Hotărârea nr. 26/2019

HCLS3 nr.26 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Poștașului nr. 3-5, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr.38993/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35613/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 10.12.2018 și nota de constatare din data 10.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile.

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Poștașului nr. 3-5, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art. 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 26

DIN 31.01.2019


SECTOR 3


CABINET PRIMA ? CABINET PRIMARif^/3.........

„ Jî. -M...


Nr.


TELEFON {004i .1)3    :-3 - FAX (0 ,• ni y■■ 5 04 F MAUcab>r ;»i,n j . prir :■ -tc3.ro

C * f ti nr. 191. sec ■ 3. c>3"oS4, Bucure ti, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Poștașului nr. 3-5, Sector 3, București


Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018), Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Poștașului nr. 3-5, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 10.12.2018 și fișa de evaluare din 10.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 300% pentru terenul situat la adresa Str. Poștașului nr. 3-5, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Datele dumneavoastră personale sunt j relucratc <5. Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulau cntul Uniunii Europene 679 '2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în b >. unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drc tui.le prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă. s< mată și datată transmisă pe adresa Prim i iei sector 3.

Notă de coiastatereComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data, de î 0. DEC. 2018 la adresa:

JK             ^5'-^______ __, și a constatat următoarele:
Fișă de evaluare erenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului fîuc\ț

Evaluarea aspectului generai al terenului.

Adresă        3t/J/3/0( 3'"'^

Datt..... i IT            1Q,


Punctaj

Puncta] acordat

. î_____?        ..

ț.                 .... J

30____]L_——3.-0Caucahd pumctaj aiuri m arma evalaăra:_______

Punctajul iota! Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta.


corespunzătoare.


jffll de referiă este de 100 de puncte.


. Punctajul procentaai. Reprezintă valoarea exprimată. în procente în urma împărțirii

i punctajului totai la punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare' □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru puncta.) ui procentual între 2% și 20% ,-R.Cat&g0:na4- Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% și 40% : .□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60% n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si 80%_____ ____ _____

u Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și

100%


PUNCTAJ ’  ' ] PUNCTAJ '

TOTaL ________________ j REFERINȚĂ

£ C .... i -------.

mtocmit.

UUj'oA res.<^ eo^ * Pe'Lcs.J Erc-S1. împrejmuire*

Punctaj

Punctaj acordat

n Degradări medii

- r

3-15

i

.’ :j Degradări majore

16-25

1

. -4

—-    __i

. □ Lipsa

1

26-40

. ____L _

-—-

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.

! 2.. Isatirețiiaere

Punctaj

!

Puncta.) acordat

: ulntreținut

1

0

j oNeîntreținut

30

- ~L_.

.3 o    □DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sed'i4 cenv.il St- Stanța Vineri nr. 32 secto- 3, 030205 București www.ditl3.r0 telefon (004 021J 327 51 45fax (004 021 j 327 51 46

e-mail


reiat .@d>tl3.ro


Către:în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului

cu


Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........


suplimentarea ordmiLde^a a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..............................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ........2^..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de jd a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIGĂADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


HONTARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...tZxC....

........ de pe ordinea de zi /


- supEnrentareaordimidezia ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...4^77... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii-de —-zra'ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /-NU A F0ST~întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Z?X................de pe ordinea de zi /

supIimentarea^Ordîniî de zi a ședinței ordinare din data de ...3.1


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul         .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordimi de ^i a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001


privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL /


NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ...........Ți/..                7...                    .....................


MEMBRI:FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN


GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL