Hotărârea nr. 271/2019

HCLS3 nr.271 din 16.05.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunitîn ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.409853/CP/l 5.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 409297/14.05.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr.1592/13.05.2019 a societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 409303/14.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

~ Art.l lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • -  Art. 12, pct.12,1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății SD 3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, conform Anexelor nr. 1- 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ XlCEîĂNA VĂDUVA


CONTRASEMNEAZĂ

ȘEtfRE'i’AR

mariiIjsmihăiță


NR. 271

DIN 16.05.2019

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB Operatorul economic:

Sediul / Adresa:

Cod unic de înregistrare

Nn Registrul Comerțului;BUGETUL VENITURI SI CHELTUIELI anul 2019Anexă nr 1

44CLS 3 <WZ

mii iei            /


lș ■

\

r <' ■/ k j                \

JK               JNDICATORI

Nr, Rd,

Realizat 2018

Propuneri an curent (2019)

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

0

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

1

VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd,6)

1

6,620.40

14,200.00

14,200.00

14,200.00

100.00%

100.00%

1

Venituri din exploatare, din care:

2

6.618.00

14,197.00

14.197.00

14,197.00

100.00%

100.00%

a) diferența de preț. cf. prevederilor legale

3

-

-

-

b) transferuri, cf. prevedriler legate

4

2

Venituri financiare

5

2.40

3.00

3.00

3.00

100.00%

100.00%

3

Venituri extraordinare

6

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8*Rd.2O*Rd.21)

7

6,521.00

8,491.03

130.21%

8,491.03

8,491.03

100.00%

100.00%

1

Cheltuieli de exploatare din care'

8

6,519.00

8,488.03

130.20%

8,488.03

8,488,03

100.00%

100.00%

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

3,744.00

4,265.00

113.92%

4.265,00

4,265.00

100.00%

100.00%

B

cheltuieli cu impozite, taxe Si varsaminte asimilate

10

50.00

52.00

52 00

52.00

100.00%

100 00%

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

374 00

1.819.03

486.37%

1,819.03

1,819.03

100.00%

100 00%

CO cheltuieli de natura salariate (Rd.13+Rd.14)

12

358.00

860.00

240.22%

860.00

860.00

100.00%

100.00%

CI cheltuieli cu salariile

13

358.00

860.00

240,22%

860.00

860,00

100 00%

100.00%

C2 tonusuri

14

-

-

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

cheltuieli cu pieli compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat

17

-

919.00

919.00

919.00

C5 cheltuieli cu asigurările si proiecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

0

alte cheltuieli ds exploatare

19

2 351.00

2,352.00

2,410.80

2,410,80

2

Cheltuieli financiare

20

2.00

3.00

3.00

3.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

-

iîl

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

22

99.40

5,708.97

5.708.97

5,700.97

100.00%

100.00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

571.44

571.44

571.44

10000%

100 00%

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care.

24

5.137.54

5,137.54

5,137.54

100.00%

100,00%

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobanzitor. comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd 25,

26, 27. 28, 29

30

7

Pârtiaparea saiarititor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de r efennta

31

8

: Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in căzui regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor in cazul societarilor / companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

2,568 77

2,568.77

2,568,77

100.00%

100.00%

a) dividende cuvenite bugetului de stat sau tocai, după caz

33

b) dividende cuvenite bugetului local

33a

c) dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.3i-Rd.32 se repartizează la ate rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

2.568.77

2,568.77

2,568 77

100 00%

100.00%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI EUGIBLE DfN FONDURI EUROPENE, tfn care.

37

a)

cheltuieli materiale

36

b)

cheltuieli cu salariile

39

cî

cheltuielile privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

43

40.99000

2.380.00

2,380 00

5.81%

100.00%

1

Alocațiile de ia buget din care:

44

alocații bugetare aferente plătii angajarea nteire cin anii anteriori

45

iX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

40,990 00

2,380 00

2.380.00

5.81%

100.00%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr de personal prognoza! ia finele anului

48

-

#DIV/0*

#DIV/0!

2

Nr mediu de salariat; totai

49

5.00

12 00

12.00

12 00

100.00%

100.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariate

50

5,966.67

5,972.22

5,972.22

5,972.22

100 00%

100,00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/perscana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariate, recalculat cf. Legii

51

5.972 22

5,972.22

5,972.22

100,00%

100.00%

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoanai (Rd.2/Rd 49)

52

1.183,08

1,183,08

1,183.08

100 00%

100 00%

6

Productivitatea muncii in unitarii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

1,183.08

1.183.08

1,183.08

100.00%

100.00%

7

Productivitatea munci in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finits/persoana)

54

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)x

1000

55

597 96

597 96

597.96

100.00%

100 00%

8

Plăti restante

56

=

9

Creanțe restante

57

:


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA SPORT PENTRU TOTI BUCUREȘTI SA Sediul I Adresa: BUCUREȘTI, STR, ARISTIDE DEMETRIADE NR.2, BIROU 19, ET.2 Cod unic de inreg ist rare 37764910

Nr, Registrul Comerțului; J40/9350/2017


Detalierea indicatorilor economîco-flnanciari prevăzut! in buget de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2019


Anexa nr 2                        /

PCCS3      pQ.O-b-^/9

mii lei


INDICATORI

Nr, Rd.

Realizat

2017 (N-2)

Prevederi an precedent -2018 (N-1)

Realizat

2018

Proiect BVC 2019 (N)

7=6df5

8=5f3a

Aprobat

din care:

Conform HG/Ordin comun

Conform Hotărârii CA

Trim I

Trim ti (cumulat)

Trim III (cumulat)

Anul 2019

0 1.

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

Sc

6d

7

8

1

VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+- Rd.28)

1

9,33

32,076,00

6,620

3,523

6,830

10,413

14,200

1

Venituri din exploatare (Rd.3+R<j,B+Rd,9+RdJ2+Rd43‘+Rd 14), din cane:

2

0.00

32,050.00

6,618

3,523

6,829

10,411

14,197

.SlJ

din producția van du ta (Rd.4+Rd,5+Rd6+Rd.7) din care:

3

0,00

32,050.00

5,207

3,261

6,517

9,786

13,047

a1) din vanzarea produse ior

4

a2) din servicii prestate

5

32,050.00

3,717

2,505

5.004

7,516

10,022

a3) din re deva n te si chirii

6

1,485

756

1,513

2,270

3,025

a4) alie venituri

7

b)

din vanzarea mărfurilor

a

c)

din subvenții, diferente de preț, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.1O+Rd,11), din care:

9

0.00

d) diferența de preț, cf. prevederilor tegaîe in vigoare.

10

c2ț transferuri cS. prevederilor legale in vigoare

11

din producția de imobilizări

12

12

50

100

100

«L

venituri aferente costului de producție in curs de execuție

13

f)

alte venituri de exploatare (RdJ5+Rd 16*Rd,t9+Rd.26+RcL21X din care:

14

0.00

1,399

262

262

525

1,050

f1) din amenzi si penalitati

15

200

(2) din vanzarea activelor si alte operații de capital

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3) din subvenții pentru investiții

19

f4) din valorificare certificatelor CO2

20

f5) aite venituri

21

1,199

262

525

787

1,050

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

0,33

26.00

2

1

2

3

-SL

din imobilizări finadare

23

din investiții financiare

24

c)

din din diferente de curs

25

16.00

2

1

2

3

d)

din dobânzi

26

0.33

e)

alte venituri financiare

27

10.00

3

Veniluri extraordinare

26

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.3(H-Rd,131+Rd,139)

29

218.40

-

31,882.06

6,521

1,997

4,148

6,436

8,491

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86-rRd.li4}, din care:

30

210.40

31,856.05

6,519

1,997

4.147

6,434

8,488

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd,32-rRd.4O+Rd 46), din care:

31

12.32

18,768.00

3,744

1,057

2,121

3,297

4,265

A1

Cheltuieli privind stocurife (Rd33+Rd 34+Rd,37+Rd.3S+Rd.3S)rdin care:

32

4.23

15,628.00

2,394

622

1,242

1.974

2,500

a?

cheltuieli cu materiile prime

33

ja.

cheltuieli cu materialele consumabile, din care .

34

4.12

7,797.00

2,018

518

1.035

1,563

2,085

t>1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale

35

4.12

757.00

1,296

330

660

1,000

1,335

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

7,040.00

722

188

375

563

750

C|

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor da inventar

37

0.11

7.774.00

376

100

200

400

400

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

57.00

4

7

11

15

lsL

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii (Rd.41+Rd 42+Rd.45), din care:

40

4.65

1.581.00

259

73

146

219

290

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

6.00

105

30

60

90

120

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44J din care:

42

4.S5

53

15

30

45

60

b1) către operatori cu capilal integral/majoritar de stat

43

b2) către operatori cu capital privat

44

4.65

c2) alte cheiiuieti de închiriere

44‘

489.00

53

15

30

45

60

c)

prima de asigurare

45

1,086.00

101

26

56

84

110

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd-57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd-68+Rd 69+Rd. 78L din care:

46

3.44

1,559

1.091

362

733

1,104

1,475

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

362

216

433

649

B65

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

40

0.44

-

80

43

13

26

39

50INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat 2017 (N-2)

Prevederi an precedent -2018 (N-1)

Realizat

201B

Proiect BVC2019(N)

7=6df5

8=5/3a

Aprobat

din care:

Conform HG/Ordin comun

Conform Hota rarii CA

Trim I

Trim îl (cumulat)

Trim II! (cumulat)

Anul 2019

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b1) cheltuieli privind consultanta juridica

49

0.44

4000

43

13

26

39

50

b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala

49a

b3) asistentă juridică

49b

b4) altele (specialitate)

49c

40.00

C)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.bl+Rd.53), din care:

50

000

18,00

9

2

5

7

10

ct) cheltuieli de protocol, din care:

51

- lichele cadou potrivit Lepii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2) cheltuieli de reclama si publicitate,din care:

53

- lichele cadou ptr. cheltuia li de reclama si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006 cu modificările ulterioare

54

- lichele cadou ptr.campanii de marketing, sludiul pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit legii nr,193/2006, cu modificările ulterioare

55

- cheltuieli de promovare a produselor

56

<*)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d!) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive

58

<12) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult

59

d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

20.00

JL

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

28,00

52

10

25

40

55

- interna

65

- externa

66

JL,

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

70.00

1

1

2

1L|

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

031

4.00

6

1

2

4

7

i)

arte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care:

69

0.00

303,00

5

98

196

297

396

11) cheltuieli de asigurare si paza

70

120.00

50

100

150

200

i2) cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii da calcul

71

169.00

45

90

135

180

i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

8,00

5

2

4

8

10

e4) chettuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale st necorporate, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr 109/2011

76

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitafiiîe si alte anunțuri

77 i

6.00

1

2

4

6

i)

alte cheltuieli cu serv, exec cu ierți

78

2.69

1,036.00

614

22

45

67

90

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80+Rd,81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

0.00

-

419.00

50

26

26

52

52

cheltuieli cu laxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

cheltuieli ou redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

C)

cheltuieli cu taxa de licența

82

98,00

J!L

cheltuieli cu taxa de autorizare

83

si

cheltuieli cu taxa de mediu

84

1.00

0

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

320.00

50

26

26

52

52

c

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd,100+Rd.104+Rd.113)

86

205.20

10,65706

374

326

824

1,321

1,819

GO

Cheltuieli de natura saiarlaia (Rd.BB+Rd.92)

87

61,00

9.39250

358

90

347

604

860

C1

Cheîtirieîi cu salariile (Rd,89+Rd,90+Rd.91), din care:

88

61.00

8,700.00

358

90

347

604

860

a) salarii de baza

89

61.00

8,700,00

358

90

347

604

860

b) sporuri, prime st alte bonificații aferente salariului de baza (contam CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Sonusuri (Rd.93+Rd.9EJ+Rd.97'tRd.98+rd.99), din care:

92

0.00

692.50

a) cheltuieli sociale prevăzute la art,25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

52.50

- ti chete de eres a, cf Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

95

52.50

-

-

b) tichete de masa

96

640.00

o) lichele de vacanta

97

d) cheltuieli privind participarea seiariaiilor la profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM (compensări pensionari)

99

C3

Al le cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd, 103), din care:

100

0.00

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite in baza unor holarari judecătorești

102
INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat

2017 (N-2)

Prevederi an precedent -2018 (N-1)

Realizat

2018

Proiect BVC 2019 (N)

7=6d/5

8=5!3a

Aprobat

din care:

Conform HG/Ordrn comun

Conform Hotărârii CA

Trim 1

Trim 11 (cumulat)

Trim tll (cumulat)

Anul 2019

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

0C

6d

7

8

c) cheltuieli de natura salariata aferente restructurării,privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a ailor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112î. din care:

104

106 77

889.20

-

229

459

688

919

a) pentru directori/directorat

105

106.77

120.00

37

74

112

150

-componenta fixa

106

10677

120.00

37

74

112

150

-componenta variabila

107

b) pentru consilui de administrație/ AGA

100

0.00

769.20

192

385

576

7S9

-componenta fixa

109

769.20

192

385

576

769

-componenta variabila

110

c) pentru cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

37.43

37536

16

7

18

29

40

D

Afle cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd119+Rd.120+Rd.121+Rd,122). din care:

114

0.88

2.012.00

2,351

588

1,176

1,764

2,352

cheHuieli cu majorări si penalitati (Rd.116+Rd.t 17) din care;

115

0.00

- către bugetul general consolidat

116

- către alti creditori

117

b)

Cheltuieii privind activeie imobilizate

118

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul

119

d)

alte cheltuieli

120

^L.

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

0.88

2,012.00

2,351

588

1.176

1,764

2,352

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123 Rd.126), din care:

122

0.00

0

f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

f 1.1) provizioane privind participarea ia profit a salariatilor

124

f1 .2) provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0.00

-

f2.i) țfin anularea provizioanelor (Rd.t20+Rd129+Rd.13O)T din care:

127

0.00

-

- din participarea salariat Bor la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+-Rd.135+Rd.i 38), din care:

131

0.00

26 00

2

1

2

3

JL

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139). din care:

132

0.00

-

a1) aferente creditelor pentru investiții

133

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

±L

cheltuieli din diferența decurs valutar fRd.14l+Rd.142). din care:

135

0.00

-

2

1

2

3

01) aferente creditelor pentru investiții

136

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

c)

alte cheltuieli financiare

133

26.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

iii

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

-218.07

0

193.94

99

1,526

2,682

3,977

5,709

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

19.39

9.94

153

268

398

571

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

32,050.00

6.618

3.523

6,829

10,411

14,197

- venitun din subvenții si transferuri

145

- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

Cheltuieli de natura salariata (Rd.87), din care: '*)

147

61.00

9.392.50

358.00

90.00

347.00

604.00

860.00

1

cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017

148

2

149

3

150

4

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

8.700.00

358.00

90.00

347.00

604.00

360.00

5

Nr. de personal prognoza! la finele anului

152

350.00

6

^L.

Nr.mediu da salariat!

153

178.00

5.00

1200

b}

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza chettu ie Iilor de natura salariata [(Rd.147-Rd.93*-

Rd.98 )/Rd.153)712*1000

154

4,372.66

5,967

X

X

X

5,972

7

a)

Castiguî mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

4,372.66

5.967

X

X

X

5,972

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/psrsoana) (Rd 2/Rd153)

156

180.06

1.323.60

X

X

X

1,183,08

c}

Productivitatea muncii in unitati valorice pe totaj personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

180.06

1,102.17

X

X

X

1.183 08
INDICATORI

Nr. Rd.

Realizat 2017 (N-2)

Prevederi an precedent -2018 (N-1 ]

Realizat 2018

Proiect BVC 2019 (N)

7=6d/5

8=5l3a

Aprobat

din care:

Conform HGfOrdin comun

Conform Hotărârii CA

Trirn I

Trirn il (cumulat)

Trim tii (cumulat)

Anul 2019

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

Productivi lalea muncii in unitati fizice pe loial personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPFlRd 153

15B

X

X

X

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in undați fizice, din care:

159

X

X

X

X

X

X

X

X

-cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

-preț mediu fp)

161

X

X

X

-valoare = QPF x p

162

X

X

X

-pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161iRd.2

163

X

X

X

B

Plăti restante

164

g

Creanțe restanta, din care

165

0 00

-

-de la operatorii cu capital integra limajorilar de stal

166

-de la operatorii cu capital privat

167

-de la bugetul de stal

168

-de la bugetuf local

169

-de la alte etâitati

170

10

Credite pentru finanțarea aciivitalii curente (soldul ramas de rambursat)

171AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE:

Anexa nr.3                t

UCJ-S 3 Ml.


Operatorul economic:

Sediul / Adresa:

Cod unic de înregistrare

Nr. Registrul Comerțului:

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.

INDICATORI

Prevederi an N-2 (2017) - mii lei

%

Prevederi an precedent N~1 (2018) - mii lei

%

cri.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)

8,137.00

0.33

0.00%

32,050.00

6,613

20.63%

1

Venituri din exploatare

8,115.00

-

0.00%

32,050.00

6,613

20.63%

2

Venituri financiare

22.00

0.33

1.50%

#DIV/0!

3

Venituri extraordinareAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE:

Operatorul economic:

Sediul/Adresa:

Cod unic de înregistrare

Nr, Registrul Comerțului:

Anexa nr 4

4$. OS. Ao/9


Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării

2018

Valoare

Aprobat

Realizat

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

-

0

40,990

2,380

2,380

1

Surse proprii, din care:

-

0

2,352

2,380

2,380

a) - amortizare

2,352

2,380

2,380

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

-

0

-

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse

38,638

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

0

0

40,990

2,380

2,380

1

Investiții in curs, din care:

-

0

-

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale

-

0

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv-teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

2

Investiții noi, din care:

-

0

-

-

-

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale

-

0

-

-

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv-teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-tentoriaie

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administartiv-teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-treritoriale

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

-

-

40,990

2,380

2,380

Surse proprii

2,352

2,380

2,380

Alte surse

38,638

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externeAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Operatorul economic:

Sediul / Adresa:

Cod unic de înregistrare

Nr. Registrul Comerțului:


Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

Nr. Crt.

Masuri

termen de realizare

an precedent (2018)

an curent (2019)

an 2020

an 2021

Preliminat/realizat

influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante *

0

1

2

3

4

5

6

---------„--------

8

9

10

Pct. 1

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

31/12/2018

5,709

0

5,709

5,709

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

TOTAL Pct. I

X

X

0

0

0

Pd. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. I

31/12/2018

1

X

X

2

3

4

X

X

TOTAL Pct. II

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

99

-

0

0

-

0

0CABINET PRIMAR

www.primarie3.ra


TELEFON (004 Gii) 318


s FAX (oQ4 c j: fj 3 ■: S a 5 <>4 E- M A11 os & i n ? tp H m a r gs 5 a r 4? 3... t o

Calea D udes.iL.ru—191 .«Seaor^T-GȘioS^T^wcnr^șt i

SECTOR 3

romania2019.eu

FîsșețcîțgsQ           în          ijrtonS ftirapijne


EXPUNERE DE MOTIVE

CABINET PRIMAR

Nr..

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri șircheltuieliî pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiui împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri precum și creșterea productivității muncii prevăzute în contractele de mandat și stabilite în corelație cu strategia de administrare a consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru anul 2019 se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în sumă de 14.200 mii lei.

Structura veniturilor este:

 • 1.     Venituri din servicii prestate                            14.197 mii lei,

2.     Alte venituri financiare                                        3 mii lei,

II. Cheltuielile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în suma de 8.491 mii lei.

Structura cheltuielilor este:

 • 1.     Cheltuieli din exploatare                                8.488 mii lei,

2.     Cheltuieli financiare                                            3 mii lei,

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu nr. 1592/13.05.2019 înregistrată cu nr. 407637/CP/13.05.2019 precum și raportul de specialitate nr. 409297/14.05.2019 al^S^^Î&JîjIj^Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am initiat prezentul proiect de^hotărâregp^ care îl supun aprobării Consiliului Local al _        . . _          ’                         / o/             /\X \

Sectorului 3.                            / *

_ _ Ă «A

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectoru1Ui""3"în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016 679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr~o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                            1


E-MAIL guvernantacorporat!va@primăf'(e3,ro

Str. Intrarea Odobești nr. 57, Sector 3, 032158, București

Nr. 409297/14.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L

Având în vedere:

~ adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL. cu nr. 1592/13.05.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 407637/13.05,2019

~ Anexele 1 - 5 cu bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 1. din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: b) regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz”

 • - art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: "Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariate stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

 • - Art. 6 alin. (1) ) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: „Operatorii economici

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

prevăzuți la ari. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.”

-art.6, alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”,

- art. 12.1. din Actul Constitutiv al societății: ” Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: h) aproba programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății).”

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL respectă structura și formatul impuse de Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru anul 2019 se formează din următoarele:

 • I. Veniturile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în sumă de 14.200 mii lei.

Structura veniturilor este:

 • 1.      Venituri din servicii prestate                                14.197 mii lei,

 • 2.     Alte venituri financiare                                         3 mii lei,

 • II. Cheltuielile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în suma de 8.491 mii lei.

Structura cheltuielilor este:

 • 1. Cheltuieli din exploatare 8.488 mii lei

 • 2. Cheltuieli financiare 3 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare:

 • 1.     Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 4.265 mii lei din care:

 • a)     cheltuieli privind stocurile în sumă de 2.500 mii lei, din care cheltuieli cu materiale consumabile și piesele de schimb în sumă de 1.335 mii lei, cheltuieli privind combustibilul în sumă de 750 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 400 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 15 mii lei

 • b)     Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 290 mii lei din care: cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 120 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 60 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 110 mii lei

 • c)     Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.475 mii lei vizează cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 50 mii lei, cheltuieli poștale și taxe de comunicații în sumă de 2 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 396 mii lei

 • 2.     Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 52 mii lei din care:

 • a)     Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 52 mii lei.

 • 3.     Cheltuieli de personal în sumă de 1.819 mii lei, structurate astfel:

 • a)     Cheltuieli cu salariile de bază în sumă 860 mii lei;

 • b)     Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 769 mii lei;

 • c)     Cheltuileile cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 40 mii lei.

 • 4.     Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2.352 mii lei din care:

 • a) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 2.352 mii lei.

Profitul brut estimat în anul 2019 este de 5.709 mii lei, profitul net este de 5.138 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 571 mii lei.

în anul 2019 se estimează a se efectua cheltuieli de investiții în sumă de 40.990 mii lei pentru dotări, toate de natura imobilizărilor care se vor avea ca sursa de finanțare sursele proprii ale companiei - amortizare și capital social.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate publică înființată de Primăria Sectorului 3 funcționează pe baza unui buget aprobat de autoritatea publică tutelară propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL.

Sef Serviciu Control Intern, Marta eanu

Compartiment Guvernanta Corporativă, Silviu Hondola

SD3 SALUBRITATE Si

WA/J,.LUtuAr


SAIUBKUTE

SI DESZĂPEZIRE S3

Către

Dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.
SECTOR 3

CABINET PRIMAR


Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană]uridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.l54-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea normelor instituite prin Ordonanța nr. 26/2013privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

SALUBRITATE

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

SC SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este o societate care, în desfășurarea activității, este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzional, respectând structurași conceptul unui buget multianual. Din acest motiv, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2021. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune SC SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1.  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.  Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.  Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

 • 7. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3

S.R.L. se formează din următoarele capitole:

 • I. Veniturile estimate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 14.200 mii lei.

Structura veniturilor este:

 • 1.      Venituri din servicii prestate                                14.197 mii lei,

 • 2.      Alte venituri financiare                                           3 mii lei,

II. Cheltuielile estimate a se realiza in anul 2019 sunt în suma de 8.491 mii lei.

Structura cheltuielilor este:

 • 1. Cheltuieli din exploatare: 8.488 mii lei;

 • 2. Cheltuieli financiare: 3 mii Iei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

 • 1.      Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 4.265 mii lei din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile in suma de 2.500 mii Iei,din care cheltuieli cu materiale consumabile și piesele de schimb in suma de 1.335 mii Iei, cheltuieli privind combustibilul in suma de 750 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 400 mii lei, cheltuieli privind energia si apa in suma de 15 mii lei.

 • b)     Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 290 mii lei din care: cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 120 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 60 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 110 mii lei.

 • c)     Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1.475 mii lei vizeaza cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 50 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de comunicații in sume de 2 mii lei alte cheltuieli cu serviciile executate de terti în suma de 396 mii lei.

 • 2.     Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 52 mii lei din care:

a)     Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 52 mii lei.

 • 3.      Cheltuieli de personal in suma de 1.819 mii lei, structurate astfel:

 • a)     Cheltuieli cu salariile de baza in suma 860 mii lei;

 • b)     Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 769 mii lei;

 • c)     Cheltuileile cu contribuțiile datorate de angajator 40 mii Iei.

 • 4.     Alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.352 mii lei din care:

a) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de2.352 mii lei.

.ifew SALUBRITATE

,       ' Șl OESZMZIRE S3

III. REZULTAT BRUT

Profitul brut estimat in anul 2019 este de 5.709 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 571 mii lei, rezultând un profit net de 5.138 mii lei.

IV. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

In anul 2019 se estimează a se efectua cheltuieli investitionale in suma de 40.990 mii lei pentru dotări, toate de natura imobilizărilor care se vor avea ca sursa de finanțare, sursele proprii ale companiei (amortizare ,capital social si încasări din alte surse).

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. pe anul 2019 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă, anexăm următoarele:

1. — Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 (anexele 1-5)

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotarari de consiliu avand ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 - Salubritate si Deszăpezire 83 SRL

Cu deosebita considerație,

Mihai Nitu


SD 3-Salulj                :ire 83 S.R.L.


ols;X-iT™rESISediul Social: Calea Vîtan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.L: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

emati: salubntates3.runos@gmail.com


email: salubritate.s3@yahoo.com

SJ (WăP

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unîcî ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 2/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019, și a OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 s-a făcut pe următorii indicatori:

 • I.     VENITURI

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2019 sunt in suma de 14.200 mii iei, structurate astfel:

■ - venituri din prestări servicii: 14.197 mii lei

- alte venituri financiare: 3 mii lei.

 • II.    CHELTUIELI

Cheltuielile totale pentru exercițiul bugetar 2019 sunt in suma de 8.491 mii lei, structurate pe următoarele categorii:


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr, 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                   Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

CALO email: salubritate.s3@yahoo.com       email: salubritates3.runos@gmail.com

- mii lei -

Indicatori

Bugetat2019

Pondere in total cheltuieli

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii

4.265

50.25%

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

52

0.62%

C. Cheltuieli cu personalul

1.819

21.43%

D. Alte cheltuieli de exploatare

2.352

27.71%

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in valoare estimata de 4.265 mii lei, includ:

A.1 Cheltuieli privind stocurile in cuantum de 2.500 mii lei, defalcate după cum urmeaza:

 • a) Cheltuieli cu materiale consumabile si piese de schimb ~ 1.335 mii lei

 • b) Cheltuieli cu combustibilul - 750 mii lei

 • c) Materiale de natura obiectelor de inventar - 400 mii lei

A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terii in cuantum de 290 mii lei reprezintă:

 • a) cheltuieli privind chiriile - 60 mii lei

 • b) cheltuieli privind primele de asigurare pentru parcul auto -110 mii lei

A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terii in suma de 1.475 mii lei, defalcate, din care:

 • a) cheltuieli privind comisioane si onorarii - 50 mii lei

 • b) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate -10 mii lei

 • c) cheltuieli cu deplasările - 55 mii lei

 • d) cheltuieli poștale si taxe comunicații - 2 mii lei

 • e) cheltuieli cu serviciile bancare - 7 mii lei

 • f) cheltuieli de asigurare si paza - 200 mii lei

 • g) cheltuieli cu întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul -180 mii lei

 • h) cheltuieli cu pregătirea profesionala ~ 10 mii lei


  Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București


  C.U.I.: RO 37804020

  emaîi: salubritate.s3@yahoo.com


  Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

  email: salubritates3.runos@fimail.com


  SI 0FS7SP


 • i) cheltuieli cu anunțurile - 6 mii lei

 • j) alte cheltuieli cu serviciile prestate cu terti - 90 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul in suma de 1.819 mii lei, din care:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza - 860 mii lei

 • b) Cheltuieli pentru Consiliul de Administrație - 769 mii lei

 • c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator-40 mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.352 mii lei reprezentând amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale.

 • III.   REZULTAT BRUT

Profitul brut estimat in anul 2019 este de 5.709 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 571 mii lei, rezultând un profit net de 5,138 mii lei.

 • IV.   ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

In anul 2019 se estimează a se efectua cheltuieli investitionale in suma de 40.990 mii lei pentru dotări, toate de natura imobilizărilor care se vor avea ca sursa de finanțare, sursele proprii ale companiei (amortizare si capital social).

CONDUCĂTORUL UNITATII

PREȘEDINTE CA

p-feJ>-


NITU mihaiSediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 1, sector 3, București

iiîv-'


C.U.I.: RO 37804020 emaii: salubritate.s3


Reg, Com: 140/9896/21,06.2017

email: salubritates3.runos@gmail.com

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 30/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.RX.cu sediul în Calea Vitan. nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31-1990. privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Președinte GA.
Nr.409303/14.05.2019


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E • M A t L gu vern a n tacorpo ra ti va pri ma ri ej. ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5.7, Sector 3, 032158, București

Către,
CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2019 pentru societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment

Guvernantă Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1