Hotărârea nr. 265/2019

HCLS3 nr.265 din 16.05.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.409873/CP/l 5.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 408042/14.05.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 408077/14.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

 • -  HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

- Art. 12 pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 14 pct 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.6. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 265

DIN 16.05.2019
Bifați numai dacă este cazul:


Entitatea


cs

Ci u


Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q Sucursala

[j GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L


Județ

București


Sector

Sector 3


Localitate

București


S1003_A1.0.0  26.02.2019 Tip situație financiară: BS


(•An C Semestru


Suma de control


Anul


2018


98.020.000


Strada

Calea Vitan


Nr.

242Număr din registrul comerțului


J40/14752/2012

Cod unic de inregistrare

3

1

0

1

2

7

9

0


Forma de proprietate


12~Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


12361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții


Situații financiare anuale


(•

{entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Entități mijlocit mari si entități de

' interes public___________

]

Microentități ~]


; • Entități mici


Entități de I 7 I interes       I. I


interes public


Raportări anuale


 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

' | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3/îăj6unită'țile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespun 'anul calendaristic

|F10 - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere
ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele [Corbuleanu Florentin


Semnătura
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA

C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C da (•nu

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


Semnătura electronica

Formular VALIDAT


RADULESCU GEORGETA


Nr.de înregistrare in Registrul CAFR


CIF/CUI


I 2I 7

2

4

1

4

6

9


Cod 10


la data de 31.12.2018


Denumirea elementuluiNr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.

rd.

19

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071+4094+208-280-290

) 01

01

1.35

4             39.910

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)

02

02

37.646.97

3         51.054.657

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296*)

03

03

115.00(

)            115.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

04

37.763.32'

7         51.209.567

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332

+W +34S+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378

31+/-388+4091 - 391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

05

C

3.187.036

II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 +441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453** +456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

06a (301)

308.691

39.911.282

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

07

06b (302)

0

0

TOTAL (rd. 06a+06b)

08

06

308.691

39.911.282

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

0

0

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)

10

08

7.569.009

5.596.281

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

7.877.700

48.694.599

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

12

10

7.168

36.342

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)

13

11

7.168

36.342

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

14

12

0

0

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 4 4428***+444***+446***+ 447***+44814 451 ***4 453*** +455+456***+457 +4581 1462+4661 +473***+509+5186+519)

15

13

219.910

1.530.829

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

(rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

7.654.129

47.166.523

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

17

15

45.417.456

98.376.090

G. DATORIIîSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281+431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

0

45.489

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

0

0

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

10.829

96.402

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

21

19

0

85.313

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

22

20

0

22.500

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

23

21

0

62.813

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

24

22

10.829

11.089

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

25

23

10.829

11.089


FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

26

24

) 0

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)

27

25

) 0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

28

26

(

0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

29

27

C

0

Fondul comercial negativ (ct.2075)

30

28

C

0

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

48.020.000

98.020.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

48.020.000

98.020.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

0

0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

0

0

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

0

0

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

0

0

TI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

0

0

IV. REZERVE (ct.106)

39

37

0

138.138

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLD D(ct. 117)

44

42

2.296.921

2.459.172

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

45

43

0

2.706.960

SOLD D (ct. 121)

46

44

305.623

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

0

138.138

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 -42+43-44-45)

48

46

45.417.456

98.267.788

Patrimoniul public (ct. 1016)

49

47

0

0

Patrimoniul privat (ct. 1017)2?

50

48

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

45.417.456

98.267.788

Suma de control FIO: 1159844911 /2827553432


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

HCtS3 (Uh.<W/<2.05\^

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2017

2018

Xfr   E 'cpy

A            ——

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

929.88

7          19.931.264

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

927.47

7          10.692.556

/enituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

2.41(

3           9.249.136

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

)              10.428

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

C

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

C

0

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

C

76.611

Sold D

08

0

0

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

0

0

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

0

0

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

0

0

’ Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

267.605

31.457.795

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

0

0

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

1.197.492

51.465.670

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

10.131

5.630.210

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

10.125

160.888

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

0

271.403

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.6O7)

20

2.410

8.997.476

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

0

761

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

763.349

2.334.035

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

624.081

2.263.067

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

139.268

70.968

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

66.463

298.786

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

66.463

298.786

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

0

0


F20 - Pas-2

/ / 1730 \*\

1 c/ !K'^; c •■Jl        1

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                      l J hj     '■L^j H 1

___________________________________________._____________________________\ -g\                     /§ / -

29

0 0

b.2) Venituri (ct.754+7814)                     \ocX.          Ă? J

30

0 0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

679.70

6         31.029.653

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

330.16

6          1.904.618

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

345.43

3           475.954

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

3                     0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

) 0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

) 0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

4.101

28.649.081

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru venerai si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

C

0

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

C

0

- Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

-Venituri (ct.7812)

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

1.532.184

48.721.690

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE;

- Profit (rd. 16 - 42)

43

0

2.743.980

- Pierdere (rd. 42-16)

44

334.692

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

29.069

19.719

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

10.000

1

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

39.069

19.720

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

0

0

-Cheltuieli (ct.686)

54

0

0

-Venituri (ct.786)

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

0

0

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

10.000

948

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

10.000

948

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

29.069

18.772

- Pierdere (rd. 59-52)

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

1.236.561

51.485.390

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

1.542.184

48.722.638

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

0

2.762.752

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

305.623

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

0

55.792

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

0

0

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

0

0

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

0

2.706.960

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

305.623

0

Suma de control F20 :  374279103/2827553432

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT
/ V/

r-M r-

DATE INFORMATIVE l(

i o\

_                        la data de 31.12.2018       \>

Cod 30

Vj   F30 - pag. 1

/«• j

/O /

//J /

$7          - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.1

Nr. rd.

9

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

2.706.960

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

) 0

0

urnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

(

0

0

- peste 30 de zile

06

06

C

0

0

- peste 90 de zile

07

07

C

0

0

- peste 1 an

08

08

c

0

0

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

0

0

0

- alte datorii sociale

14

14

0

0

0

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

0

0

0

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

0

0

0

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

0

0

0

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

0

0

0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

0

0

0

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

10

38

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

18

89

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

0

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

0

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

0

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

0

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

/ * /

0

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

/ >•/

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

ol

im h °

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

i 'A.

js j   o

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

0

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

u L

0

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

0

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

0

v. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

0

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât sa la nat ii

39

37a

(302)

0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

) 0

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

) 0

- din fonduri publice

42

40

) 0

- din fonduri private

43

41

(

) 0

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

C

0

- cheltuieli curente

45

43

C

0

- cheltuieli de capital

46

44

c

0

1

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

0

0

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

(

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale ct. 4094), din care:

48

46

0

0

F

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente >entru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

0

0

i

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru mobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b (304)

0

0

/

(

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale ct. 4093), din care:

51

47

0

0

ir

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru Mobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

0

0

ir

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru Mobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

0

0

mobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

1.627

146.164

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

0 0

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

3                                0

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

3                                 0

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

3                                 0

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

) 0

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

(

)| 0

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

i.62;

146.164

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

1.627

146.164

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

C

0

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct.4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

163.677

37.632.889

- uieanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

0

0

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

0

\1

0

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct.4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

0

0

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

0

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

131.932

2.672.094

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4382)

70

62

0

0

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

123.381

2.662.766

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

0

0

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

0

0

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

8.551

9.328

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

0

200.000

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

0

0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

0

0

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

0

0

F30 - pag.

4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 (rd.72 la 74)

79

71

17.16

8                      105.80

0

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

0

0

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

17.16

8                       105.80

3

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

3

)

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

> (

- de la nerezidenti

84

76

(

) (

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

C

c

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 07 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

c

/e/

> <=/

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

0

i 9-\

BH ij o

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

0

VK

/ o

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

0

0

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

0

0

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

0

0

Casa în lei și în valută (rd.85+86 )

92

84

19.384

1.915

-în lei (ct. 5311)

93

85

19.384

1.915

-în valută (ct. 5314)

94

86

0

0

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

7.549.625

5.593.175

-în lei (ct. 5121), din care:

96

88

7.549.625

5.592.971

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

0

0

-în valută (ct. 5124), din care:

98

90

0

204

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

0

0

e conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

0

0

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

0

0

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

0

0

Datorii (rd. 96+ 99 + 102 + 103 + 106+ 108 + 110 + 111 + 116 + 119+122 + 128)

103

95

230.739

1.587.407

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

0

0

- în lei

105

97

0

0

-în valută

106

98

0

0

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +

1625) (rd.100+101)

107

99

0

0

-în lei

108

100

0

0

-în valută

109

101

0

0

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

110

102

0

0

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +

1686+ 1687) (rd. 104+105)

111

103

0 0

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

0 0

-în valută

113

105

0 0

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

56.60

1                         45.489

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

0 0

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

17.26

3                      1.003.997

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 40' + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

î

109

n

w VA

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi '’Xmilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din

401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a

(309)

C

1 cA                            l

0

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423+424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

15.682

156.208

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120

111

62.915

266.602

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

121

112

23.996

175.660

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

38.512

85.872

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

123

114

407

4.522

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

0

548

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

0

0

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

0

0

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

0

0

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

0

0

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

0

0

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

0

0

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

0

0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

,472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

78.254

115.111

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

0

0

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

78.254

115.111

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

0

0

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

0

0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

137

127

0

/ * X

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

1

9 / y

0

- către nerezidenți

139

128a

(311)

0 lI

__1___

1' /                        !!

w °

«___Zn ____

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

o                             o

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

48.020.00

0 " ’ ' 98 020 000

- acțiuni cotate 4)

142

131

0 0

- acțiuni necotate 5)

143

132

0 0

- părți sociale

144

133

48.020.00

0                    98.020.000

-capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

3                              0

Brevete si licențe (din ct.205)

146

135

3                                 0

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

heltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

(

515.893

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

0

0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

0

0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

0

0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

0

0

II. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142 + 145 + 149+150+151 +152)

152

141

48.020.000

X

98.020.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

48.020.000

100,00

98.020.000

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

0

0,00

0

0,00

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

48.020.000

100,00

98.020.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

0

0,00

0

0,00

- cu capital integral de stat

157

146

0

0,00

0

0,00

- cu capital majoritar de stat

158

147

0

0,00

0

0,00

- cu capital minoritar de stat

159

148

0

0,00

0

0,00

- deținut de regii autonome

160

149

0

0,00

0

0,00

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

0

0,00

0

0,00

- deținut de persoane fizice

162

151

0

0,00

0

0,00

- deținut de alte entități

163

152

0

0,00

0

0,00

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

c

0

- către instituții publice centrale;

165

154

0

0

- către instituții publice locale;

166

155

0

0

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

0

0

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul 'ompaniilor naționale, societăților naționale, cietăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

0

0

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

0

0

- către instituții publice centrale

170

159

0

/ VX 2

- către instituții publice locale

171

160

0

/A

A.X °

\ $ \

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

0

1 1 c 1 2

y \

i-j ? JL

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

0

iULjX

- către instituții publice centrale

174

163

0

0

- către instituții publice locale

175

164

0

0

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

0

0

IXV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a

(312)

0

0

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

0

0

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

0

0

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

0

0

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

0

0

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

0

0

SemnăturăÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Moldoveanu Cătălin


Calitatea


12—CONTABIL SEF


Semnătură


Formular

VALIDATNr.de înregistrare in organismul profesional:*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care adrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data

. gajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*♦***) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

»*»***) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt rodus agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Tice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

j (2) în sensul alineatului (1), 'venituri'înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 -163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.


  F40 - pag. 1

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018

  Cod 40                                                                                                        - lei -

  Elemente de imobilizări

  Nr rd

  Valori brute

  Sold inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold final

  Total

  Din care: dezmembrări si casari

  (col.5=1+2-3)

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  1.Imobilizări necorporale

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  C

  C

  (

  )l            X

  0

  Alte imobilizări

  02

  4.427

  41.384

  1.474

  X

  44.337

  ansuri acordate pentru imobilizări necorporale

  03

  0

  0

  C

  X

  0

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  0

  0

  0

  X

  0

  TOTAL (rd. 01 la 04)

  05

  4.427

  41.384

  1.474

  X

  44.337

  ll.lmobiiizari corporale

  Terenuri

  06

  22.664.839

  18.341.190

  14.459.302

  X

  26.546.727

  Construcții

  07

  14.290.334

  12.029.888

  12.307.636

  0

  14.012.586

  Instalații tehnice si mașini

  08

  60.762

  10.119.820

  0

  0

  10.180.582

  Alte instalații, utilaje si mobilier

  09

  20.456

  392.010

  0

  0

  412.466

  Investiții imobiliare

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  0

  0

  0

  0

  0

  ' 'tive biologice productive

  12

  0

  0

  0

  0

  0

  imobilizări corporale in curs de execuție

  13

  834.749

  1.468.383

  2.096.720

  0

  206.412

  Investiții imobiliare in curs de execuție

  14

  0

  0

  0

  0

  0

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  0

  0

  0

  0

  0

  TOTAL (rd. 06 la 15)

  16

  37.871.140

  42.351.291

  28.863.658

  0

  51.358.773

  III.Imobilizări financiare

  17

  115.000

  0

  0

  X

  115.000

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

  (rd.05+16+17)

  18

  37.990.567

  42.392.675

  28.865.132|

  0

  51.518.110

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

0

0

0

0

Alte imobilizări

20

3.073

2.828

1.474

4.427

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

0

0

0

0

* AL (rd.19+20+21)

22

3.073

2.828

1.474

4.427

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

0

0

0

0

Construcții

24

176.400

96.055

215.925

56.530

Instalații tehnice si mașini

25

41.613

165.965

0

207.578

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

6.154

33.854

0

40.008

Investiții imobiliare

27

0

0

0

0

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

0

0

0

0

Active biologice productive

29

0

0

0

0

TOTAL (rd.23 la 29)

30

224.167

295.874

215.925

304.116

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

227.240

298.702

217.399

308.543

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

C

C

C

0

Alte imobilizări

33

0

c

0

0

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

0

0

0

0

TOTAL (rd.32 la 34)

35

0

0

0

0

il.lmobilizari corporale

' țenuri

36

0

0

0

0

Construcții

37

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

38

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

0

0

0

0

Investiții imobiliare

40

0

0

0

0

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

0

0

0

0

Active biologice productive

42

0

0

0

0

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

0

0

0

0

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

0

0

0

0

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

0

0

0

0

III .Imobilizări financiare

46

0

0

0

0

USTARI PENTRU DEPRECIERE -

i OTAL (rd.35+45+46)

47

0

0

0

o

--X'^X

485225104/2827553432


Suma de control F40 :


ADMINISTRATOR,
Calitatea


Semnătura


Formular

VALIDAT

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3. București Telefon: +40 374 471 189 E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro

RAPORT DE GESTIUNE

PRIVIND EXERCIȚIUL FINANCIAR 2018S.C. ADMINISTRARE ACTIVE S.R.L., cu sediul in municipiul București, Str. Calea Vitan, numărul 242, parter, camera 6, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București, sub nr. J40/14752/2012, avand cod unic de inregistrare RO 31012790, a desfășurat in anul 2018 activitate de administrare imobile pe baza de tarife si contract, precum si fabricarea produselor din beton si

asfalt, realizând următorii indicatori :

 • - venituri totale

 • - cheltuieli totale

 • - profit brut

 • - impozit pe profit

 • - profit net

  • -   51.485.390 lei;

  • -   48.722.638 lei;

  2.762.752 lei;

  55.792 lei;

  2.706.960 lei.


Profitul net in suma de 2.706.960 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru următoarele destinații:

 • - rezerve legale                                -       138.138 lei;

 • - acoperirea pierderii contabile                 -    2.459.172 lei;

iar diferența in suma de 109.650 lei sa ramana nerepartizat.

ALTE INFORMAȚII:

 • a) Societatea noastra isi va axa activitatea pe producția de prefabricate din beton, fabricarea produselor din beton si asfalt, din considerentul ca aceste domenii au un potențial ridicat de a genera profituri.

 • b) Activitatea societății s-a desfasurat ia sediu si la punctele de lucru situate in Popesti-Leordeni, Șoseaua de Centura, nr.lll.

 • c) Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piața. Nivelul prețurilor practicat este unui competitiv in ceea ce privește concurența pe pian local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plata sunt urmărite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

 • - menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv;

 • - asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

 • 1. Principiul continuității activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua

în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;

 • 2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleași regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

 • 3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar; s-a tinut seama de toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale si au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;

 • 4. Principiul independentei exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

 • 5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;

 • 6. Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

 • 7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensări între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

 • -  Situațiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;

 • -  Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Informații privind salariatii:

 • a) Nu s-au acordat indemnizații variabile (suplimentare) membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere.

 • b) Nu exista obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere.

<w 00 ce (X • c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului.

 • d) Salariati:

 • - număr mediu: 38

 • - salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului 2018: 1.747.174 lei

 • - cheltuieli cu asigurările sociale: 70.968 lei.

Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările in vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

La intocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP 10/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.


<u oo

C3 (XC.U.I.:31O1279O; Nr. Inreg. Reg. Com: J4O/14I752/2O12;

NOTA EXPLICATIVA BILANȚ - NR. 1


ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

lei

Denumirea elementului de imobilizare 1)

Valoare bruta 2)

Ajustări de valoare3 4) (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri 21)

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la inceputul exercițiului financiar

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

5

6

7

8 = 5+6-7

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte imobilizări

4,427

41,384

1,474

44,337

3,073

2,828

1,474

4,427

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

4,427

41,384

1,474

44,337

3,073

2,828

1,474

4,427

0

Imobilizări corporale

Terenuri

22,664,839

18,341,190

14,459,302

26,546,727

176,400'

96,055

215,925

Contructii

14,290,334

12,029,888

12,307,636

14,012,586

41,613

165,965

0

207,578

Instalații tehnice si mașini

60,762

10,119,820

0

10,180,582

6,154

33,854

0

40,008

Alte instalații, utilaje si mobilier

20,456

392,010

0

412,466

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

834,749

1,468,383

2,096,720

206,412

0

0

0

0

TOTAL

37,871,140

42,351,291

28,863,658

51,358,773

224,167

295,874

215,925

247,586

Imobilizări financiare

115,000

0

0

115,000

0

O

0

O

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

37,990,567

42,392,675

28,865,132

51,518, UC

AMORTIZĂRI - TOTAL

227,240

298,702

217,399

308,543

TOTAL

37,990,567

42,392,675

28,865,132

51,518,110

227,240

298,702

217,399

308,543

...... — ■                C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Corn: J40/147S2/2012;               X

jF

NOTA EXPLICATIVA BILANȚ - NR. 2                                              A/

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 'lei

Denumirea provizionului 5)

Sold la începutul exercițiului financiar

Transfe in cont

ruri 6)

din cont

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

Provizioane pentru clienti neincasati

0

0

0

0

Provizioane pt pierderi schimb valutar

0

0

0

0

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a producției in curs de execuție

0

0

0

0

Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanție si alte cheltuieli privind garanția acordata clientilor

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea createlor

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie

0

0

0

0

Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare legate de acestea

0

0

0

0

Provizioane pentru restructurare

0

0

0

0

Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitățile, despăgubirile, daunele si alte datorii incerte

0

0

0

0


^mooiJDSfiowta ^<g^ow SxggW B Sd^oL

A»»n>..UUM.-<iw»<n»>                  C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANȚ - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI*) IN ANUL 2018

lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

2,706,960.00

rezerva legală**

138,138.00

acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***

2,459,172.00

participarea salariaților la profit

0.00

dividende de plătit

0.00

alte repartizări prevăzute de lege

0.00

PROFIT NEREPARTIZAT :

109,650.00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia. **) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Președinte C.A.

întocmit,

Moldoveanu Cătălin


Corbuleanu Florentin

Sef Serviciu Economic sLefe Gestiune
NOTA EXPLICATIVA BILANȚ - NR. 4-lei-

Denumirea indicatorului

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

929,887

19,931,265

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

1,532,184

17,176,144

3. Cheltuielile activitatii de baza

1,532,184

17,176,144

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

0

0

5. Cheltuielile indirecte de producție

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

-602,297

2,755,121

7. Cheltuielile de desfacere

0

2,896,466

8. Cheltuieli generale de administrație (nu sunt incluse in costul de desfacere)

0

28,649,081

9. Producția neterminata (711 creditor)

0

76,611

10. Producția din imobilizări proprie

0

0

11. Alte venituri din exploatare

267,605

31,457,795

12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)

-334,692

2,743,980

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vânzărilor:

* de imobilizări corporale
MmBofDQgSiraff’cB... »,                 C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Corn: J40/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANȚ - NR. 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2018

-lei-

Creanțe - la 31.12.2018

Nr. rd.

Sold la sfârșitul exerc.financ.

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

A

1=2+3

2

3

I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)

1

0

0

0

Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4O92)

2

831,698

831,698

0

Clienți(ct.411+413+418)

3

36,801,192

6,298,357

30,502,834

Creanțe personal și asigurări socialețct.425+4282+431+437+4382)

4

37,314

37,314

0

Impozit pe profit(ct.441)

5

0

0

0

Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)

6

1,408,293

1,408,293

0

Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)

7

1,226,487

1,226,487

0

Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)

8

200,000

200,000

0

Debitori diverși(ct.461+473+5187)

9

69,459

69,459

0

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)

10

40,574,442

10,071,607

30,502,834

III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELORțse scad)(ct.49(l+5+6))

11

0

0

0

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS(ct.471)

12

36,342

36,342

0

TOTAL CREANȚE(rd. 1+10-11+12)

13

40,610,783

10,107,949

30,502,834

In decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a căror incasare va fi considerata incerta de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsură ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.


Datorii - la 31.12.2018

Nr.

rd.

Sold la sfârșitul exerc.financ.

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

A

l=2+3+4

2

3

4

I. Datorii financiare — total, din care:

14

45,489

0

45,489

0

-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.l62)

15

0

0

0

0

-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)

16

0

0

0

0

-dobânzi aferente creditelor bancare(ct. 168+5186+5198)

17

0

0

0

0

-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.l61+166+167+168+169+269)

18

45,489

0

45,489

0

II.Alte datorii - total, dincare:

19

1,530,830

1,530,830

0

0

-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)

20

949,331

949,331

0

0

—clienți creditori(ct.419)

21

54,666

54,666

0

0

-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)

22

175,660

175,660

0

0

-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)

23

4,522

4,522

~01

0

-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)

24

86,420

86,420

0

0

-datorii față de bugetele locale(ct.446+448 lanalitic)

25

0

0

0

0

-creditori diverși(ct.462)

26

74,680

74,680

0

0

-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+ +451+452+455+ 456+457+4581 +473+etc.)

27

185,551

185,551

0

0

III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)

28

96,402

33,589

62,813

0

TOTAL DATORII(rd.14+19+28)

29

1,672,721

1,564,419

108,302

0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

 • a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobânzii aferente imprumuturilor;

 • b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari:

 • c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;

 • d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

Valoarea contabila a împrumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximează valoarea lor justa

Scadentele împrumuturilor pe termen lung sunt:

Exercițiul financiar încheiat la data de

31.12.2017 (lei)

31.12.2018 (lei)

Instituții bancare

-

Instituții de leasing

TOTAL

—--"împrumuturile la instituțiile de credit pe scadente sunt:

31.12.2017 (lei)

31.12.2018 (lei)

Sub 1 an

Intre 1 si 5 ani

--——

TOTAL

Obligații din leasing - valoarea plăților minime

31.12.2017 (lei)

31.12.2018 (lei)

Sub 1 an

*

Intre 1 si 5 ani

TOTAL

Sume datorate instituțiilor de credit

Porțiunea pe termen lung:

31.12.2017 (lei)

31.12.2018 (lei)

Obligații in cadrul contractelor de leasing financiar

Credite bancare pe termen lung

—---

TOTAL

J Societatea nu are in derulare contracte pentru împrumuturi pe termen scurt si lung. J Asociații au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

Președinte C.A.

întocmit,

Moldoveanu qatalin


Corbuleanu Eterat in


m6[fd6st Tar® McsUBwb        B §o^eL


C.U.I.:31O1279O; Nr. inreg. Reg. Com: J4O/14752/2O12;

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMAȚII PENTRU ANUL FISCAL 2018)


Președinte C7AT~—

Corbul


întocmit,

Moldoveanu Cătălin


a) Reglementările contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

Situațiile financiare cuprind: bilanțul contabil, contul de profit si pierdere, precum si notele la acestea.

Aceste situații au fost intocmite in conformitate cu Reglementările Contabile cuprinse in Ordinul 1802 din 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Legea Contabilității nr. 82/1991 modificata si republicata si Codul Fiscal.

Moneda utilizata pentru inregistrarile contabile este leul romanesc, datele din situațiile financiare fiind prezentate in ron.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile:

* natura;                                                                                                      nu este cazul

* motivele;                                                                                                    nu este cazul

* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziției financiare si a profitului sau pierderii.

c) Valorile prezentate in situațiile financiare sunt comparabile                                        |     Da.     |      X      |              |     Nu.

-1 1 1

1* comentarii relevante                     |                                                                   nu este cazul

d) Valoarea reziduala pentru imobilizări stabilita in situația in care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

nu este cazul

e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație.

nu este cazul

f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem:

* elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificările rezervei din reevaluare:

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercițiului financiar;

nu este cazul

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar;

nu este cazul

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației in vigoare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.

nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv in scop fiscal

Da.      |        -        |                 |      Nu.      |       X

suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate                   |                                                        nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute inainte de data bilanțului

Da.      |        -        |                 |      Nu.      |       X

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active funqibile.   III                                       nu este cazul

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

6.1 Principii contabile


Nota 6: Principii si politici contabile
Evaluarea posturilor cuprinse in situațiile financiare ale anului 2018 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activitatii - societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul independentei exercițiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării plătii.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibiHtatii exercițiului - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de inchidere al exercițiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si pasive admise de Ordinul Minsterului de Finanțe nr. 1752/2005 ( OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului- informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

 • (a)  Principiul continuității activitatii

Situațiile financiare sunt întocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil.

 • (b) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite si prezentate in lei.

 • (c) Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanța Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

Situațiile financiare cuprind:


 • - Bilanț prescurtat

 • - Cont de profit si pierdere

 • - Note explicative la situațiile financiare anuale simplificate

 • (d) Tranzacții in moneda străină


Tranzacțiile in moneda străină sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzacției. Creanțele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilanțului, publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

 • (e) Imobilizări corporale

 • (i) Active proprii

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil construcției de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparații

Cheltuielile cu reparația sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

f/7/J Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai puțin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de funcționare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevăzută in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:


Construcții


10-50 ani


Echipamente


6-20 ani


Mijloace de transport


4-20 aniMobilier, aparatura de birou si altele

5-15 ani


Terenurile si imobilizările in curs nu se amortizează. Investițiile in curs se amortizează incepand cu momentul punerii in funcțiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna următoare datei punerii in funcțiune.

 • (f) Imobilizările necorporale

 • (i) Alte imobilizări necorporale

Alte imobilizări necorporale achiziționate de Societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.

 • (ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizările necorporale sunt capitalizate numai atunci când sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizării lor.

 • (iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizării necorporale.

Majoritatea imobilizărilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

 • (g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezintă prețul de vanzare estimat in condițiile desfășurării normale a activitatii mai puțin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul ieșit" si include cheltuielile ocazionate de achiziția acestora si aducerea in locația curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul producției in curs, costul include o proporție corespunzătoare din cheltuielile indirecte in funcție de capacitatea normala de funcționare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administrație, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

 • (h) Clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila


 • (i) Disponibilitățile bănești si alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situației fluxurilor de numerar.

 • (j)   Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societății, altele decât stocurile si impozite amanate activ este analizata la data fiecărui bilanț pentru a determina posibilele scăderi de valoare.

 • (k)  Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale.

 • (l)   Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost.

 • (m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

 • (n) Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere când riscurile si beneficiile asociate proprietății sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplica principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor si cheltuielilor.

 • (o)  Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaște in contul de profit si pierdere cu excepția elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situația Modificărilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de impozit in vigoare la data bilanțului.

 • (p)  Parti afiliate

Părțile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

 • (q)  Estimări

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea Societății face anumite estimări si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilanțului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

 • (r)  Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

în cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

La pensionare , socitatea plătește conform Contractului colectiv de munca o indemnizație cel puțin egala cu doua salarii brute negociat celor care se pensionează pentru limita de varsta.


NOTA EXPLICATIVA - NR. 7


PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE (INFORMAȚII AFERENTE ANULUI FISCAL 2018^a) existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2; Da. | X |              | Nu. |       -      |


nu este cazul


b) capital social subscris/patrimoniul entității;

98.020.000 lei

c) numărul si valoarea totala a fiecărui tip de parte sociala         |       Număr:

98,020.001 Valoare parte sociala1,000 lei|     Valoare - 2:      |          0

* au fost integral varsate

Da

* numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

Nu este cazul

d) acțiuni rascumparabile:

* data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

Nu este cazul

* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

Nu este cazul

* valoarea eventualei prime de răscumpărare;

Nu este cazul

e) actiuni/parti sociale emise in timpul exercițiului financiar:

* tipul de actiune/parte sociala;

Nu este cazul

* număr de actiuni/parti sociale emise;

Nu este cazul

* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

Nu este cazul

* drepturi legate de distribuție:

Nu este cazulf) obligațiuni emise:


* numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;

Nu este cazul

* perioada de exercitare a drepturilor;

Nu este cazul

* prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

Nu este cazul* tipul obligațiunilor emise;

Nu este cazul

* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

Nu este cazul

* obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:

Nu este cazul


Nu este cazul

Nu este cazul


g) certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile * explicație;


Nu este cazul


La începutul anului 2018 capitalul social subscris si varsat al societății era de 48.020.000 lei, împartit într-un număr de 48.020 parti sociale, cu valoarea nominala de 1.000 lei/parte sociala. în luna septembrie 2018 Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a hotarat majorarea capitalului social prin aport in numerar, in suma de 50.000.000 lei. Astfel, capitalul social a crescut de /a 48.020.000 tei, /a 98.020.000 tei, iar numărul de parti sociale a crescut a! 98.020 bucăți.


Presedi

Corbuleantf-Ftorerțtinîntocmit,

Moldoveanu Cătălin


Sef Serviciu Economic si de Gestiune


/aȘT ^aiicifDiiLraii.aVcia.Tiiy'ca AVgidKw-? Sxagsor -B S.-.l;BJL„

«z»’.».™-’                 C.U.I.:31O1279O; Nr. Inreg. Reg. Corn: J4O/14752/2O12;

ANEXA NOTA 7 - BILANȚ

La 31 decembrie 2018 capitalul social in valoare de 98.020.000 lei este format din 98.020 parti sociale cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

Evoluția capitalul social al societății este detinut de către următorii asociati:

Nr crt

Denumire asociat

Nr. Parti sociale deținute la 31/12/2017

Procent detinut din capitalul social la 31/12/2017

Nr parti sociale deținute la 31/12/2018

Procent detinut din capitalul social la 31/12/2018

1

Sectorul 3 al Municipiului București prin CL Sector 3

48,010

99.9792%

98,010

99.9898%

2

Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

10

0.0208%

10

0.0102%

TOTAL

~48,020l

100%

98,020

1OO%!

la 31 decembrie 2018 S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are participatiuni in parti sociale la alte societăți, după cum sunt prezentate mai jos:

Interese de participare deținute la societăți din cadrul grupului

Valoare

Explicații

1

ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

10,000.00 lei

2partisociale * 5.000 lei/parte sociala

2

ALGORITHM RESIDENTIAL S3

100,000.00 lei

20partisociale * 5.000 lei/parte sociala

3

ORDINE SI PROTECȚIE S3

5,000.00 lei

1 parte sociala * 5.000 lei/parte sociala

TOTAL

115,000.00 leiMcgȘgwa StBCg&QjF SB So^oL


—................ C.U.I.:31O1279O; Nr Inreg. Reg. Corn: J4O/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATI1 SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

(informații pentru anul fiscal 2018^

a) indemnizații acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere;

Da. |     X

7 membri | Nu. |

Valoare

515,893 lei

b) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere;

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie              Administrație         0          Conducere

0     Supraveghere

0

c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

*acordate in anul curent

0.00

lei

*sold la 31.12.2018

0.00

lei

d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

* rata dobânzii;

Nu este cazul

* principalele clauze ale creditului;

Nu este cazul

* suma rambursata pana la aceea data;

Nu este cazul

* obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;

Nu este cazul

e) salariati:

* număr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;

Conducere

7

Execuție

31

* salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului;

1,747,174 lei

* cheltuieli cu asigurările sociale;

70,968 lei

* alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

-

Societatea nu are obligații contractuale de plata a pensiilor către foștii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercițiului financiar 2018.

Avansurile de trezorerie acordate către directorii societății sunt plafonate prin decizie interna si reprezintă credit descnis pentru cneltuienie de deplasare si protocol efectuate in interesul societății. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de aceștia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății. Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA


PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2018


1. Indicatori de lichiditate:


a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) Active curente (Indicatorul capitalului circulant)


Datorii curente


18,191,765

1,564,419 • * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

 • * oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)

 • 2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare _______Capital imprumutat_______ x

Capital propriu

Grad de îndatorare a capitalului

_______Capital imprumutat_______

Capital angajat

| Active curente

Stocuri

15,004,729 lei

18,191,765

3,187,036

0

X 100

0

98,267,788

0

X 100

0

99,844,107

unde:

 • * capital imprumutat = credite peste un an;

 • * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat poziția entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda


2,706,960


Nu este cazul


 • 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

 • * Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

 • * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

 • * Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

  Costul vânzărilor


  Stoc mediu


  17,176,144

  1,593,518


  10.77875744


sau

Număr de zile de stocare - indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu

Costul vânzărilor


X 365


1,593,518

17,176,144


X 365


33.86290136


* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

 • * calculează eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

 • * exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile către entitate.

Sold mediu clienti           y                 _     3,195,218

X 365


58.51382315


Cifra de afaceri                               "     19,931,265

O valoare in creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecința, creanțe mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea il obține de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includă doar creditorii comerciali.

_______Sold mediu clienti_______ Achiziții de bunuri (fara servicii)


365


3,195,218

19,931,265


X 365


58.51382315


unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri

19,931,265

0.389209794

Active imobilizate

51,209,567

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri

19,931,265

0.199431295

Total active

99,940,509

 • 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entității in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiți in afacere: Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit _   ________2,706,960________ _          2 71'

Capital angajat                     “          99,844,107

unde capitalul angajat se refera la banii investiți in entitate atat de către acționari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

_______Profitul brut din vanzari

Cifra de afaceri


X 100


2,743,980

19,931,265


X 100


13.76721447


O scădere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de producție sau sa obțină prețul de vanzare optim.

 • 5, Productivitatea muncii:

  Cifra de afaceri

  Numărul mediu de salariati


  19,931,265


  38


  524,506.97 lei


  • 6. Solvabilitatea patrimoniala:


  Capitaluri proprii Activ bilantier


  X 100       =     98.32628373

  99,940,509

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente, respectiv indicatorul lichidității imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute sunt scăzute in comparație cu cele recomandate (in jur de 2), reflectând o capacitate redusa a societății de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobânzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat poziția societății este considerata mai puțin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numărul de zile de stocare indica numărul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numărul de zile debite - clienti - exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile către societate si arata astfel eficacitatea societății in colectarea creanțelor sale.

Numărul de zile a creditelor - furnizori - exprima numărul de zile de creditare pe care societatea il obține de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societății.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care il raportează societatea la o unitate de resurse

investite.întocmit,

Moldoveanu CătălinNOTA EXPLICATIVA - NR. 10ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2018


 • a) Informații cu privire la prezentarea entității raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.______________________________________________________________________________________________________

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - cu sediul in Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, București, este persoana juridica romana, funcționează sub regimul juridic de societate comerciala cu răspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislația romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societății se tin in limba romana si in moneda naționala._______________________________________________________________________________________________________________

Societatea pana in trim III al exercițiului 2018 a desfasurat preponderent activitati de administrare active in localitatea București, Sector 3. In trim IV al excercitiului 2018 datorita achiziției unor active de producție in localitatea Popești Leordeni, jud. Ilfov, active din domeniul obținerii betonului, a prefabricatelor din beton si asfaltului, activitatea principala s-a schimbat in fabricarea produselor din beton pentru construcții. Societatea a avut un număr mediu de 38 angajați pe parcursul anului 2018. Pe viitor predominant se va desfasura aceeași activitate de producție produse din beton, in aceeași localitate Popești Leordeni.

 • b) Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități in care se dețin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.Nu este cazul

Bazele de conversie utilizate

in moneda naționala a elementelor de activ si de

a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină.

Nu este cazul

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

* proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

0

* reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit;

0

* măsură in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercițiul financiar curent sau intr-un exercițiu financiar precedent in vederea obținerii de facilitați fiscale;

0

* impozitul pe profit ramas de plata.

55,792 lei


e) Cifra de afaceri:_________

 • * pe segmente de activitati

 • * pe piețe geografice.


Comerț |    9,249,136 lei

Roman ia


Servicii

19,931,265 lei


Producție


8,939,187 lei


__________________ ______________________________________________________________._______________________________________________________________.______________________________________________________________________________________________________________________________________le[

 • f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

 • * natura evenimentului;_____________________________________________________________________

 • * estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie făcută.

 • g) Explicații despre valoarea si natura:_________________________________________________________

 • * veniturilor si cheltuielilor extraordinare;___________________________________________________________

 • * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situația in care acestea sunt semnificative.


International


Nu este cazul Nu este cazul


Nu este cazul


h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.


i) Leasing financiar - informații:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

Nu este cazul

* dobanda de încasat aferenta perioadelor viitoare.

Nu este cazul

1. Leasing financiar - evidențieri:         IDescriere generala a contractelor importante de leasing:

* existenta si condițiile opțiunilor de reinnoire sau cumpărare;

Nu este cazul

* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasing.

Nu este cazul

2. Leasing financiar - evidențieri:         |dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare

Nu este cazul

j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit.

Nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

Nu este cazul

1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferența se prezintă in notele explicative.

Nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

Nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, in cazul în care nu exista obligația de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie făcută distincție intre diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația naționala. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separata a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care exista in relația cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

Nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esențiala pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.

Nu este cazul

p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.

Nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2018 sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)

55,792 lei

* Cheltuieli cu combustibilul

11,899 lei

* Cheltuieli cu întreținerea

119 lei

* Cheltuieli cu chirii

17,412 lei

* Cheltuieli cu asigurări

1,977 lei

* Alte cheltuieli efectuate de terti

82 lei

* Cheltuieli cu alte impozite si taxe

597 lei

* Amenzi penalitati

71 lei

* Alte cheltuieli de exploatare

1,276 lei

* Cheltuieli cu amortizarea care excede cadrul legal

4,132 lei

Total cheltuieli neimpozabile

93,357 lei

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2018 este de 16%.Președinte C.A.

luleanu Florentin

întocmit,

Moldoveanu Cătălin


Sef Serviciu Economic si de

ieBalanța de verificare


01.12.2018


31.12.2018


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje^'M^Tr ^Jvp-Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare 1

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

0.00

50 000 000.00

50 000 000.00

0.00

0.00

50 000 000.00

50 000 000.00

0.00

0.00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

48 020 000.00

0.00

98 020 000.00

0.00

0.00

000

50 000 000.00

0.00

98 020 000.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138 138.00

0.00

138 138.00

0.00

138 138.00

117

REZULTATUL REPORTAT

2 296 920.63

0.00

2 459 171.64

0.00

0.00

0.00

162 251.01

0.00

2 459 171.64

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

305 622.65

0.00

51 660 639 64

54 957 740.16

8 384 450 64

7 794 310.44

59 739 467.63

62 752 050.60

0.00

2 706 960.32

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00

305 622.65

305 622.65

138 138.00

0.00

443 760.65

305 622.65

138 138.00

0.00

167

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

0.00

56 601.13

0.00

45 489.11

0.01

0.00

0.01

-11 112.02

0.00

45 489.10

Total sume clasa 1

2 602 543.28   48 076 601.13  104 425 433.93   203 328 851.92

110 345 479.30   163 184 699.23   2 597 309.64  100 910 587.42
205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

4 427.08

0.00

9 093.72

1 474.08

15 687.06

0.00

20 353.70

1 474.08

23 306.70

0.00

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

0.00

0.00

20 932.35

0.00

97.56

0.00

21 029.91

0.00

21 029.91

0.00

2111

TERENURI

22 664 838.96

0.00

41 006 028.99

14 459 302.48

0.00

0.00

18 341 190.03

14 459 302.48

26 546 726.51

0.00

212

CONSTRUCȚII

14 290 334.19

0.00

26 320 222 04

12 307 636.15

0.00

0.00

12 029 887 85

12 307 636.15

14 012 585.89

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

0.00

0.00

9 239 139.57

0.00

136 733.20

0.00

9 375 872 77

0.00

9 375 872.77

0.00

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

0.00

0.00

0.00

0.00

4 351.79

0.00

4 351.79

0.00

4 351.79

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

60 762.01

0.00

804 709.68

0.00

0.00

0.00

743 947.67

0.00

804 709.68

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

20 455.66

0.00

408 113.38

0.00

000

0.00

387 657.72

0.00

408 113.38

0.00

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE EXECUȚIE

834 749.00

0.00

2 096 719.53

2 096 719.53

206 412.40

0.00

1 468 382 93

2 096 719.53

206 412.40

0.00

261

ACȚIUNI DEȚINUTE LA ENTITATILE AFILIATE

115 000.00

0.00

115 000.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

115 000.00

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

1 627.16

0.00

115 068.82

1 627.16

32 721.92

0.00

146 163.58

1 627.16

146 163.58

0.00

2805

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

3 072.55

1 474.08

4 221.80

0 00

173.18

1 474 08

1 322.43

0.00

2 920.90

2808

AMORT. ALTOR IMOB NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

916.14

0.00

589.34

0.00

1 505.46

0.00

1 505.48

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

176 400.02

215 924.66

243 649.20

0.00

28 805.48

215 924.66

96 054.66

0.00

56 530.02

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MIJ. DE TRANSPORT

0.00

41 613.16

0.00

125 174.61

0.00

82 402.40

0.00

165 963.86

0.00

207 577.01

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

o.oc

6 154.17

0 00

35 752.72

0 00

4 255.29

0.00

33 853.8'

0.00

40 008.01

Total sume clasa 2

227 239.90   80 352 426.82    29 276 473.87

116 225.69    42 756 236.69    29 165 459.66  51 664 272.61
308 541.42

301

MATERII PRIME

0.00

0.00

6 298 786.91

4 609 188.39

1 461 927.00 |      925 591.90

7 760 713.91

5 534 780.29I   2 225 933.62

0.00Balanța de verificare


01.12.2018 - 31.12.2018Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulăji^^ț^

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare |

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

3024

PIESE DE SCHIMB

0.00

0.00

17 813 64

4 800.19

-1 914.23

11 099.22

15 899 41

15 899.41

0.00

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0.00

0.00

138 671 54

78 929.26

69 610.71

64 227.70

208 282.25

143 156.96

65 125.29

0.00

303

MAT. DE NATURA OB DE INVENTAR

0.00

0.00

104 346.96

58 480.94

55 186 38

91 009.86

159 533.34

149 490.80

10 042.54

0.00

331

PRODUSE IN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0.00

484 176.92

11 837.33

76611.12

472 339.59

560 788.04

484 176.92

76 611.12

0.00

345

PRODUSE FINITE

0.00

0.00

5 791 312.90

5 791 312.90

0.00

0.00

5 791 312.90

5 791 312.90

0.00

0.00

371

MĂRFURI

0.00

0.00

8 997 476.36

8 997 476.36

0.00

0.00

8 997 476.36

8 997 476.36

0.00

0.00

378

DIFERENTE DE PREȚ LA MĂRFURI

0.00

0.00

-656.80

0.00

656.80

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

21 831 928.43    19 552 025.37
1 662 077.78

401

FURNIZORI

0.00

7 511.48

49 984 727.13

54 138 490.75

7 420 147.00

4 215 714.16

57 404 874.13

58 346 693.43

0.00

949 330.78

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

9 753.67

23 733.17

23 733.17

0.00

0.00

23 733.17

13 979.50

0.00

0.00

409

FURNIZORI - DEBITORI

0.00

0.00

14 851.28

0.00

-14 851.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

0.00

0.00

3 127 019 64

5 404.89

-2 304 118.65

8 173.05

822 900.99

13 577.94

809 323.05

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

71 598.40

0.00

70 406.75

0.00

-48 032.25

0.00

-49 223.90

0.00

22 374.50

0.00

4111

CLIENTI

92 078.25

0.00

52 524 906 10

14 560 214.75

2 762 980 77

3 926 480.27

55 195 808 62

18 486 695.02

36 801 191.85

0.00

419

CLIENTl - CREDITORI

0.00

3.07

0.00

87 902.60

0.00

-33 236.44

0.00

54 663.09

0.00

54 666.16

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

12 973.00

1 229 871.29

1 352 932.00

398 882.53

423 765.00

1 628 753.82

1 763 724.00

0.00

147 943.18

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE

DATORATE

0.00

0.00

4 772.71

19 594.00

15 451.47

972.00

20 224.18

20 566.00

0.00

341.82

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

244 420.00

245 170.00

114 650.00

113 900.00

359 070 00

359 070.00

0.00

0.00

426

DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE

0.00

0.00

1 209.00

1 209.00

0.00

0.00

1 209.00

1 209.00

0.00

0.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

0.00

1 855.00

3 340.00

-102.00

1 128.00

1 753.00

4 468.00

0.00

2 715.00

4281

ALTE DATORII IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

2 708.69

643.94

5 451.02

0.28

400.84

644.22

3 143.17

0.00

5 207.64

4311

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

10 120.00

10 120 00

10 120.00

0.00

0.00

10 120 00

O.OC

0.00

0.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA

ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

6 725.00

6 725.00

6 725.00

0.00

0.00

6 725.00

O.OC

0.00

0.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

o.oc

3 331.00

3 331 00

3 331 00

0 00

0.00

3 331.00

o.oc

0.00

0.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR - ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

o.oc

3 521.00

3 521.00

3 521.00

0.00

0.00

3 521.00

O.OC

0.00

0.00

4315

CONTR DE ASIGURĂRI SOCIALE

o.oc

O.OC

341 806 0C

454 463.00

112 657.00

118 853.00

454 463.00

573 316.0

3             0.00

118 853.001


Balanța de verificare


01.12.2018


31.12.2018
Denumirea contului


Solduri inițiale an


Sume precedente


Rulaje perioada


^'C^lSolduri finale


4426


TVA DEDUCTIBILA4428


TVA NEEXIGIBILA


Debitoare


Creditoare


Debitoare


Creditoare


Debitoare


Creditoare


Debitoare


Creditoare


Debitoare


CreditoareIMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR447ACC


FOND DE RISC SI ACCIDENTE


447CCI


FOND CONCEDII MEDICALE


447CREANTE


FOND CREANȚE SALARIALECHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS


55 792.00


16 013.01


12 465.75


8 584.00


51.00


275.00


81.00


2 091 583.692 089 350.70


7 720 707.16


6 441 688.62


3 041 279.13


147 389.00


90 000.00


442 265.00


12 879.00


547.68


957.00


547.68


122 604.00Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

------------------Nv-.-yyuR y

Total rulaje

-

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

472

/ENITURI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0.00

10 828.61

188 982.40

320 124.58

17 203.87

-102 849.53

206 186.27

206 446.44

0.00

11 088.78

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

41 477.61

100 597.82

59 286 81

29 509.60

100 764.42

130 107.42

0.00

29 343.00

4758

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE

SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

0.00

0.00

2 812.50

90 000.00

1 875.00

0.00

4 687.50

90 000.00

0.00

85 312.50

Total sume clasa 4

312 776.48

172 669.35

196 519 273.74

157 709 161.76

11 954 537.99

11 781 096.69

208 161 035.25

169 317 589.10

40 610 783.43

1 627 230.15

512

CONTURI CURENTE LA BĂNCI

2 541.38

0.00

125 758.54

119 028.53

8 073.34

10 271.96

131 290.50

129 300.49

4 531.39

0.00

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

0.00

0.00

605 907.97

148 032.79

5 121 877.52

46 448.66

5 727 785.49

194 481.45

5 533 304.04

0.00

5121C3AB1

BCR ALEEA CIOPLEA NR 3A BL.B1

15 244.93

0.00

182 002.03

164 907.02

11 134 60

25 726.69

177 891.70

190 633.71

2 502.92

0.00

5121C3AB2

BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2

4 910.02

0.00

192 710.85

179 103.82

9 629.53

18 451.46

197 430.36

197 555.28

4 785.10

0.00

5121C3AB3

BCR ALEEA CIOPLEA NR 3A BLB3

5 406.53

0.00

194 095 74

174 924.26

13 756 35

19 460.70

202 445.56

194 384.96

13 467.13

0.00

5121C4

BCR ALEEA CIOPLEA NR.4

4.82

0.00

87 796.21

87 796.21

6 654.38

6 612.37

94 445.77

94 408.58

42.01

0.00

5121C5

BCR ALEEA CIOPLEA NR 5

1.27

0.00

96 459.94

96 157.26

15 124 86

10 575.60

111 583.53

106 732.86

4 851.94

0.00

5121COLECTOF

B1

5121COLECTOR B1

399.43

0.00

44 280.78

43 284.59

3 815.05

3 271.16

47 696.40

46 555.75

1 540.08

0.00

5121COLECTOF

B2

CONT COLECTOR B2

553.10

0.00

85 038.05

82 915.00

4 576 42

4 323.98

89 061 37

87 238.98

2 375.49

0.00

5121COLECTOF

B3

5121CONT COLECTOR B3

216.76

0.00

32 322.93

31 216.54

3 112.77

2 827.62

35 218 94

34 044.16

1 391.54

0.00

5121COLECTOF

C3

5121CONT COLECTOR C3

1 099.10

0.00

32 584.65

31 508.16

3 324.86

2 526.98

34 810.41

34 035.14

1 874.37

0.00

5121COLECTOF

04

5121 COLECTOR C4

404.98

0.00

17 368.98

17 056.75

2 312.12

1 756.59

19 276.12

18 813.34

867.76

0.00

5121COLECTOF

05

5121COLECTORC5

472.61

0.00

22 811.97

18 657.68

2 750.61

5 729.12

25 089.97

24 386.8C

1 175.78

0.00

5121COLECTO

GC

5121 CONT COLECTOR GARA CATELU

265.64

0.00

34 420.75

34 318.85

2 523.91

2 433.68

36 679 02

36 752.5C

192.13

0.00

5121COLECTO

H

F 5121 CONT COLECTOR HUMBOLTD

165.05

0.00

50 066.20

50 066.20

0 00

0.00

49 901.15

50 066.2C

0.00

0.00

5121DEPOZIT1

DEPOZIT 1LUNA

1 540 000.0C

o.oc

11 505 545.00

11 505 545.00

0.00

0.00

9 965 545.00

11 505 545.0

3              0.00

0.00

5121DEPOZIT2

DEPOZIT 3 LUNI

5 200 000.0C

o.oc

21 160 000 00

21 160 000.00

0.00

O.OC

15 960 000.00

21 160 000.0

3             0.00

0.00

5121GAR

GARANTI BANK

740 084.6'

o.oc

104 589 860.32

98 418 908.31

3 160 109.21

9 331 061.22

107 009 884.89

107 749 969.5

3             0.00

0.00

5121GC

BCR SOS.GĂRII CATELU NR 3,NR.4

23 179.3

3               O.OC

240 777.65

205 835.25

14 622.18

29 495.89

232 220.45

235 331.1

4      20 068.70

0.00

5121H

BCR SRT.HUMBOLDT NR 3 BL.V28

14 675.2

5               O.OC

170 750.3C

170 750.3C

o.oc

O.OC

|      156 075.08

170 750.3

3             0.00

0.00Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

\ gX--------------

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare |

Creditoare

Debitoare |

Creditoare

Debitoare

Creditoare

5121P

BCR CONT PRINCIPAL

0.00

0.00

240 364 10

240 364.10

18 553.48

18 553.48

258 917.58

258 917 58

0.00

0.00

5124

CONTURI LA BANCA IN VALUTA

0.00

0.00

0 00

0.00

187 925.38

187 721.01

187 925.38

187 721.01

204.37

0.00

5186

DOBÂNZI DE PLĂTIT

0.00

18.60

18.60

18.60

0 00

0.00

18 60

0.00

0.00

0.00

5187

DOBÂNZI DE ÎNCASAT

6.35

0.00

6.35

6.35

0.00

0.00

0.00

6.35

0.00

0.00

5311

CASA IN LEI

19 383.91

0.00

1 013 898 93

1 007 652.89

71 349.51

75 680.20

1 065 864.53

1 083 333.09

1 915.35

0.00

5328

ALTE VALORI

0.00

0.00

90 000.00

90 000.00

0.00

0.00

90 000.00

90 000.00

0.00

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

37 109.27

36 451.66

24 792.95

24 259.92

61 902.22

60 711.58

1 190.64

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

60 020 140.42

60 020 140.42

324 555.72

324 555.72

60 344 696.14

60 344 696.14

0.00

0.00

Total sume clasa 5

7 569 015.16

18.60   200 872 096.57   194 134 646.57     9 010 574.75    10 151 744.01   202 313 656.16   204 286 371.98   5 596 280.74


0.00

601

CHELT. CU MATERIILE PRIME

0.00

0.00

4 579 285 59

4 579 285.59

919 984.10

919 984.10

5 499 269.69

5 499 269.69

0.00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

34 035.83

34 035.83

12 352.83

12 352.83

46 388.66

46 388.66

0.00

0.00

6022N

CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL NEDED

0.00

0.00

3 648 90

3 648.90

0 00

0.00

3 648.90

3 648.90

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

5 009 42

5 009.42

11 099.22

11 099.22

16 108.64

16 108.64

0.00

0.00

6024N

CHELTUIELI PRIVIND PIESE DE SCHIMB NEDED

0.00

0.00

9 81

9.81

0.00

0.00

9.81

9.81

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

83 646.09

83 646.09

64 227.70

64 227.70

147 873.79

147 873.79

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

58 464 13

58 464.13

91 009 86

91 009.86

149 473.99

149 473.99

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

6 401.66

6 401.66

5 811.69

5 811.69

12 213.35

12 213.35

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

39 357.80

39 357.80

232 044.94

232 044.94

271 402.74

271 402.74

0.00

0.00

607

CHELT. PRIVIND MĂRFURILE

0.00

0.00

8 997 476.36

8 997 476.36

0.00

0.00

8 997 476.36

8 997 476.36

0.00

0.00

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0.00

0.00

59.00

59.00

702.25

702.25

761.25

761.25

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

848.93

848.93

0.00

0.00

848.93

848.93

0.00

0.00

611N

CHELT CU ÎNTREȚINEREA SI REP NEDED

0.00

0.00

109 40

109.40

0.00

0.00

109 40

109.40

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

391 848.93

391 848.93

186 033.19

186 033.19

577 882.12

577 882.12

0.00

0.00

612N

CHELTUIELI CU REDEVENTELE,LOCAȚIILE DE GESTIUNE NEDEDUCTIBIL

0.00

0.00

13 685.00

13 685.00

0.00

0.00

13 685 00

13 685.00

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

44 206.13

44 206.13

317.75

317.75

44 523.88

44 523.88

0.00

0.00

613N

CHELT CU PRIME DE ASIG NEDEDET

0.00

0.00

1 976.55

1 976.55

0 00

0.00

1 976 55

1 976.58

0.00

0.00

614

CHELT. CU STUDII SI CERCETĂRI

o.oc

0.00

122.85

122.85

122.85

122.85

245.70

245.7C

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

o.oc

0.00

473 496.00

473 496.00

42 397.00

42 397.00

515 893 00

515 893.0C

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

o.oc

0.00

111 657.58

111 657.58

-349.25

-349.25

111 308.33

111 308.3C

0.00

0.00


2 674 028 71

7015

VEN DIN VANZAREA PROD FINITE

0.00

0.00

6 674 346.08

6 674 346.08

2 165 324 39

2 165 324.39

8 839 670.47

8 839 670.47

0.00

0.00

703

VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE

0.00

0.00

104 508.00

104 508.00

5 436.00

5 436.00

109 944.00

109 944.00

0.00

0.00

704

VEN DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

201 390 68

201 390.68

40 679 90

40 679.90

242 070 58

242 070.58

0.00

0.00

706

VEN DIN REDEVENTE SI CHIRII

0.00

0.00

1 379 265.84

1 379 265.84

121 605.30

121 605.30

1 500 871.14

1 500 871.14

0.00

0.00 \-----


Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

707

VEN. DIN VANZARI DE MĂRFURI

0.00

0.00

9 249 135.52

9 249 135.52

0.00

0.00

9 249 135.52

9 249 135.52

0.00

0.00

709

REDUCERI COMERCIALE ACORDATE

0.00

0.00

6 727.70

6 727.70

3 700.12

3 700.12

10 427.82

10 427.82

0.00

0.00

711

VARIAȚIA STOCURILOR

0.00

0.00

11 434 026.41

11 434 026.41

5 867 924.02

5 867 924.02

17 301 950.43

17 301 950.43

0.00

0.00

7581

VEN. DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

27 275.44

27 275.44

63 024.56

63 024.56

90 300.00

90 300.00

0.00

0.00

7583

VEN DIN CEDAREA ACTIVELOR

0.00

0.00

31 246 800.00

31 246 800.00

0.00

0.00

31 246 800 00

31 246 800.00

0.00

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

118 819.82

118 819.82

1 875.05

1 875.05

120 694.87

120 694.87

0.00

0.00

7651

VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.43

0.43

043

0.43

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

19 640.95

19 640.95

78.13

78.13

19 719.08

19 719.08

0.00

0.00

Total sume clasa 7                  0.00           0.00   60 461 936.44    60 461 936.44     8 269 647.90     8 269 647.90   68 731 584.34    68 731 584.34           0.00           0.00


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro

£(&//(?, 05M

RAPORTUL


CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

PENTRU ANUL 2018

Prezentul raport a fost întocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.l 11/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Conform reglementarilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar incheiat, un raport care sa conțină o prezentare concisa a evoluției activitatii societății pe durata exercițiului financiar si a situației sale la incheierea acestuia.

 • 1.   CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI

FUNCȚIONARE

 • 1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

ADMINISTRARE AC l’lVE SECTOR 3 S.R.L este o societate cu răspundere limitata care este constituita si funcționează in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L are ca asociat majoritar Sectorul 3 al


Municipiului București prin Consiliul Local si acționar minoritar pe SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L, societate aflata in portofoliul de actionariat tot al Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul infiintarii societății a fost acela de asigura o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, respectiv a Consiliului Local al Sectorului. Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptata Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București. Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, societatea cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

Obiectul principal de activitate al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L a fost, la data infiintarii Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract - cod CAEN 6832. In prezent, in conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societății a devenit fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos - cod CAEN 2361, conform schimbării direcției strategice de evoluție abordata inca din semestrul II al anului 2018.

Conform statutului, societatea desfasoara si alte activitati secundare, asa cum se regăsesc de altfel in actul constitutiv, precum fabricarea altor material de construcții, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii inchiriere s.a.m.d.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

PageZ/24


 • 1.  București, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;

 • 2.  București, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncționala;

 • 3.  Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane si prefabricate din beton;

 • 4.  Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, statie de mixturi asfaltice.

Capitalul social total subscris si varsat al societății la data de 31.12.2018, este in valoare de 98.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 98.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar după cum urmeaza: 98.010.000 lei corespunzător unui nr. de 98.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, apartinand societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

în realizarea obiectului său de activitate, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. exercită următoarele atribuții principale:

 • □ administrează și gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar;

 • □ asigura paza si integritatea bunurilor;

 • □ produce si livrează materiale si materii prime;

 • □ prestează servicii de calitate;

 • □ Stabilește si urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanta;

 • □ pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calității serviciilor.

 • 1.2. CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația

aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică

întreprinderilor publice si dispoziiile aplicabile, respectiv:

 • □ Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările si completările ulterioare;

 • □ O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare,

m

OJO fU Q.

□ Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Reglementari interne:

 • □ Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L,

 • □ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administrație al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificările ulterioare ale componentei consiliului.

 • 1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Asociaților este cel mai inalt for decizional al societății, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

In acest sens, conform dispozițiilor AGA, societatea a fost administrata de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Membrii Consiliului de Administrație, in calitate de mandatari au fost imputemiciti, in limitele prevăzute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiul București si ale Consiliului Local si sa administreze ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL in condiții de eficienta si performanta.

Astfel, din Consiliul de Administrație, la data de 31.12.2018, fac parte următorii:

 • - Corbuleanu Florentin: Președinte Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. din 585/19.12.2018, profesie inginer

rxi

 • -  Dinu Liviu Daniel: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie inginer


 • - Recoseanu Ileana: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist

 • - Gheorghe Ana-Maria: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr.

340/27.07.2017, profesie jurist

 • - Dohot Ioan Dumitru: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr.

689/28.12.2017, profesie programator IT

 • - Mihalcescu Daria-Catalina: Membru Consiliul de Administrație, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie economist

 • - Mateescu Anca: Membru Consiliul de Administrație provizoriu, conform HCLS 3 nr. 406/31.08.2018, profesie economist.

1.4 EVOLUȚIA COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Astfel, din Consiliul de Administrație in perioada 01.01.2018-31.12.2018 au făcut parte următorii:

 • - SARBU ROBERT- CONSTANTIN, președinte (27.07.2017-31.07.2018)

-STANCU GHEORGHE, membru (27.07.2017-31.07.2018, președinte 31.07.2018 -14.09.2018)

 • - CORBULEANU FLORENTIN, președinte provizoriu (14.09.2018-19.12.2018), președinte cu mandat (19.12.2018 - prezent)

 • - RECOSEANU ILEANA, membru ( 27.07.2017 - prezent)

 • - DINU LIVIU-DANIEL, membru (27.07.2017 -prezent)

 • - GHEORGHE ANA-MARIA, membru (27.07.2017 - prezent)

 • - MIHALCESCU DARIA-CATALINA, membru ( 28.12.2017 - prezent)

 • - DOHOT IOAN DUMITRU, membru (28.12.2017 - prezent).

 • - TUDOSE LAURENTIU IONUT, administrator provizoriu (31.07.2018 - 31.08.2018)

-MATEESCU ANCA, membru (administrator provizoriu 31.08.2018 - 31.01.2019, membru 31.01.2019 - prezent).

PageZ)/24


 • 2. ACTIVITATEA DERULATA IN ANUL 2018

2.1 HOTARARI ALE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

In perioada analizata, Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat hotarari vizând societatea Administrare Active Sector 3 SRL, ce au făcut obiectul dispozițiilor AGA. Astfel, amintim:

 • 1.  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 8 din 22.01.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea acordării unui imprumut societății Algorithm Residential S3 SRL.

 • 2.  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 37 din 29.01.2018 privind schimbarea sediului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 3.  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 54 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2018.

 • 4.  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 59 din 16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar.

 • 5.  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 137 din 28.03.2018 privind completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 6.  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 188 din 04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consililui de Administrație pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 7.  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 202 din 21.05.2018 privind infiintarea Comisiei de analiza a terenurilor identificate de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea derulării ulterioare in comun de către Consiliul Local al Sectorului 3 si societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte.

 • 8.  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 227 din 30.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector

3 SRL.                                                                     LD

U CuO ro Q_

 • 9.  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 260 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector

3 SRL in vederea demarării procedurilor de branșament la apa-canal, gaze, energie electrica pentru imobilul situate in B-dul Basarabia, nr. 256 G.

 • 10. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 302 din 17.07.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investiții ,, Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investiții ale Sectorului 3 si ale interprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București

 • 11. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 304 din 17.07.2018 privind prioritizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publica tutelara la incheierea de către acestea a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

 • 12. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 335 din 31.07.2018 privind incetarea mandatului de membru si de președinte al Consiliului de Administrație al societății si declanșarea procedurii de selecție pentru postul ramas vacant.

 • 13. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 346 din 07.08.2018 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 14. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 347 din 07.08.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector

3 SRL. privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5 milioane euro +TVA

 • 15. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 366 din 14.08.2018 privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind participarea la licitația publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea in bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor si mașinilor destinate exclusiv parcurilor

. ...

de distracții, situate in București, Bd. Timișoara, nr. 8A, Sector 6 si achiziționarea acestora

la o valoare estimata de 4.000.000 euro (patru milioane euro) +TVA.                           âc

re □_ • 16. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 400 din 31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul fmancair 2018.

 • 17. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 429 din 14.09.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 18. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 436 din 14.09.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achiziționării de materie prima pentru buna funcționare a activitatii statiei de asfalt si a fabricii de prefabricate.

 • 19. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 441 din 14.09.2018 privind încetarea mandatului președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin demisie si declanșarea procedurii de selecție pentru postul ramas vacant.

 • 20. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 472 din 11.10.2018 privind aprobarea listei de investiții a societății Administrare Active Sector 3 SRL.

 • 21. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 473 din 11.10.2018 privind solicitarea de acordare a unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achiziționării bunurilor imobile compuse din teren in suprafața totala de 42.798 mp si construcțiile edificate pe acesta situate in comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcela 61/3), județul Ilfov.

 • 22. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 474 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea încheierii unui contract de servicii de proiectare pentru realizarea unui centru acvatic multifuncțional.

 • 23. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 475 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract pentru proiectarea si execuția unui sistem de supraveghere video a șantierului „ Hala Laminor”.

 • 24. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector

3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate.

CL> 00 ro Ol


 • 25. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 524 din 30.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achiziționării unui teren intravilan in suprafața totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Glina, județul Ilfov si incheierea unui contract de novatie cu societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

 • 26. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 519 din 30.10.2018 privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de membru in Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul neocupat - Administrator 5 - studii superioare de lunga durata.

 • 27. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 520 din 30.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achiziționării de automobile, conform listei de investiții, aprobate prin HCLS3 nr. 472/11.10.2018.

 • 28. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 517 din 30.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL in vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL si aprobarea incheierii intre cele doua societăți a contractului menționat.

 • 29. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 518 din 30.10.2018 privind aprobarea incheierii intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL a unui contract de vanzare-cumparare.

 • 30. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 547 din 15.11.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Rezidențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate masurile necesare in vederea achiziției unor echipamente si mașini destinate exclusiv parcurilor de distracții in vederea realizării unui complex de agrement in cadrul obiectivului „Hala Laminor”.

rxi cr> <D OjO rc Ol


 • 31. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 585 din 19.12.2018 privind numirea unui membru in Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul ramas vacant.

Hotărârile mai sus prezentate au fost implementate prin grija Consiliului de Administrație si a Președintelui acestuia, in scopul asigurării unei evoluții favorabile si in sensul schimbării direcției principale de dezvoltare.

 • 2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

In decursul anului 2018, Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 25 ședințe in care au fost analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societății.

In aceasta perioada, in baza contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului București si ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, societatea a realizat servicii de administrare a unui nr. de 419 locuințe, conform Legii nr. 230/2007.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizează venituri din servicii de închiriere avand in vedere faptul ca dispune de o serie de imobile deținute in proprietate, in administrare sau prin inchiriere.

Totodată, in conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018 s-a procedat la achiziționarea fabricii de betoane si prefabricate din beton, si ulterior, pentru dezvoltarea activitatii productive, la preluarea prin inchiriere conform ctr nr. 281 bis din 01.11.2018, incheiat cu Algorithm Construcții S3 SRL a: statiei de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN BA 4000, statiei de bitum modificat BENNINGHOVEN si instalației de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, situate in localitatea Popești Leordeni, Șoseaua de Centura, nr. 111, jud. Ilfov. In prezent societatea exploatează stațiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat si hala de prefabricate.

CM


Page 10/.


In continuare, amintim in prezentul raport cele mai importante hotarari luate de către

Consiliul de Administrație si implementate de către Președinte atat de raportare, precum si la

nivel organizatoric, cat si pentru realizarea de venituri din activitati de exploatare:

Adoptarea si propunerea spre aprobare către autoritatea tutelara si AGA a proiectului de

Buget de venituri si cheltuieli al societății, a rectificărilor ce s-au impus, precum si a

programului de activitate,

Adoptarea si propunerea spre aprobare către autoritatea tutelara si AGA a situațiilor

financiare anuale insotite de raportele corespunzătoare,

Propunerea spre modificare a Actului Constitutiv al societății corespunzător evoluției

societății,

Adoptarea modificărilor structurii organizatorice: organigrama, Regulamentul de

Organizare si Funcționare, grila de salarizare si alte masuri de motivare a personalului,

corespunzător evoluției societății si pentru asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării

acesteia,

Implementarea dispozițiilor privind protecția datelor cu carcter personal,

Masuri privind reamenjarea si dotarea imobilului din Calea Vitan nr. 242, Sector 3,

București, precum si de realizare venituri prin subinchirierea acestuia,

Masuri privind asigurarea sediului de desfășurare a activitatii dar si realizarea de venituri

prin subinchiriere a imobilului din Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, București,

Valorificarea imobilelor din bd. Republica nr. 256, Sector 3, București, către parteneri

comerciali aflati sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS3 517 si 518

din 30.10.2018,

Schimbarea direcției de dezvoltare strategica si asigurarea mijloacelor de producție si

generare venituri din furnizare materiale construcții, conform HCLS3 476 din 11.10.2018,

prin achiziția, de la Delta ACM S.A., a fabricii de beton si prefabricate, precum si

inchirierea de la Algorithm Construcții S3 a statiei de mixturi asfaltice, instalații amplasate

'?r in Jud. Ilfov, Popesti-Leordeni, Sos. de Centura nr. 111,

T—I r—I <u OO 05 CL

Extinderea patrimoniului prin achiziția de imobile, teren si construcții, in Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15, si masuri privind aducerea la parametrii optimi pentru inchirierea construcțiilor, conform HCLS3 nr. 473 din 11.10.2018, si prin achiziția de teren intravilan in suprafața totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Glina, județul Ilfov, conform HCLS3 nr. 524 din 30.10.2018

23. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizații. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, capitalul uman constituie un potențial deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfasoara respectând legislația in domeniul muncii, Codul de etica, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Funcționare, Contractul Individual de Munca, Fisa postului si toate procedurile interne. Organigrama societății este aprobata de către C.A., societatea funcționând in anul de referința conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare. Numărul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societății si nivelul productivității muncii.

La finele anului 2018, Administrare Active Sector 3, a inregistrat un număr de 89 persoane, din care:

 • - 10(11%)- personal in cadrul compartimentului administrare imobile

 • - 41 (46%) - personal in cadrul Serviciului Producție

CM

 • - 24 (27%) - personal al departamentelor de suport si management

v4

 • - 14 (16%) - personal detașat la alte societăți
In 2018, procesul de recrutare si selecție a fost o activitate prioritara pentru Serviciul de Resurse Umane. Cele mai multe proiecte de recrutare au fost orientate pe posturile din Producție.

In anul 2018, au existat doar doua cursuri de pregătire profesionala, dintre care unul in domeniul protecției datelor cu caracter personal, pregatindu-ne astfel propriul DPO.

 • 2.4. INFORMAȚII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

In decursul anului 2018, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a efectuat toate operațiunile juridice necesare pentru aducerea Ia indeplinire a dispozițiilor AGA, CA si pentru buna desfasurarea activitatii.

In perioada de referința a fost contractata asistenta avocațiala pentru reprezentarea intereselor societății si asigurarea consultantei de specialitate. Totodată, pentru asigurarea tranzacțiilor privind realizarea investițiilor imobiliare au fost incheiate contracte in forma autentificata la notariat.

CM


Pagel3/,De asemenea, in perioada prezentata in prezentul raport, ținând cont de prevederile Hotarii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea unor masuri de îmbunătățire a actului de transparenta instituționala precum si de faptul ca, Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publica tutelara si acționar majoritar al subscrisei, s-a procedat la implementarea hotărârii anterior menționate in sensul creării pe pagina de internet a societății Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3 .ro) a unui meniu special numit ,, Transparenta ” in care se regăsesc informații privind domenii precum: guvernanta corporativa, prelucrarea datelor cu caracter personal, situații financiare: buget, bilanț si rapoarte, personal, contracte, si alte informații de interes.

Totodată, ținând cont de normativele legislative aprobate la nivelul Uniunii Europene si anume prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, in decursul semestrului II al anului 2018, societatea a elaborat si implementat politica pentru protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Astfel, in prezent se include in cadrul prevederilor contractelor comerciale un capitol denumit Protecția datelor cu caracter personal, care cuprinde dispoziții specifice, iar datele de identificare ale angajatilor sunt colectate cu acordul explicit al acestora.

rsj

vH

<D

UO ro

CL


 • 3.1. EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea respecta si implementează prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum si dispozițiile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii BVC, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Astfel, prin HCLS 3 nr. 54 din 16.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2018, care a fost ulterior rectificat. Execuția reflecta o evoluție ce depășește așteptările stabilite prin BVC, rezultatul fiind de natura sa permită acoperirea pierderilor din anii anteriori.

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC aprobat cu rectificări prin HCLS3 400/2018

Execuție BVC

2018

0

1

2

3

5

6

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

3,587.52

51,485.39

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3,547.52

51,465.67

2

Venituri financiare

5

40.00

19.72

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

6,844.57

48,722.64

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6,834.57

48,721.69

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

2.900.96

16,963.83

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

531.46

475.95

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3,219.81

2,334.04

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

182.34

28,947.87

2

Cheltuieli financiare

20

10.00

0.95

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

UI

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-3,257.05

2,762.75

1

Rezerve legale

25

0.00

138.14

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0.00

2,459.17

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor îmnrumuturi

28

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

6

3ro fitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27. 28,

29

30

0.00

109.65

rxj

LQ r—I

<u

UO

CL


In ceea ce privește programul de investiții si dotări, s-au realizat investițiile imobile stabilite de către autoritatea tutelara, prin hotarari individuale, valorile acestora depășind 100.000 euro, precum si dotările necesare bunei desfășurări a activitatii curente, după cum urmeaza:

Achiziții imobile conform hotarari individuale ale Consiliului Local:

 • - Achiziționarea fabricii de beton si prefabricate din Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, la prețul de 4.900.000 Euro + TVA.

 • - Achiziționarea bunurilor imobile compuse din teren in suprafața totala de 42.798 mp si construcțiile edificate pe acesta situate in comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcela 61/3), județul Ilfov, apartinand Wolfsan Prod Impex SRL la prețul de 1.350.000 Euro + TVA.

 • - Achiziționarea unui teren intravilan in suprafața totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Glina, jud. Ilfov la prețul de 35 euro/mp (2.133.355 Euro +TVA) si incheierea unui contract de novatie cu societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

Alte mijloace fixe:

Autovehicule in valoare de 744 mii lei

 • -  Amenajări birouri si mobilier 388 mii lei

Echipamente specifice pentru statie prefabricate 248 mii lei

Astfel, consideram execuția BVC la un nivel satisfăcător, avand in vedere respectarea principiilor statuate de dispozițiile aplicabile si realizarea rezultatului pozitiv ce a permis recuperarea pierderilor din exercițiile financiare anterioare.

 • 3.2. SITUAȚIA FINANCIARA

 • A. POSTURILE DE ACTIV

 • 1. Active imobilizate


Activele imobilizate, la data de 31.12.2018, sunt in valoare neta de 51.209.567 lei.

Activele circulante la aceasi data sunt in valoare de 48.694.599 lei.

La 31.12.2018 situația stocurilor de materii prime si materiale se prezintă astfel:

Stocuri

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018

Materii prime si materiale consumabile

0

2,301,102

Stocuri in curs de aprovizionare

0

0

Producție in curs de execuție

0

76,611

Produse

0

0

Avans pt stocuri

0

809,323

Mărfuri

0

0

Provizioane pentru stocuri

0

0

Total

0

3,187,036


2. StocuriIn urma efectuării inventarierii anuale au rezultat diferențe minore care au fost conciliate in evidentele contabile corespunzător, influenta acestora fiind neglijabila (aproximativ +1.000 lei).

 • 3. Creanțe si cheltueli in avans

Suma creanțelor in sold, la 31.12.2018 a fost de 39,947,624 lei:

lei

Creanțe

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018

Creanțe comerciale

165,304

36,969,730

Alte creanțe

143,387

2,741,552

Sume de incasat de la entitati afiliate

0

200,000

Cheltuieli in avans

7,168

36,342

Total

315,859

39,947,624


Creanțele comerciale, la 31.12.2018, se compun in principal din valorile corespunzătoare facturilor privind vanzare imobile, cu plata pe termen îndelungat - 30.502.834

cm

,r~‘i

cu

&0 rs

(X
lei, majoritatea diferenței fiind facturi de furnizare materiale de construcție, neajunse la scadenta. Alte creanțe reprezintă TVA de recuperat si TVA neexigibil., sumele de incasat de la entitati afiliate sunt aferente imprumutului acordat unei alte societății de sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, iar cheltuielile in avans au valoarea de 36.369 lei si reprezintă in cea mai mare parte cheltuieli pentru asigurări auto a căror plata s-a efectuat anticipat

 • 4. Casa si conturi la banei

La data de 31.12.2017, soldul acestui post bilantier, este de 5,596,281 lei, din care:

Ci


lei

Disponibilități

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018

Conturi la banei

7,549,619

5,593,176

Casa

19,384

1,915

Avans decontare

0

1,190

Dobânzi de incasat

6

0

Total

7,569,009

5,596,281


 • B. POSTURILE DE PASIV

 • 1. Capitaluri proprii

Capitalul social varsat de 98.020.000 lei se imparte in 98.020 parti sociale acțiuni,

cu o valoare nominala de 1.000, si are următoarea structura, la data de 31.12.2018:

Structura capitalului social

Număr parti sociale

Valoare nominala parte sociala (Iei)

Valoare parti sociale (lei)

Pondere in capitalul social

Consiliul Local Primăria Sector 3

98,010

1,000.00

98,010,000.00

99.9898%

Salubritate si Deszăpezire S3

10

1,000.00

10,000.00

0.0102%

Total

98,020

-

98,020,000.00

100.0000%


*3-CM


Page 18/

Iei

Capitalurile proprii

31.12.2017

31.12.2018

Capital social subscris și vărsat

48,020,000

98,020,000

Rezerve din reevaluare

0

0

Rezerve legale

0

138,138

Rezerve și surse proprii de finanțare

0

0

Rezultatul reportat al anilor anteriori

-2,296,921

-2,459,172

Profitul exercițiului financiar

-305,623

2,706,960

Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)

-138,138

Total capital propriu

45,417,456

98,267,788


 • 2. Datorii furnizori si venituri in avans

Datoria societății, la data de 31.12.2018, însumează 1,587,407 lei și se compune din:

lei


Datorii la data de 31.12.2016

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018

Furnizori

17,268

949,331

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale

213,471

572,321

Avansuri incasate

0

54,666

Venituri in avans

0

11,089

Total

230,739.00

1,587,407.00

Menționam faptul ca datoriile înregistrate către furnizori sunt in corelație cu valoarea creanțelor comerciale pentru furnizare materiale de construcție precum si cu sumele încasate

Menționam faptul ca datoriile inregistrate către furnizori sunt in corelație cu valoarea creanțelor comerciale pentru furnizare materiale de construcție precum si cu sumele incasate (conturi in banca), iar alte datorii, reprezintă obligații sociale (salarii si contribuții), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna decembrie 2018. Sumele evidențiate ca avansuri incasate reprezintă avans decontat de unul dintre clienti pentru o furnizare prefabricate ce urma a fi realizata.

3. Situația rezultatului la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017

Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018

1. Cifra de afaceri neta

929,887

19,931,265

2. Costul bunurilor vândute si al

1,532,184

17,176,144

serviciilor prestate (3+4+5)

3. Cheltuielile activitatii de baza

1,532,184

17,176,144

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

0

0

5. Cheltuielile indirecte de producție

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de

-602,297

2,755,121

afaceri nete (1-2)

7. Cheltuieli de desfacere

0

2,896,466

8. Cheltuieli generale de administrație

0

28,649,081

9. Alte venituri din exploatare

267,605

31,534,406

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

-334,692

2,743,980

11. Venituri financiare

39,069

19,720

12. Cheltuieli financiare

10,000

948

13. Rezultatul financiar (11-12)

29,069

18,772

14. Rezultatul sau pierderea bruta (10+13)

-305,623

2,762,752

O componenta importanta a evoluției finaciare a societății a fost vanzarea imobilelor din bd. Republica 256 ce se reflecta in alte venituri din exploatare. Creșterea cifrei de afaceri fata de anul 2017, se datoreaza faptului ca incepand cu luna octombrie s-a realizat vanzarea activelor mobile de tipul echipamentelor si mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții (Terra Park), precum si faptul ca a inceput exploatarea stațiilor de beton, asfalt si halei de prefabricate din beton. Aceasta tendința este așteptata si pentru anul 2019. La acestea, se adauga veniturile din chirii, din servicii de administrare si alte activitati productive.

In ceea ce privește cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturile realizate. Astfel, principalele cheltuieli înregistrate sunt cele cu activele înstrăinate si privind mărfurile. La acestea se adauga cheltuieli privind materii prime si materiale necesare in desfasurarea activitatilor productive din stațiile de la punctul de lucru din Sos. de Centura nr, 111, precum si alte cheltuieli cu serviciile externe sau utilitățile.
 • 4. EVALUAREA ACTIVITATII CONSILIUI DE ADMINISTRAȚIE

  • 4.1.  ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Indicatorii de performanta ai activitatii curente sunt instrumentele de măsură care permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse, precum si cuantificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a implementării activitatilor ce au fost programate. Situația realizării indicatorilor cheie de performanta este prezentata in anexa.

Menționam insa faptul ca cea mai buna măsură de evaluare a activitatii consiliului de administrație si a evoluției societății in ansamblul sau este rezultatul financiar realizat in suma de 2,762,752, rezultat ce a condus la recuperarea integrala a pierderii inregistrate anterior, precum si masurile de adaptare Ia noua strategie de dezvoltare ce au permis atingerea rezultatului financiar anual.

 • 4.2.  RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliul de Administrație in funcție este stabilit pentru 4 ani, incepand cu data de 27.07.2017. In decursul anului 2018, membrii CA au beneficiat de indemnizația fixa stabilita conform HCLS3 nr. 167/27.04.2017, respectiv HCLS3 nr. 172/09.05.2017, corespunzător perioadei de deularea activitatii intre data numirii si finalul anului, respectiv incetarea mandatului, după caz. Astfel, structura remunerației este:

J indemnizația fixa: pentru președinte - 8000 lei net/luna, iar pentru membrii - 15% din indemnizația președintelui CA, pentru fiecare ședința,


V componenta variabila: nu s-a acordat.

CM


r\i


CUD ro a_

5. CONCLUZIIPe parcursul anului 2018, situația societății a înregistrat schimbări majore in ceea ce privește direcțiile strategice de dezvoltare. Acestea masuri au la baza dispozițiile forului suprem de conducere al societății, respectiv ale asociatului majoritar si autoritate tutelara -Consiliul Local al Sectorului 3. Totodată, acestea sunt reflectate in evoluția financiara si in structura veniturilor si cheltuielilor.

Astfel, in afara veniturilor si cheltuielilor ocazionate de tranzacțiile imobiliare, cea mai importanta activitate desfasurata in prezent de societate este cea de producție materiale de construcție prin exploatarea stafiei de betoane si halei de prefabricate, a statiei de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat.

Aceasta evoluție a creat premizele recuperării pierderii inregistrate in anii fiscali anteriori si demonstrează potențialul de dezvoltare al societății pentru atingerea scopului comercial.

In acest sens, putem conchide faptul ca:

 • - Având in vedere schimbarea profilului activitatii principale si, odata cu acesta, schimbarea structurii de personal necesare pentru atingerea rezultatelor financiare așteptate, se impune si reanalizarea in tot sau in parte a Planului de Administrare, criteriilor de evaluare si a indicatorilor de performanta, stabilite in contractele de mandat ale administratorilor, in sensul armonizării acestora cu obiectivele pe termen lung si cu scopul final ale societății.

 • - Societatea, in ansamblul sau, si-a indeplinit scopul de realizare a activitatii in condiții de eficacitate, eficienta si economicitate, conducând la înregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv si recuperarea cat mai repide a pierderii reportate.

Astfel, Consiliul de administrație propune:

CM

- aprobarea rezultatelor anuale de către autoritatea tutelara si Adunarea Generala a

CM

Asociaților,                                                                                           âo

ra CL

 • - repartizarea profitului contabil aferent anului 2018, in conformitate cu legislația in vigoare, astfel:

J 138.138 lei - rezerva legala,

J 2.459.172 lei - acoperirea pierderii contabile,

J 109.650 lei - finanțare investiții viitoare,

 • - aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru perioada anului 2018.


  RECOSEANU ILEANA, Membru  GHEORGHE ANA-MARIA, Membru
MIHALCESCU DARIA CĂTĂLINĂ, Membru^'


CNl

CN

<u

00 ro

Q-


ANEXA

SITUAȚIE INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU ANUL zU18

Societatea Administrare

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA aprobați prin HCLS3 nr. 602/27.11.2017

Active Sector

3 SRL

FINANCIARI

NEFINANCIARI

Flux de numerar

Cost

Datorie

Investiții

Venituri

Politici social-guvernamentale

Calitate servicii/produse

Satisfacția clientilor

Guvernanta corporativa

Indicator de performanta asociat indicatorului cheie

Rata de rotatie a datoriilor

Cheltuieli asistenta de sanatate/salariat actual

Rata lichidității generale

Timpul pentru pragul de rentabilitate

*

Acuratețea prognozarii veniturilor

Egalitate de

sanse

Nivelul de pregătire al personalului

Chestionare tip de satisfacție a clientilor

Chestionar privind gradul de implementare a legislației privind guvernanta corporativa

Formula de calcul indicator

Total achiziții furnizor/ datorii medii către furnizori

Preț total asistenta medicala/nr. total salariati

Active curente/ pasive curente

mp disponibil spațiu de inchiriat/spatiu inchiriat x 100

Număr angajați de gen feminin/ număr total de angajați

Total angajați studii superioare/ numărul total de angajați

Total chestionare afirmative/ număr total de chestionare

Total puncte acumulate

U.M. indicator de performanta

%

lei

lei

%

%

%

%

punct

Ținta indicator de performanta planificat pentru 2018

83,99%

46,11

32,91

39,00%

Peste 50%

Peste 50%

96,00

28

Ținta indicator de performanta realizat pentru 2018

12082%

491.58/an,

40,97/luna

31.15

14.22%

37%

-aSXaX--

30%

100%

33


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro

Către        Consiliul Local al Sectorului 3


•RCtS 3 4cS .

D-lui Primar - Robert Sorin Negoita


Sediul


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


Referitor


Proiect de Program de Activitate pentru anul 2019


PROIECT PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. PE ANUL 2019


CUPRINS :

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTA


CAPITOLUL 3. PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN ANUL 2019
^AMG


SREN 9001:2015

SR EN 14001:2015

Certificat nr 0930400582 din 08.03.2019


Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local și SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, in temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale, a hotărât înființarea unei societăți comerciale care să asigure o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, bunuri, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptată Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, denumirea societății cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 s-a schimbat în S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 159/26.02.2019, domeniul de activitate al societății este Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos- cod CAEN: 236. Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

Page


Conform statutului, societatea desfășoară și alte activități secundare, așa cum se regăsesc de altfel în actul constitutiv, precum fabricarea altor material de construcții, administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, prestare servicii închiriere s.a.m.d.

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

 • 1.  București, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;

 • 2.  București, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională;

 • 3.  Jud. Ilfov, Ors. Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane și prefabricate din beton;

 • 4.  Jud. Ilfov, Ors. Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, stație de mixturi asfaltice.

Capitalul social total subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2018, este în valoare de 98.020.000 lei, aport în numerar. Acesta este divizat în 98.020 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, capital vărsat în numerar după cum urmează: 98.010.000 lei corespunzător unui nr. de 98.010 părți sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, aparținând societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Activitatea s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică întreprinderilor publice și dispozițile aplicabile, respectiv:

 • □ Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

 • □ O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,


cn

CD

OJO

03

Q_

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTĂ

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate, societatea a procedat la achiziționarea fabricii de betoane și prefabricate din beton.

De asemenea, pentru dezvoltarea activității productive în același sector, a fost preluată prin închiriere stația de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN BA 4000, stația de bitum modificat BENNINGHOVEN și instalația de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, situate în localitatea Popești Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov.

Astfel, Administrare Active Sector 3 SRL exploatează stațiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și hala de prefabricate. In prezent, această activitate generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din acest motiv și având în vedere complexitatea acestor activități, societatea iși concentrează în această direcție majoritatea resurselor operative. In același sens, incepand cu anul curent, domeniul și obiectul principal de activitate au fost armonizate cu noua realitate funcțională și economică prin HCLS3 nr. 159/26.02.2019.

Menționăm faptul că societatea realizează în continuare și servicii de administrare imobile aflate în proprietatea Primăriei Sector 3 București, incluzând servicii de casierie, curățenie și administrare imobile. Astfel, în conformitate cu contractul de prestări servicii nr. 12148/20.10.2016, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, societatea a realizat servicii de administrare a unui nr. de 419 locuințe, conform Legii nr. 230/2007.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizează venituri din servicii de

închiriere având în vedere faptul că dispune de o serie de imobile aflate la dispoziție în diverse forme: în

proprietate, în administrare sau în închiriere.<u

QjO

CC


CAPITOLUL 3. PRIORITĂȚI IN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII IN ANUL 2019

Cunoscând că succesul unei organizații este condiționat de măsura în care personalul acționează unitar pentru atingerea scopurilor acesteia, în cadrul societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

S.R.L. este esențial ca la toate palierele operaționale gestionarea tuturor proceselor să se realizeze conform principiilor de eficiență, eficacitate și economicitate în utilizarea resurselor, iar managementul să fie orientat si să monitorizeze atingerea obiectivelor și rezultatelor stabilite.

Din perspectiva scopului, și anume efectuarea de acte de comerț, în condițiile legii, pentru obținerea de profit, a misiunii și a strategiei societății, CA iși propune următoarele acțiuni concrete îndreptate spre atingerea obiectivelor:

 • •  Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către înteaga structură (organigramă, ROF, ROI, fișe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activității);

 • •  Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfășurate și adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivității societății, ocuparea posturilor cu personal competent, la toate nivelurile, instruirea și perfecționarea acestuia;

 • •   Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfășurării activității în bune condiții;

 • •   Fidelizarea clienților și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi;

 • •   Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activității;

 • •  Dezvoltarea și implementarea unui sistem de organizare și difuzare a informației, ca suport

obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaționale și pentru fundamentarea deciziilor, la toate nivelurile ierarhice și îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoașterii exacte de către angajați a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului și obiectivele generale ale societății;                                                                                LO

’                                                                                                                                                                 aj

no

 • •  Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor.


Referitor la structura și tipologia veniturilor și cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se vor valorifica mijloacele existente, urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menținerea și/sau creșterea calității serviciilor prestate prin:

 • •  Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și halei de prefabricate,

 • •  Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor aflate la dispoziția societății,

 • •  Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ față de chiriași,


 • •  Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor

cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților;

 • •  Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum și pentru realizarea investițiilor propuse.

 • •  Realizarea investițiilor aprobate și demararea unor proiecte de investiții care în viitor să genereze

plus valoare.

Astfel, prioritatea strategică pentru anul 2019 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., respectiv Sectorul 3 al Municipiului București, pe anul 2019, raportat la obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361, este de a dezvolta activitatea de producție, respectiv: exploatarea stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și hala de prefabricate.

In același sens, o componentă importantă a misiunii conducerii în cursul acestui an este integrarea în patrimoniul și activitatea de producție de noi echipamente pentru optimizarea și dezvoltarea proceselor de fabricare materiale construcții conform obiectelor de activitate, precum și a altor investiții generatoare de plus-valoare, conform dispozițiilor asociatului majoritar.

Administrarea societății comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreținere a patrimonului societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

<L' Qfl (13 Q.

Deasemenea, societatea va continua implementarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională în sensul dezvoltării și asigurării actualizării constante a paginii proprii de internet a societății Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3.ro), acordând o atenție deosebită meniului ..Transparență" în care se regăsesc informații privind domenii precum: guvernanța corporativă, prelucrarea datelor cu caracter personal, situații financiare: buget, bilanț și rapoarte, personal, contracte, și alte

informații de interes.

MATEESCU ANCA


DINU LIVIU DANIEL


GHEORGHE ANA- MARIA-


RECOSEANU ILEANA- MEMBRU
MIHALCESCU CĂTĂLINĂ DARIA -MEMBRU
aj

QjO ro

ClAUDITOR FINANCIAR

RADULESCU GEORGETA

Autorizație CAFR nr.4906/2014

CTF 27241469

IW/Cl WC 5~ W ;   „ - n l/n

>HCLS 3> (A, £05"/

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT


Către Acționarii.

SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL

CU 33012700

Opinie

 • 1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL (”Societatea”), cu sediul in București, slr. Calea Vitan. nr.242, ap.6. sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscala 31012790. care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018. contul de profit si pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

 • •  Activ neLTotal capitaluri proprii::

 • •  Capital social subscris si varsat:

 • •   Profitul exercițiului financiar:

98.376.090 lei

98.020.000 lei

2.706.960 lei

Pentru anul 2018. din profitul net de 2.706.960 lei înregistrat, se recuperează pierderea din anul 2017 si se constituie rezerva legala de 138.138 lei. Aceste date sunt conform situațiilor financiare aferente anului 2018.

3.In opinia mea. situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2018, precum si a performantei financiare pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014. cu modificările si completările ulterioare.

Baza pentru opinie

4.Am desfășurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA”) si Legea nr. 162 '2017 ("Legea”). Responsabilitățile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea "Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale dc Etica pentru contabili ( codul IESBA). conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania. inclusiv Legea, si mi-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe

si conform Codului IFSBA. Cred ca probele de audit pe care le-am obținui sunt adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.


Aspectele cheie in audit

 • 5.Aspectele cheie in audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect de mai jos. am prezentat in acel context o descriere a modului in care auditul pe care J-am efectuat a abordat respectivul aspect.


Aspecte cheie de audit

Activitatea deslasurata de Societate este o activitate care consta in administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. In acest sens, in baza legislației in vigoare privind achizițiile publice, a acordului de principiu privind atribuirea directa catrc întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări /servicii, Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local, a inchciat cu Societatea, contractul privind servicii de administrare locuințe. De asemenea, pentru a continua dezvoltarea întreprinderii publice, societatea si-a propus sa dezvolte alte proiecte benefice de anvergura pentru comunitatea locala, precum si rcvitalizarea unei zone strategice a Sectorului 3.

In conformitate cu I ICI.S3 nr.476 din 11.10.2018 s-a procedai 1a achiziționarea unei fabrici de betoane si prefabricate din beton, si la preluarea prin închiriere a unei statii de mixturi asfaltice. a unei statii de bitum modificat si instalației de preparare emulsie bituminoasa situate in localitatea Popești I.eordeni. In prezent societatea exploatează statii de betoane, mixture asfaltice. emulsie bituminoasa, bitum menii ficat si hala de prefabricate.

Activitatea Societății s-a desfășurat in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al Sectorului 3 si cu respectarea Normelor Procedurale Interne aprobate de Consiliul de Administrație.

Pe parcursul anului 2018 situația societarii a înregistrat schimbări majore in ceea ce privește direcțiile strategice de dezvoltare. Aceasta evoluție a creat premizele recuperării pierderii înregistrate anterior si demonstrează potențialul de dezvoltare al societății pentru atingerea scopului comercial.

Pentru asigurarea continuității activitatii Societatea a întocmit o strategic de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Tendințele economici de piața se reflecta la ADMINISTRARE ACTIVE S3 prin începerea colaborării cu noi clienti. Societatea arc în vedere dezvoltarea de noi produse destinate activitatii de construcții.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel incat sa stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectării principiilor de economicitate. eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2018 dezvoltarea unei noi activitati de fabricare a produselor din beton de către Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

Am verificat respectarea de către SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL a obligațiilor trimestriale, semestriale si anuale, in conformitate cu Ordinul Ministrului finanțelor Publice nr. 1802/2014. cu modificările si completările ulterioare si am constatat ca acestea au fost îndeplinite.

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control intern si o mai atenta supraveghere din partea managementului cu responsabilități mult mai precise si mai detaliate.


Neparticipand la inventarierea faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei dc inventariere.

Pentru rentabilizarea activitatii. Societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare dar si din producția finita in anul 2019 cu un procent destul dc marc fata dc realizările anului 2018. Pe total activitate Societatea prevede a realiza in anul 2019 un profit substanțial mai mare fata dc anul 2018.

Auditorul nu a identificat evenimente, condiții sau aspecte care sa indice existenta unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoiala in mod semnificativ capacitatea Societății de a-si continua activitatea conform principiului Continuității activitatii. Opinia mea nu este modificata cu privire la acest aspect.

Abordarea aspectelor cheie in audit

Procedurile mele de audil cu privire la evaluarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, au inclus următoarele:

 • -  Verificarea pe baza de eșantion a modului dc utilizare a bugetului aprobat care a stal la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative ( de cx: contracte, facturi, deconturi, chitanțe, state de salarii, elej;

 • -  Am purtat discuții cu membrii conducerii cu privire 1a implicarea acestora in verificarea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate menționate mai sus;

Am verificat daca au fost efectuate ajustări dc valoare la bunurile din patrimoniul Societății:

Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor in mod corect in situațiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislația in vigoare:

- Am urmărit respectarea legalității Societarii;


- Am evaluat gradul de adecvare al informațiilor prezente in notele explica raportul administratorului la situațiile financiare.

Alte informații - Raportul administratorului

 • 6.Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații.


alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declarația ncfmanciara.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acopera aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul meu. nu exprim nici un fol de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

în legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018. responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informații si. in acest demers, sa apreciez daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care le-am obtinut in timpul auditului. sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea cc privește Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014. punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia mea:

 • a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014. punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

In plus, in baza cunoștințelor si informațiilor mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018. mi sc cere sa raportez daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic dc raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Î.Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 si pentru acel control intern pc care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzale fie de frauda, fie de eroare.

8.In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul a aspectelor

referitoare la continuitatea activitalii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.


9.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesuluj/^^Mâ^x^

de raportare financiara a Societății.


/li7                                 a                                                                                                              ®    "   ~‘r~  —     ,. >


Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

lO.Obicctivclc inele constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile fianciare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasural in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

11 .Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA. exercit raționamentul profesional si mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. Dc asemenea:

 • •  Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie dc frauda, fie dc eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obțin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intcicgeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțeleg controlul intern relevant pentru audit. in vederea proiectării de proceduri dc audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern ai Societarii.

 • •  Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

• Evaluez prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

12.Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte. aria planificata si programarea in timp a auditului. precum si principalele constatări ale auditului. inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care Ic identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele elice privind independenta si le comunic toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si. unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

Alte aspecte

13.Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății in ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decât fata dc Societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul efectuat pentru raportul asupra situațiilor financiare si raportul asupra conformității sau pentru opinia formata.


AUDITOR FINANCIAR

Raduleseu Georgeta

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 4906/2014

București 31.03.2019CABINET PRIMAR


TELEFON (004 O2î) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prim3rie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate în prezent, conform prevederilor actului constitutiv, constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 2.706.960 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectiveleCABINET PRIMAR


de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 408042/14.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 408042/14.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012 înființarea societății S.C. Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

La data înființării obiectul principal de activitate al societății a fost “Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract” - cod CAEN 6832. In prezent, în conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societății a devenit “Fabricarea produselor din beton pentru construcții” -cod CAEN 2361.

Sediul societății se află în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242.

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

 • 1.  București, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;

 • 2.  București, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională;

 • 3.  Jud. Ilfov, Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane și prefabricate din beton;

 • 4.  Jud. Ilfov, Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, stație de mixturi asfaltice.

Prin adresa nr. 3949/10.05.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 405440/10.05.2019), însoțită de Decizia nr. 1563/09.05.2019 a asociatului minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 3893/09.05.2019 (răspuns la solicitarea nr. 3713/06.05.2019) de Hotărârile Consiliului său de Administrație nr. 29 și 30/24.04.2019) și de celelalte anexe ale sale, societatea Administrare Active Sector 3 SRL propune spre aprobare:

O Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;______________

0 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3);

0 Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019(anexa 4)

O —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) -are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății Administrare Active Sector 3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 :

a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei)

| Indicator

31-dec-17

31-dec-18

Venituri din exploatare

1.197.492

51.465.670

Cheltuieli din exploatare

1.532.184

48.721.690

Rezultatul din exploatare

-334.692

2.743.980

Venituri financiare

39.069

19.720

Cheltuieli financiare

10.000

948

Rezultatul financiar

29.069

18.772

Venituri excepționale

0

0

Cheltuieli excepționale

0

0

Rezultatul excepțional

0

0

Venituri TOTALE

1.236.561

51.485.390

Cheltuieli TOTALE

1.542.184

48.722.638

REZULTATUL BRUT

-305.623

2.762.752

Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite

0

55.792

REZULTATUL NET

-305.623

2.706.9601

c) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

Administrare Active Sector 3 SRL

31-dec-17

31-dec-18

■capital social

48 020 000

98 020 000|

■Valoare parte socială (lei)

1.000

1.000|

■ Număr total părți sociale

48.020

98.020l

■ASOCIAT 1 • Sectorul 3 al Municipiului București

48 010.000

98 010.000l

I Număr părți sociale

48.010

98.010|

■ Procent

99,98%

99,9898%|

■ASOCIAT 2 - SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

10.000

10 ooo]

INumăr părți sociale

10

io|

■ Procent

0,02%

0,0102%|

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 2.706.960 lei. Ținând cont de faptul că la sfârșitul anului 2018 pierderea reportată are o valoare totală de 2.459.172 lei Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, repartizarea profitului contabil aferent anului 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, astfel:

 • □        138.138 lei - rezerva legală,

 • □     2.459.172 lei - recuperarea pierderii contabile,

 • □        109.650 lei - finanțare investiții viitoare.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, Administrare Active Sector 3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

 • - obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

 • - verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății Administrare Active Sector 3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul financiar Rădulescu Georgeta a fost următoarea: „ în opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății Administrare Active Sector 3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

■■ Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor ecoriomici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor Aspecte contabile;

■■ Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

•• Art. 28, alin. (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii. ”;

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

■■ Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net. ” din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

■■ Art. 12, pct. 12.1. ''Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ”

 • A. lit d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

 • B. lit g) “ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

O — în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară - Sectorul 3 al Municipiului București - trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

In calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvemanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvemanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție, inițiala si pentru posturi rămase vacante, prin HCLS3 nr. 340/27.07.2017, HCLS3 nr. 689/28.12.2017, HCLS3 nr. 585/19.12.2018 si HCLS3 nr. 116/31.01.2019.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

 • - CORBULEANU FLORENTIN, președinte cu mandat (19.12.2018 - prezent);

 • - RECOȘEANU ILEANA, membru ( 27.07.2017 - prezent);

 • - DINU LIVIU-DANIEL, membru (27.07.2017 - prezent);

 • - GHEORGHE ANA-MARIA, membru (27.07.2017 - prezent);

 • - MIHĂLCESCU DARIA-CĂTĂLINA, membru ( 28.12.2017 - prezent);

 • - DOHOT IOAN DUMITRU, membru (28.12.2017 - prezent);

 • - MATEESCU ANCA, membru ( membru 31.01.2019 - prezent).

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. In primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL au intrat în vigoare la data de 08.08.2017, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

A. Prezentare generală a societății, cu referire la:___________________________________

— înființarea societății , bazele legale ale constituirii acesteia, capital social, asociați, părți sociale, obiect principal de activitate și obiecte secundare, sediu social, puncte de lucru, componența Consiliului de Administrație și atribuții pe parcursul anului 2018;

B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 25 ședințe ________ce au avut loc, cu referire la:______________________________________________________ —modificarea structurii organizatorice (a organigramei, a regulamentelor necesare pentru funcționarea societății corespunzător asigurării unui trend ascendent) și asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării acesteia;

 • — impactul prevederilor Directivei UE referitoare la protecția datelor cu caracter personal și alinierea la noile standarde, implementarea dispozițiilor privind protecția datelor cu carcter personal;

 • — bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 și rectificările ce s-au impus;

 • — situațiile financiare anuale însoțite de raportele corespunzătoare (transmiterea bilanțului contabil cu anexele sale, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2017 și a programului de activitate aferent anului 2018 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL spre aprobare de către autoritatea publică tutelară);

 • — achiziționarea de mobilier, măsuri privind reamenjarea și dotarea imobilului din Calea Vitan nr. 242, Sector 3, București în care se află sediul societății, măsuri privind asigurarea acestuia precum și realizarea de venituri prin subînchiriere;

 • — achiziția de la societatea Delta ACM Construcții și Montaj 93 SA (conform HCLS3 476 din 11.10.2018) a unei fabrici de beton și prefabricate, precum și închirierea de la societatea Algorithm Construcții S3 SRL a unei stații de mixturi asfaltice, instalații amplasate în Jud. Ilfov, Popești-Leordeni, Sos. de Centura nr. 111 (adresă la care a fost înființat un nou punct de lucru) în scopul schimbării direcției de dezvoltare strategică, asigurării mijloacelor de producție și generării de venituri din activitatea de furnizare materiale de construcții;

 • — închirierea clădirii situate în str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, București și realizarea de venituri prin subînchirierea imobilului;

 • — stabilire grilă de salarizare și alte măsuri de motivare a personalului;

 • — realizare de venituri prin achiziția de echipamente Terra Park și valorificarea lor către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, conform HCLS3 nr. 366 din 14.08.2018 și HCLS3 nr. 547 din 15.11.2018;

 • — achiziții de imobile, teren și construcții în Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15, măsuri privind aducerea la parametrii optimi pentru închirierea construcțiilor, conform HCLS3 nr. 473 din 11.10.2018 și achiziția de teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, județul Ilfov, conform HCLS3 nr. 524 din 30.10.2018, în scopul extinderii patrimoniului;

 • — Valorificarea imobilelor din B-dul. Republica nr. 256, Sector 3, București, către parteneri comerciali aflați sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS3 517 si 518 din 30.10.2018

 • — etc.

 • C. Hotărârile Adunării Generale a Asociaților

In raportul de activitate sunt prezentate toate hotărârile Adunării Generale a Asociaților din anul 2018, implementarea lor realizându-se prin grija Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și a Președintelui acestuia, în scopul asigurării unei evoluții favorabile.

 • D.-Activitatea societății -------x-----------------------—— — .....— ■ - ---------------------------------------

In perioada aferentă raportării societatea a desfășurat următoarele tipuri de activități:

 • • servicii de administrare a unui nr. de 419 locuințe, conform Legii nr. 230/2007, în baza contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Administrare Active Sector 3 SRL;

 • • servicii de închiriere/subînchiriere, societatea dispunând de o serie de imobile deținute în proprietate, în administrare sau prin închiriere;

 • • producție materiale de construcții prin exloatarea halei de prefabricate (în urma achiziționării unei fabrici de betoane și prefabricate din beton) și a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat preluate prin închiriere conform ctr. nr. 28Ibis din 01.11.2018 de la societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

 • E. Activitatea de resurse umane (repartiția personalului pe compartimente, cursuri

________de pregătire profesională)________________________________________________________

Capitalul uman joacă un rol esențial în desfășurarea activității și evoluția unei societăți.

La finele anului 2018 numărul mediu de salariați a fost de 38 persoane iar numărul efectiv de 89 persoane.____________________________________________________________________

I Administrare Active Sector 3 SRL

Nr. Persoane

Personal în cadrul compartimentului administrare imobile

10

1

Personal în cadrul Serviciului Producție

41

1

1

Personal al departamentelor de suport și management

24

1

Personal detașat la alte societăți

u

Repartiția personalului pe compartimente la 31 dec 2018:

In anul 2018 s-a participat la două cursuri de pregătire profesională.

 • F. Activitatea juridică;

In perioada de referință au fost contractate servicii de consultanță juridică și asigurarea asistenței avocațiale pentru reprezentarea intereselor societății.

 • G. Asigurarea transparenței;________________________________________________________

Pagina de internet a societății www.actives3.ro conține secțiunea numită „ Transparenta ” , aceasta fiind permanent actualizată cu noile informații ce trebuie să fie accesibile publicului, conform legislației în vigoare.

 • H. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli -realizarea programului de investiții și dotări;

Concluzia prezentată în raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 este aceea că ea pote fi caracterizată ca având un nivel satisfăcător.

 • I. Prezentare sintetică a situației financiare aferente anului 2018 - explicații;_________

Datele menționate la acest capitol au fost anterior prezentate în raportul de specialitate, în tabelele secțiunii aferente bilanțului anual și contului de profit și pierderi.

 • J. Indicatori cheie de performanță;_________________________________________________

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 602/27.11.2017 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018:

CATEGORIE        DENUMIRE INDICATOR                     Propus Realizat

FINANCIARI

Flux de numerar

Rata de rotație a datoriilor

83,99%

12082,00%

Cost

Cheltuieli asistență de sănătate/salariat actual

46,11

491,58

Datorie

Rata lichidității generale

32,91

31,15

Investiții

Timpul pentru pragul de rentabilitate

Venituri

Acuratețea prognozării veniturilor

39,00%

14,22%

ă

3 z < z

3

IM z

Politici sociale guvernamentale

Egalitatea de șanse

50,00%

37,00%

Calitate servicii/produse

Nivelul de pregătire a personalului

50,00%

30,00%

Satisfacția clienților

Chestionare tip de satisfacție a clienților

96,00%

100,00%

Guvern a nță corporativă

Chestionar privind gradul de implementare a legislației privind guvernanța corporativă

28

33

 • K. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în anul 2018

Prin HCLS 3 nr. 340/27.07.2017 a fost aprobată remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL. în cuantum de 8.000 lei net/lună și indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

 • L. CONCLUZII________________________________________________________________________

Desfășurarea activității societății Administrare Active Sector 3 SRL în condiții de eficacitate, eficiență și economicitate a condus la înregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv și la recuperarea integrală a pierderii reportate din anii anteriori.

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

■" Art.12, pct. 12.1., lit h) "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:”"aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).

•• Art.14, pct. 14.2, lit. e): ” Consiliul de Administrație ia deciziile privind" "Supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor:'

din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

■■ Art. 55, alin (1) “ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

■■ Art. 56 "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.


din Ordonanța de Urgență nr, 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

0— Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare, asigurarea unui trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din punct de vedere structural, acesta conține următoarele secțiuni:

 • A. Prezentarea generală a societății;

—date privind înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, capitalul social și procentajul părților sociale deținute de fiecare asociat, puncte de lucru, etc.

 • B. Activitatea curentă ;

în anul 2019 societatea Administrare Active Sector 3 SRL va continua să desfășoare aceleași tipuri de activități menționate anterior la litera “D - Activitatea societății” a prezentului raport de specialitate, activitatea de producție fiind principala generatoare de venituri. Din acest motiv și având în vedere complexitatea acestui tip de activitate societatea urmează să-și concentreze în această direcție majoritatea resurselor operative.

 • C. Priorități în administrarea societății în anul 2019 ;

în această secțiune se prezintă în detaliu acțiunile concrete ce urmează a fi înfăptuite în scopul atingerii obiectivelor stabilite de către Consiliul de Administrație pentru anul 2019, fiind reflectată viziunea unitară în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a asociaților.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL precum și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Sef Serviciu Conjtrol Intern.

Marta

nu


Compartiment Guvemanță Corporativă

întocmit,

Cornelia Pivnic<


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro

Către       Consiliul Local al Sectorului 3Si


fO cr


Sediul


Referitor


dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 București_______

SECTOR 3

Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București


CABINET PRIMAR


Data. /<?. t’S.JC’d Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat majoritar,raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.


Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintam prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat majoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor , ari. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta , înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 4906/2014.


C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012

IBAN R035UGBI0000022022893RON GARANTI BANK

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar și de corespondență: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Capital social subscris: 98.020.000 lei


rN           SREN 9001:2015

k^AMG SR EN 14001:2015

Certificat nr 0930400582 din 08.03.2019


A\S3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

 • -   art. 12 pct. 12.2 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • -   art. 12 pct. 12.2 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

 • -  Art. 12, pct. 12.2 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

 • 1.  Solicitare către SD3- Salubritate si Deszăpezire S3 SRL de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

 • 2. Raportul de audit al exercițiului financiar 2018

 • 3. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018

 • 4. Bilanțul contabil al exercițiului financiar 2018

 • 5. Contul de profit si pierdere al exercițiului financiar 2018

 • 6. Date informative

 • 7.  Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2018

 • 8.  Situația amortizării activelor imobilizate

 • 9.  Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 10. Balanța de verificare 31.12.2018

 • 11. Declarație in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității 82/1991

 • 12. Raportul de gestiune privind exercițiul financiar 2018

 • 13. Note explicative pentru exercițiul financiar 2018

 • 14. Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL 2019

CN

 • 15. Hotararea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

fu o_

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si proiectul de program de activitate pentru anul 2019.

Cu deosebita considerație,

QJ3 ru O.


i SD3~SALUBRITATE si

BwS

■ ANUlX'7.;/''y’


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Chiciurei 39-45, et. 1. sector 3, București

Telefon: :40 .374 471 189


E-m a •:I. o; ■: ce<3) 3 c t i v e sec t o r 3. r o


Către      SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL


Sediul

Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, biroul 2,Sector 3, Municipiul București

Referitor


Solicitare de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat minoritar SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, inaintam prezenta:

Solicitare de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care SD3 -Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor , art. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta , inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 4906/2014.

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

- art. 12 pct. 12.2 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

art. 12 pct. 12.2 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

1 | 2

C.y. iio 2279C. R.C .40, 14753/2C12

S             •.                   if- 2--          '■      '■ , i                b,             : 5    : .

Sediul sec-.jrjji si de i.C’ieportiien:.) Ch:ciui=: 59--S.               î.

Capiul icuril iubi.r«$. OCd !=■


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. C-itCik;.*/j -<?.   . 1. sector 3. oucurești

Telefon, rTO 374 ■'•71 J.S9

E- ma îl: o r fi ceTp 3 -: s .■ esfi c t or' o

- Art. 12, pct. 12.2 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

 • 1.  Raportul de audit al exercițiului financiar 2018

 • 2.  Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018

 • 3.  Bilanțul contabil al exercițiului financiar 2018

 • 4.  Contul de profit si pierdere al exercițiului financiar 2018

 • 5. Date informative

 • 6.  Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2018

 • 7.  Situația amortizării activelor imobilizate

 • 8.  Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 9.  Balanța de verificare 31.12.2018

 • 10. Declarație in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității 82/1991

 • 11. Raportul de gestiune privind exercițiul financiar 2018

 • 12. Note explicative pentru exercițiul financiar 2018

 • 13. Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL 2019

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, solicităm aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București


Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

Către


Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Referitor: Solicitare de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercițiul financiar incheiat al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L la care SD3-Salubritate și Deszăpezire S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor deconducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

DECIZIE

In urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 S.R.L nr. 3713/06.05.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 1485 în data de 06.05.2019 - în calitate de asociat minoritar al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. se

9

emite prezenta decizie având ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercițiul financiar incheiat al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L la care SD3-Salubritate si Deszăpezire S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

PREȘEDINTE C.A.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

NI      HAI
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. st . Ch ciurs: 39-45., et. 1. sector 3, București

Telefon: +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro

Hota rare a Consiliului de Administrație nr. 29/24.04.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 24.04.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a,14.3 Ut.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație ”

Hotărăște:

ART.1 - Aproba bilanțul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2018, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si programul de activitate pentru anul 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din


Corbuleanu Florentin - Președinte C.A./]

Mateescu Anca - Membru C.A.


Dinu liviu - Membru C.A<^iX>


Recoseanu Ileana - Membru C.A.Mihalcescu Catalina-Daria -Membru

Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A..JâSB

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. ser. Ctiiciurei 39-45. et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 139 E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro


Hotararea Consiliului de Administrație nr. 30/24.04.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 24.04.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 Ut.a, 14.2 lit.a,14.3 Ut.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație ”

Hotărăște:

ART.1 - Aproba concluziile raportului de audit financiar pentru anul 2018 efectuat de dna Radulescu Georgeta, in calitate de auditor financiar, înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Roman ia cu numărul

4906/2014.Corbuleanu Florentin - Președinte C7A.

Mateescu Anca - Membru C.A.

Dinu liviu - Membru C<A.=

Recoseanu Ileana - Membru C.A.


Mihalcescu Catalina-Daria -Membru C.A.


Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A.

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31-12.2018 pentru :

Entitate: S C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S R L

Județul 40-MIJN BUCUREȘTI

Adresa: BUCUREȘTI SECT. 3 S IR CALEA VITAN NR. 242 AP. 6 TEL 0374471189

Număr din registrul comerțului: J40/14752/2012

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Cod de identificare fiscala 31012790

Subsemnatul, CORBULEANU FLORENTIN , isi asuma răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, Jrformantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea

desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 408077/14.05.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL , însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 3949/10.05.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 405440/10.05.2019.

în vederea inițierii proiectului menționat.

7

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Ce


iniri


Compartiment Guvernanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru >

. z

1

Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizării si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

2

Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, in funcție de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prez, in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o. In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

3

Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercițiile anterioare.

4

Se vor prezenta separat creșterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

5

Provizioanele prezentate in bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

6

Cu explicarea naturii, sursei sau destinației acestora.

7

formulez o concluzie cu privire ia gradul de adecvare a utilizării dc către conducere a contabilității pe baza continuității activitalii si determin, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privind capacitatea Societății dc a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau. in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvatc. sa imi modific opinia. Concluziile melc se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.