Hotărârea nr. 268/2019

HCLS3 nr.268 din 16.05.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 411170/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 410722/15.05.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 410747/15.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  HCGMB nr. 320/19.07.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pet 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

J

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate ai societății investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

NR. 268

DIN 16.05.2019

Bifați numai

r~| A/lari Contribuabili care depun bilanțul la București

PI Sucursala

este cazul:

[3 GIE - grupuri de interes economic

Q Activnetmai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S OOLZWJ 20.03.2019 Tip situație financiară: BL


(• An C Semestru


Anul 2018


Entitatea INVESTiTII SPATII VERZI 53 SRL


«j

<u

'B


Județ

București


Sector

Sector 3


Localitate BUCUREȘTI


Suma de control


52.000.000


Strada______

CALEA VTTAN


Nr.

154|B3


Telefon


0213124523

Număr din registrul comerțului

J40/15431/2017

Cod unic de înregistrare

3

8

1

8

8

0

5

0

Forma de proprietate


3S-Sodetatl cu răspundere limitata Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică


Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Raportări anuale

Entități         mari sî entități de

* Interes public


Entități de interes publicî C. MtcrJent.Bfy


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de r—* anul calendaristic, cfart. 27 din Legea contabilității nr.82/1991

 • 2 persoanele juridice aflate în lichidare, pctnwtlegn

 • 3 subunitățile deschise In România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

|balasa SIMONA ANDREEA


CalitateaSemnătura.

Nr.de inreglstrare in ortfanls

6922/2010Semnătura electronica


Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de audttare a situațiilor flnanciare anuale?

(• DA |C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor flnanciare anuale7

C da {• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Romcontexpert S.R.L.

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR                           CIF/ CUI

066/2001                                               7 4 8 7 0 S

2Mc-l . Sa

«CCS 3,                               /

BILANȚ     I

la data de 31.12.2018   \

Cod 10

ci

1

-o\ ll A

------X------------- 1

gftsl         FIO - pag. 1

w 1/      1

-|ei’     I

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

C3.O1.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A                                                    ;.

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI necorporale

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

305

61

2.Cheltuiellle de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 * 2808 - 2905 - 2908)

03

03

2.450

4 Fond comercial (ct.2071-2807)

04

...

04

1

1

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.Oî la 06)

07

07

305

2.511

II. IMO8ILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212-2811 -2812-2911 - 2912)

08

08

9.322.550

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813-2913)

09

09

200.734

3. Alte instalații, utilaje ș! mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

285.510

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

338.409

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurseior minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

lJL.

10.147.203

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

*. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

I

3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si ia entitat’ie controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673+ 2674- 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

Ll

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

-

_

_

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

305

10.149.714

B. ACTIVE CIRCULANTE

i. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/-308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

34.270

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

464.458

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

12.117

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

510.845

li. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

/ */\—M—

I \*\

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)

31

31

(l( III

) 932 /a: S ZO /

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

113.921

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

46.000.000

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

37

36

46.114.853

III. INVESTIȚII PETERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505+ 506 + 507+ dinct. 508-595-596-598+ 5113+ 5114)

39

38

3.666.873

TOTAL (rd. 37+ 38)

40

39

3.666.873

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

1.939.067

1.778.694

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

1.939.067

52.071.265

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

123

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

123

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

6.641

783.014

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

51

50

■ t

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

1:

wvEsrmjV

SPA71I JFIO - pag. 3

8. Alte datorit, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 -i- 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53'

52

14.008

199.902

i

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

20.649

982.9161

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

1.918.418

51.088.472;

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

1.918.723

61.238.186j

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

î

;    2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 +1625 +

1627+1682 + 5191 +5192+5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contui comenzilor (ct. 419)

59

58

4, Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

9.079.206

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

J

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451***)

62

61

!

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

! i

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 +167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194-5195 + 5196 + 5197)

64

63

i

1

1

TOTAL (rd.56 ia 63)

65

64

9.079.206'

H. PROVIZIOANE

i

1

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513 + 1514+1518)

68:

67

i

I

TOTAL (rd.65la 67)

69

68

/ •/

\.*\

1. VENITURI ÎN AVANS

.O

1. Subvenții Dentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

JL

o

l!j

./*l

Sume de reluat intr-o perioada de pana ia un an (ct. 475*)

71

70

x'îX

A /

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct, 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

î

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

i

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

i

1

Sume de reiuat intr-o perioada de pana ia un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*}

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

Vi#--.

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

2.000.000

6.000.000

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

46.000.000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Aite elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

2.000.000

52.000.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

13.419

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

13.419

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)       SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLD D(ct. 117)

97

96

81.277

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

98

97

0

240.257

SOLD D(ct. 121)

99

98

81.277

0

Repartizarea profitului (ct, 129)

100

99

13.419

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

1.918.723

52.158,980

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)2)

103

102

CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

1.918.723

52.158.980

Suma de control FIO :     541691353/792792819

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 • 1] Sumele înscrise la acest rând șl preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar șl altor contracte asimilate, precum șl alte creanțe Imobilizate, scadente într-o perioadă mal mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea șl actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului șl a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,»3C. 2,

4W133

F20 - pag. 1


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20


Denumirea indicatorilor1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

Prooucția vândută (ct701-r702+703+704+705+706+708)

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

 • 2. Venituri aferente costului producțieiîn curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

Sold D


 • 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

 • 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

 • 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

 • 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 +7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

 • 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

-din care, venituri din fondui comercial negativ (ct.7815)

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09+10 + 11+12+13)

 • 8. a) Cheltuieli cu materiile prime ți materialele consumabile (ct.601+602)

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

 • b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

 • c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

Reduceri comerciale primite (ct 609)

 • 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

 • a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

 • b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) 1O.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și neccrporale (rd, 26 - 27)

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

a.2) Venituri (ct.7813)


 • b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)F20-pag. 2

i/iifei

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                         \                       /

\ •«X. AJ’v      /ci f

29

0 0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

X^PcîTrf^^X

30

3                    0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

16.83'

1           1.069.268

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

16.83;

1           1.066.955

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ți vărsă minte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialefct. 635 + 6586*)

33

255

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

(

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

C

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

C

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

c

2.058

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

0

0

-Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

-Venituri (ct.7812)

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

81.301

3.652.146

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

0

265.089

- Pierdere (rd. 42-16)

44

81.301

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

24

3.286

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

0

0

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

24

3.286

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare ți investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

0

0

-Cheltuieli (ct.686)

54

0

0

-Venituri (ct.786)

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

0

0

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

0

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

0

0

PROFÎTUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52-59)

60

24

^>286

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

’ *              ' vF20 - pag. 3 |

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

24

3.920.5211

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

81.301

3.652.146

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

I

- Profit (rd. 62-63)

64

0

268.375

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

81.277

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

0

28.118

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

0

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

0

0

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

i

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - <57 - 68)

69

0

240.257

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

81.277

o


Suma de control F20 :  29640074/792792819


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândui 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaborator! persoane fizice".


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

BALASA SIMONA ANDREEA


Numele si prenumele


CONT CONSULTING & SERVICE SRLFormular VALIDAT
F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

_                           la data de 31.12.2018

Cod 30                                                                                       - Iei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.1'

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

240.257

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

îĂÂAaX

- peste 90 de zile

07

07

/*/

- peste 1 an

08

08

y

r

LI..

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total [rd.10 la 14)

09

09

zl       1

o\

<

1

/?/

:o /

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

-alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe nepfatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe nepiatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

5

19

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

8

26

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1}

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

L ...

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

i          - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de munca *)

34

33

U. 61 77 1

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea ticheteîor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea ticheteîor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a

(3C2)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2                    i

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

! - după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

°i

-dinfonduri publice

42

40

i

- din fonduri private

43

41

I

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

°i

- cheltuieli curente

45

43

1

i

- cheltuieli de capital

46

44

i

i

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018      i

i

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

.

1

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

1

A

B

1

2 1

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

j

- avansuri acordate entităților r.eafliiate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094}

49

4oa

(303i

!

i

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

1

1

F

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care;

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru iimobîJizărl corporale (din ct. 4093)

52

47a

3G5)

---------------------------■■;>..-------------

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

; 53

47b

(306)

te»!

Imobilizări financiare, ;n sume brute (rd. 49+54)

54 ..

_

48

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

932

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

932

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411+413 + 418), din care:

64

57

12.117

-creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și aite conturi asimilate, în sume brute în relație cu neaflliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciaieîn relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiltați nerezidenți și alte conturi asimilate, În sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

Zy /*/ / V

Y i

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

i °\

w

Ig j

/$ ]                113.921

0 /

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

56.681

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

57.240

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

46.000.123

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

46.000.000

i

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu Instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 4 din ct.473+4662)

81

73

123

j - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie’ (reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii jși nedecontate până ia data de raportare (din ct, 461)

82

74

i

i

i Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

j     -dela nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

-

\1 wf i/ 1

; Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 4 505 4 506 j-r- 507 4 din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

87

. 79

î

- părți sociale emise de rezidenti

88 j’

. 80

i

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

j - obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

| Aite valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

1 Casa în lei și în vaiută (rd.85+86)

92

84

23.521

2.143

-în iei (ct. 5311)

93

85

23.521

2.143

-în valută (ct. 5314)

94

86

| Conturi curente la bănci în iei și în vaiută (rd.88+90)

95

87

1.939.067

1.776.551

1 -în iei (ct.5121), din care:

96

88

1.776.551

- conturi curente în lei deschise ia bănci nerezidente

97

89

- în vaiută (ct. 5124), din care-

98

90

1.939.067

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la banc! și acreditive, (rd.93+94)

100

92

[

i

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat,în lei (ct.5" 12 + din ct.5125 45411)

101

93

j i i

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct.5125+ 5414)

: 102

94

i

i

i

Datorii (rd.96 + 99+102 + 103 + 106+ 108+ 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

103

95

20.650

10.062.122

jCredite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162),

(rd .97+98)

104

96

- în lei

105

97

- în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)

107

99

r

-în lei

108

100

■1

- în vaiută

109

101

....

■'* ■ '■ ’ -J 'S                      11 \

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

110

102

■ " 1

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166+1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

- în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

6.64'

9.862.220

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafrliate nerezîdente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

118

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

35.840

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetu statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

13.309

164.062

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

9.926

26.896

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

3.383

137.166

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

i\

-datori! cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

/ */ i V i n

I

\ C9 \

1

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

& s

7° /

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a (310)

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

700

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

700

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

_____

F30

“ pag. 6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

137

127

z jfe Zț---- \<?\

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

X^X

- către nerezidenți

139

'28a

(311)

l a

IcO 1

]—r 1 /O /

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici **'*)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

2.000.000

6.000.000

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

i

i

- părți sociale

144

133

2.000.000

6.000.000!

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

i

1

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

2.920

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

_

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

1

____________________________1

Valoarea bunurilor din domeniul public ai statului aflate în (administrare

148

137

i

I Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în (concesiune

149

138

1

i

Valoarea bunurilor din domeniu! public al statului închiriate

150

139

IXl. Informații privind bunurile din proprietatea jprivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP !nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018      i

i

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

i XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

%7>

_

Suma (lei)

%7j

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

! Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

j (rd. 142+ 145+ 149 +150 +151 +152)

2.000.000

X

6.000.000

X !

i - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

2 000.000

100,00

6.000.000

100,00j

1

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

2.000.000

100,00

6.000.000

100,ool

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

î

- cu capital integra! de stat

157

146

I

i

- cu capital majoritar de stat

158

147

I

I

- cu capital minoritar de stat

159

148

i j

- deținut de regii autonome

160

149

1

! - deținut de societăți cu capital privat

161

150

/^. «5-6 Al

_

i - dețin ut de persoane fizice

162

151

•'V ț

■ - deținut de alte entități

163

: 152

L

,, , i? *

F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

/*/

șx

\ \ tfj \

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

1 cf zl

V 9\

1J 1 p 1 Ă9 /

- către instituții publice centrale

174

163

ZG / xw

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

-dividendele interimare repartizate 8)

177

165a (312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

..

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele


BALASA SIMONA ANDREEA


CONT CONSULTING & SERVICE SRLFormular VALIDAT*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de ia bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru piața absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care ^încadrează in muncă pe perioadă nedeterminatâ șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținătorl unici de familie sau șomer! care în termen de 3 ani de la data I angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prir        I

legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea           |

tehnologică și Inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificării și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările șl completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ! producția și d ezvoitarea statisticilor comunitare în domeniul științei șl al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

| ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere In aplicare (UE) nr. 995/20Î2 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere În aplicarea Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European șl a Consiliului privind producția dezvoltarea (stadstidior comunitare în domeniul științei șl al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27,10.2012.

i **»*) Sn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reciasiflcate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populației. ; •**»•) pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

I Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate’ se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările șl

: completările ulterioare.

!        Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 ai Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 a!

: Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X ia regulamentul menționat, (1)... veniturile obținute din activitățile agrlcoîe sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013). în cadrul exploatațlel sale, Inclusiv sprijinul din partea Uniunii din ’ Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru oezvoitare rurală (FEADR), precum șl orice ajutor național acordat pentru activități j agricole, cu excepția plăților d irecte naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (U E) nr. 1307/2013.

j Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera țd) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt ^considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să albă ca rezultat un alt    j

Iprodus agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.                                                                         |

i Orice alte ven-'tur! sunt considerate venituri d in activități neagricole.

i (2) în sensul alineatului (1), Venituri1 înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.|

11) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășun i, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor

! privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

; 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorîîor de la rândurile „cu scadența Inițială Imai mare de un ari și datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.45’)'.

| 3j 'rs categoria 'Alte datorii în leg ătură cu persoanele fizice șl persoanele juridice, altele decât datorii le în iegătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor linserie subvențiile aferente veniturilor existente în soidul contului 472.

14) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

! 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate,

; 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr.aprobarea Precizărilor orivind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale


îsupuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'Xil Capital social vărsat' !a rd. 153 - 163 în col. 2 șl col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

 • 8) La acest rând se cuprind divid endeie repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr, 82/1991, modificarea și completarea Legi! societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018

F40 - pag. 1

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1 +2-3)

A

B

1

2

3

4

5

i.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

407

365

X

772

Alte imobilizări

02

2.920

X

2.920

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

407

3.285

X

3.692

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

7.297.362

X

7.297.362

Construcții

07

2.028.638

2.028.638

Instalații tehnice si mașini

08

215.536

215.536

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

286.968

286.968

investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

\ $ \

Active biologice productive

12

\(J

S

/

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

338.409

\o

1 r > i X-ZT

338.409

investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

10.166.913

10.166.913

llldmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

407

10.170.198

10.170.605


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8) j _____________________________________________________________________________1

1 A

B

6

7

?

9

1.Imobilizări necorporale

î

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

102

609

7111

■Alte imobilizări

20

470

470i

Active necorporale de explorare ,si evaluare a resurselor minerale 1

21

.....

i

TOTAL (rd.19+20+21)

22

102

1.079

1.181

II,Imobilizări corporale

iTerenuri

23

Construcții

24

3.450

3.450

;Instalații tehnice si mașini

1

25

14.802

14.802

iAlte instalații,utilaje si mobilier

,26

L

1.458

1.458

investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

1

i Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

19.710

19.710

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

102

20.789

20.891

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate ia venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

l.l mobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Z**/r

ȚS   A

Active biologice productive

42

f < fi

1S u

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

ni

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

IILImobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :  61148976/792792819

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectați mai irnâi ticul entitâtii (mari si mijlocii/ mki/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

1

(ultimul rând sau nrcr. rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru

Entitate: INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L

Județul: 40-MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCUREȘTI, SECT. 3, STR. CALEA VITAN, NR. 154-157, AP. B3

Număr din registrul comerțului: J40/15431/2017

Forma de proprietate: 35—Societăți comerciale cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activitati de întreținere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 38188050

Subsemnatul, BALASA SIMONA ANDREEA, isi asuma răspunderea pentru întocmirea

situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in

conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei

financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea des fasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfășoară activitatea in condiții de continuitate.


INVESTIȚIISITUAȚII FINANCIARE

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE NOTE EXPLICATIVE

întocmite în conformitate cu

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII La data de 31 decembrie 2018

2018


1

i Denumirea elementului

Sold la

11anuarie

2018

Creșteri

Reduceri

Sold la

31 decembrie

2018

Total, din care:

Prin Transfer

Total, din care:

Prin transfer

Capital subscris varsat

2.000.000

4.000.000

4.000.000

6.000.000

Capital subscris nevarsat

-

50.000.000

3,419.723

4.000.C00

4.000.000

46.000.000

Rezerva Legala

13.419

13.419

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

Soia O

-

-

-

-

Sold D

81.277

81.277

81.277

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold C

-

Sold D

-

-

_I

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

SoldC

-

240.257

-

240.257 |

ScidD

81.277

-

-

81.277

81.277

Repartizarea Profitului

13.419

3.419.723

13.419

Total capitaluri proprii

1.918.723

54.158.980

3.918.723

3.918.723

3.918.723

52.158.980

2017

I

I

Denumirea elementului

I

Sold la

1 ianuarie

2017

Creșteri

Reduceri

Sold la

31 decembrie 2017

Total, din care:

Prin

Transfer

Total, din care:

Prin transfer

Capital subscris varsat

2.000 000

2.000.000

-

2.000.000

Capital subscris nevarsat

2.000.000

2.000.000

2.000.000

-

Rezerva Legala

-

-

-

Rezerve din reevaluare

_

-

-

Rezuitatui reportat reprezentând profitul

Sold C

-

- i

I

nerepartizat sau

i pierderea neacoperita

. Sold D

. i

; Rezultatul reportat

SoldC

-

-

-

j provenit din

! corectarea erorilor ; contabile

Sold D

-

Profitul sau pierderea

Soia C

-

-

exercițiului financiar

Sold D

81.277

-

81.277

Repartizarea profitului

-

-

-

-

Total capitaluri proprii

o

3.918.723

2.000.000

<^.000.000

2.000.000

1.918.723întocmit,

CONT CONSU


Președinte Consiliu Administrațieco^

—p.CONT c’trhsULTING

* & SERVICES ’î’/ Semnătură                         SRL

Nr. de înregistrare ia organismul profesional 6922/2010

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31 decembrie 2018


Lei

Denumire indicator

Exercițiul Financiar 2018

Incasari de la clienti

Plăti către furnizori

Dobânzi plătite

Plăti către salariati si alte taxe la bugetul de stat

4,108,796

(2,723,256) 0

(1,140,923)

Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)

244,617

Dobânzi incasate

Dividende incasate

Plata către furnizori imobilizări corporale si necorporale

3,286

0

(741,404)

Flux de numerar din activitatea de investiții (B)

(738,118)

Credite pe termen scurt primite Restituiri de credite pe termen scurt Credite pe termen mediu si lung primite Restituiri de credite pe termen mediu si lung Majorări de capital Dividende plătite

0

0

0

0

4,000,000

0

Flux de numerar din activitatea de finanțare (C)

4,000,000

Numerar la inceputul perioadei

1,939,067

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare (A)

244,617

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (B)

(738,118)

Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (C) Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei

4,000,000

5,445,567Președinte Consiliu Administrație

Andreea Simona Balasa

SemnăturăNr, de profesionalSERVICES SRL


Nota 1: Informații despre Societate

Societatea Investit# Spații Verzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă. Birou 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050, constituită prin HCLS3 nr. 356/25.08,2017 și având ca asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere iimitată, a! cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în Activități de întreținere peisagistică - CAEN 8130.

Societatea este o societate cu răspundere limitată, cu capital social subscris de 52.000.000 lei ca aport in numerar, astfel: 51.980.000 lei corespunzător unui număr de 2.599 cărți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local ai Sectorului 3 (99,9615%) și 20.000 lei corespunzător unei părți sociale Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (0,0385%). La 31.12.2018 capitalul social subscris vărsat este în sumă de 6,000.000 lei și capitalul subscris nevărsat este în sumă de 46.000.000 lei.

Nota 2: Principii, politici și metode contabile

2.1 Bazele întocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiiie financiare ale Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu:

 • •   Legea contabilității 82/1991 (republicată 2008), cu modificările și completările ulterioare:

 • •   Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare („OMF1802/2014”).

Politicile contabile adoptate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare sunt în conformitate cu principiile contabile prevăzute de OMFP1802/2014.

Aceste situații financiare cuprind:

 • •   Bilanțul;

 • •   Contul de profit șl pierdere:

 • •   Situația modificărilor capitalului propriu:

 • •   Note explicative la situațiile financiare:

 • •   Situația fluxurilor de trezorerie.

Situatiiie financiare se referă doar la Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Societatea nu are filiale care să facă necesară consolidarea.

înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei (“RON”).

Situați'le financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România, De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și iegaie din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 190272014 cu modificările ulterioare.

2.2 Principii contabile semnificative

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității

Societatea își va continua în mod normal funcționarea fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplică consecvent de la un exercițiu financiar la altul politicile contabile și metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea s-au realizat pe o bază prudențială și, în special:

 • a) în contul de profit și pierdere a fost Inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

 • c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor șl ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit) și au fost înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Veniturile și cheltuielile care au rezultat direct și concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

Principiul Intanqibilitătii

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

în vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecăror componente ale elementelor de active și de datorii.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situațiile financiare ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauzăînregistrarea în contabilitate și prezentarea în situațiile financiare a operațiunilor economico-financiare reflectă realitatea economică a acestora, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul evaluării ia cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Nu s-a folosit costul de achiziție sau costul de producție in cazurile in care s-a optat pentru evaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa.

Principiul pragului de semnificație

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse in reglementările contabile aplicabile referitoare la prezentările de informații si publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

23 Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda naționala („RON"). Contabilitatea operațiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda naționala, cat si in valuta. Elementele incluse in aceste situații sunt prezentate in lei romanești.

 • 2,4 Situații comparative

Situațiile financiare întocmite ia 31 decembrie 2018 prezintă comparabilitate cu situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent. In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

 • 2.5 Utilizarea estimărilor contabile

întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări si supoziții care influențează valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate in contul de profit si pierdere in perioada când acestea devin cunoscute.

 • 2.6 Continuitatea activitatii

Prezentele situații financiare au fost întocmite in baza principiului continuității activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuității activitatii in întocmirea situațiilor financ-are este justificata.

2.7Conversii valutare

Tranzacțiile realizate in valuta sunt înregistrate inițial la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naționala a , României la data tranzacției.

La data bilanțului elementele monetare exprimate in valuta si creanțele si datoriile exprimate in lei a căror decontare de face in funcție de cursul unei valute se evalueaza si se prezintă in situațiile financiare anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naționala a României, valabil la data incheierii exercițiului financiar.

Câștigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Naționala a României de la data inregistrarii creanțelor sau datoriilor in valuta si a celor exprimate in lei a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute, sau cursul la care acestea sunt înregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercițiului financiar, sunt înregistrate in contul de profit si pierdere al exercițiului financiar respectiv.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata in valuta si înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) se prezintă in situațiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacției. Elementele nemonetare achiziționate cu plata in valuta si înregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobilizările corporale reevaluate) se prezintă in situațiile financiare anuale la aceasta valoare.

Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR comunicate de Banca Naționala a României la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017, au fost după cum urmeaza:

Moneda

31 decembrie 2017

31 decembrie 2018

RON/USD

3,8915

4,0736

RON/EUR

4,6597

4,6639

 • 2.8 Imobilizările necorporale

Imobilizările necorporale sunt evaluate la cost mai puțin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din depreciere.

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziție.

Brevetele, licențele si alte imobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.

Alte imobilizări necorporale

Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

 • 2.9 Imobilizările corporale

Costul / Evaluarea

Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale si necorporale identificabile reprezintă venituri in avans (contul 475 „Subvenții pentru investiții”), fiind reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata ramasa a imobilizărilor respective. Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale si necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 „Alte venituri din exploatare"). Reducerile comerciale inscrise pe factura de achiziție care acopera In totalitate contravaloarea imobilizărilor achiziționate se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor in avans (contul 475 „Subvenții pentru investiții”), veniturile in avans aferente acestor imobilizări reluandu-se in contul de profit si pierdere pe durata de viata a imobilizărilor respective.

Costul unei imobilizări corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca si pentru

un activ achiziționat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializării, in cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursui construcției in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.

Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricație (definite ca active care solicita in mod necesar o perioada substanțiala de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata in vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vanzare) sunt incluse in costurile de producție ale acestora, in măsură in care sunt legate de perioada de producție. In costurile indatorarii se include dobanda la capitalul împrumutat pentru finanțarea achiziției, construcției sau producției de active cu ciclu lung de fabricație. Cheltuielile reprezentând diferente de curs valutar constituie cheltuiala a perioadei.

In costul inițial a! unei imobilizări corporale se includ si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționala imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

O imobilizare corporala trebuie prezentata in bilanț ia valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate.

Cheltuielile ulterioare efectuate in legătură cu o imobilizare corporala sunt cheltuieli ale perioadei in care au fost efectuate sau majoreaza valoarea imobilizării respective, In funcție de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli, potrivit criteriilor generale de recunoaștere.

Reevaluările de imobilizări corporale sunt făcute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substanțial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilanțului.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare aferenta investițiilor imobiliare de natura clădirilor este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat. Câștigul se considera realizat pe măsură ce activul este foiosit de entitate; valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizării calcuiate pe baza costului initiai al activului.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare aferenta investițiilor imobiliare de natura terenurilor este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat (contu! 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat. Câștigul se considera realizat ia scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.

Daca rezultatul reevaluării este o creștere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza astfel:

 • - ca o creștere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", daca nu a existat o descreștere anterioara recunoscuta ca o cheltuiaia aferenta acelui activ; sau

 • - ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descreșterea recunoscuta anterior la acel activ.

Daca rezultatul reevaluării este o descreștere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când in rezerva din reevaluare nu este înregistrata o suma referitoare la acei activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descreșterii, Iar eventuala diferența ramasa neaccperita se înregistrează ca o cheltuiala.

Amortizarea


Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezintă alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează incepand cu luna următoare punerii in funcțiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si condițiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Terenurile nu se amortizează.

Societatea utilizează amortizarea pe o baza liniara pentru toate categoriile de imobilizări cuprinse in patrimoniul sau.

Duratele de viata pentru principalele categorii de imobilizări corporale se incadreaza in limitele prezentate in tabelul de mai jos:

Tip

Ani

Clădiri, construcții

32-50

Mașini, autoturisme

5

Instalații tehnice, echipamente

3-22

Mobilier

9

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizări corporale, sunt evidențiate distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizării si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentării in contul de profit si pierdere, câștigurile sau pierderile obținute in urma casarii sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferența intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, după caz, In contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", după caz.

 • 2.10 Imobilizările financiare

Imobilizările financiare cuprind alte investiții deținute ca imobilizări si creanțe pe termen lung.

 • 2.11 Deprecierea activelor imobilizate

Determinarea pierderilor din depreciere

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necorporale este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa mai puțin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizând o rata de actualizare înainte de Impozitare care reflecta evaluările curente de piața cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ care nu generează independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul îi aparține.Valoarea contabila a activelor Imobilizate ale Societății este analizata ia data fiecărui bilanț pentru a daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din depreciere este probabila, este estimata valoarea pierderilor din depreciere.

Corectarea valorii imobilizărilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, in funcție de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizări suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, In cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Reluarea ajustărilor pentru pierderi din depreciere

O ajustare pentru depreciere a imobilizărilor este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a estimărilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in măsură in care valoarea contabila a activului nu depășește valoarea recuperabila, mai puțin amortizarea, care ar fi fost determinata daca ajustarea pentru depreciere nu ar ti fost recunoscuta.

2.12. Stocuri

Principalele categorii de stocuri utilizate sunt: combustibilul, piesele de schimb, materialele consumabile si lucrările in curs de execuție.

Lucrările in curs de execuție se determina prin inventarierea lucrărilor neterminate la sfarsitu! perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operațiilor tehnologice si evaluarea acestuia pe baza costurile de producție.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției si prelucrării, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locui in care se găsesc. Reducerile comerciale acordate de furnizor si înscrise pe factura de achiziție ajusteaza in sensui reducerii costul de achiziție aî bunurilor. Atunci când achiziția de produse si pornirea reducerii comerciale sunt tratate impreuna, reducerile comerciale primite ulterior facturării ajusteaza, de asemenea, costul de achiziție al bunurilor. Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se refera, daca acestea mai sunt in gestiune. Daca stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt in gestiune, acestea se evidențiază distinct in contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terii. Daca reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție acopera in totalitate contravaloarea bunurilor achiziționate, acestea se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor curente (contul 758,Alte venituri din exploatare").

La ieșirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO,

La data bilanțului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este prețul de vanzare estimat a fi obtlnut pe parcursul desfășurării normale a activitatii, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Acolo unde este cazul se constituie ajustări de valoare pentru stocuri învechite, cu mișcare lenta sau cu defecte.

 • 2.13 Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute si inregistrate inițial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creanțelor la data bilanțului se face la valoarea lor probabila de încasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creanțelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustărilor pentru depreciere. Ajustările pentru depreciere

sunt constituite când exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creanțele la scadenta inițial agreata.

Pierderea din depreciere aferenta unei creanțe este reluata daca creșterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

 • 2.14 Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar si conturi la banei.

 • 2.15 împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Onorariile si comisioanele bancare achitate in vederea obținerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans se recunosc la cheltuieli curente eșalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective.

Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată in „Datorii: Sumele care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda datorata la data bilanțului contabil in „Sume datorate instituțiilor de credit” / “Sume datorate entităților afiliate"/ “Alte datorii" din cadrul datoriilor curente.

 • 2.16 Datorii

Obligațiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate către Societate.

 • 2.17 Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligația, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provlzlon constituie cea mai buna estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care Societatea ar plati-o, in mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terte parii la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintă valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluările curente pe plata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Câștigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor sunt luate in considerare In evaluarea unui provizion.

Daca se estimează ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care exista dovezi clare ca rambursarea va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat. Suma care se recunoaște ca rambursare nu depășește valoarea provizionului. In cazul in care Societatea poate sa solicite unei alte parii sa plateasca, integral sau parțial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui provizion, iar Societatea nu este răspunzătoare pentru sumele in cauza, Societatea nu include sumele respective in provizion.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabila o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

io


2 18 Capital sociai

Capitalul social compus din acțiuni comune este înregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire si a documentelor justificative privind varsamintele de capital

Acțiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate in bilanț ca o corecție a capitalului propriu.

Câștigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (acțiuni) sunt recunoscute direct in capitalurile proprii in liniile de „Câștiguri / sau Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii".

Societatea recunoaște modificările la capitalul social numai după aprobarea ior la Registrul Comerțului.

 • 2.19 Rezerve legale

Se constituie in proporție de 5% din profitul brut de la sfârșitul anului pana când rezervele legale totale ajung ia 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.

 • 2.20 Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor, Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobării situațiilor financiare.

 • 2.21 Rezultat reportat

Profitul contabil ramas după repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20 % din capitalui social, se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputui exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinații legale,

Evidențierea in contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează in anul următor după adunarea generala a acționarilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor, rezerve si alte destinării, potrivit legii.

 • 2.22 Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, creanțe si datorii. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrui Notei 2 „Principii, politici si metode contabile".

 • 2.23 Venituri

Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii si execuții de iucrari sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de execuție. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări si orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.

Stadiul de execuție al lucrării se determina pe baza de situații de iucrari care însoțesc facturile, procese-verbale de recepție sau aite documente care atesta stadiul realizării si recepția serviciilor prestate.

In cazul in care prețui de vânzare include o valoare distincta, specificata contractual, destinata prestării ulterioare de servicii, acea suma este amanata (contul 472 'Venituri înregistrate in avans”) si recunoscuta ca venit pe parcursul perioadei in care se prestează serviciile, dar nu mai târziu de încheierea perioadei pentru care a fost contractata presiarea ulterioara ae servicii

Venituri din redevente, chirii

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului.

 • 2.24 Impozite si taxe

Societatea este înregistrata ca plătitoare de impozit pe profit in conformitate cu legislația romana in vigoare la data situațiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt înregistrate in perioada la care se refera.

 • 2.25 Venituri si cheltuieli financiare

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobânzi, veniturile din imobilizări financiare cedate si venituri din diferente de curs valutar. Veniturile financiare se recunsoc pe baza contabilității de angajamenete.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta împrumuturilor, pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, cheltuielile privind imobilizările financiare cedate, si cheltuielile din diferente de curs. Toate costurile îndatorării care nu sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producerii activelor cu ciclu lung de fabricație sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, periodic, pe baza contabilității de angajamente.

 • 2.25. Erori contabile

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie ia exercițiul financiar curent, ne la exercițiile financiare precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronată a informațiilor în situațiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declarații eronate cuprinse in situațiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

 • a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

 • b) ar fi putut fi obținute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situații financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate in situațiile financiare. Informații comparative referitoare la poziția financiara si performanta financiara, respectiv modificarea poziției financiare, sunt prezentate in notele explicative. în notele explicative la situațiile financiare sunt prezentate de asemenea informații cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

 • 2.26. Pairi legate

O parte legata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care intocmeste situații financiare, denumita in continuare entitate raportoare.

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare daca acea persoana:

 • (i) detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;

 • (ii) are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau

 • (iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.

O entitate este legata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre următoarele condiții:

(I)entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiași grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-mama, filiala si filiala din același grup este legata de celelalte);

(ii)o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate asociata sau


entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face

 • (iii) ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiași tert;

 • (iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tertei entitati:

(vjentiratea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati legate entitatii raportoare, in cazul in care chiar entitatea raportoare reprezintă ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, iegati entitatii raportoare;

 • (vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropriat al familiei persoanei respective care deține controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare, are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare,

 • (vii) o persoana sau un membru apropriat al familiei persoanei respective care deține controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare influențează semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii);

(viii)entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizează servicii personalului -cheie din conducerea entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare.

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de ia care se poate aștepta sa influențeze sau sa fie Influențați de respectiva persoana in relația lor cu entitatea sl includ:

 • a)       copiii si sctia sau partenerul de viata al persoanei respective;

 • b)       copiii soției sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si

 • c)       persoanele aflate in întreținerea persoanei respective sau a soției ori a partenerului de viata al acestei persoane.

in confoimitate cu OMF 1802'2014, entitati afiliate inseamna doua sau ma; multe entitati din cadrul aceluiași

grup.

Nota 3: Active imobilizate

Activele imobilizate totalizează 10.150.646 lei reprezentând valoarea neta a:

 • 1,  La imobilizările necorporaie se raportează 2.511 lei reprezentând valoarea neta a cheltuielilor de constituire si a licențelor (2017:305 lei);

 • 2.  La imobilizări corporale se raportează 10.147.203 lei ( 2017: 0 lei) reprezentând valoarea neta a terenului, construcțiilor, instalații tennice, mașini, utilaje, mobilier si Imobilizări in curs de execuție

Situația privind mișcările de active imobilizate este prezentata in tabelul de mai jos.


INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru exercițiul financiar încheiat fa 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate în lei noi fWN'), daca nu este specificat altfel)

Tabel nr.1: Active Imobilizate

Elemente de active

Valoarea bruta

Deprecieri (amortizare si provizioane)

Sold la 1 ianuarie

2018

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie 2018

Sold la 1 ianuarie 2018

Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la 31 decembrie 2018

0

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

Imobilizări necorporale, din care

407

3.285

0

3.692

102

1.079

0

1,181

CheJt. de constituire

407

365

0

772

102

609

0

711

Alte Imobilizări

0

2.920

0

2.920

0

470

0

470

Imobilizări corporale, din care

0

10.166.913

0

10.166.913

0

22.916

0

19.710

Terenuri

0

7.297.362

0

7,297.362

0

0

0

0

Construcții

0

2.028.638

0

2.028.638

0

3.450

0

3.450

Echipamente si miil. de transport

0

215.536

0

215.536

0

18.008

0

14.802

Mobilier, aparatura

0

286.968

0

286.968

0

1.458

0

1.458

Avansuri si imobiliz.corp.in curs

0

338.409

0

338.409

0

0

0

0

Imobilizări financiare

0

932

0

932

0

o

0

0

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

407

10.171.130

0

10.171.537

ÎD2|

23.995I

0

20.891

Nota 4: Stocuri

La data de 31.12,2018 societatea ave in patrimoniu stocuri in valoare de 510.845 lei (2017: 0 lei) in următoarea

structura;


■Materiale consumabile: 34.270 lei;

■Lucrări in curs de execuție: 464.458 lei;

■Avansuri furnizori de stocuri: 12.117 lei

Nota 5: Creanțe

La 31 decembrie 2018 creanțele societății in valoare de 46.114,853 lei sunt structurate după cum urmeaza:

lei

Creanțe

Sold la 31 decembrie 2018

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1=2+3

2

3

Total, din care:

46.114.8531

46.114,853

0

Client'

“o1

0

0

TVA neexigibîl

57.240

57.240

0

Alte creanțe sociale

56,681

56.681

0

Impozit profit

0

0

0

'Decontări cu asociații pentru capitalul subscris

■ nevarsat

46.0CO.OOO

46.000.000

0

■ Creanțe Imobilizate

~9321

932

0

Nota 6: Conturi de trezorerie

lei

I Denumire element trezorerie

Sold la 1 ianuarie 2018

Sold la 31 decembrie 2018

• Casa si Conturi la banei in iei

1.939.067

1.778.694

I Alte investit!! pe termen scurt

i

3.666.873

I Total

1.939.067

5.445.567

Nota 7: Cheltuieli in avans

La 31 decembrie 2018 cheltuielile in avans ale Societății sunt in suma de 123 lei aferenta cheltuielilor informatice privind utilizarea unui produs software.Nota 9: Capital si rezerve

lei

Date informative

Capital social la înființare

Majorări

Reduceri

Soldul final la

31.12.2018

Capital social subscris - total,

2.000.000

4.000.000

0

6.000.000

din care:

- in numerar

2.000.000

4.000.000

0

6.000.000

-investitor roman - valoare

2.000.000

4.000.000

0

6.000.000

-cota de participare (%)

100

0

0

100

- in natura

0

-investitor roman - valoare

0

0

0

0

-cota de participare (%)

0

0

0

0

Capital social vărsat - total,

2.000.000

4.000.000

0

6.000.000

din care:

0

- in numerar

2.000.000

4.000.000

0

6.000.000

-investitor roman - valoare

2.000.000

4.000.000

0

6.000.000

-cota de participare (%)

100

0

0

ioo|

Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul local al Sectorului 3.............................51.980.000 lei

SD3-Salubritate si Deszăpezire S3........................................................................................20.000 lei

Parii sociale asociați:

Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul local al Sectorului 3....................................2599 parii

SD3-Salubritate si Deszăpezire S3.............................................................................................1 parii

La 31.12.2018 rezerva legala constituita era de 13.419 lei (2017: o lei).
Nota 10: Analiza rezultatului din exploatare

Societatea in exercițiul financiar 2018 a realizat un profit brut de 240.257 lei. La aceast profit s-a înregistrat impozit pe profit, asa cum reiese din înregistrările contabile, din balanța de verificare si din declarațiile 100 si 101 depuse la Anaf in suma de 28.118 lei. In structura rezultatul brut se prezintă altfel:

 • 1.    profit din activitatea de exploatare = 265.089 lei din care:


 • -   venituri din exploatare = 3.917.235 lei

 • -   cheltuieli de exploatare = 3.652.146 lei

Analiza detaliata a rezultatului exploatării figurează in tabelul de mai jos

 • 2,    profitui din activitatea financiara = 3.286 lei din care:

 • -   venituri financiare = 3.286 lei

 • -    cheltuieli financiare = 0 Iei

lei

Indicator

Exercițiul precedent 2017

Exercițiul curent 2018

1 .Cifra de afaceri neta

0

3.452.770

2.Costu! bunurilor vândute si ai serviciilor prestate (3+4+5)

64.464!

2.582.878

3,Cheltu;elile activității de baza

210

2.582.878

4.Cheltuielile activității auxiliare

0

“o1

5,Cheltuielile indirecte de producție

64.254

0

6.Rezuliatui brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

-64.464

869.892

7.CheituieÎ!ie de oesfacere

16.837

0

S.Cheltuieiile generale de administrație

0

1,069268

9.Alte venituri din exploatare

464.465

IC.Rezultatul din exploatare <6-7-8+9)

-81.301

265.089

Cifra de afaceri neta înregistrata in anul 20^8 este de 3452.700 lei (2017: 0 lei), realizata pe piața interna din iucrari de amenajari si peisagistica (3.396.910,05 lei) si venituri din chirii (55.860,00 lei).Nota 11: Principalii indicatori economico financiari


Indicatori economico-financiari

2017

2018

Indicatorul lichidității curente A/B- In număr de ori

93,91

56,20

Active curente (A)

1.939.067

52.070.333

Datorii curente (B)

20.649

926.449

Indicatorul lichidității Imediate (test acid) (A-B)/C- in număr de ori

93,91

55,67

Active curente (A)

1.939.067

52.070.333

Stocuri (B)

0,00

498.728

Datorii curente (C)

20.649

926.449

Indicatorul gradului de îndatorare A/B (daca este negativ, nu se calculează)

8,00

0,00

Capital împrumutat (A)

0,00

0,00

Capital propriu (B)

1.918.723

52.158.980

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor A/B - In număr de ori (daca este negativ, nu se calculează)

0,00

0,00

Profit înaintea plății dobânzii si impozitului pe profit (A)

0,00

0,00

Cheltuieli cu dobânda (B)

0,00

0,00

Număr de zile de stocare (A/B) *3651 in număr de zile

0,00

60.00

Stoc mediu (A)

0

249.364

Costul vânzărilor (B)

210

1.515.432

Viteza de rotație a stocurilor (A/B) ■ in număr de ori

0

6.08

Costul vânzărilor (A)

210

1.515.432

Stoc mediu (B)

0,00

249.364

Viteza de rotație a debitelor - clienți (A/B)*365 -in număr de zile

0,00

0,00

Sold mediu clienți (A)

0,00

0,00

Cifra de afaceri neta (B)

0

3.452.770

Viteza de rotație a creditelor - furnizori (A/B)*365 -in număr de srile

5.771,35

1107.68

Sold mediu furnizori (A)

3321

4.931.110

Costul vânzărilor (B)

210

1.515.432

Viteza de rotație a activelor imobilizate (A/B) - te număr rteorl

0.00

0.34

Cifra de afaceri neta (A)

0,00

3.452.770

Active imobilizate (B)

305

10.150.646

Viteza de rotație a activelor totale (A/B) - in număr de ori

0,00

0.06

Cifra de afaceri neta (A)

0,00

3.452.770

Total active (B)

1.939.372

62.220.979

Rentabilitatea capitalului angajat A/B (daca este negativ, nu se calculează)

0.00

0.0044

Profit inalntea plății dobânzii si impozitului pe profit (A)

0,00

268.375

Total active minus datorii curente (B)

1.918.723

61.294.653

Marja bruta din vânzări (A/B) - in procente

0,00

0.26

Profit brut din vânzări (A)

0,00

894.206

Cifra de afaceri neta (B)

0,00

3.452.770


Nota 12: Cheltuieli cu personalul si informații privind salariatii, membrii organelor de administrație, conducere si supraveghere

La data de 31 decembrie 2018, societatea este administrata de către BALASA SIMONA ANDREEA, cetatean roman, născută la data de 08.05.1990, domiciliata in Romania.

In cursul anului 2018 numarui mediu de saiariati a fost de 19 persoane.

La data de 31.12.2018 numarui efectiv de saiariati a fost de 26 persoane.

Cheltuielile realizate cu salariatii in exercițiul financiar 2018 au fost:

■drepturi salariale: 979.546 lei

■cheltuieli cu asigurările si protecția sociaia: 25.630 lei

Obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere - societatea nu are înregistrate astfel de obligații

Avansuri si credite acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului. nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administrație.

Nota 13: Contingente

 • 13.1. Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost plătite sau inregistrate la data bilanțului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si armonizare cu legislația europeana, putând exista interpretări diferite ale autorităților in legătură cu legislația fiscala, care pot da naștere la impozite, taxe si penalitati suplimentare.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitățile si dobânzile penalizatoare, in măsură in care este căzui.

In Romania, exercițiul fiscal ramane deschis pentru verificări o perioada de 5 ani.

 • 13.2. Prețul de transfer

in conformitate cu legislația fiscaia relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzacții realizate cu părțile afiliate are la baza conceptul de preț de piața aferent respectivei tranzacții, in baza acestui concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate astfei incat sa reflecte preturile de piața care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relație de afiliere si care actioneaza Independent, pe baza „condițiilor normale de piața”

13.3 Riscuri financiare

 • 12.3.1. Riscul variațiilor de curs valutar

Societatea are tranzacții si împrumuturi intr-o alta moneda decât moneda funcționala (RON).

Societatea isi desfasoara activitatea in Romania intr-un mediu economic caracterizat printr-o fluctuație a cursului valutar. In 2017, evoluția monedei naționale fata de EUR a fost fluctuanta. • 12.3.2. Riscul de credit

Societatea desfasoara relații comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finanțarea pe credit. Politica Societății este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relații comerciale in condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decât atat, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societății la riscul unor creanțe neincasabile.

Nota 14: Alte informații

Sediul societății: Punct de lucru: Capital social:

București, sect.3, Calea Vitan nr.154-158, Clădire Administrativa, birou 3

București, sect.3, str. Jean Steriadi, nr.17

6.000.000 lei - vărsat integral

Nr. Reg. Corn,:

J40/1531/06.09.2017

Obiect de activitate: Activități de întreținere peisagistica - CAEN 8130

Durata societății: nelimitata

Conducerea si reprezentare: Președinte Consiliu de Administrație: BALASA SIMONA-ANDREEA. Societatea isi desfășoară activitatea de la sediul social si la sediul secundar.

Situațiile financiare au fost autorizate de Consiliul de Administrație pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București la data de 12 aprilie 2019.


Președinte Consiliu Administrație

Andreea Simona BalasaSERVICES SRL,,P

-

/A     c-’      5

/                 -..'A         C.

Nr. de înregistrate o/sfani


isld^l 6922X201INVESTIȚII SPA TU VERZI S3 SRL c.f. R BUCUREȘTI sect. 3str. CALEA V/TAN15431/2017 Capital soda/2000000


Balanța de verificare

01.01.2018 - 31.12.2018Cont

----------------------—-----1: i' r

\  vvjx

Denumirea contului

Șolduri Inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

-

Soldurl

--

finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

vi

Debitoare |

Creditoare

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0 00

0 00

0 00

0.00

68 882 82

9 338 414 89

68 882 82

9 338 414 89,

0.00 |

9 269 532 07

409

FURNIZOR! - DEBITORI

0.00

0.00

o.oo

0.00

9 630.32

9 630.32

9 630.32

9 630.32,            0.00 ;

0.00

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

000

0 00

0 00

ooo

12116 99

0 00

12 116 99

0 00|     12116 99

ooo

4111

CLIENTI

0.00

0.00

0.00

0.00

4 108 796.36

4108 796.36

4 108 796.36

4108796.36,          0.00

0.00

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0 00

0 00

0 00

0.00

947 199 20

979 647 20

947 199 20

979 647 20,          0 00

32 448.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

0.00

o.oo]

0.00

53 289.00

56 681.00

53 289.00

56 681.00|           0.00

3 392.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

000

0 00

0.00

68 724 00

68 724 00

68 724 00

68 724 00|          0 00

0.00

431

ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

9 640.00

0.00

9 640.00

9 640.00

0.00

9 640.00

9 640.00,           0.00

0.00

4315

CONTR DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

0.00

0 00

0.00

257 527 00

260 162 00

257 527 00

260 162.00, 0 00

2 635.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

0.00

o.oo

73 473.00

97 734.00

73 473.00

97 734.00|           0.00

24 261.00

436

CONTR ASIGURATORIE DE MUNCA

D.OO

0 00

0 00

0.00

19 638.00

22 039.00

19 638.00

22 039.00,          0 00

2 401.00

437

AJUTOR DE ȘOMAJ

0.00

286.00

0.00

286.00

286.00

0.00

286.00

286.00, 0.00

0.00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

0.00

000

0 00

0.00

56 681 00

000

56 681 00

0.00,      56 681 00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28 118.00

0.00

28118.00

0.00

28 118.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

0 00

0 00

0.00

284 532.86

373 994.07

284 532 86

373 994.07

ooo

89 461 21

4424

TVA DE RECUPERAT

0.00

0.00

0.00

0.00

221 955.86

221 955.86

221 955.86

221 955.86

0.00

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

o.oo

0 00

000

0.00

505 300 09

505 300.09

505 300 09

505 300.09

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

0.00

0.00

657 338.30

657 338.30

657 338.30

657 338.30

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

0 00

0 00

0 00

0.00

186 067 24

128 827 18

1B6 067 24

128 827 18

57 240 06

ooo

4428.TP

TVA NEEXIGIBILA - PLATA

0.00

0.00

0.00

0.00

186 067.24

128 827.18

186 067.24

128 827.18

57 240.06

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

ooo

3 383 00

0 00

3 383 00

52 009 00

65 812 00

52009 00

69195 00

0 00

17 1B6.00

448

ALTE DATORII SI CREANȚE CU BUGETUL STAT

0.00

0.00

0.00

0.00

58.00

58.00

58.00

58.00

0.00

0.00

456

DECONT CU ASOC PT CAPITAL

ooc

0 00

0 00

ooo

50 000 000 00

4 000 000 00

50 000 000 00

4 000 000 00

48 000 000 00

0 00

461

DEBITORI DIVERȘI

o.oc

0.00

0.00

o.oo

230.22

230.22

230.22

230.22

0.00

0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

ooc

699.50

0 00

699 50

9 308 70

8 609 20

9 308 70

9 30670

0 00

ooo

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0.001 0.00

0.00

0.00

294.12

171.57

294.12

171.57

122.55

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

oooj         ooc

ooo

0 00

23 105 22

23 105 22

23105 22

23 105 22

0 00

ooo

61 090 743.21    25 006 055.69   61 090 743.21    25 026 704.85  46 126 160.60
508

ALTE INVESTIȚII PE TERMEN SCURT SI

0.00

0.00

0.00

0.00

3 666 873.00 I

0.00

3 666 873.00

0.00

3 666 873.00

0.00

t

CREANȚE ASIMILATE


INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL c.f. R BUCUREȘTI sad. 3str. CALEA V/TANJ40/15431/2017 Capital soda!2000000


Balanța de verificare

01.01.2018 - 31.12.2018
L-Oi■ •••'■ -tni L=LJ------------------------------------------------------ -----------------------------

Cont

\ uX      y "L-J J

o Solduri inițiale an

Sume p ceden s

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

^Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

0 00

0 00

000

4 000 000 00

50 000 000 00

4 000 000 00

50 000 000 00

0 00

46 000 000 00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

2 000 000.00

0.00

2 000 000.00

0.00

4 000 000 .00

0.00

6 000 000.00

0.00

6 000 000.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

000

0 00

0.00

0 00

13 419 00

0 00

13 419 00

0 00

13419 00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP.7 PIREDERE NEACOP.

81 277.27

0.00

81 277.27

0.00

0.00

0.00

81 277.27

0.00

81 277.27

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

000

0.00

0 00

3761 54164

4 001 798 45

3 761 541.64

4 001 798 45

000

240 256.81

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00

0.00

0.00

13419.00

0.00

1341900

0.00

13419.00

0.00

Total sume clasa 1

81 277.27

2 000 000.00

81 277.27

2 000 000.00

7 774 960.64

58 015 217.45

7 856 23791

60 015 217.45

94 696.27

52 253 675.81

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

406.45

0.00

406.45

0.00

366.00

000

772.45

000

772 45

0.00

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

0.00

0.00

0 00

2 919 97

0.00

2 919.97

0.00

2 919.97

0.00

2111

TERENURI

0.00

0.00

0.00

0.00

7 297 361.85

0.00

7 297 361.85

0.00

7 297 361.85

0.00

212

CONSTRUCȚII

0.00

0.00

0.00

0.00

2 028 638.15

0.00

2 028 63815

000

2 028 638.15

0,00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

0.00

0.00

0.00

0.00

23 164.12

0.00

23 164.12

0.00

23 164.12

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

0.00

192 371 57

0.00

192 371.57

0.00

192 371.57

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA. ALTE ACTIVE CORPORALE

0.00

0 00

0.00

0.00

286 967.51

o.oo

286 967.51

o.oo

286 967.51

0.00

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0.00

0.00

0.00

338 409.10

0.00

338 409.10

0.00

338 409 10

000

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

0.00

0.00

0.00

0.00

931.72

0.00

931.72

0.00

931.72

0.00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

o.oo

101.61

0.00

101.61

0.00

609.84

0.00

711.45

0.00

711.45

2805

AMORT CONCESIUNI. BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

-

000

0.00

0.00

0.00

469.91

0.00

469 91

0.00

469.91

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 450.06

0.00

3 450.06

0.00

3 450.06

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR MIJ DE TRANSPORT

0.00

000

0.00

0.00

0.00

14 801 86

0.00

14 801 86

0.00

14 801.86

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 457.62

0.00

1 457.62

0.00

1 457.62

Total sume cl     2

406.45

101.61

406.45

101 61

10 171 129.99

20 789 29

10 171 536.44

20 890.90

10 171 536.44

20 890.90

3022

COMBUSTIBILI

0.00

0.00

0.00

0.00

7 55246

7 552 16

7 552.16

7 552 16

0.00

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

0.00

0.00

o.oo

0.00

2 773.11

2 773 11

2 773.11

2 773.11

0.00

0,00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0 00

0 00

0.00

0.00

1 526156 89

1493 165 68

1 526 156.89

1 493 165 68

32 991.21

0 00

303

MAT. DE NATURAOB. DE INVENTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

38 644.02

37 365.07

38 644.02

37 365 07

1 278.95

000

332

SERVICII IN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0.00

0.00

0.00

464 458 23

0.00

464 458.23

0.00

464 458.23

0 00

Total sume clasa 3

0.00

0.00

0.00

0.00

2 039 584.41

1 540 856.02

2 039 584.41

1 540 856.02

498 728.39

0 00

|401

FURNIZORI

0 00

6 640.66

0 00

6 640 66

3 464 659.91

4 050 707.21

3 464 659.91

4 057 347.87

0.00

592 687.96
INVESTIȚII SPA TII VERZI S3 SRL c.f.

BUCUREȘTIsect. 3str. CALEA VITANfțBalanța de verificare


01.01.2018- 31.12.2018


Cont

Denumirea contului_^<\, o

XȘ.’I iul 3-^

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale >

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

339 067 05

0 00

339 067 05

0 00

15 796 928 34

14 359 444 28

16 135 995 39

14 359 444.28

1776 55111

000

5125

SUME IN CURS DE DECONTARE

1 600 000.00

0.00

1 600 000.00

0.00

3 300 000.00

4 900 000.00

4 900 000.00

4 900 000.00

0.00

0.00

5311

CASA IN LEI

0 00

0 00

0 00

0 00

276481 92

274 338 78

276 481 92

274 338 78

2 143 14

0 00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

0.00

0.00

25401.36

25 401.36

25 401.36

25 401.36

i             0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

ooo

000

0 00

4729 28212

4 729 282 12

4729 282 12

4 729 282 12

0 00

0 00

1 939 067.05


Total
27 794 966.74   24 288 466,54   29 734 033.79    24 288 466.54   5 445 567.25

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

0.00 I

0.00

19 493.20

19 493.20

19 493.20

19 493.20|

0.00

0.00

6024

CHELT CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

o.oo)

0.00

2 77311

2 77311

2 77311

2 7731l|

0 00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 493165.68

1 493 165.88

1 493 165.68

1 493 165.68|

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

37 365.07

37 365 07

37 365.07

37 365-07|

0.00

ooo

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

0.00

0.00

591.29

591.29

591.29

591,29]

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

0.00

0.00

3 524.61

3 524.61

3 524.61

3 524,6l|

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

0.00

0.00

195.90

195.90

195.90

195.9o|

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

0.00

0.00

94 862.31

94 862.31

94 862.31

94 862.31

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

o.oo

0.00

0.00

0.00

10 854.66

10 854.66

10 854.66

10 854.66

0.00

0.00

615

CHELT CU PREGĂTIREA PERSONALULUI

0.00

0.00

0.00

0.00

60000

800.00

800.00

800 00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

0.00

0.00

259 024.55

259 024.55

259 024.55

259 024.55

0.00

0.00

624

CHELT CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

0.00

ooo

0.00

0.00

40 066.30

40 066 30

40 066.30

40 066 30

ooo

ooo

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

2 850.00

2 850.00

2 850.00

2 850.00

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

ooo

0.00

0.00

1 708.82

1 708.82

1 708 82

1 708 82

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 297.83

2 297.63

2 297.83

2 297.83

0.00

0.00

628

ALTE CHELT CU SERVICIILE EXECUTATE DETERTI

0 00

ooo

ooo

0.00

654 294 75

654 294 75

654 294 75

654 294 75

ooo

ooo

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

255.00

255.00

255.00

255.00

0.00

0.00

641

CHELT CU SALARIILE PERSONALULUI

ooo

0.00

0.00

ooo

979 546.00

979 546,00

979 546 00

979 546 00

0 00

ooo

645

CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

0.00

0.00

1 703.00

1 703.00

1 703.00

1 703.0C

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

ooo

0.00

0.00

1 8BB.00

1 888.00

1 888 00

1 888 OC

0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00 ‘ 0.00

0.00

0.00

22 039.00

f      22 039.00

ț

22 039.00

22 039,0C

o.oo

0.00

6581

DESPĂGUBIRI. AMENZI SI PENALITATI

o.ooj             0.00

0.00

0.00

2 058.00

l        2 058.00

2 058.00

2 058 0C

0.00

0.00


INVESTIT!! SPATII VERZIS3 SRL c.f. RO38188050 r.c. J4Q/15431/2017 Capital sodal2000000

BUCUREȘTI sect. 3str. CALEA VITANnr; 154ap. B3


Balanța de verificare


01.01.2018 - 31.12.2018


Cont

Denumirea contului

Solduri Inițiale an

Sume precedente

Rulaje |

lerioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

0.00

o.oo

20 789.29

20 789.29

20 789 29

20 789.29

0.00

0.00

691

CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0 00

0 00

0 00

28118 00

28 118 00

28 118 00

28118 00

0 00

0 00

0.00 0.00

0.00

0.00     3 680 264.37     3 680 264.37    3 680 264.37     3 680 264.37

0.00

0.00


Total sume clasa 6

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0 00

0.00

0.00

3 396 910.05

3 396 910.05

3 396 910.05

3 396 910.05

0.00

0.00

706

VEN DIN REDEVENTF. SI CHIRII

0.00

000

0.00

0 00

55 860 00

55 860.00

55 860.00

55 860 00

0 00

0.00

712

VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0.00

0.00

0 00

464 458.23

464 458.23

464 458.23

464 458.23

0.00

—,

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

0 00

0.00

8 76

6.76

676

6 76

0.00

o:oo

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

0.00

0.00

3 286.14

3 286.14

3 286.14

3 286.14

0.00

0.00

3 920 521.18

3 920 521.18

Total sume clasa 7

3 920 521.18


Totalurl:


întocmit,2020750.77  116472 170.54  116472170.54  118492921.31   118492921.31

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.UJ.: RO 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

PROCES VERBAL

al adunării generale a asociaților

încheiat astazi:

Adunarea generala Asociaților s-a intrunit pentru următoarea ordine de zi:

 • 1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2018 cu anexele si contul rezultatului exercițiului

 • 2. Descărcarea de gestiune (activitate) a administratorilor

In urma prezentării bilanțului contabil si a contului exercițiului s-a luat in unanimitate absoluta următoarea:

HOTARARE

 • 1. S-a aprobat bilanțul contabil incheiat la data de 31.12.2018 cu anexele si Contul rezultatului de exercițiu.

 • 2. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor

ASOCIAT MAJORITAR

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, reprezentat prin:

PRIMAR D-nuI ROBERT SORIN NEGOITA


Investiții Spatii Verzi S3 SRL CUI.: 38188050, Reg. Corn.: ]4011543112017Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

PROPUNERE

DE REPARTIZARE A PROFITULUI CONTABIL DIN EXERCIȚIULUI FNANCIAR2018

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 240.257 lei. Se propune, repartizarea profitului realizat pe următoarele destinații:

 • - acoperirea pierderii aferente anului 2017 in suma de 81.277 lei;

■ rezerve legale 13.419 lei;

 • - suma ramasa de repartizat din profit 145.561 lei;

V\CLS â

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C. V.I.: RO38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII

Investiții Spații Verzi S3 S.R.L

aferent exercitului financiar 2018

APROBAT,

Balasa Simona Andreea

Președinte al Consiliului de Administrație

Nedelcu Petre

Membru al Consiliului de Administrație

Dlndlri Puiu

Membru al Consiliului de Administrație

Dlnca Gabriel-Catalln

Membra al Consiliului de Administrație

Bordeanu Paula-Blanca

Membra al Consiliului de Administrație

Todlrlca Alexandra

Membru al Consiliului de Administrație

Irlmla Mihnea-Andrel

Membra al Consiliului de Administrație

CUPRINS

 • 1. ANALIZA DE ANSAMBLU A ACTIVITĂȚII

  • 1.1. INFORMAȚII GENERALE

  • 1.2. ASPECTE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE

   • 1.2.1. Ședințe C.A. 2018

  • 1.3. EVALUAREA ACTIVITĂȚII

   • 1.3.1. Elemente de evaluare generală

   • 1.3.2. CONDUCEREA SOCIETĂȚII


 • 2. INFORMAȚII FINANCIAR - CONTABILE

 • 3. OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

 • 4. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE

  • 4.1. MANAGEMENTUL RISCULUI

  • 4.2. TRANSPARENTA

  • 4.3. CERTIFICĂRI

 • 4. CONCLUZII

1 .ANALIZA DE ANSAMBLU A ACTIVITĂȚII

 • 1.1. INFORMAȚII GENERALE


Cadrul legal: Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 3, înregistrată ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050, constituită prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017 și având ca asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Scopul: conform Actului Constitutiv, obiectul principal de activitate al societății este Activități de întreținere peisagistică - CAEN 8130., așa cum este definită de codificarea C.A.E.N. (Ordin 337/2007 Rev.2).

Sediul social: București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 3

Codul unic de înregistrare: 38188050

Codul de inregistrare fiscala: RO38188050

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/15431/2017

Capitalul social subscris și vărsat; 52.000.000 lei

Punct de lucru: Strada Jean Steriadi, Nr. 17, clădire multifuncționala, etaj 2

Codul unic de înregistrare sediu secundar: nu este cazul

Auditor extern: ROMCONTEXPERT SRL

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 320 din data de 19.07.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 București a a dispus înființarea societății comerciale Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în Activități de întreținere peisagistică - CAEN 8130.

Societatea Investiți Spații Verzi S3 S.R.L. se incadreaza in prevederile OUG nr. 109/2011 fiind o societate cu răspundere limitata, constituita în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Investiți Spații Verzi S3 S.R.L., societatea desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primăria Sectorului 3.

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat in spiritului bunelor practici si pricipiilor guvernantei corporative, in scopul de a optimiza procesele si relațiile manageriale, precum si cele de asministrare, desfășurate la nivelul societății, prin asigurarea unei transparente sporite a selecției organismelor de administrare si a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale. Raportul anual are la baza Planul de Administrare al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. aprobat prin HCLS3 nr. 426 din data de 19.09.2017

 • 1.2. ASPECTE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE

în cursul anului 2018, societatea s-a concentrat pe desfășurarea activităților, conform programului de activitate aprobat de către Asociatul majoritar, Consiliul Sectorului 3, mai mult de 80% din activitatea desfășurată fiind pentru Primăria Sectorului 3, după cum urmeaza:

 • - „Lucrări de reamenajare peisagistică și modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente la: Creșa Potcoava, Creșa Ghiocelul, Creșa Cerceluș și Creșa Titan IV";

 • - „Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București";

 • - „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor C1, C2, E, H, G, I2,I4, J, L.”.

 • - închirierea spațiului detinut in proprietate la locația din B-dul Basarabia nr. 256 - C102 - depozit laminate în exercițiul financiar 2018 Veniturile din exploatare înregistrate sunt de 3.917.235 lei structurate pe actvități astfel:

  Nr

  Indicatori

  Exercițiul financiar 2018

  1

  Lucrări de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si a spatiilor verzi adiacente

  3.861.375

  2

  Chirii

  55.860

  Total Venituri Servicii prestate (rd. 1+rd.2)

  3.917.235

 • 1.2.1. Ședințe C.A. 2018

In anul 2018, Consiliul de Administrație al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL s-a intrunit in cadrul a 12 ședințe in care au fost analizate si luate hotarari constituindu-se documente suport pentru activitatea executiva a societății. întrunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de 18 hotarari, după cum urmeaza:

 • 1. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 1/21.03.2018

Aproba Planul de Administrare 2018-2021

 • 2. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 2/21.03.2018

Aproba Indicatorii de performanță Financiari și Nefinanciari (Operaționali)

 • 3. Ho tara rea Consiliului de Administrație Nr. 3/21.03.2018

Aproba numirea secretarului Consiliului de Administrație, respectiv indemnizația de ședința

 • 4. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 4/29.03.2018

Aproba Raportul Consiliului de Administrație cu privire la Situația Financiara - Bilanțul Contabil si Contul de Profit si Pierderi, pe anul 2017

 • 5. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 5/29.03.2018

Aproba Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe exercițiul financiar 2018

 • 6. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 6/29.03.2018

Aproba Organigrama, Statul de Funcții si Grila de Salarizare.


 • 7. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 7/29.03.2018 Aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare al societății. • 8. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 8/29.03.2018

Aproba Regulamentul de Ordine Interioara al societății.

 • 9. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 9/29.03.2018

Aproba Caietul de Sarcini privind achiziția de „Furnizarea de autoturisme si autoutilitare"

 • 10.Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 10/25.04.2018 Aproba Codul de Etica al societății.

 • 11.Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 11/29.10.2018

Aproba delegarea provizorie prin mandat, a conducerii si reprezentării societății si a tuturor atribuțiilor pentru buna gestionare a activitatii societății de către Consiliul de Administrație către Directorul Executiv, in persoana Doamnei Simona Balasa.

 • 12.Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 12/29.10.2018

Aproba inaintarea propunerii de majorare a capitalului social al Investiții Spatii Verzi S3 SRL către Adunarea Generala a Asociațiilor.

 • 13. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 13/13.11.2018

Aproba înființarea unui sediu secundar cu activitati proprii de birou la următoarea adresa: Str. Jean Steriadi, nr. 17, clădire multifuncționala, etaj 1 + mansarda, Sector 3.

 • 14. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 14/13.11.2018

Aproba achiziționarea unui sistem de supraveghere video (inclusiv punerea in funcțiune a acestuia)

 • 15. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 15/13.11.2018

Aproba demararea proiectului „Centru acvatic multifuncțional" si a achiziției serviciilor de proiectare a acestuia.

 • 16. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 16/03.12.2018

Aproba achiziția de materiale de construcție - furnizare de pavele si borduri cu o valoarea maxima de 993.000,00 lei (fara TVA)

 • 17. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 17/03.12.2018

Aproba inaintarea propunerii de majorare a capitalului social al Investiții Spatii Verzi S3 SRL, cu suma de 30.000.000,00 lei, către Adunarea Generala a Asociațiilor.

 • 18. Hotararea Consiliului de Administrație Nr. 18/03.12.2018

Aproba achiziționarea unui tocător de mase lemnoase.

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

 • 1.3.1. Elemente de evaluare generală

 • a) Profit / pierdere

în exercițiul financiar 2018, Societatea a înregistrat un rezultat pozitiv (profit) în valoare de 240.257 lei.

 • b) Cifra de afaceri

Societatea a înregistrat în anul 2018 o cifră de afaceri de 3.452.770 lei în special din activitatea de lucrări de reamenajare si modernizare a locurilor de joaca la: Cresa Potcoava, Cresa Ghiocelul, Cresa Cerceluș sl Cresa Titan IV, din Sectorul 3, precum si din lucrările de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3.

 • c) Costuri

Societatea a avut în anul 2018 cheltuieli totale în sumă de 3.680.264 lei, din care 3.652.146 lei, respectiv 99,24%, sunt localizate în sfera operațiunilor de exploatare și 0 lei reprezintă cheltuieli financiare.

 • d) Lichiditate

La data de 31.12.2018, Societatea dispunea de o sumă de 5.445.567 lei în conturile bancare și în casa în lei, sumă destinată acoperirii cheltuielilor rezultate din activitatea societății.

Indicatorul Lichidități Curente = (Active Curente / Datorii Curente) = 56.2

Indicatorul Lichidități Imediate = (Active Curente - Stocuri) / Datorii Curente = 55.67

Societatea nu s-a confruntat cu probleme de lichiditate în exercițiul financiar 2018, nivelul indicatorului de lichiditate imediată la sfârșitul anului fiind de 55.67

 • 1.3.2. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

La data de 31 decembrie 2018, societatea este administrata de Consiliul de Administrație format din 7 membri,

acesta fiind condus de către Președinte, care coordonează activitatea de administrare. Mandatul membrilor


C.UJ.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

Consiliului de Adminstratie este pe o perioada determinata de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioada de timp in condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

 • 2. INFORMAȚII FINANCIAR - CONTABILE

Contabilitatea este organizată de către CONT CONSULTING & SERVICES SRL. persoană juridică autorizată membră C.E.C.C.A.R.

Pentru întocmirea bilanțului s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale, conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2861/2009.

Bilanțul a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice din 31.12.2018, puse de acord cu soldurile din balanțele analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar contabile aferente activității anului 2018.

Societatea aplica ca si referențial contabilprevederile OMF 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

în tabelele de mai jos sunt prezentate informațiile financiar-contabile ale anului 2018, comparativ cu anul 2017

C.UJ.: RO 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

BILANȚ (sintezĂ)


BILANȚ

la asta de 31 decembrie 20 S


Denumirea aiementulut

| Wr.rd. OMFP rar-KM

03.01,19

Nr.

Rd

—------g-jg-------

(H (01(2018

3111212018

A. ACTIVE IMOBILIZATE                                 .......... “ "   '•

ILU

II. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                         '  '         '—    *-

1. CheUuiSli deccnstrluira (a. 201-2801)

01

01

305

61

2. CheAtaell de OimIIm(et 303.2803^2903)

02

02

3. Coreeskml. brevete, iicente matei camercsafe, drepturi «rtiutl similare si tete imcWlliari necorpâralo (ct. 2O5*2G8-28O5-2BO8-29ti5-2Țta6}

03

03

2.490

4. Fond oornwcial (cf, 2071 2807|

04

04

' nr™

i. Active reourjKH-ala do explorare si evteuare 3 resurselor minerale ici. 2Q6»2Kj6-20O6J

05

05

5. Avansuri {ct 4064}

01

IW

TOTAL (rd. 01 la 06>                       ....... “        '

07

07

306

2,511.

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții <cL 211*212-2611-2812-2011.2612:.

OS

08

0,322,550

2. InsINati letirricn sl mașini (ct 213*223-231 J-291 â}           --------------------

00

00

200,734

3. Alte instalate, util$e al mobilier «rf, 214*224-2614-2914)

10

10

2B5,61C

4. Investiții ImcWIIWB (ct. 215-2815-2015)

11

11

■5. Imobilizări corporale «i curs de execuție (ct. 231 -2931}

17

12

338,409

6. Investiții imobiliara in curs de escecuila(ct 236-2935)

13

13

7. Active corporale <fe exploram si ovteuare a resurselor minerale (et. 216-2616-2916}

14

14

S. Activa biologice productive fel. 217*227-?817-?&17)

.......ii.......

15

9 Avansuri (ct. 4093)

.....16.........

»u

TOTAL (rtl.08 la 16)             ‘

17

17

10,147,203

II. IMOBILIZĂRI FiNA.MCIARE       ”■

1. Acbunr datmute ia fiiiate (ct. 261-2B61Î

.......te

18

.............-r—-

4. împrumuturi acordate eniilaiilcrdiri grup (ci. 2671*2672-2964)

19

19

.....................

3. Acțiunile deținuta la enlilalile asociate si la wrtiiasiie controlere in comun (dl. 262*263-2062)

20

20

4 împrumuturi acordate enfitabtor saoclste si eiMiîdtitorcpntmlate in comun (ct. 2673*2674-2985)

21

21

S. Ate litiiri imobilizate (ct. 266-29631

22

23

6. AMe împrumuturi (rf79675**2G7B*«2B77*2678'*2679<aj65'-29B8h

23

33

TOTAL (rd-18 l> 23)

24

24

ACTIVE IMOfeiLlZATE - TOTAL (iri.87*17+24)                          “ț

25

25

305

10.. 1*9.714

L ACTIVE CIRCULANTE

âT&iuAd

1. Malwtl prime sl materiale consurnabiia {ct. 301*302*303*.'-306*321+3 22*323*328*351*3 58* 381 <.'-386-301 -392 3951-3958-398

26

26

34.270

2, Producția m curs de execuție (ct. 331 *332*341 V-34R’-3S3-3941 -39S2|

27

27

454.4SB

3. Produse Miile a mărfuri («, 345+345*347+.'-348‘-354 >356 ‘357*361*328*,' 368+371*327*7-378 3945-3946-3=47-3653-39S4-3055-3S56-3957393 307-din ct 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

20

12,117

TOTAL («LM la 29)

30

30

510.345

H. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa tiu încasate după c- perioada msl mare cte- an an trebuie prezentele separat pentru flecare oterrent)

1. Ornante Comerciale 1)(Ct. 2G76*+2676'*267B'*267!?--39605-2068*4092*411*413*418-401)

31

31

032

2. Sume de incasei de la wtilatiie .iHitite (ct, 451*‘-495")

32

32

3. Sume de incasei de la entflarile asociata enticatte controlat» n comun (ct. 453” ■

33

33

4. Atfâ crsanle   *25-4282*43?‘M36"+43;”+43tK7+«1 "+4424 *dh ct

4428’'*444“+445+ 445" M47”*44K?+458?-4052*4G1+473"-49&+51 K7)

34

34

113921

5 Capital subscris si rwaraBî fel. 4554S6'j

35

35

46.CCQOM

6_ Creata reprezentorni d/idenda repartizate h arsjl eteratiulu- financiar (c|. 4BȘ)

39

35a (301)

TOTAL frd.31 Iaî5+35fl)

37

38

46*14,883

III. INVESTIȚII PETERMEN SCURT

î Acțiuni del/Mia la anUlalfe afilia» LCt 50L59*)

38

37

S. AII e in vetflji pe termen scurt (ct 5M+506+50?*tfn «506.595-695-595+5113+5114)

33

38

|   3.566,673

TOTAL |n£37+33)

«

39

|   3,666.873

PA CASA SI CONTURI LA BĂNCI {din ci. 506 * «. 5112+612+531*632*541+5421

41

4D

<938067

1,776.684

ACTIVE CIRCULANTE ' TOTAL « 30 * W * 39 * 40)

42

41

f .930007

52.071.266

C. CHELTUELI IN AVANS {ci. 4r) |rd.43+44)

43

47

123

Suma de reluat frlro pencddă de până la un an {din ct 4?’l‘;>

44

43

123

Sume de reluat ritr-d perioadă mai mere de un an iărt «471’1

46

44

b. Wifâfflii; SUMELE CARE TREBUIE PLAwWr-O PERKADÂ DE PANĂ LA UN AN

1. împrumuturi dr emșinnes da drtrgabuni. prezBnrandjee separat; npTjrrUxrre dr em$KW dndriigaitoniccw/ertihle jet. 161+1BH1-189I

46

45

2. Surne datorate rslitulWcr decradil (ct 1621+1622+1624+1625+1627+10B2+ 5191+5192+5198}

47

4fi

3. Avansuri trasai» in centul ■oomsnzior |cl. 419)

46

47

4. Dijtortccwwcials -lumtzari (ct 4â1+4M*4<J5(

46

48

6.641

783.014

5. Efecte ttecotnal de plalil (ct 403+405)

50

49

6. Sumo «âto-ale enctaihr dn grup fet 1661 *f 685*26S’*451“)

5H

59

7, Suma datorate ertitafllor ascetele «m/zClOr cor4rE4a1s in comun [ct 1663 ♦ 16MW3M2+2693+453’’j

52

51

8. Ate datorii, îridl'iiSKF dKăAer ite listate ei datonfe prnînd askiurarle ddcwifr (ti 1623+1626*157+1687+3395+421 +423+424+426*427*42B1+431‘"*436'"+437‘" +4381+44?‘'**4423+442E*"*444”'+446“'‘+447"‘+4481+4li5+456™+457+4581 ♦4fi2*466l*473’"*50B+5188*5193+5194+ 5195+5196+61971

53

52

14,008

199832

TOTAL [rd. 45 ta 52)

54

53

20,649

962916

E. ACTIVE dROlÂNfflfe NETBDATORII CURENTE NETE |rti.4t+43-53-7O-73-76}

55

54

1.918,416

51.068472

F. TOTAL ACTIVĂ MINUS DATORIE CURENTE (<d.25M4*5i)                   *

55

55

1.918,723

6i.23S.186

a DATORIESUMELE CARE TREBUE PLĂTITE fclTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AM

1 împrumuturi din emisirea de obligațiuni, pcezarandu-șe separai impnrmiturile din emisiunea de ebfgsiîuni nrwedW(«-151 - 16S1- I6S)

57

2 Sun» datorate inKtuBii» de credt (ct 1621+1622+1624+1625*1527+1592*5191 »&ăffi2*

58

S7

3. Avansuri incasă» n «jntoi conenzHot* («, 419;

59

58

4. Daloni fiontetoiaie - furnizai (ci. 461+444*466)

«

59

9.C7&206

6. Efecte de arfwl do pkrft (rf. 453+4451

61

60

6. Suma datora» arimalÎMr din grijp (ci. 1661+1685*2601+45*"}                  |

62

61

/. Suthă datora» enljfaliKor BKoaresIefilitalildr twnlrdatein conxn(c1. 1653*1688+2692*2603* 463" .1

63

62

fi. Alte dator), im&aiv datoriile riscate si datorita priv«xl asigur teife sociala 'cl. 1823+162&+16?* 1687+2^6+421+423+424*426*427+4281+431"*+436*"*437"' M38t-441*"*4i23*4433"‘+444"‘+446‘*’+447**’-4481 +456+4K’" +4581«482*466t+473*"+50!H5186+519â*5194* &195+ 5196+5197)

64

63

TOTAL (rd.Sfi Ib 63)

6S

64

9,079,206

H. PROVIZIOANE (cl.tMj

1. Praviauane penliu tenaftaflfe ăriga>ifor («, 15S5+1517}

66

55

2, Prtzrizioare panlru «pozile (« 1516)

67

65

3. Alia proraesne jcl. 1511+1512*1513+15H+15131

68

67

TOTAL (rd. «fi la 67)

6&

69

L MENTORI M AVANS

1. SubrenjâperiTu inite&yi{ct 475), H.70+71)

j0

69

Sune de reluOt îrrtr-<j perioadă da până la un an. (din <& 475’}

71

70

Suma de     M-d perioadă mai mare de un an (dh ct 475']

72

7’

2. Venituri mgstrale iri avars (a. 472) (nd.73*74î

73

?2

du reluat -rtr-o pBrâsda cfe pana â un gn (ct 472*’

74

73

de reluat intr-o penasda mă mar# rid w» an iul. 472*)

75

?4

X    »»™ ^nte«« «tewtrensferdeladerdiM

76

75

î      Sume de reluat ihir-o periaadă   gâitâ Iii un an (<ln ct. 47U*!

?f

■«A

|      Suim de reluat IriSr-o perioadă mare ije un an (dn ct 478*1

78

7?

| Fwidul«riWrcal R^jjatlv (ct,a?§j

?&

TOTALM »tf2+75»<

88

73

J, CAFfTAL $3 REZERVE

[CAPITAL

1. Capital șuW$ vărsat (ci. 1012)

81

83

2.0®,W

&.GCDOOT

2 Cspilal subscris nevărsat (ct. 1 Dll)

82

81

46.000003

3. Pairimoraul regiei |cl. 1016]

83

82

4„ Palrimcniul inaliliJlekir rvi’cf^ut rfeceroatanE-dezvoilare (ct 1016]

84

83

6. AJte elemarfe de caprlâUi prepri (ct, 1031 ■

85

&4

TOTAL (ri.fltHnM)

65

85

2JDM.W

52,CC£X000

II. PRIME DE CAPITAL (A 104]

87

£6

III, REZERVE DIN REEVALUARE (tt 105)

88 i

87

W. REZERVE

1. Rezerve tegate jei. 1061)

8S

88

13,419

2 Rezerve slblul^rb sau caniractuaJe (ci. 1063)

93

89

3 Wteprizârvafct 1088|

91

eo

TOTAL (nLfiB la »)

92

&1

‘3,419

Aclur prapm |ct, 1tS|

93

92

Câștiguri legale de mlrunwntele da capitaluri proprf    14*)

94

93 ■

Perdea legate dș r^irumertele de capitaluri propti®, 149)

95

94

?

V, PROFITUL SAU PIERDEREA REPDR W) IcL «?)

Sowcj

96

96

SoWC

97

S6

61,277

VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (cL 121)

SddCj

96

97

0

240.257

Sc4dO

99

se

81,277

C

tepartBreri DraltuU (ct 129|

100

s$

13,4*9

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 8&^7--91+92^ttM^9E+97-&$)

ioî

ICO

1M773

52.15B.S8C

Palrimwiulpuiifclct lOlfy

w

î&i

Palrirnoniulpriral |cl, 1017] 2)

1(3

CAPITALURI ■ TOTAL MfOOHOI+i^ (nLî5+41HMM44V9)

104

103

1.91 vi

52.158,W

La nivel patrimonial se remarcă o creștere semnificativă a creanțelor care înregistrează la 31 decembrie 2018 valoarea de 46.114.853 lei (2017: 0 lei), creștere localizată la nivelul poziției „capital subscris si nevarsat", ca urmare a majorării capitalului social.

Creșterea datoriilor, care înregistrează la 31 decembrie 2018 valoarea de 10.062.122 lei (2017: 20.649 lei), este generată în principal de achiziția imobilizărilor corporale, respectiv teren si construcție, valoarea acestora este achitata in transe egale pe o perioada de 49 de ani.

io


b) Contul de profit Și pierdere (sinteza)

PMumina elementului

Nr. Rd

Ril®

2017

axis

1 Oi do aduceri nete iidJD2*3343H)5»O5i

61

C

3.452.770

Ptoduclia vănc*ră fct.TO1+702*7t&r7tJ4*r05+706-!'?£B|

02

3452.770

Vacitadn vânzarea rnârturicr Ici, TOT)

©

Raducan comerciale Accrduleîix 739)

w

1

5

V anii u ri din dobânzi înregistrate da ertitdțife rasate cir Registrul gtmarai si ora ma aii in flerufere conlr^c» de teaslnsr

UE

Venituri din $ub veniii aipli are aferente erireidn afacer f$)9{cL?4T1)

36

2. Vertlun afenatle cp« tu lui orocijctiei In aura de «inculte Ici 711+71 2 j

0

Sdd C

07

494458

ScIdC

oa

3, Venituri din productade rwMiidnnKOTiwabsi oarpcrale Icl7?1+722J

0

0

4. Venituri din rse^uaua nrabSzâwr rorpcraJe (cl, 7561

w

5. Venituri din pnrtiKțade ■mestiti imobilare <ct 73S3

11

S. Venituri dinSubwnli ceewlcafârE(d.74l2+741 J+7414+7415*7416+7417+74iSi

12

7, Alte nrita dh axptMtae tct.751+756*7815!-

13

7

4n caro, venita dr, fardul caxnert te itesaiv fcL7B15Î

14

0

0

-din cateventa'irr autorii penliu îrawtili fct 7594)

W

0

d

VENITURI 0114 EXPLOATARE-TOTAL rri.0W-M+W+itM1*12+13)

16

0

3,917,236

8, al Cheltuieli ou maladie (ulm ți rțialEriateia «xwumabte («â31 +W1

17

6

1,515.432

Alte cheltuia materiste

18

210

37,066

bl Arie crwhieti externe (ou energie ți ajjâkci.ffi)5)

19

3,526

$ Chehuiai prâhd mârturile IcLBD?)

20

0

0

'teducen comerciala uri mile ict 609)

21

b

5Î. Chgtlutel cu peraonaid fri&*2ij

22

64.i sa

1095,178

el Salarii si «ndemnizaci fct.E41+6d2*W3+W’i

23

52.258

979.546

i) CheUuialcu asigutârie $1 prctetia wc’teă i’ct©+5t646j

24

11.994

25,fi3C

10al Ajustări de vabwe privind imabrizârila conturate ți newp»ufe M26-27|

28

182

20.789

9L11 Cheltuieli (d.6a-t 1^13*6977)

26

102

20,789

Venituri (0.78131

2T

E

0

bj Apărări de leftere privind autvete sratante (rd 23'301

28

E

s

il)ChB«Llet;(«4W*68Hl

28

îi

■8

>.2) Vantlurt tct?54+7914)

31?

■â

a

11 AltechțthJtei de expluatere ird.32 la 38)

3'

16.337

1060268

11,1. Citeitofei privind uresiatife externe

fd611*612^S13r614*615*62l*62Z+S?^24*6e5+52G«627+62fl)

32;

16.837

1066.955

112 ChsHuirf ca alte rnpobte, taxe și vâfsâmtefcasimiate.chefctat repiezaVănd traWuiiți contribuții datora» in baza unor acte nurmetree sowiat&ici.fiâS+Sâffi’i

33

0

255

11,3. Cheltu^i cj protecția medului InranjL/ăla icLfjSî)

34

a

0

11,4, ClwHuteii din rEeraluatea trublb^icr cor mirate (cî.555)

35

0

0

11.5, Chelfcrieti priwndGaismitâîjteși alte ewrinwnlesrniere tcLfr&ftTi

35

0

o

11.6, Alte cheltuieli lct.651 i6M+*6ââ2*5683*55B4+66881

37

o

2.068

Chettuteî Cu dobânzile de refinanțare înregistrate de mCtățla radatedmRegtătrulganefif ți &re mai au te ueailare contracte < teasfrrt (CLflM’J

38

0

o

Ajustări prnind promzi&uneteiRj.AMIj

39

0

0

- Cttetueli ICL6&121 ........

40

0

0

<Vwilwfc£7ll121

41

6

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rrkV la 2M1 +22+25*28*31+3®

42

61,301

3.652.146

PROFITUL SĂU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Prcft(rcL1S-42j

43

0

255,005

■ Pierdere (Fd.42-tfi|

44

91.3C?

C

12. Vwibun dn rteresa de CWrtfcteare (ci.7611 <7612*7fi13j

45

<?

B

- din care, werihmte ottynute fctemttâtite afiiaie

46

......... c

0

1 Veniuri din dobânzi ictJW

47

24

3255

LEI- din caift Olurile abținute de ia straie alicit

46

1                   c

e

U VfXîțtjri dh sutwțji de exploatare p&w ctajânda daiwală lîct.M 18'

49

1                   c

15. Alte raniiuii financiare i‘«t.762*764+7S5*7IS7+7âfl‘7l315

E0

r c

.n

•dhore. Mșnilori (in afte inwbiizărilhannsfâ 101.7815)

Bl

5

8

VEWTURIFINANCIARE - TOTAL (rrL45+47M9+50J      “

52

1 24

3^85

16. Aiuâlări de nbere jhihibI iircblfctote liwdrt £ in vestijila ffiandaia dețn jfe ra aflw croJart» [rd.54-S5|

53

I 1

•3

- Chettuiai lcLB&6j

54

1

J                *

0

•Wi»

SE

i                          ?

17. Cnebjdi piiwrc dobăftzfc

5E

■3

6

■ dn care, ctre huelfe b      & enlîl ățfe ate

5?

0

"o

Ate chaftuets Sr^clare

58

! 0

0

CHELTUIRII FUNCIARE - TOTAL |nL53+56*56)              ...............

59

0

r °

PROFITUL SAU PIERDEREA FlfâWCIAR{Ă};                           ........

’^lilWM                      ...........................

6J

24

. Pierdere (ra>52)                                                      “""""l

31'

0

0

VENITURI TOTALE (rd.16*52i

62

3*

3.920.521

CrtaTUIEU TOTALE țrt.C*59|

63

Ol

3.6E2.146

IE. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT®:

-Prafil{id.82-63j

34

0

268,375

65

61.277

0

lllmprahulpe Dreft(st.551)

66

0

28,118

M. Impozit specficvricf activtat fe. £95)

67

0

0

21. Ale         retjezfflilHfe la derreriefe de mai sls (ct 538)

63

0

0

21PROFITUL SW PIERDEREA HET[A) AEWmULUlFINANCWR:-

ffl

0

243,257

- Pantere |țd&4$H7«&64j

70

81J277

o

Din acest formular al situațiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu ultima balanța de verificare încheiata la 31.12.2018, reiese ca societatea in exercițiul financiar 2018 a realizat un profit brut de 268.375 lei. La aceast profit s-a înregistrat impozit pe profit, asa cum reiese din înregistrările contabile, din balanța de verificare si din declarațiile 100 si 101 depuse la Anaf in suma de 28.118 lei.

In acest context, societatea isi propune următoarele obiective:

 • •   Creșterea eficacității activitatii prin anticiparea cerințelor clientilor, respectiv identificarea nevoilor, completarea si dezvoltarea serviciilor;

 • •   Creșterea eficientei prin reducerea pierderilor si o buna organizare interna;

 • •   Imbunatatirea calitatii serviciilor;

 • •   Promovarea respectului fata de cetatean prin tratamentul egal, transparenta si comunicare eficienta;

 • •   Consolidarea relațiilor cu clientii si creșterea gradului lor de încredere prin furnizarea de servicii regulate si de calitate;

 • •   Elaborarea unui plan de Investiții impreuna cu autoritatea publica tutelara, care sa permită susținerea obiectivelor pe termen mediu si lung.

Principiile directoare privind administratea societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL, obiectivele strategice, tintele de performanta si prioritățile strategice statuate prin prezentul Plan de Administrare, se constituie in standarde de performante obligatorii pentru echipa de management a societății, reprezentând parte compponenta a Planului de Management si a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcționala.

Intenția principala a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL este de a realiza activități benefice și sustenabile pentru comunitatea din Sectorul 3, pentru a satisface nevoile generațiilor următoare, in acest sens îsi propune dezvoltarea societății pe mai multe domenii de activitate,

 • 4. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE

  • 4.1. MANAGEMENTUL RISCULUI

Managementul riscului este parte integrantă a tuturor proceselor decizionale din cadrul societăți, fiind monitorizate și evaluate constant riscurile care pot genera distorsiuni în atingerea obiectivelor societăți, acordându-se o atenție specială identificării, prevenirii și controlului acestora.

 • 4.2. TRANSPARENTA

Site-ul societății: www.investitiispatiiverzis3.ro este complet funcțional si aliniat cerințelor din HCL S3 privind adoptarea unor masuri de îmbunătățire a actului de transparenta instituționala cu modificările si completările ulterioare. Sunt actualizate toate informațiile referitoare la cheltuieli, facturi, contracte, personal, membrii C.A. si orice alta informative care poate prezenta interes public.

 • 4.3. CERTIFICĂRI

Societatea este certificata ISO 9001, IS014001 si CHSAS 18001.

 • 4.3. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA

  Societatea

  Investiții Spații Verzi

  83 SRL

  INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚA

  FINANCIARI

  NEFINANCIARI

  Dator»

  Investiții

  ProfitabiJllaic

  *

  i

  Venituri

  Dervolim» capacității angajați lor , j « satisfacției occMom

  Coiitait «rvidV produse

  Indicator de performanta asociat indicatorului cheie

  Gradul de îndatorare generat (GI)

  Rotația activelor imobilizate

  Rentabilitatea financiara a capitalului propriu

  Rata nominala de creștere a veniturilor

  Cursuri de calificare/ specializare personal

  Dezvoltare a capacitatii angajaților si a satisfacției acestora

  Procent restituit din garanția de buna execuție

  Transparența si comunicarea pentru imaginea companiei

  Formula de calcal indicator

  [Datorii totale/(Activ e totale+capital uri proprii)]* 100

  (Cifra de a faceri/Activ e imobilizate)

  * 100

  (Profit net/Capitaluri proprii)* 100

  [(venit sem n

  - Venit sem n 1)/Venit sem n-J]*100

  Nr. angajați ce au urmat cursuri de calificare-specializare /Nr. Total angajați socitate)*l 00

  [Total puncte (răspunsuri afirmative angajați chestionați) /10)>10

  (SRGBEX/ ST GBEX)*100

  [Total puncte/(Nr. Total acțiuni -Nr. Răspunsuri

  NUE CAZUL)}*100

  U.M. indicator de performanta

  %

  %

  %

  %

  %

  NR.

  %

  %

  Ținta indicator de performanță planificați pentru S-11 -2018

  64%

  400%

  7.50%

  0.00%

  1,5%

  10

  100%

  100%

  Realizat, indicatori de performanță planificați pentru anul '‘         2018           Ș

  8.80%

  407.49%

  11.66%

  0.00%

  3.84%

  10

  100%

  100%

 • 4. CONCLUZII

Pe baza celor mai sus prezentate, Consiliul de Administrație al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL si-a indeplinit obligațiile conform Contractului de mandat si obiectivelor stabilite prin programul de activitate.

Prezentul raport de activitate a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administrație, in cadrul ședinței desfășurate in data de 29.03.2019.JW’S'X Wr. </

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C U.I.! RO 381880S0, Reg. Com.: J40/1S431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019

Investiții Spații Verzi S3 S.R.L

APROBAT,

Balasa Simona Andreea

Președinte al Consiliului de Administrație

Nedelcu Petre

Membru al Consiliului de Administrație

Dindlri Puiu

Membru al Consiliului de Administrație

Dlnca Gabrlel-Catalin

Membru al Consiliului de Administrație

Bordeanu Paula-Bianca

Membru al Consiliului de Administrație

Todirlca Alexandra

Membru al Consiliului de Administrație

Irimia Mlhnea-Andrel

Membru al Consiliului de Administrație


CUI..'RO381880S0, Reg. Cont: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 5, sector 3, București

 • 1, DATE GENERALE

  • 1.1. Denumirea societății: INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 3.

  • 1.2. Codul de înregistrare fiscala: RO38188050

  • 1.3. Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/15431/2017

  • 1.4. Sediul social: București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 3

  • 1.5. Punct de lucru: Strada Jean Steriadi, Nr. 17, clădire multifuncționala, etaj 2

  • 1.6. Obiectul principal de activitate: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - Cod CAEN 4120, așa cum este definită de codificarea C.A.E.N. (Ordin 337/2007 Rev.2).

  • 1.7. Natura capitalului: Capitalul social al societății subscris si vărsat este în sumă de 6.000.000 lei și capitalul subscris nevărsat este în sumă de 46.000.000 lei.

  • 1.8. Asociatl, acționari principali:

 • - Consiliul Local al Sectorului 3 București

 • - Societatea SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

 • 1.9. Forma Juridica sl scurt Istoric:

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Generai al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Investiții Spații Verzi S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. se incadreaza in prevederile OUG nr.109/2011 fiind o societate cu răspundere limitata, constituita în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., societatea desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primăria Sectorului 3.

Societatea este administrata de Consiliul de Administrație format din 7 membri, acesta fiind condus de către Președinte, care coordonează activitatea de administrare. Mandatul membrilor Consiliului de Adminstratie este pe o perioada determinata de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioada de timp in condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

 • 1.9. Componenta Consiliului de Administrație:


Balasa Simona Andreea - Președinte al Consiliului de Administrație

Nedelcu Petre - Membru al Consiliului de Administrație

Dindiri Puiu - Membru al Consiliului de Administrație

Dlnca Gabriel-Catalin - Membru al Consiliului de Administrație

CILI.! RO38188050, Reg. Corn.: J40/15431/21)17

Sediul Social: Calea Vitan nr, 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

Bordeanu Paula-Bianca - Membru al Consiliului de Administrație

Todirica Alexandra - Membru al Consiliului de Administrație

Irimia Mihnea-Andrei - Membru al Consiliului de Administrație

 • 1.10. LITIGII

La data de 31.12.2018, Societatea nu este implicată în litigii.

 • 1.11. RESURSE UMANE

Societatea are aprobate 200 de posturi, in baza organigramei si a statului de funcții, aprobate de către AGA, iar posturile se vor suplimenta pe parcurs, in funcție de necesitățile si gradul de dezvoltare al societății.

ORGANIGRAMA


A.G.A.
DIRECTOR ADJUNCT

Compartiment EXECUȚIE

SERVICIUL TEHNIC


-f


SERVICIUL ACHIZIȚII, OFERTARE SI APROVIZIONARE r*o


Compartiment JURIDIC


Compartiment RESURSE UMANE, SALARIZARE,


SECRETARIAT

---------C£ZI


Compartiment CONTROL INTERN, AUDIT


Compartiment ADMINISTRATIV


 • 2. PERFORMANTA FINANCIARA 2019

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performantă specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților șl creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de

C.U.I.! RO38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

imul                 nrriiriiieirrTr---*~"                     ■  2 3                  ' 111,1    .

afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual,

Din acest motiv bugetul de venituri sl cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar In anii 2020-2021. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4. Legea 31/1990 privind societatife comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5. Ordonanța nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile admintstrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o particlpație majoritara;

 • 6. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • 7. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

 • 8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului șl structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul general pentru anul 2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri șt cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății Investiții Spafli Verzi S3 S.R.L, se formează din următoarele:

A. Venituri din exploatare

S. Venituri financiareVeniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută

21.450,00 mii lei,

2. Venituri din vânzarea mărfurilor

0,00 mii lei,

3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție

550,00 mii lei,

4. Alte venituri din exploatare

0,00 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte domenii de activități secundare.

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri financiare din dobânzi

12,00 mii lei.


II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 19,974.97 mii lei, sunt structurate astfel:

 • A. Cheltuieli din exploatare

  19.948,97 mii Iei

  6,00 mii lei

  20,00 mii lei • B. Cheltuieli financiare

 • C. Cheltuieli extraordinare

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 17.068,00 mii lei:

 • a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.199,00 mii lei, din care:

- cheltuieli cu materii prime in suma de 3.001,00 mii lei

 • - cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 588,00 mii lei, din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 121,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 467,00 mii lei,

 • - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 555,00 mii iei

 • - cheltuieli privind energia si apa in suma de 55,00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 689,00 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile In suma de 165,00 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 510,00 mii lei,

■ cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 14,00 mii lei.


C.U.I.: RO 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 12.180,00 mii lei vizează

 • - cheltuieli cu colaboratorii 540 mii lei,

 • - cheltuieli privind comisioanele și onorariul 35,00 mii lei

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 70,00 mi! lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații In suma de 12,00 mii lei,


 • - cheltuieli cu servicii bancare sl asimilate In suma de 13,00 mii lei,

 • - alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 45,40 mii.

 • - alte cheltuieli in suma de 11.464,60 mii lei.

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 2,50 mii lei ,din care:

 • - Cheltuieli cu alte taxe si Impozite In suma de 2,50 mii lei.

 • 3. Cheltuieli de personal in suma de 2.678,47 mii lei, sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.160,00 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificași aferente salariului de baza in suma de 0,00 mii lei;

 • c) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 459,53 mii lei;

 • d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator In suma de 58,94 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activității societății fiind calculat conform normelor legale in vigoare.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adică pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii sl consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 200,00 mii lei.

 • a) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 200,00 mii iei.

Investiții Spatii Verzi S3 SKL


 • III. Rezultatul brut estimat a se realiza In anul 2019 este de 2.037,03 mii lei.

 • 3, INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA

Financiari:                               j

 • - datorie


I

 • - investiții

 • - profitabilitate

i

 • - venituri

Nefinanciari:

 • - dezvoltarea capacitatii angajărilor si i î satisfacției acestora

 • - calitate servicii/produse

 • - guvernanta corporativa

 • 4, OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Obiectivul general al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL ii reprezintă asigurarea serviciilor la un nivel cat mai ridicat de satisfacere a nevoilor cetățeanului, in condiții de siguranța, confort si pentru un mediu curat.

Societatea isi propune sa contribuie la imbunatatirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toti locuitorii Sectorului 3. In acest scop, societatea va avea ca principal procupare mulțumirea clientilor sai ,prin administrarea activităților unltatii, In vederea creșterii eficacității si eficientei activitate.

In acest context, societatea Isi propune următoarele obiective;

 • •   Creșterea eficacității activitatii prin anticiparea cerințelor clientilor, respectiv identificarea nevoilor, completarea si dezvoltarea serviciilor;

 • •   Creșterea eficientei prin reducerea pierderilor si o buna organizare interna;

 • •   Imbunatatirea calitatil serviciilor;

 • •   Promovarea respectului fata de cetatean prin tratamentul egal, transparenta si comunicare eficienta;

 • •   Consolidarea relațiilor cu clientii si creșterea gradului lor de incredere prin furnizarea de servicii regulate si de calitate;

 • •   Elaborarea unui plan de Investiții împreuna cu autoritatea publica tutelara, care sa permită susținerea obiectivelor pe termen mediu si lung.

Principiile directoare privind administratea societarii Investirii Spatii Verzi S3 SRL, obiectivele strategice, tintele de performanta si prioritățile strategice statuate prin prezentul Plan de Administrare, se constituie in standarde de performante obligatorii pentru echipa de management a societății, reprezentând parte compponenta a Planului de Management si a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcționala.


Investiții Spatii Verzi S3 SRL

CUI: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

Intenția principala a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL este de a realiza activități benefice și sustenabile pentru comunitatea din Sectorul 3, pentru a satisface nevoile generațiilor următoare, in acest sens îsi propune dezvoltarea societății pe mai multe domenii de activitate.

 • 5, VIZIUNE SI VALORI

 • a) Obiectivele strategice:

Obiectivele societății au fost inca de la inceput menținerea calitatii superioare a serviciilor, motivarea personalului in vederea obținerii de performante, promovarea unui management dinamico-constructiv, intampinarea solicitărilor si evidențierea unor soluții tehnice si comerciale care sa onoreze aceste solicitări.

Obiectivele societății sunt:

 • - sa fie lider de piața in domeniile sale de activitate;

 • - sa ofere dientilor cele mai bune produse si servicii;

 • - sa fie un partener activ si inovator pentru clientii si colaboratorii sai;

 • - sa fie competitiva protejând mediul înconjurător;

 • - sa stabilească proceduri de lucru care sa asigure un răspuns rapid si eficient la toate solicitările;

 • - sa promoveze imaginea si produsele.

Clientl:

 • • Primăria Sectorului 3 în baza adoptării hotărârilor de către Consiliul Local Sector 3 si Instituții subordonate Consiliului Local Sector 3 in proporție de mai mult 80%;

 • • Persoane fizice si juridice in proporție de pana la 20%.

 • b) Punctele forte ale societății:

> Resurse financiare - flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității, cât și pe toată durata desfășurării activității;

 • • Principalul client, Primăria Sectorului 3;


■ Reacție dedzionala rapida la modificarea de produse in mediul intern;

 • c) Punctele slabe ale societății:

■ Contractarea de clienti noi.

 • d) Oportunități:

 • • Fidelizarea cllentilor,

 • • Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri.

 • e) Amenințări:

* Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății;

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.U.I.: RO38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București • • Intrarea intr-o perioada de recesiune economica ia nivel național sau internațional;

 • • Creșterea preturilor materialelor folosite.

 • f) Piața și promovarea:

Misiunea societății este de a promova idei inovatoare și de a oferi soluții complete și eficiente.

 • g) Măsurarea performanței, informații legate de performanță șl cadrul de rezultate al măsurării performanței:

Măsurarea performanței societăți este un proces al cărui scop este de a îmbunătăți activitățile șl utilizarea resurselor societății pentru a atinge într-un mod cât mai eficace obiectivele acesteia si de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile..

Procesele de măsurare a performanței societății sunt formalizate, comunicate și gestionate în conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bună guvemanță și conform Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011. Procesele de măsurare se vor îmbunătății permanent, pentru îndeplinirea nevoilor în schimbare ale societății și ale Consiliul Local Sector 3.

 • h) Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație:

 • • implementarea unor politici corporative privind: raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne si raportare financiară;

 • • supravegherea, revizuirea și evaluarea sistemelor de control intern, inclusiv implementarea bugetului de venituri și cheltuieli, activităților financiare, activităților operaționale, capacității întreprinderilor publice, îndeplinirii obiectivelor, țintelor și rezultatelor;

 • • dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului extern, comunicarea și raportarea corectă către părțile interesate.

In concordanta cu prezentul document conduita așteptată de la administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație este următoarea:

 • • ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini roiurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;

 • • să participe în mod activ și constructiv la lucrările Consiliului si să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;

 • • să ofere o supraveghere șl raportare eficace cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale societății și ia sistemele sale de control intern;

 • • să îșl asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului in societate;

■ să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea societății se realizează într-o manieră corectă, ia timp și completă către Consiliul Local al Sectorului 3 și către părțile interesate.

 • - îmbunătățirea calității serviciilor prestate - se va realiza o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate prin monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu clienții;

■ soluționarea promptă a reclamațiilor ■ se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente Indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții;

 • - confidențialitate - se va menține și îmbunătăți politica de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;

 • - performanță - pornind de la sistemul de evaluare a personalului si continuând cu creșterea siguranței în exploatare și asigurarea serviciilor publice și eficientizarea raporturilor contractuale.

j) Relația cu angajații

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii directoare:

 • - stabilitate și motivare - angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței;

 • - armonizarea intereselor - vor fi organizate întâlniri periodice între administratori și angajați, în vederea apropierii managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;

 • - consolidarea spiritului de echipă - vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia;

k) Relația cu alți colaboratori

Relația cu alți colaboratori va avea la bază următoarele linii directoare

■ acces direct la informație - societatea va furniza tuturor părților Interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de Interes public.

- nediscriminare - toate aceste linii directoare vor fi respectate de administratori, manageri, directori si personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvemanță corporativă să se realizeze rapid și complet;

 • I) Principii strategice

Societatea se prezintă ca o societate modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

- îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanulul/cllentului, societatea promovând o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clienților;


Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.U.I.: RO 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

 • - preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

 • - atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea obiectivelor; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor.

 • 6. CONCLUZII

Principiile directoare privind administrarea societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice, se constituie în standarde de performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății.

Programul de activitate pentru anul 2019 a fost redactat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de Administrare si reprezintă un instrument de planificare strategica politicii de administrare a societății, reprezentând un angajament fata de Adunarea Generala a Asociațiilor, fata de partenerii de activitate si fata de comunitatea locala, in vederea obținerii de performante si de perfecționare continua.


AkJ^cKK W.V\ Îa jicls ■s M. k<$

Raportul auditorului independent


Către,

Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L.

Sediul social. Calea Vrtan, nr. 154-158, ap.B3, sect.3, București

Cod unic de înregislrare: 38188050

Opinie

 • 1.  Am auditat situațiile financiare anexate ale societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L. ("Societatea”), care cuprind, bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată.

 • 2.  Situațiile financiare la 31 decembrie 2018 se identifică astfel:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii:                     52.158.980 LEI

 • •   Profitul net al exercițiului financiar:                       240.257 LEI

 • 3.  în opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății te data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare șl a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru

capital sodat aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 17000 lei

consolidate cu modificările ulterioare („OMFP nr, 1802/2014").

Nr. Reg. Corn

J40/2O67/1995

Codunic Baza pentru opinie

7487052

4.

Cod Tnrag.flscală RO7487052


Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA") și Legea nr. 162/2017 („Legea"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare' din raportul nostru. Suntem independenți față

Tel:+40 213110764, +40 213100019, Fax:+40 213100063. E-mari' office @ romcontexpert.ro. Web: www,romcontexpert.ro


Etică pentru Contabili („codul 1ESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru audițu! situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte Chete de audit

 • 5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, iri baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare Importanta in efectuarea audituiui situațiilor financiare in perioada curenta: Aceste aspecte au foși abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblul lor si in formarea opiniei asupra acestor situatl' financiare. Nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte de audit.

Recunoașterea veniturilor aferente lucrărilor executate si recunoașterea lucrărilor in curs de execuție

=Veniturile din servicii prestate / lucrări efectuate aferente exercițiului financiar 2018; 3.396.910,05 iei:

«Lucrări in curs de execuție recunoscute de societate la data de 3t.12.2Q16 st prezentate In situațiile financiare: 464.458,23 lei,

Recunoașterea veniturilor aferente lucrărilor efectuate si in curs de execuție reprezintă un aspect cheie din următoarele considerente:

 • -   Veniturile aferente lucrărilor efectuate au o pondere relevanta in structura cifrei de afaceri a societății si pot influenta semnificativ poziția financiara si rentabilitatea societății, in măsură in care datorita perioadelor lungi de derulare a contractelor acestea vor fi Începute, respectiv finalizate in perioade de raportare diferite, in acest context evaluarea corecta permanenta a lucrărilor iri curs de execuție este importanta pentru relevanta raportărilor financiare emise de societate,

  Capital social 17000 lei

  Nr.'Reg. Cot.

  J4C/2067/1.995

  Cod unic

  7487052

  Ccd frrerg,fiscali

  RO7487052


 • -    Determinarea acestor venituri, si ne referim aici la veniturile aferente lucrărilor in curs de execuție, are la baza date de natura tehnica oferite de persoanele responsabil cu derularea contractelor, fiind necesara o permanenta colaborare si proceduri de comunicare adecvate, pentru a evită furnizarea de informații neconforme.

 • -   Informațiile de baza furnizate sunt de natura cantitativa s> este importanta înțelegerea si corecta lor valorizare.

Procedurile noastre de audit au inclus;

 • -   Testarea lucrărilor in curs de execuție in baza situațiilor de lucrări emise de persoanele cu atributiuni din structura tehnica a societății;

 • -   Evaluarea rezonabMi metodologia folosite pentru calculul veniturilor aferente costurilor lucrărilor in curs de execuție nefacturate ia finalul exercițiului financiar;


Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde executarea de lucrări oi orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.

Stadiul de execuție al lucrării se determină pe bază de situații de lucrări transmise de persoanele cu atributiuni specifice din structura societarii care atestă stadiul realizării si structura pe articole si cantitati emisa in baza devizelor de lucrări.

în cazul lucrărilor, recunoașterea veniturilor se face pe baza procesului verbal de recepție semnat de beneficiar, prin care se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentelor conexe.

Contravaloarea lucrărilor nereceptionate de beneficiar până la sfârșitul perioadei se evidențiază la cost, în contul 332 „Servicii în curs de execuție'1, pe seama contului 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție".

In baza procedurilor de audit efectuate nu am identificat excepții de natura neconformitatilor metodologice sau operaționale care sa justifice emiterea unei opinii separate.

Alt» informații ■ Raportul Administratorilor

 • 6, Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastre cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

Capital social 17000 iei

Nr Reg.Com.

J4O/2O67/1095

Cod Unic

7487052

Cod Inrag.fiscală

RO7487052


în legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele Alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă aGele Alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditulul, sau dacă ele par a fl denaturate semnificativ,

în ceea ce privește Raportul administratorului, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

în baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditulul situațiilor financiare, în opinia noastră:

ă) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;


b). Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP

nr.IȘOZ^PH punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

’n pius, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor, Mu avem nimic de raportat

cu privi re la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 7.  Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2044 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare,

 • 8.  în întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității , cu excepția cazuiui în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

 • 9.  Persoanele responsabile cu guvernanta surit responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Capital socia!

17000 lei

M' Reg. Coti.

J4O®B7/1W5

Cod l*" c

7487052

Cod înreg.fiscală

RO7487052


 • 10. Obiectivele, noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, nu conțin denaturări semnificative cauzate fie de fraudă, fie de. eroare, precum și în emiterea uhui raport ai auditoruiui care include opinia noastră: Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

 • 11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul audituiuf De asemenea:

• identificăm ș! evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm, și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră Riscul de


Capital social

17000 lei

Nr. Reg Corn.

J4 0/206771995

Cod unic 7487052

Cod înreg.fiscalâ

RO7487052


nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de riedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

 • •   înțelegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a expnma o opinie asupra eficacității controlului Intern al Societății.

o Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere

 • •   Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. în cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data acestui raport. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

o Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, Și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

 • 12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvemanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

 • 13 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mal mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din penoada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului In care, tn circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale aoestei comunicări.


Raport cu privire /a alte dispoziții legale si de reglementare

 • 15. Am fost numiți sa audltam situațiile financiare ale societății Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neîntrerupta a angajamentului pana la aceasta data este de 1 an, auditul statutar aferent exercițiului financiar incheiat la 31 Decembrie 2018 fiind primul an de angajament.

Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (JE nr.537/2014

Alte aspecte

 • 16, Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociaților Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a nutea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm intr-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. în măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

în numele

S.C. Romcontexpert S.R.L.

Sediul social str. Pop Gheorghe de Săsești, nr.44, Sector 2, București, România

înregistrată !ă Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 066/2001


;4C,'2067/1995

înregistrat lâ Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 2711/2009

Cod un»

7497052

Cod îrireg .fiscală

RO7487052


București, 12 aprilie 2019


INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL


BILANȚ

la data de 31 decembrie 2018


lei

Denumirea elementului

tjr.rd, OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr.

Rd

w

01/01/2018

31/12/2018

4.ÂâTIVt IMbBlLIZATt                       ———

1, IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)

01

01

305

61

2, Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)

03

03

2,450

4. Fond comercial (ct, 2071-2807)

04

04

5. Active necorporafe de explorare sl evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (cL 4094)

06

06

TOTAL (rd. 01 la 08)

07

07

305

2,511

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții (cL 211+212-2811-2812-2911-2912)

08

08

9,322,550

2. Instalații tehnice si mașini (ct 213+223-2813-2913)

09

09

200.734

3. Alte instalații, utilaje si mobilier (ct. 214+224-2814-2914)

10

10

285,510

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815^2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

338,409

6. Investiții imobiliare in curs de execuție (ct 235-2935)

13

13

7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rți.08 hi 16)

17

17

10,147.203

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct, 261-2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct 2671+2672-2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673+2674-2965)

21

21

5. Alte titluri Imobilizate (ct. 265-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675*+2676‘+2677+2678’+2679‘-2966*-2968‘)

23

23

TOTAL(rd.18la23)

24

24

ACTIVE (MOBILIZATE ■ TOTAL (rd.07+17+24)

25

25

305

10,149,714

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398

26

26

34,270

2. Producția in cura de execuție (ct. 331+332+341+A348*-393-3941-3952)

27

27

464,458

3. Produse finite si mărfuri (ct. 345+346+347+/-348‘+354+356+357+361+3264-

368+371+327mL378-3945-3946-3947-3953-3954n3955-3956-3957-396<397-din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

12,117

TOTAL(rd.26la29)

30

30

510,845

ii. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru flecare element)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968+4092+411+413+418-491)

31

31

932

2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453m-

33

334. Alte creanțe (ct. 425f4282+43l’*+436**+437**+4362+441*‘+4424+din ct

4428**+444**+445+446”*+447**+4482+4582+4662+461+473**-496+5187)

34

X5

3C

iul

9^113,921

5. Capital subscris si nevarsaf (ct. 456-495*)

36

35

48,000,000

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate in cursul exercițiului financiar (ci. 463)

36

35a

(301)

TOTAL (rd,31 la 35+35a)

37

36

46,114,853

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)

39

38

3,666,873

TOTAL (rd.37+38)

40

39

3,666,873

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 4-ct 51124512453145324541+542)

41

40

1,939,067

1,778,694

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

1,939,067

52,071,265

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

123

Sume de reluat înlr-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)

44

43

123

Sume de reluat într-o perioadă mal mare de un an (din ct. 471*)

. 45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-se separat imprumutunie din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+ 5191+5192+ 5198)

47

46

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)

49

48

6,641

783,014

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661+1685+2691+461**)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453**)

52

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437**‘ +4381+441 ***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481 +455+456‘**+457+4581 +462+4661 +473'**+509+5186+5193+5194+ 5195+5196+5197)

53

52

14,008

199,902

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

20,649

982,916

E. ACTIVE CIRCULANTE NET&DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)

55

54

1,918,418

51,088,472

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)

56

55

1,918,723

61,238,186

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)

57

58

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct,

1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

58

57

3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401+404+408)

60

59

9,079,206

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661+1685+2691+451**)

62

61

7, Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453**)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct 1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437*** +4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481 +455+456*** +4581+462+4661+473***+509+5186+5193+5194+ 5195+ 5196+5197)

64

63

TOTAL (rd. 56 la 63)

65

64

9,079,206

H. PROVIZIOANE (ct.151)

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct, 1511+1512+1513+1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

1, VENITURI IN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct, 475), (rd.70+71)

70

69

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct 475*)

71

70

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) (rd.73+74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la cfienți (ct. 478)

76

75

Sume de reluat într-o perioadă de până ia un an (din ct 478*)

77

76

Sume de reluat tntr-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

78

77

Fondul comercial negativ (cL2075)

79

78

TOTAL (rd. 69+72+75+78)

80

79

J. CAPITAL SI REZERVE

[CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct, 1012)

81

80

2,000,000

6,000,000

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

82

81

46,000,000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5. Aite elemente de capitaluri proprii (Gt. 1031)

85

84

TOTAL ird. 80 ta 84))

86

85

2,000.000

52,000,000

II, PRIME DE CAPITAL (ct 104)

87

86

HI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

13,419

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerva (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

13,419

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legata de instrumentele de capitaluri proprii (ct, 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct 117)

SoldC

96

95

Sold D

97

96

81,277

VL PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)

SoldC

98

97

0

240,257

SoIdD

99

98

81,277

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

13,419

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (M.85+86+87+91 +92+93+94+95-96+07-98-99)

101

100

1,918,723

52,158,980

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI -TOTAL (fd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-63-79)

104

10^

1,918,723

52,158,980

întocmit,


Președinte Consiliu Administrație


Andreea Simona Balasa


Semnătură


Ștampila
CONT CONSULT


X c o /. ?

VICESS


Semnâtu
WVESTfTII SPATII VERZI S3 SRL


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 decembrie 2018Denumirea elementului

Nr. Rd

Rulaj

2017

2018

1. Cifra de afaceri netă (td.02+63-04+05+06)

01

0

3,452,770

Producția vândută (ci.701+702+703+704+705+706+708)

02

3,462,770

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

0

SoldC

07

464,458

Sold D

08

3. Venituri din producția de i mob Di zări necorporale si corporale <01721+722)

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

7

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

0

0

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)

16

0

3,917,235

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.S01+602)

17

0

1,515,432

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+606)

18

210

37,966

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

3,525

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct,607)

20

0

0

Reduceri comerciale primite (ct, 609)

21

6

0

9, Cheltuieli cu personalul (rd.23+24)

22

64,152

1,005,176

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

52,256

979,546

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct645+646)

24

11,894

25,630

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.26-27)

25

102

20,789

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

102

20,789

a.2) Venituri (ct,7813)

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.29-30)

28

0

0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

0

0

b.2) Venituri (cL754+7814)

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rri.32 la 38)

31

16,837

1,069,268

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

16,837

1,066,955

11.2. Cheltuieli cu alte Impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri șl contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct.635+6586*)

33

0

255

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)

34

0

0

11.4, Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.655)

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct6587)

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6584+6588)

37

0

2,058

Cheltuieli cu dobânzile de «finanțare înregistrate de entitățile radiate dlnRegistrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666‘)

38

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.40-41)

39

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

- Venituri (ct.7812)

41

0

0

CHELTUIEU DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)

42

81,301

3,652,146

PROFITUL SAU PIERDEREA DfN EXPLOATARE:

- Profit (rd.16-42)

43

0

265,089

- Pierdere (rd.42-16)

44

81,301

0

12, Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct.766)

47

24

3,286
- din care, veniturile obținute de Ia entitățile afiliate

48

0

0

14, Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct,7418)

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

0

0

■> din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct.7615)

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)

52

24

3,286

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investirile financiare deținute ca active circulante (rd.54-55}

53

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

54

0

0

- Venituri (ct.786)

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

56

0

0

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665^667+668)

58

0

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)

59

0

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd.52-59)

60

24

3,286

- Pierdere (rd.59-52)

61

0

0

VENITURI TOTALE (rd.16+52)

62

24

3,920,521

CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)

63

81,301

3,652,146

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.62-63)

64

0

268,375

- Pierdere (rd.63-62)

65

81,277

0

19. Impozitul pe profit (ct.691).

66

0

20,110

20. Impozit specific unor activttati (ct. 895)

67

0

0

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

68

0

0

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.64-65-6W7-68)

69

0

240,257

- Pierdere (rd.65+66+67468-64j

&

81,277

0

întocmit.


Președinte Consiliu AdministrareCONT CONSULTING &


Semnătură Ștampila unițăpi


Semnătură

Nr. de înregistrare la oi

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 02!) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0ralea Durieetl nr rgl tartor3 rnnrJt^ Riirneacti SECTOR 3


Nr.EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a

raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate

pe anul 2019 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă, în prezent, în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 240.257 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20(6/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat Vă puteti exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                           1

CABINET PRIMAR

la societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 410722/15.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


E*MAIL guvernantacorporativâ@primaf'ie3.ro

Stn Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr. 410722/15.05.2017

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

La data înființării obiectul principal de activitate al societății a fost “Activități de întreținere peisagistică” - cod CAEN 8130. In prezent, în conformitate cu Hotărârea nr. 191 din 28.03.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societarii a devenit “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale", cod CAEN 4120.

Investiții Spații Verzi S3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Sediul societății:București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 3.

Punct de lucru: Strada Jean Steriadi, Nr. 17, clădire multifuncționala, etaj 2.

Prin adresa nr. 1837/15.05.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 409962/15.05.2019), însoțită de anexele sale și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/29.03.2019 , societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL propune spre aprobare:

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;


Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3);

Programul de activitate al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4).

—Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) -

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 :

a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive

curente (valori exprimate în lei)

ACTIV

Soib ia vi.vi.2uj

Soia ia 3i.il.~018

Active  din care:

1.939.372

62220.979

Active imobilizate-total, din care:

305

10.149.714

imobilizări necorporale

305

2511

Imobilizări corporale

0

10.147.203

Imobilizări financiare

0

0

Active circulante—total, din care:

1.939.067

52.071.265

Stocuri

0

510.845

Creanțe

0

46.114.853

Investiții pe termen scurt

0

3.666.873

Disponibilități în casă și conturi la bănci

1.939.067

1.778.694

PASIV

SoH la 01.81.2018

ScW Ia 31.122018

Capitaluri proprii -total, din care:

1.918.723

52158.980

Capital social subscris și vărsat

2000.000

3.000.000

Capital social subscris și nevărsat

0

46.000.000

Rezerve legale

0

13.419

Profitul sau pierderea exercițiului fînandai

-81.277

240.257

Datorii total, din care:

20.649

10.062122

Datorii pe termen lung

0

9.079.206

Datorii pe termen scurt                   I

2064?!

982916

b) t omul de profit si pierderi (valori exprimate în lei);

Indicator

31.dec. 17 31jJ.ec.18

| Venituri din exploatare

0

3.917.235

1 Cheltuieli din exploatare

81.301

3.652.146

| Rezultatul din exploatare

-89.301

265489

| Venituri financiare

24

3.286

| Cheltuieli financiare

0

0

[ Rezultatul financiar

24

3.286

[venituri excepționale

0

0

1 Cheltuieli excepționale

0

0

[ Rezultatul excepțional

0

o|

Venituri TOTALE

24

3.920.5211

Cheltuieli TOTALE

81.301

3.652.146

REZULTATUL BRUT

-81.277

268.375|

Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite

0

ol

REZULTATUL NET

-81.277
b) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

| Investiții Spații Verzi S3 SRL

31.dec.17

4l.dec.18

V CAPÎTAL SCajAl

2i)0uuDD

52.000.000

H Valoare parte socială (lei)

20.000

20.000

1 Număr total pârii sociale

100

2.600

■ASOCIAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București

1.980.000

51980.000

1 Număr părți sociale

99

2.599

■Procent

99,0000%

99,9615%

ASOCIAT 2 SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

20.000

20.000

1 Număr părți sociale

1

1

■ 'wi.. *

0,0385%

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 240.257 lei. Ținând cont de faptul că prin art. 4 al HCLS3 nr. 198 din 04.05.2018 a fost aprobată recuperarea pierderii contabile aferente exercițiului pentru anul 2017, în sumă de 81.277 lei, în exercițiile financiare viitoare, Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării recuperarea integrală a acestei pierderi înregistrate în anul 2017 și repartizarea sumei de 13.419 lei către rezerve legale obligatorii, suma rămasă de repartizat din profit fiind 145.561 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, Investiții Spații Verzi S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

 • - obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

 • - verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul independent a fost următoarea: „ In opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății Investiții Spații Verzi S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

■■ Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile:

■■ Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățîle/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

■■ Art. 28, alin. (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

■■ Art. 194. - alin (1) ‘'Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net. ” din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările si completările ulterioare;

■■ Art. 12, pct. 12.1. "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ”

lit d) “hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

lit g) “examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările si completările ulterioare,

0 — în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară - Sectorul 3 al Municipiului București - trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

In calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvemanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvemanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție inițială și pentru post rămas vacant în urma demisiei prin HCLS3 nr. 691/28.12.2017 și HCLS3 nr. 156/26.02.2019.

în prezent componența Consiliului de Administrație este următoarea:

BĂLAȘA SIMONA ANDREEA, președinte;

BORDEANU PAULA BIANCA;

DINDIRIPUIU;

DINCĂ GABRIEL CĂTĂLIN;

IRIMIA MIHNEA ANDREI;

NEDELCU PETRE;

TODIRICĂ ALEXANDRA


Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL au intrat în vigoare la data de 15.01.2018, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

 • A. Prezentare generală a societății, cu referire la:___

— înființarea societății , bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, capitalul social, datele de identificare, sediu social și punct de lucru;

 • B. Activitatea societății Investiții Spații Verzi 33 SRL

Conform raportului prezentat, în anul 2018 mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate în vederea îndeplinirii lucrărilor care i-au fost atribuite de Sectorul 3:

—„Lucrări de reamenajare peisagistică și modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente la: Creșa Potcoava, Creșa Ghiocelul, Creșa Cerceluș și Creșa Titan IV”;

— „Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”;

—„Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor CI, C2, E, H, G, 12,14, J, L”,

alte venituri fiind obținute din închirierea spațiului deținut în proprietate la locația din B-dul Basarabia nr. 256 (CI02 - depozit laminate)

 • C. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 12 ședințe ce au avut loc, cu referire la:______________________________________________________________

 • >  Planul de Administrare a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL;

 • > Elaborarea și aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL;

 • > Elaborarea și aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL;

 • > Codul de Etică al societății;

 • > Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație, stabilirea indemnizației sale;

 • > Modificarea Organigramei și Statului de funcții al societății, stabilirea grilei de salarizare a personalului;

 • >  Bilanțul Contabil și Contul de Profit si Pierderi, pe anul 2017;

 • >  Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018;

 • > Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;

 • > Majorarea capitalului social al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL,

 • >  Demararea proiectului „Centru acvatic multifuncțional” și achiziția serviciilor de proiectare a acestuia

 • >  Caietul de sarcini privind achiziția de autoturisme și autoutilitare

 • > Achiziționarea unui sistem de supraveghere video (inclusiv punerea în funcțiune a acestuia)


 • > Achiziția de materiale de construcție - pavele și borduri cu o valoare maximă de 993.000,00 lei (fără TVA)

 • > Achiziționarea unui tocător de mase lemnoase

 • > înființarea unui punct de lucru la adresa Str. Jean Steriadi, nr. 17, clădire multifuncționala, etaj 1 + mansarda, Sector 3.

 • > Etc.

 • D._Analiză a situației financiar-contabile pentru anul 2018 comparativ cu 2017, _________precizări________________________________________________________________________________

Datele menționate la acest capitol au fost anterior prezentate în raportul de specialitate, în tabelele secțiunii aferente bilanțului anual și contului de profit și pierderi.

 • E. OBIECTIVE_______________________________________________________________

Obiectivele considerate necesare asigurării unui trend ascendent în dezvoltarea societății sunt următoarele:

 • •  Creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv identificarea nevoilor, completarea și dezvoltarea serviciilor;

 • •  Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă;

 • •  îmbunătățirea calității serviciilor;

 • •  Promovarea respectului față de cetățean prin tratamentul egal, transparență și comunicare eficientă;

 • •  Consolidarea relațiilor cu clienții și creșterea gradului lor de încredere prin furnizarea de servicii regulate și de calitate;

E. Managementul riscului________________________________________________________

Sunt evaluate și monitorizate constant riscurile care pot genera distorsiuni în atingerea obiectivelor societății, managementul riscului fiind o parte integrantă a tuturor proceselor decizionale din cadrul societății.

 • F. Adigurarea transparenței __________________________________________________

Pagina de internet a societății www.investitiispatiiverzis3.ro este complet funcțională, fiind permanent actualizată cu noile informații ce trebuie să fie accesibile publicului, conform legislației în vigoare.

 • G. Certificări_____________________________________________________________

Societatea este certificata ISO 9001, ISO 14001 si CHSAS 18001.

H. Indicatorii cheie de performanță

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 177/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Investiții

Spații Verzi S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat

Tabelul următor conține informații prezentate în raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018:

CATEGORIE

DENUMIRE INDICATOR

Propus Realizat

(Datorie

Gradul de îndatorare general (Gl)

64%

8.8%

(investiți

Rotața activelor imobilizate

400%

407.49%

Profitabilitate

Rentabilitatea financiara a capitalului propriu

7.5%

11.66%

Venituri

Rata nominală de creștere a veniturilor

0%

0%

Dezvoltarea capacități angajațlor și a satisfacției acestora

Cursuri de calificare/specializare personal

1.5%

3.84%

Dezvoltarea capacități angajațlor și a satisfacției acest

10

10

Satisfacția cliențlor

Procent restituit din garanția de bună execuție

100%

100%

Gtr.'ernsnfâ corporativă

Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

100%

100%

Concluzia formulată în raport este următoarea : “Pe baza celor mai sus prezentate, Consiliul de Administrație al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL și-a îndeplinit obligațiile conform Contractului de mandat și obiectivelor stabilite prin programul de activitate.”

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

■■ Art.12, pct. 12.1., lit h) "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:““aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ’’

■■ Art.13, pct.13.6, alin. (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind'.'" “Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor."

din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017. cu modificările si completările ulterioare.

■* Art. 55, alin (1) "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. "

■■ Art. 56 "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. "

din Ordonanța de Urgentă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

Q— Programul de activitate al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală șî obținerea performanței, a fost elaborat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, luându-se în considerare, asigurarea unui trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, reprezentând un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

 • A. DATE GENERALE (date de identificare a societății, sediul social, punct de lucru, obiect principal de activitate, capital social și asociați, componența Consiliului de Administrație, informații despre personal);

 • B. Performanta financiară pentru anul 2019

principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 fiind:

 • C. Indicatorii cheie de performantă

 • — financiari

Gradul de îndatorare general (GI)

Rotația activelor imobilizate

Rentabilitatea financiara a capitalului propriu

Rata nominală de creștere a veniturilor

 • — nefinanciari:

Cursuri de calificare/specializare personal

Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora Procent restituit din garanția de bună execuție Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

 • D. Obiectivele generale ale administrării societății în perioada 01.01.2019-31.12.2019;

 • E. Viziune și valori (obiectivele strategice, punctele forte și punctele slabe ale societății, oportunități, amenințări, oportunități, amenințări, piața și promovarea, măsurarea performanței, responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație, relația cu clienții, angajații și alți

colaboratori, principii strategice)

Conform programului, în anul 2019 societatea își va continua activitățile, peste 80% din acestea fiind aferente obiectivelor derulate de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018, a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL și a descărcării de activitate și de gestiune a administratorilor cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Referitor:    Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local privind aprobarea:

 • -  Bilanțului contabil cu anexe,

Contului de profit si pierderi si a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018;

 • -  Proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local privind aprobarea:

Bilanțului contabil cu anexe,

 • -  Contului de profit si pierderi si a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018,

 • -  Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018;

Proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Investiții Spatii Verzi S3 SRL.

Societatea a fost infiintata si funcționează in temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societari cu răspundere limitata.

Conform prevederilor Legii societarilor comerciale nr. 31/1990 privind societarilor comerciale, Adunării Generale a Asociaților ii revine obligația de a aproba situația financiara anuala, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor (art. 194 lit.a).

Conform Actului Constitutiv al societarii, Adunarea Generala a Asociaților au următoarele atribuții principale:

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. d) hotărăște asupra insusirii rezultatelor anuale;

 • -  Art.12 pct. 12.1 lit. g) examinează, aproba si modifica bilanțul si contul de profit si pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

- Art.12 pct. 12.1 lit. h) aproba programul de activitate si bugetul Societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si stabilește politica de preturi (remunerația pentru activitatile Societarii);

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local, prin care sa se aprobe Bilanțul contabil cu anexe, Contul de profit si pierderi si a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, Raportul cu privire la activitatea societății pentru anul 2018; Proiectul de program de activitate pentru anul 2019.

Anexam prezentei adrese următoarele documente:

 • 1. Bilanțul contabil cu anexele sale;

 • 2. Contul de profit si pierderi pentru exercițiul financiar incheiat;

 • 3. Raportul de audit financiar pentru anul 2018 al SC. INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.

 • 4. Raportul cu privire la activitatea societarii pentru anul 2018;

 • 5. Proiectul de program de activitate pentru anul 2019.

Cu considerație,întocmit,

Andreea Roxana Neagu

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 23/29.03.2019

Având in vedere:

H.C.L.S3 nr. 691/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății;

H.C.L.S3 nr. 156/26.02.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru postul ramas vacant și numirea Președintele Consiliului de Administrație

In conformitate cu prevederile:

 • -   Art.l3.6.ali 3 lit e) si ari 17.1 din actul constitutiv

 • -   Art.24 (3) lit e) si art 28.1. din Statut

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicata cu modificările si completările ulterioare

Consiliul de Administrație al societarii INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L. compus din următorii membrii:

1.

Doamna Simona Andreea BALASA

- Președinte

2.

Domnul Puiu DINDIRI

- Membru

3.

Doamna Paula Bianca BORDEANU

- Membru

4.

Domnul Gabriel Cătălin DINCA

- Membru

5.

Domnul Mihnea Andrei IRIMIA

- Membru

6.

Domnul Petre NEDELCU

- Membru

7.

Doamna Alexandra TODIRICA

- Membru

Ședința a fost condusa de Președintele C.A., in conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu dispozițiile Art.24 (3) lit e) si Art.28 din statutul societății.

Având in vedere ca sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba:

 • -  Raportul Consiliului de Administrație cu privire la Situația Financiara Bilanțul Contabil si Contul de Profit si Pierderi, pe anul 2018

 • -  Raportul cu privire la activitatea societarii pentru anul 2018

 • -  Proiectul de program de activitate pentru anul 2019.

si se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.
RAPORT

privind verificarea, analiza si certificarea bilanțului contabil si a contului profit si pierderi Ia 31.12.2018

Subsemnații, membrii al Consiliului de Administrație in calitate Administratori ai Societății INVESTIȚII SPATII VERZI S3 SRL, am analizat si verificat prin sondaj situațiile financiare: bilanțul contabil si contul de profit si pierdere al societății, întocmit la 31.12.2018 constatând următoarele:

I. Cu privire la bilanțul contabil - formular 10

Analizând si verificând pe structura principalele poziții financiare a rezultat:

 • -  ACTIVELE IMOBILIZATE totalizează 10.149.714 lei reprezentând valoarea neta a:

 • 1. La imobilizările necorporale se raportează 2.511 lei reprezentând valoarea neta a cheltuielilor de constituire si a licențelor;

 • 2. La imobilizări corporale se raportează 10.147.203 lei reprezentând valoarea neta a terenului, construcțiilor, instalații tenhice, mașini, utilaje, mobilier si imobilizări in curs de execuție

 • -  ACTIVELE CIRCULANTE totalizează 52.071.265 lei si reprezintă:

 • 1. Materii prime si materiale consumabile in valoare de 34.270 lei;

 • 2. Producție in curs de execuție in valoare de 464.458 lei;

 • 3. Avansuri in valoare de 12.117 lei;

 • 4. Creanțe comerciale in valoare de 932 iei;

 • 5. Alte creanțe in valoare de 113.921 lei;

 • 6. Capital subscris si nevarsat in valoare de 46.000.000 lei;

 • 7. Investiții pe termen scurt in valoare de 3.666.873 lei;

 • 8. Casa si conturi la banei in valoare de 1.778.694 lei

 • - CHELTUIELI IN AVANS totalizează 123 lei.

Datoriile care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an totalizează 982.916 lei. Ele sunt prezentate in Nota 5 si se vor achita in anul 2019, la scadenta.

 • -  Datoriile care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an totalizează 9.079.206 lei.

Ele sunt prezentate in Nota 5 si se vor achita la scadenta.

 • -  Capitalurile proprii totalizează 52.158.980 lei.

Capitalul social a suportat următoarele modificări de la înființare, pana la 31.12.2018:

 • -  in conformitate cu HCLS3 nr.539 din 15.11.2018 se aproba majorarea capitalului social cu suma de 20.000.000 lei

 • -  in conformitate cu HCLS3 nr.565 din 11.12.2018 se aproba majorarea capitalului social cu suma dc 30.000.000 iei

Astfel capitalul social subscris varsat la 31.12.2018, este in valoare de 6.000.000 lei si care corespunde cu soldul contului 1012 si capitalul subscris nevarsat, este in valoare de 46.000.000 lei si corespunde cu soldul contului 1011.

n. Cu privire la contul profit si pierdere- formular 20

Din acest formular al situațiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu ultima balanța de verificare încheiata la 31.12.2018, reiese ca societatea in exercițiul financiar 2018 a realizat un profit brut de 268.375 lei. La aceast profit s-a înregistrat impozit pe profit, asa cum reiese din înregistrările contabile, din balanța de verificare si din declarațiile 100 si 101 depuse la Anaf in suma de 28.118 lei. In structura rezultatul brut se prezintă altfel:

 • 1.   profit din activitatea de exploatare = 265.089 lei din care:

 • -  venituri din exploatare = 3.917.235 lei

 • -  cheltuieli de exploatare = 3.652.146 lei

Analiza detaliata a rezultatului exploatării figurează in nota 4 - anexa la situațiile financiare.

 • 2.   profitul din activitatea financiara = 3.286 iei din care:

 • -  venituri financiare = 3.286 lei

 • -  cheltuieli financiare = 0 lei

 • 3. Impozit pe profit 28.118 lei

 • 4. Profit net 240.257 lei.

Cifra de afaceri este 3.452.770 lei, asa cum este prevăzut in Actul constitutiv al societății si legislația in vigoare, peste 80% din venituri trebuie sunt de la bugetul local.

HI. Inventarierea

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniale valorificarea rezultatelor, cuprinderea lor in bilanțul contabil anual. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit Legii contabilității nr. 82/1991 si a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

In aplicarea acestor acte normative s-a elaborat decizia de inventariere nr........din

28.12.2018 cu următoarea componenta:

 • 1. BALASA SIMONA ANDREEA   Președinte

 • 2. ISCOVICIU ALEXANDRU      Membru comisie

 • 3. VICOL RADU                Membru comisie

Vor fi supuse inventarierii gestiunile:

 • -  obiecte de inventar in folosința

 • -  cont creanțe si datorii disponibilități bancare

 • -   solduri conturi balantiere

Operațiunea de inventariere a inceput ia data de 30.12,2018 si s-a terminat la data de 10.01.2019.

Rezultatele inventarierii s-au înscris in Procesul verbal de inventariere iar rezultatele au fost înregistrate in contabilitate si in Registrul de inventariere.

Pe parcursul anului 2018 s-a efectuat inspecția casei, fara a se constata lipsuri sau plusuri ale casei.

 • IV. Cu privire la contabilitatea societății

Contabilitatea societății este organizata in compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare.

Organizarea si conducerea contabilității s-a făcut cu respectarea art. 10(2) din Legea nr.82/1991 republicata si a prevederilor Ordinului M.F.Pnr. 1802/2014 actualizat.

Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizează sisteme informatice de prelucrare automata a datelor.

Operațiunile economico-financiare privind exercițiul incheiat au fost consemnate in documente justificative , intocmite in momentul efectuării acestora si înregistrate in contabilitatea societății.

Bilanțul contabil a fost întocmit in baza Registrului Cartea Mare si a balanței sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor costurilor din bilanțul întocmit

la 31.12.2018 cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor înscrise in situațiile Contului profit si pierdere întocmită pentru aceasta data.

Verificările efectuate, prin sondaje, au evidențiat faptul ca datele din balanța de verificare sintetica, corespund cu cele inscrise in situațiile financiare, ceea ce da siguranța ca nu comporta anomalii si ca metodele si politicile contabile folosite auja baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății . Fata de cele prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilanțului contabil, a contului de profit si pierdere pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018

In contextul aspectelor prezentate in Raport, certificam Bilanțul Contabil si Contul de Profit si Pierdere si le supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

BALASA SIMONA ANDREEA

Puiu DINDiRI


Paula Bianca BORDEANU

Gabriel Cătălin DINCA

MîhneaAndreiIRIMIA

Petre NEDELCU

- Membru


- Membru


- Membru


- Membru


- Membru


Spatii l'erd .V JW/.                  îî^is Ce#-:.: J4&/î54jj/2(H7

St <-:7,- ‘ Sudai: C^‘\':i ' ■•■•"" ■•<>. i i ■ .’i/, i.r.';;!..', ți?Wîl 3, s-.t&r.i Uue■■''*!sfț

RAPORT DE GESTIUNE

INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L., a fost înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/15431/06.09.2017, principala activitate este "Activități de întreținere peisagistica" , cod CAEN 8130.

In organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 cu modificările ulterioare, operațiunile financiar -contabile referitoare la perioada 2018 au la baza înregistrări corecte a documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate in balanța de verificare, nu s-au efectuat compensări intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Rezultatele financiare la data de 31.12.2018 se prezintă astfel:

1. VENITURI TOTALE

3.920.521 lei

Din care:

- venituri din exploatare

3.917.235 lei

- venituri financiare

3.286 lei

- venituri extraordinare

Olei

2. CHELTUIELI TOTALE

3.680.264 Iei

Din care:

- cheltuieli de exploatare

3.652.146 lei

- cheltuieli financiare

0 lei

- cheltuieli extaordinare

Olei

Rezultatul brut al exercițiului a fost de

268.375 lei

Impozitul pe profit a fost de

28.118 lei

Rezultatul net al exercițiului a fost

240.257 lei

Contul de profit si pierdere reflecta corect, fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare .

S-a înregistrat 240.257 lei profit, pentru care s-a datorat 28.118 lei impozit pe profit declarat. Obligațiile fata de bugetul statului si fata de fondurile speciale au fost corect stabilite.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvemantac0rporativa@prlmarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr. 410747/15.05.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de
activitate pe anul 2019 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL , însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1837/15.05.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 409962/CP/15.05.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL,
în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernantă Corporativă
întocmit de,
Cornelia Pivniceru ,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndepliniri: atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificai. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


1

OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Obiectivul general al societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL il reprezintă asigurarea serviciilor la un nivel cat mai ridicat de satisfacere a nevoilor cetățeanului, in condiții de siguranța, confort si pentru un mediu curat.

Societatea isi propune sa contribuie la imbunatatirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toti locuitorii Sectorului 3. In acest scop, societatea va avea ca principal procupare mulțumirea clientilor sai.prin administrarea activităților unitatii, in vederea creșterii eficacității si eficientei activitatii.

2

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.012 mii lei.

3

22.000,00 mii lei,

12,00 mii lei.