Hotărârea nr. 269/2019

HCLS3 nr.269 din 16.05.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 411158/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 410426/15.05.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

Nota de fundamentare nr. 1498/25.03.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL; Adresa nr. 410470 /15.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

HCGMB nr. 320/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate activități de întreținere peisagistică;

Art. 12, pct. 12.1, lit. h), art. 13, pct. 13.6, alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2019, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 269

DIN 16.05.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.lS4-lS8 CUI 38188050


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019


ANEXA Nr.1.1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizați Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent <N)

%

Estimări an N + 1

Estimări anN*2

%

%

0

1

6 = 5/4

9 = 7/5

10 = 8/7

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

3,920.52

22,012.00

561.46

24,012.60

26,013.23

1.09

1.08

i

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3,917.22

22,000.00

561.62

24,000.00

26,000.00

1.09

1.08

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

3.30

12.00

363.64

12.60

13.23

1.05

1.05

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd, 20 + rd. 21)

7

3,652.14

19.974.97

546.94

20,973.72

22,022.40

1.05

1.05

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3,650.08

19,948.97

546.54

19,692.02

19,943.27

0.99

1.01

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

2,616.52

17,068.00

652.32

16,667.00

16,767.00

0.98

1.01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

0.26

2.50

961.54

2.63

2.76

1.05

1.05

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1,005.18

2,678.47

266.47

2,812.39

2,953.01

1.05

1.05

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

595.33

2,160.00

362.82

2,268.00

2,381.40

1.05

1.05

C1

ch. cu salariile

13

595.33

2,160.00

362.82

2,268.00

2,381.40

1.05

1.05

C2

bonusuri

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și com

17

384.22

459.53

119.60

482.51

506.63

1.05

1.05

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

25.63

58.94

229.96

61.89

64.98

1.05

1.05

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

28.12

200.00

711.24

210.00

220.50

1.05

1.05

2

Cheltuieli financiare

20

0.00

6.00

0.00

6.30

6.62

1.05

1.05

3

Cheltuieli extraordinare

21

2.06

2000

970.87

21.00

22.05

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

266.38

2,037.03

759.01

2,138.88

2,245.83

1.05

1.05

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

28.12

325 92

1,159.05

342.22

359.33

1.05

1.05

V

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

240.26

1,711.11

712.19

1,796.66

1,886.49

1.05

1.05

1

Rezerve legale

25

13.42

342.22

2,550.08

359.33

377.30

1.05

1.05

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Iepe

26

0.00

0.00

0.00

0.00

O.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

81.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26,27,28,29

30

145.56

1,368.88

940.43

1,437.33

1,509.19

1.05

1.05

7

Participarea salariatitorla profit în limita a 10% din profitul neț dar nu mai mult de nivelul unui salariu d

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenit!

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constiti

35

145.56

1,368.88

940.43

1,437.33

1,509.19

1.05

1.05

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

O.OC

0.00

O.OC

O.OC

0.00

I.__0.00

a}

cheltuieli materiale

3E

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

0.00

o.oc

CT70&

b)

cheltuieli cu salariile

3S

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

o.oc

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

000

o.oo

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0.00

16,368.88

0.00

16,437.33

17,509.19

1.00

1.07

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

lalocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0.00

16,368.88

0.00

16,437.33

17,509.19

1.00

1.07

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

26.00

60.00

230.77

63.00

65.00

1.05

1.03

2

Nr. mediu de salariați total

49

19.00

55.00

289.47

58.00

60.00

1.05

1.03

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2,611.10

3,272.73

125.34

3,436.36

3,608.18

1.05

1.05

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, reca

51

2,611.10

3,272.73

125.34

3,436.36

3,608.18

1.05

1.05

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

206.17

400.00

194.02

420.00

441.00

1.05

1.05

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

55

931.54

907.46

97.41

873.45

846.58

0.96

0.97

8

Plăți restante

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL

Sedlul/Adresa București, Sectar 3, Calea Vltan, Nr.154-158

CUI 38188050

ANEXA Nr .1.2  âa -ucis 3 <uX .HQQ !><q. 05. ăol 9

Detalierea indicatorilor econom ico-finandari prevăzuțlfn bugetul da venitul țl cheltuieli șl repartizarea pe trimestre a acestora


