Hotărârea nr. 270/2019

HCLS3 nr.270 din 16.05.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 411171/CP/l 5.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

~ Raportul de specialitate nr. 411166/15.05.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 411167/15.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • - HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți avand ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • -  HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pct 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr, 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

NR. 270

DIN 16.05.2019Entitatea


Q Sucursala


Q G1E - grupuri de interes econc mic

DJ Activ net mai mic de 172 din v aloarea capitalului subscris


> An Se/uestru i Anul 2018


Suma de control:


126.334.000


SD3-SALUBRÎTATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

cu s~


Județ

București


Sector

Sector 3


Localitate BUCUREȘTI


Strada______

CALEA VITAN


Nr.


154-158Număr din registrul comerțului


J40/9896/2017

Form<


Cod unic de înregistrare


37804020


de proprietate


35-Societati cu răspundere limitata

Activitatea prepondere ita (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea prepondere ita efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații

1 sale

Raportări anuale

i

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu ant

1 calendaristic)

CC Entități' mîjforit .mari|

[' interes public'

n

Entități de

7 ;

[7^ EnUități-miri T ’    ' 7. . 77:"... ;

interes public


!_• Microentrfâți


m state


Situațiile financiare anuale simplificate înche ia te ia 31.12.2018 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OM financiar corespunde cu anul calendaristic

J 7P nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu


FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFI1 ’ Șl PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZ/ TE

Indicatori:

Capitali rî-total


Capital subscris


Profit/ f ierdere
ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele . iNITU MÎHAI


SemnăturaNumele si prenumele

[MAR1A MITRAN


ÎNTOCMIT,SEMNATUBAOEVHME VIZIBILA

VALIDARE CORECTA     ?


Semnătura_______' -______________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional

1........... .................................. ................................. ........-

Entitatea ere obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

ir DA *(

• NU

1 Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

IC da (

■ I-'......-____________

» NU


pSÎtuatiiie financiare anuale au fost aprobate potrivit legii


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

|          Nr,de înregistrare in Registrul CAFR                          CIF/ CUI

■ L

JJL

□T

Wr. L; fax wcc .

3   ,3^j/ie,.o^,So/q

Cod 10

FIO - pag. 1

ÎILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2018                              -lei-

Denumirea elemer

tuluî

Nr.rd.

OMFP

nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+2054

206+2071 +4094+208-280-290)

01

01

287

7.862

1!. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+21

+227+231+235+4093-281 -291 -2931-2935)

4+215+216+217+223+224

02

02

236.110

64.675.953

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+2

55+266+267*-296*)

03

03

50.000

50.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02 + 0

3)

04

04

286.397

64.733.815

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+3 +341+345+346+347+/-348+351 +354+356+357-■1-381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-3<

23+326+327+328+331 +332

358+361+/-368+371+/-37S

7-398 - din ct4428)

05

05

5.449.491

11.CREANȚE i) (Sumele care urmează să fieîncas de un an trebuie prezentate separat pentru fieca

1. (ct.267*-296K+4092+411+413+418+425+4282 +441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**-( +456**+4582+461 +4662+473** “ 491 - 495 - 496

ate după o perioadă mai mare ’e element)        '    ' '

+431 **+436**+437**+4382 447**+4482+451 **+453**' 1-5187)

06

06a

(301)

5.459.055

25.440.778

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate ir fnanciar (ct. 463)

cursul exercițiului

07

06b

(302)

TOTAL (rd. 06a+06b)

08

06

5.459.055

25.440.778

IIL INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.SOl+505+506+507+din ct.508+5113+5114-51

H-595-596-598)

09

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct 508 + ct. i

112+512+531+532+541+542)

10

08

12.523.843

35.912,167

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 0

r + 08)

11

09

17.982.898

66.802.436

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11 +12)

12

10

221

232.992

Sume de reluat intr-o perioadă de până la un a

ifdinct 471*)

13

11

221

232.992

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de ur

an (din ct. 471*)

14

12

O. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE

LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269-+421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436*** +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 **' +4581 +462+4661+473***+509+5186+519) ■

iNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ

-401+403+404+405+408+419

F437***+4381+441 ***+4423

+453*** +455+456***+457

15

13

5.496.423

5.631.330

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CUREI (rd.09+11 -13-20-23-26)

ITENETE

16

U

12.486.696

61.404.098

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (

rd.04+12+14)

17

15

12.773.093

126.137.913

G. DATORILSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE I DE UN AN (ct,161 +162+166+167+168-169+269 +421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436**" +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ** -i-462+4661 +473***+509+5186+519)

NTR-O PERIOADA MAI MARE

1-401 +403+404+405+408+419 +437***+4381 +441 ***+4423 +453*** +455+456***+4581

18

16

4>\

■ xi

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

ItS

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

1. Subvenții pentru investiții (ct, 475), (rd.20+

21)

21

19

Sume de reluat într-o perioadă de până la u

i an (dtn ct. 475*)

22

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de

un an (din ct. 475*)

23

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.Z

+24)

24

32

Sume de reluat [ntr-o perioada de pana la u

ian(ct 472*)

25

23

FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de

jnan (ct.472*)

26

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite p (rd.26+27)

in transfer de la clîenți (ct. 478)

27

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la ur

an (din ct. 478*)

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de

jn an (din ct. 478*)

29

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

30

28

J. CAPITAL Și REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

13.000.000

126.334.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

13.000.000

41.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

85.334.000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cerce

are-dezvoîtare (ct. 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct

1031)

36

34

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

IV. REZERVE (ct.106)

39

37

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri

proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri ]

jroprii (ct. 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Â)

SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLD D(ct. 117)

44

42

0

226.908

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIțlULU

( FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

45

43

30.821

SOLD O (cL 121)

46

44

226.907

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-4!

i)

48

46

12.773.093

126.137.913

Patrimoniul public (ct 1016)

49

47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

50

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04-

09+10-13-16-17-18)

51

49

12.773.093

126.137.913

Suma de control F10 r 1.14.2.781385/1

954828498

 • 1) Sumele înscrise ia acest rând ți preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 tuni.

 • 2] Se va completa de către entitățile cărora Ie sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice ți al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului ți a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările’șî completările ulterioare

CONTUL PRE

Cod 20

W9                               F20 - pag. 1

SCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

tata de 31.12.2018

- Iei -

Denumirea indic

atorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă

(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 70

7-709 + 741** + 766***)

01

6.272.011

2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 +

762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

741**** + 751 + 755 + 758 + 761 +

02

334

347.658

3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct

.601 +602-609*)

03

107

960.723

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 +

Î44+ 645+646)

04

99.038

374.289

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 •<-'

'812-7813 -7814-786)  - .    ,   ■

.05

1.409

2.351.194

6. Alte cheltuieli***** (ct, 603 + 604 + 605 + 606

+ 614 + 615 -i- 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

F 607 + 608 - 609* + 611+612 + 613

+ 627 +'628 + 635 + 651 + 652+ 655

06

126.687

2.857.375

7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)

07

45.267

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚII

JLUI FINANCIAR:

- Profit (rd.01 +02-03-04-05-06-07)

08

0

30.821

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

09

226.907

0

Suma de control F20:  13693820/19548 >8498

*) Cont de repartizat după natura elementelor respect

ve.


**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de explo; itare aferente cifrei de afaceri.

Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entită țile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct 766). ****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exp oatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

;'■***■*) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile re refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mat au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele
Numele si prenumele

MARIA MITRAN


Calitatea

13—ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
DAr

la di

Cod 30

:e informative

ta de 31.12.2018

F30 - pag. 1

- lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rct OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

30.821

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierd

;re

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total țrd.O5 + 09 +15 la 17 +1 8.

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

-

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obiigatii restante fata de bugetul asigurărilor so total(rd.10 ia 14)                 .....

□ale -

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat dai angajatori, salariati si alte persoane asimilate

orate de

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale i sanatate

ie

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentr

i șomaj

13

13

\

- alte datorii sociale

14

14

lt

i V          ,r . ’

M

Obligații restante fata de bugetele fondurilor sp alte fonduri

sciale si

15

15

ii.

Kc /

n #

, Obligații restante fata de alti creditori

16

16

W\

>-----<<

impozite, contribuții si taxe neplatite la termen la bugetul de stat, din care:

j| stabilit

17

17

^4

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301}

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la locale

augetele

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

3

7

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul respectiv la data de 31 decembrie

perioadei,

21

20

12

15

IV. Redevențe plătite în cursul perioa subvenții încasate și creanțe rest

iei de raportare, mte

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raport; public, primite în concesiune, din care:

re pentru bunurile din domeniul

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul pub

ic plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

|                                                  F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 1

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare p

întru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane

nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

TJ

Venituri brute din servicii plătite către persoane Uniunii Europene, din care:

nerezidente din statele membre ale

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

.......

Subvenții încasate în cursul perioadei de raporta

re, din care:

31

30

/y

- subvenții încasate în cursul perioadei

le raportare aferente activelor

32

31

i n

- subvenții aferente veniturilor, din care

33

32

Ml

- subvenții pentru stimularea oc

upăril forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la terr comerciale și/sau în actele normative în vigoare,

lenele prevăzute în contractele fin care:

35

34

- creanțe restanie de la entități din sect

>rul majoritar sau integral de stat

36

35

~ creanțe restante de la entități din sect

irul privat

37

36

Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea ti chetelor acordate salariați lor

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categoi

ii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

Vi. Cheltuieli efectuate pentru activits cercetare-dezvoltare”)

tea de

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

Vili. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorpora (Ct. 4094)

e

48

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

(ct.4093)

49

47

1.737.678

Imobilizări financiare, în sume brute {rd. 49+54

50

48

250.576

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, 1 brute (rd. 50+51+52+53)

de isume

51

49

- acțiuni necotate emise de rezident!

52

50

- părți sociale emise de rezidenti

53

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezîden

care:

i,din

54

52

- dețineri de cel puțin 10%

55

523

(303)

|     - obligațiuni emise de nerezidentî

56

53

F30 - pag. 3

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56j

54

250.576

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

a căror

58

55

250.576

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

59

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări d de natura stocurilor și pentru prestări de servicii a furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.4091 + 4092 4- 411 +413 + 418), din care:

bunuri cordate

60

57

4.546.616

12.020.684

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, ava pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pen prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidentî șî a conturi asimiiate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4 din ct.411 +dînct.413 +din ct.418)

isuri

ru

te

)92 +

61

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 4

13)

62

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimtl '-t. 425 + 4282)

rte

63

60

837

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociali bugetul statului (din ct.431+436+437+4382 +44 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 k

1 +4424

66)

64

61

911.602

12.901.500

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor s

(ct431+437+4382)

Dciale

65

62

- creanțe fiscale in legătură cU bugetul statuii

(ct.436+441 +4424+4428+444+446)

î

66

63

911.602

12.901.500

- subvenții de incasat(ct445)

67

64

-fonduri speciale - taxe si varsarnînte asimila

(ct.447)

e

68

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(<

t.4482)

69

66

Creanțele entîtatii in relațiile cu entitatile afiliatele

t.451)

70

67

- X V \

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale bugetul statului neîncasate ia termenul stabilit (d 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 4^ ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

Și net. 1.441 + ■5 + din

71

68

Az

.’J'j ^3 |

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 +

473), (rd.70 la 72)

471 +

72

69

221

501.009

- decontări privind interesele de participare ,d cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontar operațiuni in partîcipatie (ct.453+456+4582)

jcontari i din

73

70

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice s persoanele juridice, altele decât creanțele in legat instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct 471 + din ct.473+4662

î

jra cu

74

71

221

501.009

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trez reprezentând avansurile de trezorerie, acordate p legii și nedecontate până la data de raportare (dir

arene' atrîvît ct 461)

75

72

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

76

73

- de la nerezidentî

77

74

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor | economici ****)                                |

78

75

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501  505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd-77 îa 80}            |

79 ! 76

••

- acțiuni necotate emise de rezident!

80

77

F30 - pag. 4

- părți sociale emise de rezident!

81

78

- acțiuni emise de nerezidenti

82

79

-obligațiuni emise de nerezidenti

83

80

Alte valori de încasat (ct 5113 + 5114)

84

81

Casa în lei și în valută (rd.83+84)

85

82

62

17.630

-în lei (ct.5311)

86

83

62

17.630

-în valută (ct. 5314)

87

84

Conturi curente ia bănci în lei și în valută (rd.86+

18)

88

85

12.523.782

35,894.538

-în lei (ct. 5121), din care:

89

86

12.523.782

35.876.020

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

90

87

- în valută (ct. 5124), din care:

91

88

18.518

- conturi curente în valută deschise la băn< nerezidente

:i

92

89

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91-t

92)

93

90

- sume în curs de decontare, acreditive și alb

•ue încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

-......- —

• valori

94

91

~ sume în curs de decontare și acreditive în v (din ct. 5125+ 5414)

slută

95

92

Datorii (rd. 94+97+100+101 +104+106+108+10 +115+118+124)

>+114

96

93

5.496.424

5.631.331

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193

+5195), (rd .95+96)

f-5194

97

94

- în lei

98

95

- în valută

99

96

Credite bancare externe pe termen lung (ct 162:

+ 1625) (rd.98+99)

+ 1624

100

97

-în lei

101

98

- în valută

102

99

Credite de ia trezoreria statului si dobânzile afere 1626 + din ct 1682)

ite (ct.

103

100

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct 166 +

386 + 1687) (rd. 102+103)

1685 +

104

101

' ”””

- în lei si exprimate in lei, a căror decont; face in funcție de cursul unei valute

trese

105

102

)5 |

-în valută

106

103

\

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct 167), dîn

care:

107

104

iU,.! u U,

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 1

67)

108

105

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți ș conturi asimilate, în sume brute (ct 401 + 403 + 4 405 + 408 + 419), dîn care:

alte

)4 +

109

106

5.445.805

5.529.311

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezîdenți șt alte co asimilate, în sume brute (din ct 401 + din ct. 403 -404 + din ct 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

ituri

■ din ct.

110

107

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimila

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

:e (ct

111

108

13.447

15.428

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociak bugetul Statului (ct. 431 +436+437 + 4381 +441 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)

Și

1-4423

112

109

37.172

86.592

- datorii in legătură cu bugetul asigurarilo

(Ct.431+437+4381)

sociale

113

110

27.476

36.838

*) Conturi de repartizat după natura elementelor n spective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare aie conturilor respective.


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


NITU MIHA1


Semnătura:ormqlar\

/A LI E)

Semnătura13--ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICEA, POTRIVIT LEGII


r   —----

F30 - pag.5

- datorii fiscale in legătură cu bugetul stat

(Ct.436+441 +4423+4428+444+446)

jlui

114

111

9.642

49.754

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asin (ct.447)

ilate

115

112

54

- alte datorii in legătură cu bugetul statuii

(ct.4481)

i

116

113

Datoriile entitatîi in relațiile cu entîtatile afiliate (c

.451)

117

114

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), d

n care:

118

115

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fi;

:îce

119

116

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.ji

ridice

120

117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4€ 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)

61 +

121

118

-decontări privind interesele de participa decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

re,

122

119

-alte datorii in legătură cu persoanele fizi ■ ersoaneîe juridice, altele decât datoriile in legați stitutîile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct472+din ct.473)

:e si ra cu

123

120

4

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 47

2)

124

121

/V

- varsamînte de efectuat pentru imobiliza financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+50

1

?)

125

122

riAPM fe 1

■■               /o /

- venituri în avans aferente activelor primi transfer de la clienți (ct, 478)

te prin

126

123

\        47 /

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

127

124

Valoarea împrumuturilor primite de la operatoi economici ****)

ii

128

125

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

129

126

13.000.000

41.000.000

- acțiuni cotate

130

127

- acțiuni necotate 4)

131

128

- părți sociale

132

129

13.000,000

41.000.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din c

1012)

133

130

, .^evete si licențe (din ct.205)

134

131

iX. Informații privind cheltuielile cu colaborat*

irii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

135

132

362.077

X. Informații privind bunurile din domeniul pe statului

blical

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statulu în administrare

aflate

136

133

Valoarea bunurilor din domeniul public ai statulu în concesiune

aflate

137

134

Valoarea bunurilor din domeniul public al statulu închiriate •                     - ■

138

135

XI. Informații privind bunurile din proprietate* privată a statului supuse inventarierii cf. OMFF 668/2014

nr.

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

139

136


F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat

Nr. ! rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

%6)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)

140

137

13.000.000

X

41.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd, 139+140)

141

138

- deținut de instituții publice de subord. centre

142

139

- deținut de instituții publice de subord. locală

143

140

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

144

141

- cu capital integral de stat

145

142

- cu capital majoritar de stat

146

143

- cu capital minoritar de stat

147

144

- deținut de regii autonome

148

145

- deținut de societăți cu capital privat

149

146

- deținut de persoane fizice

150

147

13.000.000

100,00

41.000.000

100,00

- deținut de alte entități

151

148

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetulu sau local, de repartizat din profitul exercițiul^ financiar de către companiile naționale, socîe naționale, societățile și regiile autonome, din

ide stat i ățile care:

152

149

- către instituții publice centrale;

153

150

■■ către instituții publice locale;

154

151

- către alți acționari ia care stătu l/unitățile admin teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirec ’ -au participați! indiferent de ponderea acestora.

strativ t acțiuni

155

152

!

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetuli sau local, virate în perioada de raportare din | companiilor naționale, societăților naționale, societăților și ai regiilor autonome, din care:

i de stat irofitul

156

153

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului fi anului precedent, din care virate:

nancîaral

157

154

Z+î

Z^z

- către instituții publice centrale;

158

155

■v\

—LJ------

- către instituții publice locale;

159

156

znr

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice direct/indirect acțiuni sau participați! indife ponderea acestora.

dețin rent de

160

157

- dividende/vărsăminte din profitul exerciții lor fi anterioare anului precedent, din care virate: |

lanciare

161

158

- către instituții publice centrale;

162

159

ș


- către a Iți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice (ețin direct/indirect acțiuni sau participați* indifer înt de ponderea acestora.


XV. Repartizări interimare de dividende potrh it

Legii nr.163/ 2018


164161

2017


Sume (lei)


2018
- dividendele interimare repartizate 7}

XVI. Creanțe preluate prin cesionare d

î la persoane juridice

Nr. rd.

Sume (leî)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane ju din care:

ridice (la valoarea nominală),

166

162

1“ * - “

- creanțe preluate prin cesionare de la persoan

ș juridice afiliate

167

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane ju dm care:

ridice (la cost de achiziție),

168

164 ’

- creanțe preluate prin cesionare de la persoan

s juridice afiliate

169

165

XVII. Venituri obținute din activități ai

iricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

170

166

|

XVIII. Situația veniturilor si cheltuielile

r

Nr. rd.

Sume

(lei)

A

B

31.12.2017

3142.2018

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+1714

172)

171

167

0

6.272.011

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+70!

+706+708)

172

168

6772.011

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

173

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

174

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile S! care mai au in deruiare contracte de leasing (c

adiate din Registrul general

:.766) 8)

175

171

-

Venituri din subvenții de exploatare aferente

cifrei de afaceri nete (ct.7411)

176

172

b< a\-----

2. Venituri aferente costului producției în curs tj

e execuție (ct.711+712)

//

Sold C

177

173

«L—

Sold D

178

174

MK V' S?

3. Venituri din producția de imobilizări necorp^

(ct.721+722)                                   I

xale si corporale

179

175

2»+^      12.406

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corpos

ale (ct. 755)

180

176

5. Venituri din producția de investiții imobiliare

(ct 725)

181

177

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 +7417 + 7419)        ’                       |

+ 7413 + 7414 + 7415 + 7416

182

178

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+781

5)

183

179

335.251

-din care, venituri din fondul comercial negac

v (ct.7815)

184

180

-din care, venituri din subvenții pentru investj

ții (ct. 7584)

185

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL      |

(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179) |

186

182

0

6.619.668

8. a) Cheltuieli cu materiile prime $i materialei^

consumabile (ct.601 +602)

| 187

183

107

960.723


ț                                                          .......................................... ....................

F30 - pag. 8

Alte cheltuieli materiale (ct.603+6044-606+60

8)

188

184

12.276

1.432.047

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(c

:.6O5)

189

185

21.347

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

190

186

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

191

187

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)

192

188

99.038

374.289

a) Salarii și indemnizații 9) (ct641+642+643+6-

W)

193

189

61.604

357.835

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția soc

ală (ct.645+646)

194

190

37.434

16.454

lO.a) Ajustări de valoare privind imobilizările co

(rd. 192-193)

rporaleși necorporale

195

191

1.409

2.351.194

a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)

196

192

1.409

2.351.194

a.2) Venituri (ct.7813)

197

193

b) Ajustări de valoare privind activele circulan

e(rd. 195-196)

198

194

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

199

195

b.2) Venituri (ct.754+7814)

200

196

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204

)

201

197 C

114.411

1.401.580

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.61

+622+623+624+625+626+627+628)

1+612+613+614+615+621

202

198

114.411

1.216.994

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsă mi reprezentând transferuri și contribuții datorate în speciale (ct. 635 + 6586)

nte asimilate; cheltuieli baza unor acte normative

203

199

50.143

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjură

:or (ct. 652)

204

200

! 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor co j.... .

rporale (ct, 655)

205

201

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte eveni

mente similare (ct. 6587)

206

202

11.6. Alte cheltuieli (ct 651 + 6581 + 6582 + 65

53 + 6584+6588)

207

203

V\ 134.443

-A      \ -A

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistr; [Registrul general și care mai au în derulare contr;

ite de entitățile radiate din cte de leasing (ct. 666) 8)

208

204

f șl CT7

■, H

> Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)

209

205

-Cheltuieli (ct.6812)

210

206

'n           Ii**

i                                  ”                                      ■

-Venituri (ct.7812)

211

207

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 183 la 186- 187+188+191+194+197+205]

212

208

227.241

6.541.180

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd, 182-208)

213

209

0

78.488

-Pierdere (rd. 208-182)

214

210

227.241

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611-

-7612+7613)

215

211

- din care, veniturile obținute de la entității

a afiliate

216

212

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)

217

213

334

- din care, veniturile obținute de la entități

e afiliate

218

214

14, Venituri din subvenții de exploatare pentru (

lobă nda d atorată (ct. 7418)

219

215

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764

+ 765 + 767 + 768)

220

216

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615}

................. _                                 s                                 _________________

221

217

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 2 H + 213

+ 215 + 216)

72.2

I31S

334

16. Ajustări de valoare privind imobilizările finanțare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)     Ș

223

219

F30 - pag. 9

-Cheltuieli (ct.686)

224

220

-Venituri (ct.786)

225

221

17, Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)

226

222

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile

afiliate

227

223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+

568)

228

224

2.400

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 219+ 222

f-224)

229

225

2.400

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 218-225)

230

226

334

0

- Pierdere (rd. 225-218)

231

227

0

2.400

VENITURI TOTALE (rd. 182+218)

232

228

334

6.619.668

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

233

229

227.241

6.543.580

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 228-229)

234

230

0

76.088

- Pierdere (rd. 229-228)

235

231

226.907

0

19. Impozitul pe profit (ct. 691)

236

232

43.914

20. impozitul specific unor activitati (ct 695)

237

233

21. Alte impozite neprezentate la elementele de

mai sus (ct. 698)

238

234

1.353

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXER<

ilȚIULUI FINANCIAR;

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)

239

235

0

30.821

- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230}

240

236

226.907

0

SITUAȚIA. ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sol initi

1 al

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5= 1+2-3)  |

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

217

X

217

Alte imobilizări

1—

02

151

7.933

X

8.084

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 Ia 04)

05

368

7.933

X

8.301

II .Imobilizări corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

128.333

59.027.298

59.255.631

Alte instalații t utilaje si mobilier

09

9.105

180.141

131.312

57.934

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

imobilizări corporale tn curs de execuție

13

5.976.874

5.976.874

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

1.737.678

1.737.678

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

>37.438

66.921.991

131.312

67.028.117

ill.Imobilizări financiare

17

50.000

X

50.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

287.806

66.929.924

131.312

67.086.418

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

“lei”

Elemente de imobilizări

Nr, rd.

Soli

1 inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9-6+7-8)

A

B

6

7

8

9

□mobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

81

108

189

Alte imobilizări

20

250

250

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

: TOTAL (rd.19+20+21)

22

81

358

439

:-□mobilizări corporale

1

Terenuri

L                      .      .

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

2.342.240

2.342.240

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

1.328

8.596

9.924

investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

---

I

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

1.328

2.350.836

2.352.164

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

1.409

2.351.194

2.352.603

F30 - pag. 10ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

MARJA MFTRAN


Calitateaferuri de ia bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata


*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (tran:

absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vă

ngajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticip ită parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin

Jîslațîa în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomai

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonai iței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr, 324/2003, cu modificările și comp! etările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a nori nelor de punere în aplicare a Deciziei nr, 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitareîn domeniul ș ființei și al tehnologiei, publicatîn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru, activitate i de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, p jblicatîn Jurnalul Oficial ai Uniunii Europene, seria L, r>r. 299/27,10,2012.

*”**) în categoria operatorilor economici nu se cupi înd entită


sta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de ia data


și stimularea ocupării forței de muncă.


Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea


:fle reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul ac Imintstrației publice și instituțiile fără.scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. s) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoant juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

> lere prevederile art. 7 pct 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și


Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în ve completările ulterioare.

’***-*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 631 2 3 4 5 6 7 8 9 i/2014 ai Comisiei din 11 martie 2014de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor noi me privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X ia regulamentul menționat, '(1)... ver iturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din rege iamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul ei iropean agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sen   ...--------- ------------------------------------------------------------,------,------ .

considerate venituri din activități agricole cu condiția ca prodi sele prelucrate să rămână proprietatea fermieiului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din îegulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități near ricole.

) în sensul alineatului (1), 'venituri’ înseamnă veniturile brui e, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.


în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

t ;ul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației suntSITUAȚIA AJUST.


OR PENTRU DEPRECIERE


-lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final {col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ILImobilizari corporale

Terenuri

36

p-

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

X

:.-A               .. .

investiții imobiliare in curs de execuție

44

1

(ti fc

V î

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

c /

Iii.Imobilizări financiare

46

1

z

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -JTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 •  417321998/1954*

28498

ADMINISTRATOR,

1

ÎNTOCMIT,

Numele si prenume^NITU MIHAit______J

i Formular

VALIDAT

L--------------------

[13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICIȚA^OTRIVIT LEGIIPRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE


Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii societății si au fost întocmite in conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din Romania, si anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicata si Ordinul Ministrului Finanțelor Publice („OMF”) nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Prezentele reglementari transpun parțial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

OMF nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare este armonizat cu Directivele Europene IV si VII si diferă de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situații financiare nu sunt in concordanta cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Aceste situațiile financiare, întocmite in conformitate cu OMF nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, nu trebuie folosite de terte parti sau de către utilizatori ai situațiilor financiare care nu sunt familiarizați cu OMF nr. 1802/2014 aplicabil pe teritoriul României.

Societate face parte din categoria entităților de interes public.

Situațiile financiare sunt proprii si nu aparțin unui grup.

înregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate in lei (“RON”) la cost istoric, cu excepția situațiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Regiei si conform OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare.

1) Principiul continuității activitatii. Societatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuității activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal funcționarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. Continuitatea activitatii societății depinde de îmbunătățirile care se vor aduce performantei sale operaționale si/sau de sprijinul acordat de către Consiliul Local al Primăriei S 3, precum si de sursele de finanțare externe. Aceste situații financiare au fost întocmit pe baza principiului continuității activitatii. Conducerea a analizat problema oportunității întocmirii situațiilor financiare avand la baza principiul continuității activitatii. Conducerea considera ca specificul activitatii companiei va fi suficient pentru a permite continuarea activitatii si achitarea datoriilor in cursul normal al activitatii de exploatare, fara a fi nevoie de vanzari substanțiale de active, întrerupere fortata determinata de factori externi a operațiunilor sale sau alte acțiuni similare.

 • 2) Principiul permanentei metodelor. Politicile contabile si metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

 • 3) Principiul prudentei. La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea si evaluarea au fost realizate pe o baza prudenta si, in special:

 • a) in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia; • c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercițiului financiar ^ște pi^rdere^aV profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează^peee^mq^ conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profitwpiew^'^ /

Sunt recunoscute toate datoriile previzibile si pierderile potențiale care au apaTĂ^ihTgutșuf exercițiului financiar respectiv sau in cursul unui exercițiu precedent, chiar daca acestea'devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia.

4) Principiul contabilității de angajamente. Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele se produc (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau plătit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

 • 5) Principiul intangibilitatii.

 • (1) Bilantul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie sa corespunda cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent

 • (2) in cazul modificării politicilor contabile si al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifica bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

 • (3) înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, precum si a modificării politicilor contabile nu se considera încălcare a principiului intangibilitatii

 • 6) Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii. Componentele elementelor de active si de datorii sunt evaluate separat

 • 7) Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensări intre creanțe si datorii fata de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai după contabilizarea creanțelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuielilor corespunzătoare.

In situația de mai sus, in notele explicative se prezintă valoarea bruta a creanțelor si datoriilor care au făcut obiectul compensării.

In cazul schimbului de active, in contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vanzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar si in cazul prestărilor reciproce de servicii.

 • 8) Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic ai tranzacției sau al angajamentului in cauza. {              Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a

operațiunilor economico- financiare, in conformitate cu realitatea economica, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.


Evenimentele si operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării in contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operațiunilor si sa respecte cadrul legal existent. Entitatile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative si la contabilizarea operațiunilor economico- financiare sa tina seama de toate informațiile disponibile, astfel încât sa fie extrem de rare situațiile in care natura economica a operațiunii sa fie diferita de forma juridica a documentelor care stau ia baza acestora.

 • 9) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate in situațiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile in care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt prezentate separat.

 • 10) Principiul pragului de semnificație. Societatea se poate abate de la cerințele cuprinse in prezentele reglementari referitoare la prezentările de informații si publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

Politicile contabile ale Regiei sunt după cum urmeaza:

 • a. Situații comparative

In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

 • b. Active imobilizate

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si deținute pe o perioada mai mare de un an. Aceste active sunt înregistrate inițial la costul de achiziție / costul de producție.

 • c.1. Imobilizări necorporale

Programe informatice

Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate si amortizatezp€Tbaza" metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata. Programele informatice^aematura.' patrimoniului public, finanțate de ia bugetul local, nu se amortizează.


c.2. Imobilizări corporale

Costul / Evaluarea

Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare.

Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus in funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea si costurile administrative, sunt in mod normal înregistrate in contul de profit si pierdere în perioada in care au survenit. In situația in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere in beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta inițial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost adițional in valoarea activului.

Imobilizările in curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp pana când activele relevante sunt finalizate si puse in funcțiune.

Cheltuielile cu intretinerea si reparația mijloacelor fixe sunt incluse in contul de profit si pierdere pe măsură ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului investițiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Pentru a fi capitalizate trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora si sa conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate inițial.

Amortizarea

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durata de viata a activelor.

Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizări corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tip

Ani

Construcții instalații tehnice Mijloace de transport Mobilier, aparatura, birotica

12- 60

3-18

5-12

3-24

 • d. Deprecierea activelor imobilizate

Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se înregistrează in contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila.

Valoarea contabila a activelor imobilizate este reprezentata de costul de achiziție / costul de producție diminuat cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate de valoare.

 • e. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt piesele de schimb, materialele auxiliare si combustibilii. La ieșirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.

 • f. Creanțe comerciale

  Creanțele comerciale sunt recunoscute si înregistrate la suma inițiala a facturilor minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când


exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creanțele.


 • g. Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar si conturi la banei.

 • h. împrumuturi

împrumutul contractate de către societate sunt înregistrate la curs istoric.

 • i. Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate către societate.

 • j. Rezultat reportat

Evidențierea in contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează in anul următor după Hotararea Consiliului de Administrație care a aprobat repartizarea profitului, potrivit legii. Asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

 • k. Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de către societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creanțe si datorii. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice.

 • l. Venituri, Cheltuieli

Veniturile sunt înregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele deținerii proprietății asupra bunurilor sunt transferate clientului. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de execuție.

Veniturile din dobânzi se recunosc periodic, in mod proporțional, pe măsură generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente.Cheltuielile de exploatare sunt înregistrate in perioada in care au fost efectuate. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli.

 • m. Impozite si taxe

Societatea înregistrează impozit pe profit curent in conformitate cu legislația romana in vigoare la data situațiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt înregistrate în perioada la care se refera.

 • n. Erori contabile

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții. în cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate in situațiile financiare. Orice impact asupra informațiilor comparative referitoare la poziția financiara si performanta financiara, respectiv modificarea poziției financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul reportat in timpul anului.


 • o. Parti afiliate si alte parti legate

O entitate este afiliata unei societăți daca se afla sub controlul acelei societăți.

Controlul exista atunci când Societatea mama îndeplinește unul din următoarele criterii

 • a) deține majoritatea drepturilor de vot asupra unei socîetati;

 • b) este acționar sau asociat al unei socîetati iar majoritatea membrilor organelor de admWsfrâtiet conducere si de supraveghere ale societății in cauza, care au îndeplinit aceste funcții in cursul exercițiului financiar, in cursul exercițiului financiar precedent si pana in momentul întocmirii situațiilor financiare anuale, au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;

 • c) este acționar sau asociat ai societății si deține singura controlul asupra majorității drepturilor de vot ale [acționarilor sau asociaților], ca urmare a unui acord încheiat cu alti acționari sau asociati;

 • d) este acționar sau asociat al unei societăți si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societăți, in temeiul unui contract încheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislația aplicabila societății permite astfel de contracte sau clauze;

 • e) Societatea-mama deține puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra societății;

 • f) este acționar sau asociat al societății sî are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, de conducere a societății;

 • g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de către Societatea-mama.

O entitate este „legata" de o alta entitate daca:

 • a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:

controlează sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);

are un interes in respectiva entitate, care ii oferă influenta semnificativa asupra acesteia; sau deține controlul comun asupra celeilalte entitati;

 • b) reprezintă o entitate asociata a celeilalte entitati;

 • c) reprezintă o asociere in participativ- in care cealalta entitate este asociat;

 • d) reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al Societatii-mama a acesteia;

 • e) reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d);

 • f) reprezintă o entitate care este controlata, controlata in comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana menționata la lit. d) sau e); sau

 • g) entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau sau pentru angajatii oricărei entitati legata de o asemenea societate.

NOTE EXPLICATIVE


ACTIVE IMOBILIZATE

 • a) Imobilizări necorporale

  Sold la

  Sold la

  31 decembrie

  1 ianuarie

  COST

  2018

  Creșteri

  Reduceri

  2018

  217.20

  Cheltuieli de constituire

  217.20

  -

  -

  Cheltuieli de dezvoltare

  -

  -

  -

  Concesiuni, brevete, licențe,

  mărci, drepturi si valori

  similare si alte imobilizări

  necorporale

  151.23

  7932.72

  8083.95

  Active necorporale de

  explorare si evaluare a

  resurselor minerale

  -

  -

  -

  -

  Fond comercial

  -

  -

  -

  -

  Avansuri

  -

  -

  -

  -

  Total

  368.43

  7932.72

  8301.15

Sold la

AMORTIZARE

1 ianuarie 2018

Cheltuieli de constituire

Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi si valori similare si alte imobilizări

81.42

necorporale

Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor

0

minerale

-

Fond comercial

-

Avansuri

Total


81.42

Amortizarea anului

Reduceri

Sold la

31 decembrie

2018

108.42

189.84

250.42

250.42

-

-

-

-

358.84

440.26b) Imobilizări corporale

COST

Sold la

1 ianuarie

2018

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie 2018

Achiziții

Transfer

Reevaluare

Cedări

Transfer

Terenuri si amenajari de terenuri

Construcții

-

-

-

-

Instalații tehnice si mașini

228333.47

59483964.88

59255631 41

Alte instalații, utilaje si mobilier

9105

180141.23

189246.23

Investiții imobiliare

-

-

-

-

-

-

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive

Imobilizări corporale in curs

0

5976873.69

5976873.69

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

Total

237438.47

65640979.8

■>

65878418.27

b) Imobilizări corporale (continuare) AMORTIZARE

Sold la

1 ianuarie 2018

Amortizarea

anului

Reevaluare

Reduceri

Sold la

31 decembrie

2018

Amenajări de terenuri

Construcții

-

-

-

-

Instalații tehnice si mașini

0

2342239.70

-

2342239.70

Alte instalații, utilaje si mobilier

1327.81

8595.57

9923.38

investiții imobiliare

-

-

-

-

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive

-

-

-

-

Total

1327.81

2350835.27

2352163,08

AJUSTĂRI DE VALOARE

Sold la

1 ianuarie 2018

Creșteri

Reduceri

Sold la

31 decembrie

2018

Terenuri si amenaiari de terenuri

Construcții

instalații tehnice si mașini

Alte instalații, utilaje si mobilier

Investiții imobiliare

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive

Imobilizări corporale in curs

Avansuri pentru imobilizări corporale in curs.

Total


STOCURI

Stocuri

Materii prime si materiale

Ajustări pentru deprecierea materiilor prime si materialelor

Materii prime si materiale aflate la terii

Produse finite

Avansuri pentru stocuri

Alte stocuri

Ajustări pentru deprecierea altor stocuri

Total


Sold la

1 ianuarie 2018


Sold la

31 decembrie 2018


5449491.30


0            5449491.30


Politica societății este de a proviziona stocurile destinate activitatii de întreținere si exploatare a căror vechime este mai mare de 1 an după cum urmeaza :

 • -   Intre 1 an si 2 ani - 25% ;

 • -   intre 2 si 3 ani - 50% ;

 • -  peste 3 ani -100%.

Stocurile destinate activitatii de investiții nu sunt ajustate pentru depreciere.


CREANȚE

CREANȚE

Alte creanțe imobiîizate-termen scurt Avansuri către furnizorii de servicii Ajustări de valoare avansuri furnizori Client! si conturi asimilate

Ajustări de valoare creanțe - clienti TVA neexigibila

TVA de recuperat

Alte creanțe fata de bugetul statului Debitori diverși si alte creanțe Ajustări de valoare - debitori diverși

Total

Termen de lichiditate

Sold la

1 ianuarie

2018

4546616.17

911601.65

837

5459054.82

sub 1 an

peste 1 an

4546616.17

837

911601.65

-)

837

5458217.82


Termen de lichiditate

Creanțele sunt prezentate la valoarea lor probabila de încasat, la 31 decembrie 2018 nefiind constituite ajustări pentru depreciere in conformitate cu politica societății.


NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Sold la                Sold la

1 ianuarie 2018    31 decembrie 2018

1252378171

35876020.12

0

18517.67

61.58

17629.64

50000

50000

12573843.29

35962167.51


Numerar si echivalente de numerar

Cecuri de încasat

Conturi la banei in lei

<                  Conturi la banei in valuta

|              Numerar in casa

Avansuri de trezorerie

Alte valori

Total

CHELTUIELI IN AVANS

CHELTUIELI IN AVANS

Sold la

1 ianuarie

2018

De reluat

sub 1 an    peste 1 an

Cheltuieli in avans - furnizori

4546616.17

4546616.17

Cheltu/eh tichete de masa,

abonamente, altele

220.59

220.59

Total

4546836.76

4546836.76

CHELTUIELI IN AVANS

Sold la

31 decembrie

2018

De reluat

sub 1 an    peste 1 an

Cheltuieli in avans ~ furnizori

8148787.48

8148787.48

Cheltuieli tichete de masa,

abonamente, altele

232991.81

232991.41

Total

8381779.29

8381779.29DATORII

DATORII

Sold la

1 ianuarie

2018

sub 1 an

peste 1 an

Sume datorate instituțiilor de credit

Furnizori

5445805.24

5445805.24

Furnizori facturi nesosite

0

0

Datorii fata de personal

13447

13447

Impozite si taxe aferente salariilor

37082

37082

TVA de plata

TVA neexigibiîa

Alte datorii fata de bugetul statului

Creditori diverși

Subvenții încasate in avans

Alte datorii

Total

5496334.24

5496334.24

Termen de exigibilitate

DATORII

Sold la

31 decembrie

2018

sub 1 an

peste 1 an

Sume datorate instituțiilor de credit

Furnizori

550451140

5504511.40

Furnizori facturi nesosite

24800

24800

Datorii fata de personal

17028

17028

Impozite si taxe aferente salariilor

42678

42678

TVA de plata

TVA neexigibila

1118.87

1118.87

Alte datorii fata de bugetul statului

43914

43914

Creditori diverși

Alte datorii

Totai

5634050.27

5634050.27

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Transferuri

Sold ia

1 ianuarie

2018

in cont

din cont

Sold la

31 decembrie

2018

Provizioane pentru litigii

Alte provizioane

-

Total

-

-

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri

Venituri din servicii prestate

Venituri din redevente, iocatii de gestiune si chirii

Venituri din vanzarea mărfurilor

Venituri din activitati diverse

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri

Total


Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

-

3716695.83

1486729.17

1068586.23

-

347656.74

0

6619667.97ALTE INFORMAȚII

Repartizarea profitului

La data de 31 decembrie 2018 societatea a înregistrat un rezultat financiar pozitiv in valoare de 30,821 lei, urmând ca aceasta sa fie repartizat potrivit reglementarilor in vigoare.

Cheltuieli de audit

Auditul statutar al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018 este asigurat de către firma M&E Expert S.R.L., onorariul auditorilor fiind stabilit prin intelegerea dintre cele doua parii si este prevăzut in contractul de prestări servicii încheiat intre societate si auditor.

Președinte C.A.

Mihai Nitu

Serviciul Financiar - Contabilitate Anca Mateescu

'017 Capital social 1000000


Balanța de verificare


01.01.2018 - 31.12.2018Cont

Denumirea contuiui

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finalev/fjp

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

0.00

o.oo

0.00

113 334 000.00

198 668 000.00

113 334 000.00

198 668 000.00

0.00

85 334 000.00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

13 000 000.00

0 00

13 000 000.00

113 334 000.00

141 334 000.00

113 334 000.00

154 334 000.00

0.00

41 000 000.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.

0.00

0.00

0.00

0.00

226 907.87

0.00

226 907.87

0.00

226 907 87

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

226 907.87

0.00

226 907.87

0.00

6 588 847.43

6 846 575.84

6 815 755.30

6 846 575.84

0.00

30 820.54

226 907.87 126 364 820.54

226907.87   13000000.00  233483755.30  346848575.84  233710663.17  359848575.84


Total sume clasa 1


ZLSWISI 13 000 000.00

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

217,26

0.00

217.20

0.00

0.00

0 00

217.20

0.00

217.20

0 00

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

161.23

000

151.23

0.00

7 932.72

0.00

8 083.95

0.00

8 083.95

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

0.00

0.00

1 . oW

•3"T,24,2"5ȚI3l,SD'

1       1     ■ trutr

——  .......O'-OO

2132

APARATE SI INSTALAT!! DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

0.60

0.00

0.00

0.00

9 470.56

0.00

9 470.56

0,00

9 470.56

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

228 333.47

0.00

228 33347

0.00

27 784 727 14

0.00

28 013 060.61

0.00

28 013060.61

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

9 105.00

0,00

9 105.00

0.00

170 670.67

131 311,82

179 775.67

131 311.82

48 463.85

0.00

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0 00

0.00

0.00

5 976 873 69

0.00

5 976 873.69

0.00

5 976 873.69

0.00

261

ACȚIUNI DETJNUTE LA ENTITATILE AFILIATE

50 000.00

0.00

50 000.00

0.00

0.00

0.00

50 000.00

0.00

50 000.00

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

0.00

0.00

0.00

0.00

250 576 39

0.00

250 576.39

0.00

250 576.39

0.00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

0.00

81.42

0.00

81.42

0.00

108.42

0.00

189.84

0.00

189.84

2808

AMORT- ALTOR IMOB. NECORPORALE

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

250.42

0.00

250,42

0.00

260.42

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MU, DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 342 239.70

0.00

2 342 239.70

0.00

2 342 239.70

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0,00

1 327.81

0.00

't 327.81

0.00

8 595.57

0.00

9 923,38

0.00

9 923,38

2 482 505.93   65 730 628.87

1 409,23   65442821.87

2 483 915.16  65 599 317.05    2 352 603.34


Total sume clasa 2287 806.90

3021

MATERIALE AUXILIARE

0.00

0.00

0,00

0.00

87 010.55

76 597.64

87 010,55

76 597.64

10 412.91

0.001

3022

COMBUSTIBILI

0.00

0.00

0.00

0.00

198 989 29

198 989.29

. 198 989.29

198 989.29

0.00

0,001

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0.00

0 00

0.00

0,00

147 985,81

147 965.81

147 955.81

147 965.81

0.00

0.001

303

MAT DE NATURA OB. DE INVENTAR .

0.00

0.00

0.00

0.00

5 858781 23

419 702.84

5 858 781.23

419 702.84

5439 078.39

0.00 |

Total sume clasa 3

0.00

0 00

0.00

0.00

6 292 746.88

843 255.58

6 292 746.88

843 255.58

5 449 491.30

0.00

401

FURNIZORI

0.00

5 445 805.24

0.00

5445 805.24

92 333 055.85

92 391 762.01

92 333 055.85

97 837 567.25

0.00

5 504 511.401

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

24 800.00

0.00

24 800.00

0.00

24 800.001

4092

FURNIZORI —DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

4 546 616.17

0.00

4 546 616.17

0.00

3602 171.31

0.00

8 148 787.48

0.00

8 148 787.48

„ 0.001‘‘017 Capital social 1000000


Balanța de verificare

01.01.2018- 31.12.2018Cont

.....Denumirea-contuiui ■

Solduri Inițiale an

Sumo precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale^/

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4033

AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

. 0.00

0.00

0,00

1 737 678.36

0.00

1 737 678.36

0.00

1 737 678.36

0.00

4111

CLIENT!

0.00

0.00

0.00

0.00

7 750 8S9.46

3 879 002.67

7 750 899.45

3 879 002.67

3 871 896.79

0.00

419

CLIENT!-CREDITORI

0.00

0.00

0.00

0.00

200 000.00

200 QOO.OO

200 000.00

200 000.00

0,00

0.00

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

13 447.00

0.00

13 447.00

354 254.00

357 835.00

354 254.00

371 282.00

0.00

17 028.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

0,00

O.OO

3 008.00

3 008.00

3 008.00

3 008 00

0.00

0.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

0.00

0.00

0.00

3 200.00

1 600.00

3 200.00

1 600.00

0.00

-1 600.00

4282

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU

837.00

0.00

837.00

0.00

0.00

837.00

837.00

837.00

0.00

0.00

4311

CONTRIBUȚIA UNDAȚI! LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

12 025,00

0.00

12 025.00

12 342.00

317.00

12 342.00

12 342.00

0.00

0.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

7 545.00

0.00

7 545.00

7 545 00

0.00

7 545.00

7 545.00

0.00

0.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

3 736.00

0.00

3 736.00

3 736.00

0.00

3 736,00

3 736.00

0.00

0.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR - ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

3 952.00

0 00

3 952-00

3 952 60

0.00

3 952.00

3 952.00

0.00

0.00

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

0.00

0.00

0.00

153 256.00

180 004.00

153 256.00

180 004.00

0.00

26 748.00

4316

CONTR- DE ASIGURARE SOCIALE DE SANATATE

000

0.00

0 00

O.O0

60896 00

70 786-00

60 696.00

70 786.00

0.00

10 090.00

436

CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

0.00

0.00

14 945.00

16 137.00

14 945,00

16 137,00

0.00

1 192.00

4371

CONTRIBUȚIA UNiTATII LA FONDUL DE ȘOMAJ

000

109 00

000

10900

109-00

0.00

109.00

109.00

0.00

0.00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

109.00

0.00

109.00

109.00

0.00

109.00

109.00

0.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

000

0.00

0.00

0.00

ooo

43 914.00

0.00

43 914,00

0.00

43 914.00

4418

IMPOZITUL PE VENIT

0.00

0.00

0.00

0.00

1 353,00

1 353.00

1 353.00

1 353.00

0,00

0.00

4424

TVA DE RECUPERAT

811601.65

0.00

911 601.66

0 00

11 988 779 36

0.90

12 900 381.01

O.OQ

12 900 381.01

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0,00

0.00

0.00

13154 973.48

13154 973.48

13154 973.48

13154 973.48

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

O.OQ

0.00

0 00

0.00

1 143 637 08

1 143 637.08

1 143 637.08

1 143 637.08

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

0.00

0.00

0.00

0.00

97 977.33

96 858.46

97 977.33

96 858,46

1 118.87

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

9 642 00

0.00

9 642.00

48 691.00

43 597.00

48 591.00

53 239.00

0.00

4 648.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

54.00

0.00

54.00

54.00

0.00

54.00

54.00

0.00

0.00

456

DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

113 334000 00

113 334 000.00

113 334000.00

113 334 000.00

$.00

( 0.00017 Capital social 1000000

Balanța de verificare

01.01.2018 - 31.12.2018


Cont

•      ■ Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale^jiVr

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

220.59

0.00

220.59

0.00

255 821.68

23 050.46

256 042.27

23 050.46

232 991.81

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0,00

0.00

0.00

349 744.08

81 726.77

349 744.08

81 726.77

268 017.31

0.00

5459 275.41   5496424.24    5 459 275.41     5496424,24  246615867.99  225049198.93  252 075 163.40  230 545623.17  27 160871.63   5 631 331.40


Total sume clasa 4


5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

12 523 781.71

0.00

12 523 781.71

0.00

118213382.81

94 861 144.40

130 737164.52

94 861 144.40

35 876 020.12

0.00

5124

CONTURI LA BANCA IN VALUTA

0.00

0.00

0-00

0.00

2 354 868.50

2 336 350.83

2 354 868.50

2336 350 83

18 517.67

0.00

5311

CASA IN LEI

61.58

0.00

61 58

0.00

128 494,83

110 926,77

128 556.41

110 926.77

17 629.64

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

ooo.

0.00

0.00

97 533 61

97 533.61

97 533.61

97 533 6l|          0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE.

r             "ojffî

------injtr

■..............""TORT

..........,S"4S2'39T730j

---3-482^97^0'

•—"~3^ea~59Ase--

-—&-462-&97-60

———

Total sume clasa 5

12 523 843.29

0.00.

12 523 843.29

0.00

124 276 877.25

100 888 553.11

136 800 720.54

100 888 553.11

36 912 167.43

0.00

6021

CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE

0.00

0.00

0-00

0.00

76 597 64

76 597,64

76 597.64

76 597 64

0.00

0,00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

0.00

0.00

703 338.53

703 338.53

703 338.53

703 338.53

0.00

0.00

6024

CHELT CU PIESELE DE SCHIMB

0 00

0.00.

0.00

0.00

20 713.00

20 713.00

20 713.00

20 713 00

0,00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0,00

0.00

0.00

0.00

160 073.50

160 073.50

160 073,50

160 073.50

0.00

0.00

603

CHElT CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

000

0 00

0 00

419 589,67

419 589,67

419 589.67

419 589.67

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT. NE STOCATE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 032 222.06

1 032 222.06

1 032 222.06

1 032 222.06

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

o.oo-1

000

0.00

21 34695

21 346.95

21 346,95

21 34695

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

0.00

0.00

104 851.68

104 851.68

104 851.68

104 851.68

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0 00

0.00

0.00

0.00

53 220.00

53 220.00

53 220.00

53 22000

0.00

000

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

0.00

0.00

101 435.17

101 435,17

101 435,17

101 435.17

0,00

0.00

615

CHELT CU PREGĂTIREA PERSONALULUI

0.00

0.00

0.00

0.00

5156 81

5 156 81

5156.81.

5 156.81

000

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORI!

0.00

o:oo

0.00

0.00

362 077,00

362 077.00

362 077,00

362 077.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

■ 0.00

0 00

0:00

090

43 040 32

43 040.32

43 040.32

43 040-32

0.00

Q.OO

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMAȘI PUBLICITATE

0.00

0.00

0.00

0.00

8 956.94

8 956,94

8 956.94

8 956.94

0.00

0.00

625

CHELT CU DEPLASARL DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

000

0.00

000

51 834,42

51 834.42

51 834.42

51 834 42

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

0.00

0.00

15.80

15.80

15.80

15.80

0.00

0,00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

6 233.15

6 233.15

6 233.15

6 233.15

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

0.00

0,00

480 172.77

480 172.77

480 172.77

480 172.77

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

50 143.33

50 143.33

50 143.33

50 143.33

O.OB

—kl

0.00

2017 Capital sada! WOOOOO


Balanța de verificare

01.01.2018 - 31.12.2018Cont ■

. ■ ■ " ■ Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

0.00

0.00

357 835.00

357 835.00

357 835.00

357 835.00

0.00

0.00

646

CHELT CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

0.00

0,00

16 454.00

16 454,00

16 454.00

16 454.00

0.06

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATi

0.00

0.00

0.00

0.00

132.00

132.00

132.00

132.00

0.00

0.00

6583

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNIDE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

131 311.82

131 311.82

131 311.82

131 311.82

0.00

0.00

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 999.36

2 999.36

2 999.36

2 999.36

0.00

0.00

6651

DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

QOO

0.00

2 400,00

2 400.00

2 400.00

2 400,00

0.00

0,00

mi

CM FI T DF FVPI nATAfiP.r.Ll AMRRT17ARFA .

nnn

L__....... nnn

o no

nno

2 351 194 11

7 351 1 <U 11

9 351 1M11

O     fflA 11

.............-........

IMOBILIZĂRILOR

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0,00

0.00

0 00

0.00

43 914.00

43 914.00

43 914.00

43 914,00

0.00

0.00

698

CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT Si CU ALTE IMPOZITE

0.00

0.00

0.00

0,00

1 353.00

1 363.00

1 353.00

1 353.00

0.00

0.00

0,00 0,00

0.00

0.00     6608 612.03    6 608 612.03    6 608 612.03     6 608 612.03


Total sume clasa 6


0.00

0,00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00 j

0.00

0 00

0.00

3 716 695.83

3 716 695.63

3 716 695.83

3 716 695.63

0.00

0.00

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

0,00 s

0.00

0.00

0.00

1 486 729.17

1 486 729.17

1 486 729.17

1 486 729.17

0.00

0.00

708

VEN. DIN ACTIVITĂȚI DIVERSE

oooj

0 00

000

0,00

1 068 586 23

1 068 586.23

1 068 586,23

1 068 586 23

0.00

0.00

722

VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.001

0.00

0.00

0.00

12 405.59

12 405.59

12 405.59

12 405.59

0.00

0.00

7581

VEN DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.001 0 00

0.00.

000

200 000 00

200 00000

200 000.00

200000.00

0.00

0.00

7583

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR

0.001

0.00

0.00

0.00‘

135 251.15

135 251.15

135 251,15

135 251.15

0.00

0.00

Total sume Clasa 7                  O.OO           0.00            O.OO            0.00     6 619 667.97    6 819 667.97    6 619 667.97     6 619 667.97           0.00           0.00


Totalurl:         18 497 833.47   18 497 833.47   18 497 833,47    18 497 833.47  689 340 369.39  689 340 369.39 707 838 202.86   707 836 202.86 134 348 75S.28 134 348 755.28


întocmit,

î BRII AH- 'U LAV MLi/ÎRL 5.A SRl

aÂA. L- AR ^mASlSLSU

iA-viA : a s. ; A?i > > i Sș: .1 ; ,-: ?ț j k (..'A* ,L.A Ș'jf.A L NJ? i M-i :Lț fî'[ F/iA-îA Lia;?.'’

A va vi i Aii ifii Ai Aii FivAA'ALii LA AASW A','.*i \'/

■■ si'iiî.i A’ ț:--.- iiifisAAA:   :A--i ’\Ai i -iLAi tWAAak ;.:u AAAUAdiiAi: S?rețîLAî

iFAÎ-i.i-:- ȘA FA Ar A? A ; a A “:/iL A Ava:..; ii; a;-        LA AN j ?S I j i. 'vi iiAii AA'Lî. A ii Ai' ntȚASAțiKiiA


|S f

$ A

■■

(UX, h^O'o-'&A


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2t sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: saiubritate.s3@vahoo.com    email: salubritates3.runos@gmail.com


RAPORTUL


CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SD3 SALUBRITATE SI

DESZĂPEZIRE S3 SRL, CU ACTIVITATILE DESFĂȘURATE


IN ANUL 2018


Aprobat,

Mihai Nițu ~ Președinte al Consiliului de Administrație;

Mihai Vlădărău - Membru al Consiliului de Administrație;Dinu Luiza Florentina -- Membru al Consiliului de Administrație:Dănacu Valerica - Membru al Consiliului de Administrație;Șandru lonuț Puiu - Membru în Consiliul de Administrație;
SALUBRITATE

DESZĂPEZIRE S3

CUPRINS

 • 1.  CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE Si FUNCȚIONARE .CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICA

 • 2.  ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE ;

 • 3.   ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

 • 4.   ACTIVITATEA JURIDICA

 • 5.  PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

 • 6.   ACHIZIȚII

 • 7.  CONCLUZII

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

Societatea SD3 SALUBRITATEA SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea ia cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

Alături de membrii Consiliului de Administrație și de echipa managerială sunt preocupat ca societatea pe care o reprezint să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Ne dorim să avem un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență in domeniul de activitate ale societății sunt garanția atingerii obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre. Cu deosebită considerație,

Mihai Nitu - Președite C.A.

t-          Sediul Social: Cafea Vltan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

$ r CU-L: R0 37804020                ReS- Com: 140/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

Prezentul raport a fost întocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare. Conform reglementarilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care sa conțină o prezentare concisa a evoluției activitatii societății pe durata exercițiului financiar si a situației sale la încheierea acestuia.

1.


CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE FUNCȚIONARE CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICA


LI. PREZENTAREA SOCIETĂȚII


SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București Sectorul 3, Calea Vitan. nr. 154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020.

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL este o societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lît. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înființării societății este de a asigura următoarele obiective:

 • •   îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • •   Susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • •   Promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • •   Dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • •   Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • •   Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza

ÂlgHș SALUBRITATE

SI DESZĂPEZIRE S3

 • •   Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • •   Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean* inclusiv al municipiului București.

 • •  Implementarea unui sistem securizat de precolectare;

 • •  Modernizarea punctelor de precolectare existente si extinderea numărului acestora;

 • •  Dotarea cu recipient! in număr si de capacitate corespunzătoare a punctelor de precolectare.

Capitalul social total subscris al societății la data de 31.12.2018 era in valoare de 280.255.000 lei, aport in numerar, din care capitalul subscris si varsat a fost de 126.334.000. Acesta este divizat in 56.051 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5.000 lei, capital in numerar, după cum urmeaza: 280.255.000 lei corespunzător unui număr de 56.051 parti sociale apartînand Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3.

Obiectul principal de activitate al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L este: Colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811.

Conform actului constitutiv, societatea desfasoara si alte activitati secundare asa cum se regăsesc de altfel in actul constitutiv.

 • 1.2. CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice locale, respectiv:

 • •   Legea nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

 • •   Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Actul Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L

 • •  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 587 / 27.11.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administrație al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL.

 • •  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 173 / 26.04.2018 privind numirea membrilor


SECTOR 3 SRL.

• Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 173 / 26.04.2018 privind numirea membrilor C.A. SD3 pentru posturile ramase vacante.

 • 1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementarilor in domeniu, Asociatul Unic este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

in perioada 01.01.2018-30.06.2018 Consiliul de Administrație si-a delegate puterile si atribuțiile ,prin semnarea unui Contract de Mandat,către un Director General provizoriu astfel:

 • a) OLOI .2018-01.05.2018 d-1 Corbuleanu Florentin

 • b) 02.05.2018-30.06.2018 d-1 Ciobica Marius Daniel

In perioada0L07.2018-3L12.2018 societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost administrata de Mihai Nitu in calitate de președinte al Consiliului de Administrație, împreuna cu membrii sai. Componenta membrilor consiliului de administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost următoarea:

 • - Mihai Nitu: Președinte al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

 • - Mihai Vladarau: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

 • - Danacu Valerica: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

 • - Sandru lonut Puiu: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

 • - Popa Gabriel: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

 • - Dinu Luiza: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 173/ 26.04.2018..

 • - Ciobică Marius Daniel: Membru provizoriu in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 173/26.04.2018.

 • 1.4, ACTIVITATEA PROPRIU ZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In decursul anului 2018, Consiliul de Administrație ai societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL s-a întrunit legal in cadrul a 24 ședințe, in care au fost adoptate 100 de hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societății, după cum urmeaza:

 • •  Ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

• aprobarea renumeratiei per ședința a Secretarului de ședințe C.A.;

 • •  Ședința Consiliului de Administrație din data rlp tomoniR în care s-au adoptat


următoarele hotarari:

 • •  aprobarea Planului de administrare a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

 • •  aprobarea Indicatorii de Performanță Financiari și Nefinanciari(operațîonali) ai societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

 • •   Ședința Consiliului de Administrație din data de 29.03.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • •  aprobarea Codului de Etica al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

 • •  aprobarea modificării Regulamentului Intern al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

 • •  Ședința Consiliului de Administrație din data de 13.04.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • •       aprobarea ofertei privind închirierea spațiului necesar desfășurării activitatii SD3 din partea ADPB S.A. înregistrata cu nr. 2012 din data de 18.01.2018.

 • •       aprobarea contractării unui serviciu de consultanta de specialitate tehnica din partea companiei Green Knowledge.

 • •      aprobarea numirii noului Director General Provizoriu in persoana domnului Marius Daniel Ciobica,

 • •  Ședința Consiliului de Administrație din data de 19.04.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • •   aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societății SD3 2018.

 • •   aprobarea împuternicirii Președintelui C.A. în vederea negocierii si delegării conducerii si reprezentării societății SD3 către Directorul General provizoriu prin

 • •   semnarea unui contract de mandat.

 • •   aprobarea înlocuirii autoutilitarelor Ford Rangercu modelul superior Toyota Hilux, cu amendamentul domnului Corbuleanu Florentin, membru C.A. de a avea un punct de vedere oficial al societății Green Knowledge.

® aprobarea Organigramei societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

® aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

 • •   aprobarea Statului de Funcțiuni si Personal al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

 • •   Ședința Consiliului de Administrație din data de 03.05.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • •   aprobarea Bilanțului contabil al exercițiului financiar pentru anul 2017.

 • •   aprobarea Balanței de verificare la data de 31.12.2017.

 • •   aprobarea Raportului de audit extern pentru anul 2017,

 • •   aprobarea Raportului de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2017.

L..           ȘJ

® aprobarea Raportului de gestiune pentru activitatea anului 2017.

 • •   aprobarea propunerii de recuperare a pierderii exercițiului financiar 2017.

® aprobarea propunerii ca domnul Ciobica Marius Daniel, in funcția de Director General provizoriu sa fie împuternicit pentru a negocia decalarea termenului de livrare a unor utilaje livrate de societățile Gradinarîu si Briari's.

® Ședința Consiliului de Administrație din data de 23.05.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

® aprobarea acordării de bonuri de masa salariatilor societății incepand cu data încheierii contractului cu primăria Sectorului 3.

 • •   aprobarea grilei de salarizare a societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

« aprobarea închirierii de autoutilitare/autovehicule/autospeciale și utilaje deținute de către societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

® Ședința Consiliului de Administrație din data de 14.06.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

« aprobarea vanzarii mobilierului detinut de societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

® Ședința Consiliului de Administrație din data de 21.06.2018. in care s-au adoptat următoarele hotarari:

® aprobarea suspendării drepturilor de acordare a indemnizației a Președintelui C.A., a membrilor C.A. cat si a secretarului C.A., in perioada 01.06,2018-31.08.2018.

® Ședința Consiliului de Administrație din data de 22.06.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

® aprobarea de suplimentare a parcului auto cu utilaje necesare desfășurării actîvitatii de salubritate si a unei statii de spalat automata utilaje - tip tuner.

 • •      Sedînta Consiliului de Administrație din data de 27.07.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • *   Aprobarea contractului de achiziție pentru suplimentarea parcului auto cu utilaje;

 • *   Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe semestrul 1 2018;

 • •  Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL:

 • •  Aprobarea majorării de capital al SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL.

 • •  Ședința Consiliului de Administrație din data de 13.08.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

• Aprobarea încheierii contractului de achiziții de accesorii de deszăpezire, 1 autofreza si 2 skiploadere. necesare activi                zire a societății SD3


SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   Aprobarea achiziționării statiei de sortare:

 • •   Aprobarea încheierii unui contract de achiziție pentru prestarea serviciului de evaluare imobiliara, a unui contract de achiziție pentru prestarea serviciului urbanistic precum si a unui contract de achiziție servicii consultanta juridica in vederea achiziționării unui teren;

° Ședința Consiliului de Administrație din data de 28.08.2018. in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • •   Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •  Aprobarea majorării capitalului social al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •  Aprobarea achiziționării de GPS-uri pentru mașinile din parcul auto din dotare;

 • •   Aprobarea achiziționării a 3 semiremorci transfer;

 • •   Aprobarea achiziționării a unei stat ii de combustibil pentru utilajele din cadrul parcului auto;

 • •  Aprobarea modificării grilei de salarizare a societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   Aprobarea modificării Statului de Funcțiuni si Personal societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

a Ședința Consiliului de Administrație din data de 13.09.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari;

 • •   Aprobarea încheierii unui contract pentru achiziția a 3 semiremorci transfer;

 • •   Aprobarea încheierii unui contract pentru achiziția de pubele;

 • •   Aprobarea încheierii unui contract de depozitare a deșeurilor menajere la groapa de gunoi;

 • •   Aprobarea încheierii unul contract pentru închirierea utilajelor către Direcția Generala de Salubritate Sector 3;

 • •  Aprobarea încheierii asocierii SOCIETĂȚII SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL cu CET Grivita SRL, sub forma unei societăți cu răspundere limitata, pentru dezvoltarea unei statii de sortare si achiziționarea unei statii de tratare a fracției organice din deșeuri solide urbane cu obținere de biogaz si curent electric, in vederea eficientizarii procesului de gestionare a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 si a Sectorului 1 ale Municipiului București;

 • •   Aprobarea reluării indemnizației membrilor Consiliului de Administrație SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cat si a Secretarului de ședințe,

 • •   Aprobarea modificării Statului de Funcțiuni si Personal SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   Aprobarea încheierii contractului pentru achiziția de cârduri pentru carburant;

 • •   Aprobarea încheierii a unui contract pentru achiziția de statii radio de către societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   Aprobarea încheierii unui contract pentru servicii de telefonie mobila de către societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   Aprobarea majorării capitalului social al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   împuternicirea Președintelui CA al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL pentru a semna si negocia acordul cadru si contractul subsecvent de servicii cu Direcția Generala de Salubritate Sector 3.

 • •   Ședința Consiliului de Administrație din data de 25.09.2018, in care s-au adoptat următoarele hoiarari:

 • •  Aprobarea majorării capitalului social al SOCIETĂȚII SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   Împuternicirea Președintelui CA. al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, in vederea încheierii unui contract de novație cu societatea Administrare Active S3 SRL pentru preluarea de către aceștia a terenului de 6 hectare din comuna Glina (Cățelu);

 • •   împuternicirea Președintelui C.A. pentru continuarea acțiunilor de angajare in cadrul societății, în vederea delăsării către Direcția Generala de Salubritate Sector

® Ședința Consiliului de Administrație din data de 01.10.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • •   Aprobarea achiziționării, mobilării si dotării unor containere metalice (lungime 6 m, lățime 2,4 m) pentru buna desfășurare a activitatii, in vederea închirierii acestora către Direcția Generala de Salubritate Sector 3;

 • •   Aprobarea încheierea unui contract intre societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL si ADPB SA, pentru amplasarea containerelor metalice;

 • •   Aprobarea achiziționării unui autocar;

 • •   Aprobarea încheierii unul contract de service pentru utilajele/autovehiculele/autoutilîtarele din cadrul parcului auto al societății SD3,

 • •   Ședința Consiliului de Administrație din data de 08.10.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari;

o Aprobarea majorării capitalului social al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societății

 • •   Aprobarea Statului de Funcțiuni si Personal al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   Aprobare Organigramei societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • •   Aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

«■ Achiziționarea a 3 autocare.

 • •   Ședința Consiliului de Administrație din data de 10.10.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • •   împuternicirea Președintelui CA pentru a semna un contract de furnizare de cadre metalice pentru containere pentru birouri;

 • •   împuternicirea Președintelui CA pentru a semna un contract de furnizare autovehicule (5 Dacia Logan si 2 Dacia Duster), necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare;

 • •   împuternicirea Președintelui CA pentru a semna un contract de furnizare utilaje si echipamente, necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare:

 • •   împuternicirea Președintelui CA pentru a semna Actul Adițional cu societatea Green Knowledge, privind asigurarea "Managementului de proiect pentru Proiectul Statie de Sortare a deșeurilor municipale":

 • •   împuternicirea Președintelui CA pentru a achiziționa si semna un contract cu ADPB S.A., pentru achiziționarea unui microbuz, a 2 Dacii Logan si a 28 de suflante:

» Împuternicirea Președintelui C.A. pentru a semna un contract de furnizare de containere pentru depozitarei

 • •   Aprobarea majorării capitalului social al societății SD3, în vederea achiziționării a 10 autoturisme electrice.

 • •   împuternicirea Președintelui C.A. pentru a semna cu societatea Algorithm Residential in vederea efectuării unei rampe de transfer.

 • •   Ședința Consiliului de Administrație din data de 16.10.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • •   Aprobarea Statului de Funcțiuni si Personal al SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL.

 • •   Ședința Consiliului de Administrație din data de 29.10.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • •   Aprobarea dotării cu lame si sararite a platformelor de 3,5 tone - 10 bucăți:

 • •   Aprobarea achiziționării a 30 turbosuflante necesare desfășurării serviciului de salubrizare plus acumulatori, pentru cele 20 de autosuflante existente:

 • •   Aprobarea achiziționării a 3 autocare second-hand de la societatea S.C. Eurobuss Sales SRL si a unui autoturism cu 7+-1 locuri de la societatea Confort Business


 • •   Aprobarea încheierii unui act adiționai cu Lukoil pentru motorina super ecto diesel pius benzina:

 • •   Aprobarea Statului de Funcțiuni si Personal al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

 • •   Aprobarea achiziționării unei statii de spalat automatizata pentru spalat autospeciale pentru servicii de gospodărie comunala si transport de la societatea Adrom Service Carwash SRL;

 • •   Acordarea unui mandat președintelui C.A. pentru plata unuia avans către domnul Tutu Nicolae, in vederea achiziționării terenului in comuna Glina, conform promisiunii bilaterale de vanzare-cum parare nr. 1/17.08.2018;

 • •   Aprobarea achiziționării a 3.000 coșuri gunoi zincate, cu capacitate 601, de la firma GEVA Construct Ambient SRL;

 • •   Aprobarea echipării parcului auto cu anvelope de iarna/all season;

 • •   Aprobarea mandatului președintelui CA. pentru a semna contractul subsecvent cu DGSS3 pentru perioada pana la data de 31.12.2018;

 • •   Aprobarea ofertei din partea societății Algorithm Residential

Ședința Consiliului de Administrație din data de 20.11.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

 • •   Aprobarea achiziționării a 6 rezervoare a cate 25 - 30mc fiecare pentru depozitarea soluției de deszăpezire de la S.C. ADPB S.A.;

 • •   Acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru achiziționarea unor containere metalice de la societatea Ordine si Protecție S.R.L.;

 • •   Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o societate specializata in achiziții publice;

 • •   Acordarea unui mandat președintelui C.A. pentru achiziționarea a 2 vidanje si a 2 macarale hidraulice cu bena bascul abila de la societatea Gradinariu SRL;

 • •   închiriere autoutilitare specifice desfășurării serviciului de Salubritate.

o Ședința Consiliului de Administrație din data de 19.12.2018, in care s-au adoptat următoarele hotarari:

• Acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea achiziționării de utilaje de la S.C. ADPB S.A sau de la alte societăți, necesare serviciului de salubritate;

 • *   Achiziționarea a 10 prescontainere de 24 mc dotate cu lift descărcare;

® Aprobarea ach îziționarii a 1.000 buc. mobi lier stradal, respectiv coșuri zincate;

 • •   Aprobarea numirii unui nou secretar C.A. doamna Ionescu Florentina, cu

renumeratia de 500 lei/per ședința.


 • 1.5. HOTARARI ALE ASOCIATULUI UNIC


In perioada analizata. Consiliul Local Sector 3 a adoptat un număr de 32 hotarari, astfel:

 • 1. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 59 / 16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiul București este asociat unic/majoritar;

 • 2. Hotararea Consiliului Local ai Sectorului 3 nr. 121 / 28.03.2018 privind aprobarea unor masuri de îmbunătățire a actului de transparenta instituționala;

 • 3. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 147 / 11.04.2018 privind completarea HCLS 3 nr. 121/28.03.2018 referitoare la masurile de îmbunătățire a actului de transparenta instituționala;

 • 4. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 173 / 26.04.2018 privind numirea membrilor in C.A. al societății SD3 Salubritat si Deszăpezire pentru posturile ramase vacante;

 • 5. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 182 / 26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL:

 • 6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 183/26.04.3028 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

 • 7. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 184 / 26.04.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL in vederea încheierii unui contract de închiriere;

 • 8. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 196 / 04.05.2018 privind aprobarea aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al C.A. SD3 pe anul 2017 si a programului de activitate pentru anul 2018 al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL;

 • 9. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 226 / 30.05.2018 privind aprobarea semnării unui act adițional ia contractul de vanzare cumpărare încheiat intre SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL si Gradinariu Impex SRL;

 • 10. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 274 / 26.06.2018 privind acordarea unui mandate Președintelui Consiliul de Administrație al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, pentru a întreprinde toate demersurile necesare in vederea suplimentarii parcului auto al societății cu autospeciale si utilaje, necesare pentru desfasurarea activitatiî de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • 11. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 306 / 17.07.2018 privind numirea unui membru in Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL pentru postul ramas vacant.

In baza hotărârilor Consiliului Local Sector 3 enumerate mai sus, activitatea societății in anul 2018 semestrul I a avut ca scop suplimentarea utilajelor necesare in vederea prestării serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 3 - cod CAEN - 3811- Colectarea deșeurilor nepertculoase.


 • 12. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 339/31.07.2018 privind majorarea capitalului social al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.;

 • 13. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 340/31.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societarii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L,;

 • 14. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 341 / 31.07.2018 privind acordarea unui mandat președintelui CA al societății SD Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare in vederea suplimentarii parcului auto al societarii cu autospeciale si utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii de salubrizare pe raza Sectorului

o.

 • 15. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 363 /14.08.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui CA al societarii SD Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. in vederea încheierii unui contract de achiziție accesorii, autofreza si skiploadere necesare activitatii de deszăpezire;

 • 16. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 367 / 14.08.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., in vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate in amestec si deșeuri reciclabile colectate selectiv;

 • 17. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 401 / 31.08.2018 privind majorarea capitalului social al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.;

 • 18. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 402 / 31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.;

 • 19. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 437 / 14.09.2018 privind acordarea unui mandat Presedinetelui CA al societarii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., in vederea încheierii unui contract de achiziție a trei semiremorci transfer;

 • 20. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 438 /14.09.2018 privind acordarea unui mandat Prededintelui CA societății SD3 Salubritate sî Deszăpezire S3 S.R.L., in vederea semnării unui contract pentru achiziția a 10.000 europubele 120 1 si 5.000 europubele de 2401;

 • 21. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 439 /14.09.2018 privind privind aprobarea asocierii societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. cu societatea CET Grivita, in vederea înființării unei societăți cu răspundere limitata;

 • 22. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 440 /14.09.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., in vederea încheierii contractelor necesare pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi;

 • 23. Hotararea Consiliului Local a! Sectorului 3 nr. 463 / 27.09.2018 privind majorarea capitalului social al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.;

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.;

 • 25. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 465 / 27.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui CA al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., in vederea încheierii unui contract de achiziție de cârduri pentru carburant;

 • 26. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 469 / 11.10.2018 privind privind majorarea capitalului social al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.;

 • 27. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 470 / 11.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.;

 • 28. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 471 / 11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui CA ai societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., in vederea încheierii unui contract de furnizare de utilaje si echipamente si a unui contract de furnizare autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare;

 • 29. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 477 / 11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui CA al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., in vederea încheierii unui contract de furnizare cadre metalice pentru containere birou si a unui contract de furnizare containere depozitare necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare;

 • 30. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 521 / 30.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui CA al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., in vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare;

 • 31. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 524 / 30.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui CA al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. in vederea achiziționării unui teren intravilan in suprafața totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Glina. județul Ilfov si încheierea unui contract de novatie cu societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L:

 • 32. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 584 /19.12.2018 privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remunerației președintelui si membrilor CA la întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar.

In baza hotărârilor Consiliului Local Sector 3 enumerate mai sus, activitatea societății in anul 2018 semestrul II a avut ca scop suplimentarea utilajelor si echipamentelor necesare în

vederea prestării serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 3 deșeurilor nepericuloase.


 • II. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Activitatea angajatiîor in cadrul societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL s-a desfasurat in baza Contractelor Individuale de Munca, a Fiselor de Post, a Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Regulamentului Intern, societatea funcționând in perioada analizata, conform structurii organizatorice aprobate de către Consiliul de Administrație.

In decursul anului 2018 a fost încheiat un număr de 1,025 de Contracte Individuale de Munca, dintre care, la data de 31.12.2018, mai erau active 681, restul de 344 incetandu-si valabilitatea, fie la termen, fie prin demisie. Dintre cei 681 de salariati, in cadrul Societățiii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, activa la data de 31.12.2018 un număr de 6 salariati, restul de 675 fiind detasati la Direcția Generala de Salubritate Sector 3, conform solicitării acesteia sau in alte structuri ale Primăriei Sectorului 3.

Totodată, au fost desfășurate activ itati specifice an gaj arii si încetării activitatii personalului, prin înscrierea sau operarea de modificări in Revisal, formarea sau actualizarea dosarelor personale ale angajatiîor, completarea sau actualizarea Fiselor de Post s.a..

HI. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Prin programul de investiții propus pentru anul 2018, societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a vizat atingerea obiectivelor de investiții pentru desfasurarea activitatii societății. Situația investițiilor aferente anului 2018 se prezintă astfel:

Lei

Investiții, din care

realizate

59.207.439,17

in curs

5.976.873,69

 • IV. ACTIVITATEA JURIDICA

Activitatea Juridica a societății a fost asigurata de către Casa de avocatura "Moldoveanu Remus Alexandru A in baza contractului de prestări servicii înregistrat cu nr. 93 / 05.12.2017,

 • V. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

,                           Sediu! Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

Activitatea financiara a anului 2018 s-a desfasurat cu încadrarea cheltuielilor si veniturilor in prevederile bugetare aferente anului 2018, buget aprobat prin HCL S3 nr. 183/26.04.2018. In acest sens, au fost întreprinse următoarele:

 • •   Dimensionarea activitatii de producție si alocarea de resurse in asa fel incat activitatea sa se poata susține financiar si sa devină rentabila;

 • •   Aprobarea modificării organigramei, a statului de funcțiuni si personal cat si a grilei de salarizare a societății;

 • •   Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiare a societății etc.

 • •   Urmărirea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea resurselor financiare ale societății;

Datele preliminare aferente anului 2018 pentru societatea SD3 Salubritate

si Deszăpezire S3 SRL se prezintă astfel:

Lei

Venituri totale anul 2018

6.619.668

din care:

- venituri din prestări servicii

4.785.282

- venituri din redevente si chirii

1.486.729

-alte venituri

347.657Lei

Cheltuieli totale anul 2018

6.608.612

din care:

- cheltuieli cu materii prime si materiale

960.723

- cheltuieli cu materiale nestocabile, obiecte de inventar, echipament de protecție

1.451.812

- cheltuieli cu utilitățile

21.347

- cheltuieli servicii externe, din care

chirii

53.220

întreținere, reparații si prime de asigurare

215.244

comisioane si onorarii avocatil laxe poștale pregătire profesionala

54.446

'1               r           Sediul Social: Calea Vîtan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

Disponibil, din care

cont curent BCR

35,769.020

cont curent Trezorerie

107.000

casierie

17.630


cont valuta Euro

18.517alte servicii

1.076.194

- cheltuieli cu impozite si alte taxe

50.143

- cheltuieli cu salariile si contribuții asimilate

374.289

- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

2.351.194

Lei

Analizând situația financiar-contabila a societății, pe baza datelor finale , rezulta o îmbunătățire a rezultatelor economice obținute de societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, in anul 2018 obtinandu-se un profit brut in valoare de 30.820 lei.

 • VI. ACHIZIȚII

In anul 2018, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a efectuat următoarele achiziții, pe baza de contract:

 • •   Contract consultanta tehnica de specialitate;

 • •   Contract prestări servicii/mentenanta produse IT;

 • •   Contract prestări servicii PR;

In prezent aceste contracte de prestări servicii menționate mai sus fiind suspendate, in vederea diminuării cheltuielilor societății.

Totodată s-au primit si recepționat utilajele ce au fost achiziționate in anul 2017 de către societatea SD3, mai puțin autoperiile mari 10-12 Ț.

 • •   Contract de prestări servicii pentru producție materiale publicitare (insciptionari auto), încheiat cu DCM Pro Design la data de 31,07.2018;

 • •  Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția de autogunoiere 7-7,5 mc cu cutie automata robotizata, autogunoiere 14-16 mc, cu cutie automata robotizata, autoperii mari 10-12 tone cu cutie automata robotizata, autoperie medie 6-7 tone, autoperie mica 1,5-3,5 tone si aspiratoare electrice autopropulsate, încheiat cu Gradinariu Import Export SRL la

‘.........

data de 07.08.2018;

 • •   Contract cadru de asistenta juridica pentru prestarea de servicii de consultanta si asistenta juridical, constând în realizarea de audituri juridice necesare pentru achiziție imobile -terenuri situate in comuna Glina, incheiat cu Postu si Asociații la data de 14.08.2018;

 • •   Contract de prestări servicii de evaluare in scop de vanzare pentru loturi de teren situate e in comuna Glina, incheiat cu Cabinet Individual de Evaluare Bocan Camelia Alexandra, incheiat la data de 14.08.2018;

 • •   Contract de prestări servicii de proiectare urbanistica pentru terenuri din comuna Glina, incheiat eu Vego Concept Engineering SRL la data de 14.08.2018;

 • •   Contract de prestări servicii imobiliare referitoare la ofertele de vanzare terenuri din comuna Glina, incheiat cu As Co Prodexim SRL la data de 17.08.2018;

 • •  Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția de accesorii deszăpezire de 6-7 tone cu iama, accesorii deszăpezire de 1,5 -- 3 tone cu Iama, freza si sararita, accesorii deszăpezire 5-6 mc cu lama si sararita. accesorii deszăpezire cu lama si sararita, accesorii deszăpezire 24 tone cu lama si sararita, autofreza si skiploadere cu lama sî sararita. incheiat cu Gradinariu Import Export la data de 20.08.2018;

 • •   Contract privind plata in rate, pentru asigurare RCA pentru autovehiculele aflate in dotarea societății, incheiat cu Societatea de Asigurare - Reasigurare City S.A. la data de 03.09.2018;

 • •  Contract de vanzare si prestări servicii pentru sistem commander monitorizare GPS, incheiat cu Axionet Ia data de 05.09.2018;

 • •   Contract pentru producția si instalarea unei statii de sortare a deșeuri lor, incheiat cu Stadler Anlagenbau GmbH la data de 06.09.2019;

 • •   Contract de prestări servicii pentru preluarea si depozitarea deșeurilor, incheiat cu Ecorec la data de 14.09.2018;

 • •  Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția de semiremorci EFE Walking Floor si europubele negre 240 L incheiat cu Gradinariu Import Export la data de 20.09.2018;

 • •   Contract de prestări servicii radiocomunicatii si inchiriere statii radio Motorola, incheiat cu Ageximco la data de 27.09.2018;

 • •   Contract de vanzare-cumparare carburanți prin utilizarea cârdurilor corporative Lukoil, incheiat cu Lukoil Romania la data de 10.10.2018;

 • •   Contract cadru de prestări servicii de proiectare faza PUB si faza PUZ si elaborare studii de fundamentare pentru PUZ/PUD pentru terenuri din comuna Glina, incheiat cu Vego Concept Engineering SRL incheiat la data de 11.10.2018;

 • •   Contract de prestări pentru pentru execuția unei scări din 3 module pentru container, incheiat cu Floralex Metal Construct Global SRL incheiat la data de 15.10.2018;

 • •  Contract de furnizare pentru achiziția de autoturisme, incheiat cu Auto Cobalcescu SRL la datade 15.10.2018;

 • •  Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția de containere de birou, incheiat cu Mobilbox Romania SRL la data de 15.10.2018;

° Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția de autoutilitare basculabile, autoutilitare 4x4 Toyota Hylux cu sararita si plug, autoutilitare 7 tone cu Hook cu sararita si lama, containere tip bena basculabila, suprastructura pentru colectat sticla montata pe cadru de

bilateral pentru colectare deșeuri, incheîat cu Gradinariu Import Export SRL la data de 15.10.2018;

 • •  Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția de containere 7-10 mc. containere 12-15 mc, containere plastic 1,1 mc, pubele verzi 240 l, coșuri stradale verzi 601, element de susținere pentru saci menajeri cu volum de 1201, pubele albastre 1201 si containere îngropate 5mc, încheiat cu Gradinariu Import Export SRL la data de 15,10.2018;

 • •  Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția de cadre de containere birou, încheiat cu Globox International SRL Ia data de 16.10.2018;

 • •   Contract de prestări servicii pentru 2 schelete metalice pentru hala service si hala depozitare, încheiat cu Metal Ciupy la data de 18.10.2018;

 • •  Contract vanzare-cumparare pentru echipamente si utilaje (atomizor, generator curent, invertor sudura, polizor, bormasina) încheiat cu APS Expert Service la data de 24.10.2018;

 • •  Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția unor autobuze second hand, încheiat cu Eurobus Sales SRL la data de 25.10.2018;

 • •   Contract de prestări servicii pentru 1 structura metalica pentru spațiu de birouri, încheiat cu Metal Ciupy la data de 30.10.2018;

 • •   Contract de prestări servicii pentru realizarea unui studiu topografic pentru imobile -terenuri in suprafața de 60.953 mp situate in comuna Glina, încheiat cu Alex Geocad SRL la data de 30.10.2018;

 • •   Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția de utilaje si mijloace de transport, încheiat cu ADPB S.A. Ia data de 31.10.2018;

 • •   Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția de autoutilitare basculabile 3,5 tone, autoutilitare 4x4 Toyota cu sararita si plug, containere îngropate cu pedala 5mc, containere supraterane cu pedala pentru colectare selectiv in sistem de ridicare 3 mc si utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, încheiat cu Gradinariu Import Export SRL la data de 31.10.2018;

 • •  Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția unui autovehicul second hand, încheiat cu Confort Business Solutions SRL la data de 01.11.2018;

 • •   Contract de furnizare de coșuri stradale de gunoi metalice, basculabile, cu capac, zincate termic, volum 601, încheiat cu Geva Construct Ambient SRL la data de 01.11.2018;

 • •  Contract de furnizare produse si prestări servicii pentru furnizare echipamente pentru spalare autovehicule, încheiat cu Adrom Service la data de 01.11.2018;

 • •  Contract de vanzare-cumparare pentru achiziția unui autobuz second-hand, încheiat cu Ana Group 2000 SRL la data de 05.11.2018;

 • •   Contract de furnizare energie electrica, încheiat cu Enel Energie Muntenia la data de 27.11.2018:

 • VII. CONCLUZII

In baza celor prezentate mai sus. rezulta ca membrii Consiliului de Administrație si Președintele C.A., domnul Mihai Nitu, si-au îndeplinit obligațiile stabilite in contractele de mandat pentru realizarea obiectului de activitatea al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, cu respectarea limitelor determinate in Actul Constitutiv al Societății.

In cadrul societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL s-au respectat disciplina financiara, legea contabilității si s-au achitat in totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum si obligațiile contractuale pe care Ie-a avut cu partenerii comerciali pe parcursul anului 2018.

Cu deosebita considerație,


Membru C.A. - Dinu Luiza Florentina

Membru C.A. - Dănacu Valerica

Membru C.A. - Șandru lonuț Puiu

Membru C.A, - Ciobîcă Marius Daniel


Analiza indicatorilor de performanță a administratorilor

Indicatorii de performanță ai activității curente sunt instrumente de măsură care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse, precum și a rezultatelor înregistrate ca urmare a realizării activităților propuse pentru anul 2018. Contractele de mandat au avut ca și indicatori de performanță: procent al facturilor restante, cota parte din profit, marja profit net, utilizarea activelor, capacitatea de utilizare a dotărilor, egalitatea de gen.

Situația realizării indicatorilor de performanță pentru anul 2018 este prezentată în anexă.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ 2018

FINANCIARI

NEFINANCIARI (operaționali)

Flux de numerar

Investiții

Profitabilitate

Venituri

Politici social guvernamentale

Productivitate a activelor

Satisfacția clienților

Guvernanță Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Indicator d

e performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor restante

Cota parte din profit

Marja profit net

Utilizarea activelor

Egalitatea de gen

Capacitatea de utilizare a dotăriilor

Recomandare a clienților

Chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernanta corporativă

Formulă de calcul indicator

(valoare facturi restante/ valoare facturi totale) x 100 <

valoare investiții/ valoare profit net

X100

profit net/ venit xl00>

(Venituri totale) / (Total active)

număr personal feminin/ nr.

personal total x

100 >

nr. dotări utilizate/nr. total dotări x

100

nr. recomandări / nr. formulare transmise spre completare x 100

[Nr răspunsuri afirmative/(Nr total întrebări -Nr. Răspunsuri NUE

CAZUL)]*100*

U.M indicator de performanță

%

%

%

%

%

%

%

%

Ținta indicator de performanta planificat an 1 + semestrul II

30

25

0.23

0.55

20

90

85

100%

Nivel indicatori realizat la

31.12.2018

7%

25

0.39

0.56

32

97

nu este cazul

100%

Observații

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT


PREȘEDINTE DE ȘED!


PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L.

PE ANUL 2019

■ &&■-' ■

CUPRINS :

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 3. PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN ANUL 2019

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII IN PERIOADA

01.01.2019-31.12.2019

CAPITOLUL 5.OBIECTIVE. CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

CAPITOLUL 6. IINVESTITI1

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

 • C.U.I.: RO 37804020                 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

$IOESZ^nR£S3 email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com


CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2019 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit in Planul de administrare cât și cu obiectivele unicului acționar. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanta ce urmeaza a fi Îndepliniți, in lumina obiectivelor pe care asociatul unic si l-a propus de la societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE

SECTOR 3 SRL.

Viziunea managerială a Consiliului de Administrație al SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L are ca si repere:

 • 1)    îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului, societatea promovând o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clienților;

 • 2)     atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea obiectivelor; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

 • 3)     preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

 • 4)     economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

Prezentul Programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. In sensul celor de mai sus si conform Scrisorii de așteptare a autoritatii publice tutelare. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, Consiliul de Administrație supune. în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de Ia încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire Ia activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

CAPITOLUL 2

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea SD 3 SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, având ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3. Societatea este administrată și condusă de către un Consiliu de Administrație format din 7 membrii, dintre care unul este Președintele Consiliului de Administrație și de un Director General ce își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, in temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 201/2017, a hotărât înființarea unei societăți comerciale.

Astfel, la data de 12.06.2017, a fost adoptata Hotărârea nr. 240 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local ai Sectorului 3 București si asociat minoritar ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cotele de participare la capitalul social al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL fiind următoarele:

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 - 99%

- ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - 1 %,

Ulterior, prin HCL nr. 354 / 25.08.2017, cotele de participare la capitalul social al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL s-au modificat după cum urmează:

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3   100 %.

Capitalul social total subscris al societății este in valoare de 280.255.000 lei, aport in numerar, din care subscris și vărsat până Ia data de 31.12.2018, 126.334.000 lei.

Misiunea societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L pe anul 2019, raportat la obiectul principal de activitate: Colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811, este aceea de a contribui la un serviciu de salubrizare de calitate cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Administrarea societății va viza continuarea demersurilor necesare in vederea finalizării principalelor proiecte demarate, respectiv statia de spălare precum si stația de sortare deșeuri, asigurarea transparentei, eficientei si eficacității cheltuirii fondurilor alocate, precum si armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr, 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CAPITOLUL 4.

OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII IN PERIODA 01.01.2019-31.12.2019

Pornind de la așteptările autoritarii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, pe termen scurt, mediu si lung, SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L. isi propune ca obiectivele:

 • •       activitatea prestata si nivelul acesteia sa corespunda necesităților cetățenilor;

 • •        promovarea calitatii si eficientei activitatii;

 • •       respectarea legislației in vigoare privind întreaga activitate desfasurata;

 • •       dezvoltare durabila pe criterii de transparenta si competivitate prin aplicarea prevederilor Lg. nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

 • •       creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă;

 • •       îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte limitele de suportabil itate ale locuitorilor Sectorului 3;

 • •       promovarea respectului față de cetățean prin tratamentul egal, transparență și comunicare eficientă;

 • •       elaborarea unui plan de investiții necesar, corelat cu obiectivele propuse, in scopul îmbunătățirii calitatii serviciilor oferite. Consiliul de administrație al societății va analiza, fundamenta.

aviza si propune spre aprobare, anual Autoritarii publice tutelare si acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor

 • •       instruirea permanenta a personalului in vederea creșterii gradului de profesionalism;

 • •        angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficientei, eficacității si economicității;

 • •       consiliul de Administrație al societății trebuie sa urmareasca încasarea la termen a creanțelor si sa dispună toate masurile necesare de recuperare a acestora in termenul legal de prescripție, in caz contrar trebuie sa răspundă pentru prejudiciul cauzat societății;

 • •        achitarea către bugetul de stat si bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;

 • •        creșterea cifrei de afaceri;

 • •       reducerea datoriilor la bugetul de stat;


 • •       creșterea productivității muncii;

 • •       creșterea profitului.

CAPITOLUL 5 TRANSPARENTA

Din perspectiva reglementarilor in domeniu, a actului constitutiv si a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor masuri de îmbunătățire a actului de transparenta instituționala, se va publica pe anul in curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

« hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;

 • •  situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • •  toate facturile si contractele încheiate de societate:

 • •  raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

« raportul de audit anual;

 • •  lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

rapoartele consiliului de administrație;

raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

 • •  Codul de etică. în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Alte informații de interes public.

CAPITOLUL 6

INVESTIT!!


Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor in anul 2019. al societății SD 3

SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, vizează continuarea obiectivelor de investiții in derulare din programul pe anul 2019, precum si noi investiții în valoare estimată de 40.990.000 lei, astfel:

 • - construirea și dotarea cu utilități a 3 hale industriale, în valoare de 5.950.000 lei;

 • - montarea de sisteme de supraveghere video, inel hidranți pentru incendiu și il uminarea perimetrului halelor, in valoare de 2.975.000 lei;

- instalație pentru valorificarea superioară a deșeurilor municipale rezultate din stația de sortare prin

biouscare, în valoare de 10.000.000 lei;

- studiu de cerceiare, proiectare și realizare industrială a unei instalații de piroliză lentă, pentru fabricarea de component în vederea obținerii de combustibil de focare și bitum din deșeuri municipale, în valoare de 6.000.000 Iei;

- achiziționare teren cu o suprafață de 50.000 mp în vederea construirii unor haîe și dotarea acestora cu utilități. în \aloare de 16.065.500 lei

Societatea, prin Consiliul de Administrație, va monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanta, stabiliți in contractele de mandat ale administratorilor si in Planul de Administrare, prin respectarea cu strictețe a disciplinei financiare si a principiilor contabilității. De asemenea, SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL își propune pentru anul 2019 sa achite in totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum si sa-si respecte toate obligațiile contractuale pe care Ie va avea cu partenerii comerciali pe parcusul anului 2019.

Principiile directoare privind administrarea societății S.C. SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Proiect al Programului de administrare, se constituie în standarde de performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății.

Cu deosebită considerație,Membru CA - Mihai Vladarau
Membru CA - Danacu Valerica

£•Membru CA ~ Popa Gabriel

Membru CA - Ciobîcă Marius DanielWtSB M MoRaportul Auditorului Independent

Către Asociații,

SOCIETĂȚII SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Opinia cu rezerve

 • 1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale SOCIETĂȚII SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire administrativa, Birou 2, Sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 37804020, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere încheiat la aceeași data, precum si notele explicative.

 • 2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

 • □ Activ net/Total capitaluri:             126.137.913 lei

 • □ Profitul exercițiului financiar                30.821 lei

 • 3. In opinia noastra, cu excepția posibilelor ajustări rezultate din cele prezentate la punctul 4 din cadrul secțiunii Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018, pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

\ z

 • 4. Noi nu am asistat la inventarierea fizica a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar la data de 31.12.2018, Întrucât am fost numiți auditori ai societății ulterior datei efectuării procedurilor de inventariere. Nu am putut sa ne asiguram prin proceduri alternative de audit asupra existentei mijloacelor fixe si a materialelor de natura obiectelor de inventar respective. Prin urmare nu ne exprimam o opinie asupra existentei mijloaelor fixe si a obiectelor de inventar, prezentate in bilanțul contabil al Societății la data de 31.12.2018.

 • 5.  Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr. 162/2017 („Legea”).

Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESB A), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informații ~ Raportul Administratorilor

 • 6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele „alte informații” cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste „alte informații” si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim acele „alte informații” si, in acest demers, sa apreciem daca acele „alte informații” sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost intocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b)  Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si Înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 7. Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1 802/2014, cu modificările si completările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 8. In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Page 3


 • 9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 10. Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista.

Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

 • 11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

® Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

® înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societarii.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa

cu privire la evenimente sau condiții care ar ute^genera îndoieli A /


IV            W

Page 4


Z </ /

semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia.

Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

• Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

 • 12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele

Societății dc audit

M&E Expert SRL

Sediul social

Labirint 149, Sector 3

București

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numari|ț 617/02.02.2006


Auditor

Tanasescu Maria


înregistrat la Camera Auditorilor

Financiari din Romania cu nr

440/09.2000


14.05.2019CABINET PRIMAR

www.primarie3.r0


romania2019.eu

KwWj RonrQniSț              EvSXXșKl^


TELEFON (tJO4        03 33 - £& FAX (004 021) 3'8 03 04 E-MAIL o ăi îșnm a rim3rie3.ro

Caisa Podești,nr. Sector 3, 031084, Bucoreștî

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

,.^aL:

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017, înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. , având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului șî la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 30.821 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății SD3-Salubrîtate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, ia elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea SD3~Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibruCABINET PRIMAR


financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună ia îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 411166/15.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.E*MAîL guvernantacorporativa@prim3riej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 411166/15,05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, CUI 37804020, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3.

Sediul societății: București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 2.

Prin adresa nr. 1621/15.05.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 410364/CP/15.05.2019), însoțită de anexele sale și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr, 28,29,30 și 31 dinl5.05.2019, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL propune spre aprobare:

O Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;

0Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3);

©Programul de activitate al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRLpentru anul 2019 (anexa 4).

—Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) -are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Situația financiară a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 :

a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total

pasive curente (valori exprimate în lei)

ACTIV

Sold la 01.01.2018

Sold la31.12.2018

Active - total, din care:

18.269.295

131.536.251

Active imobilizate-total, din care:

286.397

64.733.815

Imobilizări necorporale

287

7.862

Imobilizări corporale

236.110

64.675.953

Imobilizări financiare

50.000

50.000

Active circulante-total, din care:

17.982.898

66.802.436

Stocuri

0

5.449,491

Creanțe

5.459.055

25.440.778

Investiții pe termen scurt

0

0

Disponibilități în casă și conturi la bănci

12.523.843

35.912.167

PASIV

Sold la 01.01.2018

Șold la 31.12.2018 <

Capitaluri proprii-total, din care:

12.773.093

126.137.913

Capital social subscris șî vărsat

13.000.000

41.000.000

Capital social subscris și nevărsat

0

85.334.000

Rezerve legale

0

0

Profitul sau pierderea reportată

0

226.908

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

-226.907

30.821

Datorii total, din care:

5.496.423

5.631.330

Datorii pe termen lung

0

0

Datorii pe termen scurt

5.496.423

5.631.330

b) Contul de profit si pierderi (valori exprimate în lei);

Indicator

31.dec.17 31.dec.18

Venituri din exploatare

0

6.619.668

Cheltuieli din exploatare

227.241

6.541.180

Rezultatul din exploatare

*227*24*1

78.488

Venituri financiare

334

0

Cheltuieli financiare

0

2.400

Rezultatul financiar

334

-2.400

Venituri excepționale

0

0

Cheltuieli excepționale

0

0

Rezultatul excepțional

0

o

Venituri TOTALE

334

6.619.668

Cheltuieli TOTALE

227.241

6.543.580

REZULTATUL BRUT

-226.907

76.088

Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite

0

45.267

REZULTATUL NET

-226.907

30.821

<3LAi     PRIMĂRIA^)
fO SECTORULUI < '     ■"'       BUCUREȘTI^ JF

c) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

31 .dec. 17

31.dec.18

1 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT

13.000.000

41.000.0001

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS NEVARSAT

0

85.334.000J

ASOCIAT UNIC Sectorul 3 al Municipiului Bucureș Valoare parte socială (iei)

| Număr total părți sociale

13.000.000

5.000

2.600

126.334.0001

s.oool

25.2671

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 30.821 lei, ce va fi repartizat conform reglementărilor legale.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

 • - obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

 • - verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul independent a fost următoarea: „ în opinia noastră, cu excepția posibilelor ajustări rezultate din cele prezentate la punctul 4 din cadrul secțiunii Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

■’ Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

■■ Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

■■ Art, 28, alin. (1) ” Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în

condițiile legii.

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net.” din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

” Art. 12, pct. 12.1. „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ”

lit d) “hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

lit g) “examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Q — în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară - Sectorul 3 al Municipiului București - trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

In calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvernantă corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvemanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție inițială și pentru post rămas vacant în urma demisiei prin HCLS3 nr. 587/27.11.2017, HCLS3 nr.173/26.04.2018 și HCLS3 nr. 306/19.07.2018.

în prezent componența Consiliului de Administrație este următoarea:

NIȚU MIHAI, președinte

VLÂDĂRĂU MIHAI, membru

DĂNACU VALERICA, membru

ȘANDRUIONUȚ PUIU, membru

POPA GABRIEL, membru

DINU LUIZA FLORENTINA, membru

CIOBÎCĂ MARIUS DANIEL, membru

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL au intrat în vigoare la data de 05.02.2017, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

A. Prezentare generală a societății, cu referire la:___________________________________

 • — înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, scopul înființării, obiectul principal de activitate, capitalul social, datele de identificare, sediu social, componența Consiliului de Administrație, etc;

B Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 24 ședințe ________ce au avut loc, cu referire la:____________________________________________________

 • — programul de activitate al societății pentru anul 2018;

 • — împuternicirea Președintelui CA în vederea negocierii și delegării;

 • — numirea unui nou secretar CA doamna Ionescu Florentina, cu remunerația de 500 lei/per ședință;

~~ rapoartele de activitate ale Consiliului de Administrație;

 • — modificarea Regulamentului Intern al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

— Regulamentului de Organizare si Funcționare al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

— Codul de Etică al societății SD3- Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

 • —  modificarea organigramei societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • —  modificarea Statului de Funcții și Personal;

 • —  acordarea de bonuri de masă salariaților societății începând cu data încheierii contractului cu Sectorul 3;

 • — modificarea grilei de salarizare a personalului;

 • — balanța de verificare la data de 31.12.2017;

 • — bilanțul contabil al exercițiului financiar pentru anul 2017;

 • — bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2018 și rectificările bugetare ce s~au impus;

 • — propunerea de recuperare a pierderii înregistrată în exercițiul financiar 2017;

 • — indicatorii de performanță financiari și nefînanciari(operaționali);

 • — raportul de audit extern pentru anul 2017;

 • — raportul de gestiune pentru activitatea anului 2017;

 • — majorarea capitalului social al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • — închirieri de autoutilitare/autovehicule/autospeciale și utilaje deținute de către societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL specifice desfășurării serviciului de salubritate;

 • — închirierea spațiului necesar desfășurării activităților de birou;

 • — închirierea unor contracte de achiziții de bunuri sau servicii prezentate în detaliu în raport;

_______— etc._____________________________________________________________________________ | C. Hotărârile Consiliultii Local al Sectorului 3 - asociatul unic al societății

In perioada analizată, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat un număr de 32 hotărâri, majoritatea acestora având drept scop suplimentarea utilajelor și echipamentelor necesare în vederea prestării serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 3.

 • D. Activitatea de resurse umane_________________________________________________;

Capitalul uman joacă un rol esențial în desfășurarea activității și evoluția unei societăți.

în perioada de referință a fost încheiat un număr de 1025 contracte individuale de muncă, până la sfârșitul anului rămânând active doar 681, iar numărul de salariați detașați la Direcția Generală de Salubritate Sector 3 sau în alte structuri ale Primăriei Sectorului 3 persoane ca urmare a solicitărilor acestora a fost de 675 persoane.

.................E. INyESTIȚHgBTTOT^^                       ............. ag/B Total investiții realizate: 59.207.439,17 lei Total investiții în curs : 5.976.873,69 lei

 • F. Activitatea juridică__________________________________________________

Casa de avocatura “Moldoveanu Remus Alexandru “ a fost cea care a asigurat activitatea

juridică a societății pe bază de contract încheiat cu SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

 • G. Prezentare sintetică a situației financiare aferente anului 2018 ■ explicații;_______

Datele menționate la acest capitol au fost anterior prezentate în raportul de specialitate,

în tabelele secțiunii aferente bilanțului anual și contului de profit și pierderi. în raportul membrilor CA este prezentată și lista tuturor contractelor de achiziții bunuri și servicii demarate în perioada de referință

 • H. Indicatori cheie de performanță;_____________________________________________

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și

aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 182/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018, conform anexei la raport:          ________________

CATEGORIE      DENUMIRE INDICATOR                  Propus Realizat

M

<

X

Flux de numerar

Procent ai facturilor restante

30%

7%

investiții

Cuta parte din profil

25%

25%

Profitabilitate

Marjă profit net

0.23%

0.39%

Venituri

Utilizarea activelor

0.55%

0.56%

â « w as < X Z IU X

Politici sociale guvernamentale

Egalitatea de gen

20%

32%

Productivitate a activele

Capacitatea de utilizare a dotărilor

90%

97%

Satisfacția clientilor

Recomandare a clienților

85%

N/A

Guvernanta corporativă

Chestionar privind implementarea legislației in vigoare privind guvernanta corporativă a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă

100%

100%

 • I. CONCLUZII ___________________________

Concluzia formulată este următoarea : “ în baza celor prezentate mai sus, rezultă că membrii Consiliului de Administrație și Președintele C. A., domnul Mihai Nițu, și-au îndeplinit obligațiile stabilite în contractele de mandat pentru realizarea obiectului de activitate al societății SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății,

In cadrul societății SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL s-au respectat

SECTOF

BUC

disciplina financiară, legea contabilității și s-au achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum si obligațiile contractuale pe care le-a avut cu partenerii comerciali pe parcursul anului 2018.”

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

•• Art. 12, pct. 12.1., lit h) "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:"“aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

■■ Art. 13, pct. 13.6, alin. (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:” “Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor."

din Actul Constitutiv al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017 , cu modificările și completările ulterioare.

•« Art. 55, alin (1) “ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. "

« Art. 56 “Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. "

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

@— Programul de activitate al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, luându-se în considerare, asigurarea unui trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, reprezentând un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

 • A. INTRODUCERE

 • B. Prezentarea generală a societății (date de identificare a societății, obiect principal de activitate, capital social, etc.);

 • C. Priorități în administrarea societății în perioada 01.01.2019 -31.12.2019

 • D. Obiective generale;

 • E. Asigurarea transparenței;

 • F. Investiții.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

Compartiment Guvernantă Corporativă

întocmit,

Cornelia Pivnicei

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

n SMBMW C.U.I.: RO 37804020                Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

1 * i J         /~X . C                .....•!.... T M * j _ j.        ______________zCTv ___ . ’ I _ .

S3 email: salubritate.s3uZvahoo.com email: saIubritates3.runos(2?gmaiLcom

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr 4M64

SD3 SALUBRITATE SI

DESZĂPEZIRE Ș3 S.R.L. INTRARE NR.................

ZIU A Jtr..LUNA.^.!^ÂNUL^fZ'

9

Către

| Dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

i Sediul

| Calea Dudești,

nr. 191, Sector 3, București

Referitor ! Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local Sector 3 privind aprobarea

I bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului | de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL pentru

i

| anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru | exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru îanul 2019

Stimate Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE 83 SRL, persoană juridică română, cu ..diul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr, 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată fa Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020. cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu. în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru unul 2019.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor, art. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCLS3 nr. 59/16.02.2018 de către societatea M&E Expert SRL. membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu număr de autorizație 617.

Conform Actului constitutiv al societății, Asociatul Unic are următoarele atribuții principale: art. 12 pct. 12,1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • -   art. 12 pct. 12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

 • -   Art. 12. pct. 12.1, lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările'), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

 • 1.      Raportul de audit al exercițiului financiar 2018

 • 2.     Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018

 • 3.      Bilanțul contabil al exercițiului financiar 2018

 • 4.      Contul de profit si pierdere al exercițiului financiar 2018

 • 5.     Date informative

o’      Situația activelor al exercițiului financiar 2018

 • 7.     Balanța de verificare la data de 31.12.2018

 • 8.     Declarație in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității L 82/1991

9 Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2018

 • 11.    Proiect Program de Activitate al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

 • 12.    Principii, politici si note contabile. Note explicative.

Pentru aceste considerente solicităm adoptarea unei hotarari de consiliu avand ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL pentru anul 2018. a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Cu deosebită considerație,

Mihai Nițu

Președinte al Consiliului de Administrație

SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 28/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.RL.cu sediul în Calea Vîtan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, aprobarea situațiilor fmanciar-contabile, a raportului de audit aferent activitatii societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. la data de 31.12.2018.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 29/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor                                                    .

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, aprobarea raportului C.A. al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L., cu privire la activitatile desfășurate pe parcursul anului 2018.

Președinte C.A.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 30/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 31/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vîtan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, aprobarea programului de activitate pe anul 2019 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Președinte C.A.

5

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

privind exercițiu! financiar încheiat ia 31 decembrie 2018

Prezentul raport a fost întocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/199 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare , ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporatiiva a întreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicata, cu midificarile si completările ulterioare.

1. PRELIMINARII

Administrarea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL București în exercițiul financiar 2018 a fost asigurată de un Consiliu de Adminstrație cu membrii numiți prin HCLS3 nr. 587/27.11.2017 și HCLS3 nr. 173/26.04.2018, privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, astfel:

o Mihai NITU - Președinte CA

o Mihai VLADARAU - Membru CA

o Valerica DANACU - Membru CA

c Gabriel POPA - Membru CA

o lonut - Puiu SANDRU - Membru CA

o Marius Daniel CIOBICA - Membru CA

o Luiza DINU - Membru CA

Prezentul Raport constituie o reflectare a principalelor elemente prezentate prin bilanț, cu indicarea modului de determinare a valorilor nete contabile precum și prin contul de profit și pierdere.

1. PREZENTARE GENERALA

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, înființată prin HCLS3 nr.240/12.06.2017, în baza

Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, are ca obiect de activitate prestarea de servicii de salubritate pe raza sectorului 3. Municipiul București.

 • 2. ELEMENTE DE BILANȚ

Lucrările de închidere a exercițiului financiar, necesare pentru elaborarea documentelor de sinteză au parcurs următoarele etape:

 • a)  Stabilirea balanței conturilor înainte de inventariere; în prealabil au fost verificate documentele justificative pentru toate operațiile cu impact în situațiile financiare derulate până la finele perioadei de raportare;

 • b) Inventarierea generală a patrimoniului, în conformitate cu normele specifice aprobate prin OMFP nr.2861/2009: la nivelul societății, pe baza Dispoziției conducătorului unității, de către comisia de inventariere;

 • c)  Contabilitatea operațiilor de regularizare privind

diferențele de inventar;

amortizările;

delimitarea în timp a veniturilor și cheltuielilor;

 • d) stabilirea balanței conturilor după inventariere;

 • e)  determinarea rezultatului exercițiului;

 • f)  redactarea documentelor de sinteză:

bilanț;

cont de profit și pierdere;

situația modificărilor capitalului propriu;

situația fluxurilor de trezorerie;

Potrivit raportării anuale încheiate la data de 31.12.2018, atașate, situația financiară a societății se prezintă astfel:

 • (1) Capitalul subscris și vărsat a fost de 126.137.913 lei;

 • (2) Capitalurile totale se ridică la suma de 126.334.000 lei;

 • (3) Rezultatul brut este de 30.821 lei.

Obligațiile fiscale au fost achitate în cuantumul calculat și la termenele stabilite de lege.

în anul 2018 la nivelul societății au fost achiziționate bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare de 59.444.877,64 lei.

Imobilizările financiare, respectiv acțiuni, sunt în sumă de 250.576,39 lei conform actului constitutiv.

Apreciem ca fiind o societate nou înființată situațiile fuinancîare prezentate sunt în concordanța cu realitatea, urmând ca începând cu anul 2018, activitatea societății să se dezvolte, în sensul realizării de venituri din activitățile pentru care a fost înființată.

 • 3. CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

Sintetic, rezultatul exercițiului 2018 este prezentat în continuare (lei):

1

Venituri TOTALE

6.619.667,97 lei

2

Cheltuieli TOTALE

6.588.846,97 lei

3

Rezultatul TOTAL

30.821 lei

Activitatea operațională a generat în 2018 un profit de 30.821 lei.

 • 4. PERSPECTIVA SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL- PRINCIPALELE RISCURI Șl INCERTITUDINI

în mod rezonabil și în absența unor indicii contrare, se poate aprecia că toate cheltuielile efectuate până în prezent de societate sunt direct atribuibile realizării logisticii privind activitatea viitoare, respectiv după preluarea prin delegare a activitatatii de salubrizare, in prima faza a salubrității stradale si apoi a salubrității pe zona de gunoi menajer.

 • 5. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In contextul datelor prezentate in prezentul raport, Consiliul de Administrație al SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL propune Adunării Generale a Acționarilor probarea si descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.

Președinte Consiliu de Administrație


www.primane3.r0


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAÎ L guverna n iacorporativa@primarte3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 57, Sector 3,032158, București

romania2019.eu

Președinția Românie! la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 411167 /15.05.2019

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profiCși'pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1621/15.05.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 410364/CP/15.05.2019 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment Guvernantă Corporativă


1

Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culh|i agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2

în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice ți țfersoarteie juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)1 nu se vor inscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contllui 472.

3

Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupfe societăților, care sunt negociabile și tranzacționare, potrivit legii.

4

Titluri de valoare care conferă drepturi de psoprietate asuph societăților, care nu sunt tranzacționare,

5

Se va completa de către operatorii economici cărora le suns incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. |

6

La secțiunea 'XII Capital social vărsat' ia rd. 141 -151 în coi. 1 și col. 4 entitățile vorînscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului

social vărsat înscris lard 140.                                  |

7

La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Le$ii nr, 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și

completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificata Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.                                        F

8

Conturi de repartizat după natura conturilor respective. |

9

La rd.193 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al con tului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii',

analitic ‘Colaboratori persoane fizice'.                         |