Hotărârea nr. 264/2019

HCLS3 nr.264 din 16.05.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 194, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 410059/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 408557 /14.05.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

~ Proces verbal nr. 406481/13.05.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Notă justificativă nr. 406952 /13.05.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect "Servicii, de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”'.

 • -  Anunțul de intenție nr. 500/04.04.2019, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr.365177/05.04.2019;

 • -  Adresa nr. 408940/14.05.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

" Ari. 12 pct. 12.1 lit, m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prețurile și tarifele în lei fără TVA rezultate în urma procesului verbal de atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea căre societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ^Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video ”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul ,Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3" cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3, în valoare totală de 66.129,54 lei inclusiv TVA și încheierea constractului prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului mai sus prevăzut.

Art5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea din cadrul Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Dura.oilă^și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL. vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.


NR. 264

DIN 16.05.2019



ROBERT SO



PROCES VERBAL DE NEGOCIERE AL COMISIEI DE

NR. 406481/13.05.2019


încheiat azi, 13.05.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea analizei ofertei depuse de către S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3.

~ Invitația de participare: nr. 395679 din 03.05,2019;

 • -  Valoarea estimată totală (inclusiv TVA): 82.666,63 lei / 8 luni, conform referatului de angajare nr. 395182/02.05.2019;

 • -  Procedura aplicată: atribuire în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de analiză, numită prin Dispoziția nr. 1918/06.05.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București, este compusă din:

 • -  Președinte: Pompiliu Ioan Wan Buzduga - Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Membru, secretar: Boțea Mihai - Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Membru: Gălățanu Robert - Direcția Juridică;

 • -  Membru: Ilie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții;

 • -  Membru: Cristina Șerban - Direcția Economică;

Membri supleanți:

 • -  Carabulea Emilia - Direcția Investiții și Achiziții

 • -  Vasile Irina - Direcția Juridică

Comisia de analiză a procedat azi, 13.05.2019, începând cu ora 09:30, la sediul achizitorului, la evaluarea ofertei tehnice a S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L.:

Președintele comisiei informează că analiza se face ținând cont de:

 • -  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;


“ Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

~ HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Având în vedere:

 • -  Anunțul de intenție nr. 500/04.04.2019 al S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L., înregistrat Ia Sectorul 3 al Municipiului București cu nr.365177/05.04.2019;

 • -  Nota nr. 393887/02.05.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind valoarea estimată a contractului de servicii având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3 + Anexă;

 • -  Modelul de contract întocmit de către compartimentul de specialitate care va gestiona contractul, care este avizat pe fiecare pagină de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică și Direcția Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București;

 • -  Referatul nr. 393944 / 02.05.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, privind aprobarea demarării procedurii de atribuire a contractului, în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L., referat aprobat de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Existența în Strategia Anuală de Achiziții Publice, înregistrată cu nr. 374213/11.04.2019, a contractului și a modalității de atribuire (poz. 4 din Anexă);

 • -  Referatul de angajare nr. 395182/02.05.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea privind propunerea de angajare a valorii estimate total ea contractului de servicii, aprobat de către Primarul Sectorului 3;

 • -  Dispoziția nr. 1918/06.05.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București de numire a comisiei de analiză;

 • -  Oferta depusă de către S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 400629/08.05.2019 la Primăria Sectorului 3;

 • -  Procesul verbal nr. 401834/08.05.2019 al ședinței de deschidere a ofertei + Anexă;

 • -  Procesul verbal intermediar nr. 403826/09.05.2019 al comisiei de analiză privind evaluarea ofertei tehnice + Anexă;


EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

- S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare (pp. 1-241) si a propunerii tehnice prezentate (pp. 245-266) , acestea reprezentând Anexa nr.l, parte integrantă a procesului verbal intermediar nr. 403826/09.05.2019;

B evaluarea propunerii financiare

Propunerea financiara (de la pagina 242-244) a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice și instrucțiunile de ofertare.

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr. 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiză a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce însoțesc oferta”, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate în oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz”, și „având în vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, luând în calcul datele și informațiile cu caracter orientativ cuprinse în Nota estimativă nr. 393887/02.05.2019 privind valoarea estimata a contractului prestări servicii +Anexa la Nota estimativa nr. 393887/02.05.2019 privind determinarea valorii estimate a achiziției și ținând cont de Referatul de angajare nr. 395182/02.05.2019, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea din cadrul Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

OFERTANTUL S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ:

Elementele principale ale propunerii financiare:

 • -  Formularul de oferta - pg. 243

 • -  Anexa la propunerea financiară - pg. 244

  Valoare abonament lunar (lei, fără TVA)

  Nr. luni estimate de contract (mai - decembrie 2019)

  Valoare totală a serviciilor (Iei, fără TVA)

  Valoare totală a serviciilor (lei, cu TVA)

  Valoare TVA (Iei)

  6.946,38

  8

  55.571,04

  66.129,54

  10.558,50

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se încadrează în valoarea de 69.476,76 lei exclusiv TVA/81uni, prevăzută în Nota estimativa nr. 393887/02.05.2019 privind valoarea estimata a contractului prestări servicii + Anexa la Nota estimativa nr. 393887/02.05.2019 privind determinarea valorii estimate a achiziției și ținând cont de Referatul de angajare nr. 395182/02.05.2019, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea din cadrul Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului și aprobat de Primarul Sectorului 3.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziția nr. 1918/06.05.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3, a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art.9 alin,(3) lit.a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de

calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3.

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

 • -  valoarea estimată prevăzută în Nota estimativă nr. 393887/02.05.2019 privind valoarea estimata a contractului prestări servicii +Anexa la Nota estimativa nr. 393887/02.05.2019;

 • -  Referatul de angajare nr. 395182/02.05.2019, emis de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea din cadrul Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului și aprobat de Primarul Sectorului 3;

 • -  Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr. 374213/11.04.2019, a contractului și a modalității de atribuire (poz. 4 din Anexă).

 • 4. Comisia de analiză declară oferta S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

A

 • 5.  In cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor

rezultate,


Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.


Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de negociere, în două exemplare originale, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul în valoare totală de 55.571,04 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 10.558,50 lei, rezultând o valoare totală de 66.129,54 lei inclusiv TVA de, prețuri rezultate în urma analizării ofertei și negocierii ofertei.


Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe.


Comisia de analiză:


Președinte - Pompiliu Ioan Wan Buzduga-"


Membru, secretar - Boțea Mihai


Membru - Galățanu Robert


Membru - Ilie Constanța


Membru-Șerban Cristina


S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. împuternicit - Grosu Cristinela             .........




Anexa 1 la PV final 406481 /13.05.2019 - evaluarea ofertei financiare

 • I. Valoare estimată contract: 82.666,63 lei inclusiv TVA/8 luni, respectiv 69.476,76 lei exclusiv TVA/81uni

 • II. OFERTA INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se prezintă astfel:

  Valoare abonament lunar (lei, fără TVA)

  Nr. luni estimate de contract (mai - decembrie 2019)

  Valoare totală a serviciilor (lei, fără TVA)

  Valoare totală a serviciilor (lei, cu TVA)

  Valoare TVA (lei)

  6.946,38

  8

  55.571,04

  66.129,54

  10.558,50

  LUNAR

  Nr. ore per tehnician

  Nr. tehnicieni

  Nr. ore per inginer

  Nr. ingineri

  Valoare abonament lunar (lei, fără TVA)

  Servicii de mentenanță preventivă

  35

  2

  21

  2

  6.946,38

  Servicii de mentenanță corectivă

Valoarea abonamentului lunar nu include contravaloarea componentelor ce necesită înlocuire.

„Oferta financiară de mai sus nu include contravaloarea componentelor ce vor fi înlocuite. Echipamentele/ piesele de schimb/

subansamblele/ consumabilele care necesită înlocuire vor fi procurate de Prestator numai după ce Achizitorul aprobă documentele de va fi facturată separat față de abonamentul lunar, în baza devizelor ofertă transmise de Prestator și aprobate de Achizitor și a documentelor de remediere/ punere în funcțiune a componentei care a fost defectă.

constatare și devizele ofertă pentru acestea. Astfel, contravaloarea acestor echipamente/ piese


de schimb/ subansamble/ consumabile



în acest context, valoarea finală a contractului va fi valoarea abonamentului lunar la care se adaugă valorile tuturor echipamentelor/ pieselor de schimb/ subansamblelor/ consumabilelor înlocuite/ schimbate în perioada de derulare a serviciilor.” (pg. 243- Formular de ofertă).

Detalierea de mai sus face referire numai la valoarea serviciilor recurente (lunare) descrise în propunerea tehnică, după cum urmează:

1. Pentru mentenanța preventivă:

 • -  Evaluare stare funcționare hardware/ software

 • -  Curățare/ igienizare, după caz

 • -   Verificare parametri funcționali

 • -   Verificare securitate sistem

2. Pentru mentenanța corectivă:

 • -  Remedierea eventualelor defecțiuni care induc o funcționare necorespunzătoare a componentelor sistemului video

 • -  Manopera de înlocuire a echipamentelor/ pieselor de schimb/ subansamblelor/ consumabilelor identificate a fi defecte/ deteriorate

 • -   Asistență tehnică de specialitate acordată utilizatorilor sistemului video, la cererea acestora, în cazul apariției unor defecțiuni/ funcționări necorespunzătoare a sistemului

 • -  Analiza și soluționarea incidentelor semnalate sau a solicitărilor de intervenție formulate de utilizatori

III. Comisia constată că:


- propunerea financiară a S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a cuprins prețul total ofertat, conform instrucțiunilor de ofertare. Propunerea financiară a fost elaborată astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, iar TVA a fost evidențiat separat, în formularul de ofertă. De asemenea, propunerea financiară a fost prezentată și în format electronic, pe CD.

Comisia de analiză:



Președinte - Pompiliu loan Wan Buzduga

Membru, secretar - Boțea Mihai

Membru - Șerban Cristina




romania2019.eu

’reședințio României ia Consiliul Uniunii Europene


PRI MĂRIA

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^ J

fcwexfc v la «cts 3 /w

WWW.primane3.r0      ............... ''



TELEFON {004 02!) 340 40 11 / 341 07 11 FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL pr0iecte@primarie3.ro

Șos. Mihat Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ NR. 406952 /13.05.2019 privind încadrarea în prevederile art 31 din Legea nr. 98/2016 a procedtirii de

negociere și atribuire a contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind

„Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.”

Având în vedere procesul verbal de negociere al comisiei de analiză nr. 406481/13.05.2019 pentru atribuirea către S.C. INTERNT ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului de servicii având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3, rpoces verbal aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, se constată următoarele:

« în temeiul împuternicirii acordate de către Consiliul General al Municipiului București

prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înființarea Regulamentul Uniunii Europene 2016/67^»în^O^^^ȚÎV/

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul uniunii Europene zuio/o/^m^ scopulîndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drețrjtqijej prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 355/25.09.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor. Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin consiliul Local Sector 3 al Municipiului București, și Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea înființării Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în același timp, prin HCLS nr. 355/25.09.2017, a fost aprobat și capitalul social al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului București având o cotă de participare de 99%, astfel Sectorul 3 având calitatea de acționar majoritar.

Având în vedere cel expuse, se face dovada îndeplinirii condiției stipulate la art. 31, lit c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în ceea ce pivește condiția prevăzută la art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 3 al Municipiului București are o cotă de participare la capitalul social al S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. de 99% și, implicit, face parte din Adunarea Generală a Asociațiilor. Potrivit art. 12 din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. Adunarea Generală a Asociațiilor reprezintă „organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale” și are următoarele atribuții principale:

 • - hotărăște modificare Actului Constitutiv;

~ hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • - hotărăște majorarea sau diminuarea capitalului social;

 • - hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - hotărăște asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societății;

 • - numește, revoacă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;

 • - examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • - aprobă programul de activitate (planul de afaceri) și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății);

 • - numește cenzorii Societății, le stabilește renumerația, îi descarcă de gestiune și îi

revoacă;

 • - ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • - ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare si acordarea de garanții;


 • - hotărăște asupra investițiilor majore ale societății, care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

 • - hotărască asupra încheierii de acte juridice care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA;

~ hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

 • - hotărăște în orice altă problemă de importanță privind activitatea Societății.

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 250/16,04.2019 privind aprobarea bilențului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2018, mai mult de 80% din activitățile societății au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de către Sectorul 3. Astfel, condiția prevăzută la art. 31, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3, s-a încadrat în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Date fiind cele prezentate și în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 al Municipiului București.


întocmit, Mihai Boțea




^CUS-3 wh.


CONTRACT DE SERVICII

nr..............data ........................


1. Preambul

în temeiul prevederilor art.31din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 44/29.07.2004;

~ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicarile și completările ulterioare;

 • - Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation);

 • - alte acte legislative aflate învigoare la această dată;

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părțile contractante:

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, CaleaDudești

nr.191, sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr..............., deschis la Trezoreria Sector 3,

reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiță, încalitate de achizitor, pe de o parte,

Și

 • B,  .............. ,  cu sediul în București, înregistrată la registrul

Comerțului de pe lângă tribunalul București cu nr.............................,cod  unic de

înregistare......................,având cont nr....................., deschis la .......... reprezentată

prin.............................., având funcția de administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.

Avizat


DirecțîaStrategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe șî Gestionarea Relațiilor cu


onomică




Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan



2. Definiții

 • 2.1 în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de servicii - contractul care are ca obiect prestarea de servicii;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii- servicii ce fac obiectul prezentului contract;

 • e. sistem video - sistemul video care face obiectul prezentului contract, alcătuit din 69 camere video și echipamentele conexe funcționării sale.

 • f. reprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a punerii în funcțiune a produselor livrate sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract;

 • g. reprezentantul prestatorului - persoana desemnată de prestator să primească instrucțiuni în numele acestuia, aprobate de Achizitor;

 • h. document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătură cu orice problemă intervenită în derularea contractului;

 • i. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefîind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

 • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

 • 4.1 Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din: 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul


  Avizat,

  Dirpcția Economică ețu



Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte GeorgefcbVisan "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SM1S 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3.

 • 4.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

 • 4.3 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul contract.

5. Prețul contractului

 • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate plătibil prestatorului de către achizitor este de ........................lei, inclusiv TVA, din care TVA lei,

reprezentând........................lei exclusiv TVA, pentru o perioadă de ... luni, respectiv......lei

exclusiv TVA (.....lei inclusiv TVA)/ abonament lunar, din care:




 • 5.2. Serviciile de reparare și întreținere preventivă a sistemului video se prestează lunar și asigură următoarele operațiuni:

 • - mentenanța preventivă a sistemului, prin efectuarea de revizii periodice

~ mentenanța corectivă a diferitelor situații care induc o funcționare necorespunzătoare a sistemului video;

 • - reparația diverselor componente ale sistemului video pentru care a fost identificat un anumit defect;

 • - înlocuirea (manoperă) unui echipament cu defect iremediabil sau a pieselor de schimb defecte ale unui echipament care nu funcționează în parametri optima;

 • - asistență tehnică de specialitate (consultanță) utilizatorilor sistemului video;

 • - analiza și soluționarea incidentelor semnalate și a solicitărilor de intervenție formulate de utilizatori.

 • 5.3. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibile prestatorului de către achizitor va fi valoarea totală a serviciilor recepționate conform clauzelor contractuale.

 • 5.4. Valoarea pieselor de schimb, a materialelor sau a echipamentelor ce necesită înlocuire reprezintă un cost separat fată de costul serviciilor lunare detaliate la art. 5.2.

  Avizat

  DirecțiaStrategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Poiitid, Programezi Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea





  Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte



6. Durata contractului

6.1.Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părți și până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioada de 4 luni, prin act adițional, conform legislației în vigoare, în limita fondurilor bugetare aprobate pentru acest articol.

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1 Executarea contractului începe după semnarea contractului și emiterea Notei de comandă.


8. Documentele contractului

 • 8.1 Documentele contractului sunt:

 • i.   Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii.   Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii.   Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv. garanția de bună execuție (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea contractului de către ambele părți);

 • v.   Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere și atribuire;

 • vi.   orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de documente.

 • 8.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 8.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1(1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente contractului la standardele și/ sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și Caietul de sarcini cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

 • (2) Prestatorul se obligă să mențină prețul (serviciilor) pe toată perioada de derulare a contractului. Prestatorul se obligă să achiziționeze echipamentele/ piesele de schimb sau alte materiale, dar numai după aprobarea de către Achizitor a devizului de ofertă pentru acestea, formulat în baza procesului verbal de intervenție/ constatare defecțiune.

 • (3) Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 9.2 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.


  Avizat,

  Dir&țiâ Economică

  Octavian Gliețu


  Avizat,


  Direcția Juridică,

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte


 • 9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu prevederile prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.4 Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor prîntr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici specializați/ certificați/ autorizați pe fiecare arie de competență pe care sunt implicați.

 • 9.5 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerințelor din Caietul de Sarcini în vederea asigurării funcționării în parametrii optimi ai sistemului video.

 • 9.6 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i.  reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • ii.  daune-intere se, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9.7 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orice problem aferentă serviciilor efectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului în scris.

9.8(1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului prestarea serviciilor.

 • (2) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor

 • (3) Prestatorul este responsabil pentru menținerea în buna stare a sistemului video ( în ansamblul sau), de la data semnării notei de comandă a contractului până la data semnării procesului-verbal final de recepție a serviciilor.

9.9 Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

 • 10.1 Achizitorul se obligă sa plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezentul

contract, către......................................în contul deschis la Trezoreria.................

 • 10.2 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii în care au fost efectuate serviciile.

 • 10.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturilor Prestatorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a serviciilor asumate de ambele părți.





 • 10.4 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului, odată cu emiterea notei de comandă a contractului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv, dar fără a se limita la acestea:

 • - Descrierea sistemului, cu toată documentația aferentă acestuia, la zi;

 • - Arhitectura fizică și logică de rețea de comunicație, cu toate detaliile de conectare la toate echipamentele din sistem - server-e, storage-uri, firewall-uri, switch-uri, camere video etc. (IP-uri și credențiale de acces on-site și on-line - VPN);

 • - Modalitatea de conectare la infrastructura de comunicație (caracteristici ale serviciului de Internet peste care este asigurată comunicația sistemului: lărgime de bandă; trafic de date, VPN etc.);

 • - Jurnalul de service al sistemului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

 • 10.5 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 10.6 Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractului asumate și care se reflectă prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, nerespectarea parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 10.7 (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 10.8 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 11.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul un reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr, 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fînanciar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2 In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul un plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fîecarezi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată





12.Garanția de bună execuție a contractului

 • 12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de ........ lei, întermen de 5 zile de la

semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă perioada de garanție (36 luni).

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul în deplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinirea oricare iformalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazulî n care furnizorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

13. Modalități de plată

 • 13.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

 • 13.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

 • 13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a si sta prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 13.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 13.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție a serviciilor de către achizitor. Dacă verificarea se

prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/ produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.


Avizat,

Direcția Juridică,

■ > ’ 1        .i SI          w* 1                    *                           r

Serviciul'Legisiațieiși Avizare Contracte Georgeta Vițan


A

14. începere, recepție, inspecții, teste și verificări

 • 14.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.1 din prezentul Contract.

 • 14.2 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica serviciile prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract sau ale caietului de sarcini.

 • 14.3 Dacă vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

 • i.   de a remedia serviciile refuzate, sau

 • ii.   de a face toate modificările necesare pentru ca serviciilesă corespundă specificațiilor.

 • 14.4 Prevederile clauzelor 14.1-14.2 nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor sau a altor obligații prevăzute în contract.

A

15. întârzieri în îndeplinirea contractului

 • 15.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini prevederile contractului de prestări servicii în perioada stipulată în contract.

 • 15.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute în contract, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților.

 • 15.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de remediere, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 16.Cesiunea

  • 16.1 Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al CLS3.

'    16.2 Contractul se va putea cesiona doar cftre o persoana juridică care are autoritate tutelară

Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr. 98/2016.


17. încetarea contractului

 • 17.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

Avizat


Avizat,

Direcția Juridică,

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan


DirecțiaStrategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

PompiUtblpan Wan Buzdăga

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

 • 17.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 17.3 în situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractual neexecutate.

 • 17.4 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale determină imposibilitatea realizării obiectului contractului în integralitateas a, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul vadatora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractual stabilite prin contract.

 • 17.5 Nerespectarea în mod repetat de către o partea obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 17.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente întrepărțile contractante.

 • 17.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 17.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în celmult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheieriia cestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractual în așa măsură încât îndeplinirea contractului respective ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de apretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

18. Rezilierea contractului

 • 18.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii și de a pretinde plata de daune-interese.

 • 18.2 Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor în perioada stabilită.

 • 18.3 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilateral va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

i. Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notifica

Avizat

DireețiaStrategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe șî Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea           <

PognnffiiHoan Wan Buzdiga ii. în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;



 • 18.4 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior,

19. Ajustarea prețului contractului

 • 19.1 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

20. Amendamente

 • 20.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 20.2 Fără a aduce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislației impun modificarea prezentului contract, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

21. Forța majoră

 • 21.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prinForța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impugn în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, prestatorul va suspenda prestarea serviciilor sau furnizarea echipamentelor/pieselor de schimb sau a materialelor comandate.

 • 21.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 21.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forțe imajore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia

 • 21.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 21.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor

 • 21.1 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.





 • 22.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestortra tative neoficiale, achizitorul șî prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze în primă instanță judecătorească competent potrivit normelor de procedură în vigoare.

23. Dispoziții finale

 • 23.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

 • 23.2 în cazul fuziunii/divizarii sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale sale în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

 • 23.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

 • 23.4 Prevederile contractualer eferitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

24. Limba care guvernează contractul

 • 24.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări


25.1(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 25.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 25.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte estevalabil îndeplinită dacăva fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 25.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consider primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 25.5 Daca notificarea se trimite prin e-mail și/sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 25.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

26. Legea aplicabilă contractului

Avizat

DirecțiaStrategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea


Avizat^ Direcția OctavianfGheț



Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan


26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 27. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea prestatorului:.

-din partea achizitorului: DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Părțile au înțeles să încheie azi............... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

• ••••.............


.......


Avizat

DîrecțiaStrategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

JPompiliuJfoan Wan Buzdțga

Dfreeția/Eco^omică


Avizat, Direcția Juridică, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan




CABINET PRIMAR

TELEFON (sfej J/S'-XÎ î;l ' FAX Ax>4 osî) 3; 8 <53. 04E-MAIL csbțî-î^pr^w^A^fsai-șej.r^

Cska Dudești nr. :șt, Sector 3, 0510^4, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr                  .....

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect

,,Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video"

în vederea asigurării unui climat de ordine și liniște publică, Sectorul 3 al Municipiului București asigură monitorizarea mai multor zone publice prin intermediul unui sistem de supraveghere video compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent), instalate în cadrul proiectului „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3" cod SMIS 7547, șî 42 de camere video (cu echipamentul aferent), constituind „Sistem de supraveghere video IP".

întrucât sistemul video compus dintr-un număr total de 69 de camere video, împreună cu echipamentul aferent, necesită mentenanță periodică în vederea asigurării funcționalității, este necesară contractarea unor servicii de mentenanță.

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și prevederile HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 500/04.04.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 365177/05.04.2019, prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventiva a sistemului video" și a depus în acest sens, documentația solicitată de autoritatea contractantă.

în consecință, în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare de 55.571,04 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 10.558,50 lei, rezultând o valoare totală de 66.129,54 lei inclusiv TVA.



CABINET PRIMAR


Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 4085578/14.05.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, de prevederile art 12 pct. 12.1 lît. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f ) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, prin care Consiliul Local al Sectorului 3 împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciîle și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


/O *

■V /


www.pnmarie3.rG


romania2019.eu

Președinția României Io Consiliu! Uniunii Europene


TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL proiecteg>pnmarie3.ro

Șos. Mihai Bravo nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 408557/14,05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea către S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3

în vederea asigurării unui climat de ordine și liniște publică prin acțiuni preventive ce au avut ca scop respectarea normelor de conviețuire socială, Sectorul 3 al Municipiului București asigură monitorizarea mai multor zone publice prin intermediul unui sistem de supraveghere video compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent), instalate în cadrul proiectului „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547, și 42 de camere video (cu echipamentul aferent), constituind „Sistem de supraveghere video IP” - proiect implementat de Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 și a cărui mentenanța a fost preluată de Direcția Managementul Proiectelor începând cu 02.10.2017, în prezent fiind gestionat de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea.

Pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a celor 69 de camere video împreună cu echipamentul aferent și, în consecință a ordinii și liniștii publice, este necesară contractarea de servicii de întreținere preventivă pentru sistemul de supraveghere video. Astfel, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a demarat o procedură de achiziție în vederea atribuirii către S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L., întreprindere publică care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și care și-a manifestat intenția în acest sens (al asigurării serviciilor de mentenanță), a contractului care are ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3.

Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a fost înființată prin HCLS3 nr. 355/25.09.2017 și are ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor. Domeniul de activitate principal - conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) - este reprezentat de „6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul.” De asemenea, S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. are ca activități secundare (CAEN REV. 2) următoarele:

PRIMĂRIA

SECTORULUI < BUCU REȘTI Jl

 • - 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații;

 • - 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;

 • - 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securitate;

 • - 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă;

 • - 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;

Date fiind cele prezentate, procedura de achiziție demarată de către Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea s-a făcut cu respectarea:

 • -  art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Având la bază prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate, comisia de analiză, numită prin Dispoziția nr. 1918/06.05.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului București, a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Ca urmare a acestei verificări, comisia de analiză a constatat că documentele înaintate de către S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. (ofertă tehnică, ofertă financiară și documente de calificare) sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din documentația de atribuire.

în consecință, comisia de analiză a declarat oferta depusă de S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, cu o valoare de 55.571,04 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 10.558,50 lei, rezultând o valoare totală de 66.129,54 lei inclusiv TVA.

Având în vedere procesul verbal de negociere al comisiei de analiză nr. 406481/13.05.2019, precum și notă justificativă nr. 406952 / 13.05.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, considerăm că au fost întrunite condițiile


legale pentru atribuirea către S.C. Internet și Tehnologie S.R.L„ în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016, a contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3.


întocmit,

Mihai Boțea




Către,


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 365177/05.04.2019

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

SERVICIUL POLITICI, PROGRAME ȘI RELAȚII CU COMUNITATEA

Referitor: Anunț de intenție nr 500/04,04.2019 al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 365177/05.04.2019

Având în vedere:

 • - Anunțul de intenție nr. 500/04.04.2019 al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 365177/05.04.2019

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018, privind aprobarea Metodologiei de atribuire către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor de achiziție publică în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Constatând oportunitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, privind prestarea serviciilor de mentenanță preventivași corectivă pentru sistemul video gestionat de Sectorul 3 al Municipiului București, vă transmit Anunțul de intenție mai sus menționat și vă solicit să procedați la efectuarea demersurilor necesare atribuirii, conform art. 3 alin. 3 din Metodologia aprobata prin HCLS3 530/15.11.2018.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Negoita Robert Sorin 05/04/2019 09:16:54 UTO02

Data inreg.: 05,04.2019

Ora inreg.: 09:01:07

Proveniența: Internet & Tehnologie S3 Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București Cuprins: Adresa - Anunț de intenție Adresa .‘București, strada

Adresa Lucrare:București, strada

Observații:

Nr. File:l

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

PM| ■HKBV INTERNET

■ I WMBk      & TEHNOLOGIE

H I MBagEMMF Sector 3

Nr. 500/04.04.2019

INTERNET & TEHNOLOGIE S3

CU! RO38189005; Nr inreg. Reg. Corn. J4Q/1545272017 Tel. 0310 699 145, UJeb: offîce^ifs3,ro, tutyiu.Hs3.ro Colea Vitan, nr. 242, birou l,2,6, Seci. 3, Bucurejti

RĂSPUNS

Către: Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea,

în atenția: domnului Pompiliu loan Wan BUZDUGA, Șef Serviciu

Privind: solictarea nr. 364159/04.04.2019

Stimate domn,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, nr. 364159/ 04.04.2019, înregistrată la societatea noastra cu nr. 499/ 04.04.2019, vă comunicăm faptul că, societatea nostră îndeplinește cerințele menționate de dumneavoastră în vederea prestării de servicii de mentenanță preventivă și corectivâ pentru sistemul video gestionat de Sectorul 3 al municipiului București și își manifestă disponibilitatea de a participa la încheierea acestui contract.

în susținerea celor de mai sus, vă anexăm:

 • -  Licența de funcționare nr, 4478/T/ 27.12.2017, emisa de IGPR

 • -  Avizele IGPR pentru personalul tehnic ce va fi angajat în acest proiect:

 • a.  Adrian MUSTAȚĂ - inginer, aviz IGPR nr. 164078/FS/ 07.05.2018

 • b.  Radu POPA-tehnician DSVCA, aviz IGPR nr. 163578/ FS/13.04.2018

 • c.  Cătălin POPESCU - tehnician DSVCA, aviz IGPR nr. 265678/SB/ 18.02.2019

în vederea inițierii prestării serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă pentru sistemul video gestionat de Sectorul 3, vă informăm că vor fi necesare următoarele informații:

 • 1.  Descrierea sistemului (PT în forma as-build), cu toată documentația aferentă acestuia, la zi

 • 2.  Arhitectura fizică și logică de rețea de comunicație, cu toate detaliile de conectare la toate echipamentele din sistem - server-e, storage-uri, flrewull-uri, switch-uri, camere video etc. (IP-uri și credențiale de acces o n-site și o n-line - VPN)

 • 3.  Modalitatea de conectare la infrastructura de comunicație (caracteristici ale serviciului de Internet peste care este asigurată comunicația sistemului: lărgime de bandă; trafic de date, VPN etc.)

 • 4.  Jurnalul de service al sistemului

Cu considerație,




■www.pnmane3.ro


TELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX (004 02ij jiS 03 37 E-MAIL proiecte®) primarteî.m

Șos. Mihal Brav-u nr, 42S Sector 5, 030328. București


romania2019.eu

-f^ecirrio Românei la Can&iliJ lnim?i Surapew


Nr. 408940/14.05.2019


Către,

Cabinet Primar



Ref. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. INTERNET v

S.R.L. a contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere prevendvă a șistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității m Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3


Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 408557/14.05.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, nota justificativă nr. 406952/13.05.2019 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere preventivă a sistemului video”, compus din 27 de camere video (cu echipamentul aferent) montate prin proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3” cod SMIS 7547 și 42 de camere video (cu echipamentul aferent) constituind „Sistem de supraveghere video IP”, gestionat de Sectorul 3.




întocmit

Expert, Mihai Boțea