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat anN-2

Prevederi an precedent (N-D

Propuneri in curent (N)

K

X

Aprobat

Preliminat /

Realizat

Triml

Trirall

Trlm III

Trlm IV

An

7 = 6/5

8 = 5/31

conform HG / Ordin comun

conform Hotărârii CA

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6C

6d

6

7

8

L

VENITURI TOTALE (ni. 2 +ni. 22+ nd. 23)

1

0.02

7,815.72

7,815.72

3,92052

178.00

2,703.00

5,803.00

13,328.00

22/712.00

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. S+rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

0.00

7,779.22

7,779.22

3,917.22

175.00

2,700.00

5,800.00

13,325.00

22,000.00

îL

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 * rd. 7), din care:

3

0.00

6,494.22

6.494.22

3,452.77

125.00

2,600.00

5,600.00

13,125.00

21,450.00

al)

dîn vânzarea produselor

4

0.00

2,085.52

2,08532

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sa

din servicii prestate

5

0.00

4,384.56

4,364.56

3,396.91

110.00

500.00

1300.00

2,400.00

4510.00

»3|

din redevențe ți chirii

6

0.00

0.00

0.00

55.86

15.00

100.00

100.00

100.00

315.00

a4)

alte venituri

7

0.00

24.14

24.14

0.00

0.00

2,000.00

4,000.00

10,625.00

15,62550

•9

dfn vânzarea mărfurilor

8

0.00

1,250.00

1,250,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

eL

dîn subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din

care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

d

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04»

SL

din producția de imobilizări

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04»

rL

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

0.00

0.00

464.45

50.00

100.00

200.00

200.00

55000

2

alte venituri din exploatare [rd, ÎS + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0.00

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl)

din amenzi și penalități

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

din vânzarea activelor și alte-operațll de capital (rd. 18 + rd. 19), dfri

care:

16

o.oo

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active corporale

17

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

f3)

din subvenții pentru Investiții

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

«)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

!        0.00

«

alte venituri

21

0.00

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0.02

36.50

36.50

330

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00

din imobilizări financiare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04»

■>)

din Investiții financiare

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04»

din diferențe de curs

25

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

04»

din dobânzi

26

0.00

22.50

22.50

330

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00

21.

alte venituri financiare

27

0.02

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Venituri extraordinare

2B

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0/70

0.00

0.00

11

CHELTUIEU TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

81.30

7,634.23

7534.23

3,652.14

890.30

2,739.60

5,61250

10,73257

19,974.97

1

Cheltuieli do exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

81.30

7,630.23

7,630.23

3,652.14

888410

2,728.10

5,611.00

10,721.07

19,948.97

A.

Cheltuieli cu bunuri jl servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

17.05

4,17634

4,17634

2,623.85

40230

2/744 30

4,813.00

9  12.60

17,068.00

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

0.21

3,399.99

3399.99

1,557.15

24.00

1,195/70

1,410.00

1,570.00

4499.00

•L

cheltuieli cu materiile prime

33

0,00

1,39035

1,39035

1,493.76

L00

i,ooo.oc

1,000.00

1,000.00

3/7O1.OC

iL

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

o.oc

810.0C

81 O.OC

22.51

13.00

135.00

190.00

250.00

533.1

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

O.OC

40.0C

40.0C

2.77

LOC

30.00

40.00

50.0C

121.CC

\

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

O.OC

250.OC

250.0C

19.74

12,OC

105.bc

1SO.OC

200.bc

467.00

C|

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

37

0.2]

