Hotărârea nr. 262/2019

HCLS3 nr.262 din 16.05.2019


MUHICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www. pri ma rîe3 .ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotei de finanțare de la bugetul local al Sectorului 3 și a cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari din valoarea executării lucrărilor de intervenție pentru blocurile înscrise în „Programul local multianualprivind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 400982/CP/08.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 400571/08.05.2019 al Direcției Investiții și Achiziții -Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

 • -  Adresa nr. 400575/08.05.2019 a Direcției Investiții și Achiziții - Serviciul Investiții, Lucrări Publice;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 13 alin. (1) și 14 alin. (6) din a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului comun nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței, al Ministrului Finanțelor Publice și al Viceprim ~~ Ministrului, Ministrul Administrației și Internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea „Programului anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - condominii din Sectorul 3'\ cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 85/23.04.2015 privind aprobarea mecanismului de recuperarea sumelor avnsate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe inlcus în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe”:,

In temeiul prevederilor art.45 alin. (1) si art 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cota de finanțare de la bugetul local al Sectorului 3 în procent de 20% din valoarea executării lucrărilor de intervenție.

Art.2. Se aprobă cota de contribuție ce revine asociațiilor de proprietari în procent de 20% din valoarea executării lucrărilor de intervenție.

Art.3. Cota de 20% ce revine asociațiilor de proprietari va fi asigurată din bugetul local al Sectorului 3 și se va recupera din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite, în termen de 10 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Art.4. Sumele avansate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari se vor recupera cu respectarea HCLS 3 nr. 85/23.04.2015 privind aprobarea mecanismului de recuperarea sumelor avnsate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe inlcus în ,,Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la


îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 262

DIN 16.05.2019CABINET PRIMARTELEFON ȘjfS4 o^s} 31$ oj s.j - s.S FAX Ș:«.ț os ■)    03 04 E-MAIL «b«fte*pA.omsfj.ro

Dudț>ri r5r. igi. Sector 3, 03W&4, București


SECTOR 3


romania2019.eu


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr.........^O5$L.

Data.....


la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei de finanțare de la bugetul local al Sectorului 3 și a

cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari din valoarea executării lucrărilor de intervenție pentru blocurile înscrise în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe"

Primăria Sectorului 3 își propune execuția obiectivelor de investiții privind „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, în general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplaria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tâmplarie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoîzolarea planșeuluî peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeuluî peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente ia parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

în raport cu prevederile art.13 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea executării lucrărilor de intervenție se asigură astfel:

 • a) 60% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice șî Fondurilor Europene;

 • b) 40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.

Ținând seama de cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 400571/08.05.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E*MAIL investiți iachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, București

fir.         o^o-T■ ^/5

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea cotei de finanțare de la bugetul local și a cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari din valoarea executării lucrărilor de intervenție pentru blocurile înscrise în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe”

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe are ca efecte reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Până la această dată, un număr de 1908 asociații de proprietari au fost cuprinse, prin actualizare, în programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, în urma depunerii de solicitări și a semnării contractelor de mandat, conform reglementărilor în vigoare.

Realizarea lucrărilor de intervenție prevăzute de OUG nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, are ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual de energie calculat pentru încălzire să scadă sub lOOkwh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică.

Până la data de 08.12.2017, Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe prevedea la art. 13, alin 1:

„ Art. 13 (1) Finanțarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 se asigură astfel:

 • a) 50% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

 • b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite;

 • c) 20% din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.”

întrucât prevederile art 13 din Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe au fost modificate ca urmare a modificărilor și completărilor din 08.12.2017, finanțarea executării lucrărilor de intervenție se asigură astfel:


 • a) 60% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

 • b) 40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.

în conformitate cu art 14, alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr.l 8/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot asigura cheltuielile aferente executării lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, iar durata de recuperare a acestora este stabilită prin prevederile art. 14, alin. 6 din legislația mai sus menționată:

„ Art. 14, (6) Durata și modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate conform alin. (1) și (2) se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului București și a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, după caz, neputând depăși 10 ani de la data recepției la terminarea

lucrărilor. “


Sumele avansate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari se vor recupera cu respectarea HCLS 3 nr. 85/23.04.2015priwW aprobarea mecanismului de recuperarea sumelor avnsate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe inlcus în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe ”

Având în vedere cele mai sus menționate, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea cotei de finanțare de la bugetul local și a cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari din valoarea executării lucrărilor de intervenție pentru blocurile înscrise în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe”

Șef Serviciu, \ MARIUS POPESC]

Consilier Juridic ALINA GEORGESCU

întocmit, Veronica NicolaeTELEFON (004 02?) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invesîitiîachizitstrgJprimariej.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Domnule PrimarAvând în vedere prevederile art. 13 și 14 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale HCLS3 nr. 85/23.04.2015 privind aprobarea mecanismului de recuperarea sumelor avnsate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe inlcus în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, se impune emiterea următoarei hotărâri de consiliu:

- Hotărâre privind aprobarea cotei de finanțare de la bugetul local și a cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari din valoarea executării lucrărilor de intervenție pentru blocurile înscrise în „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe”

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

Consilier Juridic ALINA GEORGESCU

întocmit,

Veronica Nicolae