Hotărârea nr. 261/2019

HCLS3 nr.261 din 16.05.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 400973/CP/08.05.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 397364/06.05.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • - Adresa nr. 397374/06.05.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • - Ordinului nr. 3554/2017 al Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • - H.C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București”;

 • - H.C.L.S.3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”;

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze ” între societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București, contract prevăzut în Anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze contractul, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 261

DIN 16.05.2019

AveAA U 44CCS 3 (Vl

Număr de înregistrare la unitatea de învățământ

/..................


CONTRACTDE PARTENERIAT

pentru formarea profesională a elevilorprin învățământul dual

CAPITOLULI

Părțile contractante

Prezentul contract se încheie între:

1. Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic „Angliei Salignv” București, cu sediul în București, Str. Bd. NicolaeGrigorescimM^2, telefon 021.340,26.54, fax: 021.340.26.54, SHBHRHR» reprezentată legal prin                       având funcția de Director, denumită în cele ce urmează „Unitatea de

învățământ”,

2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul administrativ în București, Calea Dudești nr. 191, București, Sector 3, C.I.F. 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318,03.04, reprezentată legal prin Robert Sorin NEGOIȚĂ, în calitate de Primar, denumită în cele ce urmează „Sector 3 București”,

3. Operatorul economic (partener de practică) societatea Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. TunarinnâOA^Clăciirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2, București, identificată

telefon 021.310.02.74, fax 021.312.44.37, reprezentat legal prin HH^HHHHEîn calitate de Director General, denumit în cele ce urmează „Partener de practică”,

Unitatea de învățământ, Sector 3 București și Partenerul de practică sunt denumite în continuare, în mod colectiv, „Părțile” sau fiecare, individual, „Partea”.

CAPITOLUL II

Scopul contractului

Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugateși partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale,în interesul comun privind formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personalăși profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă, exprimat prin scopul contractului.

 • (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate.

CAPITOLULUI

Obiectul contractului

Art. 2. -(1) Prezentul contract stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate pentrufoimarea profesionalăa elevilorpentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar2019,după cum urmează:

a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

- 28 elevi, în domeniul de pregătire profesională „construcții, instalații si lucrări publice”, calificarea profesională „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”.

Art. 3. - Prezentul contract reprezintă un acord general, pe baza căruia vor fi încheiate anual contractele individuale de pregătire practică a elevilor din învățământul dual, conformreglementărilor înAvizat,


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte


vigoare.


CAPITOLUL IV

Durata contractului

Art. 4 ~ (l)Prezentul contract se încheie pe o duratădeterminată de 40 luni- pentru a cuprinde perioada de timp aferentă activităților de promovare a ofertei, recrutarea, selecția și admiterea elevilor, întreaga perioadă deformare profesională prin învățământul dual,inclusiv susținerea examenului final de certificare a calificării - și intrăîn vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților contractante.

 • (2) Responsabilitățile specifice și contribuțiile asumateîn cadrul partajării responsabilităților între școalăși operatorul economic partener de practică, situația susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an școlar în anexele nr. 1 și nr. 2, care se actualizează anual și fac parte integrantă din prezentul Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

 • (3) Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială, sunt stabilite pentru fiecare an școlar sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiție/reparații capitale/consolidări/alte categorii de cheltuieli și de termenele de realizare.

CAPITOLUL V

Participarea în mecanismele decizionale ale unității de învățământ

Art. 5.- (1) Componența consiliului de administrație alunității de învățământ se stabilește la începutul fiecărui an școlar în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioarei procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

 • (2) In cazul în care unitatea de învățământ școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic, iar numărul de elevi cuprinși în învățământul dual reprezintă o pondere mai mare de 50% din numărul total de elevi, componența consiliului de administrațieasigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, iar președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.

 • (3) In cazul în care numărul operatorilor economici parteneri de practică ai unității de învățământ este mai mare decât cota alocatăîn limita numărului de membri convenit pentru consiliul de administrație, aceștia pot decide să se constituie într-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-și va desemna reprezentanții în consiliul de administrație pe locurile alocate operatorilor economici.

 • (4) Atribuțiile consiliilor de administrație din unitățile de învățământ care școlarizeazăîn învățământul profesional și tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale,ținând cont de aspectele specifice privind atribuțiile consiliilor de administrație în relația cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitățile de învățământ în care a fost constituit acest organism și atribuțiile specifice consiliilor de administrație în cazul unităților de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual. Atribuțiile consiliilor de administrație pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administrație și incluse în regulamentul intern al unității de învățământ.  Avizat,


  Direcția Juridică


  Serviciul Legislație și Avizare Contracte


  Șef Serviciu, Georgeta Vișan


CAPITOLUL VI

Drepturile și obligațiile părților

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile unității de învățământ

Art. 6. - Unitatea de învățământ are dreptul:

 • a) să inițieze activități de informare și promovare a învățământului dual, pe care le poate organiza și desfășura, după caz,în colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singură, în condițiile convenite cu aceștia;

 • b) să coordoneze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidațîlor în învățământul dual, inclusiv stabilirea număruluiși conținutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor economici;

 • c) sa inițieze și să elaboreaze, în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • d) săinițieze și să realizeze, în parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e) să fie reprezentatăși să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de lacap.V;

 • f) sa-și exercite atribuțiile care-i revin, în baza reglementărilor legale în vigoare, privind organizarea și derularea procesului de pregătire a elevilorși stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual, prin consultare cu operatorii economici parteneri;

 • g) să realizeze evaluarea continuă a elevilor la activitățile de pregătire teoretică precum șila pregătirea practică din modulele de specialitate desfașutăîn unitatea de învățământ;

 • h) să participe la evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de practică, care colaboreazăîn acest scop cu tutorele de practică desemnat de operatorul economic, în condițiile convenite cu acesta;

 • i) săinițieze măsuri de pregătire remedială pentru elevii cu progres întârziat, inclusiv prin organizarea, în colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • j) săorganizeze, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Art. 7. - Unitatea de învățământ se obligă:

 • a)  să se implice activ în organizarea și desfășurarea de activități de informare și promovare a învățământului dualși a ofertei de formare profesională prevăzută la art. 2;

 • b) săsupună avizării, de către Consiliul de administrație din unitatea de învățământ, componența Comisiei de admitere în învățământul dualși să o transmită spre aprobare inspectoratului școlar județean/al municipiului București, conform prevederilorMetoifoZogzez de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual,în vigoare;

 • c)  să elaboreze,în parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admiterea candidaților în învățământul dual, inclusiv numărul și conținutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobării consiliului de administrație al unității de învățământ și o transmite inspectoratului școlar județean/al Municipiului București spre avizare de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;

 • d)  să transmită notificări operatorilor economici cu privire la situația înscrierilor rezultate în urma admiterii, în vederea încheierii contractelor individuale de pregătire practică;

 • e)  să încheie,împreună cu partenerul de practică, elevii sau părinții/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică,în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual,aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la

  întocmit, Boțea MihaiAvizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, termenul prevăzut în aceasta,cu respectarea modelului reglementat prin ordin alministrului educației naționale;

 • f)  să elaboreze,în colaborare cu partenerii școlii, planificarea strategică a unității de învățământ -planul de acțiune al școlii (PAS) și săîl supunăaprobării consiliului de administrație;

 • g)  să asigurespațiile de instruire cudotările aferentepentru pregătirea teoreticăși pentru componenta de pregătire practică(laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate,convenită a se desfășură la unitatea de învățământ,în concordanță cu standardul de pregătire profesională, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare;

 • h) să asiguremateriile prime, materialele consumabile, energia electricași celelalte utilități necesare componentei de pregătire practică(laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate,prevăzută a se desfășura la unitatea de învățământ, în concordanță cu standardul de pregătire profesională corespunzător calificării profesionale, planurilor de învățământ și curriculumului în vigoare,convenităîn anexa nr, 1, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat;

 • i)  să asigure resursele umane pentru instruirea teoretică, laboratorul tehnologic și instruirea practică realizată în unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)  Să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • k)  Să răspundă de respectarea normelor în vigoare privind asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de învățământ;

 • l)  Să asigure condițiile necesare și să angajeze cheltuielile legate de evaluarea și certificarea elevilor,în cazul în care centrul de examen pentru certificare este organizat în cadrul unității de învățământ;

 • m) să desemneze, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, câte un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupă de elevi la instruirea practică, responsabil pentru monitorizarea pregătirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitățile cadrului didactic coordonator vor fi detaliateîn Anexa pedagogică a contractelorindividuale de pregătire practică care vor fi încheiate, conform modelului pentru învățământul dual, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

 • n) cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ colaborează cu tutorele de practică desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant pe durata practicii desfășurate la operatorul economicși realizeazăînregistrarea în documentele școlare a notelor și absențelor la practică;

 • o)  să realizeze proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, în conformitate cu solicitările operatorilor economiciși cerințele standardelor de pregătire profesionalăși în parteneriat cu aceștia;

 • p) să stabilească, în parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

 • q)  să planifice, împreună cu operatorii economici, stagiile de pregătire practicăa elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate,în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual',

 • r)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • s)  să asigure, în colaborare cu operatorii economici, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceștia, organizarea și desfășurarea evaluării continue a elevilor;

 • t)  să asigure celelalte drepturi ale elevilor prevăzute de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile operatorului economic

Art 8. - Operatorul economic are dreptul;

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a ofertei de formare profesională, în colaborare cu unitatea de învățământ și ceilalți operatori economici, sau singur, în condițiile convenite cu aceștia;  Avizat,


  Direcția Juridică


  Serviciu! Legislație și Avizare Contracte


  Șef Serviciu, Georgeîă Vișan


  Vișan


 • b)  să fomuleze cerințe și propuneri pentru stabilirea numărului și conținutului probelor de admitere și să participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidaților în învățământul dual;

 • c)  să participe la recrutarea, selecția și admiterea candidaților pentru locurile oferite în învățământul dual;

 • d)  să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • e)  să participe la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • f)   să fie reprezentat și să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ și/sau, după caz, în consiliul reprezentativ al operatorilor economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și precizările de la cap.V;

 • g)  să fie consultat în organizarea procesului de pregătire a elevilor și stabilirea schemelor orare de funcționare a programelor de învățământ dual;

 • h)  să realizeze evaluarea rezultatelor învățării dobândite de elevul practicant, pe durata practicii desfășurate la operatorul economic, prin tutorele de practică, care se consultăîn acest scop cu cadrul didactic coordonator de practică desemnat de unitatea de învățământ, în condițiile convenite cu acesta;

 • i)   să propunăși să organizeze, în colaborare cu unitatea de învățământ, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

])■ să fie informat de către unitatea de învățământ cu privire la frecvența și situația școlară a elevilor cu care a încheiat contracte de practică;

 • k)  să propunăși să organizeze stagii suplimentare de pregătire practicași în afara situațiilor prevăzute la lit. i), dar numai în timpul liber al elevului sau în perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutoreluî legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislației muncii și cu condiția de a nu afecta îndeplinirea obligațiilorșcolare ale elevului;

 • l)  să participe la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în colaborare cu unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și în condițiile stabilite de comun acord cu aceasta;

 • m)  să stabilească cuantumul și criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementărilor legale și în condițile asumate prin prezentul contract;

 • n)  să stabilească criteriile de angajare a absolvenților pe care i-a format în baza contractelor de pregătire practică, cu respectarea reglementărilor legale și a prevederilor aplicabile din prezentul contract.

Art 9. - (l)Operatorul economicse obligă:

 • a)  să nominalizeze membriiîn consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu precizările de la cap.Vsau, în situațiile menționate la art. 5 alin.(3), înconsiliul reprezentativ al operatorilor economiciși săse implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație, respectiv în consiliul reprezentativ al operatorilor economici;

 • b)  să organizezeși să desfășoare,în colaborare cu unitatea de învățământ, activități de informare și promovare a ofertei de formare profesionalămenționată la art. 2;

 • c)  să transmită unității de învățământ propunerile de membri în Comisia de admitere în învățământul dual de la nivelul unității de învățământși să participe activ la elaborarea și implementarea procedurii de admitere;

 • d)  să participe cu specialiști la proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

 • e)   să încheie,împreună cu unitatea de învățământ, elevii sau părinții/tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregătire practică pentru elevii înscriși în urma derulării procedurii de admitere, care au optat și au fost admiși pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregătire practică se încheie,în conformitate cu Metodologia de organizare și Juncționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017, până la termenul prevăzut în aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educației naționale;

  întocmit, Boțea MihaiAvizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, George

 • f)   să răspundă de organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică, prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică (instruire practicași laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de învățământ, convenite a se desfășura la operatorii economici, conform anexei nr. l,parte componentă a prezentului contract de parteneriat;

 • g)  să asigurecondițiile materiale - utilaje, echipamente,materii prime, materiale consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizatăîn răspunderea sa (stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare localăși componenta de pregătire practică din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici, în conformitate cu standardele de pregătire profesionala, planurile de învățământ și curriculumul în vigoare, conform anexei nr. 1, parte componentă a prezentului contract de parteneriat);

 • h)  să asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;

 • i)  să asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogică si metodică certifîcatăla programele de pregătire pedagogicăși metodică, organizate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • j)   să asigureîndeplinirea responsabilităților tutorelui de practică în conformitate cu precizările din anexa nr. 4;

 • k)  să stabilească, în parteneriat cu unitatea de învățământ, schemele orare de funcționare a învățământului dual, în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • l)  să planifice, împreună cu unitatea de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3554/2017;

 • m)  să asigure instruirea elevilor practicanți cu privire la normele de securitate și sănătate în muncăși să răspundăde aplicarea, pe tot parcursul practicii desfășurate la operatorul economic, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a acestora, înconformitate cu legislația în vigoare;

 • n)  să asigure echipamentele de lucru și de protecție pentru elevi, conform cerințelor și riscurilor la locul de muncă, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;

 • o)  să asigure, în colaborare cu unitatea de învățământși ceilalți parteneri, organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în acest scop, asigurăcondițiile necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități etc.) în cazul în care, de comun acord cu ceilalți parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asigură contribuțiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor, organizate în alte locații;

 • p)  să organizeze, de comun acord cu unitatea de învățământ și în conformitate cu reglementările legale aplicabile, stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire practicăsau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea respectivă;

 • q)  în afara situațiilor prevăzute la litp),poate organiza stagii suplimentare de pregătire practică,numai în timpul liber al elevului sau ui perioada vacanțelor școlare, cu acordul elevului, respectiv al părintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor, curespectarea prevederilor legislațieîmunciiși cu condiția de a nu afectaîndeplinirea obligațiilor școlare ale elevului.

 • (2) Operatorul economic acordă susținere fînanciarăși alte forme de sprijin material și stimulente elevilorcu careîncheie contracte de pregătire practică,în condițiile legii, prin:

 • a) burse lunare,cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoreticăși practică;

 • b) cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

 • c)  asigurăride răspundere civilăîn cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

  întocmit, Boțea Mihai  Avizat,


  Direcția Juridică


  Serviciul Legislație și Avizare Contracte


 • d) echipamentele de lucru și de protecție;

 • e)  alte forme de sprijin materialși stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriatîn conformitate cu anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (3) Situația susținerii financiare, stimulentelor și altor formelor de sprijin acordate elevului de către operatorul economic este prevăzută în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

 • (4) Condițiile pentru acordarea susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin prevăzutela alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriatși vor fi specificate și detaliate în contractele de pregătire practicăîncheiate cu elevii.

 • (5) Operatorul economic se obligăsă informeze cu privire la oportunitățile de angajare a absolvenților pe care îiformeazăîn baza contractelor de pregătire practică, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. Oferta potențială de locuri de muncă după absolvire va fi comunicatăîn cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională.

 • (6) Operatorul economic se obligă să respecte principiile egalității de șanse și tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase în procesul de selecție a elevilor, în procesul de formare profesională a elevilor, în evaluarea și certificarea pregătirii profesionale a elevilor,în acordarea și susținereastimulentelor, formelor de sprijin și facilităților pentru elevi, la angajarea în timpul sau după finalizareaformării profesionale.

 • (7) Contribuția operatorului economic pentru îmbunătățireadotărilor și a condițiilor de desfășurare a procesului de educație și formare profesională din unitatea de învățământ este prevăzutăîn anexa nr.l, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

SECȚIUNEA a 3-a

Drepturile și obligațiile Sectorului 3 București

Art. 10. - Sectorul 3 București are dreptul:

 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a învățământului dual în colaborare cu celelalte părți semnatare, sau singură, în condițiile convenite cu acestea;

 • b) să participe la planificarea strategică a unității de învățământ - planul de acțiune al școlii (PAS);

 • c) să fie reprezentatăși să-și exercite atribuțiile în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ, în conformitate reglementările legale în vigoare și precizările de la cap. V;

 • d) să fie implicată, în colaborare cu unitatea școlarăși celelalte părți semnatare ale prezentului contract, la stabilirea priorităților pentru obiectivele de investiții și alte contribuțiiale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și desfășurarea în condiții de calitate a procesului de educație și formare profesională;

 • e) să fie consultatăîn prealabil cu privire la proiectele care implică unitatea de învățământ și pentru care i se solicită asigurarea cofmanțării necesare, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare.

Artll. - (1) Sectorul 3 București se obligă:

 • a) să asigure cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, în conformitate cu atribuțiile careîi revin,în conformitate cu reglementările legaleîn vigoare;

 • b) să colaboreaze cu unitatea școlarăși celelalte părți semnatare ale prezentului contract pentru identificareași planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții,necesarepentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională;

 • c) sa asigure,în cadrul finanțării complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuielinecesare;

 • d) să asigure cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învățământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare;

 • e) să sprijine demersurile inițiate de unitatea de învățământ și operatorii economici parteneri în

  întocmit,


  Boțea Mihaî
cadrul acțiunilor de informare și promovare a ofertei de formare profesională, menționată la art. 1;

 • f) să asigure reprezentarea unității administrativ-teritoriale în consiliul de administrație al unității de învățământ și săse implice activ în exercitarea atribuțiilor de membru în consiliul de administrație;

 • g) să sprijine demersurile unității de învățământ în vederea nominalizării reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al școlii.

 • (2) Situația obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilorși altor categorii de cheltuieli asumate de unitatea administrativ-teritorială este prezentatăîn anexa nr. 3, încheiată anual sau pentru o perioadă de maximum 3 ani școlari, în funcție de specificul obiectivelor de investiții, reparațiilor capitale, consolidărilorși altor categorii de cheltuieli și de termenele de realizare asumate, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat

CAPITOLUL VII

Răspunderea părților

Art. 12. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul de parteneriatatrage răspunderea părții în culpă, în afara de cazurile exoneratoare prevăzute de lege.

CAPITOLULVIII

Modificarea contractului

Art. 13. - (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea contractantă care solicită modificarea contractului va transmite celorlalte părți o adresă/notificare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

CAPITOLUL IX

Forța majoră

Art. 14. - (1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător (total sau parțial), a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmând ca un certificat sau alt document de la autoritatea competentă certificând apariția situației de forța majoră să fie trimis celeilalte părți.

 • (3) Daca în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice cu un preaviz de 5 zile încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

CAPITOLUL X

Confidențialitate

Art. 15. - (1) Părțile se obligă să gestioneze toate informațiile primite cu ocazia derulării prezentului contract drept informații confidențiale, care nu pot fi împărtășite sub nicio formă unei terțe părți fără aprobarea expresă a celorlalte părți.

 • (2) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celorlalte părți:

 • a)  de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea acestuia;

 • b)  de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile.

  întocmit, Boțea MihaiAvizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

 • (3) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face în mod confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

 • (4) O parte va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la Contract dacă:

 • a)  informația era cunoscută părții înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte; sau

 • b)  informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celorlalte părți pentru asemenea dezvăluire; sau parte a fost obligată în mod legal sa dezvăluie informația;

 • (5) în sensul prezentului Contract, vor reprezenta „Informații confidențiale” oricare și toate informațiile legate de afacerile celeilalte părți și/sau oricare și toate informațiile legate de îndeplinirea obiectului prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri de dezvoltare, condiții financiare, planuri de afaceri, identitatea partenerilor de dezvoltare, informații, evidențe ale afacerii, liste de clienți, evidențe ale proiectelor, rapoarte de piață, evidențe ale angajaților și manuale, politici și proceduri de conducere a afacerii, informații legate de procedurile, tehnologiile sau teoriile și orice alte informații care ar putea fi dezvăluite de către o parte către cealaltă parte sau la care uneia dintre părți i se poate acorda accesul de către cealaltă parte în conformitate cu acest Contract, sau care este generat ca rezultat a sau în legătură cu obiectul Contractului, care nu este disponibil publicului larg.

 • (6)  Părțile se obligă să primească și să păstreze confidențialitatea asupra Informațiilor confidențiale. Fără a limita în nici un fel dispozițiile anterioare, Părțile promit și sunt de acord:

 • a)   să protejeze orice Informație confidențială împotriva folosirii, publicării sau dezvăluirii neautorizate;

 • b)  să nu folosească orice Informație confidențială, cu excepția îndeplinirii obligațiilor stabilite prin acest Contract;

 • c)  să nu furnizeze, publice, dezvăluie, transfere sau să folosească în alt mod, direct sau indirect, în orice manieră, orice Informație confidențială, cu excepția autorizării exprese a celeilalte părți în concordanță cu prevederile acestui articol;

 • d)  să nu folosească nîcio Informație confidențială pentru a concura în mod neloial sau a obține avantaje necuvenite față de cealaltă parte, în orice activitate comercială care poate fi asemănătoare cu activitatea comercială desfășurată de către cealaltă parte;

 • e)  să atragă atenția fiecărei persoane implicate în activitățile care fac obiectul Contractului, căreia i se acordă acces la orice Informație confidențială, asupra faptului că le este strict interzisă utilizarea, publicarea sau dezvăluirea, sau permiterea altor persoane să utilizeze, în interes propriu sau în detrimentul celeilalte părți, oricare dintre Informațiile confidențiale și, la cererea părții vătămate, să transmită acelei părți un exemplar al unui acord scris în acest sens, semnat de către persoanele respective;

 • f)   să respecte oricare alte măsuri de securitate, solicitate în scris de către cealaltă parte.

 • (7) Obligațiile de confidențialitate enumerate anterior nu subzistă în următoarele situații:

 • a)  Informația confidențială este cerută de o autoritate publică, conform legislației în vigoare, inclusiv de către bănci;

 • b)  Informația confidențială este sau devine cunoscută public fără nicio implicare din partea părții;

 • c)  Partea autorizează în mod expres și în scris cealaltă parte să dezvăluie Informațiile Confidențiale respective.

 • (8) Obligațiile de confidențialitate enumerate în prezentul Contract sunt nelimitate în timp. Oricare din părțile contractante poate solicita celorlalte părți, oricând pe perioada executării Contractului, cât și după încetarea acestuia, să distrugă Informațiile Confidențiale, indiferent de suportul pe care acestea sunt stocate, cu condiția respectării prevederilor legale de păstrare și arhivare a acestor informații conform obligațiilor legale.

CAPITOLUL XI

Protecția datelor cu caracter personal

Art. 16. - (1) în cazul în care, prin derularea prezentului Contract, Părțile contractante iau cunoștință de anumite date cu caracter personal, în sensul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător, iar datele cu caracter personal vor fi prelucrate:Avizat,

Direcția Juridică


Serviciul Legislație și Avizare Contracte


Șef Serviciu,


 • a)  în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă în vigoare; pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile declarând pe această cale că atât ele, cât și angajații / colaboratorii implicați în executarea Contractului, au cunoștință de prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal; și

 • b)  numai în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

 • (2) în situația prevăzută la punctul 1 de mai sus, Părțile contractante se obligă să implementeze toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării împotriva oricărui risc de natură a afecta drepturile și libertățile persoanelor fizice, titulare ale datelor cu caracter personal de care Partea contractantă ia cunoștință cu ocazia executării prezentului Contract, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii, a deteriorării accidentale. De asemenea, Părțile contractante se obligă să respecte orice obligație (printre care și acelea de notificare, înștiințare, colaborare și cooperare) ce decurge dintr-o eventuală încălcare a securității datelor cu caracter personal.

 • (3) La încetarea prezentului Contract din orice motive, precum și atunci când legislația sau un interes superior o impune, oricare din Părțile contractante au obligația de a șterge toate datele personale colectate în baza prezentului Contract, de pe toate mediile de stocare, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea unei solicitări scrise de la cealaltă parte în acest sens, excepție făcând cazul în care păstrarea lor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale.

 • (4) în cazul încălcării prevederilor prezentului capitol de către oricare dintre părțile contractante, partea în culpă va fi obligată la despăgubirea celeilalte părți pentru sancțiunile pe care aceasta le-a suferit în mod efectiv. în toate cazurile în care una dintre părți invocă încălcarea prevederilor din prezentul capitol, partea vătămată trebuie să facă dovada în acest sens, iar despăgubirea solicitată nu poate depăși paguba efectiv suferită.

CAPITOLUL XII încetarea contractului

Art 17. - (1) Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen.

 • (2) Oricare dintre părți își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul cu 24 luni înainte de expirarea termenului convenit de părți, printr-o notificare scrisă transmisă celorlalte părți.

 • (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu sunt aplicabile în situațiile de forță majoră, precum și în alte situații independente de voința părților care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale cum ar fi declanșarea procedurilor convenite prin lege pentru firme în caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntară, insolvență, suspendarea temporară a activității, reorganizare judiciară, precum și în alte situații obiective.

 • (4) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune interese.

CAPITOLUL XIII

Comunicări

Art. 18.- (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisăîn scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât ih momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) în situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim30 zile celeilalte părți.  Avizat,


  Direcția Juridică


  Serviciu] Legislație și Avizare Contracte


  Șef Serviciu, Georgeta Vișan


CAPITOLUL XIV

Soluționarea litigiilor

Art. 19. - (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputăapărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 60 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractante nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL XV

Limba care guvernează contractul

Art. 20. - Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL XVI

Legea aplicabilă contractului

Art. 21. -Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

CAPITOLUL XVII

Clauze finale

Art. 22. - (1) Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial și legal dintre părțile contractanteși reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul contractse interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor.

 • (3) La stabilirea voinței concordante se va ține seama,între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile stabiliteîntre acestea și de comportamentul lor ulteriorîncheierii contractului.

 • (4) Aplicarea dispozițiilorprevăzute înalin. (2) și (3) se raportează la buna credință a părților, intenția comunăși scopul contractului, definite la art. 1

Art 23. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 24. - Prezentul contract a fost încheiat la data de.......................în.................exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

Colegiul Tehnic „AnghelSalignVjBucurești Reprezentant legal:


Funcția: Director

Semnătura

Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: Primar

Semnătura

Apa Nova București S.A.

Reprezentant legal: BHI Funcția: Director General Semnătura

Sectorul 3 al Municipiului București

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

întocmit, Boțea MihaiAvizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeti


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan Buzduga

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Georgeta Vișan

Direcția Economică

Director Executiv,

Octavian Ghețu


Avizat,Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

ANEXANr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școalăși operatorul economic partener de practică Apa Nova București S.A. privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual,

în anul școlar 2019 - 2020

 • 1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Instalator instalații tehnico-sanitare si de gaze

 • 3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic:

clasa alX, nr. de elevi; 28

 • 4. Locurile unde se desfășoarăpregătirea practică a elevilor: Colegiul Tehnic Anghel Saligny București Clasa a IX  Modulul de pregătire

  Laborator/Instruire practică săptămânală

  Nr. total de ore conform planului de învățământ

  Din care,

  La unitatea de învățământ (nr. de ore)

  La operatorul economic (nr. de ore)

  în răspunderea operatorului economic, în alte locații

  Nr.

  ore

  Locația (denumirea)

  I. Elemente componente pentru

  Laborator tehnologic

  -

  -

  -

  -

  -

  realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

  Instruire practică

  32

  32

  -

  -

  -

  II. Echipamente și utilaje pentru

  Laborator tehnologic

  32

  32

  -

  -

  -

  prelucrarea materialelor

  Instruire practică

  32

  32

  -

  -

  -

  Stagiul de pregătire practică (CDL)

  150

  Mai

  150

  Colegiul Tehnic Anghel Saligny

  - Atelier instalații

Certificăm faptul că,pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiilemateriale -utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte .„Șef Serviciu.

Georgeta Vîșan

 • 5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentrucomponenta de pregătire practică (“practica săptămânală”) din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire praeticăîn răspunderea operatorului economicconvenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ


Clasa a IX-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Colegiul Tehnic Anghel Saligny București

Apa Nova București S.A.

■?<£ -îs                                                   :

£ ■* ?:■■■■■.,■■■<:-S ?.- V> i A?>':?•.%<■            . <■ •>■•■■<           r:                :•

:; v-t-;

URÎ 1. Selectarea elementelor componente

specifice pentru realizarea construcțiilor,

instalațiilor și lucrărilor publice

URÎ 2. Utilizarea echipamentelor și utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice

Scule și utilaje pentru prelucrarea produselor din lemn:fierăstrău, rindea, șurubelnițe, creion de tâmplărie, bormașină electrică;

Scule și utilaje pentru prelucrarea produselor din metal și materiale plastice pentru lucrări de construcții și in sta lății: foarfecă manual Scule și utilaje pentru lucrări de finisaje și izolații:drișcă, gletieră, bidinea, set pensule,trafalet, malaxor pentru adezivi, găleată, mașină/dispozitiv de tăiat plăci ceramice;

Verificatoare:metru, ruletă, rigle metalice, nivelă cu bulă de aer, fir cu plumb, sfoară, dreptar, compas de interior, compas de exterior, șubler, pompe de probă;

Dispozitive de Iucru:scară de interior, schelă de inventar/schelă din lemn, roabă;

Atelier de instalații dotat cu:

Bancuri de lucru-6, Trusă scule pentru instalații-4, Trusă pentru filetat țevi-3, Trusă filetat interior-exterior-1,Bormașină stativă cu ax vertical-2, Polizor-1,Mașină de filetat țevi până la 2”-l, Accesorii mașină de filetat-1,Menghină trepied-3, Dispozitiv perforat tuburi sub presiune-1, Presă îndoit țevi din oțel-2,Menghină paralelă-12,Menghină cu lanț-3,Menghină pentru țeavă-3,Aparat sudură cupru-1, Pompă verificat etanșeități-1,Clești cu role 1/2" - 4"-4,Aparat sudură oxiacetilenic cu tuburi de 51-1, Butelii cu arzător-4,Bormașină portabilă-1,Trusa lipit PPR-1

Stagiul de pregătire practică (CDL)

Echipamente, unelte si instrumente, materii prime si materiale, documentații tehnice necesare asigurării Unitarilor de rezultate ale invatarii corespunzătoare Standardului de pregătire profesionala pentru califîcareaZnsta/amr instalații tehnico - sanitare si de gaze, conform Anexa nr. 2

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef^erviciu, v Gșor|etâ Vișan

 • 6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor

Clasa

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materialeasigurate de către:

Unitatea de învățământ:                1               Operatorul economic:

 • 7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

- Echipamente, unelte si instrumente, machete, materii prime si materiale, documentarii tehnice necesare asigurării Unitarilor de rezultate ale invatarii corespunzătoare Standardului de pregătire parofesionala pentru calificarea Instalator instalații tehnico - sanitare si de gaze, conform Anexa nr, 2 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016.

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” București Reprezentant legal:


Apa Nova București S.A. Reprezentant legal: H Funcția: Director General Semnătura


Funcția: Director

Semnătura

Avizat,
Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte _Sef Serviciu, . Georgete-Vișan

ANEXA nr, 2 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr......

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilordin învățământul dual de către operatorul economic Apa Nova București S.A., în anul școlar 2019 - 2020.

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: Instalator instalații tehnico-sanitare si de gaze

Clasa: a IX aAvizat,


Direcția Juridică


1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoare a totală (-3*4*5

) Cei)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară (conform prevederilor HG 951/2017)

28

28

500 lei/elev

10 luni

140.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

28

28

200/elev

5.600

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

28

28

200/elev

OBIft

5.600

Echipament de lucru

28

28

200/elev

5.600

Echipament de protecție (în funcție de domeniul de activitate) incaltaminte, salopeta, mânuși

28

28

500/elev

... .

14.000

Transport, pe toata durata anului școlar (suma lunară de 70 lei cu titlu de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor legate de transport)

28

28

70 lei/lună

10 luni

19.600

Asigurarea unei mese/zi la locul de practică

28

28

30 lei/elev

25 zile

21.000

Rechizite necesare pe perioada practicii

28

28

50 lei/elev

1.400

Premii pentru stimularea performanței (cu media semestriala peste 8)

28

28

200 lei/elev

s?!-

5.600

Altele: sprijin financiar cazare (suma lunară de 300 lei cu titlu de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor legate de cazare)

28

28

maximum

300 lei/lună/elev

12 luni

100.800

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

319.200

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Geowth Vișan

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordata elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursa lunară

(conform prevederilor HG

951/2017)

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

80% /maxim 10 absente nemotivate pe luna

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100%

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Promovabilitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

90%/nota 10 la purtare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toți elevii

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toți elevii

.W-<t. ■’ J:<: \ ; CkA:,..ț;;

■ S ?/%’■■■/’*<’                                                    ■■

Echipament de lucru

pentru toți elevii

Dotarea atelierului de practica

Echipament de protecție

pentru toți elevii

(în funcție de domeniul de activitate) incaltaminte, salopeta, mânuși

Transport, pe toata durata anului școlar

pentru toți elevii

Va oferi elevilor suma lunară de 70 lei cu titlu de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor legate de transport

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

pentru toți elevii

Rechizite necesare pe perioada practicii

pentru toți elevii

Premii pentru stimularea performanței

pentru toți elevii, cu media semestriala peste 8

cu media semestriala peste 8

Altele: sprijin financiar cazare

Se acordă pentru toți elevii care frecventează învățământul dual și care au domiciliul în altă unitate admin istrativ-teritorială (localitate) decât cea în care se află unitatea de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București și care vor încheia cu Operatorul economic (partenerul de practică) Apa Nova București SA, Contractul de pregătire practică în învățământul dual.

 • 1.  Operatorul economic (partenerul de practică) Apa Nova București SA va suporta costurile cazării elevilor într-un alt internat școlar situat în apropierea Unității de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București în limita unei sume de maxim 300 lei/lună/elev;

 • 2.  în situația în care cazarea

elevilor nu se va putea face într-un alt internat școlar situat în apropierea      Unității     de

întocmit, Boțea Mîhai

Avizat, Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișanînvățământ Colegiul Tehnic Anghel   Saligny   București,

Operatorul economic (partenerul de practică) Apa Nova București SA va oferi elevilor suma lunară de 300 lei cu titlu de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor legate de cazare;

3. în oricare dintre situații, obligația supravegherii elevilor cazați în regim de internat sau în orice alt regim de cazare, precum și obligația răspunderii cu privire la activitățile desfășurate de elevi în spațiile de cazare, revin exclusiv tutorelui legal /părintelui elevului.

Colegiul Tehnic „AnghelSalignv^București

Apa Nova București S.A. Reprezentant legal:


Funcția: Director General Semnătura


Reprezentant legal:

Funcția: Director

Semnătură

întocmit,

Bolea Mihai

CxAvizat,


Direcția Juridică


Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeîa Vișan T


ANEXAXr. 3 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr.........

1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de unitatea administrativ-teritorială.................................. pentru perioada.........

Nr. crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesionalăși a atractivității învățământului dual

Nr. crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoița Funcția: Primar

Semnătura

Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Șewiciu, Georgeta&ișanANEXANr. 4 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual,

nr.........

Responsabilitățile tutorelui de practică

Tutorele de practică are următoarele obligații:

 • a)  sa aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie săle transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b)  sădesfașoare acțiuni de natură sănu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c)  sănu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d)  să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e)  să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f)  să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g)  să realizezeîn evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesionalăși ale curriculum-ului;

 • h)  să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practicăși împreunăsăstabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i)  în situația în care nu se ajunge la un consens între tutorele de practicăși cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui de practică, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j)  săînregistreazeîn evidențele sale personale frecvența elevilorși săo comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k)  să analizeaze,pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii,progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l)  să stabileascăîmpreună cu cadrului didactic coordonator de practicămăsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) săînainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notelela purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutorele de practică precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n)  săînainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebiteîmpreună cu argumentația necesară;

 • o)  săparticipe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitareaprofesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei.Apa Nova București S.A. Reprezentant legal: H Funcția: Director General Semnătura

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” București Reprezentant legal:


Funcția: Director

Semnătura


Avizat,

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Seraciu, Georgț&aZftșan

CABINET PRIMAR


TELEFON 02 1 pS Q; ap sS: FAX M 31S oj 04 E-MAIL f;â&!^?primar^p?X'ss;iss.fțs

C|t^’^TdenlTttrrgir$e'ctan7O3T63X București

CABINET PRIMAR

Nr,


EXPUNERE DE MOTIVE


Data.la proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze" - între societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" și Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", proiect care promovează și susține dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în Municipiul București, iar prin Hotărârea nr. 154/24.04.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", o primă etapă pentru implementarea cu succes a învățământului dual în unitățile școlare de pe raza Sectorului 3, fapt ce a atras atenția mai multor operatori economici.

în acest sens, societatea Apa Nova București SA a înaintat Colegiului Tehnic „Anghel Saligny" solicitări de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru un număr de 28 de elevi pentru calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze", solicitare care a fost aprobată de către Inspectoratul General al Municipiului București.

Pentru a putea fi derulată formarea profesională a elevilor în sistem dual pentru calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze" este necesară semnarea contractului de parteneriat între societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" și Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere cele prezentate, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 397364/06.05.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supunaprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT SbRINNEGOIȚ^


TELEFON (Q04 02î) 340 40 u / J41 07 n FAX (004 ozB 318 03 37 E-MAIL proi cete® prim ar ics.-o

Șos. Mshaî Bravu nr. 428 Sccîor 3,030328. București

Nr. 397364/06.05.2019

T> A T)ATÎT T1T? CDTTr’T A < THT A HTT?

IxAJ^CMC. 1 AMS JSJt 11zC>-XA.jL/L JL A. JL JtL

la proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între S.C. Apa Nova București S.A„ Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus și sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Conform Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract, având următoarele caracteristici:

 • a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

 • b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

 • c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

 • d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual“ aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Durata studiilor pentru învățământul profesional dual este de 3 ani și permite accesul la o gamă extinsă de oportunități de formare profesională pentru absolvenții învățământului gimnazial. De asemenea, conform aceleiași metodologii, unitățile de învățământ de stat organizează învățământ dual la solicitările operatorilor economici interesați.

Prin Hotărârea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București", proiect care promovează și susține dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în Municipiul București. Astfel, prin HCL S3 nr, 154/24.04.2018, a fost aprobată promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București*', o primă etapă pentru implementarea cu succes a învățământului dual în unitățile școlare de pe raza sectorului 3, fapt ce a atras atenția mai multor opratori economici.

în acest sens, S.C. Apa Nova București S.A. a înaintat la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” solicitări de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru un număr de 28 de elevi pentru calificarea profesională „ instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, solicitare care a fost aprobată de către Inspectoratul General al Municipiului București.

Date fiind cele prezentate, pentru a putea fi derulată formarea profesională a elevilor în sistem dual, este necesară semnarea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual. Astfel, anexăm prezentului raport modelul de contract ce se impune a fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 3


întocmit

Expert, Mihai Boțea

jjQlA      PRIMĂRIA

SECTORULUI buc u R E Ș'Tt


■www.primarie3.r0’


TELEFON (004 02)) 340 40 11 / 341 07 n FAX (004 oa\î 318 03 37 E-MAIL proiecte prim a ric3.r0

Șos. Mihai Bravu nr, 428. Sector 3, 030328, București


Nr. 397374/06.05.2019


romania2019.eu

-reșecitvta Ro-rori ei ta Coralii J Uniunii Eu'cpene


Către, Cabinet Primar


Ref. la: proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de partprofesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională^^mștalatOȚxinstalații tehnico-sanitare și de gaze” - între S.C. Apa Nova București S.A., Colegiul~Telniic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București


Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 397364/06.05.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul H.C.L.S.3 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, pentru calificarea profesională „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, între S.C. Apa Nova București S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București.întocmit


Expert, Mihai Boțea