Hotărârea nr. 272/2019

HCLS3 nr.272 din 16.05.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 12400 mp și 12200 mp

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.409855/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 408384/14.05.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernanță Corporativă;

 • -  HCLS3 nr. 260/24.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării unui teren cu o suprafață de aproximativ 50.000 mp;

 • -  Adresa nr. 408387/14.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr.31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  HCGMB nr.201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. m) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării unui teren liber intravilan în suprafață totală de 12.400 mp, cu număr cadastral 234756, amplasat în București, Sector 3, str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, la prețul de 50 euro/mp, în vederea construirii unor hale pentru buna desfășurare a serviciului de salubritate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării unui teren liber intravilan în suprafață de 12.200 mp din acte (12.142 mp conform măsurătorilor), număr cadastral 209131 categoria de folosință arabil, situat în București, Sector 3, str. Drumul Lunca Cetății, nr,636-638, la prețul de 45 euro/mp, în vederea construirii unor hale pentru buna desfășurare a serviciului de salubritate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.3. Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
NR. 272

DIN 16.05.2019

PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 2J - 28 FAX (004 021) ji8 03 04 E-MAIL Cabtnetprimarig1primarte3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,033084, București

(SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 12400 mp și 12200 mp

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS3 nr.260/24.04.2019, s-a acordarat un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea demarării procedurii privind achiziționarea unui teren de aproximativ 50.000 mp cu un preț maxim de 50 euro/mp, astfel societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a întreprins activitățile necesare pentru a duce la îndeplinire hotărârea menționată prin identificarea și demararea achiziționării terenului necesar construirii unor hale în scopul bunei desfășurări a serviciului de salubrizare.

Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL solicită prin adresa nr.1593/13.05.2019, înregistrată la Cabinet Primar sub nr.407629/13.05.2019 acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării contractelor de vânzare-cumpărare a următoarelor imobile:

 • -  teren liber intravilan în suprafață totală de 12.400 mp, cu număr cadastral 234756, amplasat în București, Sector 3, str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, ia prețul de 50 euro/mp.

 • -  teren liber intravilan în suprafață de 12.200 mp din acte (12.142 mp conform măsurătorilor), cu număr cadastral 209131, categoria de folosință arabil, situat în București, Sector 3, str. Drumul Lunca Cetății, nr.636-638, la prețul de 45 euro/mp.

Ținând seama de cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr.408384/14.05.2019 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

I

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 408384/14.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 12400 mp și 12200 mp

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legiinr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.260/24.04.2019, s-a acordarat un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea demarării procedurii privind achiziționarea unui teren de aproximativ 50.000 mp cu un preț maxim de 50 euro/mp, astfel societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a întreprins activitățile necesare pentru a duce la îndeplinire hotărârea menționată prin identificarea și demararea achiziționării unui teren necesar construirii unor hale în scopul bunei desfășurări a serviciului de salubrizare.

în urma acestor demersuri, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL solicită prin adresa nr.1593/13.05.2019, înregistrată la Cabinet Primar sub nr.407629/13.05.2019 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație in vederea semnării contractelor de vânzare-cumpărare a următoarelor imobile:

1. teren liber intravilan în suprafață totală de 12.400 mp, cu număr cadastral 234756, amplasat în București, sect. 3, str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, în vederea construirii unor hale.

Conform raportului de evaluare realizat de jr. ec. Camelia-Alexandra Bocan, membru titular ANEVAR, terenul are o valoare de piață de circa 90 euro/mp, respectiv 1.116.000 euro echivalent a 5.310.000 lei.

în vederea achiziționării terenului mai sus menționat, societatea SD3 - Salubritate ți Deszăpezire S3 SRL a întreprins următoarele:

 • > A încheiat un contract cu dna jr.ee. Camelia-Alexandra Bocan, membru titular ANEVAR în vederea realizării unui raport de evaluare imobiliară a terenului respectiv. Prețul contractului fiind de 3.000 lei +TVA în valoare de 0 (neplătitor TVA).

 • > A încheiat un contract de prestări servicii cu Vego Concept Engineering SRL în vederea realizării de servicii de proiectare urbanistică. Prețul contractului este în valoare de 2.700 lei + TVA.

 • > A încheiat un contract de asistență juridică cu Cabinetul de Avocat MOLDOVEANU REMUS ALEXANDRU constând în realizarea unei analize juridice (due diligence)


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

pentru achiziționarea terenului. Valoarea contractului este de 2.000 euro la care se adaugă TVA.

 • > A încheiat un contract de prestări servicii imobiliare cu societatea AS CO PRODEXIM

S.R.L. In cazul în care se incheie tranzacția, comisionul va fi de 0,5 % +TVA din prețul final de vânzare cumpărare notarial.

 • > A transmis o notă de comandă, conform ofertei, către Alex GeoCad SRL în vederea realizării planului topografic. Prețul este de 2.500 lei +TVA. + taxa recepție tehnică pentru măsurători terestre +taxa de obținere O.C.P.I.

Pentru achizițonarea terenului este necesar ca societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL să încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru terenul din strada Drumul Lunca Vișagului nr. 42/60 număr cadastral 234756 în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare încheiată cu proprietarii respectivului teren în data de 23/04/2019 la prețul promis de 50 euro/mp.

2. Teren liber intravilan în suprafață de 12.200 mp din acte (12.142 m.p. conform măsurătorilor), categoria de folosință arabil, situat în București, sector 3, str. Drumul Lunca Cetății, nr.636-638, număr cadastral 209131, necesar construcției unor hale.

în vederea fundamentării deciziei de achiziționare a acestui teren, SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va contracta, precum în cazul terenului din str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, următoarele servicii: (i) servicii de evaluare imobiliară; (ii) servicii urbanistice; (iii) servicii juridice pentru întocmirea unui raport de analiză juridică (iv) servicii topografice. La data prezentei, au fost întreprinse următoarele activități:

A fost încheiat un contract de prestări servicii imobiliare cu societatea AS CO PRODEXIM S.R.L. In cazul în care se incheie tranzacția, comisionul va fi de 0,5 % +TVA din prețul final de vânzare cumpărare notarial;

A fost încheiată în data de 13.05.2019 o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare cu proprietarii acestui teren, la prețul promis de 45 euro/mp.


Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are umătoarele atribuții principiale: m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 12.400 mp și 12.200 mp.

Șef Serviciu C< Marta Cei

Intern,

nu


întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

BejenanyRaluca

Sediul S.<c:ai: Calea Viian, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.l .1.: fcO 3’’804020


Reg. Corn: J40/9896Z21.06.2017 -----umil. m liibritatcs&rii itțjj aamail.com SECTOR 3


email: salubritaîi.s3ii vahoo.com

CABINET PRIMAR

Nr,..

Data.

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZI BEJS3 SJ3.L. ®®irJ53s.......

Către

Dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societarii SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării unui teren intravilan în suprafață totala de 12.400 mp situat în București, sect. 3 , str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60 și a unui teren intravilan în suprafață de 12.200 mp situat în București, sector 3, str. Drumul Lunca Cetății nr. 636-638

Subscrisa, societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan,nr,154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, reprezentata legal de dl. Nitu Mihai in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat unic al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL in vederea achiziționării unui teren intravilan in suprafața totală de 12.400 mp situat în București, sect. 3 , str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60 și a unui teren intravilan în suprafață de 12.200 mp situat în București, sector 3, str. Drumul Lunca Cetății nr. 636-638.

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitata, care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, precum si a împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f) și lit. h) din Legea 215/2001 a administrației publice locale. SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înființării societății este de a asigura următoarele obiective:

 • •   Promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • •   Dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • •   Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • •  Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • •  Susținerea unor campanii de informare si conștientizare a populației despre beneficiile aduse de colectarea selectiva a deșeurilor;

 • •  Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației in vedera îmbunătățirii


  Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154458, parter, birou nr. 2, sector 3, București


  C.U.I.: RO 37804020

  email: salubritatc.sJ<« vahon.com


  Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

  email: salubritates3.runos@email.com


condițiilor de viata;

 • •  Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

■ Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • •  Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.

 • •  Implementarea unui sistem securizat de precolectare;

 • •  Modernizarea punctelor de precolectare existente si extinderea numărului acestora;

Conform Actului Constitutiv al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m): „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.260/24.04.2019, SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a întreprins activitățile necesare identificării și demarării achiziționării unui teren necesar construirii unor hale în scopul bunei desfășurări a serviciului de salubrizare. în urma acestor demersuri, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL solicita acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație in vederea semnării contractelor de vânzare-cumpărare a următoarelor imobile:

1. teren liber intravilan in suprafața totala de 12.400 mp, cu număr cadastral 234756, amplasat in București, sect. 3, str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, in vederea construirii unor hale.

Conform raportului de evaluare realizat de jr. ec. Camelia-Alexandra Bocan, membru titular ANEVAR, terenul are o valoare de piața de circa 90 euro/mp, respectiv 1.116.000 euro echivalent a 5.310.000 lei.

In vederea achiziționării terenului mai sus menționat, societatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L a intreprins următoarele:

A încheiat un contract cu dna jr.ec. Camelia-Alexandra Bocan, membru titular ANEVAR in vederea realizării unui raport de evaluare imobiliara a terenului respectiv. Prețul contractului fiind de 3.000 lei +TVA in valoare de 0 (neplatitor TVA).

A încheiat un contract de prestări servicii cu Vego Concept Engineering SRL in vederea realizării de servicii de proiectare urbanistica. Prețul contractului este in valoare de 2.700 lei + TVA.

 • -  A încheiat un contract de asistenta juridica cu Cabinetul de Avocat MOLDOVEANU REMUS ALEXANDRU constând in realizarea unei analize juridice (due diligence) pentru achiziționarea terenului. Valoarea contractului este in valoare de 2.000 euro la care se adauga TVA.

 • -  A încheiat un contract de prestări servicii imobiliare cu societatea AS CO PRODEXIM S.R.L. In cazul in care se incheie tranzacția, comisionul va fi de 0,5 % +TVA din prețul final de vanzare cumpărare notarial.


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020

Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritatcs3.runos@email.com


email: salubritate.s3@vahoo.com

L£.«ni

A transmis o Nota de comanda, conform ofertei, către Alex GeoCad SRL in vederea realizării planului topografic. Prețul este de 2.500 lei +TVA. + taxa recepție tehnica pentru măsurători terestre +taxa de obținere O.C.P.I.

In vederea achizionarii terenului, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL este necesar sa încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru terenul din strada Drumul Lunca Vișagului nr. 42/60 număr cadastral 234756 în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare încheiată cu proprietarii respectivului teren în data de 23/04/2019 la prețul promis de 50 euro/mp.

2. Teren liber intravilan în suprafață de 12.200 mp din acte (12.142 m.p. conform măsurătorilor), categoria de folosință arabil, situat in București, sector 3, str. Drumul Lunca Cetății, nr.636-638, număr cadastral 209131, necesar construcției unor hale.

în vederea fundamentării deciziei de achiziționare a acestui teren, SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL va contracta, precum în cazul terenului din str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, următoarele servicii: (i) servicii de evaluare imobiliară; (ii) servicii urbanistice; (iii) servicii juridice pentru întocmirea unui raport due diligence; (iv) servicii topografice.

La data prezentei, au fost întreprinse următoarele activități:

* A fost încheiat un contract de prestări servicii imobiliare cu societatea AS CO PRODEXIM S.R.L. In cazul in care se incheie tranzacția, comisionul va fi de 0,5 % +TVA din prețul final de vanzare cumpărare notarial;

A fost încheiată în data de 13.05.2019 o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare cu proprietarii acestui teren, la prețul promis de 45 euro/mp.

La prezenta solicitare, va anexam documentele mai sus menționate.

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de aprobare a unei hotărâri de Consiliu Local prin care sa se acorde un mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societarii SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L in vederea achiziționării unui teren intravilan in suprafața totala de 12.400 mp situat în București, sect. 3 , str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60 a unui teren intravilan în suprafață de 12.200 mp situat în București, sector 3, str. Drumul Lunca Cetății nr. 636-638.

Cu deosebita considerație,


PROMISIUNE BILATERALA DE VANZj kRE - CUMPĂRARE Intre:

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.

in calitate de PROMITENTI VÂNZĂTORI si

ia juridica romana, cu sediul in Mun. înregistrată la Registrul Comerțului sub


SD3 SALUBRIZARE $1 DESZĂPEZIRE 83 S.R.L., Perso|an

București, Calea Vitan, nr. 154-: 58. parter, biroul 2, sector 3,

nr. J40/9896/2017, C.U.I. RO 37804020, legai reprezentata prin dl. Mihai Nițu, Președinte al Consiliului de Administrație, in calitate de PROMITENTA C JMPABATOARE

.4 intervenit prezente promisiune bilaterala dt

vânzare - cumpărare,Art.l. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI, personal, pronitem sa vindem, iar PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE promite sa cumpere dreptul de proprietate asupra imobilului-teren intravilan situat in București, sector 3, str. Drumul Lunca Vișaguluî, nr. 42-60, număr cadastral 234756 înscris în cartea funciară nr. 234756 a localității București sectorul 3, Compus din teren in suprafață de 12.400 m.p. conform actelor de proprietate (Tarla 279, parcela A1209/6). categoria de folosință arabil („Imobilul'’);                                                        i

Art.2. Imobilul a fost dobândit după cum urmează:          i

 • a) Prin reconstituire, conform Titlului de proprietate nr.lb0281 din 20.12.2002 emis de Comisia Municipiului București pentru Stabilirea Dreptului dq Proprietate asupra Terenurilor în baza Hotărârii nr.890/12.11.2002, anexa 4 poziția 7, Proces verbal de punere în posesie nr.2468/26.09.2018. în favoarea lui

  b)


  c)


  d)


  Prin moștenire, conform Certificatului de moștenitori legal nr,94/29.08.2006 emis Elena Mircia. de pe urma defunctei                în Beneficiul moștenitorilor

  ț

  Prin moștenire legală, conform Certificatului de moștenitor nr.4/28.05.2015 emis ..Probitas”. de pe urma defunctului                  înîbeneficiul moștenitorilor

  ȘÎ                                  ’ i

  Prin moștenire legală, conform Certificatului de moștenitor nr. 14/30.03.2018 emis


  de


  de


  de


  BNP


  SPN


  SPN


și                      de pe urma defunctei                  în beneficiul

moștenitorilor              și               (cu mențiunea că în certificatul de moștenitor nu

sunt precizate cotele de proprietate care le revin moștenitorilor din bunul imobil care face obiectul prezentei promisiuni).                         |

Art.3.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI, personal declaram si garantam pe PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE ca Imobilul se afla in circuitul civil si nb face obiectul, in întregime sau parțial, al unei/unor declarații de utilitate publica anterioara exproprierii, sau al unui interes public de orice natura, care ar putea duce la diminuarea suprafeței Imobilului? sau la punerea sub sechestru, nu a fost naționalizat sau scos din circuitul civil, nu este grevat de sarcini sau servituți. nu face si nu va face obiectul vreunui contract de închiriere si nu a fost si nu va fi ajdus ca aport in natura la capitalul social al vreunei societăți comerciale.                                  ■

 • 3.2. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal, declamam ca nu suntem implicați si după cunoștințele noastre, nu exista iminenta nici unui litigiu, arbitraj sau procedura administrativa al căror rezultat ar putea afecta dreptul de proprietate deținut asupra Imobilului.

 • 3.3. De asemenea. noi. PROMITENTII VÂNZĂTORI declaram ca nu exista si ca nu avem nicio cunoștința despre nici o acțiune in revendicare introdusa, soluționată, in executare silita sau pe cale de a fi introdusa si care sa aibă ca obiect imobilul ce se înstrăinează.

Art.4.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal si prip mandatar declaram ca nu exista si nu vor exista taxe, amenzi, majorări de întârziere sau alte sume scadente datorate de noi cu privire la imobil.                                                               I

 • 4.2, Toate informațiile si documentele furnizate sau cart; trebuie furnizate PROMITENTEI

CUMPĂRĂTOARE de către PROMITENTII VÂNZĂTORI pentru scopul si in cursul negocierilor purtate cu privire la prezenta promisiune sunt corecte, completp si exacte si nu sunt de natura a induce in eroare ca urmare a unei omisiuni sau ambiguități.          j

 • 4.3. PROMITENTII VÂNZĂTORI nu au cunoștință desprel existenta vreunor rețele de utilități sau alte structuri in subsolul Imobilului sau in vecinătatea acestuia, care ar putea afecta investițiile previzionate de către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE. ?

1

 • 4.4. Imobilul nu face obiectul niciune.' limitări privind protecții patrimoniului cultural național si nu a fost declarat parte din nicio arie protejata legal (de ex. Natura 2p00. sit arheologic/minier, etc.).

Art.5.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal, ne angajam in mod irevocabil prin prezenta promisiune sa nu oferim sau sa vindem Imobilul, nici unei terțe părți, până ia data de 31.05.2019.

 • 5.2. Prezenta Promisiune a fost semnata in mod corespunzător si valabil de către PROMITENTII VÂNZĂTORI si conține obligații legale, valabile si angajante ale acestora față de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE.

 • 5.3. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI declarăm că suntem de acord cu notarea de către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a prezentei promis uni de vânzare-cumpărare în cartea funciară a imobilului menționate la art.l.

Art.6. Părțile convin ca semnarea Contractului de Vânzare - Cumpărare în formă autentică sa se perfecteze pana cel mai târziu la data de 31.05.2019, sub rezer 'a îndeplinirii următoarelor condiții:

 • a) Concluziile analizei din punct de vedere tehnic si jurkic, instrumentata de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, prin avocați si arhitecți, sunt conforme cu scopul si intenția acesteia, de a construi un imobil cu destinația de stație sortare deșeuri, >recurn si cu declarațiile si garanțiile PROMITENTILOR VÂNZĂTORI, menționate la art. 3, «. 5 de mai sus, in sensul ca nu s-au descoperit probleme cu privire la titlurile de proprietate, cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului cum ar fi plângeri, cereri, co iflicte, restricții aflate pe rol sau alte aspecte/informații ce ar putea face obiectul unei dezbateri cu ar putea afecta posibilitățile de construire ale Imobilului, parțial sau integral;

  irivire la dreptul de proprietate sau care


 • b) PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a obținut de la autoritatea sa tutelară. Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, acordul privind cumpi

  rea acestui imobil;


 • c) PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a efectuat evadarea imobilului, printr-un evaluator ANEVAR, iar raportul de evaluare confirmă că valoarea de piață a imobilului este cel puțin conformă prețului stabilit în art.7.

 • d) PROMITENTII VÂNZĂTORI vor înmâna, în copie, toate documentele solicitate de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE în vederea efectuării șializei tehnice și juridice menționate la lit. a) și a evaluării prevăzute la lit. c) și vor prezenta certific achitate taxele si impozitele locale aferente imobilului, precun care să rezulte că imobilul este liber de notări, sarcini, servituti

  ițele fiscale din care să rezulte că sunt și extrasul de Carte Funciară la zi, din iau drepturi de folosință.


  îu pătrat, (cincizecieuro) in echivalent |a cursul de cumpărare RON/EURO al iătit la data perfectării contractului de


Art7.1. Prețul ferm agreat de Părți este 50 EURO pe metr RON, incluzând si comisioanele de schimb valutar, calculat j BNR, pentru data când se efectuează plata, si care va fi p vânzare-cumpărare. într-o singura transa.                     |

 • 7.2. La prețul de vânzare se adaugă TVA. după caz, în conforraiiate cu prevederile legale în vigoare.

 • 7.3. Prețul va fi plătit în conturile care vor fi indicate în contractul de vânzare- cumpărare.

  ‘ irțile promit sa încheie Contractul de art.l de mai sus, in condițiile, data si


Art.8. Prin prezenta promisiune de vânzare - cumpărare, P Vânzare - Cumpărare având ca obiect imobilul menționat la prețul stabilite de comun acord, în cazul în care, din motive independente de voința părților, contractul de vânzare în formă autentică nu se poate încheia până la data termen se va prelungi tacit cu încă 30 de zile, dacă niciuna <î privire la refuzul de a prelungi termenul prezentei promisiuni. -

de 31.05.2019, părțile agreează că acest intre părți nu o notifică pe cealaltă cu


i rea credință, cu excepția motivelor de la sediul biroului notarial, indicat de i5 zile înainte, in vederea

/


Art.9. In cazul în care, oricare din Părți nu se va prezenta, dii forță majora, (deces, boala, cutremure, incendii, inundații), PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE printr-o notificare du /

Â


!

1L.


încheierii contractului de vânzare - umnrărare in forma autentica, cealaltă Parte va putea cere instanței, iară vreo alta formalitate de punere în întârziere, sa pronunțe o hotărâre judecătorească care sa tina loc de contract de vânzare - cumpărare, in condițiile stabilite prin prezenta promisiune.

ț

Art.10. în cazul în care PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE renunță să mai cumpere Imobilul menționat la art.l. ca urmare a concluziilor analizei tehnice șijjuridice prevăzute la art. 6 lit. a) sau a ncîndeplinirii condițiilor prevăzute în art.6, aceasta nu datorează nicio penalitate sau daune interese PROMITENT1LOR VÂNZĂTORI.

Art.l 1. în cazul în care PROMITENTA COMPARATOARE renunță să mai cumpere Imobilul menționat la artJ, deși concluziile analizei tehnice și juridice prevăzute la art. 6 lit. a) sunt favorabile realizării construcției cu destinația de stație de sortare deșeuri iar celelalte condiții stipulate de art.6 au fost îndeplinite, aceasta va datora PROMITENTILOR VÂNZĂTORI afectați de acest refuz daune interese în cuantum de 20% din prețul de vânzare al imobilului^stabilit conform art.8.

f

Art.12. în cazul în care PROMITENTII VÂNZĂTORI, toți >au o parte dintre aceștia, refuză să mai încheie contractul de vânzare-cumpărare, prin neprezentare ia sediul biroului notarial indicat de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE în termenul prevăzut la art.10, aceasta din urmă, suplimentar drepturilor dobândite conform art.10, este îndreptățită la daune interese în cuantum de 20% din prețul de vânzare al imobilului.

Art.l3. PROMITENTII VÂNZĂTORI declară că permit PROMITENTE1 CUMPĂRĂTOARE, până la momentul încheierii’contractului de vânzare-cumpărarș, desfășurarea pe imobilul menționat la art.l de activități care implica ridicări topografice, studii geo.letc. Accesul reprezentanților societății cumpărătoare, a arhitecților, inginerilor, altor specialiști, vg fi anunțat in prealabil Promitenților Vânzători.                                                         I

Art. 14.1. Toate înștiințările in baza prezentei Promisiuni se vo| face in limba română, in scris, si vor fi transmise de oricare din Părți către cealaltă Parte/celelalte Părți|intr-una din modalitățile de mai jos: prin predare personala către Partea destinatara sau un rdorezentant al acesteia; sau prin transmitere prin scrisoare recomandata preplatita către Partea destinatara; sau prin e-mail confirmat in zile lucratoare si in timpul programului de lucru.

 • 14.2. Orice înștiințare care trebuie transmisa in baza prezentului va fi considerata transmisa la data confirmării predării scrisorii /e-mailului.

Art.15.1. Legea aplicabila prezentei Promisiuni este legea romînă. Orice litigii se vor ivi intre Parti in legătură cu interpretarea clauzelor contractuale si/sau executarea Promisiunii vor fi soluționate pe cale amiabila. In cazul in care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabila, litigiile vor fi deduse spre judecata instanței romane competente potrivit dreptului comun.}

 • 15.2. Prezenta Promisiune a fost negociata si agreata in privința fiecărei clauze si a tuturor prevederilor, reprezentând voința libera, exclusiva si completa a Pârtilor cu privire la obiectul Promisiunii si a conținutului sau. In cazul in care vreo prevederea acestei Promisiuni este considerata nula, ilegala sau inaplicabila din vreun motiv, aceasta nu aplicabilitatea celorlalte dispoziții din prezentul contract, I completeze sau sa înlocuiască toate sau oricare dintre prevederile nule, ilegale sau inaplicabile cu dispoziții legale, aplicabile si valabile, care sa producă un rezultat economic cat mai apropiat de cei avut in vedere inițial de către Părți, rara

  va afecta valabilitatea, legalitatea si Părțile angajându-se sa modifice, sa


  a necesita renegocicreaj vreunei clauze a prezentei Promisiuni,

  ; valabilitate a prezentei Promisiuni, sa iciate. a informațiilor primite, obținute  ira cu afapdrile’ celeilalte Parti si sa nu


 • 15.3. Părțile se angajeaza una fata de cealalta ca. pe perioada de respecte si sa protejeze confidențialitatea tuturor clauzelor nem sau in posesia carora au intrat, indiferent in ce mod. in legaturi


dezvăluie astfel de informații către terii, cu excepția cazuri or in care acest lucru se face pentru executarea in bune condiții a prezentei Promisiuni sau la cerere î organelor legale competente.

Art.16. Prezenta Promisiune s-a redactat in baza următoarelor tete:

 • a)  Extras de carte funciară obținut în baza cererii nr.20183rl 1.03.2019;

 • b) Titlul de proprietate nr. 100281 din 20.12.2002 și procesul verbal de punere în posesie nr.2468/26.09.2018;

 • c) Certificatul de moștenitor legal nr.94/29.08.2006:

 • d) Certificatul de moștenitor nr.4/28.05.2015;

 • e) Certificatul de moștenitor nr. 14/30.03.2018;

0 încheierea nr.20183/11.03.2019 emisă de OCPI-BCPIS ectorul 3.

Art.17. Predarea terenului către PROM1TENTA CUMPĂRĂTOARE se realizează la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică.

Art.18. PROMITENȚII VÂNZĂTORI declară că identificarea cumpărătoarei s-a realizat prin intermediul agenției imobiliare ASCO Prodexim SRL reprezentate de doamna Gabriela Cîobanu, în calitate de administrator. în baza contractului de comision, îi conformitate cu termenii și condițiile

stabilite în acest contract.

Noi, Părțile declarăm ca înainte de semnarea prezentului înscris, am citit personal conținutul acestuia si constatând ca acesta corespunde voinței si condițiilor conveiite de noi, drept pentru care au semnat mai jos.

Toate cheltuielile și laxele privind perfectarea prezentei promisiuni de vânzare - cumpărare, precum și pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzarp - cumpărare vor fî suportate de către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, cu excepția impozi prevederilor legale.

:ului pe tranzacții imobiliare potrivit


ie 2019 în București, in 12 exemplare eliberate Promitenților Vânzători, câte


Prezenta Promisiune a fost redactata si semnata azi, 23 Apri originale, din care un număr de 9 exemplare originale au fos unul pentru fiecare, un număr de 1 exemplar original Promite t tei Cumpărătoare, 1 exemplar original societății de servicii imobiliare și 1 exemplar original urmea :ă a fi păstrat în arhiva Cabinetului de Avocat „Moldoveana Remus Alexandru*’, care atestă data încheierii și conținutul actului și certifică identitatea părților semnatare.

PROM1TENTII VÂNZĂTORI


’MITENTA COMPARATOARE


UBRIZARE ȘI DESZĂPEZIRE S3

S.R.L.

PreșetIjtî^deAdmin istrați e


09.05.2019 11:5


Unluneu Națională a Birourilor din ĂomiSrais D      al iD » □  1 O

iMUS • ALEXANDRU l.1 teza a 3-a din 'entitatea părților tdactat de mine.

Baroul Bucui

Cabinet de Avocat MOLDOVEANUL în conformitate cu disp. art. 3 Legea tir. 51/1995 atest data, , ți conținutul prezentului act < Nr. de Înregistrare:. Zf......J j Semnătura


ta oi
CONTRACT DE PRESTĂRI SERV ICII

nr. 48 din data de 08 mai 20 19

Părțile contractante:

n, nr. 154-158, parter, sector 3, București, cod


SC SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul în Calea Vite

unic de înregistrare RO 37804020, nr ORC J40/9896/2017, cod IBAN RpilRNCB0831157072210001, deschis la BCR, reprezentata legal prin Președinte C.A., Mihai Nitu, în calitate de ACHIZITOR,

>e de o parte.


Și

CABINET INDIVIDUAL DE EVALUARE "BOCAN CAM EU A ALEXANDRA'


, cu sediul profesional în Str. Meșterul Manole, nr-4. Bl. D10, Sc. B, Et. 4, Ap 38, Sector 3, București, CP: 031124, tel: 07’5 543053, fax: 0311 03 51 91, cod unic de înregistrare 34294288, cod IBAN: RO55BTRLRONCRT0294240601, deschis la E anca Transilvania, reprezentat legal prin jr. ec. Bocan Camelia Alexandra, evaluator titular ANEVAR, specializările EPI (Evalua -ea Proprietăților Imobiliare) si EBM (Evaluarea Bunurilor Mobile), cu legitimația nr. 18319, in calitate de PRESTATOR, pe de al tă parte.

au convenit încheierea prezentului contract in condițiile următoare:

1.


Definiții


1.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi Interpretați astfel:


 • a) Contract - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;

 • b) Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite îr

 • c) Prețul contractului - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în ba ia contractului, pentru îndeplinirea integrală și

corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d) Servicii - activități a căror prestare face obiectul contractului;

 • e) Forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu s • datorează greșelii sau vinei acestora, care nu

putea fi prevăzut Ia momentul încheierii contractului și care face ii nposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revol iții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enum zrarea nefîind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus carii, extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • f) Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul și-a manifestat voir

prezentul contract de achiziție publică, oferta cuprinde Propunerea fin ii

 • g) Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informațiile :

financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitai e

 • h) Durata contractului - perioada de timp în care contractul produce efecte ju ridice;

 • i) Durata de prestare - durata de timp angajată prin oferta de prestare c inform graficului de eșalonare a serviciilor, se

calculează de la data menționată în ordinul de începere a contractului;

 • j) Obiectul contractului - executarea și finalizarea serviciilor;

 • k) Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel;

 • l) An - o perioadă de 365 de zile consecutive;


prezentul contract;


:, fără a crea o imposibilitate de executare, face


ța de a se angaja din punct de vedere juridic în inciară și Nota de comanda, complet și integral;

xi privire la preț, tarif, toate celelalte condiții prin documentația de atribuire;


2. Interpretare

 • 2.1 - în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 2.2 - Termenul *zi"sau "zile" sau orice referire Ia zile reprezintă zile calendaris ice dacă nu se specifică în mod diferit.


iorma singular vor include forma de plural și vice


CLAUZE GENERALE

3. Obiectul contractului

3.1. Prestatorul se obligă să presteze "Servicii de evaluare in scop de vânzare


pentru terenul intravilan in suprafața de 12.400


mp, situat in București Sector 3, Drumul Lunca prin prezentul contract.

Visagului 42-60, cod CPV 79419000", în conformitate cu obligațiile asumate


 • 3.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul coi venit în prezentul contract pentru serviciile prestate în mod corespunzător și în deplină concordanță cu termenii și condițiile | rezentului contract.

 • 4. TERMENII DE REFERINȚA

 • a) . Drepturi de proprietate evaluate: depline

 • b) . Utilizatorii desemnați: SC DS3 SALUBRITA1 : SI DESZĂPEZIRE S3 SRL; CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI; PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI.

 • c) . Utilizarea desemnată: in scop de vanzare

 • d) . Scopul evaluării: vanzare

 • e) . Tipul valorii: valoarea de piața

 • f) . Data de referință a evaluării: data evaiuarii m entionata in raport

 • g) . Data livrării raportului de evaluare: in termei i de urgenta: 30 de ore de la oferta financiara si predarea integrala a documentelor de proprietate

 • h) . Forma livrării: scrisa

  d ita semnării contractului)

  :ru inspecții, documente puse ia dispoziție) - nu e cazul; da - specificate in raport.


 • i) . Ipoteze speciale (dacă există și se cunosc la

 • j) . Limitări cu privire la documentare (acces pen kk Restricții de utilizare, difuzare sau publicare:

 • I). conformitatea cu standardele SEV valabile la fata evaluării: Da - conform specificațiilor din raport

m) . Tipul raportului: raport narativ ,

n) . Formatul raportului; conform standardelor qe evaluare valabile la data evaluării;

o) . Numărul de exemplare originale: 1 (UNUL)

jplatitor de TVA) conform ofertei


p) . Tariful/Prețul evaluării: 3000 lei fara TVA, (n

r) . Modalitate de plată: virament bancar

: public /divulgat /copiat fara acordul evaluatorului si e destinat numai raport.

i Raportul de evaluare.


s) . Confidențialitate: Da - Raportul nu va fi făcu t clientului si utilizatorilor desemnați prevazuti ir i

t) . Subcontractare: Daca e cazul: Se va preciza i i

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contrac rului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibil prestatorului este de 3.000 lei + TVA in valoare de 0 lei (neplatitor de TVA).

   de 5 zile de la primirea raportului de evaluare si ai facturii fiscale.


  • 5.2 Achizitorul va plăti prețul integral in termei

 • 6. Durata contractului

 • 6.1. Prezentul contract este valabil de la data semnării de către părți și înregistrării acestuia la sediul Achizitorului si pana la predarea Raportului de evaluare si a Procesuli i

  Verbal de Recepție la terminarea lucrării.


 • 7. Executarea contractului

 • 7.1. Executarea contractului începe la data ser mării șr înregistrării prezentului contract la sediul achizitorului.

 • 7.2. Executarea contractului din partea Prest storului este continuă, iar obligațiile prevăzute în sarcina sa formează un tot indivizibil, executarea lor întocmai și integral f nd de esența prezentului contract.

8. Documentele contractului

 • 8.1. Documentele contractului sunt:

 • a) Nota de comanda, ,

 • b) propunerea financiara.

 • 8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 se cor stituie în anexe la prezentul contract și fac parte integrantă din aceasta.

 • 8.3. în cazul oricărei contradicții între docu nentele enumerate la art. 8.1 prevederile lor vor prevala în conformitate cu succesiunea de la art. 8.1.

 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1 — Prestatorul se obligă să să întocmeas :ă rapoarte de evaluare în scopul vanzarii, in regim de urgenta, in termenul convenit cu beneficiarul (30 de ore de la oferi a

financiara finala}.


 • 10. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 10.1. -Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contr ict in termen de 5 zile de la primirea facturii de ia prestator.

10.2- Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului următoarele Ir formații privind bunurile evaluate:

 • - pentru terenuri: suprafața, categoria intravilan/extravilan (curti-construc ii, arabil, pășune, vii, livezi, etc)

 • - pentru drumuri: suprafața cosntruita desfasurata, lungime lățime, structură constructiva (fundație din pamant compactat/pietris/bolovani) îmbrăcăminte din (beton, dale, piatră sparta,

  asfalt, etc), lungime drum si lățime. In caîul unui


drum din mai multe tipuri de îmbrăcăminte si precizează lungimea si lățime a pentru fiecare tip de Îmbrăcăminte.

 • - fisa mijlocului fix si registrul mijloacelor fixe din contabilitate - daca e cazi I;

 • - extrase de carte funciară pentru bunurile imobile

 • - orice documente de proprietate sau inscrisuri din care să reiasa cine este iroprietarul bunurilor imobile. în situația în care nu există documente din care să rezulte informațiile solicitate de executan:, achizitorul va da o declarație care să cuprindă informațiile solicitate, iar evaluarea se va efectua pe premisa ca acele infori nații sunt reale.

 • 10.3.- Achizitorul se obligă să recepționeze lucrarea în termen de 1 zi de ia | iredarea raportului.

CLAUZE SPECIFICE 11. Alte responsabilități ale Prestatorului

 • 11.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contrat t cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu standardele și/sau performanțe

  e prezentate în propunerea tehnică, a asigura resursele umane, materiale, instalațiile.


 • 11.2. Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de

echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitiv î cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate dedi

ce în mod rezonabil din Contract.

n conformitate cu graficul de prestare convenit-:odelor de prestare utilizate, cât și de calificarea


 • 11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și me personalului folosit pe toată durata Contractului.

12. Alte responsabilități ale Achizitorului

 • 12.1. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru f irnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.

 • 13. începere, finalizare, întârzieri, sistare

  semnării contractului.

  (2) în cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclu: ivitate Achizitorului, părțile vor stabili de comun imentară de orice natură din partea Achizitorului.


  • 13.1.   (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la date acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligație sup

  • 13.2. (1) Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, orica re fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în prezentul contract trebuie finalizate în termenul conver i

   it de părți.

   ci direct, nici indirect Prestatorului, acesta poate r acestora. în cazul în care Achizitorul consideră ; lectiv nu ar influența în mod negativ îndeplinirea


(2) în cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează n i solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze justificată solicitarea și prelungirea nu ar cauza întârzieri semnificative, res obligațiilor legale sau contractuale ale Achizitorului, decurgând din contract e cu terțe persoane. Părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

>|ta termenul de prestare sau există riscul de a nu s acest lucru imediat Achizitorului. Modificarea :u acordul părților, prin act adițional.


 • 13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu poate respe se încadra în acest termen, Prestatorul are obligația de a notifica în ser: datei/perioadeior de prestare asumate în graficul de prestare se face numai

 • 14. Recepție, verificări

 • 14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pei itru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din necesitățile minim obligatorii privind serviciului de

  evaluare.


 • 14.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezenti I contract și nu vor putea depăși un termen de 3 zile de la finalizarea serviciilor. Achizitorul are obligația de a notifica, în sc ris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

15. Modalități de plată

 • 15.1. Pentru serviciile prestate.Prestatorul va emite factură.

 • 15.2. Achizitorul va plăti factura/facturile in termen de 5 zile de la primirea ai estora, in contul bancar indicat de Prestator.

16. Penalități, daune-interese

 • 16.1. în cazul în care Prestatorul nu își îndep nește sau nu se achită corespunzător de obligațiile asumate prin contract. Achizitorul are dreptul de a-i impune plata unei necorespunzător/cu întârziere, pentru fiecare


penalități de întârziere de 0,01% din prețul serviciilor neprestate sau prestate ; i de întârziere, până ia îndeplinirea efectivă și corespunzătoare a obligațiilor.


Penalitățile nu vor putea depăși suma asupra că 'ora se calculează.

 • 16.2. în cazul în care Achizitorul nu plătește fac :urile fiscale în condițiile și la termenele prevăzute în contract, Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalități de îr târziere de 0,01% din suma datorată scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă integrala a obligați îi de plată.


17. Forța majoră

 • 17.1 - Forța majoră este constatată de o autorii ate competentă.

 • 17.2 - Forța majoră exonerează părțile contr< ctante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 17.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendat i cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 17.4 - Partea contractantă care invocă forța


în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se


najoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet.


producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 17.5 - Partea contractantă care invocă forța najoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.


18. Soluționarea litigiilor

 • 18.1 - Achizitorul și prestatorul vor depune t sate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între

 • 18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea a< estor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către organele competente.


ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.


19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este


mba română.


20. Comunicări


20.1 - (1) Orice comunicare între părți, refei i


toare la îndeplinirea prezentului contract,


trebuie să fie transmisă în scris, cu


confirmare de primire.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat ai ât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părți se pot face ș prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-maii, cu condiția confirmării în scris a


primirii comunicării.


21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform lej jlor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi, 08.05.2019 p ezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


ACHIZITOR,


PRESTATOR,


SC SD3 SALUBRITATE SI DESZAi EZIRE 53 SRL

Reprezentata prin:

Cabinet de evaluare Bocan Camelia Alexandra Reprezentant legal,OPERATOR ECONOMIC:

Cabinet Individual de Evaluare și Insolventa “BOCAN C KMELIA-ALEXANDRA”

București, sector 3, str. Meșterul Manole, nr.4, bl.DIO, ap.38, CP: 031124, evaluator titular ANEVAR CUI:34294288


OFERTA FINANCIA RĂ

privind evaluare teren București sector 3 Dru mul Lunca Visagului 42-60


Către : SD3 Salubritate si Deszăp ’zire S3 SRL

Sediul social: Mim. București, Calea Vitan, nr. 154-15 î, parter, birou nr. 2, sector 3.


eprezentant al ofertantului Cabinet


Subsemnata, jr. ec. Bpcan Camelia Alexandra,

Individual de Evaluare si Insolventa « Bocan Camelia-Alcxa tidra» ne oferim să furnizăm serviciile de evaluare pentru suma de:


Nr. Crt.

Denumire serviciu

CodCPV

Preț total

1.

Servicii de evaluare pentru fundamentarea deciziei de achiziție a unor loturi de teren situate in Corn Glina, Județul Ilfov.

79419000

3.000LEI* + TVA (0lei) (neplătitor de TVA)

serviciile sa corespunda cerințelor negociate angajate de prestator in vederea îndeplinirii


 • 1. *Preturile din oferta includ toate si orice costuri necesare pentru ca prin contract - toate taxele legale, toate si orice cheltuieli care vor fi obligațiilor contractuale.

 • 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită evaluare, în graficul de timp solicitat de beneficiar (30 de ore

 • 3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată orie ind înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Oferta este ferma pe toata perioada de derulare i contractului.

 • 4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

I | depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezen ate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „altemativă’7”altă ofertă”.

■S nu depunem ofertă alternativă.

 • 5. Ne angajăm ca raportul de evaluare sa conțină toate eleme ntele specificate in cererea de oferta si sa fie întocmit in conformitate cu standardele ANEVAR vala jile la data evaluării.

 • 6. Până la încheierea și semnarea contractului de prestar comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 • 7. Ofertant contractant: Cabinet individual de evaluat: ALEXANDRA”.


câștigătoare, să furnizăm rapoartele de de la oferta financiara).

durată de 60 zile (șaizeci de zile) și ea


servicii aceasta ofertă, împreună cu


si hwo/venta“BOCAN CAMELIA


Data 07/05/2019


Bl )CAN CAMELIA ALEXANDRA,

în calitate de reprezentant legal, auto izat să semnez oferta pentru și în numele: Cabinet Individual de Evaluare si Insolve ita “BOCAN CAMELIA ALEXANDRA”MLlfflRIWTE

P Ș DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vîtan, nr. 154-15 t, parter, birou nr. 2, sector 3, București


C.U.I.: RO 37804020

email: salubritate.s3@yahoo.com

Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017 email: salubntates3.runos@gmail.com

Nota de comandă

SD3 SALUBRITATE. SI

DESZAPEZIRE'S.aSUî.L.

intbars Nfi.....Z’SZL_________

ZIUA^?‘.LUNA.C^Âl<Ufe^^

Către: Cabinet Individual de Evaluare Alexandra”


“Bocan Camelia-


Email: cameliabbcan@gmail.com

Subscrisa, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., s< cietatc cu sediul social în Calea Vîtan a Registrul Comerțului cu numărul

nr. 154-158, parter, birou nr. 2, Sector 3, București, înregistrat i


J40/9896/21.06.2017, cod unic de înregistrare fiscală RO 37804 )20, reprezentată prin Președinte C.A. d-nul Mihai Nițu, vă informează faptul că oferta dvs. a fost declarată câștigătoare și vă transmite prin prezenta o notă de comandă pentru realizarea unui raport de evaluare în vederea fundamentării deciziei de achiziție pentru un teren intravilan în suprafață de 12.400 m situat în București, Sector 3, Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60.

Persoana de contact pentru mai multe informații: Cosmirj Ilie, tel:

Cu stimă,

SD3 Salubritate și Deszăpezire

13 S.R.L.Pagina 1 din 1

VE CO


iMAGHtEUÂ'P

YirroouL


CONTRACT DE PRESTĂRI SER /ICII Nr. VPE020982 din data de O3.( 5.2019


1. Părțile contractante

 • 1.1 VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., persoană ji ridică română, cu sediul social în Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, Sector 6, N un. București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13314/2011, Cod Unic c = Identificare RO 29319742, cont bancar RO02 ROIN 9116 0016 4776 ROOl, deschis la Idea Bank, reprezentată prin Manta George - Administrator, în calitate de Prestator, pe de o parte,

Și

 • 1.2 SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., :u sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțul ii București sub nr. J40/9896/2017, Cod Unic de înregistrare RO 37804020, reprezentată de Nițu de Beneficiar, pe de altă parte,


Mihai ~ Președinte C.A., în calitate


numite individual „Partea" și în mod colectiv „Părțile" au hotă rât să încheie prezentul contract de prestări servicii, denumit in continuare „Contractul" în urmat Tarele condiții:


2. Definiții și interpretare

2.1 în prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați a. Contract-înseamnă prezentul document care cuprinde


astfel:

condițiile contractuale agreate de


către Părți cu privire la activitățile asumate, inclusiv anexe = la Contract, precum și orice alte anexe, arhendâmente,1 modificări,' adăugiri, care pot apărea f e parcursul derulării sale;

 • b. Parte și Părți - înseamnă Beneficiarul și Prestatorul;

 • c. Prețui Contractului - prețul plătibil Prestatorului de către pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obl igaț

 • d. Servicii-activități a căror prestare fee obiect al Contractului;

 • e. Studiugeotehnic- studiu de specialitate ce constă în cercetarea terenului de fundare prin executarea de foraje geotehnîce, prevelarea de probe și vederea stabilirii structurii solului, adâncimea optimă de subterane, caracteristicile terenului în zona de fundare convenționale admise, condițiile climatice, datele seismice s jecifice, recomandări privind tipul și dimensiunile fundației.

 • f. Fo/ța majoră- un eveniment mai presus de controlul Pirților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentu imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contrac ului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea este considerat forță majoră un eveniment asemenea ce imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare exe< utarea obligațiilor uneia dintre Părți

 • g. Legislația'- înseamnă totalitatea actelor normative cu vigoare, aplicabile pe teritoriul României;

 • h. Zr- zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod expres i iltfel; An- 365 de zile.

 • 2.2 în prezentul Contract, cu excepția unei prevederi cont are, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru i iste permis de context.

 • 2.3 Titlurile din contract nu vor fi luate în considerare la interpretarea Contractului.


Beneficiar, în baza Contractului, igațjibr asumate prin Contract;


analizarea acestora în laborator în lealizare a fundației, nivelul apelor cu precizarea presiunii maxime


încheierii Contractului și care face


lefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu jr de mai sus care, fără a crea o

t caracter general sau individual în


 • 2.4 Documentele care formează acest Contract vor fi considei ate ca explicându-se reciproc. Daca există discrepanțe între aceste documente/ prevederile ultimi lui document convenit vor prevala.

3. Obiectul Contractului

 • 3.1 Prestatorul va asigura pentru Beneficiar servicii de realiz ire studiu geotehnic pentru terenul intravilan situat în București, sector 3, str. Drumul Lunca Vi șagului, nr. 42-60, în suprafață de 12.400 mp, conform ofertei Prestatorul prevăzută în Anexa ni

  . 1 la prezentul Contract (Anexa nr.


1 - Oferta studiu geotehnic).

jrezentul Contract pentru serviciile


 • 3.3 Beneficiarul se obligă să plătească prețul convenit în asigurate de către Prestator.

 • 3.4 Finalizarea serviciilor prevăzute în prezentul contract se vb concretiza prin semnarea de către Părți a unui Proces-verbal de recepție a serviciilor respective, f și serviciile prestate de Prestator, termenele de finalizare a se există).

  rocesui-verbai va conține activitățile rviciilor și observațiile Părților (dacă


4. Prețul Contractului și modalitatea de plată

 • 4.1 Prețul total al Contractului, plătibil Prestatorului de către Beneficiar pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul preze ntului contract este de 2.700 lei la care se adaugă TVA.

  fac obiectul contractului.


 • 4.2 Prețul Contractului se va factura la recepția serviciilor de

 • 4.3. Factura fiscală este scadentă în termen de 5 zile de la e niterea de către Prestator.

5. Durata Contractului. Termene de prestate a servic

lor.

. tmbele Părți și se derulează până la


5.1Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către data îndeplinirii integrale a obligațiilor Părților.

 • 5.2 Prestatorul sie obligă să predea serviciile ce foc obiectul drezentului Contract în termen de 12 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

 • 5.3 Prestatorul este îndreptățit la prelungirea duratei Conti actului în măsura în care prestarea serviciilor este întârziată din cauze neimputabile Prestatorulu .

6. Obligațiile Prestatorului

râc obiectul prezentului Contract, în termenul stabilit, cu și prevederilor legale în vigpare.

nalismul și promptitudinea cuvenite


 • 6.1 Să presteze serviciile care fac obiectul prezentului respectarea normativelor tehnice și

 • 6.2 Să execute serviciile prevăzute în Contract, cu profesie angajamentului asumat.

 • 6.3 Să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resun ele umane, materialele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de ș i pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract se din Contract. '

  u Se poate deduce în mod rezonabil


 • 6.4 Să informeze Beneficiarul asupra tuturor împrejurărilor n< conforme cu situația avută în vedere la Cbntiractare și sâ participtilă soluționarea problemelor iviți‘ pe parcursul derulării Contractului.

  irevăzute în Contract și de calificarea


 • 6.5 Prestatorul este responsabil pentru prestarea serviciilor f i " personalului folosit pe toată durata Contractului.

 • 6.6 Să transmită către Beneficiat documentația rezultată în ■ irma prestării serviciilor.

 • 6.7 Prestatorul va presta serviciile cu diligența unui bun pro esionist, la termenele și în condițiile stabilite în Contract, cu respectarea strictă a normelor legale

  incidente.


 • 6.8 Să respecte normele de etică profesională, care se

  referă la principiile: integritate și


obiectivitate, competență profesională, confidențialitate, pricum și reguli de loialitate șî non-concurență față de Beneficiar.

7. Obligațiile Beneficiarului

 • 7.1 Să pună la dispoziția Prestatorului toate documentele, facilitățile și/ sau informațiile necesare asigurării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract.

  ii până cel mai târziu la data începerii


 • 7.2 Să asigure Prestatorului condiții de acces în amplasamen lucrărilor si să emită un ordin de începere a lucrărilor.

 • 7.3 Să predea amplasamentul, Beneficiarul va avea în vederi ca la prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor să se evite interceptarea rețelelor edilitare subterane (conducte, cabluri electrice sau construcții subterane, etc.), Prestatorul fiind degrevat de oria acestora sau provocării de pagube/accidente în amplasamen ,

  responsabilitate în cazul deteriorării


 • 7.4 Să intervină prompt, la sesizarea Prestatorului, pentru re: olvarea problemelor de competența sa, legate de situațiile neprevăzute ce pot apărea pe parcurs il derulării Contractului.

 • 7.5 Să recepționeze documentația aferentă serviciilor prestati , în format fizic sau electronic, astfel cum a fost predată de către Prestator.

 • 7.6 Să achite contravaloarea serviciilor asigurate de către Prt stator, în cuantumul și la termenele menționate în Contract.

  ilor


8. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaț

 • 8.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuși ște să-și execute obligațiile asumate prin Contract, Beneficiarul are dreptul de a percepe cu titlu de penalități o sumă în cuantum de 0,1% din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă și completa a obligațiilor.'

 • 8.2 în cazul neachitării prețului la expirarea perioadelor convi mite, Beneficiarul se obligă să achite Prestatorului penalități de întârziere în cuantum de 0,1% dir plata neefectuată, calculate pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligați lor.

  act sau le executa necorespunzator sus, despăgubiri pana la acoperirea


 • 8.3 Partea care nu isi respecta obligațiile asumate prin Conți datoreaza celeilalte Parti, in completarea celor prevăzute mai integrala a prejudiciului cauzat din culpa sa.

9. întârzieri, sistare, recepție și verificări

9.1. în cazul în care:

 • a. Volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

 • b. întârzierea predării fronturilor de lucru conform graficului de execuție; sau

 • c. Condițiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

 • d. întârzierea plăților serviciilorr care fac obiectul contractuli îl îndreptățesc pe Prestator să solicite prelungirea termenul i

  de prestare sau a oricărei părți din acestea, părțile putând stabili de comun acord, orice prelungire a duratei de execuție la care


  Prestatorul “are dreptul.

  9.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului, Prestatorul n i


respectă termenul de prestare, din cauza unor acțiuni sau Inacțiuni ale Beneficiarului, acesta ar 3 obligația de a notifica acest lucru, i irestare asumate se face cu acordul

în timp util, Beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de Părților, prin act adițional.


VECO


XMAGJMEJkZĂ-TI WTOWL


10. Subcontractare și cesiune

 • 10.1 Prestatorul este pe deplin răspunzător fața de Benefi Contractul. Prestatorul va fi responsabil pentru acțiunile sai Subcontractant, pentru acțiunile sau neîndeplinirea obligaț ilor colaboratorilor sau angajațllor Prestatorului.

 • 10.2 Prestatorul poate transfera total sau parțial drepturile c inferite acestuia prin Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Beneficiarului.


ziar de modul în care îndeplinește neîndeplinirea obligațiilor oricărui


11. Forța majoră

 • 11.1 Părțile nu răspund de neexecutarea la termen și/sau de

- totală sau parțială - a oricărei obligații care îi revine neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligație Majoră, așa cum este definită de lege.


executarea în mod necorespunzător îp baza prezentului Contract, dacă respective a fost cauzată de Forța


 • 11.2 Partea care invocă Forța Majoră este obligată să notific î celeilalte Părți, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posit ile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 11.3 Dacă în termen de 15 zile de la producere, eveniment ii respectiv nu încetează, Părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului Co itract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-ihterese.


12. Soluționarea litigiilor

 • 12.1 Toate litigiile se vor soluționa pe cale amiabilă.

 • 12.2 în cazul în care nu se ajunge la un acord pe cale amiai lilă, Părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente din București.


13. Comunicări și notificări

13.1 Orice ndtifîcare sau comunicare a cărei transmitere prezentul Contract va fi considerată valabilă și efectivă în caz către următoarele persoane, prin poștă cu confirmare de prim fax, e-măil:

 • a) Dacă e te adresată Prestatorului:

Către: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

în atenția: domnului George Manta - Administrator

Adresa: Splaiul Independenței, nr. 291-293, sector 6, București Telefon: 021.315.03.97

Fax: 021.315.03.98

Email: office@vego.holdinqs

 • b) Dacă este adresată Beneficiarului:

Către: SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L

în atenția: domnului Mîhai Nițu - Președinte C.A. Adresa: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București

E-mail: salubritate.s3@vahoo.com


este necesară sau prevăzută prin în care este dată în scris și predată re (pre-plătită) sau servicii de curier,


13.2 în situația în care comunicarea/notificarea se face pe


cale poștală, ea se va transmite cu confirmare de primire și se va considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal


primitor pe această confirmare.


 • 13.3 în situația în care comunicarea/notificarea se trans mite prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (fax ori e-mail) ea se va considera cea în care a fost transmisă, iar dacă notifîcarea/comunicarea consideră primită a doua zi lucrătoare după cea în care a fost

  primită în prima zi lucrătoare după se transmite după ora 18:00, ea se transmisă.


 • 13.4 Orice modificare a datelor de contact menționate rr ai sus vor fi aduse la cunoștința contractantului în condițiile prezentului capitol. în caz contrar, comunicările și notificările transmise la datele de contact d adresă comunicată, după caz.

  ror fi considerate valabile și efective n prezentul capitol sau din ultima


14. încetarea Contractului

 • 14.1 Contractul poate înceta în următoarele condiții:

 • a) Prin îndeplinirea în totalitate de către Părți a obligațiilor co îtractuale asumate;

 • b) Prin acordul scris al Părților;

  Părți a obligațiilor contractuale;


 • c) Prin reziliere, ca urmare a neexecutării de către una dintre

Rezilierea nu va împiedica partea care o invocă să solicite rep ararea oricăror prejudicii suferite ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către ceala tă Parte.

 • 14.2 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor C ontract o va notifica celeilalte Părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează

  să își producă efectele.


 • 14.3 încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect a iupra obligațiilor deja scadente între Părțile contractante, acestea urmând a fi achitate de Benefici sr în totalitate.

15. Clauza de confidențialitate

(ondițiîlor Contractului cât și asupra în contact sau care li se aduc la


 • 15.1 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor cu care intră cunoștință ca urmare a aducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale.

 • 15.2 Părțile vor păstra secretul asupra datelor, informațiile

  r și documentelor pe toată durata


derulării contractului cât și după data încetării efectelor acestuia. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în derularea contractului se v<i face confidențial și se va extinde numai asupra informațiilor necesare în îndeplinirea contracte

ui.


 • 15.3 Divulgarea informațiilor confidențiale se va putea realiz i numai cu acordul scris al celeilalte părți.

 • 15.4 Oricare dintre părți va fi exonerată de răspundere confidențiale, dacă:

  pentru dezvăluirea de informații


 • a) informațiile au fost dezvăluite după ce a fost obținut ac ordul scris al celeilalte părți pentru asemenea dezvăluire;

 • b) a fost obligată în mod legal să dezvăluie informațiile;

 • c) informațiile erau deja publice la data dezvăluirii lor, indepe ident de culpa Părții care a dezvăluit informațiile.

 • 15.5 Partea care încalcă prevederile prezentei clauze va fî ol iligată să plătească celeilalte părți daune interese, pentru repararea prejudiciului cauzat.

16. Protecția Datelor cu Caracter Personal

 • 16.1 Beneficiarul este de acord ca Prestatorului să poată | relucra datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar în scopul executării prezentului Contr act. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri: (i) executarea prezentului Contract și (ii) comunicările ulterioare cu privire la evenimente/servicii pe care Prestator jI le organizează/pune la dispoziție, de interes pentru Beneficiar. Prestatorul garantează că deții ie resursele și capacitatea necesară

  i.


  VECO


  mmgbkazA-ti VIITORUL


pentru punerea în aplicare de măsuri tehnice și organizatorii e adecvate, astfel încât prelucrarea realizată în temeiul prezentului Contract să respecte prevede și să asigure protecția drepturilor persoanelor vizate.

iile Legilor privind Protecția Datelor


 • 16.2 Ambele Părți sunt conștiente de faptul că normele euro >ene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Unii mea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoar elor prevederi, .inclusiv dar fără a se limita la:

privind ștergerea, corectarea sau


 • • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate transferul informațiilor personale;

  relevanți, într-un interval maxim de


 • • informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor

72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la n omentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

 • • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind docume itarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

  n limita contractului pe care îl au rare suplimentara sau în alt scop va


 • 16.3 Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, iar orice prelut

  face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, înch« iat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este realizării obiectului principal al contractului.

  • 16.4 Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu p< unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre uti Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizat orice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

  • • vor împiedica persoanele neautorizate sa obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

  • • vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelui :i

  • • se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze l r» sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul pre

  • • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citita, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transpo tului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efecti n personal prin mijloace de transmitere a datelor;

  • • se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cir e au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prel ji

  • • se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a date prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul inche at între Părți;

  • • se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri dîfie îte pot fi prelucrate separat.


  limitata la perioada corespondentă


  ) )t deveni accesibile sau comunicate izare într-un alt mod. Prin urmare,


  rare a datelor;


  :u caracter personal nu pot fi citite, ucrării sau utilizării și după stocare;


  ieze transferul datelor cu caracter


  icrare a datelor;

  or cu caracter personal, datele sunt


17. Clauze finale

 • 17.1 în situația în care una dintre dispozițiile Contractului este contractuale vor continua să producă efecte. Părțile vor proceda la înlocuirea clauzei lipsite de efecte juridice Cu alta, permisă de lege și care să corespund î scopului economic avut în vedere de clauza devenită nescrisa.

  lovită de nulitate, celelalte dispoziții


  VECO


  MAGMEAZA~Ț1


  ntegrantă din acesta, rice înțelegere verbală a acestora,


 • 17.2 Prevederile Contractului se completează cu dispozițiile co lului civil, precum șî cu prevederile cuprinse în eventuale anexe, acte adiționale, care vor fi parte

 • 17.3 Prezentul Contract reprezintă voința Părților și înlătură c anterioară încheierii lui.

 • 17.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Cor tractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului, prin act adițional.

 • 17.5 Reprezentanții semnatari ai Părților declară pe proprie răs pundere, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru înșelăciunea în convenții, că au calitat >a cerută de lege și statut pentru a angaja voința valabilă a societății ce o reprezintă, prin semnai ea prezentului document.

 • 17.6 Prestatorul autorizează Beneficiarul privind dreptul ac estuîa de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propri i și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului U.E. 679/2016.

 • 17.7 Anexa 1 - Ofertă studiu geotehnic și Anexa 2 - Plan ampl asament imobil fac parte integrantă din prezentul Contract.

  laie, câte 1 (un) exemplar original


Prezentul Contract a fost semnat în 2 (două) exemplare orig pentru fiecare parte contractantă, ambele având aceeași valoAre juridică.

Prestator,

VEGO CONCEPT ENG1NEERING S.R.L.

AdministratorAnexa 1 - Ofertă studiu geotx ihnic

Adresa (locație) studiu: terenul intravilan situat în Bucur ești, sector 3, str. Drumul Lunca Vișagului, nr. 42-60, în suprafață de 12.400 mp

Prestatorul va asigura pentru Beneficiar servicii de elaborare s udiu geotehnic ce vor consta în:

 • •  execuție foraje geotehnice: 2 foraje x 6m/foraj,

 • •  analize de laborator geotehnic;

 • •  întocmire studiu geotehnic;

 • •  verificare Af.

Prețul serviciilor de elaborare studiu geotehnic este de ’< .700 lei la care se adaugă TVA, plătibil în termen de 5 zile de la data predării studiului geotehi )ic.

Prețul poate varia în funcție de numărul analizelor de labe rator necesare pentru întocmirea studiului geotehnic.

NOTĂ:

semnalarea eventualelor trasee de


 • - amplasamentul va fi predat liber de orice sarcină (important: cabluri și rețele subterane) și se va asigura accesul;

  urate, conform STAS 1242/4-85;


 • - din foraje se vor recolta probe de pământ tulburate și netult

 • - probele de pământ vor fi transportate și analizate în laborati irul geotehnic;

 • - se vor efectua încercări de laborator geotehnic;

 • - se vor întocmi fișele complexe a|e forajelor, care vor conți ie descrierea iitologică a terenului interceptat, grosimea stratelor, adâncimea de apariție a ape i subterane, precum și rezultatele analizelor de laborator, etc; .

 • - pe baza investigațiilor din teren, a rezultatelor determină ilor de laborator geotehnic se va întocmi studiul geotehnic, cu respectarea normativului documentațiile geotehnice pentru construcții", a standardelor

  NP-074/2014 "Normativ privind și normativelor în vigoare; cigența Af.


 • - studiul geotehnic va fi însoțit de un referat de verificare la e


Durata de execuție:

Denumire lucrare

Zile lucrătoare

1

2

4

5

■ ■■

9

10

11

12

Lucrări de teren - execuție foraje

Laborator geotehnic Studiu geotehnic Verificare AfBeneficiarul va pune la dispoziția Proiectantului toate documentele solicitate de către acesta din urmă, necesare prestării serviciilor.

Plata taxelor percepute de către instituții și autorități va fî efectuată de către Proiectant, sumele achitate urmând a fî decontate de către Beneficiar în baza tocumentelor justificative, fără a se percepe comision.

In cazul în care în urma realizării serviciilor din prezent; i ofertă, vor fi identificate servicii suplimentare care nu fac obiectul prezentei oferte, acestea se /or oferta suplimentar, la solicitarea Beneficiarului.


Prestator,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. SD3 - SALUBRIZA

AdministPagina 8 din 9PEZIRE S3 S.R.L.


PRESTATOR


VECOAnexa 2 - Plan amplasament ii nobil


Prestator,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.


Beneficiar

SD3 - SALUBRIZARE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.Societatea Comerciala AS CO PRODEXIM SRL Ieșire Nr. 10

Data 23-0 4-2019

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII IN OBILIARE (CUMPĂRARE)

Nr.lOdin 23-04-2019

Intre,

Societatea AS CO PRODEXIM S.R.L., cu sediul in București, str. P etrache Poenaru 28, sector 5, CUI RO 3147449 si J40/20769/1992, Cont IBAN R004BRDE 410SV21089474: .00 sucursala Rahova, reprezentata legal de Gabriela Ciobanu in calitate de Administrator si asociat, domic|liata in București,

:      posesoare a CI seria ! nr. r eliberat dea data de           in

calitate de intermediar si PRESTATOR, si

SD3 SALUBRIZARE Șl DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., persoana juridica ron ana, cu sediul in Mun. București, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3, înregistrată la Regîs irul Comerțului sub nr. J40/9896/2017,

C.U.I. RO 37804020, legal reprezentata prin dl. Mihai calitate de CUMPĂRĂTOARE SI BENEFICIAR


Nițu, Preșe linte al Consiliului de Administrație, in


1 OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1.1 Obiectul prezentului contractului este de prestări servicii imobi iare pe baza de comision, ce constau in prezentarea de oferte de vânzare terenuri, in vederea achiziții BENEFICIARUL prezentului contract.

  narii unuia/unora dintre ele de către

  . i


 • 1.2 PRESTATORUL se obliga sa prezinte BENEFICIARULUI ofertele d ? vanzare TERENURI aflate in baza sa de date, dintre care BENEFICIARUL a ales sa vizioneze in vedere i cumpărării terenul de la punctul 1.2a):

  .unea Vișagului, nr. 42-60, număr :ii București sectorul 3, compus din :e (Tarla 279, parcela A1209/6),


 • 1.2 a) teren intravilan situat in București, sector 3, str. Drumul cadastral 234756 înscris în cartea funciară nr. 234756 a localită teren in suprafață de 12.400 m.p. conform actelor de proprietc ti categoria de folosință arabil

Proprietari vânzători:

1.                 ,   , cetățean roman, domiciliat in Bucure ti,

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.

 • 1.3 Ofertele de vanzare, informațiile aferente acestora precum si i oate mijloacele de identificare ale acestora, constituie proprietatea Prestatorului.

2„ TERMENUL CONTRACTULUI

acestora, negocierea prețului de


 • 2.1 Prezentul contract se incheie pe toata perioada derulării trar zactiei de cumpărare de către BENEFICIAR a terenurilor identificate la punctul 1.2 a, incepand cu vizionarea vanzare, autentificarea antecontractului si a actului de vanzare cu nparare la notariat si pana la încasarea totala a comisionului de către agenția imobiliara in calitate de Preș tator de la Beneficiar, conform prezentului contract.

3 GARANȚIILE BENEFICIARULUI

 • 3.1 BENEFICIARUL recunoaște valoarea serviciilor prestate de age )tia imobiliara SC ASCO PRODEXIM SRL si este de acord cu plata acestora in baza unui comision specificat la punctul 5.1 si cu faptul ca aceasta plata este garantata prin prezentul contract.

s

GARANȚIILE PRESTATORULUI

4.1 PRESTATORUL va asista BENEFICIARUL pe toata perioada deruli irii negocierilor de vanzare pana la semnarea Contractului de Vanzare-Cumpărare autentificat de îotariat.


5 PLATA COMISIONULUI


a terenurilor de la punctul 1.2 a), prin ie durata prezentului contract între :e la punctul 1.2a, BENEFICIARUL se


5.1. In cazul in care este încheiata tranzacția de vanzare cumpărare încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare, BENEFICIARUL acestui contract si Proprietarii terenurilor identifica obliga sa plateasca PRESTATORULUI pentru serviciile prestate, un c< tmision de 0,5 %+TVA din prețul final de vanzare cumpărare notarial.


5.2 BENEFICIARUL va transfera comisionul datorat către SC ASCO PRODEXIM


SRL, in contul acesteia in baza unei facturi, emise la data efectuării plăților de către BEb EFICIARUL prezentului contract către proprietarii terenurilor menționate la art.1.2 a).


onal cu sumele plătite de către


5.3 Comisionul PRESTATORULUI va fi plătit de BENEFICIAR, proport

BENEFICIAR către Proprietarii terenurilor, contractului de vanz« re cumpărare încheiat în formă autentică.


5.4. Daca prețul IMOBILULUI este exprimat în valuta, plata comisioi|ului se va face in lei la cursul RON / EURO al băncii din ziua efectuării plătii, respectiv cursul băncii und euro al BNR.


se va face plata tranzacției sau la cursul


5.5. Daca plata nu se face la data stabilita, BENEFICIARUL se obliga plata, plus penalitati de 0,1% pe fiecare zi de intlrziere la suma resl a penalităților sa poata depăși baza generatoare pana la data achi


la plateasca PRESTATORULUI suma de anta de plata dar fără ca valoarea totala arii.


 • 5.6 BENEFICIARUL se obliga sa nu trateze si sa nu contracteze |n nici un mod, direct sau indirect, prin persoane fizice sau juridice, cu proprietarii/imputernicitii proprietarilor imobilului prezentat de

apariției unor înțelegeri separate cu proprietarii/imputernicitii proprietarilor imobilului de la punjbtul 1.2a), se produc daune materiale PRESTATORULUI.

 • 5.7 BENEFICIARUL are dreptul să cesioneze drepturile și obligațiil către o terță persoană, cu respectarea drepturilor dobândite d(


PRESTATOR BENEFICIARULUI si recunoaște ca in situati


asumate față de proprietarii terenurilor PRESTATOR prin prezentul contract.


6. LEGEA APLICABILA


 • 6.1 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai de ambele parti contractante.

 • 6.2 Acest contract va fi guvernat de legea Romana


rin intermediul unui act adițional, semnat■  6.3 Orice conflicte ce vor apare in legătură cu acest Contract de prt stări servicii imobiliare(cumparare) ,daca

nu se aplaneaza in mod amiabil intre parti, vor fi înaintate pen tru soluționare instanțelor judecătorești competente.


Prezentul contract a fost încheiat in București,astazi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte.


23.04.2019,


în doua exemplare originale, cu aceiași


BENEFICIAR,

SD3 SALUBRIZARE Șl DESZĂPEZIRE 53 S.R.L


PRESTATOR

SC ASCO I RODEXIM SRL Gabriela Ciobanu

Sediu! Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: 5alubritate.s3@vahoo.com    email: salubritates3.runo5@gmail.com

Notă de comandăCătre: S.C. ALEX GEOCAD S.R.L.

Email: pelcea_alex@yahoo.com

Subscrisa, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.- societate cu sediu) social în Calea Vitan nr. 154-158, parter, birou nr. 2, Sector 3. București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul .140/9896/21.06.2017, cod unic de înregistrare fiscală RO 37804020, reprezentată prin Președinte C.A. d-nul Mihai Nițu, vă informează faptul că oferta dvs. a fost declarată câștigătoare și vă transmite prin prezenta o notă dc comandă pentru realizarea unui studiu topografic pentru terenul intravilan în suprafață de 12.400 mp situat în București, Sector 3, Drumul Lunca Vîșagului nr. 42-60.

Persoana de contact pentru mai multe informații; Cosmin Hie, tel:

Cu Mimă,

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.


Pagina 1 din 1

Re: Cerere de oferta

sd3 salubritate stDe la: Alexandru Pelcea (pelcea_alex@yahAo.com)

Către: salubritate.s3@yahoo.corn

Dată: vineri, 3 mai 2019, 13:52 EE5T

Buna ziua,

Pentru realizarea studiului topografic Aferta de preț este astfel:

 • - realizarea studiului topografic: 2500fei +TVA

 • - obținere avuz OCPI (daca este cazul): 500 lei +TVA

Revin in cel mai scurt timp posibil si Au oferta semnata si stampilata.

Cu stima,

ing. Pelcea Alexandru

tel:

On Thursday, May 2, 2019,2:38:59 PM 3MT+3, salubritate sector3 <salubritate.s3@yahoo.com> wrote:

Buna ziua,

Va transmitem in attach o cerere de oferta pentru realizarea unui studiu topografic. Așteptam răspunsul dvs.

Cu stima,

Cosmin llie

1/1


PROMISIUNE BILATERALA DE VÂNZ. lRE - CUMPĂRARE

Intre:


in calitate de PROMITENTI VÂNZĂTORI si


ana juridica romana, cu sediul in Mun. înregistrată la Registrul Comerțului sub


SD3 SALUBRIZARE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., pers< i București, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3,' nr. J40/9896/2017, C.U.I. RO 37804020, legal reprezenta a prin dl. Mihai Nițu, Președinte al Consiliului de Administrație, in calitate de PROMITENTA C UMPARATOARE


A intervenit prezenta promisiune bilaterala c ?


vânzare - cumpărare,


in următoarele condiți


Art.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI, personal, pror îitem sa vindem, iar PROMITENTA


CUMPĂRĂTOARE promite sa cumpere dreptul de propr etate asupra imobilului-teren intravilan situat in București, sector 3, str. Drumul Lunca Cetății, nr.t 36-638, număr cadastral 209131 (număr cadastral vechi 10849), înscris în cartea funciară nr.20913l, nr. vechi 79506 (Tarla 279, parcela 1209/3), compus din teren in suprafață de 12.200 m.p. conform actelor de proprietate (12.142 m.p. conform măsurătorilor), categoria de folosință arabil („Imobilul”);


•V

■R,i


Art.2. Imobilul a fost dobândit după cum urmează:          I

 • a) Prin reconstituirea dreptului de proprietate conform Titlului de proprietate nr.24127/15.11.1995

emis de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Municipiul București Sector Agricol Ilfov și pJocesul verbal de punere în posesie nr. 1273/20.10.1995, în favoarea Iui                     I

 • b) Prin moștenire, conform Certificatului de moștenitor nr. 138/12.11.1997 emis de BNPA

•                       , de perurma defunctei               n favoarea

moștenitorilor                          ‘              ; I

 • c) Prin moștenire legală, conform Certificatului suplimentar de moștenitor nr.20/19.09.2017 la

certificatul de moștenitor nr.24/10.11.2016, emis de PN Călborean și Asociații, de pe urma defunctului                     în favoarea moștenitorilor                         ;


Art.3.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI, personal, dec aram si garantam pe PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE ca Imobilul se afla in circuitul civil si n i face obiectul, in întregime sau parțial, al unei/unor declarații de utilitate publica anterioara expropri irii, sau al unui interes public de orice natura, care ar putea duce Ia diminuarea suprafeței Imobilului naționalizat sau scos din circuitul civil, nu este grevat de sar ;ini sau servituți, nu face si nu va face

sau la punerea sub sechestru, nu a fost


obiectul vreunui contract de închiriere si nu a fost si nu va fi a lus ca aport in natura la capitalul social al vreunei societăți comerciale.

■am ca nu suntem implicați si după


 • 3.2. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal, decla cunoștințele noastre, nu exista iminenta nici unui litigiu, arbitr aj sau procedura administrativa al căror rezultat ar putea afecta dreptul de proprietate deținut asupra Im >bilului.

 • 3.3. De asemenea, noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI dec aram ca nu exista si ca nu avem nicio cunoștința despre nici o acțiune in revendicare introdusa, solul ionată, in executare silita sau pe cale de a fi introdusa si care sa aibă ca obiect imobilul ce se înstrăineas ă.

Art.4.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal, decliram ca nu exista si nu vor exista taxe, amenzi, majorări de întârziere sau alte sume scadente datorate < le noi cu privire la imobil.

 • 4.2. Toate informațiile si documentele furnizate sau cais trebuie furnizate PROMITENTEI CUMPĂRĂTOARE de către PROMITENTII VANZATOII pentru scopul si in cursul negocierilor purtate cu privire la prezenta promisiune sunt corecte, complet b si exacte si nu sunt de natura a induce in eroare ca urmare a unei omisiuni sau ambiguități.

  existenta vreunor rețele de utilități sau șdstuia, care ar putea afecta investițiile


 • 4.3. PROMITENTII VÂNZĂTORI nu au cunoștință despre alte structuri in subsolul Imobilului sau in vecinătatea aci previzionate de către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE.

  a patrimoniului cultural național si nu a


 • 4.4. Imobilul nu face obiectul niciunei limitări privind protecț

fost declarat parte din nicio arie protejata legal (de ex. Natura 2 000, sit arheologic/minier, etc.).

Art.5.1. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI personal, ne a i gaj am in mod irevocabil prin prezenta promisiune sa nu oferim sau sa vindem Imobilul, nici unei erțe părți, până la data de 15.06.2019. începând cu această dată, efectele juridice ale promisiunii înc îtează de plin drept, cu excepția cazului în care Părțile decid de comun acord prelungirea termenului pr j

in încheierea unui act adițional, or si valabil de către PROMITENTII e ale acestora față de PROMITENTA


 • 5.2. Prezenta Promisiune a fost semnata in mod corespunză VÂNZĂTORI si conține obligații legale, valabile si angaian CUMPĂRĂTOARE.

 • 5.3. Noi, PROMITENTII VÂNZĂTORI declarăm că s intern de acord cu notarea de către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a prezentei promiiii funciară a imobilului menționate Ia art.l.

  iuni de vânzare-cumpărare în cartea


  - Cumpărare în formă autentică sa se


Art.6. Părțile convin ca semnarea Contractului de Vânzare perfecteze pana cel mai târziu la data de 15.06.2019, sub rezei va îndeplinirii următoarelor condiții:

 • a) Concluziile analizei din punct de vedere tehnic si juri iic, instrumentata de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, prin avocați si arhitecți, sunt conform construi un imobil cu destinația de stație sortare deșeuri, PROMITENTILOR VÂNZĂTORI, menționate la art. 3, descoperit probleme cu privire Ia titlurile de proprietate, cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului cum ar fi plângeri, cereri, conflicte, restricții aflate pe rol sau alte aspecte/informații ce ar putea face obiectul unei dezbateri cu )rivire la dreptul de proprietate sau care ar putea afecta posibilitățile de construire ale Imobilului, parția 1 sau integral;

  ie cu scopul si intenția acesteia, de a precum si cu declarațiile si garanțiile 4, 5 de mai sus, in sensul ca nu s-au


 • b) PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a obținut de la aitoritatea sa tutelară, Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, acordul privind cumpă area acestui imobil;

 • c) PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a efectuat evaiuarea imobilului, printr-un evaluator ANEVAR, iar raportul de evaluare confirmă că valoarea de pi iță a imobilului este cel puțin conformă prețului stabilit în art.7.

 • d) PROMITENTII VÂNZĂTORI vor înmâna, în coj >ie, toate documentele solicitate de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE în vederea efectuării £ nalizei tehnice și juridice menționate la lit. a) și a evaluării prevăzute la lit. c) și vor prezenta certific < achitate taxele si impozitele locale aferente imobilului, precum și extrasul de Carte Funciară la zi, din care să rezulte că imobilul este liber de notări, sarcini, servituti

  ațele fiscale din care să rezulte că sunt


  sau drepturi de folosință.


Art.7.1. Prețul ferm agreat de Părți este 45 EURO pe metru lătrat, in echivalent RON, incluzând si comisioanele de schimb valutar, calculat Ia cursul de cumpărat ; RON/EURO al BNR, pentru data când se efectuează plata, si care va fi plătit la data perfectării co atractului de vânzare-cumpărare, într-o singura transa. Prețul Imobilului se va raporta la suprafaa de teren rezultată din măsurătorile cadastrale.

 • 7.2. Prețul va fi plătit în conturile care vor fi indicate în contra< tul de vânzare - cumpărare.

Art.8. Prin prezenta promisiune de vânzare - cumpărare, Părțile promit sa încheie Contractul de Vânzare - Cumpărare având ca obiect imobilul menționat la prețul stabilite de comun acord.

art.l de mai sus, in condițiile, data si


Art.9. In cazul in care, oricare din Părți nu se va prezenta, d n rea credință, cu excepția motivelor de forță majora, (deces, boala, cutremure, incendii, inundații),


forță majora, (deces, boala, cutremure, incendii, inundații), la sediul biroului notarial, indicat de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE sau PROMITENTII VÂNZĂTORI, după caz, prîntr-o notificare cu minim 5 zile înainte, in vederea încheierii contr; ictului de vânzare - cumpărare in forma autentica, cealaltă Parte va putea cere instanței, fără vreo alta formalitate de punere in întârziere, sa pronunțe o hotărâre judecătorească care sa tina loc de contra :t de vânzare - cumpărare, in condițiile stabilite prin prezenta promisiune.

Art.l0. în cazul în care PROMITENTA CUMPĂRĂTOR <RE renunță să mai cumpere Imobilul menționat la art.l, ca urmare a concluziilor analizei tehnice ș juridice prevăzute la art. 6 lit. a) sau a neîndepliniriî condițiilor prevăzute în art.6, aceasta nu datorează nicio penalitate sau daune interese PROMITENTILOR VÂNZĂTORI.

Art.ll. în cazul în care PROMITENTA CUM PARAT O? l RE renunță să mai cumpere Imobilul menționat la art. 1, deși concluziile analizei tehnice și juridice realizării construcției cu destinația de stație de sortare deșeuri fost îndeplinite, aceasta va datora PROMITENTILOR VAT interese în cuantum de 20% din prețul de vânzare al imobilulu

prevăzute la art. 6 lit. a) sunt favorabile iar celelalte condiții stipulate de art.6 au ZATORI afectați de acest refuz daune , stabilit conform art.8.


Art.12. în cazul în care PROMITENTII VÂNZĂTORI, toți încheie contractul de vânzare-cumpărare, prin neprezentare PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE în termenul prevăzut drepturilor dobândite conform art.10, este îndreptățită la daun î de vânzare al imobilului.

sau o parte dintre aceștia, refuză să mai la sediul biroului notarial indicat de a art.10, aceasta din urmă, suplimentar interese în cuantum de 20% din prețul


Art.13. PROMITENTII VÂNZĂTORI declară că permit 1 ’ROMITENTEI CUMPĂRĂTOARE, până la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărai e, desfășurarea pe imobilul menționat la art.l de activități care implica ridicări topografice, studii geo, etc. Accesul reprezentanților societății cumpărătoare, a arhitecților, inginerilor, altor specialiști, vi fi anunțat in prealabil Promitenților Vânzători.

r face in limba română, in scris, si vor fi intr-una din modalitățile de mai jos:

r sprezentant al acesteia; sau atre Partea destinatara; sau jramului de lucru.


Art.14.1. Toate înștiințările in baza prezentei Promisiuni se vc transmise de oricare din Părți către cealaltă Parte/celelalte Părț

prin predare personala către Partea destinatara sau un

prin transmitere prin scrisoare recomandata preplatita

prin e-mail confirmat in zile lucratoare si in timpul pro

14.2. Orice înștiințare care trebuie transmisa in baza prezen ului va fi considerata transmisa la data confirmării predării scrisorii / e-mailului.


Art.15.1. Legea aplicabila prezentei Promisiuni este legea ror lână. Orice litigii se vor ivi intre Parii in legătură cu interpretarea clauzelor contractuale si/sau executa ea Promisiunii vor fi soluționate pe cale amiabila. In cazul in care nu se ajunge la o înțelegere pe c; tle amiabila, litigiile vor fi deduse spre judecata instanței romane competente potrivit dreptului comuti

 • 15.2. Prezenta Promisiune a fost negociata si agreata ir


privința fiecărei clauze si a tuturor


prevederilor, reprezentând voința libera, exclusiva si completa a Pârtilor cu privire la obiectul Promisiunii si a conținutului sau. In cazul in care vreo preved sre a acestei Promisiuni este considerata nula, ilegala sau inaplicabila din vreun motiv, aceasta ni aplicabilitatea celorlalte dispoziții din prezentul contract, completeze sau sa înlocuiască toate sau oricare dintre prev sderile nule, ilegale sau inaplicabile cu


va afecta valabilitatea, legalitatea si Părțile angajandu-se sa modifice, sa


dispoziții legale, aplicabile si valabile, care sa producă un re rultat economic cat mai apropiat de cel avut in vedere inițial de către Parii, fara a necesita renegociere i

 • 15.3. Părțile se angajeaza una fata de cealalta ca, pe perioada respecte si sa protejeze confidențialitatea tuturor clauzelor ne jociate, a informațiilor primite, obținute sau in posesia carora au intrat, indiferent in ce mod, in lega ura cu afacerile celeilalte Parii si sa nu dezvăluie astfel de informații către terii, cu excepția căzui ilor in care acest lucru se face pentru executarea in bune condiții a prezentei Promisiuni sau la cerer


. vreunei clauze a prezentei Promisiuni, e valabilitate a prezentei Promisiuni, sa


!a organelor legale competente.


Art.16. Prezenta Promisiune s-a redactat in baza următoarelor a)


acte:

Comisia Județeană pentru Stabilirea


 • b)

 • c)


Titlul de proprietate nr.24127/15.11.1995 emis de

Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Municipiul București Sector Agricol Ilfov și procesul verbal de punere în posesie nr. 1273/20.10.19$ 5;

încheierea nr.952260/12.09.2007 OCPI București Sectorul 3;

Certificatului de moștenitor nr.l38/12.11.1997 emis c 3 Mihaela-Daniela;


BNPA Dumitru Apostoiu și Dănăcică


d)


e)


Certificatului suplimentar de moștenitor nr.20/19. >9.2017 la certificatul de moștenitor nr.24/10.11.2016, emis de SPN Călborean și Asociații;

Extrasul de carte funciară emis de BCPI Bu curești Sectorul 1 nr.35254/22.04.20I9.


în baza cererii


Art.17. Predarea terenului către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE se realizează la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică.

Artl8. PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE declară că ide ttificarea imobilului menționat la art.l și a proprietarilor acestuia s-a realizat prin intermediul ageiției imobiliare Asco Prodexim SRL, reprezentate de doamna Gabriela Ciobanu.

Noi, Părțile declarăm ca înainte de semnarea prezentului însc ris, am citit personal conținutul acestuia si constatând ca acesta corespunde voinței si condițiilor conve nite de noi, drept pentru care au semnat mai jos.

Toate cheltuielile și taxele privind perfectarea prezentei prom isiuni de vânzare - cumpărare, precum și pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzî re - cumpărare vor fi suportate de către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, cu excepția impo âtului pe tranzacții imobiliare potrivit prevederilor legale.

Prezenta Promisiune a fost redactata si semnata azi, 23 Aj

rilie 2019 în București, in 5 exemplare


originale, din care un număr de 3 exemplare originale au fost eliberate Promitenților Vânzători, câte unul pentru fiecare, un număr de 1 exemplare originale F-omitentei Cumpărătoare și 1 exemplar original urmează a fi păstrat în arhiva Cabinetului de Avocj t atestă data încheierii și conținutul actului și certifică identitate a părților semnatare.

„Moldoveanu Remus Alexandru”, care


PROMITENTII VÂNZĂTORI


P COMITENTA COMPARATOARE


5D3 LUBRIZARE ȘI DESZĂPEZIRE S3 j                    S.R.L.■ Preș sdintele ConsUțȘted^Administrație

șrSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE*MAIL guvernanta corporetiva@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5*7, Sector 3,032158, București


Nr.înreg. 408387/14.05.2019


Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 12400 mp și 12200 mp, însoțit de raportul de specialitate, de adresa nr. 1593/13.05.2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 407629/13.05.2019, în vederea inițierii proiectului menționat.întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă