Hotărârea nr. 266/2019

HCLS3 nr.266 din 16.05.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 411157/CP/.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 410538/15.05.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 410541/15.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca obiect de activitate administrarea clădirilor pe bază de contract sau comision;

 • -  HCLS 3 nr. 195/26.02.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019

 • -  HCLS 3 nr. 240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  Art. 12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 266

DIN 16.05.2019

k <HCcS 3        /1Q. OS'.'WQ

' j         CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr.

Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

(N)

an N + 1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

57,349.0(

52,948.8?

54,593.22

2,246.7(

)     2,662.14

1

Surse proprii, din care:

O.OC

2,948.89

14,593.29

2,246.7C

2,662.14

a) - amortizare

O.OC

112.3C

1,556.94

1,665.92

1,782.54

b) - profit

O.OC

2,836.59

2,848.06

580.76

879.60

c)- încasarea din vanzarea unor active

0.00

0.00

10,188.23

O.OC

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

50,000.00

50,000.00

40,000.00

0.00

0.00

- majorarea capital

50,000.00

50,000.00

40,000.00

0.00

0.00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

52,305.19

42,392.67

47,147.31

0.00

0.00

1

Investiții în curs, din care:

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

- Obiectiv Compex Industrial Glina

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

s t

:) pentru bunurile de natura fomeniului privat al statului au al unității administrativ eritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

i denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:___________________

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv) Investiții noi, din care:

 • a) pentru bunurile

proprietatea privata a

[operatorului economic: |- Obiectiv Complex Industrial Popești___________

|- Achiziție statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza_______________

 • - achiziție statie beton

Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven_______

 • b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

 • c) pentru bunurile de natura

domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:____________________

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

 • d) pentru bunurile luate în Iconcesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din

  22,244.73


  22,244.73


  12,934.35


  5,976.76


 • a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- terenuri si construcții bd Republica nr. 256- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

45,141.19

40,924.29

4,371.68

0.00

0.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0 estrnf~w^Se£lQr 3, 031084. București

SECTOR 3EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată în baza HCLS3 nr. 281 din 07.12.2012 având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Evoluția societății vizează centrarea activității sale economice atât pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice) cât si pe dezvoltarea obiectivelor aferente generării de venituri din exploatarea și închirierea imobilelor.

în vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, societatea realizează demersuri privind identificarea de oportunități de dezvoltare a activității și veniturilor.

Consiliul Local al Sectorului 3 a hotărât prin HCLS 3 nr. 347 din 07.08.2018 achiziționarea unei fabrici de prefabricate și betoane, aceasta aducând societății un rezultat financiar pozitiv, ca urmare, aceasta solicită adăugarea în planul de investiții a utilajelor enumerate mai jos.

Societatea dorește suplimentarea investițiilor cu următoarele utilaje:

 • 1. Mașina de distribuție și transport beton

 • 2. Linie tehnologică de pretensionare inclusiv cofraj

 • 3. Vas tampon aer comprimat

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 195 din 28.03.2019 a fost aprobat Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, modificat ulterior prin Hotărârea nr. 240 din 16.04.2019. în consecință, prin suplimentarea mai sus menționată, este necesară actualizarea acestuia.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de adresa nr. 4105 din 15.05.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și de raportul de specialitate nr. 410538/15.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă, consider oportună dezbater            rea prezentului proiect de hotărâre de

către Consiliul Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.410538/15.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea suplimentării Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație

Având în vedere:

 • -  Adresa nr. 4105 din 15.05.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 410094 din 15.05.2019 prin care solicită aprobarea suplimentării Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății

 • -  Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 36 din 14.05.2019

HCLS 3 nr. 195 din 26.02.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv a programului de investiții, respectiv dotări și obiective pentru anul financiar 2019.

HCLS 3 nr. 240 din 16.04.2019 privind aprobarea modificării programului de investiții al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • -  Programul de investiții completat

 • -  Planul de investiții 2019

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății „ aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)

 • - art. 12.1. lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3: „Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

 • - art. 12.1. lit. o) din Actul Constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3:Adunarea Generală Asociaților: ,, hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

 • - art. 191 alin. 1 din Legea Societăților nr.31/1990: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”.

începând cu anul 2018 direcția de dezvoltare strategică a societății a fost axarea pe activitatea de producție a materialelor de construcții. Adunarea generală a Asociaților (Consiliul Local al Sectorului 3) a decis prin HCLS 3 nr. 347/07.08.2018 achiziționarea unei fabrici de prefabricate și betoane, aceasta aducând societății un rezultat financiar pozitiv, ca urmare, aceasta solicită adăugarea în planul de investiții a utilajelor enumerate mai jos.

Societatea dorește suplimentarea investițiilor cu următoarele utilaje:

 • 1.  Mașina de distribuție și transport beton

 • 2.  Linie tehnologică de pretensionare inclusiv cofraj

 • 3. Vas tampon aer comprimat

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea suplimentării Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern. Marta Cepăreanu

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu HondolaADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Telefon: +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro

4/<?r

K of


Către


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


3-Bueurestr

SECTOR 3 ’


CABINET PRIMAR

.....W9±r ,


Referitor


Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea suplimentarii Programului de investiții, pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea suplimentarii Programului de investiții, respectiv dotări si obiective pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod caen 2361.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost

.U.l. 31012790, R.C. J40/14752/2012

^AMG


SR EN 9001:2015

SR EN 14001:2015

Certificat nr 0930400582 din 08.03.2019


IBAN R035UG8I0000022022893RON GARANTI 8ANK

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar și de corespondență: str. Chiciurei 39-45, et. 1. sector 3, București

Capital social subscris: 98.020.000 lei

A\S3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. h) ,, aproba programul de activitate si bugetul Societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si stabilește politica de preturi (remunerația pentru activitatile Societății), art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Având in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 195 din 26.02.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv a programului de investiții, respectiv dotări si obiective pentru anul financiar 2019.

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 240 din 16.04.2019 privind aprobarea modificării programului de investiții al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Astfel, propunem completarea in programul de investiții al societății aferent anului 2019 si achiziționarea următoarelor echipamente: Mașina de distribuție si transport beton, Linie tehnologica de pretensionate, inclusiv cofraj si vas tampon aer comprimat. Prin urmare, dorim completarea anexei 1.4 din Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare cu aceste echipamente.

In vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, societatea realizează demersuri privind identificarea de oportunități de dezvoltare a activitatii si veniturilor.

în susținerea celor de mai sus, aratam faptul ca incepand cu anul 2018 direcția de dezvoltare strategica a societății a fost axarea pe activitatea de producție a materialelor de construcții prin mijoacele asigurate de Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 347/07.08.2018, privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate si betoane. întrucât acest demers a condus societatea spre un rezultat financiar pozitiv, propunem adaugarea in patrimoniul societății si in planul de investiții al societății aferent anului 2019 echipamentele mai sus prezentate.


La prezenta adresă anexăm:

 • -  Anexa Programul de investiții completat.

 • -  Anexa suplimentare plan de investiții

 • -  Hotararea Consiliului de Administrație

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a suplimentarii Programului de investiții, respectiv dotări si obiective pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu deosebita considerație,

dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte C.A.

Administrare Active Sector 3 S.R.L.


co


PageADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 189 E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro

Hotararea Consiliului de Administrație nr. 36/14.05.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. , întrunit în cvorum, în ședința din data 14.05.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a,14.3 Ut.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație ”

Hotărăște:

art.i - Aproba achiziționarea si completarea in programul de investiții pentru anul 2019 a următoarelor echipamente: Mașina de distribuție si transport beton, Linie tehnologica de pretensionate, inclusiv cofraj si vas tampon aer comprimat, respectiv mandatarea Președintelui C.A. i ederea ducerii la indeplinire a achizițiilor.


Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 14.^5<20

Corbuleanu Florentin - Președinte C.A.

Mateescu Anca - Membru C


A

Dohot lonut -Membru C.A..

Dinu liviu - Membru C.A.


Mihalcescu Catalina-Daria -Membru C.A.

C.U.I. 31012790, R.C J40/14752/2012

IBAN R035UGBI0000022022893RON GAR4NTI BATA

Sediu social: Calea Vitan 242. parter, camera 6, sector 3. București

Sediul secundai $i de corepondență: str Chiciurei 39-45. et. 1. sector 3 Bucurest'

Capital social subscris: %.020.000 lei

LISTA DOTĂRI PLAN INVESTIȚII 2019

-LEI-

Nr. Crt

Denumire dotare propusa pentru achiziționare

UM

Cantitate

Preț unitar * estimat fTVA

Valoare estimata f TVA

Observații

1

Pod rulant 20 tone

buc

302,544.0(

302,544.0C

manipulare elemente prefabricate Hala producție

2

Echipamente laborator asfalt

buc

313,632.0(

313,632.0C

conform anexa

3

Autoturism Dacia Lodgy

buc

78,960.0C

157,920.0C

transport persoane

producție

4

Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri

buc

1

135,125.0C

135,125.0C

5

Autoturism Dacia Logan

buc

2

50,400.0C

100,800.00

6

Camere supraveghere platforma producție

buc

1

300,300.0C

300,300.00

7

Mașina de intins toron

buc

1

105,600.00

105,600.00

tensionare toron folosit la

prefabricate

8

Mașina de impins toron

buc

1

89,760.00

89,760.00

manipulare a toronului folosit la prefabricate

9

Radiocomanda cu butoane pentru pod rulant 2 buc

buc

1

7,920.00

7,920.00

producție

10

Radiocomanda tandem

buc

1

15,312.00

15,312.00

producție

11

Mașina de găurit si filetat cu stand magnetic

buc

1

10,109.00

10,109.00

producție

12

Mașina legat fier beton de la 20mm-44mm

buc

2

9,762.50

19,525.00

producție

13

Polizor de banc S6

buc

1

8,153.20

8,153.20

producție

14

Mașina de găurit Tip MG 13

buc

1

2,933.70

2,933.70

producție

15

Mașina de roluit tabla electromecanica

buc

1

72,926.70

72,926.70

producție

16

Universal cu 3 bacuri

buc

1

5931.2

5,931.20

producție

17

Universal cu 4 bacuri

buc

1

6528.5

6,528.50

producție

18

Fierăstrău cu banda pentru metale

buc

1

14351.7

14,351.70

producție

19

Platou strung 400mm

buc

1

3652

3,652.00

producție

20

Sistem de radiocomanda HBC

buc

1

4019.4

4,019.40

producție

21

Pompa

buc

1

4640.9

4,640.90

producție

22

Sistem pontaj electronic

buc

1

4787.2

4,787.20

sediu

23

Mașina de găurit spațiala GR 616

buc

1

18053.2

18,053.20

producție

24

Foarfecă hidraulica FG825x2500

buc

1

48198.7

48,198.70

producție

25

Mașina de indoit tabla ABKANT

buc

1

48308

48,308.00

producție

26

Bariera automata

buc

1

10000

10,000.00

Piața Nerva Traian

27

Mașina de maturat

buc

1

24000

24,000.00

producție

28

Camera gelivitate

buc

1

30000

30,000.00

laborator

29

Motostivuitor HISTER 5to

buc

1

207589.21

207,589.21

producție

30

ncarcator frontal JCB

buc

1

206067.37

206,067.37

producție

31

Mașina de distribuție si transport beton

buc

1

451,991.00

451,991.00

producție

32

.inie tehnologica de pretensionare pentru elemente prefabricate pretensionate, inclusiv cofraj

buc

1

1,632,000.00

1,632,000.00

producție

33

/as tampon aer comprimat

buc

1

9,000.00

9,000.00

producție

TOTAL FARA TVA

4,371,678.98

TVA

830,619.01

TOTAL GENERAL

5,202,297.99

*Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se incadreze in valorile propuse spre aprobare.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 410541/15.05.2019


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea suplimentării Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., însoțit de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola