Hotărârea nr. 27/2019

HCLS3 nr.27 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Ștefan Constantin nr. 17, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ciles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.38994/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35642/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 13.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Ștefan Constantin nr. 17, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 27

DIN 31.01.2019


CABINET PRIMAR


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


TEI F FON        i) po .*>- FAX '>4 O2i) vF r. ș E-MAIL <          j. . prin : uî.m

Cal Dudc-ști rr. v t, *ctor 5, cjk S4, BurufeștL www.primarie3.r0


ROMANIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Ștefan Constantin nr. 17, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Ștefan Constantin nr. 17 Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 13.12.2018 și fișa de evaluare din 13.12.2018 și concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul situat la adresa Str. Ștefan Constantin nr. 17, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale st t prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene o79 2016 in copul îndeplinirii atribuțiilor le ale. Datele pat fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal just .leat Vă p -teți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de j 3. DEC. 2018 la adresa:

_______..SYTt             &>ă                              , ?i a constatat următoarele:
Fișă de evaluare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului


Evaluarea aspectului general al terenului:

Adresă                     (27/Ufptf-X/P^//Z, /A"

®ata-----—---

. 1. împrejmuire*

Punctaj

Puncțafacordat

i □ Degradări medii

5-15

. . ______________....

! □ Degradări majore

16-25

____

□ Lipsă

26-40

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.

•J 2„ întreținere

Punctaj

Punctaj acordat

□întreținut

0

□Neîntreținut

30

3. Insalubra

Punctaj

Punctai] acordat

□Fără deșeuri

0

□Cu deșeuri

30

iZL

; Observații

i

i----

L                                                                 ____ ___________

; Punctajul de referință este de 100 de puncte.___

Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.__________________________________________

Categoria de impozitare a terenului:

Caicului punetajului în sarma evaluării:____

Punctajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzătoare.


 • □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%

 • □ Categoria 4, Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% și 40%

 • □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60%

 • □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si

[80%__________

: □ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 83% și

100%

PUNCTAJ

TOT AI.

T %PUNCTAJ PROCENTUAL ZZT5TZZ


Întocmit,

)’•

O Ă - r

Ne


ro> ?

d 'CATEGORIA DE

IMPOZITARE
DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul ceni-al St' Stema Vmeo nr. 32sector 3. 030205 București www.diti3.r0 telefon (004 021.; 327 51 45 fax (004 027 '1 32751 46 e-mail


Punct de lucru : Str. Soarta Vineri rr.32, Sector 3. 030205 București telefon (004 021} 327 51 45 ; fax (Q04 021) 327 51 46


?elat @d>tl3.roCătre:


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului O

3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


,<2.3..........de pe (

IUIreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordin» de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de data de ...............

studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din 2^-.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la


punctul........ zx........ . de pe ordinea de zi / suplimentarea ordm ii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FO ST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADBÎANA

MEMBRI.


HONTARU VALERICA
RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

.. de pe ordinea de zi /


Suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința, din data de 2^../..^?./;....^?./^ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul        .....de pe ordinea de zi /.-suplimentarea-ordinii de

zra-ședmtehcjrdmare, și consideră că acesta A FOST ANU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA

-A/7 CZ
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..^2................de pe ordinea de zi /

zi a ședinței ordinare din data de                      .....suplimentare


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ...^.^.Z?/..Sc2/^..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...ZS..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinri de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NJjLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...................................


MEMBRI.

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN


GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL