Hotărârea nr. 267/2019

HCLS3 nr.267 din 16.05.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.411169/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 411163/15.05.2019 al Serviciului Control Intern -

 • -  Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr.411164/15.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Alt. 25, 26, 27 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin HG nr. 722/2016;

 • -  Art. 30 și 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca obiect de activitate administrarea clădirilor pe bază de contract sau comision;

 • -  HCLS 3 nr. 202/28.03.2019 privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  HCLS 3 nr. 602/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  HCLS 3 nr. 347 din 07.08.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA;

- HCLS 3 nr. 159/26.02.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea Planului de administrare pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă componenta variabilă a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrație ai societății Administrare Active Sector 3 SRL în procent de 10% din profitul net stabilit conform situațiilor anuale după cum urmează:

 • a)   5% pentru membrii Consiliului de Administrație, respectiv 0.83% pt fiecare poziție;

 • b)   5% pentru președintele Consiliului de Administrație;

Art.4. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.6.Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, și societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce" la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


NR. 267

DIN 16.05.2019CONșl

MĂS


SEMNEAZĂ tIar IIHĂIȚĂADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon:+40 374 471 189 E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro

m*. t-

TOĂ 3 Nh,


PLAN DE ADMINISTRARE

SOCIETATEA ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L


ELABORAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

2019-2021


CORBULEANU FLORENTIN -


RECOSEANU ILEANA - MEMBRUDINU LIVIU DANIEL - MEMBRU"


GHEORGHE ANA- MARIA - MEMBRU


MATEESCU ANCA - MEMBRU


DOHOT ION - MEMBRU


MIHALCESCU CĂTĂLINĂ - MEMBRU
C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012

I8AN R035UGBI0000022022893RON GARANTI BANK

SR EN 9001:2015

AMG SR EN 14001:2015

Certificat nr 0930400582 din 08.03.2019CUPRINS:

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

 • 1.1.   Noțiuni introductive

 • 1.2.    Cadrul legal

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

 • 2.1.   Organizare, funcționare si domeniul de activitate

 • 2.2.    AGA, Autoritatea tutelara si scrisoarea de așteptări

 • 2.3.    Atribuții CA

CAPITOLUL 3. MISIUNE, STRATEGIE SI PRINCIPII DE ADMINISTRARE

 • 3.1.    Strategie/misiune

 • 3.2.    Principii privind relațiile promovate de societate

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE 2019-2021

 • 4.1. Obiectivele ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

 • 4.2. Analiza situației actuale

 • 4.3. Acțiunile CA propuse spre atingerea obiectivelor

CAPITOLUL 5. CONCLUZII

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA
PageZ/311.1. Noțiuni introductive


CAPITOLUL 1. INTRODUCEREPlanul de administrare pentru perioada 2019-2021 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care și le-a stabilit cât și cu dorințele autorității tutelare și asociaților în general. Planul de administrare se bazează pe dobândirea unei imagini de ansamblu asupra afacerii și asupra mediului în care organizația își desfășoară activitatea, care să permită stabilirea unor obiective realiste pentru următorii doi ani.

Viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație asupra perspectivelor societății pentru următorii ani este determinată de orientarea strategică a societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. în ceea ce privește obiectivele generale stabilte prin scrisoarea de așteptări aprobată prin HCLS3 nr. 396/05.09.2017, respectiv:

 • 1) Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate;

 • 2) Transparența, eficiența și eficacitate în implementarea proiectelor demarate;

 • 3) Economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

Planul de administrare devine astfel o importantă pârghie de garantare a obiectivității, a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale în vederea protecției drepturilor asociaților și a transparenței accentuate față de public/cetățeni.

Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanță de atins. în ceea ce privește administrarea societății în perioada de mandat a Consiliului de Administrație, prioritățile vizate sunt: asigurarea principiilor directoare și

a elementelor de control care operează împreună pentru a continua dezvoltarea întreprinderii publice în lumina obiectivelor pe care Adunarea Generală a Asociaților și le-a propus.


Prezentul Plan de Administrare a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Conform OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării generale a asociaților Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, se încadrează în prevederile OUG nr. 109/2011, fiind o societate comercială cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Planul de administrare a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvemanței corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrație și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările OUG nr. 109/2011.

Menționăm faptul că prezentul plan de administrare reflectă noua strategie de dezvoltare a societății și este menit să asigure instrumentul necesar realizării misiunii entității și obiectivelor acesteia, precum și corecta evaluare a activității consiliului de administrație, conform unor indicatori și ținte corespunzătoare.

Schimbarea direcției principale de evoluție a societății este determinată de Hotărârile AGA și autorității tutelare privind schimbarea obiectului principal de activitate, respectiv HCLS 3 nr. 159/26.02.2019 și, astfel, canalizarea resurselor și eforturilor societății spre realizarea acestuia: CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții.


Astfel, având în vedere prezentul plan de administrare, propunem modificarea ICP, întrucât considerăm că schimbările recomandate ale indicatorilor de performanță folosiți ca bază pentru stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor ar îmbunătăți eficacitatea și eficiența întreprinderii.

 • 1.2. Cadrul legal

Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu prevederile:

 • □ Legii societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

 • □ Legii nr.l 11/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • □ Actului constitutiv al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L;

 • □ Regulamentului de organizare și funcționare al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.;

 • □ Regulamentului intern al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.;

Hotărârii nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.l09/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

LO


o

CUO ru

O-CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

 • 2.1. Organizare, funcționare și domeniul de activitate

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local și SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., în calitate de asociat minoritar.

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, în temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale, a hotărât înființarea unei societăți comerciale care să asigure o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, bunuri, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Astfel, Ia data de 07.12.2012, a fost adoptată Hotărârea nr. 281 a Consiliul Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București,.

rH OO

Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al

’                                       ’                                                                                                                                                       (D

Cu3

Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, 2


denumirea societății cu răspundere limitată s-a schimbat în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

Capitalul social total subscris și vărsat al societății este în valoare de 98.020.000 lei, aport în numerar. Este divizat în 98.020 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, vărsat în numerar după cum urmează: 98.010.000 lei corespunzător unui nr. de 98.010 părți sociale Sectorului 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 de lei corespunzător a 10 părți sociale societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. In prezent, conform Hotărârii de Consiliu Local al Sectorului 3 nr. 151 din 26.02.2019 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății cu suma de 40.000.000 lei. Acest aspect este relevant pentru strategia de dezvoltare a societății de acum înainte.

Domeniul principal de activitate al societății este Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos- cod CAEN: 236. Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

Obiecte de activitate secundare:

1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului

 • 1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

 • 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

 • 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

 • 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

CIO

03

Q_,\\s^


2352 - Fabricarea varului și ipsosului

 • 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

 • 2363 - Fabricarea betonului 2364 - Fabricarea mortarului 2365 - Fabricarea produselor din azbociment

 • 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

 • 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391 - Fabricarea de produse abrazive

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2433 - Producția de profile obținute la rece

 • 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

 • 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

 • 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor

 • 2562 - Operațiuni de mecanică generală

 • 2571 - Fabricarea produselor de tăiat

 • 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie 2573 - Fabricarea uneltelor 2591 - Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

 • 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

 • 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 • 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

 • 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 - Repararea mașinilor


3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

 • 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

 • 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 • 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

 • 4213 - Construcția de poduri și tuneluri

 • 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 • 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 • 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

 • 4312 - Lucrări de pregătire a terenului

 • 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

 • 4321 - Lucrări de instalații electrice

 • 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

 • 4331 - Lucrări de ipsoserie

 • 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

 • 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

 • 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

 • 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

 • 4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitări

oo re O_
5229 - Alte activități anexe transporturilor

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

 • 7111 - Activități de arhitectură

 • 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibil

 • 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

 • 8122 - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

 • 9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)

 • 9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9311 - Activități ale bazelor sportive

9313 - Activități ale centrelor de fitness

9319 - Alte activități sportive

9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

vH m

2.2. AGA, Autoritate tutelară, și scrisoarea de așteptări


O

\—I

CV Oj0 05 CL

Organul de decizie al societății comerciale este Adunarea Generală a Asociaților, și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și asupra politicilor sale economice și comerciale.

Adunarea Generală a Asociaților are în principal următoarele atribuții:

 • •  Numește, revocă și descarcă de gestiune administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • •  Hotărăște majorarea sau micșorarea capitalului social;

 • •  Hotărăște modificarea actului constitutiv;

 • •  Examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după ascultarea raportului administratorilor;

 • •  Aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările);

 • •  Alege administratorii și cenzorii și le stabilește renumerația;

 • •  Se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

 • •  Aprobă asocierea sau participarea societății în alte societăți, cu parteneri români, sau străini

 • •  Aprobă politica economică și comercială a societății, inclusiv tarifele de pornire a licitațiilor, precum și cele fixe în cazul atribuirii directe prin repartiție;.

 • •  Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentantelor, agențiilor, punctelor de lucru, daca aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetului Societății;

 • •  Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • •  Hotărăște cu privire la investițiile importante ale societății care depășesc 100.000 EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fot prevăzute în prealabil în buget;

 • •  Hotărăște în orice altă problemă importantă a societății;

Misiunea autorității tutelare, asumată prin scrisoarea de așteptări, este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, actul constitutiv și scrisoarea de așteptări, administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, condus de un președinte, care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind de 4 ani.

Membrii Consiliului de administrație iși vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății, neputând primi fără autorizarea adunării asociaților mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate.

Consiliul de administrație, prin președinte, este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății, care nu sunt de competența adunării generale a asociaților.

Scrisoarea de așteptări statuează următoarele atribuții principale ale CA:

 • a)     Consiliul de administrație adoptă, în temen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai anului în curs.

 • b)     în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

 • c)     Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-1 pe unul dintre ei director general.

 • d)     Stabilește nivelul de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

 • e)     Aprobă structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • f)     Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanță corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;

 • g)     Aprobă sancțiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;

Qj3 no Cl

 • h)     Supune, în fiecare an, spre aprobarea adunării generale a asociaților, în termen de cel mult

3 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, precum și proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • i)      Mută sediul social și înființează / desființează filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități tară personalitate juridică;

 • j)     Aprobă operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

 • k)     CA convoacă adunarea generală a asociaților pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu asociații care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

 • l)     CA elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

 • m)    CA în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

 • n)     Informează asociații în cadrul AGA asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 ( una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoarte

A

semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. In rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura

00 ro □_actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;

 • o) Prezintă semestrial în cadrul AGA un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

 • p) CA elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a asociaților care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:

 • - strucutura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

 • - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației;

 • - raportul dintre performanța realizată și remunerație;

 • - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

 • - eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

 • - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-inerese pentru revocare fără justă cauză.

r) întreprinderea publică, prin grija Președintelui CA trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

 • - hotărârile adunării generale a asociaților în termen de 48 de ore de la data adunării;

 • - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • - raportul de audit anual;

 • - lista administratorilor și CV-urile membrilor consiliului de administrație;

 • - rapoartele consiliului de administrație;


 • - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor;


- Codul de etica, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

s) CA adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a asociațiilor.

Capitolul 3. MISIUNE, STRATEGIE SI PRINCIPII DE ADMINISTRARE

3.1. Misiune și strategie

în conformitate cu prevederile art. 1. punctul 10 din HG nr. 722/2016 misiune este enunțarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale și a concepției privind evoluția și desfășurarea activităților întreprinderii publice, prin care se diferențiază de întreprinderile similare și din care decurg sfera sau domeniul de activitate și piața deservită.

Având în vedere prevederile legale pe care se întemeiază organizarea și funcționarea societății, misiunea declarată a autorității publice tutelare și scrisoarea de așteptări în ansamblul său, precum și scopul statuat prin actul constitutiv, misiunea Administrare Active Sector 3 este desfășurarea de activități cu scop lucrativ, în conformitate cu obiectele de activitate principal și secundare, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate, pentru beneficiari publici și privați.

în continuare vor fi prezentate o serie de principii și direcții strategice de acțiune, corelate cu programul managerial al membrilor Consiliului de Administrație, prin care se va asigura integrarea instrumentului managerial specific guvemanței corporative în practicile manageriale curente la nivelul societății.

3.2. Principii privind relațiile promovate de societate

Relația cu clienții, furnizarea de produse și prestarea de servicii vor avea la bază următoarele linii directoare:

LT) T—I

<U CUO

03 Cl • •  asigurarea calității produselor furnizate și serviciilor prestate prin implementarea unui sistem integrat de calitate si conformarea condițiilor specifice de realizare a activităților și cu ajutorul unor proceduri de lucru standardizate ce vor asigura atât desfășurarea activității în mod eficace, eficient și economic cât și supravegherea continuă a derulării proceselor;

 • •  soluționarea promptă a cererilor/reclamațiilor prin asigurarea relaționării din partea societății prin personal competent și cu ajutorul pârghiilor de monitorizare a derulării cadrului contractual și de prestare;

 • •  confidențialitate - se va menține și îmbunătății politica de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;

Relația cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

 • •  transparență și comunicare - periodic vor fi înaintate Adunării Generale a Asociaților informări, proiectele documentelor strategice și rapoartele de activitate ale administratorilor societății, conform reglementarilor legale, prin intermediul cărora se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și direcțiile de acțiune propuse în continuare. Dintre documentele strategice menționăm:

 • - Proiectul de program de activitate;

 • - Proiectul de buget de venituri și cheltuieli.

 • - Rapoartele de activitate și situațiile financiare;

 • •  publicarea pe site-ul societății a următoarelor informații și documente:

 • - hotărârile adunărilor generale ale asociaților, în termen de 48 de ore de la data adunării;

 • - situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • - raportul de audit anual;

 • - lista administratorilor și cv-urile acestora;

 • - rapoartele Consiliului de Administrație conținând și informații cu privire la remunerațiile

vH membrilor Consiliului de Administrație;                                                    C

- Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), Regulamentul de Ordine Interioara (ROI) v-H oo și Codul de Conduita.


 • •  management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație vor fi adoptate în conformitate cu strategia de dezvoltare adoptată de AGA, instituindu-se la nivelul societății o manieră de lucru modernă, bazată pe consultare și colaborare;

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • •  disciplină și autoritate - se vor menține criteriile de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • •  instruire - vor fi integrate în programul de formare profesională activități pentru perfecționarea personalului cu atribuții în domeniul managementului,

 • •  planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere; persoanele în cauză vor urma la rândul lor programul de formare profesională destinat managerilor și vor dispune de aceeași autonomie decizională în raport cu subordonații;

 • •  tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • •  evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese;

Relația cu angajații va avea următoarele linii directoare:

 • •  stabilitate și motivare - angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței, și vor fi menținute toate stimulentele extra-salariale de care beneficiază în prezent angajații societății;

 • •  consolidarea spiritului de echipă - vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia;

 • •  evaluare si performanță - pornind de la sistemul de evaluare a personalului se vor asigura obiectivele individuale de îndeplinit care să conveargă spre atingerea obiectivelor societății.

|<

Relația cu alți colaboratori va avea la bază următoarele linii directoare:


H

cu no re Q_

 • •  acces direct la informație - societatea va furniza tuturor părților interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de interes public. în acest sens se va corda atentie paginii proprii de internet;

 • •  nediscriminare - toate aceste linii directoare vor fi respectate de administratori, manageri și personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvemanță corporativă să se realizeze rapid și complet.

Principii strategice

Societatea comercială se prezintă ca o companie modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

 • •  îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului, societatea promovând o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clienți;

 • •  preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

 • •  atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea de noi obiective;

Pentru asigurarea acestora este necesar ca în cadrul Consiliului de Administrație să se adopte o serie de principii, măsuri și acțiuni strategice care să ofere conducerii operative, cadrul general pentru ducerea la îndeplinire a mandatului primit la investire, precum și a indicatorilor de performanță stabiliți prin acesta și anume:

 • •  fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care să se asigure funcționarea societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

 • •  urmărirea și analiza realizării prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli, semnalarea £

oo oricăror neîncadrări în bugetul aprobat și luarea măsurilor în consecință;

cu QjO ro Q_

• îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului / clientului, promovând o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte în gradul de satisfacere a cetățenilor / clienților;

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE 2019-2021

 • 4.1. Obiectivele generale

Principalele obiectivele generale ale societății stabilite în conformitate cu scrisoarea de așteptări, pentru perioada 2019-2021 sunt:

 • -  continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate;

 • -  transparență, eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate;

 • -  economicitate în îndeplinirea obiectivelor.

Obiectivele pe termen scurt, mediu și lung, în perioada 2017-2021, ce urmăresc realizarea activităților societății, stabilite conform aceluiași act, sunt:

 • -  activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor

 • -  promovarea calității și eficienței activității

 • -   dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

 • -   respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată

 • -  stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și asociaților programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor

 • -  îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3.

, .        ,                                                              cn

 • -  instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism

ac

05

Q_

 • -   angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității

 • -  Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudiciul cauzat societății

 • -  achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale

 • -  creșterea cifrei de afaceri

 • -  reducerea datoriilor la bugetul de stat

 • -  creșterea productivității muncii

 • -  creșterea profitului

 • 4.2. Analiza situației actuale

In cursul celui de-al doilea semestru al anului 2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus prin Hotărârea nr. 517/30.10.2018 împuternicirea reprezentantului Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea noastră avand ca obiect vânzarea-cumpărarea unor imobile, clădiri și terenuri, din Bulevardul Basarabia nr. 256, aflate în patrimoniul Administrare Active Sector 3 SRL. Totodată, prin HCLS3 nr. 518/30.10.2018 s-a aprobat încheierea între societatea noastră și Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare-cumpărare privind alte imobile proprietate a Administrarea Active Sector 3 din Bulevardul Basarabia nr. 256. Menționăm faptul ca strategia de dezvoltare stabilită în anul 2017 pentru societate și implicit pentru Consiliul de Administrație avea la bază gestionarea unui proiect implicând imobilele anterior menționate pentru care a fost ulterior aprobată vânzarea.

Totodată, în conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018, societatea a procedat la achiziționarea fabricii de betoane și prefabricate din beton. De asemenea, pentru dezvoltarea activității productive în același sector, a fost preluată prin închiriere stația de mixturi asfaltice £ BENNINGHOVEN BA 4000, stația de bitum modificat BENNINGHOVEN și instalația de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, situate în localitatea Popești Leordeni, Șoseaua de

Menționăm faptul că societatea realizează în continuare și venituri din servicii de închiriere având în vedere imobile aflate la dispoziție în proprietate, în administrare sau în închiriere, precum și venituri din servicii de administrare imobile aflate în proprietatea Primăriei Sector 3 București, incluzând servicii de casierie, curățenie și administrare imobile, în conformitate cu contractul de prestări servicii nr. 12148/20.10.2016.

Astfel, considerăm ca prioritate strategică pentru atingerea scopului societății atât reanalizarea prin prezentul Plan de Administrare a obiectivelor și direcțiilor de acțiune cât și stabilirea, în consecință, de indicatori de performanță corelați pentru implementarea managementului bazat pe criterii de performanță actuale și motivare corespunzătoare.

 • 4.3. Acțiunile CA propuse spre atingerea obiectivelor

Cunoscând că succesul unei organizații este condiționat de măsura în care personalul acționează unitar pentru atingerea scopurilor acesteia, în cadrul societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este esențial ca la toate palierele operaționale gestionarea tuturor proceselor să se realizeze conform principiilor de eficiență, eficacitate și economicitate în utilizarea resurselor, iar managementul să fie orientat si să monitorizeze atingerea obiectivelor și rezultatelor stabilite.

Din perspectiva scopului, și anume efectuarea de acte de comerț, în condițiile legii, pentru obținerea de profit, a misiunii și a strategiei societății, CA iși propune următoarele acțiuni concrete 5. îndreptate spre atingerea obiectivelor:                                                                C\j

<D

O0 05 n_

 • •  Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către înteaga structură (organigramă, ROF, ROI, fișe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activității);

 • •  Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfășurate și adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivității societății, ocuparea posturilor cu personal competent, la toate nivelurile, instruirea și perfecționarea acestuia;

 • •  Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfășurării activității în bune condiții;

 • •  Fidelizarea clienților și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi;

 • •  Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activității;

 • •  Dezvoltarea și implementarea unui sistem de organizare și difuzare a informației, ca suport obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaționale și pentru fundamentarea deciziilor, la toate nivelurile ierarhice și îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoașterii exacte de către angajați a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului și obiectivele generale ale societății;

 • •  Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor.

Referitor la structura și tipologia veniturilor și cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se vor valorifica mijloacele existente, urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menținerea și/sau creșterea calității serviciilor prestate prin:

 • •  Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și halei de prefabricate,

 • •  Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor aflate la dispoziția societății,

 • •  Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ față de chiriași,

cr>

 • •  Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților;

ro

Q_

 • •  Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum și pentru realizarea investițiilor propuse.

 • •  Realizarea investițiilor aprobate și demararea unor proiecte de investiții care în viitor să genereze plus valoare.

CAPITOLUL 5. CONCLUZII

Planul de administrare reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății comerciale, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii și managerii societății, din momentul aprobării.

Prin planul de administrare se reiterează scopul, respectiv caracterul comercial al societății, misiunea, strategia și principiile directoare de administrare, se reanalizează obiectivele prin prisma realității actuale în care se derulează activitatea societății și în baza acestuia se pot restabili indicatori cheie de performanță și ținte corespunzătoare pentru atingerea unor criterii și standarde de performanțe autentice, ce devin astfel obligatorii pentru echipa de administrare și management a societății.

Conform art. 22. din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016, principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

 • a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;

 • b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;

 • c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;                                                 pf)

CM

 • d) păstrarea competitivității în piața de remunerare;

ro

o.

 • e) alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernantă;

 • f) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

 • g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Astfel, având in vedere prevederile legale, scrisoarea de așteptări si prezentul plan de administrare, considerăm oportună stabilirea remunerației variabile, pentru întreaga conducere, respectiv Consiliul de Administrație, la total 10% din Profitul net stabilit conform situațiilor anuale, după cum urmează:

 • - 5% pentru membrii CA, respectiv cate 0,83% pentru fiecare poziție;

 • - 5% pentru Președintele CA;

Acordarea remunerației variabile pentru fiecare dintre membrii CA, inclusiv Președinte:

 • - se realizeză anual după aprobarea situațiilor anuale și evaluarea indicatorilor,

 • - se realizeză corespunzător numărului de luni de mandat din anul pentru care se acordă remunerația variabilă,

 • - va fi condiționată de desfășurarea activității pentru cel puțin de 3 luni în anul pentru care se acordă remunerația variabila și de neantrenarea vreunei clauze de desfacerea a contractului de mandat din motive imputabile.în conformitate cu prevederile art. 10 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016, există două clasificări generale ale indicatorilor de performanță:

 • a) indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;

 • b) indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori, denumiți in continuare ICP.

în temeiul art. 13. din același act normativ, ICP sunt clasificați ca financiari și nefinanciari, iar ICP nefinanciari sunt prin natura lor operaționali și de guvernanță corporativă.

Conform art. 18. criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar tară a se limita la acestea, următoarele cerințe:

 • a) să fie specifice, măsurabile, orientate în timp, posibil de obținut;

 • b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;

 • c) să fie transparente;

 • d) să fie verificabile în mod independent;

 • e) să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică;

 • f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice.

 • 1) Indicatori cheie de performanță financiari

Conform pct. 8 art. 1 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016, indicatorii de performanță financiari sunt instrumente de £ măsurare a performanței, utilizate pentru a determina eficiența utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului. De obicei, aceștia se exprimă sub forma Șunui raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situațiilor financiare anuale, contului de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli ale întreprinderii publice.

Exemplele oferite de cadrul legal, respectiv Anexele la normele metodologice, privind categoriile de ICP financiari sunt:

 • 1)     Lichiditate/flux numerar

 • 2)     Cost

 • 3)     Datorie

 • 4)      Investiții

 • 5)      Profitabilitatea

 • 6)     Venituri

 • 7)     Politica privind dividendele

 • 8)     Altele, conform cerințelor legale

Astfel, având in vedere prevederile legale, scrisoarea de așteptări, și planul de administrare aprobat, am selectat următorii ICP financiari pe care îi propunem Autorității tutelare spre negociere/aprobare în cadrul Adunării Generale a Asociaților:

V Din categoria Lichiditate/flux numerar:

Indicator propus:     Rata de rotatie a datoriilor, exprimat ca raport:

= Totalul General al Achizițiilor / Datorii medii*

*datorii medii = (datorii la 01.01. a.c.+ datorii la 31.12.a.c.)/2 Ținte propuse:       2019 > 84,33

2020 > 84,66 2021 >85

J Din categoria Cost:

Indicator propus:    Cheltuieli medii anuale cu servicii de asistenta medicala/salariat,

exprimat ca raport: = (Cheltuieli servicii SSM/SU + Cheltuieli servicii medicina muncii +


Ajutoare medicale) / număr mediu salariati

Ținte propuse:       2019 < 1.000 lei

 • 2020 <1.100 lei

 • 2021 < 1.200 lei

J Din categoria Profitabilitate:

Indicator propus:

Marja profitului brut, exprimat ca procent:

= (Profit brut / Venituri totale) X 100%

Ținte propuse:

 • 2019 >2%

 • 2020 > 2%

2021 >2%

J Din categoria Venituri:

Indicator propus:

Creșterea veniturilor din vanzarea produselor finite, exprimat ca procent: = (Venituri din vanzare produse finite an curent / Venituri din vanzare produse finite an anterior) X 100%

Ținte propuse:

2019> 120%2018

 • 2020 > 103% 2019

 • 2021 > 103% 2020

 • 2) Indicatori cheie de performanță nefinanciari

Conform pct. 8 art. 1 normele metodologice indicatorii de performanță nefinanciari sunt

instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează întreprinderea publică resursele, în principal pentru:

 • a) eficientizarea activității interne;

 • b) furnizarea de servicii externe pentru clienți;

 • c) îndeplinirea cerințelor legale. Indicatorii de performanță nefinanciari sunt, de obicei,

derivați din politica întreprinderii, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a întreprinderii

m publice etc.;

cxi <D

QO G3

Q_

în temeiul art. 13. din același act normativ, ICP nefinanciari sunt prin natura lor operaționali

și de guvernanță corporativă.

a) ICP Operaționali

Exemplele oferite de cadrul legal, respectiv Anexele la normele metodologice, privind

categoriile de ICP operaționali sunt:

 • 1.     Politici sociale guvernamentale (egalitate de gen, muncă, sănătate, mediu, servicii

echitabile, etc.),

 • 2.      Calitate servicii/produse (valoare),

 • 3.     Acoperire servicii/produse (disponibilitate),

 • 4.     Productivitatea activelor (adecvare/conformitatea activelor, capacitatea de utilizare),

 • 5.      Satisfacția clienților,

 • 6.      Capacitatea (de dezvoltare) angajați lor (și satisfacția)

 • 7.     Strategie de investiții și implementare

 • 8.     Altele, conform cerințelor legale

Astfel, având in vedere prevederile legale, scrisoarea de așteptări, și planul de administrare

aprobat, am selectat următorii ICP nefinanciari operaționali pe care îi propunem Autorității tutelare

și spre negociere/aprobare în cadrul Adunării Generale a Asociaților:

J Din categoria Politici sociale guvernamentale - muncă:

Indicator propus:    Reducerea concediului restant mai mare de 16 zile, exprimat ca procent:

= (Număr salariati activi avand concediu neefectuat la 31 decembrie mai mare

de 16 zile / Număr salariati activi la 31 decembrie) X 100%

Ținte propuse:       2019 < 30%

2020 < 28%

2021 <26%

S Din categoria Productivitatea activelor:

Indicator propus:    Creșterea cantitatii (tone/mc) vândute de produse finite (beton, asfalt, £

prefabricate), exprimat ca procent:

aj no 05 Q_


= (Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an curent / Cantitate

(tone/mc) vanduta de produse finite an anterior) X 100%

Ținte propuse:      2019 > 120% 2018

 • 2020 > 103% 2019

 • 2021 > 103% 2020

S Din categoria Satisfacția clienților:

Indicator propus:     Evaluarea pozitiva a activitatii de către clienti, exprimat ca procent:

= (Număr recomandări pozitive privind serviciile prestate si/sau produsele furnizate acordate/Număr recomandări solicitate*) X 100%

* Număr recomandări solicitate >10

Ținte propuse:      2019 > 70%

 • 2020 > 73%

 • 2021 >75%

b) Guvernantă corporativă

Exemplele oferite de cadrul legal, respectiv Anexele la normele metodologice, privind

categoriile de ICP nefinanciari de guvemanță corporativă sunt:

 • 1)     Strategia întreprinderii este dezvoltată și aprobată la timp

 • 2)     Revizuirea și raportarea la timp a progresului strategiei întreprinderii

 • 3)     Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

 • 4)     Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului

 • 5)     Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

 • 6)     Se stabilesc și se respectă politicile de transparență și comunicare

 • 7)     Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

  directorului.


 • 8)     Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a administratorului și £ CD C\J

QJ CuO <13 co


Astfel, având in vedere prevederile legale, scrisoarea de așteptări, și planul de administrare aprobat, am selectat ca ICP nefinanciar de guvernanță corporativă pe care îl propunem Autorității tutelare spre negociere/aprobare în cadrul Adunării Generale a Asociaților, atingerea unui total de puncte ascendant la evaluarea conform chestionarului următor:


Chestionar privind gradul de implementare a legislației privind guvernanța corporativă


Monitorizarea performanței

1

Consiliul de Administrație are aprobat (prin Autoritatea Publică Tutelară, la nivel AGA) un set de indicatori de performanță?

2

Consiliul de Administrație în format transmite corect și la timp, către Autoritatea Publică Tutelară, datele privind realizarea indicatorilor de performanță?

3

Consiliul de Administrație verifica funcționarea sistemului de control intern sau managerial?

4

Consiliul de Administrație a supervizează sistemul de transparență și de comunicare?

5

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfășurării activității IP?

6

Componenta variabilă a remunerației este evaluată și acordată pe bază de indicatori de performanță pe termen scurt, mediu și lung?

7

Consiliul de Administrație monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale întreprinderii publice?

Recomandări generale

8

Consiliul de Administrație funcționează ca un nivel tampon între conducerea executivă și Autoritatea Publică Tutelară, mediind fluxurile de comunicare între acești? Consiliul de Administrație este mereu implicat și informat cu privire la comunicarea care a avut loc dinspre Autoritatea Publică Tutelară spre IP ?

9

Sunt respectate fluxurile de comunicare Autoritate Publică Tutelară -Consiliul de Administrație -Director General/Directorat ?

10

Consiliul de Administrație a participat la un program de inducție cu durata de cel puțin o săptămână, pe tematici relevante ?

11

Membrii Consiliului de Administrație au posibilitatea contractării de asistență profesională de specialitate pentru fundamentarea deciziilor lor de afaceri ?

12

Membrii Consiliului de Administrație au contractat asistență profesională de specialitate pentru fundamentarea unor decizii de afaceri pe care le-a luat ?

13

Consiliul de Administrație revizuiește și propune amendamente la actul constitutiv și statutul companiei pentru a-l aduce în conformitate cu noutățile legislative din domeniul guvernanței corporative și cu cele mai bune practici internaționale?

Etică și integritate

14

Consiliul de Administrație demonstrează angajament față de principiul integrității în activitatea obișnuită a Consiliul de Administrație și în autoevaluare?

15

Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau corupție sunt denunțate conform fluxurilor ierarhice "Autoritate Publică Tutelară - Consiliul de Administrație -Director General/Directorat"?

C

a

<TS

Q.
16

Consiliul de Administrație se asigura de diseminarea intensă, internă și externă, a Codului de Etică al societății?

Plan de Administrare

17

Planul de administrare cuprinde o prezentare succintă a IP, a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?

18

Planul de administrare definește misiunea IP?

19

Planul de administrare cuprinde o analiză-diagnostic a situației actuale a IP din punct de vedere organizatoric, tehnic, financiar, comercial, al guvernanței corporative, samd?

20

Planul de administrare prezintă acțiunile de guvernanță corporativă pe care Consiliul de Administrație dorește să le implementeze?

21

Planul de administrare este un document public, pe site-ul IP?

Transparență

22

La secțiunea de guvernanță corporativă de pe site-ul IP sunt prezentate, în ordine cronologică toate rapoartele Consiliul de Administrație (semestriale și anuale)?

23

Prin grija Consiliului de Administrație pe site-ul IP este publicată politica privind remunerațiile?

24

Situațiile financiare anuale ale IP au fost publicate în maxim 48 de ore de la aprobare, distinct pe pagina web a IP la secțiunea de guvernanță?

25

Raportările contabile semestriale au fost publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului?

Pe pagina WEB a IP au fost publicate următoarele informații:

26

Principii strategice/strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a IP

27

Organigrama

28

Lista tuturor membrilor Consiliului de Administrație

29

Declarațiile de avere, dacă este cazul, conform reglementărilor în vigoare

30

Biografiile membrilor Consiliului de Administrație și ale Conducerii Executive

31

Materialele discutate în AGA și rezultatul votului (disponibile fără parolă, către publicul larg)

32

Codul de conduită al întreprinderii publice

33

Codul de Etică al întreprinderii publice

34

Forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație

NOTA:

Se va răspunde prin DA sau NU setului de 34 întrebări precizate mai sus, referitoare la atribute de guvernanță corporativă Daca răspunsul este DA, valoarea atributului este 1 punct (atributul a fost adoptat de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL) Dacă răspunsul este NU, valoarea atributului este 0 puncte ( atributul nu fost încă adoptat)

Ținte propuse:       2019 > 28 puncte

2020 >30 puncteANEXA <\<\ %

SITUAȚIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PROPUȘI PENTRU ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 PERIOADA 2019-2021

PClS g M


Categorie indicator

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Tip indicator

Flux de numerar

Cost

Profitabilitate

Venituri

Politici social-guvernamentale

Productivitatea activelor

Satisfacția clientilor

Guvernanta corporativa

Indicator de performanta asociat indicatorului cheie

Rata de rotatie a datoriilor

Cheltuieli medii anuale cu servicii de asistenta medicala/salaria t

Marja profitului brut

Creșterea veniturilor din vanzarea produselor finite,

Reducerea concediului restant mai mare de 16 zile

Creșterea cantitatii (tone/mc) vândute de produse finite (beton, asfalt, prefabricate

Evaluarea pozitiva a activitatii de către clienti

Chestionar privind gradul de implementar e guvernanta corporativa

Formula de calcul indicator

Totalul General al Achizițiilor / Datorii medii*

*dator ii medii = (datorii la 01.01. a.c.+datorii la 31.12.a.c.)/2

(Cheltuieli servicii

SSM/SU +

Cheltuieli servicii medicina muncii + Ajutoare medicale) / număr mediu salariati

(Profit brut / Venituri totale) X 100%

(Venituri din vanzare produse finite an curent / Venituri din vanzare produse finite an anterior) X 100%

(Număr salariati activi avand concediu neefectuat la 31 decembrie mai mare de 16 zile / Număr salariati activi la 31 decembrie) X 100%

(Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an curent / Cantitate

(tone/mc) vanduta de produse finite an anterior) X 100%

(Număr recomandări pozitive privind serviciile prestate si/sau produsele furnizate acordate/ Număr recomandări solicitate*) X 100% * număr recomandări solicitate >10

Total puncte acumulate

U.M. indicator de performanta

ori

lei

%

%

%

%

%

punct

Ținta indicator de performanta realizat pentru

2019

84,33

1000

2

120

30

120

70

28

Ținta indicator de performanta realizat pentru 2020

84,66

1100

2

103

28

103

73

30

Ținta indicator de performanta realizat pentru 2021

85

1200

2

103

26

103

75

32 x

/ /PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


CABINET PRIMAR

WWW.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprirr.arig.'>primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084. București

romania2019.eu

Președinția României îa Consiliu! Uniunii Europene


EXPUNERE DE MOTIVE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.....

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării planatiri de ddmfrnstrare-șHa indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate în prezent, conform prevederilor actului constitutiv, constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

Prin Hotărârea nr. 602/27.11.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

In cursul celui de-al doilea semestru al anului 2018, Consiliul local al Sectorului 3 a aprobat prin Hotărârea nr. 517/30.10.2018 vânzarea unor imobile, clădiri și terenuri, aflate în patrimoniul societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, iar prin Hotărârea nr. 518/30.10.2018 vânzarea unor imobile, proprietatea societății Administrare Active Sector 3 SRL, societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Totodată, în conformitate cu HCLS3 nr. 476/11.10.2018, societatea a procedat la achiziționarea fabricii de betoane și prefabricate din beton. De asemenea, pentru dezvoltarea activității productive în același sector, a fost preluată, prin închiriere, stația de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN BA 4000, stația de bitum modificat BENNINGHOVEN și instalația de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA. Astfel, societatea Administrare Active Sector 3 SRL exploatează stațiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și hala de prefabricate. In prezent, această activitate generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din acest motiv și având în vedere complexitatea acestor activități, societatea iși concentrează în această direcție majoritatea resurselor operative.

Prin noul plan de administrare propus se reiterează scopul, respectiv caracterul comercial al societății, misiunea, strategia și principiile directoare de administrare, se reanalizează obiectivele prin prisma realității actuale în care se derulează activitatea societății și în baza acestuia se pot restabili indicatori cheie de performanță și ținte corespunzătoare pentru atingerea unor criterii și standarde de performanțe autentice, ce devin astfel obligatorii pentru echipa de administrare și management a societății. Având în vedere că indicatorii-cheie de performanță sunt în strânsă legătură cu planul de administrare, și ținând seama de faptul că

CABINET PRIMAR

aceștia pot fi modificați în anumite situații expres prevăzute de lege, printre care și datorită uno "cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelo stabilite pentru întregul mandat", se impune și modificarea acestora.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de adresa nr. 3950/10.05.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată cu nr. 405422/C/10.05.2019 precum și de raportul de specialitate nr. 411163/15.05.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 411163/15.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea actualizării Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație

Având în vedere:

Adresa nr. 3950 din 10.05.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 405422 din 10.05.2019 prin care solicită aprobarea actualizării planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL nr.

 • 31 din 24.04.2019 care aprobă actualizarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2019 - 2021

Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL nr.

 • 32 din 24.04.2019 care aprobă indicatorii cheie de performanță și procentul componentei variabile a remunerației Consiliului de Administrație

Planul de administrare elaborat de consiliul de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pe perioada anilor 2019 - 2021

HCLS 3 nr. 202 din 28.03.2019 prin care se stabilește remunerația lunară a președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 191 alin. 1 din Legea Societăților nr.31/1990: „Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”.

 • - Art. 25 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016 -

 • (1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvemanță corporativă.

 • (2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5-20% ICP financiari;

5-20% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvemanță corporativă.

 • (3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

-Art. 26 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016 -

 • (1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor executivi privind implementarea de strategii, implementarea politicilor guvernamentale și managementul profitabil al întreprinderilor publice, care includ managementul activelor financiare, fizice și umane, stabilirea unor procese operaționale eficiente și eficace și raportarea cu privire Ia progresul înregistrat în toate domeniile. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile privind activitățile operaționale, financiare și nefinanciare.

 • (2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

25-50% ICP financiari;

10-25% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvemanță corporativă.

 • (3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

-Art. 27 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016

- Indicatorii-cheie de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:

 • a) forța majoră;

 • b) nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii contractelor de mandat;

 • c) alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.

-Art. 30 din OUG 109/2011 alin. (3) în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

-Art. 30 din OUG 109/2011 alin. (4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

-Art. 37. din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice

 • (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

 • (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvemanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

 • (3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

 • (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

 • (5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Scrisoarea de așteptări descrie direcțiile de dezvoltare, de investiție pe care societatea este abilitată de către autoritatea publică tutelară -Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 - să desfășoare activități aducătoare de profit și de dezvoltare socială.

In planul de administrare al societății aceasta stabilește remunerația variabilă pentru Consiliul de Administrație la total 10% din profitul net stabilit conform situațiilor anuale, după cum urmează:

 • - în procent de 5% pentru membrii Consiliului de Administrație, respectiv câte 0,83% pentru fiecare membru în parte

 • - 5% pentru Președintele Consiliului de Administrație

Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum

12 indemnizații fixe lunare, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 2 din OUG 109/2011.

Astfel, prin HCLS 3 nr. 602 din 27.11.2017 s-au aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL și prin HCLS 3 nr. 347 din 07.08.2018 Adunarea Generală a Asociaților (Consiliul Local Sector 3) a hotărât achiziționarea unei fabrici de prefabricate din beton, iar ulterior, AGA a stabilit prin HCLS 3 nr. 159/26.02.2019 schimbarea obiectului principal de activitate al societății în CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Ca urmare a acestor hotărâri adoptate de AGA, înțelegem că societatea Administrare Active Sector 3 SRL solicită modificarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari din cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat (art. 27 lit. c din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016)

In plus, recomandăm adoptarea unor seturi de indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari distincți și diferiți pentru administratorii neexecutivi față de administratorii executivi. Avem în vedere situația președintelui Consiliului de Administrație care reprezintă legal societatea, semnează documentele, ia deciziile executive, este direct implicat în activitatea

societății, pe de-o parte, și administratorii care participă doar la ședințele de Consiliu de Administrație, pe de altă parte.

în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări se va face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea actualizării Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

Șef Serviciu Contr oh Intern. Marta Cepăreanu

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 189 E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro

Către       Consiliul Local al Sectorului 3

Si

Z/D o 5


dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3

Sediul


Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București


CABINET PRIMAR


Referitor


Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea actualizării planului de administrare si a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, inaintam prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea actualizării planului de administrare si a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Conform OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării generale a asociaților Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata

C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012

^AMG


SREN 9001:2015

SR EN 14001:2015

Certificat nr 0930400582 din 08.03.2019


IBAN R035UGBI0000022022893RON GARANTI BANK

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar și de corespondență: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Capital social subscris: 98.020.000 lei


mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, se încadrează în prevederile OUG nr. 109/2011, fiind o societate comercială cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Având in vedere:

 • - Elotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 602 din 27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

 • - Secțiunea a 5-a din Metodologia de revizuire a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi si administratorilor executivi, art.7 Indicatorii-cheie de performanta, tintele si gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificați, după caz, in următoarele situații: „c) alte clauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a țintelor stabilite pentru intregul mandat. ”

 • - faptul că planul de administrare propus spre aprobare reflectă noua strategie de dezvoltare a societății și este menit să asigure instrumentul necesar realizării misiunii entității și obiectivelor acesteia, precum și corecta evaluare a activității consiliului de administrație, conform unor indicatori și ținte corespunzătoare.

 • - Schimbarea direcției principale de evoluție a societății este determinată de Hotărârile AGA și autorității tutelare privind schimbarea obiectului principal de activitate, respectiv HCLS 3 nr. 159/26.02.2019 și, astfel, canalizarea resurselor și eforturilor societății spre realizarea acestuia: CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

 • - Vanzarea Halei Laminorul care reprezenta obiectivul principal al planului de administrare aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 602 din 27.11.2017.

- Achiziționarea fabricii de betoane si prefabricate din beton, in conformitate cu HCLS3 nr.

476 din data de 11.10.2018.

QO ro Q_


AXS3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

- Prin noul plan de administrare propus se reiterează scopul, respectiv caracterul comercial al societății, misiunea, strategia și principiile directoare de administrare, se reanalizează obiectivele prin prisma realității actuale în care se derulează activitatea societății și în baza acestuia se pot restabili indicatori cheie de performanță și ținte corespunzătoare pentru atingerea unor criterii și standarde de performanțe autentice, ce devin astfel obligatorii pentru echipa de administrare și management a societății.

Conform ari. 22. din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016, principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

 • a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;

 • b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;

 • c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

 • d) păstrarea competitivității în piața de remunerare;

 • e) alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernanță;

 • f) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;

 • g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației.

Astfel, având in vedere prevederile legale, scrisoarea de așteptări si prezentul plan de administrare, considerăm oportună stabilirea remunerației variabile, pentru întreaga conducere, respectiv Consiliul de Administrație, la total 10% din Profitul net stabilit conform situațiilor anuale, după cum urmează:

 • - 5% pentru membrii CA, respectiv cate 0,83% pentru fiecare poziție;

 • - 5% pentru Președintele CA;

La prezenta solicitare anexam:

 • - Planul de administrare pentru perioada 2019-2021.                                               CO

o

QjO

 • - Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari.                                                 £

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe actualizării planului de administrare si a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu deosebita considerație,

Corbuleanu Florentin

GJ

OD ro

CL


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

SC. C'ic.bre: 39-45. et. 1, sector 3. Suc-ureș:; Telefon: +40 374 471 139

E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro

Hotararea Consiliului de Administrație nr. 32/24.04.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, întrunit în cvorum, în ședința din data 24.04.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a,14.3 Ut.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație’. ”

Hotărăște:

ART.1 - Aproba indicatorii cheie de performanta si procentul componentei variabile a remunerației Consiliului de Administrație.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din

Corbuleanu Florentin - Președinte

Mateescu Anca - Membru C.A.

Dohot lonut -Membru C.A.

Dinu liviu - Membru


Recoseanu Ileana - Membru C.A.


Mihalcescu Catalina-Daria -Membru C.A.

Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A.
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. ser. Chic.-,j--e* 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 189 E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro

Ho ta rare a Consiliului de Administrație nr. 31/24.04.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 24.04.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 Ut.a, 14.2 lit.a,14.3 Ut.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație ”

Hotărăște:

ART.1 - Aproba actualizarea Planului de administrare ai Consiliului de Administrație pentru perioada 2019-2021.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 24.04.2019.

Corbuleanu Florentin - Președinte C.A


Mate eseu Anca - Membru C.A.

Recoseanu Ileana - Membru C.A.

Mihalcescu Catalina-Daria -Membru

Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A.
-------www.primarie3.r0SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 411164/15.05.2019

Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea actualizării Planului de administrare și a indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL., însoțit de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment

Guvernantă Corporativă

Silviu Hondola