98. IC

98.lt

37.36

5.0C

50/70

200.00

300.0C

555/M

l

dl

cheltuieli privind energiaji apa

38

o.oc

140.0C

140.0C

3.52

5.0C

10.0C

20.0c

20.0C

55.00

I

>)

;heltute!i privind mărfurile

39

0.00

961.54

961-54

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^ÂAi

*2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

2.03

57.03

57.03

105.91

120.00

155.00

182.00

232.00

689.00

Yv

■J

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0,00

16.00

16.00

0.20

O.OO

15.00

50.00

100.00

165.00

f:

/

53

w

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

2.03

2.25

2.25

94.86

120.00

130.00

130.00

130.00

510.00

i £

T

bl)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

2.03

2.25

2.25

94.86

120,00

130.00

130.00

130.00

510.00

f

b2)

către operatori cu capital privat

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

[ ±

c)

prime de asigurare

45

0.00

38.78

38.78

10.85

0.00

10.00

2.00

2.00

14.00

WîĂI

A3

Cheltuielr cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 * rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

14.81

719.32

71932

960.79

25830

694.60

3,226.00

8,000.60

12,180.00

\r

K

îL

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

20.00

20.00

54030

h'-

U L

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care;

48

0.08

18.81

18.81

259.02

5.00

10.00

10.00

10.00

35.00

bl)                  | cheltuieli privind consultanta Juridică

49

0.08

18.81

18.81

12.00

5.00

10.00

10.00

10.00

35.00

c)

cheltuieli de protocol

reclami șl publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0.00

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

el)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0.00

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă ji publicitate, din care:

53

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

030

- tichete cadou ptr. campanii de marketing studiul pieței, promovarea ne Diete existente sau not notrîvit Leaii nr. 193/2006. cumodificărlte

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0-00

0.00

o.oo

0.00.

0.00

- ch. de promovare a produselor

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

Ch. cu sponsorizarea,

potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl)

ch. de sponsorizare In domeniul medical șl sănătate

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, social șl sport, din care:

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2L

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0.00

34.18

34.18

40.07

10.00

15,00

20.00

25.00

70.00

a

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0.00

0.00

0.00

2.85

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

- cheltuieli cu diurna

rd. 65 + rd. 66), dîn care:

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-interna

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

-externa

66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sL

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

0.00

12.06

12.06

L70

0.00

4.00

4.00

4.00

12.00

h>

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

68

0.21

8.21

8.21

230

1.00

2.00

5.00

5.00

13.00

n

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0.00

4L18

41.18

21.88

2.80

13.60

17.00

12.00

45.40

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0.00

3.23

3.23

2.04

0.00

2.00

2.00

2.00

6.00

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0.00

29.95

29.95

0.80

0.80

1.60

5.00

5.00

12.40

14)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale șî necorporale, din care;

73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

0.00

0.00

0.0C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16)

cheltuieli privind recrutarea șî plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0.00

o.oc

0.00

0.0C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șî alte anunțuri

77

0.00

8.0C

8.00

19.04

2.00

10.00

10.00

5.00

27.0C

i)

alte cheltuieli

78

14.52

600.0C

600.00

632.9"

240.00

150.00

3,150.00

7,924.60

11,464.6C

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămlnta asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. B3 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

0.00

1383!

13839

031

1.00

0.5C

roc

O.OC

25C

•1

ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

O.0C

O.OC

0.0C

O.tt

o.oc

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0.0C

O.CK

o.oc

0.01

o.a

ch. cu taxa de licență |

82

O.OC

25.2-

25.2-

o.o<

o.oc

0.0C

0.0C

0.0C

o.oc

dl

ch. cu taxa de autorizare

83

o.oc

60.01

60.0C

o.«

O.OC

0.0C

0.0C

0.0C

O.OC

___

®)

ch. cu taxa de mediu |

84

O.OC

25.01

25.0C

O.CX

3        O.OC

0.0(

o.oc

O.OC

0.01

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

o.oc

28.1.

28.1!

0.2

5       LOC

0.5 C

1.0C

0.0C

2.51

1

C. CI t u toii eu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 ♦ rd. 1131, din caro:

86

64.1!

3,282.3

3,2823!

1,005.1

5      449.0(

633.01

742.o<

854.4

2,678.4


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂco

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 •+■ rd. 92)

87

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

a) salarii de bază

89

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

02

Bonusurl (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fîscal(*r cu modificările și completările ulterioare, din care;

93

tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salarlaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii ți comitete

103

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat șl a altor organe de conducere și control, comisii șf comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

a) pentru directori/dîrectorat

105

-componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrațle/consiliul de supraveghere, din care:

108

- componenta fixa

109

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA șl cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

D.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 11B+rd, 119 * rd. 120 +■ rd. 121 + rd. 122), din cere:

114

•)

cheltuieli cu majorări șl penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

- către bugetul general consolidat

116

- către alțl creditori

117

b)

cheltuieli privind activele Imobilizate

118

e)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporale

121

f)

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profita salarlaților

124

fl. 2)

- provizioane In legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1]

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

- din participarea salarlaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

13C

2

Cheltuieli financiara (ni. 132 + rd. 135 + rd. 138), din ar»:

131

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

.□L

al)

laferente creditelor pentru investiții

133

26.37

2,543.69

2,543.69

59S.33

324.00

502.00

611.00

723.00

2,160.00

26.37

2,543.69

2,543.69

59S.33

324.00

502.00

611.00

723.00

2,160.00

2637

2,543.69

2,S43.69

595.33

324.00

502.00

611.00

723.00

2,160OO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

D.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

>

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/*

r' v

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

!?

OJM

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

t

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wgz1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

o.oo

25.89

116.23

116.23

384.22

115.00

115.00

115.00

11453

459.53

Ui

0.00

116.23

116.23

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

o.oo

116.23

116.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OjOO

25.89

o.oo

0.00

384.22

115.00

115.00

11S.00

114.53

45953

25.89

0.00

0.00

25.89

115.00

115.00

115.00

114.53

459.53

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ăool

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

11.89

622.43

622.43

25.63

10.00

16.00

16.00

16.94

58.94

0.10

3335

33.15

22.85

36.00

50.00

50.00

64.00

200.00

o.oo

5.00

5.00

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

2.06

0.00

0,00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

î        0.00

0.00

0.00

o.oo

o.oo

0.00

6.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

28.15

28.15

20.79

36.00

50.00

50.00

64.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oc

0.00

0.00

o.oa

0.00

0.00

0,00

o.oo

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

o.oc

o.oc

0.00

o.oc

0.00

o.oc

o.oc

0.00

□.DC

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

0.0C

O.OC

0.0C

o.oa

0.0C

0.0C

o.oc

0.0C

0.0C

O.OC

0.0C

o.oc

o.oc

0.0(

O.OC

o.oc

O.QC

0.0C

o.oc

0.0C

0.0C

0.0C

O.OC

o.oc

o.oc

0.0C

0.0C

0.0C

o.oc

o.oc

o.oc

o.oc

«.«

4.0C

o.oc

15(

151

15C

15C

6.0<

o.a

0.0C

O.OC

0.0C

O.CX

O.OC

)         0.0C

0.0C

0.M

0.0(

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

o.oc

o.oc

0.0C

0.01

>

77^3 2]                  | aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D.00

obo

0.00

0.00

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bl)

aferente creditelor pentru Investiții

136

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

alte cheltuieli financiare

138

0.00

2.00

2.00

0.00

1.50

1.50

1.50

1.50

6.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

OJX>

10.00

20.00

III

REZULTATUL BRUT (proflt/p»nlere) (rd. 1-rd. 29)

140

-81.28

181.49

181.49

26838

-712.30

-36.60

19030

2,593.43

2,037.03

venituri neimpozabile

141

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00

29.00

29.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0.00

0.00

0.00

28.12

0.00

0.00

30.48

295.44

325.92

V

DATE DE FUNDAMENTARE

144

oxn

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

145

0.00

0.00

0.00

0.00

175.00

2,700.00

5,800.00

13,325.00

22,000.00

•)

* venituri din subvenții și transferuri

146

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0J»

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf, Legii anuale a b

147

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

2

CheltuEelide natură salarială (rd. 87), din care: **)

148

2637

2543.69

2,543.69

595.33

324.00

502.00

611.00

723.00

2,160.00

salarii de bază

149

26.37

2^43.69

2,543.69

595.33

324.00

502.00

611.00

723.00

2,160.00

y.

sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

ISO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

q

alte bonificații (conform CCM)1

151

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

152

2637

2,543.69

2,543.69

59533

324.00

502.00

611.00

723.00

2,160.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

153

7.00

171.00

171.00

26.00

26.00

200.00

200.00

80.00

80.00

5

Nr. mediu de salariațî|

154

L00

171.00

171.00

19.00

26.00

200.00

200.00

80.00

0.00

6

•)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salar

155

0.00

1,239.62

1,239.62

2,611.10

X

X

X

0.00

0.00

b*

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salar

156

0.00

1,239.62

1,239.62

2,611.10

X

X

X

0.00

0.00

7

•)

Productivitatea mundi în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.

157

0.00

45.49

45.49

206.17

X

X

X

0.00

0.00

ÎL

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Le^l anuale a

158

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

‘1

Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnite/perso

159

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

cl)

Elemente de calcul al

productivității muncii în unități fizice, din care

160

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

161

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

- preț mediu (p)

162

0,00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

- valoare - QPF x p

163

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

0.00

0.00

- pondere In venituri totale de exploatare ■ rd. 159/rd. 2

164

0.00

o.oo

0.00

0.00

X

K

X

0.00

0.00

B

Plăți restante

165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

166

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital Integral/majorltar de stat

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| 0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

169

0.00

0.00

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-de la bugetul local

17C

0.00

0.00

O.0C

0.00

0.00

0.0C

0,00

0.00

0.00

-de la alte entități

171

0.00

0.00

O.OC

o.oc

0.00

o.oc

o.oo

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

172

O.OC

0.00

o.oo |         o.oc

o.oc

o.oc

O.OC

0.0c

o.oc
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158 CUI 38188050

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 1.3

-mii lei- J^Ql, «CCS 3 Ml          J <2>

Nr. cri.

Indicatori

Prevederi an N-2

%

Prevederi an precedent (N-1)

%

Aprobat

Realizat

4 = 3/2

Aprobat

Realizat

7 = 6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

0.00

0.02

0.00%

7,815.72

3,920.52

59.40%

1

Venituri din exploatare*)

0.00

0.00

0.00%

7,779.22

3,917.22

50.35%

2

Venituri financiare

0.00

0.02

0.00%

36.50

3.30

9.04%

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL Sediul/Adre» București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158 CUI 38188050


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareANEXA

Nr.14

INDICATORI

Data finalizării Investițel

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N + 1

an N + 2

0

î 2

3

4

5

7               8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

16,365.81

3      16,437.3

3       17,509.19

Surse proprii, din care:

a) - Capital social

52,000.0!

3      6,000.0!

15,000.01

15,000,0!

16,000.00

b) - profit

1,368.8/

1,437.3!

1,509.19

AlocaW de la buget

Credite bancare, din care:

aj - interne

b) - externe

Alte sune, din care:

- Capital social

- Fonduri europene

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

31.12.2Q1S

16,368.88

16.437.3C

17,509.19

1

Investiții in cure, din cate:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

o) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate tn concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiecți^

(denumire obiectiv)

:) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

j) pentru bunurile luate tn concesiune, închiriate sau tn ocațe de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau trivat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

I

3(

nvestiți efectuate la Imobilizările corporale existente modernizări), din care:

e

) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului conomic:

-

(denumire obiectiv)

I

(denumire obiectiv)

b

i s

) pentru bunurile de natura domeniului public al statului au al unități administrativ teritoriale:

-

(denumire obiectiv)

I

(denumire obiectiv)

c

&

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului au al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)


- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 154-158 CUI 38188050


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante


..                                         Termen Ăn


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-1)

An curent

(N)

An N+1

An N+2

Preliminat /Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut <+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.l

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute ia pct. I

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza2...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. IICONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Președinte CA, Simona Andreea


CABINET PRIMAR


‘ www.primarte3TELEFON (004 o? 1) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar®primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 03W84, București

romania2019.eu

SECTOR 3


Fteșocfrșo Rmnân H ’ a Co:w .«K Ureuni. Euopen»

CABINET PRIMAR

*•/-<££££..... ,

Data.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin directori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală — asociat unic sau majoritar. Prin urmare, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

în vederea elaborării si susținerii proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual

Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021.


CABINET PRIMAR

Astfel, estimările propuse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL sunt următoarele:

 • > Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 22.012,00 mii lei, din care:

 • — Venituri din exploatare - 22.000,00 mii lei

 • — Venituri financiare -    12,00 mii lei

 • > Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 19.974,97 mii lei, din care:

Cheltuieli din exploatare -19.948,97 mii lei

Cheltuieli financiare -     6,00 mii lei

Cheltuieli extraordinare -    20,00 mii lei

Ținând cont de cele prezentate și luând în considerare adresa nr. 1836/15.05.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr. 410426/15.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

ROBERT SO
E-MAiLguvemntacorporativa@p1rimarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr. 410426/15.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2019

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de dna. Bălașa Simona Andreea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120”.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Prin adresa nr. 1836/15.05.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 409979/15.05.2019, însoțită de nota de fundamentare nr. 1498/25.03.2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24/29.03.2019, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2019, astfel:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1, principalii indicatori

cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 fiind:

INDICATOR

RenHzat/PreEmburt ■n precedent

Propuneri buget ne 2019

%

Venituri TOTALE dfci EXPLOATARE

3917,22

22.000/N)

561,62

ChettuMi TOTALE de EXPLOATARE

SASOyOB

19948^7

546^4

Venituri TOTALE FINANCIARE

3,30

12,00

363,84

Chettuie* TOTALE FINANCIARE

6^0

Venituri TOTALE EXTRAORDINARE

<MM>

0,00

CtieMuM TOTALE EXTRAORDINARE

2^06

20,00

VENITURI TOTALE

3920,52

22.012,00

561,46

CHELUIELI TOTALE

3.652,14

19.974,97

546,94

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

268^8

2.037,03

759,01

IMPOZIT pe PROFIT

28,12

325,92

1.159,03

Profitul oontaM r*me* dup* deducerea impozitului pe profit

240^6

1.711,11

712,19

 • 2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • 3. Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • 4. Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

în conformitate cu prevederile:

■■ Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:” „regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)...

■■ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. ”

■■ Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară:

■■ Art.12, pct. 12.1. lit. h): "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

■■ Art.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:” “supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor."

din Actul Constitutiv al Societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările si completările ulterioare.


La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

 • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritara;

 • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • -  Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Bugetul general al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2019 respectă structura și formatul impuse de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Conform notei de fundamentare, la elaborarea acestuia s-au luat în considerare următoarele aspecte de importanță majoră în respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico - financiare ale întreprinderilor publice:

 • -  criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante;

 • -  reducerea pierderilor;

 • -   creșterea cifrei de afaceri și a profitului;

 • -   creșterea productivității muncii;

 • -  derularea programelor de achiziții de bunuri și servicii, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

 • -  derularea programelor de investiții și dotări

în strânsă corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și dezbatere prezentul proiect de hotărâre în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.


Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit, Cornelia Pivniceru

SECTOR 3

Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

CABINET PRIMARȘi

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Data./SÎ..^.

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea:

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.;


Sediul:     Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

SOLICITARE

de adoptare a unei hotarari de Consiliul Local avand ca obiect aprobarea:

- Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.;

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 infiintarea societarii comerciale Investiții Spatii Verzi S3 SRL.

Societatea a fost înființata si funcționează in temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitata, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv consta in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Conform programului de activitate aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L. desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primăria Sectorului 3 si are ca atribuite următoarele obiective de investiții:

 • 1. Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București;

2. Lucrări de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere Cresa Trapezului:

 • -  Investiția consta in etajarea clădirii, consolidare, lucrări de modernizare si creșterea eficientei energetice.

3. înființare statie de sortare deșeuri nepericuloase, reciclabile:

 • -  Activitate de management al deșeurilor cu respectarea normelor privind sanatatea populației si a mediului inconjurator.

4. Prestare servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradala, online, publicare advertoriale in presa tipărită si studii de impact.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual.

Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societatife comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile admintstrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2019 al societarii INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri șt cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.012 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare                                 22.000,00 mii

 • B. Venituri financiare                                           12,00 mii

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută                             21.450,00 mii

 • 2.  Venituri din vânzarea mărfurilor                                  0,00 mii

 • 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție         550,00 mii

 • 4. Alte venituri din exploatare                                       0,00 mii

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte domenii de activități secundare .

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • I. Venituri financiare din dobânzi                                      12,00 mii lei.

 • II.       Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 19,974.97 mii lei.

  Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

  A. Cheltuieli din exploatare

  19.948,97 mii lei

  B. Cheltuieli financiare

  6,00 mii lei

  C. Cheltuieli extraordinare

  20,00 mii lei

Al. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 17.068,00 mii lei:

 • 1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.199,00 mii lei,din care

 • -  Cheltuieli cu materii prime in suma de 3.001,00 mii lei

 • -  cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 588,00 mii lei ,din care cheltuieli cu piesele

de schimb in suma de 121,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 467,00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 555,00 mii iei

 • -  cheltuieli privind energia si apa in suma de 55,00 mii lei,

 • 2.  Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 689,00 mii lei din care: cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 165,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 510,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 14,00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 12.180,00 mii lei vizează

cheltuieli cu colaboratorii 540 mii lei,

 • -  cheltuieli privind comisioanele și onorariul 35,00 mii lei

 • -  cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 70,00 mii lei,

 • -  cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 12,00 mii lei,

cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,00 mii lei,

alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 45,40 mii.

 • -  alte cheltuieli in suma de 11.464,60 mii lei.

A2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 2,50 mii lei ,din care:

Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 2,50 mii lei.

A3. Cheltuieli de personal in suma de 2.678,47 mii lei.

 • -  Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.160,00 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 0,00 mii lei;

 • c) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,

comisii și comitete 459,53 mii lei;

 • d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 58,94 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activității societății si sunt aferente unui număr mediu de 127 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adică pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adică pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 200,00 mii lei.

cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 200,00 mii iei.

 • B.  Structura cheltuielilor financiare:

Alte cheltuieli financiare in suma de 6,00 mii lei.

 • C.  Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 20,00 mii lei

Având in vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

 • -  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;

 • -  Nota de fundamentare;

Hotarare C.A. nr. 24/29.03.2019

Cu considerație,

Simona Andreea Balasa in calitate de Președinte CA. Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L.

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 24/29.03.2019

Având in vedere:

H.C.L.S3 nr. 691/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății;

H.C.L.S3 nr. 156/26.02.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru postul ramas vacant și numirea Președintele Consiliului de Administrație

In conformitate cu prevederile:

 • -   Art.l3.6.ali 3 lit e) si ari 17.1 din actul constitutiv

 • -   Art.24 (3) lit e) si art 28.1. din Statut

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicata cu modificările si completările ulterioare

Consiliul de Administrație al societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. compus din următorii membrii:

1.

Doamna Simona Andreea BALASA

- Președinte

2.

Domnul Puiu DINDIRI

- Membru

3.

Doamna Paula Bianca BORDEANU

- Membru

4.

Domnul Gabriel Cătălin DINCA

- Membru

5.

Domnul Mihnea Andrei IRIMIA

- Membru

6.

Domnul Petre NEDELCU

- Membru

7.

Doamna Alexandra TODIRICA

- Membru

Ședința a fost condusa de Președintele C.A., in conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu dispozițiile Art.24 (3) lit e) si Art.28 din statutul societății.

Având in vedere ca sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba:

 • -  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019

 • -  Nota de fundamentare

Lista de investiții

si se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Președinte C.A. Simona Andreea BALASA


Secretar C.A.

Roxana Ncagu

Nr (W8/2&QW9

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2019

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 Investiții Spații Verzi S3 S.R.L a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021. buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual.

Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune Investiții Spații Verzi S3 S.R.L

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.  Legea 31/1990 privind societatife comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.  Ordonanța nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile admintstrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • 7.  Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

 • 8.  Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul general pentru anul 2019 a! S.C. Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri șt cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. Investiții Spații Verzi S3 S.R.L se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.012 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare

  22.000,00 mii lei,

  12,00 mii lei.


 • B. Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1.  Venituri din producția vândută

  21.450,00 mii lei,

  0,00 mii lei,


  550,00 mii lei,

  0,00 mii lei.


 • 2.  Venituri din vânzarea mărfurilor

 • 3.  Venituri aferente costului producției în curs de execuție

 • 4.  Alte venituri din exploatare

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte domenii de activități secundare .

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri financiare din dobânzi

  12,00 mii lei.


II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 19,974.97

mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare

  19.948,97 mii lei

  6,00 mii lei


  20,00 mii lei


 • B. Cheltuieli financiare

C. Cheltuieli extraordinare

Al. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 17.068,00 mii lei:

1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.199,00 mii lei, din care

 • -  Cheltuieli cu materii prime in suma de 3.001,00 mii lei

cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 588,00 mii lei, din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 121,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 467.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 555,00 mii iei

cheltuieli privind energia si apa in suma de 55,00 mii lei,

 • 2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 689,00 mii lei din

care:

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 165,00 mii lei,

 • -   cheltuieli privind chiriile in suma de 510,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 14,00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 12.180,00 mii lei vizează

 • -   cheltuieli cu colaboratorii 540 mii lei,

cheltuieli privind comisioanele și onorariul 35,00 mii lei

cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 70,00 mii lei,

 • -  cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 12,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,00 mii lei,

 • -   alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 45,40 mii.

alte cheltuieli in suma de 11.464,60 mii lei.

A2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 2,50 mii lei ,din

care:

Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 2,50 mii lei.

A3. Cheltuieli de personal in suma de 2.678,47 mii lei.

 • -   Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.160,00 mii Iei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 0,00

mii lei;

 • c) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 459,53 mii lei;

 • d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 58,94 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activității societății si sunt aferente unui număr mediu de 127 angajați. conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adică pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 200,00 mii lei.

cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 200,00 mii iei.

 • B.  Structura cheltuielilor financiare:

- Alte cheltuieli financiare in suma de 6,00 mii lei.

 • C.  Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 20,00 mii lei

Având in vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Simona Andreea BalasaSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAlLguvernantacorporativa@primariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr, 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 410470/15.05.2019Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1836/15.05.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 409979/15.05.2019) a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL,


în vederea inițierii proiectului menționat.Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru