica stabilizator UV).

Atentie! produsele noastre nu conțin PVC. Toate materialele sunt ecologice si nu emana substanțe toxice sau mirosuri intepatoare.

Aveți instrucțiunile de montaj trimise. Cu o echipa de 4-5 oameni se montează foarte ușor.

Deckul nostru se montează foarte ușor. Nu necesita șuruburi, decât clemele de ca pat. Ex. 1 nap sistem wpc include 2 cleme capat traversa (cu șurub) + 16 cleme de profil (fara șuruburi). După ce se fîxeaza șinele (substructura) este foarte ușor sa montezi scândurile.

On 2.2.04.2019 15:51, Marius Comanescu wrote:

Preturile includ manile de manopera si elementele de montaj?

Materialul este doar PVC sau PVC +lemn?

Cu mulțumiri,

Marius Comanescu

Departament Aprovizionare


Strada Jean Alexandru Steriadi 17 Sector 3

Artide No.

Artide Description BG

Artide Descriptioti RO

Price List witlioitt VAT

Price List

VATfndutfed

501'00015$

'/Vr'C ZjEKl'IHf HPO®?i/l        L SA4>RS - i-.-

'-‘KOî-:i FER-ASA ujck' WPC PER.!. MARO 4 M

147.91

ROM

176.U1

RON

500000159

VVPC nEKWHf nPG<D!'l/l PE/1E© L rPAOl■;7 4 >\-î

;"ROr!L I ERAS.A iXGl WPC. L GRI ÎNCHIS Â iw

14? 9.1

SON

176.01

SON

500000160

wpc noAno>KtH npcwwi sa newt hc      «. .v

PRGFC iUB5?KiK~UR4 DECK WPC MARO <7 ivi

55.5i>

RQN

66.W

ROM

500000161

wpc no/iflO>KEH nposwi saziekiihe epacliț < te

PROFIL substruc dfck WPG GRI ÎNCHIS AM

55.55

ROM

60.w

SON

500000164

KOMn/IEKT KPEHEJnl'! 3A TEPACKA flbCRA. 10 m;

SET FIXARE PbfiIR'j fîOARD TERASA. 10 MZ

A 79.13

RON

332.35

BON

500000167

KOMCIO3HTHA 3ABbPiJJBAlliA J1EHTA KA®EIB

PROFIL DE ÎNCHIDERE CFCIi MARO ÎNCHIS

50.34

ROM

59.90

ROM

500000163

KOMFiOSHTHA SABbPLlIBAlliA /il-.HTA rPArul lT

PROFIL DE INCHIDERi- DECK GRI ÎNCHIS

50.34

ROM

59.SO

ROM...................WWW.primarie3.rO'SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAILguvernantacorp0rativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.408723/14.05.2019

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru încheierea unui contract de achiziție de WPC decking la un preț maximal de 50 euro/mp (fără TVA), în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu