Hotărârea nr. 253/2019

HCLS3 nr.253 din 16.04.2019


MUHICIPIUL BUCUREȘTI

COHSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 378699/CP/l6.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 378570/16.04.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernanță Corporativă;

~ Adresa nr. 378574/16.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

 • -  HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

~ Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pct. 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.6. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

DDrcrnr — — — -----------w

IULIJNR. 253

DIN 16.04.2019

- ---      _        -     “    -                                            FIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT s ^53/^

Cod 10                              la data de 31.12.2018                                 - ici -

Denumirea elementului

Nr.rd.

OMFP

nr.10/

OS.01.19

ÎMr.

rd.

Sold las

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

01

24.798

8.276

îl. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+21 5+21 6+217+223+224 +227+231+235+4093-281’291-2931 “2935)

02

02

15.707.971

126.109.274

III, IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296* )

03

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

04

15.732.769

126.1 1 7.550

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 + 341+345 + 346+347+/-34B+351+354+356+357+358+361+7-368+371+/-378 -   11+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

05

2.504.996

5.222.686

II.CREANȚE !) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare ele un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1.(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456—+4582+461 +4662+473 — ’ 491 - 495 - 496+5187)

06

05a

(301)

3.108.691

71.533.604

2, Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct, 463)

07

06 b

1302)

TOTAL (rd, 06a+06b)

08

06

3.108.691

71.533.604

HI. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501 +505+506+507+din ct.508+51 13+5114-591-595-596-598)

09

07

IV, CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 51 12+51 2+531+532+541+542)

10

08

2.175.108

4.426.340

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

7.788.795

81.182.630

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

12

10

1.853

206.913

Sume de reluat Intr-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

13

11

1.853

206.913

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

14

12

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ

WUN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281+431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451-*+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+51 86+519)

15

13

1.223.909

2.624.423

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATOR1I CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

6.566.739

78.765.12.0

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

17

15,

22.299.508

204.882.670

G. DATORIESUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.1 61 + 1 62+1 66+1 67 + 1 68-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431 ***+436***+437**'*+4381+441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

5.028

21.846.377

H.PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19+22 + 25 + 28)

20

18

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

21

19

EăM..........

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

22

20

/ + T

■ ' v

-. -■                        ț

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

23

21

i Ăl i

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

24

22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472.*)

25

23

FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472")

26

24

3, Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478) (rd. 264-27)

27

25

Sume de reluat intr-o perioadă de până la un an (din ct. 478")

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478")

29

27

Fondul comercial negativ (ct,2075)

30

28

J, CAPITAL Șl REZERVE

L CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

23.000.000

183.000.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

23.000.000

133.000.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

50.000.000

 • 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

 • 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

 • 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

UF) rn * m > rn :

1_____ .L .........

 • 32

 • 33

 • 34

-.................................................--

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

 • III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

 • IV. REZERVE (ct.106)

 • 38

 • 39

 • 36

 • 37

------------------------------------

26.168

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLD D (ct. 117)

44 ■

■■ 42

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct, 121)

45

43

36.293

SOLD D (ct. 121)

46

44

705.520

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

26.168

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-33+39-40+41-42+43-44-45)

48

46

22.294.480

183.036.293

Patrimoniul public (ct. 1016)

49

47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

50

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

22.294.480

183.036.293

Suma de control FIO: 1ZZ3OJ p079 03844501182.

N Conturi de repartizat după natura elementelor respective. *") Solduri debitoare ale conturilor respective.

;îs) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) 5timeie irtscrise ta acest rând și preluate clin contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte a si insiste, precum și .alte creanțe imobilizate, scadente într-c perioadă mai mică de î 2 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șt al ministrtikti delegat pentru buget nr. &68/2O14 pentru aprobai ea Precizii iior privind mtucmi și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Bifați numai dacă este cazul:


| | Mari Contribuabili care depun biîanțuHa București P~] Sucursala


j~ GÎt - grupuri de interes economic


| [țj Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |


Entitatea


S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII 53 5.R.L.


Județ

(București


Sector _

Rector 3


Localitate

(BUCUREȘTI


Tip situație financiară: UU


Semestru j Anul ^2018


183.000.(0.1


Strada____

jCALEA VITAN


Număr clin registrul comerțului j J40/8651/2017

Forma de proprietate7

7

lU

1

rrr

3 i& (0


35--Societati cu răspundere limitata Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4 î 20 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a dadiritor re2identiciie și nerezidențiale


Situații financiare anuale


r ®

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Raportări anuale


■iți


metr- ai 1-rniVAi ci*-


Entități de interes public


' l. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

I—anu! calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr, 82/1991__■____

j (   2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit iegii

I—-5 3. subunifâți!e'_dEs'cfiîse in România de societăți rezidente In state h/ aparținând Spațiului Economic European            __■ . .-______


Situațiile financiare anuale simplificate încheiate Ia 31.12.2018 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din

Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu

i financiar corespunde cu anul calendaristic

| FIO - BILANȚ PRESCURTAT

‘ F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT Șl PIERDERE

\  E30 - DA TE INFORMATIVE                                                                   / ?/ j. -■/ '

I F40-SIT UAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZA I E


X

V-T’


Indicatori:Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere


183.036.293j


183.000.000j


ADMINISTRATOR,

Nu01 ele si prenumele

JcOSOCARlU ALEXANDRU DAN


ÎNTOCMIT,


Semnătura
COH«


I

.J


SEMNĂTURĂ DEVINE: VIZIBILA. DUNA G

VALIDARE CORECTA


Formular VALIDAT


i Entitatea a optat voluntar pentru aucfitarea situațiilor financiare anuale?-.. ■ @ f "Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii j><] _J

Ă’lJDÎTOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de a velit jlNTERSCOPESRI.

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR                          OF/ CUI

(1004/2010                                                   I jji fej /j 7j6[8( /


%

* I

/ /


Wxa IX, X.

£4               ; F20 - pag. 1

•HOSS

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE '

_ ,                             la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                           - lei -

Denumirea mdicatonhr

rd

Exercițiul! financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă

(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 T 741  + 766X

01

2.786.297

2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 74X* + 751 d- 755 4- 758 + 761 + 762 +• 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)

02

14796.975

48.628.448

,3.„,:Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)

03

7.176.397

21.415267

4) Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 4- 643 1- 644 + 645+646)

04

2.129,976

9.1 96.749

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)

05

68.713

1.910.168

6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608- 609* + 611 +612 + 613 + 614 + 615 +621 + 622 + 623 + 624 + 625 +626 + 627 + 628 + 635 + 651 +652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)

06

6.127.409

18/77K074

7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)

07

85.194

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)

08

0

36.293

0

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)

09

705.520

Suma de control F20 :  133834480/3844597182.

j Cont de repartizat după natura elementelor respective,

D Ret. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri,

"**) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din 8egistn.il general și care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766), ***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

+;**) Rd, 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare ...mtracte de leasing (ct, 666).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


SNTOCiWT,


BRADIN MIHAELA MAGDALENA


Semnătura


Numele si prenumeleFormular VALIDAT


Nr.de înregistrare in orgahisftnul profesional: i                  XV

Cod 30


DATE INFORMATIVE

la data de 31.1 2.2018


L Dat© privind rezuhaW înregistrat

Unități care au înregistrat profit

Unități care au înregistrat pierdere

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

H Date privind pktile restante

rtnizori restanți - totai (rd. 06 la 08)

- peste 30 de zile

 • - peste 1 an

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale --totaKrdJOla 14)

 • - contribuții pentru asigurați sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

 • - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

 • - contribuția pentru pensia suplimentară

 • - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj |

 • - alte datorii sociale                                          |

Obligații restante fata de bugetelefondurilor speciale si ~î

alte fonduri                                                   |

Obligații restante fata de alti creditori

.,.,mipozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit ia bugetul de stat, din care;

- contribuția asiguratorie pentru munca

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

HL Număr mediu de salariati

i________________________________„___

Număr mediu de salariati

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

IV, Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat


Redevență minieră plătită la bugetul de stat

F30 - pag. ]


OMFP

îw.W/

03.01.19


Nrajmtati

Sume

1

2

1

36.29

” I'

î

1. . .Total din care:


Pentru activitatea curenta


23

22

24

23


Pentru activitatea de investiții

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, clin care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenția aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ")

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

. Tichet© acordate sahriaților

hk.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariat!i

39

37a (302)

VL Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Mr.

rd.

31.12.2017

- - - --------

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

vIL Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VHL Ake informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.

2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

48

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

49

47

135.132

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

50

48

1.800

15.991

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)

51

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

52

50

\*\

- părți sociale emise de rezidenti

53

51

1     mOwvff

V l

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidentfdin care:

54

52

Vid»

P i

S£ 1

[±1.

- dețineri de cel puțin 10%

55

52a (303)

.........

-■ obligațiuni emise de nerezidenți                    i

53

F30 - pag. 3

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

57

54

1.800

15.991

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

58

55

1.800

15.991

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

59

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

60

57

1,691.528

4.124.889

- creanțe comerciale in relația cu ncrezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 a- din ct. 4092 + din ct. 411 + din ci. 413 + din ct. 41 8)

61

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

62

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate

Ucț.425 + 4282)

63

60

11.918

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 +441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 ia 66)

64

61

2.992.866

18.119.180

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

65

62

94.586

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)

66

63

2.992.866

18.024.594

-subvenții de incasat(ct.445)

67

64

-fonduri speciale ~ taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

68

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

69

66

Creanțele entitatii in relațiile cu entitățile afHiate(ct.451)

70

67

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 +

din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 s- din ct. 445 + din

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

71

68

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +

473), (rd.70 la 72)

72

69

4.567

50.220.604

- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

73

70

50.000.000

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

74

71

4.567

220.604

* sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

75

72

Dobânzi de încasat (ci. 5187) , din care:

76

73

- de ia nerezidenți

77

74

Z v

-ZJy

-x»\

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

78

75

V

c

zi

M I

P 1 /< 1

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.5O8), (rd.77 la 80)

79

.. 7'6-.

K'-Gjf---............

f

I -'acțiuni necotate emise de rezidenti


 • - părți sociale emise de rezident!

 • - acțiuni emise de nerezîdenti


 • - obligațiuni emise de nerezidenti

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

Casa în lei și în valuta (rd.83+84 )

 • - în lei (ct. 5311)

 • - în valută (ct. 5314)

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88) -în lei (ct. 5121), din care:

~ conturi curente în lei deschise ia bănci nerezidente

 • - în valută (ct. 5124), din care:

- conturi curente în valută deschise la bănci ne rezidente


Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori D.+încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) j - sume în curs de decontare și acreditive în valută Rdin ct. 5125 + 5414)

ÎDatorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 j [+115+118+124)                                          |

I Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 j ■+5195), (rd .95+96)- in lei


î Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625 ) (rd.98+99)


iH V'JIlKO                                                     |

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + '86 + 1687) (rd. 102+103)


- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face In funcție de cursul unei valute


Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), dîn care: ___ _ ■____________~ ____


- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct, 401 + 403 + 404 + 405 +408 + 419), din care:

I - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenti și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct, 431 +436+437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110h 113)

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)25,248


25,248


2.149,860


2,149,8601,228,937


33,488


33,488


443


24,470.8001.684


604.866


434.887


526,905


1,561.241


1.140.105


F30 - pag.5

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)

114

111

153.608

386.215

- fonduri speciale * taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

115

112

16.371

34.923

- alte datorii in legătură cu bugetul statului țct.4481)

116

113

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct,451)

117

114

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

118

115

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

119

116

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

120

117

Aite datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 t 472 + 473 + 478 e 509) (rd.119 la 123)

121

118

-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

122

119

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si -msoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu ■- .Oitutiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

123

120

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

124

121

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct,269+509)

125

122

/ */

/

._LcL.

l

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

126

123

1 O\

. A A

j —di E

O I

* / /O / A. /

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

127

124

(Por F Sil

ZO /

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici '****)

128

125

.. .....

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

129

126

23.000.000

133.000.000

- acțiuni cotate 3)

130

127

~ acțiuni necotate 4)

131

128

- părți sociale

132

129

23.000.000

133.000.000

r                                           ■                    — ■ ■■                  ■

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

133

130

.,.,Vevete si licențe (din ct.205)

134

131

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2017

31

.12.201

8

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

135

132

526.169

X. informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2017

31

.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

136

133

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

137

1 34

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

138

1 35

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.

rd.

31J2.2017

31

J2J018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor S)

139

136

F30 ■" pag.6

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.122018

Suma (lei)

°/o 6)

Suma (lei)

%6)

A

B

CoM

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6)f

(rd. 138+141 + 145 la 148)

140

137

g++7 + 23.000:.00d

X

mj+?:;ț- ■+■'133.000.000

X

- deținut de instituții publice, (rd, 139+140)

141

138

- deținut de instituții publice de subord. centrală

142

139

- deținut de instituții publice de subord. locală

143

140

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

144

141

- cu capital integral de stat

145

142

- cu capital majoritar de stat

146

143

...... ' cu capital minoritar de stat

147

144

- deținut de regii autonome

148

145

- deținut de societăți cu capital privat

149

146

- deținut de persoane fizice

150

147

23.000.000

7+100,00

133.000.000

:++ Î0o,oo

- deținut de alte entități

151

148

IMr.

rd.

Sume

(lei)

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

152

149

- către instituții publice centrale;

153

150

- către instituții publice locale;

154

151

- către alți acționari la care statul/unitățîle administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni șu participați! indiferent de ponderea acestora.

155

152

Nr.

rd.

Sume

(lei)

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

156

153

~ dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

157

80

- către instituții publice centrale;

158

| 155

................

- către instituții publice locale;

159

156

/ • Y r

\*\

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

160

157

/ ?/

1 Ci

1 -l

l ol

4        k

w

fe) /

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate;

161

158

^4

'p’UREȘ’V

Lli

- către instituții publice centrale;

162

159

F30 - pag, 7

- către instituții publice locale;

163

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

164

161

|

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 7/

165

161a

(304)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juric

ice

Nr.

rd.

Sume

(lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală}, din care:

166

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

168

164

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

165

XVO. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

170

166

XVIII. Situația veniturilor si cheltuielilor

Nr. rd.

Sume

(ki)

A

B

31.12.2017

31,12.2018

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

171

167

0

2.786.297

Producția vândută (ct.701 +7024-7031704+705+706+708) '

...................

172

168

2.786.297

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

17.3

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

174

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8}

175

171

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

176

172

z. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

...

SoldC

177

173

Sold D

178

174

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

179

175

14.796.665

48.598.209

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

180

176

..—

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

181

177

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 -! +7417 + 7419)

7416

182

178

1 %(

1 cl

r I

j«=J 1

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

183

179

l

A J

dSE

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

184

180

%

X

.....

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

185

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

186

182

14.796.665

51.

384.506

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

187

183

7,176.398

21.415.267

F30 - pag. 8

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

188

184

106.361

938.089

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

189

185

32.000

136.999

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

190

186

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

191

187

197

2.700

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)

192

188

2.129.976

9.196.749

a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)

193

189

1.720.464

8.966.361

b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)

194

190

409.512

230.388

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)

195

191

68.713

1.910.168

a.l) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)

196

192

68.713

1.910.168

a.2) Venituri (ct.7813)

197

193

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)

198

194

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

199

195

|    b.2) Venituri (ct.754+7814)

200

196

. 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 ia 204)

201

197

5.989.244

17.697.255

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

202

198

5.971.206

17.577.290

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 )

203

199

18.038

118.020

( 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

204

200

1 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

205

201

j 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

206

202

..............

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 +6581 +6582 + 6583 + 6584 + 6588)

207

203

/♦/

\*\   1 -945

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)

208

204

f sgj

î"4a

\<*>

p

/«■

.... _____

Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)

209

C20Și'

\pv\.

. ..

/ac /

- Cheltuieli (ct.6812)

210

206

i      - Venituri (ct.7812)

211

207

IELTUIEL! DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 183 la 186-187+188+191+194+197+205)

212

208

15.502.495

51.291.827

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE;

- Profit (rd. 182-208)

213

209

0

92.679

- Pierdere (rd. 208-1 82)

214

210

705.830

0

12. Venituri din interese de participare țct.761 1+7612+7613)

215

211

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

216

212

13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)

217

213

310

25.641

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

218

214

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

219

215

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

220

216

4.598

~ din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

221

217

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211+213 + 215 + 216)

222

218

310

30.239

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)

223

219

- Cheltuieli (ct.686)

224

220

- Venituri (ct.78â)

225

221

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)

226

222

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

227

223

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

228

224

1.431

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)

229

225

1.431

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 218 - 225)

230

226

310

28.808

- Pierdere (rd. 225 - 218)

231

227

0

o

VENITURI TOTALE (rd. 182+218)

232

228

14.796.975

51.414.745

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

233

229

15.502.495

51.293.258

1 8. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 228-229)

234

230

0

121.487

- Pierdere (rd. 229-228)

235

231

705.520

0

19. Impozitul pe profit (ct. 691)

236

232

85.194

20. impozitul specific unor activitati (ct. 695)

237

233

21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

238

234

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)

239

235

0

36.293

- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)

240

236

705.520

0

Suma de control F30 ;  1J25229J4;5Z3_844S97182

~                                                       .        FSO’T'p^To

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

[COSOCARIU ALEXANDRU DAN


Numele si prenumele


Semnătură
5 ALGOR^HM ° CONSTRUfc

S3 SRL


Formular VALIDAT


in organismul profesional:


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE ia data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                            -iei-

Elemente de

imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final    i

(coLS=1+2-3) |

Total

Din care: dezmembrări si ca sari

A

B

1

2

3

4

5

Idmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

185

X

185

Alte imobilizări

02

35.695

14.327

X

50.022

dansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

35.880

14.327

X

50.207

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

8.596.888

X

8.596.888

Construcții

07

509.109

14.098.994

14.608.103

instalații tehnice si mașini

08

366.441

39.552.052

39.918.493

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

93.386

68.358

1 61.744

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

.mobilizări corporale in curs de execuție

13

14.796.665

49.829.198

64.625.863

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

1

Avansuri acordate pentru imobiiizan corporale

15

5.471.235

5.336.103

135.132

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

15.765.601

117.616.725

5.336.103

128.046.223

Iii.Imobilizări financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.05+16+17)

18

15.801.481

1 17.631.052

5.336.103

128.096.430

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- iei -

Elemente de imobilizări

Nr. rcL

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

185

185

Alte imobilizări

20

10,897

30.849

41.746

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

^OTAL (rd. 19+20+21)

22

11.082

30.849

41.931

BJmobilizari corporale

'Terenuri

23

Construcții

24

13.008

75.288

88.296

instalații tehnice si mașini

25

33.880

1.758.827

1.792.707

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

1 0.742

45.204

55.946

investiții imobiliare ■

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

'.■30.

57.630

1.879.319

1.936.949

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

68.712

1.910.168

1.978.880

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11           I           12

. .______ J ... ...           . _.                    ____________

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32ia 34)

35

ÎLImobilizări corporale

renuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

/ *

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

/

1 c/ i zl

ij t i

III.Imobilizări financiare

46

....... \j

//

"GUSTAR! PENTRU DEPRECIERE -

.OTAL (rd.35+454-46)

■747

Suma de control F40:  812468478 7 3.84.4597182

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU D
Formular

VALIDAT


Solduri / Rulaje de preluat din bahnta contabila în formularele FI 0 si F20 coL2 (an curent)

Atentie ! Selectat! mai întâi tipul entitâth (mari si mijlocii/ mici/ micro) ‘


Conturi niicrocntitatiț- J       /sjkirkdi3îid jat'            ‘StLon;pieraț: :

Nr.cr.

Cont

Suma


WL5?S-


'3'23313932


Balanța de verificare


01.12.2018


31.12.2018


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Sum.toS&feg-l

oJSolduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare^

“"Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

0.00

0.00

50 000 000.00

110 000 000.00

160 000 000.00

110 000 000,00

160 000 000.00

0.00

50 000 000.00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

23 000 000.00

0.00

0.00

0.00

110 000 000.00

0.00

133 000 000.00

0.00

133 000 000.00

1061

REZERVE LEGALE

0.00

0.00

0.00

26 168.03

0.00

26 168.03

0.00

26 168.03

0.00

26 1 68.03

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP7 PIREDERE NEACOP.

0.00

0.00

0.00

0.00

705 520.19

705 520.19

705 520.19

705 520.19

0.00

0.00

121

PROFIT Si PIERDERE

705 520.19

0.00

7 457 373.92

8 831 842.96

51 381 152.07

52 122 965.03

52 086 672.26

52 122 965.03

0.00

36 292,77

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00

26 168.03

0.00

26 168.03

0.00

26 168.03

0.00

26 168.03

0.00

167

ALTE ÎMPRUMUTURI Si DATORII ASIMILATE

0.00

5 028.34

76 534.92

89 823.36

495190.09

490 299.98

495 190.09

495 328.32

0.00

138.23

23 005 028.34

7 560 076.87    58 947 834.35  162 608 030.38   323 344 953.23  163 313 550.57   346 349 981.57


Total sume clasa 1
183 062 599.03

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

185.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185.45

0.00

185.45

0.00

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

35 694.89

0.00

0,00

0.00

14 326.64

0.00

50 021.53

0.00

50 021.53

0,00

2111

TERENURI

0.00

0.00

0.00

0.00

8 596 887.98

0.00

8 596 887.98

0.00

8 596 887.98

0.00

212

CONSTRUCȚII

509 109.16

0,00

0.00

0.00

14 098 994.52

0.00

14 608 103.68

0.00

14 608 103.68

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE)

308 982.29

0.00

1 511 616.39

0.00

33 569 884,78

0.00

33 878 867.07

0.00

33 878 867.07

0.00

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

0.00

0.00

0.00

0.00

18 480.00

0.00

18 480.00

0.00

18 480,00

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

57 459.07

0.00

23 500.00

0.00

5 982 167.98

0.00

6 039 627.05

0.00

6 039 627.05

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

93 385.58

0,00

6 805.88

0.00

49 877.87

0.00

143 263.45

0.00

143 263.45

0,00

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE EXECUȚIE

14 796 664.94

0.00

6 180 741.99

0.00

49 829 197.61

0.00

64 625 862.55

0.00

64 625 862.55

0.00

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

1 800.00

0.00

6 000,00

0.00

14 191.20

0.00

15 991.20

0.00

15 991.20

0,00

2801

AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

0.00

185.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185.45

0.00

185,45

2808

AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE

0.00

10 896.95

0,00

1 285.48

0.00

30 848,87

0,00

41 745.82

0,00

41 745.82

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

13 008.02

0.00

33 934.08

0.00

75 288.28

0.00

88 296.30

0.00

88 296.30

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MU. DE TRANSPORT

0.00

33 880.27

0.00

589 651,32

0.00

1 758 827.06

0.00

1 792 707.33

0.00

1 792 707.33

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

10 742.18

0.00

4 701.38

0.00

45 203.98

0.00

55 946.16

0.00

55 946.16

Total sume clasa 2

15 803 281.38

68 712.87

7 728 664.26

629 572.26

112 174 008.58

1 910168.19

127 977 289.96

1 978 881.06

127 977 289.96

1 978 881.06

3022

COMBUSTIBILI

15 791.65

0.00

139 065.27

187 947,10

1 257 387.98

1 198 769.29

1 273 179.63

1 198 769.29

74 410.34

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

0.00

0.00

183 023.59

75 058.71

362 639.52

171 285.01

362 639.52

171 285.01

191 354.51

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

854 203.27

0.00

2 923182.72

1 781 286.63

23 142 026.02

19 939 566.29

23 996 229.29

19 939 566.29

4 056 663.00

0.00


'<723313932

Balanța de verificare

te


01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Sume

.....-

«eolduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

CrectifeMarfiLț

r .        -----

^Debitoare

Creditoare

303

MAT. DE NATURA 08. DE INVENTAR

54 782.75

0.00

118 936.01

93 390.46

1 031 499.68

938 088.66

1 086 282.43

938 088.66

148 193.77

0.00

346

PRODUSE REZIDUALE

0.00

0.00

82 916.00

82 916.00

134 969.14

134 969.14

134 969.14

134 969.14

0.00

0.00

924 777.67

3 447 123.59

0.00

2 220 598.90   25 928 522.34   22 382 678.39   26 853 300.01    22 382 678.39   4 470 621.62


Total sume clasa 3


0.00

401

FURNIZORI

0.00

617 358.51

7 370 960,57

6 814 424.98

93 694 040,82

93 608 546.22

93 694 040.82

94 225 904.73

0.00

531 863.91

403

EFECTE DE PLĂTIT

0.00

0.00

500 000.00

0.00

3115 644,48

3 115 644,48

3 115 644,48

3 115 644.48

0.00

0.00

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

77 309.27

7 160.95

6 435 462,10

28 286 113.78

6 435 462,10

28 286 113.78

0,00

21 850 651.68

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 581.79

1 581.79

1 581.79

1 581.79

0.00

0.00

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

1 580 218.48

0.00

-37 524,51

793 536.69

6 206 876.29

7 035 030.05

7 787 094.77

7 035 030.05

752 064.72

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

111 309.67

0.00

-15 371.04

821.00

240 486.48

33 123.29

351 796.15

33 123.29

318 672.86

0.00

4093

AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

0.00

-1 812 595.27

401 865.36

5 471 234,73

5 336103.13

5 471 234.73

5 336 103.13

135 131.60

0.00

4111

CLIENTI

0.00

0.00

3116 871.67

231 869,10

3 290 791.49

236 639.72

3 290 791.49

236 639.72

3 054 151.77

0.00

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

984.00

1 145 708.24

1 175 033.00

8 068 843.82

8 579 960.00

8 068 843,82

8 580 944.00

0,00

512100.18

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

0.00

9 420.15

11 588.00

87 356.62

94 586.00

87 356,62

94 586.00

0.00

7 229.38

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

179 721.00

188 052.00

1 040 301.00

1 018 737.00

1 040 301,00

1 018 737.00

21 564.00

0.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

700.00

5 292,22

6 631.39

42 128.65

49 004.44

42128.65

49 704.44

0.00

7 575.79

4282

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU

PERSONALUL

0.00

0.00

45 213.42

50 764.20

376 755.59

386 401.27

376 755.59

386 401.27

-9 645.68

0.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATll LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0,00

183 924.00

0.00

0,00

186 864.00

0.00

186 864.00

183 924.00

0.00

-2 940.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA

ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

119 362.00

0.00

0.00

119 867.00

0.00

119 867.00

119 362.00

0.00

-505.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -

ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

59 079.00

0.00

0.00

59407,00

0.00

59 407.00

59 079.00

0.00

-328.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR - ASIGURĂRILE

SOCIALE DE SANATATE

0.00

62 311.00

0.00

0.00

62 577.00

0.00

62 577.00

62 311.00

0.00

-266.00

4315

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

0.00

0.00

309 494.00

1 463 302.00

2 283 400.00

1 463 302.00

2 283 400.00

0.00

820 098.00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE

SANATATE

0,00

0.00

0.00

122 190.00

580 223.00

904 281.00

580 223.00

904 281,00

0.00

324 058.00

436

CONTR, ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

0.00

27 592.00

131 607.00

204 888.00

131 607,00

204 888.00

0.00

73 281.00

4371

CONTRIBUȚIA UN1TAT1I LA FONDUL DE

0.00

5 111.00

0.00

0.00

5 118,00

0.00

5 118.00

5 111.00

0.00

-7.00

7723313932

Balanța de verificare

01.12.2018


31.12.2018


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

---------------------y,           „

Sume totafe<X

/----------

>ȘS^flduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

CreaifeafiBL

y^eoîtoare

Creditoare

ȘOMAJ

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

5 100.00

0.00

0.00

5 105.00

0.00

5 105.00

5100.00

0.00

-5.00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

0.00

0.00

11 588.00

0.00

94 586.00

0.00

94 586.00

0.00

94 586.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

0.00

85 194.00

0.00

85194.00

0.00

85194.00

0.00

85 194.00

4424

TVA DE RECUPERAT

2 992 483.97

0.00

6 730 286.99

0.00

15 012 813.77

0.00

18 005 297.74

0.00

18 005 297.74

0.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

1 020 257.44

11 494 954.78

19 783 959.94

19 783 959.94

19 783 959.94

19 783 959.94

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

4 758 409.24

527 208.80

4 763 085.57

4 763 085.57

4 763 085.57

4 763 085.57

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

382.37

0.00

272 423.07

260 396.20

2 746 190.62

2 727 277.12

2 746 572.99

2 727 277.12

19 295,87

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

153 608.00

0.00

85 133.00

562 474.00

636 604.00

562 474.00

790 212.00

0.00

227 738.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

520.00

520.00

336 382.00

336 382,00

336 382.00

336 382.00

0.00

0.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

16 371.00

0.00

12 692.00

81 977.00

100 529.00

81 977.00

116 900.00

0.00

34 923.00

456

DECONT.CU ASOC.PT. CAPITAL

0.00

0.00

50 000 000.00

0.00

160 000 000.00

110000 000.00

160 000 000.00

110 000 000,00

50 000 000.00

0.00

461

DEBITORI DIVERS!

2 714,63

0.00

0.00

0.00

-266.10

0.00

2 448.53

0,00

2 448.53

0.00

462

CREDITORI DIVERS!

0.00

0.00

23 500.00

23 500.00

202 634,01

202 634.01

202 634.01

202 634.01

0.00

0.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

1 852.84

0.00

52 063.89

18168.62

288 544.28

83 484.30

290 397.12

83 484.30

206 912.82

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

3 952.48

0.00

11 242.21

0.00

11 242.21

0.00

11 242.21

0.00

4688961.96    1 223 908.51   73458006.83   22648790.07  334569 197.16  289893 190.11  339258 159.12   291 117098.62  72611 722.44   24470661.94

Total sume clasa 4


5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

2 149 860.31

0.00

22 615 353.35

30 370 373.66

302 042 500.12

299 815 838.99

304 192 360.43

299 815 838.99

4 376 521.44

0.00

5124

CONTURI LA BANCA IN VALUTA

0.00

0.00

201 562.89

201 352,06

431 792.39

431 349.09

431 792,39

431 349,09

443.30

0.00

5311

CASA IN LEI

25 248.21

0.00

5100.00

5 000.00

190 432,00

182192.55

215 680.21

182 192.55

33 487.66

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

10 841.24

3 207.73

73 357.65

57 470.07

73 357.65

57 470.07

15 887,58

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

22 122 560.80

22 122 560.80

191 934 185.30

191 934 185.30

191 934 185.30

191 934 185.30

0.00

0.00

Total sume clasa 5

2175 108.52

0.00

44 955 418.28

52 702 494.25

494 672 267.46

492 421 036.00

496 847 375,98

492 421 036.00

4 426 339.98

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

189 481.40

189 481.40

1 222 665,36

1 222 665.36

1 222 665.36

1 222 665.36

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0,00

0.00

75 058.71

75 058.71

227 404.57

227 404.57

227 404.57

227 404.57

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0,00

0.00

1 785 111.77

1 785 111.77

19 965196.85

19 965196.85

19 965 196.85

19 965 196.85

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0,00

0.00

93 390.46

93 390.46

938 088.66

938 088.66

938 088.66

938 088.66

0.00

0.001723313932

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Total sume clasa 6


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Sume tofefbfe'

11 u u

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0,00

23 506.81

23 506.81

136 999.24

136 999.24

136 999.24

136 999.24

0.00

0.00

609

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE

0.00

0.00

2 700.00

2 700.00

2 700.00

2 700.00

2 700.00

2 700.00

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

2 367.79

2 367.79

19 703,03

19 703.03

19 703.03

19 703.03

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

116 921.24

116 921.24

2 063155.87

2 063155.87

2 063 155.87

2 063155.87

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

20 167.17

20167.17

99 071.50

99 071.50

99 071.50

99 071.50

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

51 279.00

51 279.00

526169.00

526 169.00

526 169.00

526 169.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

5 000.00

5 000.00

86 600.00

86 600.00

86 600.00

86 600.00

0.00

0,00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

4 157.38

4 157.38

19 244.83

19 244.83

19 244.83

19 244.83

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

0.00

0.00

18 299.13

18 299.13

232 930,44

232 930.44

232 930.44

232 930,44

0.00

0.00

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARf SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

10 038.30

10 038.30

23 868.70

23 868.70

23 868.70

23 868.70

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE

TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

3 253.19

3 253.19

19 803,43

19 803.43

19 803.43

19 803,43

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

497.13

497.13

5 305.83

5 305.83

5 305.83

5 305.83

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

3 048 858.39

3 048 858,39

14 481 437.58

14 481 437.58

14 481 437.58

14 481 437.58

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

15 917.22

15 917.22

118 020.54

118 020.54

118 020.54

118 020.54

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0,00

0.00

1 175 033.00

1 175 033.00

8 579 960.00

8 579 960.00

8 579 960.00

8 579 960.00

0.00

0.00

6421

CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA

ACORDATE SALAR1ATILOR

0.00

0.00

50 764.20

50 764.20.

386 401.27

386 401.27

386 401.27

386 401.27

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0,00

0.00

25 500.00

25 500.00

25 500.00

25 500.00

25 500.00

25 500.00

0.00

0.00

646

CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

0.00

0.00

27 592.00

27 592.00

204 888.00

204 888.00

204 888.00

204 888.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

215.37

215.37

1 944.53

1 944.53

1 944.53

1 944.53

0.00

0.00

6651

DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

198.00

198.00

1 430.65

1 430.65

1 430.65

1 430.65

0,00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

629 572.26

629 572.26

1 910168.19

1 910 168.19

1 910 168.19

1 910168.19

0.00

0.00

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

85 194.00

85 194.00

85194.00

85 194.00

85 194.00

85 194.00

0.00

0.00

0.00

0.00     7 460 073.92     7 460 073.92    51 383 852.07    51 383 852.07    51 383 852.07    51 383 852.07

0.00

0.00

Balanța de verificare

01.12.2018 - 31.12.2018

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

703

VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE

0.00

0.00

1 492 245.60

1 492 245.60

1 544 298.74

1 544 298.74

1 544 298.74

1 544 298.74

0.00

0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

192 968.99

192 968.99

291 958.99

291 958.99

291 958.99

291 958.99

0.00

0.00

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

0.00

0.00

947 243.98

947 243.98

950 039.14

950 039.14

950 039.14

950 039.14

0.00

0.00

711

VARIAȚIA STOCURILOR

0.00

0.00

82 916.00

82 916.00

134 969.14

134 969.14

134 969.14

134 969.14

0.00

0.00

722

VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

0.00

6 180 741.99

6 180 741.99

48 598 209.31

48 598 209.31

48 598 209.31

48 598 209.31

0.00

0.00

7651

VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

402.09

402.09

598.09

598.09

598.09

598.09

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZÎ

0.00

0,00

11 540.31

11 540.31

25 640.57

25 640.57

25 640.57

25 640.57

0.00

0.00

767

VEN. DIN SCONTURI OBȚINUTE

0.00

0.00

4 000.00

4 000.00

4 000.00

4 000.00

4 000.00

4 000.00

0.00

0.00

Total sume clasa 7

0.00

0.00

8 912 058.96

8 912 058.96

51 549 713.98

51 549 713.98

51 549 713.98

51 549 713.98

0.00

0.00

Totaluri;

24 297 649.72

24 297 649.72

153 521 422.71

153 521 422.71

1 232 885 591.97

1 232 885 591.97

1 257 183 241.69

1 257 183 241.69

209 512142.03

209 512 142.03

întocmit,                                      Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

BRADIN MIHAELA MAGDALENA         BRADIN MIHAELA MAGDALENA

NOTA 1 INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

SC Algorithm Construcții S3 SRL (,.Societatea") a fost înființata la data de 8 iunie 2017, ca o Societate cu răspundere limitata avand sediul social in București, Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, clădire administrativa, birou 5.

La data acestor situații financiare Societatea desfasoara in principal lucrări de consolidare si reabilitare a Halei Laminorul, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, București, in scopul pregătirii acesteia pentru lucrări cu caracter edilidar-cultural, precum si lucrări de construcții si închiriere de utilaje tehnologice în beneficiul unor companii afiliate.

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

 • 2. LBacele întocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 întocmite in conformitate cu:

 • •  Legea contabilității 82/1991 (republicata 2008), cu modificările ulterioare

 • •  Prevederile Ordinului Ministrului finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare(,,OMFP 1802/2014‘?)

Politicile contabile adoptate pentru întocmirea si prezentarea situațiilor financiare sunt in conformitate cu principiile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014.

Aceste situații financiare cuprind:

 • •   Bilanț;

 • •  Cont de profit si pierdere;

 • •   Note explicative la situațiile financiare.

Situațiile financiare se refera doar la Societate.

Societatea nu are filiale nu nu pregătește situații financiare consolidate.

înregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate in lei (“RONȚ).

Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Remania. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operațiunilor, fluxurile de trezorerie si un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările

contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

 • 2.2.Principii contabile semnificative

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 au fost întocmite in conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității

Societatea isi va continua in mod normal funcționarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activității.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica consecvent de la un exercițiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea si evaluarea s-a realizat pe o bază prudent si. în special:

 • a) în contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) datoriile aparute in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia;

 • c) deprecierile au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele s-au produs (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) si au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data încasării sau efectuării plătii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidențierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul intangibilitatii

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecăror componente ale elementelor de active si de datorii.

Principiul Recompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situațiile financiare ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza

Înregistrarea in contabilitate si prezentarea in situațiile financiare a operațiunilor economico-financiare reflecta realitatea economica a acestora, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum sî riscurile asociate acestor operațiuni.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

Principiul pragului de semnificație

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse in reglementările contabile aplicabile referitoare la prezentările de informații si publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

 • 2.3. Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda naționala („RON”). Contabilitatea operațiunilor efectuate în valuta se tine atat in moneda naționala, cat si in valuta. Elementele incluse in aceste situații sunt prezentate in lei romanești.

2.4.Situat ii comparative

Situațiile financiare întocmite pentru anul financiar curent prezintă comparabilitate cu situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent.


 • 2.5. Utilizarea estimărilor contabile întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări si presupuneri care influențează valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate in contul de profit si pierdere in perioada când acestea devin cunoscute.

 • 2.6. Continuitatea activitatii

Prezentele situații financiare au fost întocmite in baza principiului continuității activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizeaza previziunile referitoare Ia intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuității activitatii in întocmirea situațiilor financiare este justificata.

2.5. Conversii valutare

Tranzacțiile realizate in valuta sunt înregistrate inițial la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naționala a României de la la data tranzacției.

La data bilanțului elementele monetare exprimate în valuta si creanțele si datoriile exprimate in lei a decontare de face in funcție de cursul unei valute se evalueaza si se prezînat in situațiile financiare anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naționala a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar.

Câștigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Naționala a României de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor in valuta si a celor exprimate in lei a decontare de face in funcție de cursul unei valute, sau cursul la care acestea sunt înregistrate in contabilitate si cursul de schimb de Ia data încheierii exercițiului financiar, sunt înregistrate in contul de profit si pierdere al exercițiului financiar respectiv.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata in valuta si înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) se prezintă in situațiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacției. Elementele nemonetare achiziționate cu plata in valuta si înregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobilizările corporale reevaluate) se prezintă in situațiile financiare anuale la aceasta valoare.


Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR communicate de Banca Naționala a României la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017, au fost după cum urmeaza:

Moneda


31 decembrie 2018


31 decembrie 2017


RON/USD

3,8915


4,6597


RON/EUR

 • 2.6. Imobil izari neco rpor ale

Imobilizările necorporale sunt evaluate la cost mai puțin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din depreciere.

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile si activele similare se înregistrează in conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziție, după caz. In aceasta situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.

Concesiunile primite se reflecta ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabilește o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi calculata utilizând metoda liniara si a fi înregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

Brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile si active similare sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz, după cum este prezentat mai jos:

Tip

Ani

Concesiuni

-

Brevete

-

Licențe

Conform contractului

Mărci comerciale, drepturi si active similare (programe)

3 ani

2.7.Imobilizări corporale

Costul / Evaluarea

Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile.cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli

nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investițiile efectuate la imobilizările corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora si care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate inițial. Obținerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creșterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si funcționare.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, in scopul asigurării utilizării continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobilizările corporale in curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de producție sau costul de achiziție, după caz .

Imobilizările corporale in curs de execuție se trec In categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea in folosința sau punerea in funcțiune a acestora, după caz.

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezintă alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii in funcțiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si condițiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durata de viata a activelor.

Terenurile nu se amortizează.

Duratele de viata pentru prici pal ele categorii de imobilizări corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tip

Ani

Clădiri

15- 60

Echipamente

1 - 12

Alte mijloace fixe

3-15


Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizări corporale, sunt evidențiate distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizării si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentării in contul de profit si pierdere, câștigurile sau pierderile obținute in urma casarii sau cedării unei imobilizări corporale se determina ca diferența intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, după caz, la elementul ‘‘Alte venituri din exploatare”, respectiv "‘Alte cheltuieli de exploatare”.

Compensații de la terti

In cazul distrugerii totale sau parțiale a unor imobilizări corporale, creanțele sau sumele compensatorii încasate de la terti, legate de acestea, precum si achiziționarea sau construtia ulterioara de active fiind operațiuni economice distincte se înregistrează ca atare pe baza documentelor justificative.

Astfel, deprecierea activelor se evidențiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a incasa compensațiile se evidențiază pe seama veniturilor conform contabilității de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

 • 2.8. Imobilizări financiare si investi iii pe termen scurt

Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute Ia entitatile afiliateactiuni deținute la entitati asociate si entitati controlate in comun, precum si alte investiții deținute ca imobilizări.

Imobilizările financiare se înregistrează inițial la costul de achiziție sau valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora .

 • 2.9. Deprecierea activelor imobilizate

Determinarea pierderilor din depreciere

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necorporale este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa mai puțin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizând o rata de actualizare înainte de impozitare care reflecta evaluările curente de plata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ

care nu generează independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii aparține.

Valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societății este analizata la data fiecărui bilanț pentru a determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din depreciere este probabila, este estimata valoarea pierderilor din depreciere.

Corectarea valorii imobilizărilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, in funcție de tipul de depreciere existenta, fie prin Înregistrarea unei amortizări suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora. A sa cum este menționat la nota 2.8 Imobilizări necorporale, ajustările pentru deprecierea fondului comercial corectează valoarea acestuia.

Reluarea ajustărilor pentru pierderi din depreciere

O ajustare pentru depreciere a imobilizărilor este este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a estimărilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila. In cazul ajustărilor recunoscute pentru deprecierea fondului comercial, acestea nu se mai reiau ulterior la venituri.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in măsură in care valoarea contabila a activului nu depășește valoarea recuperabila, mai puțin amortizarea, care ar fi fost determinata daca ajustarea pentru depreciere nu ar fi fost recunoscuta.

 • 2.10.      Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime si materialele consumabile.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se găsesc.

La ieșirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei F1F0.

 • 2.11.     Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute si înregistrate inițial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creanțelor la data bilanțului se face la valoarea lor probabila de încasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creanțelor se înregistrează in contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creanțele la scadenta inițial agreata .Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferenta unei creanțe este reluata daca creșterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut Ioc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

Creanțele preluate prin cesionare se evidențiază in contabilitate la costul de achiziție, valoarea nominala a acestora evidentiindu-se in afara bilanțului.

 • 2.12.     Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la banei, depozite bancare pe termen pe termen de cel mult trei luni daca sunt deținute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse Ia banei. Descoperitul de cont este inclus in bilanț in cadrul sumelor datorate instituțiilor de credit ce trebuie plătite intr-o perioada de un an.

Pentru situația fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banei, investiții financiare pe termen scurt, net de descoperitul de cont.

 • 2.13.     împrumuturi

Împrumuturile pe termen scurt si lung sunt înregistrate ia suma primita. Onorariile si comisioanele bancare achitate in vederea obținerii de împrumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor înregistrate in avans. Cheltuielile în avans se recunosc la cheltuieli curente eșalonat, pe perioada de rambursare a împrumuturilor respective.

Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată in „Datorii: Sumele care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an’1 si inclusa împreuna cu dobanda datorata la data bilanțului contabil in [„Sume datorate instituțiilor de credit” / -"Sume datorate entităților afiliate”, "Sume datorate entităților de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare”/ "Alte datorii” ] din cadrul datoriilor curente.

 • 2.14.      Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate către Societate.

 • 2.15.     Contracte de leasing operațional

Contractele de leasing in care o porțiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietății sunt reținute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operațional.

Plățile aferente unui contract de leasing operațional sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing. Stimulentele primite pentru încheierea unui contract de leasing operațional nou sau reînnoit sunt recunoscute drept parte

integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de momentul in care se face plata, reducând astfel cheltuielile cu chiria pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

 • 2.16. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligația, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma care Societatea ar plats-o, in mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionuîui reprezintă valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluările curente pe piața ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Actualizarea se efectuează de către persoane specializate [a se include detalii cu privire la specilizarea persoanei care face actualizarea]

Câștigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor sunt luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Daca se estimează ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o Ierta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care exista dovezi clare ca rambursarea va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat. Suma care se recunoaște ca rambursare nu depășește valoarea provizionuîui. In cazul in care Societatea poate sa solicite unei alte parti sa plateasca, integral sau parțial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui provizion, iar Societatea nu este răspunzătoare pentru sumele in cauza, Societatea nu include sumele respective in provizion.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabila o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioane pentru garanții

Un provizion pentru garanții este recunoscut atunci când produsele sau serviciile acoperite de garanție sunt vândute. Valoarea provizionuîui se bazeaza pe informații istorice cu privire la garanțiile acordate, si este estimata prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare a fiecăruia.

 • 2.17. Pensii si beneficii ulterioare angajarii


In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectuează plăti către statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toți salariatii societății sunt incluși in planul de pensii al Statului Roman. Societatea nu operează nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecința, nu are nicio obligație in ceea ce privește pensiile. In plus, Societatea nu are obligația de a furniza beneficii suplimentare foștilor sau actualilor salariat!.

 • 2.18. Subvenții

Subvențiile se recunosc când exista suficienta siguranța ca: societatea va respecta condițiile impuse de acordarea lor si subvențiile vor fi primite.

Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subvenții pentru investiții si se recunosc in bilanț ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe măsură înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subvențiile care compensează Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleași perioade in care sunt recunoscute cheltuielile si se prezintă in contul de profit si pierdere ca elemente de venituri

Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezintă in contul de profit si pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete.

 • 2.19. Capital social

Capitalul social compus din parti sociale este înregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire.

Societatea recunoaște modificările la capitalul social numai după aprobarea lor la Registrul Comerțului.

 • 2.20.     Rezerve legale

Se constituie in proporție de 5% din profitul brut de la sfârșitul anului pana când rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.

 • 2.21.     Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobării situațiilor financiare.

2.22.


Instrumente financiareInstrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creanțe, datorii si sumele datorate instituțiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 2 „Principii, politici si metode contabil.

 • 2.23.      Venituri

Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de execuție. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări si orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.

Stadiul de execuție al lucrării se determina pe baza de situații de lucrări care însoțesc facturile, procese-verbale de recepție sau alte documente care atesta stadiul realizării si recepția serviciilor prestate.

In cazul lucrărilor de construcții, recunoașterea veniturilor se face pe baza actului de recepție semnat de beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a îndeplinit obligațiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentației de execuție.

Venituri din redevente, chirii

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului. Stimulentele acordate pentru încheierea unui contract de leasing operațional nou sau reînnoit sunt recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului în regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de momentul în care se face plata, reducând astfel veniturile din chirii pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

 • 2.24.      Impozite si taxe

Societatea înregistrează impozit pe profit curent in conformitate cu legislația romana in vigoare la data situațiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt înregistrate in perioada la care se refera.

 • 2.25. Venituri si cheltuieli financiarei

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobânzi, veniturile din dividende, veniturile din imobilizări financiare cedate, veniturile din investiții financiare pe termen scurt - net, venituri din diferente de curs valutar si veniturile din sconturi obținute. Veniturile financiare se recunsoc pe baza contabilității de angajamnete. Astfel, veniturile din dobânzi se recunosc

periodic, in mod proporțional, pe măsură generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente; dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le incasa.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta împrumuturilor, amortizarea actualizării provizioanelor, pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, cheltuielile privind imobilizariel financiare cedate, cheltuielile privind investițiile financiare pe termen scurt - net, cheltuieli din diferente de curs valutar si chetuieli privind sconturile obținute. Toate costurile îndatorării care nu sunt direct atribuibile achiziției, construcției sau producerii activelor cu ciclu lung de fabricație sunt recunoscute în contul de profit si pierdere, periodic, pe baza contabilității de angajamente,

 • 2.26. Erori contabile

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronată a informațiilor în situațiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declarații eronate cuprinse in situațiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

 • a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

 • b) ar fi putut fi obținute in mod rezonabil si luate in considerare la întocmirea si prezentarea acelor situații financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exerciții lor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitîilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat.

Corectarea erorilor aferente exercitîilor financiare precedente nu determina modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții. In cazul erorilor aferente exercitîilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate in situațiile financiare. Informații comparative referitoare la poziția financiara si performanta financiara, respectiv modificarea poziției financiare, sunt prezentate in notele explicative. în notele explicative la situațiile financiare sunt prezentate de asemenea informații cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

ALGOR1THM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei("RON"), daca nu este specificat altfel)

 • 2.21. Parii afiliate


O parte afiliata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care Întocmește situații financiare, denumita in continuare entitate raportoare.

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare daca acea persoana:

 • (i) detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;

 • (ii) are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau

 • (iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societății-mama a entitatii raportoare.

O entitate este afiliata unei entitati raportoare daca întrunește oricare dintre următoarele condiții:

 • (i) entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiași grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-mama, filiala si filiala din același grup este legata de celelalte);

 • (ii) o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte cealalta entitate);

 • (iii) ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiași tert;

 • (iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tertei entitati;

 • (v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare reprezintă ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legați entitatii raportoare;

 • (vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropriat al familiei persoanei respective care deține controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare, are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.

 • (vii) o persoana sau un membru apropriat al familiei persoanei respective care deține controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare influențează semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii);

(viidentitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizează servicii personalului -cheie din conducerea entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare.

Personalul-cheîe din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in leif'RON daca nu este specificat alt fit fi


Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate aștepta sa influențeze sau sa fie influențați de respectiva persoana in relația lor cu entitatea si includ:

 • a) copiii si soția sau partenerul de viata al persoanei respective;

 • b) copiii soției sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si

 • c) persoanele aflate in întreținerea persoanei respective sau a soției ori a partenerului de viata al acestei persoane.

In conformitate cu OMF 1802/2014, entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din cadrul aceluiași grup.

Sold la

l-Ian-2018

Creșteri

Reduceri

Din care:

Dezmembrări si casari

Sold Ia

31-Dec-18

(col. 5-1+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

COST

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de

185

185

dezvoltare

1

Alte imobilizări

2

35.695

14.327

-

-

50.022

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

o

3

-

-

-

-

-

TOTAL (rd. 01 la 03)

4

35.880

14.327

-

-

50.207

Imobilizări corporale

Terenuri

5

-

8.596.888

-

8.596.888

Construcții

6

509.109

14.098.994

-

14.608.103

Instalații tehnice si mașini

7

366.441

39.552.052

-

39.918.493

Alte instalații, utilaje si mobilier

8

93.386

68.358

-

161.744

Avansuri si imobilizări corporale in curs

9

14,796.665

55.300.433

5.336.103

64.760.995

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

15.765.601

117.616.725

5.336.103

128.046.223

Imobilizări financiare

11

-r

Active imobilizate - TOTAL (rd,

15.801.481

117.631.052

5.336.103

-

128.096.430

04+10+11)

12

A ___ ______ _______

AMORTIZARE ÂCUMULATA

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizări

TOTAL (rd. 13 la 14)

Imobilizări corporale

Terenuri

Construcții

Instalații tehnice si mașini

Alte instalații, utilaje si mobilier

TOTAL (rd. 16 Ia 19)

Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)

Sold la

l-Ian-18

Amortizare in cursul anului 2018

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Sold Ia

31-Dec-18

6

7

8

9

185

185

10.897

30.849

-

41.746

11.082

30.849

-

41.931

13.008

75.288

88,296

33.880

1.758.827

-

1.792.707

10.742

45.204

-

55,946

57.630

1.879.319

1.936.949

68.712

1.910.168

-

1.978.880

15.732.769

115.720.884

126.117.550

Sold Ia

8-Iun-2017

A

B        1

COST

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de

dezvoltare

1

Alte imobilizări

2

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

3

TOTAL (rd. 01 la 03)

4

Imobilizări corporale

Terenuri

5

Construcții

6

Instalații tehnice si mașini

7

Alte instalații, utilaje si mobilier

8

Avansuri si imobilizări corporale in curs

9

TOTAL (rd. 05 Ia 09)

10

Imobilizări financiare

11

Active imobilizate - TOTAL (rd,

04+10+11)                             12

185

-

-

185

35.695

-

35.695

35.880

35.880

509J 09

509.109

366.441

-

366.441

93.386

-

93.386

15.100.162

303.497

14.796.665

16.069.098

303.497

15.765.601

A

B

AMORTIZARE ACUMULATA

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

TOTAL (rd. 13 la 14)

15

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

Instalații tehnice si mașini

18

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

Amortizări - TOTAL (rd. 15+20)

21

IMOBILIZĂRI NETE (rd. 12-21)

22

Creșteri


Reduceri


Din care:

Dezmembrări si casari


Sold la


31-Dec-17

(col 5=l+2-3)

4       FSold Ia

8-Iun-17

Amortizare in cursul anului 2017

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Sold la

31-Dec-17

6

7

8

9

-

185

185

-

10.897

-

10.897

11.082

-

11.082

13.008

33.880

10.742

57.630

13.008

33.880

10.742

57.630

-

68.712

-

68.712

-

15.732.769

3.1.Imobilizări necorporale

La 31 decembrie 2018, valoarea neta contabila a imobilizărilor necorporale este de 8.276 lei. reprezentând licențe și programe informatice.

3.2.Imobilizări corporale

La 31 decembrie 2018 Societatea deține mijloace fixe in valoare bruta de 128.046.223 lei constând in principal din imobilizările in curs aferente consolidării si reamenajarii Halei Laminorul efectuata in regie proprie.

Alte imobilizări corporale constau in principal din construcții speciale, instalații tehnice si utilaje de lucru aferente proiectului reamenajarii si consolidării Halei Laminorul.

La data de 31 Decembrie 2018, nu exista nici o ipoteca sau garanție asupra activelor imobilizate ale Societății.

NOTA 4: STOCURI

31 decembrie

2017

31 decembrie

2018

Avansuri pentru cumpărări de stocuri

L580.218

752.065

Materiale consumabile si alte stocuri

908.986

4.396.211

Combustibili

15.792

74.410

TOTAL

2.504.996

5.222.686

La 31 decembrie 2018 avansurile pentru cumpărările furnizorul Delta Glass SRL in suma de 419.887 lei.

La 31 decembrie 2018 Societatea nu a înregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor.

NOTA 5: CREANȚE


La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 creanțele Societății sunt după cum urmează:

31 decembrie Termen de lichiditate pentru

2018          soldul la 31 decembrie 2018

sub I an         peste 1 an

TVA de recuperat

18.005.298

18.005.298

Avansuri pentru servicii

318.673

318.673

Alte creanțe

53.209.633

4.515

TOTAL

71.533.604

71.533.604

31 decembrie

Termen de lichiditate pentru

2017

soldul la 31 decembrie 2017

sub 1 an          peste 1 an

TVA de recuperat

2.992.866

2.992.866

Avansuri pentru servicii

1 11.310

111.310

Alte creanțe

4.515

4.515

TOTAL

3.108.691

3.108.691

Alte creanțe la 31 decembrie 2018 constau in principal in capital social in suma de 50.000.000 lei ce urmeaza a fi varsat de către asociatul unic.

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea nu a înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor.

NOTA 6: CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI


La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 disponibilitățile bănești ale Societății sunt după cum urmează:

31 decembrie

2017


31 decembrie

2018


Conturi la banei in lei

Casa in lei

Avansuri de trezorerie

TOTAL


2.149,860

25.248

2.175.108


4.376.954

33.488

15.888

4.426.340


La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea nu are numerar restricționat.

NOTA 7: CHELTUIELI ÎN AVANS

La 31 decembrie 2018 Societatea înregistrează cheltuieli în avans in suma de 206.913 lei (31 decembrie 2017: 1.853 iei) reprezentând cheltuieli in avans in legătură cu asigurarea autovehiculelor si asigurări medicale.

NOTA 8: DATORII

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 datoriile Societății sunt după cum urmează:

31 decembrie Termen de exigibilitate pentru

2018      ____soldul la 31 decembrie 2018

sub 1 an          peste I an

Furnizori comerciali

531.864

531.864

Furnizori de imobilizări

21.850.652

4.413

21.846.239

Datorii cu personalul si asigurările sociale

1.825.485

1.825.485

Alte datorii fata de stat

262.661

262.661

-

Garanții de buna execuție

138

-

138

TOTAL

24.470.800

2.624.423

21.846.377

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

(tocile sumele suni exprimate in lei("R()N'"), claca mi este specificai altfel)


31 decembrie

2017

Termen de exigibilitate pentru soldul Ia 31 decembrie 2017

sub 1 an

peste 1 an

Furnizori comerciali

617.359

617.359

Datorii cu personalul si asigurările sociale

436.571

436.571

Alte datorii fata de stat

169.979

169.979

-

Garanții de buna execuție

5.028

-

5.028

TOTAL

1.228.937

1.223.909

5.028

NOTA 9: PROVIZIOANE

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea nu a Înregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 10: CAPITAL ȘI REZERVE

Capital social subscris

La data de 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea are următoarea structura a capitalului social:

Capital subscris acțiuni ordinare / părți sociale (număr)

Valoare nominală acțiuni ordinare / părți sociale (lei) Valoare capital social subscris varsat (lei)

Valoare capital social subscris nevarsat (lei)

31 decembrie

2017

31 decembrie

2018

4.600

26.600

5.000

5.000

23.000.000

133.000.000

50.000.000


Capitalul social al Societății este parțial varsat la 31 decembrie 2018.

Structura aeționariatului / asociaților

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 asociat unic al Societății este SC Algorithm Residential S3 SRL, o societate cu răspundere limitata deținuta integral de Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Rezultatul exercițiului și repartizarea profitului

Repartizarea profitului

2018

Rezultatul reportat de repartizat la începutul exercițiului financiar

-

Profit net de repartizat

36.293

-rezerva legală

26.168

-acoperirea pierderii contabile

-

Societatea a înregistrat un profit net de 36.293 lei pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.

NOTA 11: CHELTUIELI CU PERSONALUL SI INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Administratorii si directorii

In timpul anului 2018 si 2017, Societatea a plătit armatoarele indemnizații brute membrilor Consiliului de Administrație („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere:

2017

2018

Membri ai C.A. / Administratori

76.532

526.169

Total

76.532

526.169

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017, Societatea nu avea nicio obligație privind plata pensiilor către foștii membri ai C.A./administratori si conducerii executive.

La sfârșitul anului 2018 si 2017, Societatea nu avea înregistrate avansuri spre decontare ori împrumuturi date către membrii conducerii executive si a comisiei de supraveghere si nu a a oferit alte beneficii.

La încheierea exercițiului financiar nu exista garanții sau obligații viitoare preluate de Societate in numele administratorilor sau directorilor.

Societatea nu oferă beneficii altele decât in numerar Consiliului de Administrație („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere executive.

Sahriatî

Numărul salariat!lor a evoluat după cum urmeaza :


Personal producție

Personal TESA

Total


2017

2018

42

157

7

30

49

187


Cheltuielile cu salariile si taxele aferente înregistrate in cursul anului 2018 si 2017:

2017               2018

Cheltuieli cu salariile

Cheltuieli cu asigurările sociale

Total


 • 1.806.134             8.966.361

954.709              230.388

2.760.843             9.196.749


NOTA 12:

Capitalizarea unor cheltuieli

La data de 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea a capitalizat cheltuieli legate de consolidarea si reamenajarea Halei Laminorul in suma de 48.598.209 (31 decembrie 2017: 14.796.665) detaliate astfel:

31 decembrie

2017

31 decembrie

2018

Materii prime si consumabile

7.239.006

21.412.377

Servicii de la terti

5.002.315

14.188.864

Salarii si asimilate

1.807.767

8.393.100

Chirie

637.202

2.063.156

Transport

58.911

23.869

Utilitati

31.501

136.999

Altele

19.964

2.379.844

Total

14.796.665

48.598.209

NOTA 13: INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PĂRȚILE AFILIATE

Natura tranzacțiilor cu părțile afiliate

Nume societate (inclusiv forma juridică)

Natura relației

Tip tranzacții

Algorithm Residential S3 SRL

Societatea mama

comerciala

OPS3 Ordine si Protecție SRL

Societate afiliata

comerciala

Administrare Active Sector 3 SRL

Societate afiliata

comerciala

Internet si Tehnologie S3 SRL

Societate afiliata

comerciala

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3

SRL

Societate afiliata

comerciala

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

Societate afiliata

comerciala

AS3- Administrare Străzi SRL

Societate afiliata

comerciala

Delta ACM SA

Societate afiliata

comerciala

Sume datorate către / de Ia părțile afiliate

l_a 31 decembrie 2018 Societatea are următoarele datorii fata de părțile afiliate:

 • •  OPS3 Ordine si Protecție SRL - 82.910

 • •  Administrare Active Sector 3 SRL - 21.989.901

 • •  Internet si Tehnologie S3 SRL - 581.710

 • •  SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL - 11.424

 • •  Delta ACM SA- 422.020.

La 31 decembrie 2018 Societatea are următoarele cumpărări de la părțile afiliate:

 • •  OPS3 Ordine si Protecție SRL - 500.541

 • •  Administrare Active Sector 3 SRL (achiziție clădire si teren hala) - 21.989.901

 • •  Administrare Active Sector 3 SRL - 9.226.029

 • •  Internet si Tehnologie S3 SRL-49L384

 • •  SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL - 9.600

 • •  Delta ACM SA- 17.339.715.

La 31 decembrie 2018 Societatea are următoarele creanțe fata de părțile afiliate:

 • •  Algorithm Residential S3 SRL - 167.790

 • •  Administrare Active Sector 3 SRL - 195.867

 • •  Internet si Tehnologie S3 SRL - 177.950

 • •  SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL - 55.442

 • •  AS3- Administrare Străzi SRL - 1.981.350

• Delta ACM SA-275.807.


La 31 decembrie 2018 Societatea are armatoarele venituri de la părțile afiliate:

 • •  Algorithm Residential S3 SRL - 167.790

 • •  Administrare Active Sector 3 SRL - 195.867

 • •  Internet si Tehnologie S3 SRL -- 177.950

 • •  SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL - 55.442

 • •  AS3- Administrare Străzi SRL - 1.981.350

 • •  Delta ACM SA-275.807

In cursul anului 2017 Societatea a primit de la Algorithm Residential S3 SRL suma de 1.227.189 lei reprezentant împrumut. Acesta a fost integral rambursat la 31 decembrie 2017.

NOTA 14: CONTINGENTE

Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost plătite sau înregistrate la data bilanțului. Sistemul fiscal din Romania este în curs de consolidare si in continua schimbare, putând exista interpretări diferite ale autoritarilor in legătură cu legislația fiscala, care pot da naștere la impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descoperă încălcări ale prevederilor legale din Romania, acestea pot determina după caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligațiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorări de întârziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sancțiunile fiscale rezultate din încălcări ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de plătit către Stat.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobânzile penalizatoare, in măsură in care este cazul.

In Romania, exercițiul fiscal ramane deschis pentru verificări o perioada de 5 ani.

Prețul de transfer

In conformitate cu legislația fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzacții realizate cu părțile afiliate are la baza conceptul de preț de piața aferent respectivei tranzacții. In baza acestui concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piața care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relație de afiliere si care actioneaza independent, pe baza condițiilor normale de piața’1.

Este probabil ca verificări ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de către autoritatile fiscale, pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul „condițiilor normale de piața” si ca baza impozabila a contribuabilului roman nu este distorsionata.

Pretenții de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)

Conducerea Societății considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra operațiunilor si poziției financiare a Societății.

NOTA 15 ANGAJAMENTE

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea nu are angajamente.

NOTA 16: MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR

(1) Factori de risc financiar

Societatea este expusa riscului de piața, riscului ratei dobânzii, riscului de credit, riscului lichidității, riscului valutar, riscului de preț care decurg din instrumentele financiare pe care le deține. Politicile de risc întreprinse de către conducerea societății sunt prezentate mai jos:

(LI) Riscul de piața

Riscul de piața este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca rezultat al modificărilor in preturile pieței. Activele financiare disponibile pentru vanzare si activele financiare prezentate la valoarea justa prin intermediul contului de profit si pierdere deținute de către societate sunt susceptibile riscului prețului de piața ce rezulta din incertitudinea in preturile viitoare ale investițiilor. Riscul prețului de piața al societății este controlat prin diversificarea portofoliului de investiții.

 • (1.2) Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de piața. Veniturile si fluxurile de trezorerie operaționale ale societății sunt in mod substanțial independente de modificările ratelor de piața ale dobânzilor, deoarece societatea nu are creanțe purtătoare de dobânzi semnificative. Conducerea societății monitorizează fluctuațiile ratei dobânzii in mod continuu si actioneaza in consecința.

 • (1.3) Riscul de credit

Riscul de creditare apare atunci când neindeplinirea obligațiilor uneia din părțile participante la o tranzacție care conține active financiare, deținute la data bilanțului, duce la reducerea fluxului de numerar si echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun concentrarea semnificativa a riscului de creditare. Societatea are politici care sa asigure ca vânzările de produse si servicii sunt făcute către ciienti cu o istorie adecvata a ereditarii si monitorizează in mod continuu vechimea creanțelor sale. Numerarul este tinut in instituții financiare de credit performante, societatea avand politici ce prusupun limitarea expunerii sumei împrumutate de la oricare din instituțiile financiare.

 • (1.4) Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci când scadentele activelor si datoriilor nu sunt in corespondenta. O potențiala situație de neconcordanta poate intensifica profitabilitatea, dar poate

ALGORITM*! CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru exercițiul financiar încheiat ia 31 decembrie 2018

(toate sumele simt exprimate in leif'RON "'). daca mi este specificat altfel)


in aceeași măsură creste riscul unor pierderi. Societatea deține proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi menținerea de numerar suficient si alte echivalente de numerar.

 • (1.5) Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze datorita modificărilor ratelor de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci când tranzacțiile comerciale viitoare împreuna cu activele si datoriile recunoscute sunt denominate intr-o moneda, care nu este moneda utilizata de societate. Societatea este expusa riscului de schimb valutar care apare din variațiile unor valute, in principal USD si EUR.

Conducerea societății monitorizează fluctuațiile ratelor de schimb in mod continuu si actioneaza in consecința.

 • (1.6) Riscul de preț

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale, emitentului acestora, sau de factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piața.

 • (2) Estimarea valoni juste

Valorile juste ale activelor si datoriilor financiare ale societății sunt reprezentate aproximativ de valorile lor contabile la data bilanțului.

NOTA 17: ESTIMĂRI CONTABILE CRITICE SI JUDECAȚI PROFESIONALE

Estimările si judecățile profesionale sunt evaluate in mod continuu si se bazeaza pe experiența si alti factori incluzând evenimente viitoare care sunt considerate ca fiind rezonabile in anumite circumstanțe.

Societatea face estimări si presupuneri in privința viitorului. Rezultatele estimărilor contabile vor fi prin definiție aproximativ egale cu rezulatele actuale.

ALGOR1THM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele simt exprimate in led‘'R()Rr').. daca hk este specificat altfel)


NOTA 18: EVENIMENTE ULTERIOARE

în cursul anului 2019, pana la data aprobării prezentelor situații financiare, asociatul unic a varsat parțial capitalul subscris si nevarsat pana la 31 decembrie 2018 (vezi Nota 10) în suma de 50.000.000 astfel:

 • •  08.01.2019- 5.000.000

 • •  14.02.2019-4.990.000

 • •  12.03.2019 -4.000.000

 • •  22.03.2019- 3.000.000

 • •  05.04.2019-3.500.000

La data aprobării prezentelor situații financiare capitalul subscris si nevarsat este in suma de 29.510.000.

Președintele Consiliului de Administrație

Cosocariu Dan Alexandru
ALGORITHM CONSTRUCȚII $3S.C, ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul in str. Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/8651/2017, avand cod unic de înregistrare 37714360, a realizat ia 31.12.2018 următorii indicatori:

 • >  Venituri totale: 51.414.745 LEI

 • > Cheltuieli totale: 51.293.258 LEI

 • > Profit brut : 121.487 LEI

 • > Impozitul pe profit: 85.194 LEI

 • > Profitul net: 36.293 LEI

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP10/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

 • a) dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleași domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rata a profitului;

 • b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării ~ nu este cazul;

 • c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - nu este cazul;

 • d) existența de sucursale ale entității - nu este cazul;

 • e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

 • - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar - nu este cazul;

 • - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar ~ nu este cazul.

Destinația •• •       •                                 "TuiCRON)

Profit la 31.12.2018

36.293

Repartizarea profitului pentru: rezerve legale

26.168

Profit nerepartizat

36.293


Consiliul de Administrație al societății propune si recomanda adunării generale a actionarilor/asociatilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2018, in suma de ............ lei sa fie repartizat pe destinațiile următoare:

 • - Surse proprii de finanțare (alte rezerve) -                                         ____

* Dividende de distribuit actionarilor/asociatilor -                                    ___

 • - Fond de participare la profit a salariatiior si administratorilor societății -

 • - Acoperirea pierderii contabile -

Potrivit propunerii avansate, dividendul ce urmeaza a se acorda pentru o acțiune deținuta se fixeaza la ...Lei, ceea ce reprezintă o rata de distribuire de ....,% din profitul net repartizat. Acționarii indreptatiti sa primească dividendele distribuite din profitul net realizat in exercițiul financiar 2018 sunt cei ce vor fi inregistrati in registrul consolidat al acționarilor la data de ............... ce va fi aprobata de către adunarea generala a acționarilor, in

conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004. Termenul in care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor se propune a fi intervalul.....................

Modalitățile de plata a dividendelor se propun a fi următoarele:

 • a) prin mandat postai la domiciliul cunoscut al acționarului, cu suportarea de către acesta a taxelor poștale aferente,

pentru acționarii persoane fizice care nu au dividende neridicate din anii precedent!, dețin la data de referința, un număr de cel puțin de acțiuni si nu au solicitat sau nu solicita in scris pana cel târziu data de .......................

plata prin virament intr-un cont curent personal;

 • b) prin virament intr-un cont bancar in lei, deschis la o banca comerciala din Romania, cont comunicat in scris la

.............. . pana cel târziu ........................... pentru acționarii persoane juridice, precum si pentru acționarii persoane fizice care solicita plata prin aceasta modalitate;

Aigorfthrți Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-ma i I: office@algorjthmconstructjis3.ro

Web; www.algorithmconstructiis3.ro


Date Hs-cste:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


 • c) in numerar, prin casieriile deschise de societate ia sediu! soda!, precum si la reprezentantele sale teritoriale, pentru acționarii persoane fizice ce dețin la data de referința un număr mai mic de ........ de acțiuni si nu solicita plata prin virament intr-un cont curent personal sau prin mandat postai;

 • d) prin oricare dintre modalitățile de plata prevăzute la alineatele a), b) si c), la solicitarea adresata in scris societății de către acționarii care, din diverse motive, nu au incasat dividendele distribuite in anii precedenti, după ce aceștia si-au clarificat situația care a condus la neincasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moșteniri etc).

 • - Dividendele distribuite in anii precedenti, precum si dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar

2018, neincasate de către acționari pana la data de .......................se propune a se plăti in continuare si după

aceasta data, la solicitarea scrisa a persoanelor indreptatite.

 • - Dividendele cuvenite si plătite acționarilor in lei noi, după data de ........................ vor fi cele rezultate din calcul, la

nivelul a doua zecimale (in sensul ca a treia si următoarele zecimale se neglijează).

Fondul de participare la profit se propune a se repartiza astfel: .......% salariatilor, in condițiile prevăzute in

contractul colectiv de munca si ........administratorilor, proporțional cu indemnizația realizata de fiecare In anul

2018.ALGORITHM CONȘTRUCT» S3
PROCES VERBAL

încheiat astazi 09.04.2019

Adunarea Generala a Acționarilor de la SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

S.R.L., întrunită azi data de mai sus in ședința, avand ca ordine de zi:

 • 1. Audiere Raport Prededinte CA;

 • 2. Aprobare Bilanț Contabil încheiat la 31.12.2018.

In anul 2018 conducerea societății, prin Consiliul de Administrație a asigurat organizarea si conducerea activitatii societății in concordanta cu legislația in vigoare si a asigurat întocmirea situațiilor financiare pe întreg anul calendaristic 2018, societatea întocmind balanțele sintetice luna de luna si depunand organelor fiscale declarațiile lunare si trimestriale cerute de legislație.

In anul 2018 operațiunile financiar contabile au fost înregistrate corect in evidenta contabila, conturile anuale avand o imagine fidela a situtiei societății la data de 31.12.2018.

Adunarea Generala a Acționarilor, luând la cunoștința rezultatele obținute in anul 2018, aproba Bilanțul Contabil încheiat la 31.12.2018.

Toate materialele prezentate au fost aprobate in unanimitate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces Verbal.


ASOCIAT UNIC,

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

PREȘEDINTE CA, Panait Radu Alin

Web: www.ateorithmconstriictiis3.roPMSTRUCT1I S3m<„ 3 ^X 4^tl£> 3 (k)l

RAPORT DE ACTIVITATEal

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL pentru anul 2018

L PREZENTARE GENERALĂ • 1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric ”Hala Laminor”. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL a fost înființată prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, a fost înființata prin HCLS3 nr 223 din 30.05.2017 și funcționează ca societate cu răspundere limitată, având asociat unic Societatea Algorithm Residențial S3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidentiale - cod CAEN 4120. înființarea societății are ca obiectiv realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric “Hala Laminor”.

Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Asociatului Unic al Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitati secundare

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic este de 8.000.000 Lei, aportat în numerar; capitalul social este divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social.

Prin HCL 299/11.07.2017, se aprobă majorarea capitalului social al Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL cu suma de 15.000.000 lei, prin HCL 5/11.01.2018 se aprobă majorarea capitalului social al Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei, prin HCL403/31.08.2018 se aproba majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 lei si prin HCL 586/19.12.2018 se aproba majorarea capitalului social al Societății Algorithm Construcții S3 SRL tot cu suma de 50.000.000 lei.

Prin HCL 589/19.12.2018 se aproba majorarea valorii de investiție, pentru lucrarea « Punerea in siguranța a Construcției Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile C1,C2, C3, C4, C5, C6 si C61,restaurare, conservare si construire parcare subterana cu circulațiile aferente in


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3subsolul halei, imobil situat in Bulevardul Basarabia, nr 256, sector 3 », pana la suma de

 • 49.911.106,96 Euro (fara TVA).

 • 2. Conducerea Societății

Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților.

Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în calitate de Asociat unic, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care, potrivit legii, revin adunării generale și adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Atribuțiile Asociatului unic sunt următoarele:

~ hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • -  hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

 • -  hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

 • -   hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;

 • -  numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă puterea de reprezentare oricărui reprezentant;

examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • -   aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politia de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

 • -  numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

 • -   ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugtul Societății;

hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

 • -  ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

hotărăște asura operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfașoara în mod succesiv;

 • -  hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății.

 • 3. Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotarare de Consiliul Local Sector 3 București conform HCLS3 nr 586/27.11.2017. Urmare a acestei hotărâri membrii numiți, au semnat contractele de mandat pentru preluarea mandatului în data de 5 decembrie 2017 .

Conform Actului Consitutiv Consiliul de administrație se întrunește ori de cate ori este necesar, la sediul Societății sau la locul indicat în convocator. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședință ordinară și ori de cate ori este necesar în ședință extraordinară la sediul Societății în vederea exercitării atribuțiilor ce vizează:

stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

 • -  aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționari a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • -  adoptarea Regulamentului de Ordine Interioara, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;

 • -  aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;

 • -  supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • -   mutarea sediului social și înființarea/desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 euro exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

 • -   executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Asociatul Unic. Conducerea curentă a societății este asigurată de Președintele Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege.

Președintele Consiliului de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Legii nr.215/2001, precum și a altor acte normative incidente.

Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Președintele Consiliului de Administrație suținut de Managerul Operațional, Managerul de Proiect și Managerul de Mecanizare, va asigura conducerea activității zilnice. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum soția, rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

Președintele Consiliului de Administrație are ca atribuții principale următoarele :

~ obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;

 • - are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;

 • - are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;

 • - urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividentelor;

 • - obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;

 • - aproba selectarea, angajarea și concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;

 • - încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;

 • - răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare;

~ urmărește modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unității și aproba măsuri de sancționare, dacă este cazul;

 • - obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație

asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;

 • - supervizează (organizează, coordonează și îndrumă ) activitatea de pregătire și urmărire a producției;

 • - analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de realizăre;

 • - ia măsurile necesare prin compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicelor programați;

~ aproba răspândirea și introducerea tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru;

 • - îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le reprezintă spre aprobare Consiliului de Administrație;

 • - aprobă/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;

-aprobă si supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;

 • - urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;

 • - urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - aprobă/răspunde de organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea procesului de producție, a activităților auxiliare, perfecțonarea metodelor de muncă prin introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea și generalizarea acestora;

 • - aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creșterii productivității muncii;

 • - răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite și indicii de calitate;

 • - asigură rezolvarea reclamațiilor și obiecțiunilor semnalate în procesele verbale de recepție;

 • - organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelora care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;

 • - studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

 • II. EVOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

în perioada decembrie 2017- decembrie 2018 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 22 ședințe ordinare și 11 ședințe extraordinare și au fost luate 60 hotărâri de Consiliu Administrație. Documentele care au fost discutate , analizate, aprobate în cadrul ședințelor au fost conform cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

Astfel printre principalele atribuții ale Consiliului de Administrație al Algorithm Construcții S3 conform Regulamentului de Organizare și Funcționare se enumera :

 • a)  aprobarea operațiunile juridice care depășesc valoarea de 10.000 eur inclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv; operațiunile care depășesc valoarea de 100.000 EUR exclusiv TVA se vor aproba de către Consiliul de Administrație și se vor transmite spre avizare Asociatului Unic; aprobarea operațiunilor juridice cuprinse între 10.000 eur inclusiv TVA și 100.000 eur exclusiv TVA se vor consemna în procesul verbal al ședinței; operațiunile care depășesc valoarea de 100.000 eur exclusiv TVA se vor consemna în procesul verbal și se vor transmite sub forma de Hotărâre către Asociatul Unic spre avizare;

 • b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;


Prima hotărâre a Consiliului de Administrație a fost luată în data de 22.01.2018.

HOTĂRÂREA Nr 1 din 22.01.2018

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL conform cu cele menționate mai jos:

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzional, respectând structura și conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Remania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF37714360

RC J40/8651/2017

1BAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


A

In elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

 • 9.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII 83 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 101.545.28 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare

101.491,28 mii lei,

B. Venituri financiare

54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate

246,54 mii lei,

2. Venituri din redevențe și chirii

880,00 mii lei,

3. Alte venituri

480,00 mii lei,


 • 4. Venituri din vanzarea mărfurilor

  100,00 mii lei,

  850,00 mii lei,

  98.734,74 mii lei.

  24,00 mii lei,

  30,00 mii lei.


 • 5. Alte venituri din exploatare

 • 6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1.  Venituri financiare din diferente de curs

 • 2. Venituri financiare din dobânzi

Veniturile din exploatare preconizate vor fi realizate conform activității principale,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm că imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizăm că nivelul veniturilor financiare vor fi în suma de 54,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în suma de 24,00 mii lei și venituri din dobânzi în suma de 30,00 mii lei.

ILCheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 106.947,29 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

 • A.Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 94.065,26 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile în sumă de 65.608,27 mii lei, din care:

« cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 64.048,27 mii lei, din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 36,27mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 390,00 mii lei,

 • •  cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1170,00 mii lei

 • •  cheltuieli privind energia și apa în suma de 240,00 mii lei,

® cheltuieli privind mărfurile în sumă de 150,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm ca imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 3209,25 mii lei din care:

 • *  cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 124,14 mii lei,

« cheltuieli privind chiriile în sumă de 2928,69 mii lei,

 • •  cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 25.247,74 mii lei vizează

 • •  cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 114,84 mii lei,

 • •  cheltuieli de protocol în sumă de 84,84 mii lei,

 • •  cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în sumă de 353,76 mii lei,

« cheltuieli de deplasare,detașare în sumă de 531,22 mii lei,

 • •  cheltuieli poștale și de telecomunicații în sumă de 31,08 mii lei,

 • •  cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de 49,56 mii lei,

 • •  alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 647.22 mii lei și cuprind cheltuieli cu pază în sumă de 471,00 mii lei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în sumă de 24,72 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 145,50 mii lei și cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 6,00 mii lei.

 • •  alte cheltuieli în sumă de 23.275,22 mii lei.

 • B, Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 170,38 mii lei, din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 85,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 85,38 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal în sumă de 10.747,97 mii Iei.

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de bază în sumă 6.221,38 mii lei;

 • b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 535,84 mii lei;

 • d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 229,93 mii lei.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și Consiliului de Administrație.

 • D.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 1.443,68 mii lei.

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 344,00 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.99,68 mii lei.

Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 200,00 mii

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 30.01.2018

Art 1 Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții precum și adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

în temeiul HCL S3 586 / 27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 SRL, Consiliul de Administrație numit, dispune modificarea Organigramei societății în conformitate cu recomandările ISO și în conformitate cu OUG 109 și OSGG 400.

Astfel, față de organigrama aprobată prin HCLS3 524/31.10.2017, conducerea societății revine Consiliului de Administrație condus de Președintele Consiliului de Administrație.

Se hotărăște introducerea noțiunii de departament astfel că societatea va avea 3 departamente,

10 compartimente și 1 manager operațional.

Se desființează denumirea de Director General Adjunct.

în subordinea directă a Președintlui CA și implicit a Consiliului de Administrație rămâne: deparatmentul Mangement Intern -Guvernanță Corporativă, Deparatmentul Tehnic, Secretariatul, Compartimentul Juridic, și Compartimentul Relații Publice precum și Managerul Operațional.

Celelalte structuri sunt repartizate astfel:

Managerului Operațional îi revin în subordine și coordonare :

S Compartimentul Contabilitate

Compartimentul Resurse Umane

S Departamentul Administrativ cu cele 3 compartimente: Aprovizionare, Magazie și Procurement

Departamentului Tehnic ii revin in subordine si coordonare:

Compartimentul SSM

S Compartimentul Execuție divizat în:

Mecanizare/Metrologie și Parc Auto

- Restaurare- Consolidare: confecții metalice și lucrări beton

Organigrama este construită pentru același număr de posturi aprobate la înființarea societății (HCLS3 NR 246), repectiv 200 de posturi.

Ștatul de funcții a fost modificat în corcondanță cu noua organigramă.

Raporturile de subordonare și atribuțiile sunt detaliate în Regulamentul de Organizare și Funcționare și sunt în conformitate cu statul de funcții și cu legislația în vigoare.

Art.2 Aprobarea Regulamentului Intern și a Codului de Etică

Regulamentul intern este documentul intern al unei organizației care întocmit de către angajator și/ sau a reprezentantul salariaților, după caz, și cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

 • a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;

 • b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;

 • c)  drepturile și obligațiile angajatorului și al salariaților;

 • d) procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;

 • e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

 • f)  abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;

 • g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

 • h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;ALPORTHIWI CONSTRUCȚII >3

 • i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariatilor;

Codul de etică cuprinde misiunea, valorile, procedurile și standardele etice și profesionale ce definesc activitatea organizației

Codul de Conduită Etică se aplică tuturor angajaților societății, indiferent de funcția ocupată de către aceștia.

HOTĂRÂREA Nr, 3 din 15.03.2018

Art 1 Aprobarea declarației Președintelui Consiliului de Administrație, de “POLITICĂ în domeniul CALITĂȚII-MEDIULUI-SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE” având la bază următoarele obiective generale:

 • >  Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;

 • > Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboranții noștri;

 • >  Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;

 • >  Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficienta și economica a resurselor, printr-un management eficace;

 • > Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență personalului., valorificarea creativității potențialului uman;

 • >  Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor SMI;

 • > Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportuntăților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;

 • >  Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății.

Algorîthm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romanța

E-mail: office@alRorithmconstructils3.ro

Web: www.algorlthmconstructlis3.ro

 • > Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea raționala a resurselor naturale;

 • > Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;

 • > Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;

 • > Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;

 • > Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;

 • > îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continuă în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check*-act).

HOTĂRÂREA Nn 4 din 30.03.2018

Art. 1 Aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari:

 • A. Indicatori nefinanciari de performanță din cadrul operațional:

 • 1.  Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

 • 2.  Indicatorul dezvoltarea capacității

 • B. Indicatori nefinanciari de performanță din segmentul de guvernanță corporativă

 • 1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

 • 2.  Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

Atgorithm Construcții $3                                                          Date Fiscale:

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3                                            CIF 37714360

București, Romanța                                                         RC 140/8651/2017

E-maii: of fice@algorit hmconștructi is3.ro                                         IBAN RO32BTRLRONCRT0414912 701

Web: www.algorithmcpnstructiis3.ro                                            Ba nea Tra nsilvan ia

 • 3. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

 • 4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernantă corporativă

 • C. Indicatori financiari de performanță avem următoarea abordare:

 • 1. Solvabilitate

 • 2. Viteza de rotație a creditelor - furnizor

Indicatorii de performanță nefinanciari și financiari aprobați de departamentul de Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 constituie elemente față de care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L., iar mecanismul de calculare a cuantumului bonificației componentei variabile este prezentat în cele ce urmează. Componenta variabilă a remunerației va avea la bază o sumă rezultată din diferența dintre Valoarea actualizată a construcției la finalizarea etapei finalizate minus Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate, minus Valoarea actualizată a construcției la începutul etapei de execuție a proiectului Hala Laminor, rezultatul fiind ponderat cu un procent din creșterea valorii, variabil anual pe durata celor patru ani de mandat, care va reprezenta componenta variabilă a remunerației, formula de calcul fiind următoarea:

Componentă variabilă remunerație totala - (Valoare actualizată a construcției la final de etapă -Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018, stabilită de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție.


Distribuția componentei variabile a remunerației către membri Consiliului de Administrație și a angajaților implicații în buna desfășurare a etapelor care au ca obiectiv final construcția obiectivului social și cultural Hala Laminor se va face conform următorului algoritm:

Președintele C.A. este remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației;

Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele C.A.) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% la fiecare membru al C.A.-ului.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 30,03.2018

Art. 1 Aprobarea remunerației pentru secretarul Consiliului de Administrație în cuantum de 700 lei net/ luna și încheierea actului adițional la contractul individual de muncă pentru atribuțiile suplimentare și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 30.03.2018

Art. 1 Aprobarea grilei de salarizare a personalului angajat

în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 277/2015 privind Codul fiscal, începând cu 1 Ianuarie 2018 numărul contribuțiilor sociale obligatorii pe care trebuie să le plătească angajatorul pentru proprii salariați a fost modificat astfel: contribuția la pensii - CAS și contribuția la sănătate - CASS cad în sarcina salaritului, iar contribuția asiguratorie pentru munca - CAM cade în sarcina angajatorului, începând cu data de 1 ianuarie 2018 rămân doar 3 contribuții sociale obligatorii, față de 6.

Contribuții obligatorii:

> Contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă, în cota de 25%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;

^Contribuția pentru condiții deosebite de muncă: angajatorul are în sarcină o cota suplimentară de 4% (29% în total, salariat + angajator)

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vrtan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: offîce@a Igorlthmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale;

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


*Contribuția pentru condiții speciale de muncă: angajatorul are în sarcină o cotă suplimentară de 8% (33% în total, salariat+ angajator);

 • > Contribuția la sănătate, în cotă de 10%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;

 • > Contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%, ce este în totalitate în sarcina angajatorului.

în conformitate cu cele menționate mai sus, Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 hotărăște încheierea de acte adiționale la contractele de muncă ale personalului angajat cu menținerea salariului net avut la data de 1 ianuarie 2018.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 06.04.2018

Art. 1 Aprobarea încheierii contractului cu societatea INSTAL IMPEX S.R.L, furnizor agreat de către SC GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit si a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR

Conform memoriului tehnic, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma carora au fost stabilite mai multe etape de intervenție, unele fiind însă intervenții de urgență conform celor expuse mai jos:

stoparea de urgentă a infiltrațiilor de apa prin:

“ refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;

închiderea golurilor din fațade - la zonele prăbușite;~ evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;

 • •  desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Coip C6+C61) ~ conform specificațiilor expertizei de specialitate;

 • •  Îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;

 • •  protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 06.04.2018

Art. 1 Aprobarea achiziționării de utilaje conform tabel

UTILAJ

VANZATOR

MARCA

MODEL

PREȚ

BUCĂȚI

TOTAL

Excavator

Marcom

Komatsu

PC290NLC-

11

172500

3

517500

Ciocan Hidraulic

Marcom

Indeco

HP 3500

27000

1

27000

Pulverizator rotativ

Marcom

Indeco

IRP23X

36000

1

36000

Buldozer

Marcom

Komatsu

D51EX-24

140500

1

140500

Buldoexcavator

Marcom

Komatsu

WB93R-5

57500

1

57500

încărcător frontal

Liebherr

Liebherr

L550XP

150000

1

150000

Telehender

LiftTec

Manitou

MRT1840

121213

1

121213

Basculanta

Gradinariu

MAN

TGS41420

102900

4

411600

TOTAL GENERAL 1 461313 eur

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 10.04.2018

Art. 1 Aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu suma de 8 300 000 LEI, inclusiv TVA (aprox 1461313 eur, exclusiv TVA), suma necesara achiziției de utilaje pentru obiectivul „ Hala Laminor"

Suma este necesară în vederea achiziționării de utilaje în vederea realizării lucrărilor de construire a parcajului subteran și a circulațiilor aferente în subsol, având ca obiect punerea în

siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situată în București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3. Realizarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu Expertiza Tehnica întocmită de ing. Paul loan, avizul favorabil nr, 511/M/2016 din partea Ministerului Culturii, Autorizația de construire nr. 75/1477285 din 03.04.2017, emisă de Primăria municipiului București și Proiectul Tehnic de execuție pentru punerea în siguranță nr. PCP - 355/17 întocmit de Profesional Construct Proiectare SRL, Varzan și Arhitectii SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 27.04.2018

Art. 1 Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi al Societății Algorithm Construcții S3 SRL cu următorii indicatori:

 • > Venituri totale: 14.796.975 LEI

 • > Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI

 • > Pierderea bruta : 705.520 LEI

 • > Impozitul pe profit: 0 LEI

 • > Pierderea neta : 705.520 LEI

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP 470/2018 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 27.04.2018

Art. 1 Aprobă demararea auditulni statutar al societății pentru anul 2017 de către societatea Inter Scope.

Auditarea societății are la baza Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 Nr. 59 din 16.02.2018 , hotărâre care prevedea realizarea auditului societății pentru a asigura o pespectivă independentă asupra activității financiar-contabile.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 03,05.2018

Art. 1 Aprobă raportul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul

 • 2017

Art.2 Aprobă programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul

 • 2018

HOTĂRÂREA Nr, 13 din 21.05.2018

Art. 1 Aproba raportul auditorului independent Tudor lonescu în numele Interscope SRL.

Conform auditului financiar statutar au fost auditate situațiile financiare anexate ale Societății Algorithm Construcții S3 SRL care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat.

HOTĂRÂREA Nr.14 din 21.05.2018

Art. 1 Aprobă modificarea datei de plată a drepturilor salariate din data de 5 ale lunii în data de 10 ale lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea.

Salariații care au optat pentru plata drepturilor salariale sub formă de avans și lichidare zilele de plata for fi 25 ale lunii în curs pentru avans și 10 ale lunii următoare pentru lichidarea drepturilor salariale.

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 21.05,2018

Art. 1 Aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții

Necesitatea modificării organigramei vine în contextul demarării lucrărilor pentru amenajarea unei parcări subterane, lucrări pentru care au fost achiziționate utilaje specifice lucrărilor de săpături. O dată cu aprobarea achiziției de utilaje de către autoritatea tutelara a fost demarată și selecția de personal calificat pentru manevrarea utilajelor respective.

Deoarece organigrama aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2018 nu a fost gândită și pentru extinderea lucrărilor și implicit crearea unui department specializat pentru întreținerea de utilaje și execuție utilaje propunem updatarea organigramei cu

deparatmentul MECANIZARE coordonat de Managerul de Mecanizare în subordinea căruia intră Serviciul Execuție Utilaje și Serviciul întreținere și Reparații Utilaje și Auto, cu un număr total de 29 angajați.

Concomitent cu Hotărârile mai sus menționate, activitatea Consiliului de Administrație a fost una complexă, activă și implicată.

Activitatea societății Algorithm Construcții S3 este una amplă și cu implicații majore din multe puncte de vedere dar care implică de cele mai multe ori aprobarea Consiliului de Administrație în continuarea activității, și facem referire aici în special la plățile pe care societatea le efectuează către furnizorii săi, plăți pe care Consiliul de Administrație le aprobă după analizarea facturilor, a situațiilor de lucrări și a avizelor de însoțire marfa.

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 06.06.2018

Art. 1 Aprobă achiziția unui concasor electric marca METSO NW96

Pentru construirea parcării subterane și a circulațiilor aferente în subsolul Halei Laminor,situată în Bdul Basarabia 256, sector 3, București, se impune utilizarea de utilaje terasiere necesare desfășurării lucrărilor de sapare, tasare etc.

Având în vedere necesitatea unei cantități mari de umplutură din beton concasat pentru stratul de sub radier, propunem achiziționarea unui concasor care să folosească betonul existent în fundațiile din șantier, precum și cel adus din sectorul 3 sau din celelate sectoare de la diverse lucrări, școli, grădinițe etc.

Fluxul propus este următorul:

l.Se scoate cu excavatorul betonul vechi prin piconare-cupa sau foarfeca-demolatoare-cupa 2.Se încarcă în bena camionului

3.Se bagă în concasor betonul <=500 mm

4.Se scoate sort 0.63mm

5.Se toarnă stratul de beton concasat pentru compactare

A

In urma comparațiilor făcute și a calculului tonă-material-oră/cost producție, am ajuns la concluzia că cel mai rentabil ar fi un concasor electric datorită prețului pe Kw versus prețului pe motorină, conform tabelului de mai jos:

Model

Vanzator

Productivitate

Motor

Buncăr

/M3

Gura Alim

Setare

Min Falci/Mm

Banda

Magnetica

Garanție

Livrare

Pret/E

Semifix

RM70

Terra

50-150t/h

130kw

2m3

640-55Omm

impact

rotor

da

12/1000

4-6 sapt

216510

Cityequip 7x3

CTE solution

50-1001/h

45kw

e

3m3

700-500

mm

30

da

12/2000

6-8 sapt

209145

Keestrack

Ircat

150-300t/h

153kw

d

4m3

1100-

700mm

45-170

da

12/1200h

8-12 sapt

290000

Meteo

Meteo

300t/h

130kw

e

4m3

930/580mm

25-130

da

24/4000

6-

12sapt

278063

Kleeman

Wirtgen

200t/h

165kw d

4.5m3

950/640mm

0-180

da

12/2000

6-12 sapt

293500

McCloskey

J40

Marcom

250t/h

166 d

5.4m3

1016/61 Omm

40-156

da

12/2000

6-12 sapt

233000

Sandvik

Qj'241

Terra

225t/h

168 d

4.95m3

1000/650mm

50-150

da

12/2000

6-8 sapt

251000

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 21.06.2018

Art. 1 Aprobă încheierea actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass, Inter Max și Etern pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Roman ia

E-mail: officeg&a Igorithmconstructils3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Art 1 Aprobă încheierea contractelor cu General Beton România și HeidelbergCement România în vederea furnizării de beton pentru continuarea lucăarilor la obiectivul Hala Laminor.

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 21.06.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu CDA CONFORT STEEL în vederea furnizării de oțel beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.

HOTARAREA Nr, 20 din 09.07.2018

Art. 1 Aprobă Raportul de Activitate al Consiliului deAdministrație al Societății Algorithm Construcții S3 pentru semestrul I2018.

HOTARAREA Nr. 21 din 17.07.2018

Art. 1 Aprobă modificarea actului constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

Se modifică Cap II, art 5, pct 5.1, având următorul conținut:

Capitolul II Obiectul de Activitate

Art.5 - Obiectul de activitate al Societății este urmatorul:Domeniul principal de activitate: -

412 Lucrări de Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Obiectul principal de activitate: — 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Obiecte de activitate secundare:

3832» recuperarea materialelor reciclabile sortate

4941- transporturi rutiere de mărfuri

4690- comerț cu ridicata nespecializat

HOTĂRÂREA Nr, 22 din 08.08.2018

Art. 1 Aprobă completarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul 1/2018 cu capitolul “Transparența Financiară”

Operațiunile economice derulate în semestrul I 2018, au fost înregistrate în contabilitate și se prezintă astfel:

 • 1.     Venituri totale 2.153,96 mii lei; Venituri de exploatare 2.153,88 mii lei; Venituri financiare - 0,08 mii lei;

 • 2.      Cheltuieli totale: 2.153,96 mii lei; Cheltuieli cu exploatarea 2153.96 mii lei; Cheltuieli financiare 0,00 mii lei.

 • 3.     Activ net/Total capitaluri proprii: 8.300,00 mii lei

 • 4.     Profit la 30.06.2018: 0,00 mii Iei

Sociatatea s-a încadrat în indicatorii de buget aprobați. La nivelul societății veniturile din producția de imobilizări corporale este de 2.153,88 mii lei și se încadreză în valorile stabilite la nivelul bugetului. Cheltuielile angajate până la 30.06.2018 sunt aferente producției de imobilizări

corporale în curs pentru obiectivul Hala Laminor în valoare de 2.153,96 mii lei. Rezultatul perioadei de raportare este 0,00 mii lei.

HOTĂRÂREA Nr, 23 din 08.08.2018

Art. 1 Aprobă acordarea unui spor de 20% angajaților pentru lucru în schimburi, pe durata lunilor de vara, cu posibilitate de prelungire până la sfârșitul lunii octombrie.

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 27.08.2018

Art. 1 Aprobă încheierea de asigurări de sanatate privata pentru intreg colectivul societății Algorithm Construcții S3.

HOTARAREA Nr. 25 din 27.08.2018

Art. 1 Aprobă achiziționarea a 4 autobasculante necesare transportului pământului, betonului spart, pietrei concasate, etc rezultate din lucrările de săpături de la Hala Laminor.

Valoarea estimata a autobasculantelor este de 126 000 EURO conform ofertei vânzătorului Delta Antrepriza de Construcții si Montj 93 S.A

NR. CRT.

CATEGORIE

NR.AUTO.

AN

FABRICAȚIE

MARCA

TIP

INDEX

KM

PREȚ   VÂNZARE

(TVA INCLUS)/EURO

AUTOBASCULANTE

3 AXE

B59YUA

2007

MERCEDESBENZ

ACTROS

3336/932.16/SCHMITZ

184305

31500

2

AUTOBASCULANTE

3 AXE

B59YTW

2007

MERCEDES BENZ

ACTROS

3336/932.16/SCHMITZ

193429

31500

3

AUTOBASCULANTE

3 AXE

B59YTG

2007

MERCEDES BENZ

ACTROS

3336/932.16/SCHMITZ

184842

31500

4

AUTOBASCULANTE

3 AXE

B59YSW

2007

MERCEDES BENZ

ACTROS

3336/932.16/SCHMITZ

294352

31500

Art. 1 Aprobă majorarea capitalului social al societății cu suma de 50.000.000 Iei (cinzeci milioane lei ), inclusiv TVA, sumă necesară demarării lucrărilor la subsolul obiectivului “Hala Laminor “

HOTARAREA Nr. 27 din 27.08.2018

Art. 1 Aprobă majorarea remunerației Președintelui Consiliului de Administrație Ia 15 000 lei / lună.

HOTARAREA Nr. 28 din 30.08.2018

Art. 1 Aprobă achiziția de motorină conform situației de consum din perioada noiembrie

2017-iulie 2018.

SITUAȚIE CONSUM COMBUSTIBIL PERIOADA 01.11.2017-30.07.2018

LUNA

AN

CONSUM/LITRI

NOIEMBRIE

2017

5,650

DECEMBRIE

2017

5,400

IANUARIE

2018

5,660

FEBRUARIE

2018

4,650

MARTIE

2018

5,650

APRILIE

2018

4,815

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romanîa

E-mail; office@alRorithmconstructiis3.ro

Web; www.alRorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC140/8651/2017

ISAM R032BTRLRONCRT04X4912701

Banca Transilvania

MEDIE CONSUM

PERIOADA

5,304

LUNA

AN

CONSUM/LITRI

MAI

2018

11,677

IUNIE

2018

16,840

IULIE

2018

25,585

MEDIE CONSUM PERIOADA

18,034

HOTARAREA Nr. 29 din 30.08.2018

Art. 1 Aprobă demararea procedurii de preluare a contractelor de leasing de Ia societatea Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A.

HOTARAREA Nr. 30 din 05.09.2018

Art 1 Aprobă achiziționarea unui AUTOGREDER 14M de la BERGERAT MONNOYEUR SRL, conform ofertei și condițiilor contractuale anexate acestei hotărâri.

HOTARAREA Nr. 31 din 05.09.2018

Art 1 Aprobă achiziționarea unui concasor cu falei marca SANDVIK QJ241, an fabricație 2013, conform ofertei anexate acestei hotărâri.

HOTARAREA Nr. 32 din 12.09.2018


AUMmmiM coHtntucni saArt. 1 Aprobă achiziția de instalații echipamente si utilaje de Ia societatea Delta

Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A conform tabel.

HOTARAREA Nr.33 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă achiziția unei mașini marca MITSUBISHI L200 Double Cab Instyle AT, la prețul de achiziție de 26.778 euro+ TVA.

HOTARAREA Nr. 34 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului cu SC TRITON SRL pentru furnizarea de materiale / produse/ echipamente necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

HOTARAREA Nr, 35 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului cu SC EJOT ROMANIA SRL.

HOTARAREA Nr. 36 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă indexarea salariilor angajaților Algorithm Construcții S3 în conformitate cu nota de fundametare privind modul de reflectare al hranei acordată de angajator ca și avantaj în natură.

HOTARAREA Nr. 37 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă acordarea unui spor de 10% la salariul de încadrare pentru salariații care depășesc frontul de lucru primit Ia intrarea în schimbul de lucru și strict pentru zilele de lucru efectiv.

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/86S1/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Art. 2 Hotararea nr. 23 din 08.08.2018 se anulează.

HOTARAREA Nr. 38 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă modificarea statului de funcții prin redistribuirea numărului de personal aprobat între departamentele societății astfel:

Suplimentarea pentru următoarele funcții, în cadrul departamentului mecanizare:

Șofer:        de la 6 la 14,

 • -   Mașinist:     de la 12 la 30,

Mecanic întreținere : de la 3 la 4,

 • -   Electrician auto : de la 5 la 4,

Introducerea următoarelor funcții, în cadrul departamentului mecanizare:

 • -   Inginer:               2 posturi,

 • -   Muncitor necalificat: 12 posturi,

Sudor:                2 posturi.

HOTARAREA Nr. 39 din 12.09.2018

Art.l Aprobă modificarea formulei de calcul pentru indicatorul Viteza de rotatie a creditelor - furnizor, abrogate prin Hotararea nr. 43 din 11.10.2018

HOTARAREA Nr. 40 din 19.09.2018


Ari. 1 Aprobă adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia, aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018, conform notei de fundamentare și a anexelor acestuia.

I.

110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

 • C. Venituri din exploatare

 • D. Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

7. Venituri din servicii prestate

Venituri din redevente și chirii


Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 101.545.28 mii lei la suma de

110.323,49 mii lei,

54,00 mii lei.

246,54 mii lei,

1.180,00 mii lei, cresc

fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma

de 880,00 mii lei la suma de 1.180 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

 • 8. Alte venituri                                                        480,00 mii lei,

Venituri din vanzarea mărfurilor                                0,00 mii lei, scad fata de

ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de

300,00 mii lei la suma de 0,00 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

 • 9. Alte venituri din exploatare                                       850,00 mii lei,

Venituri aferente costului producției în curs de execuție        107.566,95 mii lei, cresc

fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de laJU.GOMTHWI coKrnwcni «3

suma de 98.734,74 mii Iei la suma de 107.566,95mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 3. Venituri financiare din diferente de curs

 • 4. Venituri financiare din dobânzi

  24,00 mii lei,

  30,00 mii lei.


Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 110.377,49 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.947,29 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

 • D. Cheltuieli din exploatare in suma de 109.857,49 , cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.427,29 mii lei Ia suma de 109.857,49 mii lei,respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

 • E. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Algorithm Construcții S3                                                          Date Fiscale:

Strada Calea Vîtan 154-158, Sector 3                                            CiF 37714360

București, Romania                                                         RC J40/8651/2017

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro                                       IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Web: www.algorițhmconstructi is3 .ro                                            Banca T ra nsîivanîa

Structura cheltuielilor din exploatare

 • A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 94.065,26 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 67.800,27 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 65.608,27 mii lei la suma de 67.800,27 mii lei,respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei,din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 66.390,27 cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 64.048,27 mii lei, respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei,

din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 236,27 cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 36.27 mii lei la suma de 236,27 mii lei, respectiv cu suma de 200,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.532,00 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 390,00 mii lei la suma de 2.532,00 mii lei, respectiv cu suma de 2.142,00 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei,

 • d) cheltuieli privind mărfurile in suma de 0 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de Ia suma de 150,00 mii lei la suma de 0 mii lei, respectiv cu suma de 1500,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

Creșterea cheltuielilor de combustibil sunt necesare pentru buna desfășurare a activitatii avandu se in vedere HCL S3 de achiziție utilaje: HCL S3 nr 150/11.04.2018; HCL S3 nr.261/26.06.2018; HCL S3 nr.404/31.08.2018 si HCL S3 nr.409/31.08.2018.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3.609,25 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 3.209,25 mii lei la suma de 3.609,25 mii lei, respectiv cu suma de 400,00 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu Întreținerea si reparațiile in suma de 224,14 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 124,14 mii lei la suma de 224,14 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 2928,69 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 456,42 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 156,42 mii lei la suma de 456,42 mii lei, respectiv cu suma de 300,00 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.417,74 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 25.247,74 mii lei la suma de 25.417,74 mii lei, respectiv cu suma de 70.00 mii lei, vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 214,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 531,22 mii lei,
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

- cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii Iei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr39/29.01.2018 de Ia suma de 31,08 mii lei la suma de 81,08 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,

«cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr39/29.01.2018 de la suma de 49,56 mii lei la suma de 69,56 mii lei, respectiv cu suma de 20.00 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 697,22mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 647,22 mii lei la suma de 697,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei si cuprind -cheltuieli cu paza in suma de 571,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr39/29.01.2018 de Ia suma de 471,00 mii lei la suma de 571,00 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,

-cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei, -cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr39/29.01.2018 de la suma de 23375,22 mii lei la suma de 23325,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei.

 • B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 338,58 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 170,38 mii lei Ia suma de 338,58 mii lei, respectiv cu suma de 168.20 mii lei,din care:

 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 70,00 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 70,00 mii lei, respectiv cu suma de 70,00 mii lei;

 • e) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 78,20 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 78,20 mii lei, respectiv cu suma de 78,20 mii lei;

Q Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 105,38 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 85,38 mii lei la suma de 105,38 mii lei, respectiv cu suma de 20,00 mii lei,

 • C. Cheltuieli de personal in suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • e) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;

 • f)  Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • g) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • h) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 535,84 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 200 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ~ adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL S3 nr.586/27.11.2017.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

 • D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.943,68 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.443,68 mii lei la suma de 1.943,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei si cuprind:

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.599,68 mii lei lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.099,68 mii lei la suma de 1.599,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 200,00 mii lei.

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 19.09.2018

Art. 1 Aproba achiziția stației de asfalt Benninghoven BA4000 de la societatea Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A.

HOTĂRÂREA Nr. 42 din 19.09.2018

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului nr. 4547/02.10.2017 încheiat între A.D.P.B. S.A. și Algorithm Construcții S3, având ca obiect Închirierea unui spațiu în suprafață de 15 mp situat în str. Calea Vitan nr. 154-158, birou 5, clădire administrativă, Sector 3, București.

Art.2 Aprobă prelungirea sediului social al societății conform obiectului contractului nr.

4547/02.10.2017.

HOTARAREA Nr. 43 din 11.10.2018

Art. 1 Aprobă radierea punctului de lucru din strada Jean Steriadi nr 17, sector 3, București.

Art. 2 Se abroga Hotararea nr. 39 din data de 12.09.2018

HOTARAREA Nr. 44 din 17.10.2018

Art. 1 Aprobă continuarea contractului cu MIRAS INTERNATIONAL SRL pentru furnizarea de produse metalurgice.

HOTARAREA Nr.45 din 17.10.2018

Art. 1 Aprobă continuarea contractului cu SCREW FIT SRL pentru furnizarea de materiale de construcții - șuruburi de înaltă rezistență.

HOTARAREA Nr. 46 din 17.10.2018

Art. 1 Aprobă achiziția unui CIUR ROTATIV MOBIL PE ROȚI MPB 18.47 de la

TERRA PALFINGER SRL, la prețul de 115.000,00 eur fara TVA.

HOTARAREA Nr. 47 din 17.10.2018

Art. 1 Aprobă încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea

Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cu mp arare și superficie.

Art. 1 Aprobă achiziția echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții de la societatea Administrare Active S3 la prețul de 9.172.000 lei fara TVA, în vederea realizării unui complex de agrement în cadrul obiectivului Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 49 din 13.11.2018

Art. 1 Aprobă încheierea unui contract de consultanta cu societatea Maxmakers în vederea întocmirii documentației pentru realizarea unui complex de agreement în cadrul obiectivului Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 50 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, necesară lucrărilor la subsolul „ Hala Laminor” conform Autorizației de construire nr. 543/26.10.2018 cu suma de 50.000.000 Iei (cinzeci milioane Iei).

HOTARAREA Nr. 51 din 12,12.2018

Art 1 Aprobă încheierea contractului cu VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL, privind reconfigurarea intersecției Bulevardul Basarabia- Șoseaua Dudesti-Pantelimon-Șoseaua Industriilor și amenajarea circulației carosabile, pietonale și spații urbane adiacente pentru facilitarea accesului Ia obiectivul Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 52 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu OCTAGON CONTRACTING S.A

HOTARAREA Nn 53 din 12.12,2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE pentru întocmirea proiectului de monitorizare a construcțiilor din cadrul obiectivului Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 54 din 12.12,2018

Art. 1 Aprobă achiziția a 3 utilaje - cap tractaor marca MB ACTROS 1840, conform ofertei nr. 4741/12.12.2018 de la Delta Auromotive.

HOTARAREA Nr. 55 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor cu TERMINDUSTRIAL DISTRIBUTION SRL în vederea relizării lucrărilor de stocare și alimentare cu apă a liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu și a lucrărilor la clădirea turn Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 56 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. in vederea executării lucrărilor de construcții si montaj, livrare produse si prestare de servicii tehnice aferente implementării obiectului contractului “Sistem supraveghere video platforma Hala Laminor”.

HOTARAREA Nr. 57 din 12.12,2018

Algorîthm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Remania

office@aJgorithmconstructiis3.ro

Web; www.aJgorithmconstructiis3.ro

Art. 1 Aprobă majorarea investiției pentru lucrarea “Punerea în siguranță a construcției Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, restaurare, conservare și construire parcare subternă cu circulațiile aferente în subsolul Halei, imobil situat în Bd, Basarabia nr. 256, Sector 3”, necesară lucrărilor la obiectivul „ Hala Laminor” conform Autorizației de construire nr. 543/26.10.2018, cu suma de 49.911.106,96 EURO (fără TVA).

HOTARAREA Nr. 58 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă acordarea unui spor de 10% la salariul de încadrare, doar pentru salariatii care depasesc frontal de lucru primit la intrarea in schimbul de lucru si strict pentru zilele de lucru efectiv.

HOTARAREA Nr, 59 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă acordarea de prima de Crăciun in cuantum total de 300 LEI NET, acordata conform legislației in vigoare, respective 150 lei neimpozabili si 150 Iei(net) supusi impozitării.

HOTARAREA Nr. 60 din 27.12.2018

Art. 1 Aprobă suplimentarea numărului de personal in cadrul societății, de la 200 la 300 de salariati.

 • III. CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, Consilul de Administrație al Societății Algorithm Construcții

S3 și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și

Funcționare. în activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari:

 • 1.  Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

 • 2.  Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților

 • 3.  Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

 • 4.  Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

 • 5.  Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

 • 6.  Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă

 • 7.  Solvabilitate

 • 8.  Viteza de rotație a creditelor - furnizor

Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

Indicator

Unitate de măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare îndeplinire indicator

Coeficient pondere ramura indicatori

de în de

Reducerea sărăciei         și

includerea    în

forță de muncă

%

Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați domiciliați în sectorul 3, respectiv în aproprierea noului centrul social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.

Minim 5%, în semestrul 1 și 2.

Minim 7% în semestrul 3 și 4.

40%

Formula de calcul utilizată este:

Minim 8% în semestrul 5 și 6.

(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile *

IDO) / Total angajați companie

Minim 10% în semestrul 7 și 8.

Dezvoltarea capacității angajați! or

Nr.

Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, tar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.

Media minim 10 puncte.

60%

Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1)

Tabel 2. Indicatori de performanță nefînanciari de guvernantă corporativă

Indicator

Unitate de măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare     îndeplinire

indicator

Coeficient de pondere     în

ramura     de

indicatori

Nivelul       de

implementare a strategiei     de

management al riscurilor pentru centrul social și cultural     Hala

Laminor

Nr.

Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilului cu implementarea strategiei de managementul riscului.

Formularul are o cicllcitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul

Primele 2 semestre minim 10 puncte.

Următoarele semestre minim 12 puncte.

40%

este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.

Formularul se regăsește ca Anexa 2.

Realizarea     și

raportarea revizuirii ia timp a managementului riscului

Nr.

Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernanță corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4} și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.

întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsuri de control    intern,    Plan    de

implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).

Minim sau egal cu 2.

20%

Transparența si comunicarea pentru imaginea

%

Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guverna nță corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie

Indicatorul        este

considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de

35%

companiei

ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.

100%

Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi} se bifează cu NU E CAZUL.

Formula de calcul a indicatorului: (Nr. răspunsuri DA * 100) / (Nr. acțiuni afișate - Nr. răspunsuri NU E CAZUL).

Formularul se regăsește ca Anexa 6.

Respectarea

Nr.

Respectarea termenelor de

1.

Trimestrial

5%

procesului de

raportare a indicatorilor asumați

guvernanță

de     către     Consiliul     de

2.

Semestrial

corporativă

Administrație.

3.

Anual

Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare daca data de 10 este considerată zi liberă prin lege).Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

indicator

Unitate de măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare îndeplinire indicator

Coeficient pondere ramura indicatori

de în de

Solvabilitate

%

Solvabilitate == Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)

Componenta din ecuație denumită Total Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții S3 S.R.L. și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L.

Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).

în cazul nostru mergem pe asumarea șl atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.

Pentru semestrul 1 și 2: maxim 75%;

Pentru semestrul 3 șl 4: maxim 73%;

Pentru semestrul 5 și 6: maxim 71%;

Pentru semestrul 7 și 8:

Maxim 70%.

60%

Viteza     de

rotație      a

creditelor furnizor

Zile

Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)

Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).

30

40%

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/86S1/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Prezentul raport de activitate are anexată raportarea indicatorilor financiari și nefînanciari aferenta anului 2018.

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrațiej^injdata de f&..S?A<...2019


PREȘEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

MEMBRU CA : DEDE DANIELA


MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC140/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII 83 S.R.L.


PREȘEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

MEMBRU CA : DEDE DANIELA


MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA: USURELU GABRIEL ALEXANDRU.

în conformitate cu Hotarîrea Consiliului Local S3 nr 181 din 26.04.2018 vă anexam

raportarea indicatorilor de performanță asumați de către Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3, aceștia fiind în conformitate cu OUG 109/ 2011 și conform standardelor de Contabilitate și Guvemanța Corporativă.

Indicatorii raportat! sunt:

 • 1.  Indicatorul pentru reducerea sărăciei și Includerea în forța de muncă

 • 2.  Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților

 • 3.  Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management ai riscurilor

 • 4.  Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

 • 5.  Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

 • 6.  Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă

 • 7.  Solvabilitate

 • 8. Viteza de rotație a creditelor - furnizor

Web:OPIS

: Nr crt

DENUMIRE DOCUMENT

NR PAGINI

1

Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în foița de muncă

1

2

Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților

17

3

Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

25

4

Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

45

5

Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

3

6

Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanta corporativă

7

Solvabilitate

1

8

Viteza de rotație a creditelor - furnizor

1

9

Rata de succes

5

Algorfthm Construcții S3

Strada Calea Vltan 154-158, Sectar 3 București, Remania

E-maîl:


RATA DE SUCCES INDICATORI

Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanți operaționali

Algorîthm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, România


Date Fiscale:

CiF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT04149127Q1

Banca Transilvania


Indicator

Unitate

de

măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare îndeplinire indicator

Coeficient    de

pondere     în

ramura      de

Indicatori

Reducerea sărăciei         $1

Includerea    în

forță de muncă

%

Pentru acest Indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 596 din total angajați doml dilați în sectorul 3, respectiv în aproprierea noului centrul sodal șl cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.

Formula de calcul utilizată este:

(Angajați domicillațl în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie

Minim 5%,

în

semestrul 1 șl 2,

Minim 7% în

semestrul 3 și 4.

Minim 8% în

semestrul 5 ?i6.

Minim 10% în

semestrul 7

și 8.

40%

Dezvoltarea capacității angajațllor

Nr.

Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, flecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este

Media minim 10 puncte.

60%

Tabel 2, Indicatori de performanță nefînanciari de guvernanță corporativă

Indicator

Unitate de măsură

Calcul îndeplinire indicator

Valoare    îndeplinire

indicator

Coeficient de pondere    în

ramura     de

indicatori

; Nivelul        de

implementare a strategiei     de

management al riscurilor pentru centrul social și cultural     Hala

Laminor

Nr.

Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilului cu Implementarea strategiei de managementul riscului.

Formularul are o clcllcitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.

Formularul se regăsește ca Anexa 2.

Primele 2 semestre minim 10 puncte.

Următoarele semestre minim 12 puncte.

40%

Realizarea     și

raportarea revizuirii la timp a managementului

Nr.

Pentru a considera acest indicator nefinandar de performanță pe ramura guvernanță corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial șl anual

Minim sau egal cu 2.

20%

Aîgorrthm Construcții S3                                                       Oats Fiscale:

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3                                             CI F 37714360

București, Remania                                                          RC J 4O/86S1/2O17

E-maiboffice^alaorlth mconstructlis3.ro                                       IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Web:Banca Transilvania

riscului

următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unul registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) șl construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control Intern (Anexa 5). indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.

întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mal sus (Registru Riscuri, Măsuri de control    intern,    Plan de

implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).

Transparența si comunicarea pentru imaginea companiei

%

Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernanță corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.

Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se

Indicatorul        este

considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de 100%

35%

Web:

bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Flecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut Informații noi) se bifează cu NU E CAZUL

Formula de calcul a indicatorului: (Nr, răspunsuri DA * IOD) / (Nn acțiuni afișate - Nr. răspunsuri NU E CAZUL).

Formularul se regăsește ca Anexa 6.

Respectarea procesului    de

guvernanță corporativă

Nn

Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de     câtre     Consiliul     de

Administrație.

Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor Ia flecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).

 • 1.  Trimestrial

 • 2.  Semestrial

 • 3.  Anual

5%


Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

Ngorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan X54-158, Sector 3

București, ftomania

E-maii: offlce|Baîgprithmtonstruri:li$3.ro


Date Fiscale:

CIF37714360

RCJ40/86S1/2017

1BAW RO32BTRLRONCRT04149127O1

Banca Transilvania


Indicator

Unitate de măsură

Calcul îndeplinire Indicator

Valoare îndeplinire indicator

Coeficient    de

pondere      în

ramura      de

indicatori

Solvabilitate

%

Solvabilitate “ Total datorii * 100 / Total

Active (Pasive)

Componenta din ecuație denumită Total

Pentru semestrul 1 șl 2: maxim

60%

Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții S3 S.R.L și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 șl C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L.

75%;

Pentru semestrul 3 și 4: maxim 73%;

Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).

Pentru semestrul 5 și 6: maxim 71%;

în cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.

Pentru semestrul 7 și 8:

Maxim

70%.

Viteza     de

rotație      a

creditelor furnizor

Zile

Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)

Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).

30

40%Nota: Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă este considerat îndeplinit deoarece avizarea Consiliului de Administrație si predarea către Primăria S3- Guvernanta Corporativa a fost efectuata pana in data de 10 ale lunii raportării!

E-rnaik Qfficega^ithiri:con^ru^liLsai.rq

Web:

Procesul

Riscul identificat care necesită tratare

Scor

Acțiuni de tratare

1.1

1.1.2

12

îmbunătățirea comunicării, solicitări de clarificări înaintea semnării contractului

1.1

1.1.4

18

actualizare lista si matrice cerințe legale; instruire

1.1

1.1.6

12

îmbunătățirea abordării relației cu clientul îmbunătățirea calității produselor și serviciilor

1.3.

1.3.1

18

analiza periodică și actualizare Rl, FP și matricea responsabilităților

1.3.

1.3.3

12

planificare, alocare personal, extindere echipă

1.3.

1.3.4

12

planificare, alocare personal, extindere echipă

1.3.

1.3.5

9

Selecție riguroasă personal

1.4.

1.4.2

18

îmbunătățirea abordării relației cu clientul

1.4.

1.4.3

..... ....................

12

îmbunătățirea modului de tratare a solicitărilor clientului, analize

1.4.

1.4.4

18

analize frecvente în interiorul echipelor de lucru

1.4.

1.4.5

12

utilizarea mail pentru comunicarea internă

1.5.

1.5.5

12

planificare riguroasă a implicării personalului în lucrări, alocarea de resurse financiare mai mari

1.5.

1.5.6

12

îmbunătățire modului de analiză

2.1.

2.1.1

12

planificare riguroasă a implicării personalului în lucrări, alocarea de resurse financiare mai mari

2.1.

2.1.2

12

rigurozitate in recepția serviciilor subcontractate și alegerea riguroasa a furnizorilor

2.2.

2.2.1

12

criterii riguroase pentru angajare

2.2.

2.2.2

18 :

creșterea satisfacției angajaților, condiții de muncă, salarii, prime

2.2.

2.2.3

12

îmbunătățirea procesului de recrutare

2.2.

2.2.8

12

redistribuire sarcini, alocare personal suplimentar

3.1.

3.1.3

12

îmbunătățire modulul de analiză, alocarea responsabilității de urmărire, extinderea ariilor de monitorizare a cererilor de ofertă

3.1,

3.1.4

12

realizare lucrări de calitate, respectarea codului de conduita, conștientizarea angajaților cu privire la imaginea organizației

3.2.

3.2.1

18

financiare, lipsa de pe piață, întârzieri în livrare etc.) (menținerea evidenței observațiilor referitoare la furnizori subcontractanți, studiu de piață, alocare de fonduri pentru aprovizionare

3.3.

3.3.1

27

echipe Interdisdplinare, comisii de analiză, solicitări de clartficări/completari, selecție riguroasă personal de specialitate, vizitare obiective

3.3.

3.3.2

18

selecție riguroasă personal de specialitate, contractare specialiști pe durata determinată, instruire, analize frecvente în Interiorul echipelor de lucru)

3.3.

3.3.3

27

soluția tehnica se stabilește in comisie cu asumarea responsabilității, cu Implicarea beneficiarului și verificatorului MLPAT

3.3.

3.3.4

18

documentația se elaborează in echipe de specialiști cu asumarea responsabilității

3.3.

3.3.5

12

alocare de resurse suficiente, specialiști competenti, prevederi speciale privind obligativitatea verificării valabilitate reglementarilor, mai mare implicare a SP

3.3.

3.3.6

18

, comunicarea eficienta cu ciientul

3.3.

3.3.7

18

, verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul

3.3.

.......................■■ ■..........

3.3.8

18

verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul

3.3.

3.3.9

27

urmărirea facturilor la plată, îmbunătățirea relației cu clientul, clauze contractuale cu penalități

3.4.

3.4.1

18

selecție riguroasă personal de specialitate, contractare specialist! pe durata determinată, instruire, analize frecvente în interiorul echipelor de lucru

3.4.

3.4.2

18

echipe interdisdplinare, comisii de analiză, analiză detaliată înainte de licitații, solicitări de clarificari/completari, selecție riguroasă personal de spedaîitate

3.4.

3.4.5

18

participarea la recepții, verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu ciientul și antreprenorul, asistarea beneficiarului la adoptarea de soluții tehnice

3.4.

3.4.6

18

participarea la recepții, verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul și antreprenorul

3.4.

3.4.8

27

urmărirea facturilor la plată, îmbunătățirea relației cu clientul

3.5.

3.5.1

27

echipe Interdisclpllnare, comisii de analiză, solicitări de clarificari/completari, selecție riguroasă personal de specialitate

3.5.

3.5,2

18

selecție riguroasă personal de specialitate, contractare Specialiști pe durata determinată, instruire, analize frecvente în Interiorul echipelor de lucru

3.5.

3.5.3

18

documentația se elaborează in echipe de specialiști cu asumarea responsabilității

3.5.

3.5.4

18

alocare de resurse suficiente, specialist! competentl, prevederi speciale privind obligativitatea verificării valabllitatii reglementarilor

3.5.

3.5.5

18

participarea la recepția beneficiarului, verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul

3.5.

3.5.6

18

participarea la recepția beneficiarului, verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul

3.5.

3.5.7

27

urmărirea facturilor la plată, îmbunătățirea relației cu clientul

3.6.

3.6.3

9

arhiva in subsol izolat, arhivare pe hârtie sl CD si backup server

4.1,

4.1.4

9

îmbunătățirea calității lucrărilor, răspuns prompt la solicitările clientului

4.2.

4.2.3

12

stabilirea temelor de instruire ținând seama de necesitățile organizației

4.3.

4.3.2

18

îmbunătățirea planurilor de audit, domenii extinse, prelungirea duratei

4.3.

4.3.3

18

îmbunătățirea chestionarului

4.3.

4.3.4

12

acțiuni corective realiste

4.4.

4.4.1

12

îmbunătățirea modului de identificare oportunități și analiză

4.4.

4.4.3

12

discutarea rezultatelor auditorilor cu specialiștii șl în analiza de management

4.4.

4.4.5

12

politica de selecție de personal continua


ALGORiTHM CONSTRUCȚII 83


Algorfthm Construcții 53

Strsrfa Csfes Vlt^m 154'158, Sertar 3

Bucișrsstt Roniania

E-rnaH; gf fice-® șîggdth rnconstfțirttisB .re Web:


Date Fiscale:

CF3771436G

RC «0/8651/2017

1BAN RO32BTRLRONCRTfM149327ai

Bsnce TransHvagisAțgorithm Construcții S3

Strada Calea Vit® 1S4458, Seqtnr 3

Sucyrestt Romana gffiagafegf^^MniaMrs wb;


Date Fiscale:

o 37714360

KCWS651/2C17

iBAN RO328TRLRONCRT0414912701

Baao TranșHvgnfe
Aprobat,Web'. .ww^Mgrîyw^nMrMjJtiisa^

Date Fiscale; /

CIF37714360

RCJ40/86Sl|-20i7

1BAN îW32BTRLRQM:PJ'O4 14912701

Barscs Iran si hram


ANEXA 2. FORMULAR - NIVEL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI RISCURILOR PENTRU PROIECTUL HALA LAMINOR
Denumire indicator Nivelul de implementare a strategiei de management riscurilor

--------


Scop, obiective, domeniu de aplicare, responsabilități


_ r pentru Proiectul Hala Laminor —

,

Au fost stabilite scopul, obiective, domeniul de aplicare si responsabilitățileprivind strategia de management a riscului pentru Proiectul Hala Laminor?

Indicatori de avertizare timpurie (Indicatori care vor fi folosiți pentru a urmări aspectele critice ale proiectului astfel încât, dacă se ating anumite niveluri predefinite, vor fi declanșate acțiuni corective. Acești Indicatori vor fi stabilit! in funcție de relevanța lor pentru obiectivele proiectului)

Bugetul de risc (Descrierea dacă se stabilește un buget de risc și, dacă da, modul în care acesta va fi utilizat)

Toleranța la risc (Definirea nivelurilor limită ale expunerii Ia risc, care, atunci când sunt depășite, necesită ca riscul să fie escaladat la nivelul următor a! managementului. Toleranța la risc trebuie să definească așteptările de risc ale conducerii întreprinderilor sau ale programului de management și ale Comitetului de proiect)

Categorii de răspuns ia risc (categoriilor de răspuns la risc care trebuie utilizate)


Au fost stabiliti/reevaluați indicatorii de avertizare timpurie?


A fost stabilit un buget de risc?


Au fost deflnlte/reevaîuate nivelurile limită de toleranță la risc?


Au fost stabilite/reevaluate categoriile de răspuns ta risc?Algoritm Construcții 53

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romanța

E-maîl: pffice^.ateorîthmcorțstructiis3,ro Web'


Date Fiscale:

CIF37714360

RCJ40/8651/2017

ISAM R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


6

Calendarul activităților de gestionare a riscurilor (Stadiile în care trebuie sa se desfășoare activități formale de gestionare a riscurilor}

A fost întocmlt/reevaluat calendarul activități lor de gestionare a riscurilor?

x          j

7

Grile de Impact al probabilității care oferă criteriile pentru flecare nivel de exemplu “foarte mare", "mare", "mediu", "scăzut" șl "foarte scăzut")

Au fost stabllite/reevaiuate grilele de impact al probabilității?

X

8

Grilele de impact ai probabilității sunt potrivite nivelul de control ?

X

9

Categorii de risc (Definiția categoriilor de risc care urmeaza a fi utilizate)

Au fost definite/reevaluate categoriile de risc ce urmează a fi utilizate?

X

10

Proximitate (Proximitatea reflecta faptul ca riscurile vor avea loc în anumite momente, Iar gravitatea impactului acestora va varia în funcție de momentul în care acestea apar. Categoriile de proximitate tipice vor fi: iminente, în stadiu, în cadrul proiectului, dincolo de proiect)

Au fost stabilite/reevaluate categoriile de proximitate?

X

11

Roluri șl responsabilități pentru activitățile de gestionare a riscurilor

Au foststabilite/reevaluate rolurile și responsabilitățile pentru activitățile de gestionare a riscurilor?

X

12

Rolurile și responsabilitățile sunt clar definite și bine înțelese de părțile implicate

X

Algorithm Construcții 53

Strada Calea Vitan 1S4-1S8, Sector 3 București, iRomanlsi

Web:

©ate Fiscale:

C1F 37714360

RCJ40/8651/2017

1BAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania13

înregistrări

Au fost stabilite formatul și conținutul Registrului de Risc și ale altor evidențe ale riscurilor ce pot fi utilizate de proiect?

X

14

Procedura de gestionare a riscului

A fost întocmită/reevaluată procedura de gestionare a riscului, aceasta referindu-se la activități de identificare, evaluare, planificare, aplicare, comunicare?

X

15

Procedura de gestionare a riscului este bine documentată si înțeleasă de toate părțile?

X

16

Instrumente și tehnici {Sistemele sau instrumente de gestionare a riscurilor care trebuie folosite șl tehnicile care pot fi utilizate pentru fiecare etapa a procedurii de gestionare a riscurilor)

Au fost stabilite/reevaluate instrumentele și tehnicile de gestionare a riscurilor?

X


M.QORITHM CONSTRUCT1B B3


1I<3O

românia

HT»3PltMNM9MtlN0MWAANEXA 3. REGISTRU DE RISCURI


Registru de Riscuri


Algorithm ConstructB S3

Strada Cafea Vîtan 154-158, Sector 3 București, Remania

E-maih qffice feontjrn-iconstructii53.ro Web:


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

1SAN RO320TRLRONCRTO4149127O1

Banca TransilvaniaObiect ive/a ctivități

Risc

Cauzele care favorizează apariția riscului

Risc inerent

Strategia adoptată

Data ultimei

revizuiri

Risc rezidual' * 7       "

Obs.

Probabili

tate

Impact

Expunere

Probabilitate

Impact

Expunere

DEPĂRTĂM E

NT MANAGEMN ET INTERN GUVERNANA

NT A

CORPORATIV

A

Tematici propuse nefinallzate la termen

Verificări dispuse de • conducere In număr mare si de complexitate ridicata, care nu erau prevăzute In Programul tematic de control pentru anul 2017; fond de timp insuficient.

3

3

9

responsabili ățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt incomplet atribuite, Insuficient comunicate șl înțelese în cadrul organizației

Stabilitatea unei organigrame

2

2

4

Insuficienta participare ia formarea profesional ă

Lipsa pregătirii profesionale continue, Individuale și participarea ia cursuri organizate

3

3

3

Pregătiri si calificări cu organism

COMPART1

MENTSSM

L

Desfășura r ea activității lucrătorilor fără fișa de aptitudine valabilă

Ne respectarea legislației ca urmare a erorii umane a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii regiei; volumul mare de munca

2

2

4

instruiri supliment are la cerere

; ir£?f /ROMÂNIAAlgorithm Construcții S3

Strada Calea Vîtan 154-158, Sector 3 București, Remania

Web: www^fetthm^njțwajîsB.re


Oato Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAM RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Algcrithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E^aîi;

Web: ,www

Date Fiscale:

CiF 37714360

RCJ40/8651/2017

!0AN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


DEPĂRTĂM ENT ADMINISTR

ATIV


COMPARTI MENT PROCUREM ENT


Nerespecta rea legislației ca urmare a erorii umane a persoanei responsabil ecu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii


deprecierea imaginii pe piațăROMÂNIAApariția lucrărilor neprevăzute


Lucrări realizate ne corespunzător


COMPARTI

MENI

JURIDIC


Nefinaltzare a lucrărilor conform contractelor de execuție


Apariția lucrărilor neprevăzuteA^gorfthm Construcții S3

Strada Calea V'rtan 154-158, Sector 3 București, Roman ia

E-mait: office^algorithmcgnstru ctils3.ro Web:


Date Rscale:

CIF 37714350

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

COMPARTI MENT APROVIZIO NARE

contract de subcontract are Inadecvat;

teme, termene, penalități, sume

alegerea subcontractantulul fără criterii riguroase

3

3

9

COMPARTI MENT RELAȚII PUBLICE

Depășirea termenului de răspuns șl atragerea de sancțiuni, conform Legii nr, 233/2002

-Petiții direcționale / nedirecționate către mai multe compartimente, - Petentul revine cu noi sesizări privind și alte aspecte, acesta urmând să primească un singur răspuns Raportarea termenului de rezolvare

s-a făcut în funcție de ultima sesizare înregistrată, celelalte având termenele depășite.

3

9

9

Informații trimise incomplet

căile și procedurile de comunicare cu părților

Interesate externe, inadecvat stabilite

2

2

4Algorithm Coretructa S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Remania

E-mîk

Web: wwwva?fiorithmcon$tructîis3.ro


Date Fiscale:

OF 37714360

RC140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


QhȘA<, ii“<W' ISO 0'0^ 1S091KU

COMPARTI MENT TEHNIC

Analiza insuficienta proiectului

analiza temei de specialitate:

-datele de analiza lîpsesc/insuficie nte/ nepotrivite incompetență, neînțelegeri necunoaștere a legislației și cerințelor reglementate, iegislație/regl ementări care se modifică extrem de rapid -termene stânse

- soluții care depășesc bugerul destinat de beneficiar

3

2

4

:


Algorlthm Construcții Sî

Strada Calea Vftan 154-158, Sector 3

București, Romanîa

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC140/8651/2017

I8AN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


ido

SOMĂNIASERVICIU

EXECUȚIE


Nefinalizare a lucrărilor conform GRAFICULUI de execuție


COMPARTI MENT RESURSE UMANE


instruire identificat incomplet insuficient


formarea echipei din specialist! nepotrivit!:

 • - echipă incompletă

incapacita tea de a impiica specialist! scumpi,

 • - nu sunt specialiști disponibili în perioada respectivă


Apariția lucrărilor neprevăzute


Personalul calificat necorepunzator


ÎNTOCMIT/

/


Algorithm Construcfif 53

Strada Cafea Vitan 154-158, Sector 3


București, Romanța


Web:


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTD414912701


Banca Transilvania
Obiectivele CIM;


 • 1. Perfecționarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor

 • 2.  Elaborarea si implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii in realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților si de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate.

 • 3.  Creșterea numărului si a gradului de aplicare a procedurilor operaționale si de sistem; redactarea acestora in conformitate cu obiectivele generale si specifice ale societății.

  Nr Crt

  Standard

  ACȚIUNI

  RESPONSABILI

  Termene

  Obs

  —----■—-----,

  Participa

  Răspunde

  OBIECTIVUL 1. Perfecționarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor

  1.

  Etica si Integritate

  Reactualizarea codului de etica si aducerea la cunoștința angajatilor si difuzarea acestuia prin tabel semnat

  -Conducerea societarii

  -Toți angajatii

  SRU sau consilier de etica

  30.05.2018

Ctete Fișate:

Cff 37714360

RCJ40/86S1/2017

JBAN RO32BTRLRONCRTU414912701


i©9

ROMÂNIAAcțiuni de instruire pe teme de etica si integritate, valori etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de corupție si semnalarea nereguiaritatilor

Conducerae societății Toti angajatli

SRU sau consilier de etica

La momentul solicitării

Depunerea, publicarea, monitorizarea si actualizarea declarațiilor de avere si de interese

Consiliul de Administrație

Responsabil DA/DI

Pana la 30.05 in flecare an sau la nevoie

Monitorizarea respectării normelor de conduita in societate prin fisele de evaluare anuala/periodica a angajatilor in care sa se evalueaza si aspectele privind etica si integritatea                                          ;

Persoanele cu atribuții in evaluarea angajatilor

SRU sau consilierul de etica

Pana la 30.05 in fiecare an sau la nevoie

/O

2.

Atribuții, funcții, sarcini

Actualizarea regulamentului de organizare si funcționare, a regulamentului intern si a fisei posturilor

SRU

Sef compartiment

SRU

Ori de cate ori este nevoie

p

F xjA

VA

Prelucrarea cu angajați! societarii a prevederilor actualizate ale regulamentului de organizarea si funcționare, regulamentului de ordine Interioara si a fiselor posturilor prin aducerea acestora la cunoștința tuturor angajatilor

-Conducerea societății

-Toti anagajatii

Sef compartiment

SRU

Ori de cate ori este nevoie

Stabilirea funcțiilor sensibile/ expuse la corupție si realizarea Inventarului de funcții sensibile

-Conducerea societății

-Comisia SCIM

Sef compartiment

SRU

Ori de cate ori este nevoie

3.

Competenta, performanta

Completarea si actualizarea fiselor de post cu aptitudinile si cunoștințele necesare in vederea îndeplinirii sarcinilor/ atribuțiilor stabilite

-Conducerea entității -Toti angajatii

Sef compartiment

SRU

Ori de cate ori este nevoieWeb: www.ateprfthrnconstructil$3,ro

jMOBOMauaMxituffiaua.

.. i.             nin                                 '        "••

Identificarea nevoitor de pregătire si perfecționare profesionala a angajatitor

-Conducerea entitatii -Toți angajați!

Sef compartiment SRU

Ori de cate ori este nevoie

Evaluarea anuala / periodica a perforam antelor profesionale ale angajatitor si analiza rezultatelor acesteia

-Șefii de deparatmente -Toți angajatii

Sef compartiment

SRU

15.12.2018

sau

Ori de cate ori este nevoie

Elaborarea si realizarea unui plan de pregătire profesionala a personalului

Toți angajatii

Sef compartiment SRU

15.12.2018 sau

Ori de cate ori este nevoi

4.

Structura organizatorica

întocmirea actelor de delegare sau a altor documente similare pentru desfășurarea activitarii societății

-Conducerea societății -Persoanele care fac obiectul actelor de delegare

Sef compartiment SRU

Ori de cate ori este nevoie

5.

Obiective

Stabilirea de obiective specifice

care răspund cerințelor SMART, pentru fiecare compartiment din societate si comunicarea lor angajatitor

-Conducerea societarii - Persoanele desemnate

Șefi de departamente/ compartimente

10.06.2018

6.

Planificarea

Elaborarea planurilor anuale si a altor documente de planificare specifice structurilor funcționale din societate si punerea tor in concordanta cu previziunile din buget

-Conducerea societarii -Persoanele desemnate

Șefi de departamente/ compartimente

15.06.2018

Organizarea de ședințe operative si consultări atat in cadrul compartimentelor societății cat si intre departamente in scopul coordonării acțiunilor si deciziilor pentru atingerea obiectivelor propuse

-Șefii de deparatmente -Toți angajatii

Șefii de departamente/ compartimente

Lunar sau ori de cate ori este nevoie

Â

ESWeb:


7.

Monitorizarea Performantelor

Evaluarea indicatorilor de performanta aferenti obiectivelor specifice astfel meat aceștia sa răspundă cerințelor SMART

Conducerea societății -Dep Management intern

Sef dep Management

Intern

30.11.2018

Analizarea de către managementul societarii a stadiului de îndeplinire a obiectivelor specifice prin realizarea de rapoarte/ documente, procese verbal sau minute

Managementul societarii

-Șefii de

depa rta mente/compa r timente

Sef dep Management

Intern

trimestrial

8

Managementul Riscului

Identificarea riscurilor, analiza, evaluarea si stabilirea masurilor de gestionare pentru acestea la nivelul departamentelor/compartimentelor prin realizarea registrului de riscuri sî a planului de masuri

-Managementul societarii -Toți angajați!

Comisia CIM

2G.07.2018

Monitorizarea modului de gestionare a riscurilor pe baza planului de masuri pentru gestionarea riscurilor

-Managementul societarii -Comisia CIM

Comisia CIM

20.07.2018

9

!

Proceduri

Elaborarea listei de activitati procedurabile la nivelul fiecărei structuri organizatorice

-Șefii de departamente/ compartimente

-Comisia CIM

Comisia CIM

30.06.2018

Elaborarea de proceduri pentru activitatile declarate procedurabile de către fiecare

departament/compartiment si supuse spre analiza si aprobare comisiei CIM si managementului

-Managementul societarii

-șefii de

departamente/ compartimente -toti angajatii

Comisia OM

30.07.2018

10

Supravegherea

Identificarea activitatilor care presupun apariția unor riscuri semnificative si stabilirea unor masuri care sa dea asigurări ca activitatile respective sunt supervizate corespunzător (plan de control, proceduri operaționale)

-Managementul societarii -Șefii de departamente/ compartimente

Comisia CIM

15.06.2018

Z-?

L e,< -Eăui


A&gerMvm Cwînrti S3

Strada Caisa Vfert 154-1S8, Sector 3

București, Remania

S-mîsH:

Web: ^w,ateorfthmconstrucțHs3.rd


OateHicafa:

CIF 37714360

RC J4O/8651/2O17

1BAN RQ32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

11

Continuitatea activitatii

Realizarea planului de asigurare a continuității activitatilor

-Managementul entitatii

-Persoanele desemnate din fiecare departament/ compartiment

Comisia CIM

25.07.2018

12

Informarea si Comunicarea

Evaluarea procesului de comunicare la nivelul societății si prezentarea problemelor identificate prin implementarea unui circuit informațional (fluxuri de informații), a unor grafice de circulație a documentelor si a unui sistem de management electronic al documentelor

-Managementul societății

-Șefii de departamente /compartimente sau persoanele desemnate

Comisa CIM in colaborare cu Departamentul 1T

30.06.2018

13

Gestionarea Documentelor

Identificarea deficientelor in procesul de gestionare a documentelor (primire/expediere, înregistrare si arhivare) la nivelul structurilor funcționale si stabilirea de masuri pentru remedierea acestora prin elaborarea de proceduri operaționale

-Managementul Societății -Persoanele desemnate

Compartimentul Secretariat si Responsabilul cu arhiva

15.06.2018

14

Raportarea contabilia si Financiara

■ Instituirea controalelor pentru asigurarea aplicării corecte a politicilor contabile, normelor si procedurilor contabile in concordanta cu prevederile normative aplicabile in domeniul financiar-contabil prin realizarea de proceduri operaționale, precum si insîtuirea vizei CFP si CFG

-Managementul societății -Sef Departement

Economic

Sef Dep

Economic

20.06.2018

\

........

15

Evaluarea sistemului de control intern/managerial

Elaborarea situațiilor semestriale si anuale precum si realizarea autoevaluării prin completarea chestionarelor de autoevaluare

-managementul societarii

-Șefii de

departamente/

compartimente

Comisia OM

10.08.2018

15.12.2019

O)'/

/ p ^7   / ■■

b>

Xo'W

Elaborarea raportului anual

Comisia OM

Comisia OM

30.12.2018Web: w^;atoab.smttoKâW^.

16

Auditul intern

Executarea unei misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intem/managerial prin întocmirea unui raport de consiliere

-Managementul societății -Pers desemnata audit intern

Auditor intern

1L12.2018

OBIECTIVUL 2. Elaborarea si implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii In realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților si de minimizare/elimlnare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate.

Elaborarea unei metodologii de evaluare a riscurilor

Persoanele desemnate

Șefii de departamente

20.07.2018

OBIECTIVUL 3. Creșterea numărului si a gradului de aplicare a procedurilor operaționale si de sistem; redactarea acestora in conformitate cu obiectivele generale si specifice ale sodetatii.

Elaborarea unor proceduri noi sau actualizarea procedurilor existente in conformitate cu lista de activitati procedurabile si in concordanta cu obiectivele generale si specifice ale societății

-Managementul societății

-Șefii de departamente/ compartimente

Comisia CIM

30.06.2018

VIZAT,Sef Departament M^ngement Intern si Guvernanta Corporativa/Ugcrithm Ctmttntâ3y'S3

Strada Cafea Vîten^4-158J Sector 3

București, tomarsîsMONITORIZAREWeb:, WWW .algnrith mcsn$ttucW$3,ro
ANEXA 5. PIAN DE IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL ÎN CADRUL ENTITĂȚII

ADMINISTRATE

1 psicÂux ■ <        fl'd-'

’ ■-■T r»i

Plan de Implementarea măsurilor de control în cadrul entității administrate

Nr. crt

Denumire risc

Măsuri de

control

Termene de Implementare

Persoanele responsabile cu Implementarea

Observații

1

Tematici propuse nefinalizate la termen

Planificarea corespunzătoare

2

responsabilitățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt incomplet atribuite, insuficient comunicate și înțelese în cadrul organizației

instruiri corepunzatoare

.................

3

Insuficienta participare la formarea profesională

Planul de

instruiri interne

/ */ / V i l 0\

g|

4

Desfășurarea activității lucrătorilor fără fișa de aptitudine valabilă

Cerințele legale

\ .

/^o/ /

5

Nerespectarea legislației ca urmare a erorii umane a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii

Urmărirea procedurii

6

deprecierea imaginii pe piață

Analiza informațiilor distribuite

7

Nefinalizarea lucrărilor conform contractelor de execuție

Modificarea

Algorithm Construcții $3

Strada Cafea Vitan 354-158, Sector 3

București, Remania E-mail: gfficgjffialggrt Web: www-ateorithni

:,ro


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 67972016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere sensă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

graficului de execuție

8

contract de subcontractare Inadecvat: teme, termene, penalități, sume

Analiza contractului

9

Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform • legii nr. 233/2002

Cerințele legale

10

Informații trimise incomplet

Comunicare

conform flux

11

Analiza insuficienta

proiectului

Stabilirea unul grafic de urmărire proiect

12

Nefinalizarea lucrărilor conform GRAFICULUI de execuție

Grafic execuție

13

necesarul de instruire identificat incomplet insuficient

Plan de Instruire

Interne


Mwmw OTHBmeniM

ROMÂNIA/ . z / întocmit/ /


Aigortthm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail; afffog^a korițh mcpostructiis3. ro Web:


ANEXA 6. FORMULAR - INDICATOR


COMUNICARE PENTRU IMAGINEA CORECTĂ A COMPANEI

Nr.

crt

Tîp informație                                                                                                                          ]

1

Viziunea, misiunea șl obiectivele strategice ale organizației.                                                                                  j

2

Informații despre structura organizației

3

Structura Consiliului de Administrație                                                                                                    ]

4

Drepturi de vot speciale ale Consiliului de Administrație                                                                                  j

5 '

Acorduri ale Consiliului de Administrație                                                                                                 j

6

Relațiile care se fundamentează în cadrul acționariatului                                                                                 j

7

Numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv.                                              |

8

Numele și prenumele membrilor managementului executiv.                                                                       j

9

Calificarea și experiența membrilor Consiliului de Administrație                                                                          I

10

Calificarea și experiența membrilor managementului executiv.

11

Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de Administrație                                                                       |

12

Declarațiile de interese ale managementului executiv.                                                                                    i

13

Informații referitoare la politicile de nominalizare și remunerare ale organizației, respectând însă confidențialitatea datelor cu caracter ! personal.                                                                                                                                      j

Algorithm Construcții 53

Strada Calea Vftan 154^158, Sector 3 București, Romanța

Web:

Dat* Fiscale:

CI F37714350

RC140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTG414S12701

Banca Transilvania14


15


16


17


Informații despre angajamentele și politicile asumate în zo n a anti-corupțlei,

Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona prevenirii spălării de bani Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona responsabilității sociale. Informații despre guvernanța corporativă


18

13


Date privind performanțele de mediu ale societății

Date privind performanțele sociale ale socttății


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


Date privind performanțele societății în domeniul sănătății

Date privind performanțele societății în domeniul securității ocupaționale

Informații cu privire la aplicarea și rezultatele programelor sale sociale și de dezvoltare a comunității.

Informații referitoare la factorii previzibili de risc

Informații referitoare la sistemul de management al riscurilor.

Politicile aferente implementării Codului de Etică și Conduită Profesională

Informații privind sistemul de recrutare a personalului

Informații privind sistemul de evaluare a personalului

Informații despre programele de formare și perfecționare

Informații despre rata de retenție a personalului

Informații despre mecanisme de negociereAlgorfthm Constructn S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Remania

Web:


Date Rscale:

ar 37714360

«C140/8651/2017

1BAN RO3 2 BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania
31

Informații privind mecanismele de reprezentare colectivă.

32

Rapoarte semestriale privind activitatea organizației și a administratorilor.                                                                   |

33

Rapoarte anuale privind activitatea organizației și a administratorilor.                                                                        j

34

Situațiile financiare trimestriale individuale.                                                                                                       j

35

Situațiile financiare semestriale individuale.                                                                                                  j

36

Situațiile financiare anuale individuale.                                                                                                       ;

37

Situațiile financiare trimestriale consolidate la nivelul organizației.                                                                               |

38

Situațiile financiare semestriale consolidate la nivelul organizației.

39

Situațiile financiare anuale consolidate la nivelul organizației.

40

Situațiile financiare anuale individuale auditate: 1. Cifra de afaceri; 2. Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare; 3. Impozitul pe profit sau pierdere; 4. Numărul angajaților; 5. Subvențiile publice primite.

41

Situațiile financiare anuale consolidate auditate: 1. Cifra de afaceri; 2. Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare; 3. Impozitul pe profit sau pierdere; 4. Numărul angajaților; 5. Subvențiile publice primite.Algorlthm Construcffi S3

Strada Cafea Vitan 154-158, Sector 3 București Romanșa

E-maîk pffice^a.teonthmcQnstfMctfeB.țp

Web; www.alF.orîthmcanstructB$3,r^


Oats riscatei

OF 37714360

RCJ40/8651/2017

tBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Banca Transilvania


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ați fost Informat despre angajamentul societății de a Instrui șl a dezvolta capacitățile angajațltor?

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul șl obiectivele acesteia?

X

Ati fost Informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?

X

Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?

X

La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?

X

Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma șa o desfasurati?

X

De când v-ațl angajat, ați participat la vreun program de Instruire care sa vă ajute să vă desfasurati activitatea in condiții de maxima eficienta?

X

Știți cum să aftați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului in care va desfasurati activitatea?

X

.......

Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea

X

........-.....LsL JhJhM

Atl identificat astfel de noi abilitați?

■ X ..

\o       /

Ati fost ajutat de către conducătorul servlciulul/departamentului să va dezvoltări abilitățile necesare pentru o cat fnal buna desfășurare a actlvitaW?

X

Înainte $1 participați Ia un program de Instruire v-a Informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai buna desfășurare a actlvitatH dvs?

A

După ce ați participat la un program de instruire ati discutat cu cineva despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta in ceea ce privește activitatea dvs?

K

După ce ați participat la un program de instruire a bat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?

'k

După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva daca v-ati pus în practică noile competențe?

SX.Date Ffecale:

CIF 37714360

RC MO/S651/2017

®AM R032BlRtRQhOT0414912701

Banca Transilvania


Chestionar ANGAJAT

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ați fost informat despre angajamentul societății de a Instrui $1 a dezvolta capacitățile angajațltor?

/

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?

... .

Ati fost Informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății (a care sunteți angajat?

Știți cine este responsabil pentru Instruirea dvs. la locul de muncă?

La angajare v-au fost oferite Informații despre societate șl cum funcționează?

Imediat după angajare ați participat la vreun tralnlng orientat spre activitatea pe care urma sa o desfasuratî?

"-ț> Ar

De când v-ațl angajat, ați participat ia vreun program de instruire care sa vă ajute să vă desfasuratî activitatea în condiții de maxima eficienta?

Știți cum să aftați despre oportunitățile de Instruire șl dezvoltare aferente domeniului in care va desfasuratî activitatea?

Ar“

Ați fost încurajați să Identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea

Ati identificat astfel de noi abilitat!?

Atl fost ajutat de către conducătorul serviciulul/departamentulul să va dezvoltați abilitățile necesare pentru o cat mai buna desfășurare a activitatli?

înainte sâ participați la un program de Instruire v-a Informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mal buna desfășurare a activitatii dvs?

-—

După ce ați participat la un program de Instruire atl discutat cu cineva despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta In ceea ce privește activitatea dvs?

X-A—

După ce ați participat la un program de Instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?

ifr-

După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva daca v-ati pus în practică noile competențe?

țbr”'
MLâoimrHM «©msthucth sa
Chestionar ANGAJAT

DA

NU sau (NU E CAZUL)

1

2

3

4

5

6

7

8

S

10

11

12

13

14

15

Ați fost Informat despre angajamentul societății de a Instrui și a dezvolta capacitățile angajațllor?

/)<K

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul șl obiectivele acesteia?

4X

Ati fost informat despre felul In care puteți contribui ia atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?

£>

Știți cine este responsabil pentru Instruirea dvs. la locul de muncă?

b<K

La angajare v-au fost oferite informații despre societate șl cum funcționează?

Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma sa o desfasurati?

b^

De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de Instruire care sa vă ajute să vă desfasurati activitatea in condiții (te maxima eficienta?

/ \ &.

știți cum să aflați despre oportunitățile de Instruire și dezvoltare aferente domeniului in care va desfasurati activitatea?

Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfasura activitatea

Ati Identificat astfel de noi abilitați?

Ati fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentulul să va dezvoltat! abilitățile necesare pentru o cat mai buna desfășurare a activitatil?

înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mal buna desfășurare a actlvitatii dvs?

(?) C:.,,

După ce ați participat la un program de instruire ati discutat cu cineva despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta in ceea ce privește activitatea dvs?

K

După ce ați participat la un program de Instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?

———

După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva daca v-ati pus în practică noile competențe?

AlgwWmfemtmtO $3

Strada Calea Vstan 154’158, Sector 3 Sictirești, Romanfe

E-ma* pW^Atmlthm:€D.n$țriCtB53,rQ

Web:

fete fisgte

OF 37714360

RC140/8651/2017

I8AN RO32BTRțR0NCRT0414$12701

Banc» Transilvani»


ALGORUTHM CONSTRUCȚII 83


10


11


12


13


14


15Chestionar ANGAJAT __ ...............

Ați fost informat despre angajamentul societății de a Instrui și a


dezvolta capacitățile angajațllor?

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care


sunteți angajat care este domeniul sau de activitate, scopul ți


obiectivele acesteia?

Ati fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiective lor societății la care sunteți angajat?                    „

Știți cine este responsabil pentru Instruirea dvs. la locul de muncă? La angajare v-au fost oferite informații despre societate șl cum


funcționează?

Imediat după angajare ați participat la vreun trai ning orientat spre


activitatea pe care urma sa o desfasuratl?


De când v-ați angajat, ați participat Sa vreun program de instruire care


sa vă ajute să vă desfasuratl activitatea in condiții de maxima


eficienta? ......................

Știți cum să aflațl despre oportunitățile de instruire și dezvoltare


aferente domeniului in care va desfasurati activitatea?


Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie


pentru a vă desfasura activitatea


Atl identificat astfel de noi abilitați?


Ati fost ajutat de către conducătorul se rvlciuluî/departa menta Iul să va


dezvoltat! abilitățile necesare pentru o cat mai buna desfășurare a


activitatil?


înainte să participați la un program de instruire v-a informat


cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai buna


desfășurare a activitatli dvs?


După ce ați participat la un program de instruire ati discutat cu cineva


despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta in ceea ce privește


activitatea dvs?


După ce ați participat la un program de Instruire a luat cineva măsuri


pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?


După ce ați participat ia un program de formare a verificat cineva daca v-atl pus în practică noile competențe?


Pate Fiscale:

CIF37714360

RC 140/6651/20.1/

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

7

2

9

10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15dezvolta capacitățile angajați lor?

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?

Ati fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?

Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă? La angajare v-au fost oferite Informații despre societate și cum funcționează?                                          .....

imediat după angajare ați participat la vreun tralnlng orientat spre activitatea pe care urma sa o desfasurati?

De când.v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care sa vă ajute să vă desfasurati activitatea in condiții de maxima

Știți cum să aflați despre oportunitățile de Instruire șl dezvoltare aferente domeniului In care va desfasurati activitatea?

Ați fost încurajați să Identificați orice abilități noi de care aveți nevoie

,pentru a vă desfesura activitatea               ......

Ati identificat astfel de noi abilitați?

Ati test ajutat de către conducătorul se rvlciului/departa meniu Iul să va dezvoltat! abilitățile necesare pentru o cat mai buna desfășurare a activității?

înainte să participați la un program de instruire v-a informat

cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai buna a activități) <jvs?                  ’ •                      __________

După ce ați participat la un program de instruire ati discutat cu cineva despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta In ceea ce privește activitatea dvs? 1

După ce ați participat la un program de Instruire a luat cineva măsuri jjpentf u a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?

După ce ați participat la un program de formare ă verificat cineva

^cg y-au pus în practică noile ce rpp^ențg?
DA

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

9

10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15


Ați fost informat despre angajamentul societății de a Instrui șl a dezvolta capacitățile adgajaților?

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și


obiectivele acesteia?


Ati fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societăți) la care sunteți angajat?

Știți cine ește responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă? la angajare v-au fost oferite Informații despre societate și cum

funcționează?


Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre

activitatea pe care urma sa o desfasurati?

De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de Instruire care

sa vă ajute să vă desfasurati activitatea in condiții de maxima

eficienta?


știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire >1 dezvoltare

aferente domeniului in care va desfasurati activitatea?

Ați fost încurajați să Identificați orice abilități noi de care aveți nevoie

pentru a vă desfasura activitatea

Ati Identificat astfel de noi abilitat!?

Ati fost ajutat de către conducătorul serviciulul/departameniului să va dezvoltat! abilitățile necesare pentru o cat mal buna desfășurare a

activltatii?


înainte să participați la un program de instruire v-a Informat

cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai buna

desfășurare a activltatii dvs?

După ce ați participat la un program de Instruire ati discutat cu cineva

despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește

activitatea dvs?


După ce ați participat la un program de Instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?

După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva -^ca v"ati pusfo practică noile competențe?

bate Fiscale;

CIF 377X4360

RC J40/8651/201/

IBAN RO32BTRI.RO NCRTD41.491^701

fțanrn

ALGORrtHM CONrntUGTU «3


Chestionar ANGAJAT


10


ii


12


13


14


15


Ați fost'informat despre angajamentul societății de a Instrui ți a .dezvolta capacitățile angajațllor?

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea ia care


sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?


Ati fost informat despre felul în care puteți contribui ia atingerea obiectivelor societății ia care sunteți angajat?

Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă? ta angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?

r             li' nuT^-i".’*^                                   iar .w.w.^r- nfMwmiwigijia!                                           ;iii.iawnuiwjwi..»»wi»ww0 w

Imediat după angajare ați participat la vreun trainhg orientat spre


activitatea pe care urma sa o desfasurati?


De când v-ați angajat ați participat la vreun program de instruire care sa vă ajute să vă desfasurati activitatea in condiții de maxima


eficienta?


Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire fi dezvoltare aferente domeniului In care va desfasurati activitatea?


Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfasura activitatea ........................... .


Ati identificat astfel de noi abilitați? _

Ati fost ajutat de către conducătorul servitiului/departamentuîui să va


dezvoltat! abilitățile necesare pentru o cat mai buna desfășurare a


activltatiî?


înainte să participați la un program de instruire v-a informat


cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai buna desfășurare a activitatii dvs?


După ce ați participat la un program de instruire ati discutat cu cineva despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta in ceea ce privește


activitatea dvs? •


După ce ați participat ia un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?

După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva


daca v-at) pus în practică noile competențe?
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

DA

Chestionar

NU sau (NU E

1

2

3

4

5

6

7

8

3

10

11

12

13

14

15

Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta, capacitățile angajați lor?

bA-

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniu] său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?

b A

Ati fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?

bA

Știți cine este responsabil pentru Instruirea dvs. la locul de munca?

b A

la angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?

Imediat după angajare ați participat la vreun trainhg orientat spre activitatea pe care urma sa o desfasurati?

De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care sa vă ajute să vă desfasurati activitatea In condiții de maxima eficienta?

bA

Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului in care va desfasurati activitatea?

bR

Ați fost încurajați $ă identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfasura activitatea

Ati identificat astfel de noi abilitați?

b>A

Ati fost ajutat de către conducătorul serviciulul/departamentulul să va dezvoltat! abilității^ necesare pentru o cat mai buna desfășurare a activitatîi?

bR

l IMS | 11 ;

• înainte să participați la un program de Instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mal buna desfășurare a activitatîi dvs?

T> A-

După ce ați participat la un program de instruire ati discutat cu cineva , despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta in ceea ce privește activitatea dvs?

Am

După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?

După ce’ați participat la Un program de formare a verificat cineva daca v-ati pus în practică noile competențe?                          ;

AMa

^4 tk

Algorfthm Construcții 53

Strada Calea Vitan 154 158. Sector 3 fiutisiesîî, Remania

E ms* Office@.ateoriilinveons,trucîtis3.ro

Web' wjsi,\i,.3jsfifithmconstri.ictiis3 .ra

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8553/201/

IBAN RO32B*1’RI.ROĂ'CR104.140 U701

fciri"s Transilvania«Mm* WSffiUCTO »wraiOTer

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

9

10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15


Chestiona? A^SAJĂT

Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolte capacițâțife ar^ajațllor?

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul șl obtectivete acesteia?

Ati fost Informat despre felul în care puteți contribui la atingerea pblectlveipr societății la care wntețl ar^gajat?

Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la, locul de muncă? te angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?

Imediat după angajare ați participat la vreun tralning orientat spre acthritatea pe care urma sa o desfasuratl?

De când v-ațl angajat, ați participat la vreun program de Instruire care sa vă ajute să vă desfasuratl activitatea In condiții de maxima eficienta?

Știți cum să aflațl despre oportunitățile de Instruire șl dezvoltare aferente domeniului In care va desfasuratl activitatea?Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfesura activitatea

Ati Identificat astfel de nc^ abilitați?

Ati fost ajutat de către conducătorul servidufui/departamentului să va dezvoltat! abilitățile necesare pentru o cat mal buna desfășurare a activității?

înainte să participați la un program de Instruire v-a Informat

cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai buna desfesurare a acttvitatii dvs?

După ce ați participat ia un program de instruire ati discutat cu cineva despre utilitatea si beneficiile oferite de aceste In ceea ce privește activitatea dvs?


După ce ați participat la un program de Instruire a luat cineva măsuri pentru a aifla dacă abilitățile dvs. s-au bnbur^tățlt?

După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva daca v-ati pus în practică noile a>mpetențe?

Algwfthm CemtwtB S3

Strada Calea Vltan 154-1S& Sertar 3 București, Remania

E-maii:

Web:

feteRsssfe

CIF 37714360

RO40/8651/2017

JBAN RO22BTR1RONCRT04J 4912701

Banca Transilvania


AlSORiTHM CONSTRUCȚII 93


Chestionar ANGAJAT


10


11


12


13


14


15


Ați fost Informat despre angajamentul societății de a Instrui șl a dezvolta capacitățile angajațllor?

Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care


sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia? .


Ati fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?              ,

Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă? La angajare v-au fost oferite Informații despre societate ți cum funcționează ?        ________________


Imediat după angajare ați participat la vreun trainîng orientat spre


activitatea pe care urma sa o desfasuratî?

De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de Instruire care sa vă ajute să vă desfasuratî activitatea In condiții de maxima


eficienta?


Știți cum să aflăți despre oportunitățile de Instruire și dezvoltare aferente domeniului in care va desfasuratî activitatea?


ț Ați fost încurajați să Identificați orice abilități no! de care aveți nevoie pentru a vă desfasura activitatea ■ - - •;

Ati identificat astfel de noi abilitați?            _

Atl fost ajutat de către conducătorul se rviclului/depart a meatului să va dezvoltat! abilitățile necesare pentru o cat mal buna desfășurare a activitatil?"


înainte să participați ia urrprogram de instruire v-a informat

cineva despre cate ar fl beneficiile aduse de acesta pentru o mal buna


\ I . ...              : . . .... ..... . .

desfășurare a activității dvs?            ■ ■ ■ - t            ■

După ce ați participat ia un program de instruire ati discutat cu cineva

despre utilitatea sl oeneficiite oferite de acesta in ceea ce privește

actlyîtatea dvs? ’ ■ ■         ■■                      --______

După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri


pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit? ~

După ce ați participat ia un program de for'măre a'veriflcat cineva

• daca y-gti pus în practică noile competențe?NU sau (NU E CAZUL}


Wl


AfgCrithr.-> CoftHmtdîSS ;         ‘ ■

Stratfo C-îrta Vitan JS4 fȘ8 Sedoi 3 Eucrres               ;

£ jy.ii j-: flif Kgg/ateu î 4hiW. uns jnictiișă. ro

^YiL<f.,?;hp.ri.t!lOccsisti'iKriis3,ro


bate Hwateî

Cil'3'724360

Jtf .140/0651/20,1/

. isam jio323TRi.ro nor toi imnoiObiectiv: Reducerea cu 20% a timpului de așteptare a materialelor si produselor aprovizionate*

Indicatori: L Timp de așteptare (zile)

 • 2. Timp de răspuns la C.O

3. Rata de


T/r


T.M 2018

T.M 2017


Ev ,1. Lipsa produselor din stocul furnizorilor = R1

Ev.2. Cursul €

Ev.3. Planificarea comenzii( referat,etc) ~ R2

Ev.4, Urmărirea comenzii

Ev. 5. Selectarea de furnizori *= R3


Ev.6. Probleme noi

Ev.7. Achiziții noi

Risc 2 ; Probleme de planificare a comenzii,

Cauze

Consecințe

l.Lipsa detalii proiect (3)

1.întârziere de 25 zile (3)

2,Lipsa comunicare intre departamente (2)

2,Costuri mai mari culei/ 20% (3)

Web:

Date Fiscale;

CIF 37714360

KC^Q/8651/201?

IBÂN RO.32STRLROMCRW414912701...... .............................JUUOOIOTHM COMSTmMmi S3


ROmÂNSA3 .Lipsa feed-back in același departament (1)

3.1ntarziere a lucrărilor cu 15 zile (2)

4.Eroarea ” intenționata” (1)

4.Probleme de imagine (2)

5.Eroarea umana (2)

S.Pierdere 10.000 lei(l)

ti.Frauda (1)

6.~

Masuri            Termen Resp.                    0

1 .Clauze in contract

31.05.

X

0

2. înștiințare

.......

3 zile

......................

Y

0

3.Sedinte de coord.

1/sapt

X.Y.

&

4. P.S/P.O.

31.05

30

10.000

X

10.000

5.Modifîcare R.I.

-

-

6. CFG/Audit.

-

-

7. 1/sapt. 1/luna

-

-

-


Ațgarlthm Construcții $3

Strada Caisa Vltțm 154-158, Ssttcr 3

Bucurest/ Rcmsnia

Uniall: gffteg|/.3 tesrithnia>nșn'iictjjs3,rg

Wsb- www,ateonth rnțpnMructî^3/g

Date Fiscale:

CiF 37714360 ftCJ4O/8651/KK7

BAN RO3/8ȚRLWhCR'TM149i2701

Sa nea TrensfUg-ite


EXEMPLU NR 2

Scăderea consumului de combustibil cu 5% fata de 2017(consumul mediu al prod.) Indicatori: Cons. ( e, t) ~

Cons. mediu

R=Px !

3  2        Rata de cr. C.2018 x 100%

 • C.2017

Ev 1: Defecțiune tehnica = R1

Ev 2: Probleme de exploatare (ore suplimentare) = R2

Ev 3: Ore mai multe de munca


Ev 4; Variații ale prețului - R3

Ev 5: Manipulantul ( eroare, neștiința)

Ev 6: Frauda - R4

Ațgorithm ConstructH S3

Strada Cates Vftgn 154-13S, Sector 3

București Romanța

E-rfisH: Office^ g^grithmcousțfUirtihȘjo

Date Fiscale;

C4.F 37714360

RC W8S5V20V

IBAU RO32STRLROMCRT041.49:l27Qi

Banca Transfiw-iB


Cauze

Consecințe

1. Consecințe (1)

1. Creșterea combustibil cu 5% (1)

2. Utilizare (2)

2. întârzierea de.....zile (2)

3. Calea de rulare (3)

3. Pierdere de reputație (3)

4. Calitatea combustibilului (1)

4. Cheltuieli suplimentare de ..lei (3)

P(

Probabilitate)

3

6

9

2

4

6

1

2

3

Măsură

€/£

T

X

1 .Clauze garanție

-

31.05.2018

X,Y

2.C1. de instruire

-

-

-

3.Formare interna

-

-

4. Curs

10.000

30.06

-

5.Semnalizare C.R

5.000

15.05

-

6. Si st. de protecție

100.000

-

-


Algorithm ConstructH S3

f'--’lsr      183. Sector 3Date Rscate:

Qp 37714350

SC 140/8651/2017

BAN R032BTRLROHCRTWX4S12701.

BsncssTrarțsfcaBa
ROMÂNIA
Algorithm ConstructB S3

Strads Cedsa Vlftn 154-158, Sectsr 3

București, Rcnișnla

E--m s & ^fig§®^gg,nțhxil£g,Q5țrd^ș3

Webr ^W;ategrițh^?g5r?ffruct»ș3,n?

Date Fiscale:

OF 37714360

RC140/8651/2017

BAN RQ32BTRLROMCRTO414912'701

8ans Trsnsllvgnis


ĂioaRiTma ^im,«ucTW sa


ICO

ROMÂNIAPROCEDURA DE GESTIONARE A RISCURILOR

EXEMPLU NR 3

Obiectiv: Scăderea termenului de execuție a întregului proiect cu 2 luni

 • 1. Timpul defavorabil (meteo) - R1

 • 2. Lipsa proiectului = R2

 • 3. Lipsa materiale = R3

4.1ntarzicri in obținerea autorizațiilor = R4

 • 5. Fluctuația resurselor umane « R5

 • 6. Dificultăți financiare ale asociatului unic - R6

 • 7. Accidente de munca - R7


 • 8. Defectarea utilajelor - R8

 • 9. Probleme reprezentative legate de frontul de lucru. = R9

10.Schimbări legislative = R10

11 .Lipsa de proceduri = R 12

 • 12.Criza financiara ~R

 • 13. Probleme cu furnizorii de utilitati ~R

 • 14. Controale excesive = R

 • 15. Întârzieri in procurarea unor materiale - R

 • 16. încheierea si derularea deficitara a contractelor ~ R


Cate Fiscale:

CiF 37714360

RC 740/8651/2017

SAN R032BTRUO4CRTO4149Î27Q1


ICO

romAnia • 17. Litigii = R


 • 18. Erori de proiectare - R

 • 19. Erori de execuție = R

 • 20. Lipsa de coordonare ~ R

R12: Lipsa de proceduri

Cauze

Consecințe

1, Lipsa de personal 2)

1 .întârziere de,.. zile/ luni 3)

2. Probleme de instruire 1)

2.Costuri suplimentare 3)

3. Atitudine necooperanta 1)

B.Imagme 3)

4, Presiunea timpului 3)

4.-

5. Reorganizare 2)

6. Neînțelegere 2)

-

7. Schimbare de legislație 1)

-

Masuri de gestionare

Masuri

T

..... —.....,V|

R

L Angajarea a 10/5

pers

31.05

*

2 .Evaluare

performante 1/6 luni

30.06

Y

3.Curs Sinaia Mamaia

-

-

-

4.Training intern

-

-

-

5. p.sJp.o.

-

-

-

Mgortthm Construcții S3

Strgtfe Categ VHtsn 154-158, Sector 3

București, Roman/a

Date Fiscale:

OF 37714360

RC W8S51/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT04t4912701

BsrO Transilvania

S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

Indicatori de performanta la data de : 31.12.2018
DENUMIRE INDICATOR

Propus Realizat

Observații

Datorie

Solvabilitate

73%

13.36%

ÎNDEPLINIT

Lichiditate

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

30

0.19%

ÎNDEPLINIT

Operaționali

Reducerea sărăciei și includerea în forța de munca

5.00%

34,8%

ÎNDEPLINIT

Operaționali

Dezvoltarea capacității angajaților

>10

13.5

ÎNDEPLINIT

Guvernanță corporativă

Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

>=10

13

ÎNDEPLINIT

Guvernantă corporativă

Realizarea și raportarea revizuirii Ia timp a managementului riscului

>=2

3

ÎNDEPLINIT

Guvernantă corporativă

Respectarea procesului de guvernanță corporativă

3

3

ÎNDEPLINIT

Guvernanță corporativă

Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

100%

100%

ÎNDEPLINITPREȘEDINTE CONSIL IU DE AD WJISTRATIE g ALGORITHM 2 CONSTR


AiaoitrnHM construcții ssReducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

Pentru a putea valida acest indicator nefinanciar de performanță operațional în mod tehnic se va dori păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile, fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor. Procentul minim de angajați ai companiei Algorithm Construcții S3 va fi de minim 5% în semestrul 1 și 2 de raportare, minim 7% în semestrul 3 și 4, minim 8% în semestrul 5 și 6 și 10% în semestrul 7 și 8, utilizând formula de calcul: (Angajați domiciliați în Sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie.

Tmând cont de cele menționate mai sus rezultă că avem încadrați în câmpul muncii un număr de La 3 L12.2018 erau angajați cu contract de munca activ, domiciliați in sector 3, un efectiv de 65 angajați.

Total angajați in stat la 31.12.2018= 187 salariati,

65*100/187=34,759.


i

ÎNTOCMIT / /

//

CIOATA MAI

Algorithm Construcții S3

Strada Cafea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romanșa

5-maîi;                             H53.ro

1001

ROMÂNIA

Indicatori financiari de performanță

TOTAL ACTIVE = 183 036 293

TOTAL DATORII = 24 470 800

SOLD MEDIU FZ = 54 326,49

ACHIZIȚII DE BUNURI = 99 802 283,99

Nr crt

Indicator

Valoare indicator

Procent de îndeplinit

Status

1

Solvabilitate

13.36937041

maxim 75%

îndeplinit

2

Viteza rotație credite furnizor

0.19868453

maxim 30

îndeplinit

Solvabilitate * Total Datorii /Total Active*100

Viteza de rotatie credite =

Sold mediu furnizori/Achiziții bunurițfara servicii) *365Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romania

E-maih office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithrnconstructiis3.ro

Date Fiscale:

OF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO328TRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania
LISTĂ RISCURI/OPORTUNITĂȚI IDENTIFICATE P probabilitate E expunere (nivel de risc) C consecința

Nr. cri.

Risc/oportunitate identificate

Criterii de evaluare

Valoare

E n

C ,

PxExC

î. PROCESE DE MANAGEMENT

1.1. Orientarea către client si părți interesate relevante:

1.1.1

cerințele clientului nu sunt determinate corespunzător

T

2

1

4

1.1.2

cerințele clientului nu sunt suficient de bine exprimate, sau se modifică pe parcursul derulării contractului

3

2

2 :

12

1.1.3

cerințele clientului nu sunt înțelese si satisfăcute în mod consecvent

2

2

1

4

1.1.4

cerințele legale și reglementările aplicabile nu sunt determinate corespunzător

3

2

3

18

1.1.5

cerințele legale și reglementările aplicabile nu sunt înțelese si respectate în mod consecvent

2

2

2

8

1.1.6

măsurile luate pentru creșterea și menținerea satisfacției clientului sunt insuficiente

2

2

3

12

1.2. Angajamentul managementului, stabilire politicii si obiective:

1.2.1

politica neadaptată la specificului organizației

1

1

1

1

1.2.2

politică neadecvată scopului si contextului organizației

1

1 ;

1 ;

1

1.2.3

angajamentul nerealist pentru îmbunătățire continuă

1

2

1

2

1.2.4

comunicare insuficientă a politicii atât în cadrul organizației cât și părților interesate

2

2

1

4

1.2.5

politica neînțeleasă și neaplicată în cadrul organizației

2

1

1

2

1.2.6

politica neanalizată periodic pentru a rămâne adecvată

1

1

1

1

1.2.7

implicarea insuficientă a personalului în stabilirea politicii și obiectivelor

2

2

1

4


Date Fecale:

CîF 37714360

RCW86S1/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912TO1

Sarica Transilvania


1.3. Planificare, stabilire obiective, riscuri si oportunități:

1.3.1

responsabilitățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt incomplet atribuite, insuficient comunicate și înțelese în cadrul organizației

2 ;

3

3

18

1.3.2

obiective cerealiste (exagerate) corelate insuficient cu contextul șl direcția strategică a organizației

3

1

1

3

1.3.3

termene prea scurte

3

2

2

12

1.3.4

resurse insuficiente

3

2

2

12

1.3.5

personal cu calificare necorespunzătoare

1

3

3

9

1.3.6

măsurile stabilite pentru reducerea riscurilor sunt insuficiente, inadecvate sau insuficient implementate

1

................

3

................

2

6

1.3.7

riscurile șî oportunitățile care pot iniiuența conformitatea produselor și serviciilor sunt identificate inadecvat

2

2

2

8

1.4, Comunicare:

1.4.1

comunicare insuficientă a politicii atât în cadrul organizației cât șt părților interesate

1

1

1

1

1.4.2

comunicare defectuoasă cu clientul

2

3

3

18

1.4.3

observațiile, reclamațiile, solicitările clientului nu sunt tratate la timp și profesionist

2

2

3

12

1.4.4

comunicare interna între diferite niveluri șl funcții se desfășoară cu blocaje

3

2

3

18

1.4.5

instrumentele alese pentru comunicare inadecvate

2

3

2

12

1.4.6

comunicare defectuoasă cu furnizorul de servicii de medicina muncii

' 2

2

2

8

1.4.7

căile și procedurile de comunicare cu părților interesate externe, inadecvat stabilite

2

2

2

8

1.5. Analiza efectuată de management:

1.5.1

analizele de management nu se efectuează conform planificării

2

2

1

4

1.5.2

în analizele de management nu se alocă atenție suficientă pentru verificarea stadiului acțiunilor efectuate

2

2

1

4

1.5.3

nu sunt tratate toate acțiunile pentru buna derulare a activității organizației

1

2

1

2

1.5.4

informațiile ce trebuie analizate sunt incomplete

2

2

1

4

1.5.5

resursele alocate pentru acțiunile de management sunt insuficiente

3

2

2

12

1.5.6

oportunitățile de îmbunătățire nu sunt identificate realist

3

2

2

12

II. PROCESE DE ASIGURARE A RESURSELOR

Aigorithm Construcții S3

Strada Calea Vltan 154-153, Sector 3

București, Romanșa

Date Fiscale:

CiF 37714360

RC J40/8651/2017

I8AN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Web:103

ftOMANiA

2.1. Asigurare resurse:

2.1.1

necesarul de resurse interne nu a fost estimat corespunzător în funcție de capabîlitățile organizației șl constrângeri

3

2

2

12

2.1.2

resursele obținute de la furnizorii externi încorporate în proiectele/serviciile organizației nu corespund cerințelor exprimate

2

3

2

12

2.13

neasigurarea la timp a resurselor necesare

3

1

1

3

2.2. Competență, conștientizare, instruire:

2.2.1

personalul care efectuează activități ce pot influența calitatea proiecteior/serviciilor nu este competent

3

2

2

12

2.2.2

personalul nu este motivat corespunzător

2

3

3

18

2.2.3

procesul de recrutare și selecție al personalului este inadecvat

3

2

2

.. 12

2.2.4

instruirea pe parcurs conform cerințelor prezente și de perspectivă ale organizației este inadecvată

2

2

2

8

2.2.5

criteriile pentru formarea echipelor de proiect sunt inadecvate

2

1

1

2

2.2.6

dimensionarea echipelor este necorespunzătoare

3

1

1

3

2.2.7

comunicarea în interiorul echipei se face defectuos

3

2

1

6

2.2.8

alocarea de sarcini necorelată cu încărcarea personalului

3

2

2

12

2.3. Infrastructura:

2.3.1

nu se poate asigura infrastructura necesară derulării activității

2

2

2

8

2.3.2

clădirile șî utilitățile asociate insuficiente pentru desfășurarea activităților

2

2

2

8

2.3.3

echipamentele tehnice, bardul si softul insuficiente sau inadecvate

2

2

2

8

2.3.4

tehnologia de informare și comunicare insuficientă sau inadecvate sau nu funcționează corespunzător

2

2

2

8

2.4. Mediu pentru operarea proceselor:

2.4.1

în asigurarea mediului pentru operarea proceselor factorii psihologici sunt insuficient analizați

2

2

2

8

2.4.2

factorii fizici nu sunt asigurați la nivel optim

2

2

2

8

2.4.3

factorii sociali pot crea atmosferă tensionată la locul de muncă

2

2

2

8

HI. PROCESE CHEIE OPERAȚIONALE

3.1. Marketing:
<CO FIOMĂNIA

3.1.1

necesarul de dezvoltare ulterioară al organizației insuficient identificat

1

3

2

6

3.1.2

lipsa de viziune pe termen lung

1

3

2

6

3.13

oportunitățile de dezvoltare ratate

2

3

2

12

3.14

deprecierea imaginii pe piață

2

3

2 J

L 12

3.2. Aprovizionare

3.2.1

dificultăți în procesul de aprovizionare

3

2

3

18

3.2.2

subcontractarea unor elemente cheie

3

2

6

IV PDnPEQP nc MĂQI ÎPADP <51 MnKiiTnPI'7ADP

4.1. Sa

tisfacție client șl părți interesate:

4.11 :

incapacitatea de a satisface în totalitate cerințele clientului (tehnică, financiara, timp)

1

2

2

4

I 4.12

comunicare defectuoasă cu clientul / părțile interesare

2

2

1

4

4.13 I

observațiile clientului referitoare la serviciile finalizate nu sunt tratate în timp util si profesionist

1

2

2

4

4.14

daune interese solicitate de client

1

3

3

9

4.15

penalizări, sancțiuni din partea pârtilor interesate

1

3

2

8

4.16

solicitări din partea părților interesate la care nu s-a răspuns

2

2

2

8.........

4.2. Instruire:

4.2.1

necesarul de instruire identificat incomplet insuficient

2

2

2

8

4.2.2

lipsa de Informare privind organizarea instruirii externe pe domenii

2

2

1

4

4.2.3

instruire internă neadecvata necesarului angajaților

3

2

2

12

4.2.4

evaluare superficială a asimilării de cunoștințe

2

2

1

4 ?

4.2.5

personal care reatizeaza instruirea inadecvat

1

2

1

2 ?

4.2.6

instruirea pe parcurs conform cerințelor prezente si de perspectivă ale organizației este inadecvată

2

2

>2

8

4.3. Audit intern:                                                                                                                                    îAlgorlthm Construcții S3

Strada Cstea Vitan lS4-lSg; Sector 3 Sucyresti, femania

Web: w.w.aî^orițhmconstructihS.rg


4.3.1

formarea echipei de audit:

~ echipă incompletă

 • - nu este asigurată imparțialitatea echipei

 • - incapacitatea de a implica specialiști scumpi,

 • - nu sunt specialiști disponibili în perioada respectivă

- comunicare inadecvată cu echipa și între membrii echipei

2

2

2

8

4.3.2

pianul de audit - Inadecvat

- nerealist

“ nu acopere in totalitate domeniul auditat

2

3

3

18

4.3.3 i

chestionar de audit nu furnizează toate dovezile necesare d) raportul de audit

 • - exagerat

 • - neînsușit de auditat

3

2

.......................

2

2 •

3

2 ?

18

8

4.3.4

neconformități și acțiuni corective

 • - exagerate

 • - neinsușite de auditat

2

3

2

12

4.4. Ac

țiuni corective și îmbunătățirea performanței:

4.4.1

oportunitățile de îmbunătățire insuficient identificate

2

3

2

12

4.4.2

neînțelegerea oportunităților de îmbunătățirea performantei

2

2

2

8

4.4.3

rezultatele auditurilor si analizei de management insuficient valorificate pentru îmbunătățirea performantei (discutarea rezultatelor auditorilor cu specialiștii și în analiza de management)

2

3

2

12

4.4.4

fonduri insuficiente pentru acțiuni corective și îmbunătățirea performantei

2

3

1

6

4.4.5

personal insuficient pentru îmbunătățirea performantei

2

2

3

12


LISTA OBIECTIVELOR GENERALI, SPECIFICE SI A ACTWITATILOR PE
DEPARATMENTE SI COMPARTIMENTE
 • 1. Obiective Generale Asumate de către Președintele Consiliului de Administrație


 • >  Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;

 • > Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboranții noștri;

 • > Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;

 • > Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficienta și economica a resurselor, printr-un management eficace;

 • > Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență a personalului, valorificarea creativității potențialului uman;

 • > Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor SMI;

Strada Cafea yitan 154-158, Sector 3 București, Ronsanfe

Webr^ww.alRorithi
 • > Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportuntăților și de mimmizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;

 • >  Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății.

 • > Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea raționala a resurselor naturale;

 • > Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției Incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;

 • > Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;

 • > Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;

 • > Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;

 • > îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continuă în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).somnia2. Obiectivele Specifice Si Activitățile Pe Departamente Si CompartimenteObiective specifice


a) Creșterea gradului de profesionalizare a personalului angajat


b) Adaptarea contractelor conform

GDPR


c) Reducerea timpilor intre emitere facture si plata factura


d) Creșterea numărului de relații de tip business to business cu partenerii si furnizorii


Web:


Activitati


Formari profesionale, instruire, perfecționare


Redactarea de acte adiționale, anexe, informări si consimtaminte


Realizarea unei proceduri de plata simplificata


Participarea la târguri, expoziții si conferințe de profil


Termen

Monitorizare

15.06.2018-

30.12.2018


Stadiu Realizare15.06.2018-

15.07.2018


Compartiment Resurse Umane


a) Recruta re/selectie personal in conformitate cu statul de funcții si proiectul desfasurat in timp optim pentru asigurarea fluxului de personal-Cunoașterea obiectivelor 15.06.2018-generale ale organizației 30.12.2018 si etapele parcurse In realizarea proiectului, astfel incat sa fie

asigurata resursa umana pentru toate

departamentele/ sectoarele,

-întocmire plan de         ;

recrutare in funcție de

etapele proiectului si de preponderenta funcțiilor necesare pentru

desfasurarea proiectului.

- întocmire plan scolarizare/perfectionare personal, astfel incat sa se poata realiza reconversia profesionala pentru un segment din personalul existent, cu potențial de calificare/recallficare'ca

ROMAhHA^>>t1                   V.......................... ■<.^,V,»m™lin.r.,„.„.,!■■■■»■> 1 >.

b) Optimizarea costurilor de producție prin utilizarea eficienta si rconomica a resurselor umane existente

..........................................■■                               i" r '      ■■■»■■>»■

-Gestionarea gradului de ocupare a posturilor si eliminarea timpilor morti -Perfecționarea personalului si/sau calificarea salariatilor care au competente si abilitați necesare.

-Verificarea periodica a stării de sanatate a personalului

15.06.2018“

30.12.2018

c) Conștientizarea personalului cu privire la importanta respectării cerințelor proiectului

 • - Formari profesionale;

 • - Instruire interne;

Conștientizare personal

 • - Masuri stabilite cu termene si responsabili numiți

 • - Evaluare profesionala si urmărire® eficacității aplicării obiectivelor stabilite

15.06.2018“

30.12.2018

i

Departament Administrativ

a) Reducerea timpului de obținere /aprobare a comenzilor cu 60%

Semnarea in timp util a documentelor transmise pentru semnare de către responsabili sau persoanele desemnate

115.06.2018-

30.12.2018

/xy

6

—JL—ai——

— .;ST'Algorithm ConstructH 53


Strada Calea Wan 154-158, Sector 3


București, RomanțaîuffljsâjK

b) Reducerea cu 20% a timpului de așteptare a materialelor aprovizionate si întocmirea corespunzătoare a documentelor de recepție marfa a) Furnizarea informațiilor necesare elaborării de rapoarte si analize interne utilizate de managementul societarii in luarea deciziilor pentru gestionarea eficienta a patrimoniului

 • - Transmiterea in timp util a necesarului de produse/materiale cu speficicatia tuturor datelor tehnice

-Completarea chestionarului de receptie-marfa de către comisia receptie-marfa

15.062018-

30.122018


 • - Verificarea atenta si corecta a facturii/avizului de însoțire marafa de către comisia receptie marfa prin confruntarea acestora cu comanda efectuata -Întocmirea si urmărirea lunara a balanțelor de verificare pentru conturile sintetice

-întocmirea si depunerea declarațiilor fiscale către autoritari

-întocmirea sitautiilor financiare care oferă o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului situației financiare si a rezultatelor obținute

15.062018-

30.122018

*in permanentaAigortehm Construcfâ S3


Strada Calea Vîtan 154-158, Sector 3 București, Romante


E-maîl;


Web;^ww.a|fiorjthi

----------------------------------------------------^n.n.^rm-rr.--

b) Planificarea financiara si întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli

-raportarea lunara a situației privind execuția imgetului de venituri si cheltuieli pe elementele componente la termenle ordonate

~ folosirea eficienta a sumelor primite de la buget si a priorităților de finanțare

15.06.2018-

30.12.2018

c) Realizarea evaluării patrimoniale

Inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniului in conformitatea cu legislația in vigoare

15.06.2018-

30.12.2018

............................

d) înregistrarea cronologic» si sistematica a documentelor contabile

Efectuarea corecta si la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe, calculul amortizărilor, mijloacelor circulante, calculul costurilor si investițiilor

15.06.2018-

30.12.2018

permanenta

01

5,

Compartiment Juridic

a)Imbunatatirea comunicării cu toti factorii implicați in întocmirea contractului pentru reducerea cu 5% a mtarrierii in preluarea frontului de lucru

-întocmirea in timp util a contractelor, actelor adiționale

-Colaborarea cu departamentul administrativ

15.06.2018-

30.12.2018

permanentab)Reducerea timpului de obținere a semnaturilor necesare încheierii contractelor


Compartiment Secretariat


^Actualizarea contractelor in concordanta cu

modificările legislative in vigoare ...

a}Asigurarea transmiterii informațiilor in cadrul societarii,precum si in exteriorul acesteia in termenle prevăzute de legilatie si in concordanta cu GDPR


-participarea la discuțiile sau negocierile precontractuale -înregistrarea contractelor in registrul de contracte -urmărirea circuitului documentelor .......................

-urmărirea actelor normative si armonizarea acestora in activitatea societarii


-înregistrarea documentelor in registru unic intrari-iesiri in timp real si repartizarea acestora către rnanagemntul societarii pentru analiza si repartizare pe departamente/compartimente


15.06.2018-

30.12.201815.06.2018-

30.12.2018

*in permanenta


15.06.2018-

30.12.2018

*m permanenta


AțgtMfthm Comtmdfl 53

strada Calea Vitan 154-158,. Sector 3

București, Remania

E-malî:

----------
b)Mentinerea unui climat favorabil in interiorul societarii si dezvoltarea relațiilor cu furnizorii si colaboratorii in concordanta cu misiunea societarii


-preluarea documentelor atat interne cat si externe si transmiterea corecta a informațiilor către emitent» de documente


15.06.2018“

30.12.2018

*in permanentaDepartement Mangement Intern si Guvernanta Corporativa


MANAGER MECANIZARE


a)Perfectionarea sistemului de control intern managerial


b)Cresterea numărului si a gradului de aplicare a procedurilor operaționale si de sistem


c)Elaborarea si implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii in realizarea obiectivelor


a)Reducerea timpilor morii (neutilizati) pentru utilajele avute in gestiune


b) Reducerea de timp de diagnostic si reparații


-Implementarea standardelor -identificarea activităților procedmabile si elaborare de proceduri in colaborare cu toate departamentele si compartimentele Urmărirea implementării procedurilor si elaborarea situațiilor semestriale, anuale și autoevaluărilor -elaborarea unor proceduri noi sau actualizarea procedurilor existente in conformitate cu lista de activitati procedurabile


15.06.2018-

30.12.2018


15.06.2018-

30.09.2018-demararea procesului de identificare a oportunităților si minimizarea sau eliminarea riscurilor in neatingerea obiectivelor -elaborarea unei metodologii de evealuare a riscurilor -realizarea unui management eficient al serviciilor de utilaje

-programarea activităților pe utilaje          _____________

-pregătirea profesionala pentru diagnoza si reparații

4V UI llfl.nH— ' l| ,'i',, I IM


15.06.2018-

30.09.2018


15.06.2018-

30.12.2018


15.06.2018-

30.12.2018

ROMÂNIA
 • a) Reducerea numărului de pene de cauciuc pentru echipamentele cu roti cu anvelope

 • b) Reducerea consumului de motorina pe ora de lucru prin efîcientizarea procesului de diagnoza si service a utilajelor ... a)Cresterea cantitatii de material excavat


b)Reducerea timpilor de

descărcare


MANAGER PROIECT


a) Scăderea termenului de execuție cu minim 4 luni a lucrărilor autorizate de “Punere in siguranța a construcției Hala Laminor


Aîgorfttan Constructfi S3

Strada Cafea Vftan 1S4-158, Sector 3


București, Rorwanfe


E-mafe


Webr Mtfww.>atgoriț;țimcon


Si»


- stabilirea prealabila a unor cai de rulare


 • - stabilirea unor furnizori de combustibil cu o calitate superioara

 • - realizarea de grafice de consum zilnicc/saptamanaie

 • - realizarea de grafice de lucra in colaborare cu compartimentul execuție si implemt'ntarea unui ritm de lucra ridicat in concordanta cu starea utilajelor folosite realizarea de grafice de descărcare si transport in colaborare cu departamentul construcții - montaj

 • - delimitarea de zone de descărcare distincte pentru diversele materiale din șantier


 • - Recrutări de personal calificat in concordanta cu statul de funcții

 • - Realizarea de proceduri operaționale care sa stabilească reguli si modalitati de lucru in vederea execuției in condiții


15.06.2018-

30.09.2018


15.06.2018-

30.12.2018


15.06.2018-

30.12.2018


15.06.2018-

30.09.2018


15.06.2018 -

31.12.2018


15.06.2018 -

31.12.2018b) Obținerea acordului pârtilor implicate in proiect asupra direcției de urmat pentru continuare cu lucrări de “Reabilitare Hala Laminor” după finalizarea lucrărilor autorizate de “Punere in siguranța Hala Laminor”

c) Asigurarea managementului calitatii pentru lucrările autorizate "Tunere in siguranța a construcției Hala Laminor”

12.

Compartiment Tehnic

a) Fundamentarea si documentarea proceselor de execuție a lucrărilor

...........-7 - .................................


: de regularitate si eficacitate a lucrărilor

 • - Planificarea operaționala a proiectului cu optimizarea desfășurării activităților prin

; metoda drumului critic

 • - întâlniri lunare cu proiectant, beneficiar si

: specialiști atestati MC

■ pentru stabilirea etapelor de parcurs pentru continuarea investiției

 • - Definirea obiectivelor

proiectului “Reabilitare Hala Laminor”...............

 • - întocmire Planul calitatii șantier “Punere in siguranța Hala Laminor”

~ întocmire Plan de control al calitatii, verificărilor si încercărilor

-întocmire proceduri ale sistemului calitatii _______

 • - studiu si analiza de proiect

 • - stabilirea necesarelor de resurse pentru realizarea activităților proiectului

 • - întocmire proceduri pentru procesele aplicabile compartimentului


15.06.2018 -

15.07,2018


15.06.2018 -

15.12.2018


15.06.2018-

15.07.2018


02.07.2018 -

15.07.2018


15.06.2018 -

30.12.2018

15.06.2018 -

31.07.2018


Algorithm ConstructH $3

Strada Calea viran 154-153, Sector 3 București, Romanfe

E-maiî:

■Web:


 • - controlul calitatii prin

personal propriu si prin furnizori servicii de verificare/control_________

 • - întocmire situării lunare pentru lucrările executate

 • - întocmire rapoarte de comparare a realizărilor cu sarcinile programate si evaluarea abaterilor

 • - planificarea saptamanala a activităților

 • - întocmire rapoarte de

: activitate la nivelul formațiilor de munca

i - întocmire proceduri pentru ; procese de expcurie lucrări : - creșterea eficientei si | eficacității personalului j - creșterea capacitatii de | inovare si rezolvare a

| problemelor

 • - prevenirea demotivarii profesionale

 • - identificarea si depășirea unor situării de conflict intre viata profesionala si cea personala


15.06.2018-

31.12.2018


15.06.2018 -

31.12.2018


15.06.2018 -

31.12.2018


15.06.2018-

31.12.2018


-înzestrare tehnica adecvata cu scule si echipamente performante


15.06.2018 -

31.07.2018

- Identificarea proceselor de execuție ce pot fi mecanizate si stabilirea capacitatilor tehnologice necesare

15.06.2018 -

01.10.2018

....... - -..............................

d) creșterea si diversificarea competentelor profesionale pentru        ■

adaptarea la diferite sarcini si activitati necesare in procesele de execuție lucrări

 • - identificarea nevoilor de formare profesionala

»planificarea formarilor profesionala

 • - întocmire raport de evaluare a activitatii de formare profesionala

15.06.2018 -31.12.2018

rla„.u...................... ..........................

........-■■■■■■■■■ .....-.....
ConstnxtH S3

Strada Caîea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

Web:

Algorithm Construcții

S3

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod: PS-06

Ediția I          Revizia

Data:15.11.2018 Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

Pagină 1 din 19

aprobat

PREȘEDINTE ^A.'

PROCEDURĂ DE SISTEM

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS-06

AVIZAT

PREȘEDINTE

Comisie de mpmtonzare

Ediția I, Revizia 0

Exemplar 1

Algorithm Construcții

S3

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod:PS-06

Ediția I

Data:15.11.2018

Revizia Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

Pagină 2 din 19

 • 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA ȘI VERIFICAREA PROCEDURII DE

SISTEM

 • 2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A RE OPERAȚIONALEEdiția după revizia în cadrul ediției

1

Ediția I


sau, caz,


Componenta revizuită^RUL EDIȚIILOR PROCEDURIIData de la care se        aplică

prevederile ediției sau reviziei ediției

4

15.11.2018


Nr. crt

Elemente privind responsabilii/ operațiunea

Nume și prenume

Funcția

Data

Semnătura

0

1

2

3

4

5    ,

1.

Elaborat

Zanfir Gabriela

sef Dep DMI

fe. M.

J?       /‘i

2.

Verificat

CIOATA MARIANA

SefCRU

H. M/

FUEREAMIHAI

Manager Operațional

b M

3

Aprobat

COȘOCARIU ALEXANDRU

Președinte CA

 • 3. LISTA CUPRINZÂND STRUCTURILE FUNCȚIONALE CĂRORA LI SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL PROCEDURII DE SISTEM

  Scopul difuzării

  Exp.

  Nr.

  Departament

  .................................

  Funcția

  Nume si prenume

  Data primirii

  Aplicare

  1

  SECRETARIAT

  -

  . .. j

  Tot personalul

  Data primirii pe email

  Algorithm Construcții

  S3

  PROCEDURĂ DE SISTEM

  Cod:PS~06       j

  Ediția I

  Data:15.11.2018

  Revizia Data:

  PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

  Pagină 3 din 19

  Tot personalul

  Aplicare

  Deparatment

  Administrativ


  Aplicare


  Aplicare


  Aplicare


  Aplicare


  Aplicare


  Aplicare


  Informare


  Evidenta


  Arhivare


  4. SCOPUL PROCEDURII


  Tot personalul


  Tot personalul


  Tot personalul


  Tpt personalul


  Tot personalul


  Tot personalul  Tot personalul

  Algorithm

  Construcții S3


  Data primirii pe email

  Data primirii pe email

  Data primirii pe email


  Data primirii pe email

  Data primirii pe email

  Data primirii pe email


  Data primirii pe email


  Data primirii pe email


 • 4.1. Procedura de sistem Managementul Riscurilor are ca scop îmbunatatirea continua a etapelor aferente procesului de management al riscurilor, respectiv identificarea, evaluarea și gestionarea/tratarea acestora. Procedura furnizează personalului Algorithm Construcții S3 un instrument de lucru care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod metodic și eficient pentru îndeplinirea obiectivelor entității publice, în acest sens, procedura își propune:

 • -  Elaborarea unui tablou general cu riscurile ce pot afecta Algorithm Construcții S3, conținând, de asemenea și o descriere a modului în care sunt stabilite, implementate și monitorizate măsurile de control menite să limiteze posibilele amenințări, sau să fructifice posibilele oportunități din mediul organizațional;

 • -   Sprijinirea conducerii Algorithm Construcții S3 în vederea desfășurării adevcate și la termen a etapelor privind procesul de management al riscului;

 • -  Asigurarea continuității procesului de management al riscului, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

  Algorithm Construcții

  S3

  PROCEDURĂ DE SISTEM

  Cod:PS-06

  Ediția I

  Data: 15.11.2018

  Revizia Data:

  PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

  Pagină 4 din 19

 • 4.2. Se inițiază la propunerea Comisiei de monitorizare și contribuie la implementarea Standardului 8 -Managementul riscurilor din lista standardelor de control intern managerial la entitățile publice

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM

Procedura de sistem reglementează modul în care se realizează managementul riscului în cadrul Algorithm Construcții 83.

Managementul riscului reprezintă un instrument managerial prin care se oferă o asigurare rezonabilă pentru în deplinirea obiectivelor Algorithm Construcții S3.

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Algorithm Construcții 83, în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice ale compartimentelor,

 • 6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

  • 6.1. Legislație primară și secundară

» O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.S.G.G. nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

 • - O.G. nr. 119/1999 privind controlul intem/managerial și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - SR EN ISO 9001:2008 ~ Sisteme de managementul calității.

 • - SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

 • - SR OHSAS 18001:2007 ~ Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe.

~ Legea nr. 10:1995 privind calitatea în construcții.

 • - OUG nr. 195:2005 privind protecția mediului

 • - Legea nr. 319:2006 a sănătății și securității în muncă

 • 6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice


 • - Decizia privind stabilirea componenței Comisiei de monitorizare;

~ Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare.

• Lista documentelor interne;

 • - Lista documentelor externe;

 • - Lista formularelor sistemului calității, mediului și SSM;

 • - Fișele de post ale persoanelor implicate în proces

 • - Regulamentul Intern al societății

Algorithm Construcții

S3

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod: PS-06

Ediția I

Data:15.1L2018

Revizia

Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL

RISCURILOR

Pagină SdinWj^Xv'


7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI7.1. Definiții ale termenilor

Nr.

Crt

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

0

1

2

1.

Activitate

Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de omogenitate și similaritate ridicat; cunoștințele necesare realizării activității sunt din domenii limitate, personalul utilizat putând avea astfel o pregătire profesională sensibil unitară; activitatea cuprinde atribuții omogene ce revin compartimentelor entității publice.

2.

Atribuție

Un ansamblu de sarcini de același tip, necesare pentru realizarea unei anumite activități sau unei părți a acesteia, care se execută periodic sau continuu și care implică cunoștințe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific.

3.

Comisie de monitorizare

Echipa stabilită prin decizia Președintelui CA pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL;

4.

Control intern

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul organizației, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor organizației într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor contabile și producerea în timp util de informații fiabile referitoare la segmentul financiar și de management;

5.

Clasa

Categorie sau rang dat diferitelor cerințe referitoare la calitate pentru produse, procese sau sisteme având aceeași utilitate funcționala.

6.

Delegare

Procesul de atribuire de către conducător, pe o perioadă limitată, a unora dintre sarcinile sale unui subordonat, împreună cu competențele și responsabilitățile aferente

7.

Procedură de sistem

Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul instituției;

<8.

Risc

Efectul incertitudinii, o problemă (situație, eveniment etc.) care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate


Algorithm Construcții

83

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod: PS-06

Ediția I

Data:15.11.2018

Revizia

Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

Pagină 6 din 19


Nn

Crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

0

1

2

este amenințată sau potențată. In prima situație, riscul reprezintă o amenințare, iar în cea de-a doua, riscul reprezintă o oportunitate.    Riscul reprezintă

incertitudinea în obținerea rezultatelor dorite și trebuie privit ca o combinație între probabilitate și impact.

9.

Acceptarea    (tolerarea

riscului)

Timp de răspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranța la risc

10.

Atenuarea riscului

Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor    (impactului)     asupra    rezultatelor

(obiectivelor) daca riscul s-ar materializa. Mai concis, atenuarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare.

11.

Expunere la risc

Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează

12.

Evaluarea riscului

Evaluarea consecințelor materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Mai concis, evaluarea riscului reprezintă evaluarea expunerii la risc

13.

Gestionarea riscurilor

Procesul inițiat și derulat de managementul unei organizații dar și de o parte din personalul acesteia, având ca scop identificarea evenimentelor potențiale care pot sa afecteze entitatea și gestionarea riscurilor viitoare în limitele toleranței la risc, cu scopul de a furniza un nivel satisfăcător de asigurare în ceea ce privește atingerea obiectivelor organizaționale

14.

Impactul

Reprezintă conscința asupra rezultatelor (obiectivelor), daca riscul s-ar materializa. Dacă riscul este o amenințare consecința asupra rezultatelor este negativă, iar dacă riscul este o oportunitate, consecința este pozitivă

15.

Managementul riscului

Metodologie care vizează asigurarea unui control global al expunerii la risc pentru entitatea publică, cu costuri minime. Managementul riscului cuprinde o gamă largă de activități riguros definite și organizate, plecând de la condițiile de existență și obiectivele fundamentale ale entității publice precum și analiza factorilor de risc într-o concepție de funcționare optimă și eficientă.

16.

Măsuri de^ăăîț^JV/X

1*1

i lOi i?

Stabilirea unor acțiuni în vederea monitorizării și verificării permanente sau periodice a unei activități, a unei situații etc, pentru a evidenția progresele și pentru a asigura îmbunătățirea activității

\A <2^ Âd

f LiAlgorithm Construcții

83

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod: PS--06

Ediția I

Data:154L2018

Revizia

Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

Pagină 7 din 19

Nr.

Crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

0

1

2

17.

Monitorizare

Activitatea continua de colectare a informațiilor relevante despre modul de desfășurare a procesului sau a activității

18.

Profilul de risc

Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizata, a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă organizația

19.

Prioritizare riscurilor

Stabilirea unei ordini în procesul de tratare a riscurilor, rezultată din necesitatea de a stabili un răspuns optim la fiecare risc identificat și evaluat, pentru utilizarea eficientă a resurselor alocate măsurilor de control

20.

Probabilitate          de

materializare a riscului

Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze. Reprezintă o măsură a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibilepermit o astfel de evaluare

21.

Proces

Un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare.

22.

Secretariatul Comisiei de monitorizare

Structură în cadrul Comisiei de monitorizare având atribuțiile aprobate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare;

23.

Responsabilitate

Obligația de a îndeplini sarcina atribuita, a cărei neindeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică

24.

Registru de riscuri

Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și decizilor luate în urma analizei riscurilor

25.

Risc inerent

Expunerea la un anumit risc, înainte sa fie luată vreo măsură de atenuare a lui

26.

Risc rezidual

Expunerea cauzata de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui. Măsurile de atenuare a riscurilor aparțin controlului intern. Din această cauză riscul rezidual este o măsură a eficacității controlului intern, fapt pentru care unele țări au înlocuit termenul de risc rezidual cu cel de risc de control

27.

StrategieXvt^ A /vX

(*( ©Sfii V •>

U\         is l

......................... J                                                    •• •

Ansamblul obiectivelor majore ale organizației pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreuna cu resursele alocate în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizației. Strategia presupune stabilirea obiectivelor și priorităților organizaționale și desemnarea planurilor operaționale prin intermediul carora aceste obiective pot fi atinse

28.

Strategie de risc

Abordare generala pe care o are entitatea în privința riscurilor. Aceasta trebuie sa fie documentată și ușor accesibilă în entitatea publica. în cadrul strategiei de risc

Algorithm Construcții

S3

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod: PS-06

Ediția I

Data:15.11.2018

Revizia

Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL

RISCURILOR

Pagină 8 din 19

Nr. Crt

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

0

1

2

se definește toleranța la risc

29.

Toleranta la risc

Cantitatea de risc pe care entitatea este pregătită să o tolereze și la care este dispusă să se expună la un moment dat.

30.

Tratarea      (atenuarea)

riscului

Tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri (implementarea măsurilor de control intern) pentru a menține riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă entitatea

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt

Abrevierea

Termenul abreviat

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

0

1

2

1.

A

Aprobă

2.

Ah

Arhivează

3.

Ap

Aplică

4.

Av

Avizează

5.

DMI-GC

Departament Management Intern-Guvcrnanta Corporativa

6.

CM

Comisia de Monitorizare

7.

D

Decide

8.

CE

Compartiment economic (contabilitate)

9,

PCA

Președinte Consiliu Adminsitrație

10.

CI

Compartiment Juridic

11.

E

Elaborează

12.

I

Informează

13,

O.M.F.P.

Ordinul ministrului finanțelor publice

14.

PS

Procedură de sistem

15.

PR

Primește

16.

R

Revizuiește

17.

ROF

Regulament de Organizare și Funcționare

18.

DA

Deparatmentul Administrativ

19.

CRU

Compartiment Resurse Umane                / */* i ...... ~ V A

20.

v.. . "              "1

Verifică .           ..                     1 s!             M

21.

MO

Manager Operațional                         1 ni              & j

22.

DT

Deparatment Tehnic                      \A\        J?/

23.

CE

Compartiment Execuție

24.

P

Propune

25.

CSSM

Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă

8. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM

Algorithm Construcții

83

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod: PS-06

Ediția I

Data:15.11.2018

Revizia Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL

RISCURILOR

Pagină 9 din 19

8.1. Generalități

„Managementul riscului” este unul dintre cele mai importante standarde de control managerial aprobate prin OSGG 600/2018. Acesta prevede ca fiecare entitate publica are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.

Sarcina implementării acestui standard revine conducătorilor compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile, asumarea registrelor de risc de la nivelul departamentelor și compartimentelor coordonate și luare de masuri de control ale riscurilor identificate. în ceea ce privește responsabilitatea gestionării riscurilor semnificative/strategice, acesta revine conducerii Algorithm Construcții S3. Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management al riscului sunt:

 • -  Existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART;

 • -  Alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a masurilor de gestionare a riscurilor, în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea sa nu fie îndeplinite;

 • -  Utilizarea informațiilor privind managementul riscului în luarea deciziilor (în funcție de riscurile semnificative/strategice)

în ceea ce privește evaluarea riscurilor, întocmirea Registrului de Riscuri, elaborarea profilului de riscuri a planului de masuri s-a tinut cont de prevederile „Metodologiei de management al ricurilor”.

Pentru o buna gestionare a riscurilor, conducătorul fiecărui compartiment numește prin decizie internă, responsabilul cu riscurile, care il asistă în gestionarea riscurilor.

Conducătorul compartimentului asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite pe baza proceselor verbale ale ședințelor SC1M,

întreg personalul din cadrul entității ăți identifică, evaluează, revizuiește riscurile și aplică măsurile de control corespunzătoare pentru riscurile activităților repartizate prin fișa postului, pana la sfârșitul anului și le transmite responsabilului cu riscurile de la nivelul departamentului/compartimentului.


 • 8.2, Documente utilizate

 • - Formularul de alerta la risc

 • - Nota de informare

 • - Proces Verbal

 • - Registrul riscurilor

 • - Plan de implementare a măsurilor de control

 • 8.2.1 Lista și proveniența documentelor

 • -  Formular Alerta la Risc, formular completat de către fiecare angajat care identifică posibilitatea apariției unui risc, din cadrul fiecărei structuri organizatorice;

 • -  Registrul Riscurilor, completat și monitorizat la nivelul fiecărei structuri organizatorice de către Responsabilul cu riscurile, precum și la nivelul instituției;

 • -  Planul de implementare a masurilor de control, completat și monitorizat la nivelul fiecărei structuri organizatorice de către Responsabilul cu riscurile

 • 8.3. Resurse necesare

  Algorithm Construcții

  S3

  PROCEDURĂ DE SISTEM

  Cod:PS--06

  Ediția I

  Data:15.11.2018

  Revizia

  Data:

  PRIVIND MANAGEMENTUL

  RISCURILOR

  Pagină 10 din 19

 • 8.3.1 Resurse materiale

în cadru fiecărei structuri organizatorice de la nivelul Algorithm Construcții S3 trebuie să existe logistica necesară desfășurării în condiții optime a managementului riscurilor:


 • -  Unități IT (computere, imprimante, lapto-uri)

~ Internet

 • -   Birotica

 • -  Consumabile

 • -  Mobilier adecvat desfășurării activității

 • 8.3.2 Resurse umane

în procesul de management al riscurilor participă toti angajații din cadrul tuturor structurilor organizatorice.

Conducătorul deparatmentului/compartimentului, care este responsabil de implementarea managementului riscurilor, identifică persoana corespunzătoare din punct de vedere profesional să gestioneze riscurile la nivelul propriului departament/compartiment (responsabilul cu riscurile). Responsabilul cu riscurile, împreună cu personalul și conducătorul compartimentului găsesc soluții pentru optimizarea activităților și pentru crearea unui cadru adecvat de munca.

 • 8.3.3 Resurse financiare

Considerând ca logistica este asigurata in cadrul fiecărui compartiment, resursele financiare suplimentare sunt cele referitoare la aplicarea măsurilor de control pentru atenuarea riscurilor, ce nu pot fi cuantificate în momentul redactării prezentei proceduri.

Exista posibilitatea ca pe măsură ce managementul riscurilor se dezvolta la nivelul Algorithm Construcții S3, să fie necesară achiziționarea unui soft care sa faciliteze centralizarea datelor, accesul facil la informații precum și prelucrarea acestora pentru a crea diverse situații și a face analize necesare managementului sau organismelor de control interne sau externe.

 • 8.4. MODUL DE LUCRU

Managementul riscurilor este procesul care presupune parcurgerea a patru etape principale:

 • (1) Identificarea și evaluarea riscurilor

Pentru ca identificarea riscurilor la nivelul Algorithm Construcții S3 să se realizeze în mod unitar, trebuie să aibe în vedere următoarele reguli pentru definirea acestora:

 • 1. Riscul este un eveniment ce poate să apară, o incertitudine, nu este ceva sigur. Problemele care vor aparea cu siguranță nu sunt riscuri ci certitudini, asa cum și acele probleme care nu vor apărea niciodată nu sunt riscuri ci ficțiuni;

 • 2.  Se vor avea în vedere exclusiv riscurile care afectează obiectivele, respectiv activitățile;

 • 3. Riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor;

 • 4. Riscurile nu se definesc prin impactul asupra obiectivelor, impactul reprezentând consecința materializării riscurilor.

 • (2) Definirea atitudinii conducerii Algorithm Construcții S3 față de riscurile care afecteaza atingeea obiectivelor

în funcție de factorul determinant anterior-expunerea la risc, se Stabilește atitudinea față de risc.

Atitudinea față de riscuri îmbracă următoarele forme și contribuie la stabilirea măsurilor de control:

a) Acceptarea riscului, în cazul în care riscul are o expunere redusă, iar beneficiile controlării acestuia sunt reduse raportat la costurile aferente măsurilor de control ce pot fi aplicate;

Algorithm Construcții

S3

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod: PS-06

Ediția I

Data: 15.11.2018 1

Revizia Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

Pagină 11 din 19

 • b) Monitorizarea riscului, presupune acceptarea, în condițiile caracterului limitat al resurselor disponibile, a unui risc cu un impact semnificativ și cu o probabilitate de apariție foarte redusă, cu condiția menținerii acestuia sub o permanentă supravecghere;

 • c) Evitarea riscului presupune implicarea decizionala a celui mai înalt nivel managerial deoarece această reacție la risc este posibilă prin eliminarea/ restrângerea activităților care generează riscurile

 • d) Transferarea riscului, atunci când exista posibilitatea gestionarii respectivului risc de către un terț;

 • e) Tratarea riscului, atunci când sunt stabilite măsurile necesare pentru a tolerabil.


 • (3) Stabilirea măsurilor de control

 • (4) Monitorizarea riscurilor

 • 8.4.1 Planificarea Activității

Algorithm Construcții S3 are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfațurarea activității sale, să numească responsabili cu gestionarea riscurilor și să elaboreze registrele de riscuri la nivelul departamentelor/compartimentelor.

în cadrul Comisiei de monitorizare și implementare a controlului intern se aprobă procedura de sistem referitoare la managementul riscurilor, procedura prin care sunt stabilite etapele și documentele utilizate în cadrul acestui proces, precum și intervalele (limitele) de toleranță la risc în funcție de expunerea la risc (probabailitatea de apariție a riscurilor combinată cu impactul acestora).

Conducătorul fiecărei structuri organizatorice din cadrul Algorithm Construcții S3 desemnează un responsabil cu riscurile numit prin decizia Președintelui Consiliului de Administrație, care să acționeze alături de acesta pe linia gestionării riscurilor.

Conducătorul structurii organizatorice împreună cu responsabilul cu riscurile conlucrează permanent în vederea efîcientizării procesului de management al riscurilor și colaborează cu membrii Comisiei de monitorizare.

Stabilirea măsurilor de control menite să diminueze efectele negative ale riscurilor constituie atribuția conducătorului departamentului/compartimentului, acesta fiind responsabil și de crearea condițiilor necesare pentru punerea în parctică a respectivelor măsuri. Responsabiliul cu riscurile se implică activ în proces, acționând în vederea impulsionării implementării măsurilor de control.

Acesta consemnează informațiile referitoare la gestionarea riscurilor la nivelul departamentului/compartimentului în Registrul Riscurilor.

La nivelul Comisiei sunt discutate riscurile medii și mari cuprinse in registrele riscurilor structurilor organizatorice și sunt preluate în Registrul Riscurilor redactat la nivelul Algorithm Construcții S3. Sunt reanalizate impactul și probabilitatea de apariție a riscurilor și se recalculează expunerea la risc din punct de vedere al întregii societăți, fiind luate în considerare măsurile de control propuse de către deținătorii riscurilor respective.

 • 8.4.2. Descrierea activității

 • 8.4.2.1 Stabilirea aspectelor externe și interne și a cerințelor relevante ale părților interesate relevante

Scopul identificării și evaluării riscurilor este acela de a preveni apariția lor prin stabilirea de instrumente de control adecvate.

Organizația determina aspectele externe și interne relevante pentru scopul și direcția sa strategică și care influențează capabilitatea sa de a realiza rezultatele intenționate ale sistemului de management. Aspectele

Algorithm Construcții

S3

PROCEDURĂ DE SISTEM    ,

Cod:PS~06

Ediția!

Data:15.1L2018

Revizia

Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL

RISCURILOR

Pagina 12 din 19

(problemele) care au apărut și se pot repeta în viitor și a celor care pot sa apară în desfășurarea activităților și care au ca efect nerealizarea parțiala sau totală a obiectivelor și cauzele care le generează, descrie circumsțantele care favorizează apariția lor și determină consecințele asupra obiectivelor.

Aspectele includ factori negativi sau condiții de luat in considerare.

Aspectele externe decurg din mediile:legal, tehnologic, competionaf de piața, social, economic, cultural atat la nivel internațional, regional si național.

Aspectele interne sunt aspectele care se refera la valorile, cultura, cunoștințele, performanta organizației. Organizația identifica, monitorizează si analizeaza aceste informații compleaza/actualizeaza.

 • 8.4.2.2 Stabilirea criteriilor de identificare și evaluarea riscurilor și oportunităților

Un sistem de evaluare a riscurilor și oportunităților ia în considerare probabilitatea de apariție a aspectului și impactul sau.

Evaluarea expunerii la risc sau oportunitate (concept probabilistic, o combinație între probabilitate și impact) se face prin utilizarea grilei de evaluare în 3 trepte.


Nota: Câmp marcat cu roșu - risc intolerabil(necesită măsuri de control urgente)

Câmp marcat cu verde = risc tolerabil(nu necesită măsuri de control)

Câmp marcat cu galben == risc cu toleranță medie(necesită măsuri de control pe termen scurt/mediu)

NOTA

Strategia adoptata pentru risc(acținni pentru tratarea riscului și oportunităților )


S~S

Acceptare

S-M

Acceptare

S~R

Monitorizare

M-S

Monitorizare

M-M

Tratare

M-R

Tratare

R~S

Monitorizare

Algorithm Construcții

S3

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod:PS-06

Ediția I

Data: 15.11.2018

Revizia Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

Pagină 13 din 19

R-M         Tratare

R~R          Tratare

Evaluarea probabilității de materializare a riscului sau oportunității = determinarea șanselor de apariție a unui rezultat specific


Probabilitatea = măsură a incertitudinii


: SCĂZUTĂ


0 %....


MEDIE

10 %


RIDICATADescriere risc

Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp dar ar putea sa apara la un moment dat.

Descriere oportunitate


Este probabil sa se întâmple pe o perioadă medie de timp;


Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp.


Oportunitate rezonabila improbabila să apară care va necesita investigțtie complete și un volum considerabil de muncă sau de management


Oportunitate posibila identificată,care trebuie să fie complet investigate și necesită acțiune ulterioară sau acțiuni de management


O oportunitate clara deja existentă, care poate fi ușor realizată cu un mic efort sau acțiuni de management.


Prin introducerea scalei, în urma analizei circumstanțelor, se apreciaza dacă posibilitatea de materializare a riscului este scăzută, medie sau ridicată. încadrarea unei probabilități în scala de evaluare depinde de natura riscului și de atitudinea față de risc și în nici un caz de anumite praguri.

Impact

Descriere risc

Descriere oportunitate

RIDICAT

Incapacitate de realizare a

unora dintre obiectivele strategice. Pierderea unui client foarte important pentru afacere. Pierderi financiare extrem de mari

Imbunataățri extrem de mari pentru servicii și/sau pentru realizarea obiectivelor/prioritatilor strategice.

Schimbarea semnificativă, la nivelul întregii piețe, avantaj competitiv.

Venit și/sau economii extrem de mari.

MEDIU

Incapacitatea de realizare a unuia dintre obiectivele specifice. Pierderea unuia dintre primii 10 clienți importanți.

Imbunătțiri majore ale serviciilor și/sau pentru realizarea obiectivelor/ priorităților strategice. Avantaj semnificativ față de competitori importanți.

Algorithm Construcții

S3

........................................................................

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod:PS-06

Ediția 1

Data:15.113018

Revizia Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL

RISCURILOR

A-::         •          .. -.■7—.......i T.                      —

Pagină 14 din 19

Pierderi financiare majore.

Venit și/sau economii majore.

SCĂZUT

Incapacitate de realizare a unui obiectiv care nu este cheie pentru organizație.

Pierderi financiare mari.

îmbunătățiri moderate ale serviciilor(calitate, timp,cost). Inițiative/aranjamente la nivel de parteneriat. Venit și/sau economii

8.4.23 Identificarea riscurilorConducătorii departamentelor/compartimentelor și întregul personal au obligația de a identi care afectează atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de corupție.

Persoana care identifică un risc completează Formularul de alertă la risc.

Responsabilul cu riscurile din cadrul departamentelor/compartimentului analizeaza fiecare Formular de alerta la risc, primit de la persoanele care au identificat riscurile și propune:

 • 1.  Clasarea riscului aferent Formularului de alertă la risc, dacă riscul este nerelevant;

 • 2. Escaladarea riscului la nivelurile superioare ale managementului;

 • 3. Reținerea riscurilor ce aparțin departamentului/ compartimentului, caz în care propune una dintre strategiile de răspuns la risc (acceptare, monitorizare, evitare, transferare, tratare)

După finalizarea acțiunii de analiza a riscurilor nou-identificate, responsabilul cu riscurile transmite conducătorului departamentului/ compartimentului spre anliză Formularul de alerta la risc, care decide asupra acestora.

Responsabilul cu riscurile pe departamente/comparhmente consiliază personalul din cadrul comparimentului pentru gestionarea riscurilor, pe care le centralizează, în vederea întocmirii Registrului de riscuri și il transmite spre aprobare conducătorului departamentului/compartimentului și apoi spre aprobare secretarului comisiei de monitorizare. Secretarul comisiei de montorizare analizează registrul de riscuri de la nivelul departamentelor/ compartimentelor și centralizează riscurile medii și ridicate de la nivelul cu scopul de a evita un volum exagerat și necontrolat de riscuri și de a gestiona eficient riscurile de la nivelul societății. Astfel, riscurile mici sunt gestionate la nivelul compartimentelor care le-au identificat.

Secretarul Comisie de monitorizare centralizează și elaborează Registrul de Riscuri pe Algorithm Construcții S3 care cuprinde riscurile medii și ridicate, ce pot avea un impact substanțial și o probabilitate ridicată de manifestare și care vizează societatea, în întregimea ei.

8.4.2.4 Strategia adoptată pentru atenuarea riscurilor

în procesul de gestionare a riscurilor, pentru fiecare risc identificat și evaluat se aplică o strategie adoptată, respectiv tipul de răspuns la risc, considerat cel mai adecvat, de către responsabilul cu riscurile/ secretarul Comisiei de Monitorizare prin registrele de riscuri, astfel:

Strategia adoptată pentru răspunsul la risc

Măsurile ce urmează a fi luate

Acceptare

Acceptarea (tolerarea) riscurilor, respectiv neluarea unor măsuri de control intervine atunci când riscurile sunt liber asumate și aplicarea unei strategii de răspuns la risc nu este posibilă (se recomandă în cazul riscurilor cu expunere scăzută).

Algorithm Construcții

S3

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod: PS - 06

Ediția I

Data:15.1L2018

Revizia Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

Pagină 15 din 19

Evitare

Evitarea riscurilor, eliminarea activităților (circumstanțelor) care generează riscurile (aplicarea acestei strategii este limitată în cazul activităților care țin de scopul structurii)

Monitorizare permanentă

Acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere presupune o amânare a luării măsurilor de control până la momentul creșterii probabilității de apariție a riscului astfel tratat (se aplică în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariție, monitorizându-se cu precădere probabilitatea de apariție a riscului).

Transferarea riscurilor

încredințarea gestionării riscului unui terț specializat, pe baza de contract, are ca efect micșorarea expunerii structurii și gestionarea eficace a riscului de către un :erț specializat (se pretează în cazul riscurilor financiare și patrimoniale, cum sunt contractele de asigurare).

: .....- - ■ ■■■ <

i

Tratarea

(atenuareajriscurilor

Reprezintă cea mai frecventă modalitate de abordare pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă structura și presupune acționarea prin măsuri de atenuare a probabilității, a impactului sau a amândurora (implementarea de instrumente de control intem/managerial pentru a menține riscurile în limite acceptabile).

în cadrul strategiei de risc se definește toleranța la risc, care are caracter obligatoriu pentru compartimente și operează pana la o nouă analiză și revizuire a acestora.

Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranță la risc acceptată de către societate necesită măsuri de control prin care aceste riscuri să devină reziduale.

S.4.2.5 Monitorizarea măsurilor de control

După elaborarea Registrului de riscuri pe societate, pe baza profilului de risc și prin stabilirea tipului de strategie secretarul Comisiei de Monitorizare, până la finele lunii decembrie a anului în curs, întocmește, anual, un Plan de măsuri de control, care cuprinde riscurile semnifîcative/strategice din cadrul Algorithm Construcții S3.

Planul de măsuri de control, cuprinde:

 • •  Denumirea riscului

9 Măsurile de control

« Termenele de implementare

 • •  Responsabilii cu implementarea masurilor de control

8.4.2.6. Revizuirea și raportarea periodică a riscurilorîn cadrul procesului de revizuire, responsabilul cu riscurile pe compartiment, asigură analizarea stadiului implementării măsurilor de control, a eficacității acestora, precum și reevaluarea riscurilor din sfera lor de responsabilitate, ori de cate ori este cazul, sau cel puțin o dată pe an, în următoarele situații:

a) Riscurile persistă

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

0

g)


Algorithm Construcții

S3

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod: PS - 06

Ediția I

Data:15.11.2018

Revizia Data:

privind’ managementul RISCURILOR

Pagină 16 din 19


Au aparat riscuri noi

Impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificări

Măsurile de control ineficiente

Modificarea termenelor pentru implementarea măsurilor de control Anumite riscuri trebuie escaladate la nivelurile de management superioare Se impune reprioritizarea riscurilorRaportarea cu privire la procesul de gestionare a riscurilor se realizează la nivelul elaborarea de rapoarte anuale, care cuprind o sinteza a activităților desfășurate, conținând cel puțin armatoarele aspecte:

a)


 • b)

 • c)


 • d)

 • e)

 • f)


Activități derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate;

Riscuri noi și masurile de control instituite;

Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru acestea;

Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportata; Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor;

Alte aspecte probleme /considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.


8.4.2.7» Valorificarea rezultatelor activiății

Managementul riscurilor vizează asigurarae unui control global al riscului, ce permite menținerea nivelului acceptabil al expunerii la risc pentru Algorithm Construcții S3, cu costuri minime.

Cunoașterea evoluției riscurilor ce afectează obiectivele Algorithm Construcții S3 reprezintă un instrument important pentru persoanele din conducerea acestuia în procesul de management

 • 9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

La nivelul departamentelor și compartimentelor se parcurg armatoarele etape în procesul de gestionare a riscurilor:

Persoana care a identificat un risc efectuează următoarele operațiuni:

 • •  Analizează preliminar riscul identificat, cauzele sau circumstanțele care favorizează apariția/repetarea acestuia

 • •  Realizează expunerea la risc pe baza probabilității și impactului riscului, în conformitate cu Metodologia de management a riscurilor

 • •  Formulează o opinie/soluție cu privire la măsurile necesare a fi luate pentru a controla riscurile identificate

 • •  Completează formularul de alertă la risc atașând la acesta documentația riscului pe care le va transmite responsabilului de risc de la nivelul compartimentului din care face parte.

Responsabilul cu riscurile:

 • •  Colectează Formularele de alerta la risc și documentația aferentă de la persoanele care au identificat riscurile din cadrul compartimentului

 • •  Analizează și evaluează fiecare Formular de alerta la risc șî tamsmite conducătorului riscurile identificate

  Algorithm Construcții

  S3

  PROCEDURĂ DE SISTEM

  Cod:PS~06

  Ediția I

  Data: 15.11.2018

  Revizia

  Data:

  PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

  Pagină 17 din 19

« Elaborează și transmite Registrul de riscuri al compartimentului Secretariatului Comisiei de monitorizare.

® Monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul etități, prin Formularele de urmărire a riscurilor

® Elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care il transmite spre aprobare conducătorului departamentului/compartîmentului.

Conducătorul departamentului/compartimentului:

 • •  Dezemnează responsâbiliul cu riscurile de la nivelul departamentului/compartimentul

« Analizează, evaluează și decide asupra riscurile incluse in Formularul de alerta la risc

® Aproba registru riscurilor la nivelul compartimentului

 • •  Este responsabil cu monitorizarea implementării masurilor de control aferente Planului de masuriaprobat la nivelul entitatii

La nivelul entitatii se parcurg următoarele etape in procesul de gestionare a riscurilor: Membrii SCIM

« Asiguă implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor

® Analizează Registrul Riscurilor pe entitate

 • •  Decid asupra nivelului toleranței la risc al entității

 • •  Analizează și propun profilul de risc al entității

» Stabilesc masurile de control pentru Planul de măsuri de la nivelul entității Secretarul SCIM

 • •  Colectează Registrul de Riscuri de la nivelul compartimentelor și selectează riscurile mari și medii

 • •  întocmește Registrul de Riscuri centralizat la nivelul entități și il transmite spre aprobare Președintelui SCIM

 • •  Propune limita de toleranța la risc, profilul de risc și strategia de risc a entității

 • •  întocmește Planul de măuri și monitorizează progresele înregistrate în vederea implementării acestora

 • •  Monitorizează procesul de gestionare a riscurilor

® Elaborează Informarea privind desfațurarea procesului de gestionare a riscurilor

Președintele Comisiei SCIM

 • •  Aproba Registrul de riscuri pe entitate

 • •  Aprobă limita de toleranță la risc și avizează profilul de risc al entității

® Semnează Planul de măsuri cu riscurile semnificative, care vor fi analizate în Comisia de monitorizare și transmise spre aprobare conducătorului entității

Algorithm Construcții

83

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod:PS~06

Ediția I

Data:15.11.2018

Revizia

Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

Pagină 18 din 19

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂM, ARHIVĂRI

Formular Alertă la Risc - FO1-06 Registru de Riscuri - F002-06 Plan de implementare - F003-06

Fișă urmărire risc - F004-06 Profil de riscuri -F005-06

Algorithm Construcții

S3

PROCEDURĂ DE SISTEM

Cod: PS-06

Ediția 1

Datâ:15.11.2018

Revizia Data:

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

Pagini 19 din 19

11. CUPRINS

Numărul componentei în     cadrul

procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Coperta

1

1.

Lista responsabililor cu elaborarea și verificarea procedurii de sistem

2

2.

Situația edițiilor și a reviziilor in cadrul edițiilor procedurii operaționale

2

3.

Lista cuprinzând structurile funcționale cărora li se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul procedurii de sistem

2

4.

Scopul procedurii

3

5.

Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

4

6.

Documente de referință

4

7,

Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

5

8.

Descrierea procedurii de sistem

9

9.

Responsabilități și răspunderi în derularea activității

16

10.

Anexe, înregistrări, Arhivări

18

11.

.Cuprins....................... '..............!

19


ICO

ROMÂNIA


AWOSITHM COHmWgni »3FORMULARUL DE ALERTĂ LA RISC

Departamentul:

-

DETALII PRIVIND RISCUL

Lf /

J/’’


Descrierea riscului


Riscul identificat:


Obiectivul specific:


Cauze:


Consecințe:


Evaluarea riscului


Evaluarea probab abilității de apariție1

2

3


1. Mica; 2. Medie; 3, Mare;


Evaluarea impactului1

2

3


1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;


Expunerea la risc:


Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc


Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):


Măsuri de control recomandate:


Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):


Secretar SCIM:


Data primim

formularului:


Semnătură:


Data ședinței SCIM:Formular cod F01-06, Ed.l, Rev.ODate Fiscale:

OF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAh'RO328TRLRONCRTQ41,4912701

Banca Transilvania
RomâniaREGISTRU DE RISCURI


Model Registru de Riscuri

Obiective/ activități

Risc

Cauzele ! care favorizează apariția riscului

Risc inerent

Strategia adoptată

Data ultimei revizuiri

Risc rezidual

Obs.

Probabilitate

Impact Expunere

Probabilitate Impact

Expunere

1

1

Formular cod F02-06, Ed.l, Rev.O
Algorithm Construcții 53

Strada Cafea Vitan 154-158, Sector 3 București, Remania

E-maih

Date Fiscale:

CIF37714350

RCJ 40/8651/2017

IBAN RO3 2 BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2056 în. scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți te baza unui temei legal justificat, V§ puteți exercite drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții $3.


^Ti \T1 -^ ■' "y, -'Y. Y' 'C, ''

PLAN DE IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL ÎN CADRUL ENTITĂȚII^

ADMINISTRATE                                                  1

L,/N?

■<// ;i,

" i


\Țll^

^Fl

yv /

Plan de Implementarea masurilor de control în cadrul entității șțMnistrate

i i/

J


Nr.

crt.

Denumire risc

Măsuri de

contrei

Termene de implementare

Persoanele responsabile cu implementarea

Observații

Formular cod FO3-06, Ed.l, Rev.O

Algorithm Construcții 53

Strads Cafea Viwn 154.158, Sector 3 gqcwastt- Remania

E-maik office@afeorithffîi;onstru£tfe3tre

Web; wmy5akQrithnicpnstrupțîjș3.ro


Date Fiscale:

GF 37714360

RCMO/8651/2017

1BAW RO32BTRLRONCRTQ414912701

Banca Transilvani


FIȘĂ DE URMĂRIRE A RISCURILOR

IDRISC:

RISCUL MONITORIZAT:

i NIVEL EXPUNERE LA RISC:

Pxl- 3x3=*9

ACȚIUNILE PREVENTIVE / CORECTIVE PROPUSE:

ACȚIUNI PREVENTIVE:

ACȚIUNI CORECTIVE:

STADIUL IMPLEMEN

TĂRII ACȚIUNILOR CORECȚIVE / PREVENTIVE:

“MScCiLTXS întâmhnateT-

NOI ACȚIUNI PROPUSE:

RESPONSABIL

TERMEN

Nume:

Semnătura:

Data urmăririi riscului:

/ /

Data primei evaluări / /

Data celei de-a doua evaluări

/ /

Data celei de-a treia evaluări

/ /

NOTA: In momentul evaluării riscului analizat, se va compl

eta data la care a avut loc


^omuummsuiMaceasta.


ROMÂNIAPROFIL DE RISC (riscuri semnificarive/strateglce)

H) risc

Cod culoare

Obiectivul căruia îi este atașat riscul

Descrierea riscului și a impactului estimat

Cauze

p

I

E

Strategia de risc aplicata

RISC:

Imuact:

Risc:

/ ♦ /

Ismsu      //

1 ■?!

1 0\ \ '•X \ A

<>3

■S^i i zf

\ ♦ x

z® /

ZAv Jr

/O /           .....

RISC:

Impact:

PpU!

îWV

w—
Algorithm ConstructH 53

Strîîîh Cates VRan 3,54-lSS, Secw 3

București Ramanîa

E-maH; pffice^aigorithmconstruct.îlș3.ro

Web:


Date Fiscale:

OF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO328TRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 îti conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții 83.


ID risc

Cod culoare

Obiectivul căruia îi este atașat riscul

Descrierea riscului și a impactului estimat

Cauze

p

I

E

Strategia de risc aplicata

RISC:

Impacti

......... uiwiriihi<ihj|

...........................................................

NOTĂ: ID risc reprezintă un cod atribuit riscului identificat fi pentru o bună evidență a acestora ID risc se poate forma ca regulă astfel: un grup de 2~4 litere care reprezintă abrevierea structurii /compartimentului la nivelul căreia/căruia a fost identificat urmat de o ctfră/număr care reprezintă numărul curent al riscului din totalul riscurilor identificate la nivelul

Datele dumneavoastră țwrsonaie sunt prelucrate de Algorithni Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/20I6, prmtr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algoritlim Construcții S3.

ICO

FÎOMÂNIA


APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data d^

PREȘEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DANj

MEMBRU CA : DEDE DANIELA


MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRUL

RAPORT DE ACTIVITATE

al

SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

pentru anul 2018

L PREZENTARE GENERALA


 • 1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanîa

E-ma i I: office@algorithmconstriictHs3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

GIF 37714360

RC140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT04149127Q1

Banca Transilvaniaistoric ”Hala Laminor”. Societatea Algorithm Residențial S3 SRL a fost înființată prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, a fost înființata prin HCLS3 nr 223 din

30.05.2017 și funcționează ca societate cu răspundere limitată, având asociat unic Societatea

Algorithm Residențial S3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidentiale - cod CAEN 4120. înființarea societății are ca obiectiv realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric ‘‘Hala Laminor”.

Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Asociatului Unic al Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitati secundare

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societarii ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic este de 8.000.000 Lei, aportat în numerar; capitalul social este divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000

Lei, reprezentând 100% din capitalul social.

Prin HCL 299/11.07.2017, se aprobă majorarea capitalului social al Societății ALGORITHM

CONSTRUCȚII S3 SRL cu suma de 15.000.000 lei, prin HCL 5/11.01.2018 se aprobă


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vîtan 154-158,. Sector 3 București, Romania

E-mall: office@ a Igonth rncon strurtiis3. ro

Web: www.algorithmcqnstructiis3.ro


ROMÂNIAmajorarea capitalului social al Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei, prin HCL403/31.08.2018 se aproba majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 lei si prin HCL 586/19.12.2018 se aproba majorarea capitalului social al Societății Algorithm Construcții S3 SRL tot cu suma de 50.000.000 lei.

Prin HCL 589/19.12.2018 se aproba majorarea valorii de investiție, pentru lucrarea « Punerea in siguranța a Construcției Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile C1,C2, C3, C4, C5, C6 si C61,restaurare, conservare si construire parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul halei, imobil situat in Bulevardul Basarabia, nr 256, sector 3 », pana la suma de

 • 49.911.106,96 Euro (fara TVA).

 • 2. Conducerea Societății

Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea

Generală a Asociaților.

Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în calitate de Asociat unic, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care, potrivit legii, revin adunării generale și adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

Atribuțiile Asociatului unic sunt următoarele:


 • -   hotărăște modificarea Actului Constitutiv;

hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;

 • -  hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social; hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

~ hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;

numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă puterea de reprezentare oricărui reprezentant;

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

C!F 37714360

RC ,140/8651/2017

!BAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Banca Transilvania


Româniaexaminează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;

 • -   aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politia de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugtul Societății;

hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

 • -  hotărăște asura operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfașoara în mod succesiv;

hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății.

 • 3. Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

Consiliul de administrație se întrunește ori de cate ori este necesar, la sediul Societății sau la locul indicat în convocator. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședință ordinara și ori de cate ori este necesar în ședință extraordinară la sediul Societății în vederea exercitării atribuțiilor ce vizează:

 • -   stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romania

E-maik pffice@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algonthrnconstriictns3.ro
aprobarea structurii organizatorice și a numaruui de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • -  adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;

 • -  aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;

supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

mutarea sediului social și înființarea/desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale. reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 euro exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

executarea oricăror alte acțiuni date în competenșa sa, potrivit legii, de către Asociatul Unic. Conducerea curentă a societății este asigurată de Președintele Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege.

Președintele Consiliului de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată modificările și completările ulterioare și a

prevederilor Legii nr.


215/2001, precum și a altor acte normative incidente.

România


T4tMQ»lț: aAOflJUDft»*
Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Președintele Consiliului de Administrație susținut de Managerul Operațional si Sef Serviciu

Tehnic, va asigura conducerea activității zilnice. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum soția, rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

Președintele Consiliului de Administrație are ca atribuții principale următoarele :

 • - obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;

 • - are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;

 • - are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;

 • - urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividentelor;

 • - obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;

 • - aproba selectarea, angajarea și concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;

 • - încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;

 • - răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare;

 • - urmărește modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unității și aproba măsuri de sancționare, dacă este cazul;

- obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de

conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154'158, Sector 3 București, Romanșa

E-maiE office@aifforjthmconstructiis3.ro

Web: www.alROrithmconstructiis3.ro

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;

 • - supervizează (organizează, coordonează și îndrumă ) activitatea de pregătire și urmărire a producției;

 • - analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de realizări;

 • - ia măsurile necesare prin compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicelor programați;

 • - aproba răspândirea și introducerea tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru;

 • - îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le reprezintă spre aprobare Consiliului de Administrație;

 • - aproba/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;

-aproba si supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;

 • - urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;

 • - urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - aproba/răspunde de organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea procesului de producție, a activităților auxiliare, perfecțonarea metodelor de muncă prin introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea și generalizarea acestora;

 • - aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creșterii productivității muncii;

 • - răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite și indicii de calitate;  ROMÂNIA  ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


 • - organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelora care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;

 • - studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

II. PROIECTE

 • 1. Proiectul Hala Laminor- Descriere

Scopul pentru care a fost înființată societatea a fost consolidarea Halei Laminor după cum am aratat în preambul prin construirea unui spațiu multi-scop cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București.

Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zona teritoriala Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Dezvoltarea centralului cultural și social Hala Laminor își propune în același timp reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, creare de locuri de muncă, stipularea antreprenoruiatului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află intr-un proces de consolidare și

reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


îewwuj lAjsaiftîwn bHKUHi»începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa. După anul 1990 obiectivul a devenit un reper istoric al arhitecturii de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Conform memoriului tehnic, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe etape de intervenție, precum și contractarea de prestatorii de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind însă intervenții de urgență conform celor expuse mai jos:


® stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:


România


„.Ac

OHSÂS 180

oî ISO 14001 Ts

aci

O 9001 I


 • - refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;

 • - închiderea golurilor din fațade - la zonele prăbușite;

 • - evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;

 • •  desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) ~ conform specificațiilor expertizei de specialitate;

 • •  îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;

 • •  protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

Pentru demararea întregului proces de consolidare, reabilitare și punere în funcțiune a halei, Primăria Sectorului 3 a hotărât în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 29.03.2017 ~ HCLS3 nr 97, înființarea societății comerciale Algorithm Residențial S3 SRL. Tot în ședința Consilului Local al Sectorului 3 am fost mandatat ca și administrator unic al societății Algorithm Residențial cu drept de administrare a societății pana la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consilului de Administrație.

Urmare a acestei hotărâri de Consiliu Local a fost încheiat un contract de asociere între SC Administrare Active Sector 3 care deține Hala Laminor și Algorithm Residențial S3, asociere aprobată în ședința de Consiliu Local prin hotărârea nr. 205 din data de 16.05.2017. Conform acestei asocieri Algorithm Residențial S3 va realiza lucrări de reabilitare și consolidare a construției Hala Laminor.

Contractul de asociere mai sus menționat a fost preluat cu toate drepturile si clauzele

contractulale de către SC Algorithm Construcții S3 o data cu înființarea societății.

ALCORiTHM CONSTRUCȚII S3


îJjAC* .1:

OHSAS 18001

iso 14001 ‘iso 9ooi


IIL ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

 • 1. Organizare si funcționare

Organigrama societății aprobată în ședința Consiliului Local Sector 3 a fost gândită și structurată pentru un număr de 200 de angajați, mare parte din posturile gândite fiind pentru execuție și tehnic, necesare în demararea lucrărilor conform scopului pentru care societatea a fost înființată. Având în vedere evoluția lucrărilor desfășurare la HALA LAMINOR dar și extinderea activității în cadrul compartimentului Mecanizare, precum și proiectele desfășurate în cadrul mecanizării, STATUL DE FUNCȚII a fost suplimentat de la 200 la 300 de angajați.

Pentru a demara lucrările de consolidare și punere în siguranță a Halei Laminor societatea a început să își contureze politica de contractare și de angajare de personal.

A fost actualizat REGULAMENTUL INTERN.

Au fost actualizate ORGANIGRAMA ȘI STATUL DE FUNCȚII.

De la data înregistrării primului contract de munca 15.06.2017 și până la data de 31.12.2017, au fost întocmite dosare de personal și au fost introduse în REVISAL, un număr de 108 contracte de muncă.

De la data de 01.01.2018 și până la data de 31.12.2018, au fost încheiate 162 contracte individuale de muncă.

Pe parcursul derulării relației contractuale,în cazul salariaților la care au intervenit modificări^ au fost întocmite și introduse în revisal actele adiționle privitoare la modofîcările aferente. Au fost întocmite adeverințe diverse, solicitate de către salariați.                          /


Au fost centralizate pontajele de prezență, aferent personalului societății.                I

Au fost introduse în programul de salarii concediile(medicale, de odihnă, fără plata). Au fost calculate drepturile salariale și au fost virate salariaților.

Având în vedere că Guvernul a redus, la 1 ianuarie 2018, numărul de contribuții sociale obligatorii pe care trebuie să le plătească angajatorii pentru propriii salariați, conform unui act

Algorithm Construcții S3

Strada Caiea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mai).: affice@algorithnKoristructHs3

Web: www.alfiorithmconstriictiisB.ro


Românianormativ publicat în noiembrie 2017 în Monitorul Oficial. Concret, au rămas contribuția la pensii (CAS) și contribuția la sănătate (CASS), ce sunt suportate în totalitate de salariat, plus contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), ce este suportată doar de angajator, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, a decis acordarea unui bonus lunar aplicat în procent de 20% la salariul de încadrare, pentru menținerea salariului net negociat, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate la salariați, prin Ordonanțea de urgență nr.79/2017 .

începând cu 01.01.2018, există doar trei contribuții sociale obligatorii, față de șase, câte erau până la finele anului 2017, reiese din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentul a fost publicat în noiembrie 2017 în Monitorul Oficial, astfel că se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Mai exact, este vorba de următoarele contribuții obligatorii:

 • - contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;

 • - contribuția la sănătate, în cotă de 10%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;

 • -  contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%, ce este în totalitate în sarcina angajatorului.

Referitor la CAM, aceasta înglobează celelalte patru contribuții sociale existente până luna trecută. Mai precis, contribuția asiguratorie pentru muncă este formată din fostele contribuții pentru șomaj, concedii medicale, riscuri profesionale și creanțesalariale.

Banii strânși din contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%) sunt împărțiri după cum urmează:


-15% se duce la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate;

 • - 20% se duce la bugetul pentru șomaj;

 • - 5% se duce la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 • - 40% se duce la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;

 • - 20% se duce la bugetul de stat, într-un cont distinct.

In esență, asta înseamnă că, în mod normal, doar salariatul datorează CAS și CASS, dar că angajatorul se ocupă de calcularea, reținerea și plata lor către stat. Apoi, contribuția asiguratorie pentru muncă este exclusiv în sarcina angajatorilor. Până zilele trecute, în afară de contribuția la șomaj, ce era suportată în mod egal de salariat și angajator, contribuțiile pentru concedii medicale, riscuri profesionale și creanțe salariate cădeau numai în sarcina angajatorului.

Din 2018, angajatorul datorează pentru un salariat un total minim de 37,25% (condiții normale de muncă), față de 39,25%, cât era totalul minim până la finele lui 2017. Pentru condiții mai grele de muncă, totalul ajunge la 41,25% sau la 45,25%.

In concluzie, pe scurt:

CAS

Datorată doar de salariat.

Plătită efectiv de angajator.

CASS

Datorată doar de salariat.

Plătită efectiv de angajator.

CAM

Datorată doar de angajator.

Plătită efectiv de angajator.

La fel ca până acum, din 2018 doar angajatorul calculează, reține și plătește contribuțiile sociale. Salariații NU au nicio obligație în acest sens.

în cadrul societății s-au luat măsuri pentru implementarea noutăților legislative descrise mai sus și pentru majorarea salariilor conform Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată astfel ca începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte

adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în

medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office (aalRorithmconstructiis3.ro

Web: www.alRorithmconstFuctii53.ro

ZiALGORITHM CONSTRUCȚII 53

începând cu data de 01.04.2018, angajatorul decide majorarea salariului brut de încadrare negociat la angajare, în vederea menținerii salariului net, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate la salariați.

Având în vedere că societatea are ca obiectiv realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric “Hala Laminor” și este imperios necesară respectarea graficului de lucrări/execuție și intervențiile necesare, dar și proiectele din cadrul departamentului Mecanizare, s-a decis acordarea unui spor de la salariul de încadrare, doar pentru salariații care depășesc frontul de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru și doar în lunile în care frontal de lucru a fost foarte mare, cu efectiv de forță de muncă la limita minima.

Tot în scopul motivării salariaților, s-a decis și s-a acordat o masă caldă pe zi, sub foma de avantaj în natură.

S-a acordat primă de PAȘTE și de CRĂCIUN.

Pentru a îndeplini cerințele proiectelor în desfășurare și creșterea nivelului de pregătire profesională a salariaților existenți, în decursul anului 2018 au fost organizate cursuri de formare

profesională, instruire internă, după cum urmează :


1 .CURS ACORDARE PRIM AJUTOR

 • 2. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - SCHELAR

 • 3. CURS AUTORIZARE NACELIST

 • 4. CURS AUTORIZARE LEGĂTOR SARCINĂ

 • 5. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - MANAGER AL

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI

 • 6. CURS - RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR

 • 7. CURS FORMARE PROFESIONALĂ- OCUPAȚIA - DULGHER

 • 8. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - FIERAR

 • 9. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - ZIDAR

 • 10. CURS CERTIFICARE MANAGER TRANSPORT MĂRFURI ȘI PERSOANE

 • 11. CURS FORMARE PROFESIONALĂ STIVUITORIST

 • 12. CURS FORMARE PROFESIONALĂ MACARAGIU

 • 13. CURS AUTORIZARE RESPONSABIL TEHNIC CU SUDURA

 • 14. CURS FORMARE PROFESIONALĂ MAȘINIȘTITERASAMENTE

 • 15.  CURS FORMARE PROFESIONALĂ :  - ROLUL GUVERNANȚEI

CORPORATIVE ȘI ROLUL ASISTENȚEI SOCIALE ÎN COMUNITATE

 • 16. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - STATEGII DE INFORMATIZARE ȘI SALUBRIZARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Un accent important a fost pus pe partea de implementare de proceduri de lucru atât operaționale cît și de sistem, proceduri care au avut la baza o gândire de ansambulu pe termen mediu a organizării și reorganizării departamentelor funcționale din cadrul societății.

Astfel la nivelul departamentului de Control Intern Mangerial a fost stabilt un program de dezvoltare a controlului intern managerial menit sa eficientizeze activitatea tuturor
 • 1. Perfecționarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor

 • 2. Elaborarea și implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate.

 • 3. Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale socieățtii.

Obiective Generale Asumate de către Președintele Consiliului de Administrație

Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;


Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboranții noștri;

Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;

Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficienta și economică resurselor, printr-un management eficace;

> Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență a personalului, valorificarea creativității potențialului uman;

> Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor SMI;


 • > Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportuntăților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;

 • > Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății.

 • > Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea raționala a resurselor naturale;

 • > Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;

 • > Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;

 • > Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;

 • > Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;

 • > îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continuă în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).

Obiectivele Specifice Si Activitățile Pe Departamente Si Compartimente

Nr Crt


Departament/compartiment


Obiective specifice


Activitati


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Remania

E-maîl: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algonthmcqnstructiis3.roL

MANAGER OPERAȚIONAL

a) Creșterea gradului de profesionalizare a personalului angajat

Formari    profesionale,

instruire, perfecționare

b)         Adaptarea

contractelor conform GDPR

Redactarea de acte adiționale,         anexe,

informări              și

consimțăminte

c) Reducerea timpilor între emitere factură și plată factură

Realizarea         unei

proceduri    de plată

simplificată

d) Creșterea numărului de relații de tip business to business cu partenerii și furnizorii

Participarea la târguri, expoziții și conferințe de profil


ALGORITHM CONSTRUCȚII 83


România

^UWfrtil: MMAfOAbMCompartiment Resurse Umane


a) Recrutare/ selecție personal            în

conformitate cu statul de funcții și proiectul desfășurat în timp optim         pentru

asigurarea fluxului de personal


-Cunoașterea obiectivelor generale ale organizației și etapele parcurse în realizarea proiectului, astfel încât să fie asigurată resursa umană pentru toate departamentele/ sectoarele,

-întocmire plan de recrutare în funcție de etapele proiectului și de preponderența funcțiilor necesare         pentru

desfasurarea proiectului.


întocmire plan scolarizare/perfecȚionare personal, astfel încât să se poata realiza reconversia profesională pentru un segment din personalul existent, cu potențial              de

calificare/recalificare


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


,,'î

PiOMÂNIA

tîtfrmia I lAMÂr&ftMfePMUNAb)        Optimizarea

costurilor de producție prin utilizarea eficientă și economică a resurselor umane existente

-Gestionarea gradului de ocupare a posturilor și eliminarea timpilor morți

-Perfecționarea personalului și/sau calificarea salariaților care au competențe și abilități necesare.

-Verificarea periodica a stării de sănătate a personalului


c)     Conștientizarea

personalului cu privire la          importanța

respectării cerințelor proiectului

 • - Formări profesionale;

Instruire internă; Conștientizare personal

 • -  Măsuri stabilite cu termene și responsabili numițiALGORITHM CONSTRUCȚII S3- Evaluare profesională și urmărirea eficacității aplicării     obiectivelor

stabilite

3.

Departament Administrativ

a) Reducerea timpului

Semnarea în timp util a

de obținere /aprobare

a

documentelor transmise

comenzilor cu 60%

pentru semnare de către responsabili         sau

persoanele desemnate

b) Reducerea cu 20%

a

- Transmiterea în timp

timpului de așteptare

a

util a necesarului de

materialelor

produse/materiale    cu

aprovizionate

Și

speficicația       tuturor

întocmirea

datelor tehnice

corespunzătoare

a

-Completarea

documentelor      de

chestionarului        de

recepție marfa

recepție-marfa de către

comisia recepție-marfa

- Verificarea atentă și

\o <X        sfa /

corectă a facturii/avizului

de însoțire marafa de


România4.

Departament Economic


către comisia recepție marfa prin confruntarea acestora cu comanda efectuată

a)          Furnizarea

informațiilor necesare elaborării de rapoarte și analize    interne

utilizate             de

managementul societății în luarea deciziilor       pentru

gestionarea eficientă a patrimoniului

-întocmirea și urmărirea lunară a balanțelor de verificare         pentru

conturile sintetice

-întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale către autorități

-întocmirea    sitauțiilor

financiare care oferă o imagine fidela, clară și completă a patrimoniului situației financiare și a rezultatelor obținute


b)         Planificarea

financiară și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli

-raportarea lunara a situației privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe elementele componente la termenele ordonate

folosirea eficientă a sumelor primite de la buget și a priorităților de finanțare

c) Realizarea evaluării patrimoniale

Inventarierea periodică a tuturor              valorilor

patrimoniului             în

conformitatea cu legislația în vigoare

d)        înregistrarea

cronologică          și

sistematică           a

documentelor contabile

Efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe, calculul        amortizărilor,

mijloacelor       circulante,

calculul     costurilor     și

investițiilor


România

| «AMATMTM^tFaeUMA


5.

Compartiment Juridic

—------

a)Imbunătățirea comunicării cu toți factorii implicați în întocmirea contractului pentru reducerea cu 5% a      întârzierii      în

preluarea frontului de lucru

-întocmirea în timp util a contractelor,          actelor

adiționale

-Colaborarea            cu

departamentul administrativ

/ \ \

1 zi                            1

b)Reducerea timpului de     obținere     a

semnăturilor necesare încheierii contractelor

-participarea la discuțiile sau negocierile precontractuale

-înregistrarea contractelor în registrul de contracte

-urmărirea        circuitului

documentelor

c)Actualizarea contractelor         în

concordanță        cu

modificările legislative în vigoare

-urmărirea actelor normative și armonizarea acestora în activitatea societății

6.

Compartiment Secretariat

a)Asigurarea transmiterii informațiilor în cadrul societății,precum și în exteriorul acesteia în

-înregistrarea documentelor în registru unic intrări-ieșiri în timp real și repartizarea acestora către managemntul societății pentru analiza și

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romanîa

E-mail: offîce@algorii

Web: www.algorithnn

;riictiis3-ro


;,ro


termenele prevăzute de

repartizarea              pe

departamente/compartimente

legislație      și

concordanță cu GDP

R

b)Menținerea     unui

-preluarea    documentelor

climat favorabil

în

atât interne cât și externe și

interiorul societății

și

transmiterea corectă a

dezvoltarea relațiilor cu

informațiilor către emitenții

furnizorii

și

de documente

colaboratorii

in

concordanta

cu

misiunea societății

7.

Departement

Mangement

a)Perfecționarea

-Implementarea standardelor

Intern     și

Guvernantă

sistemului de control

-identificarea    activităților

Corporativă

intern managerial

procedurabile și elaborarea de proceduri în colaborare cu toate departamentele și compartimentele

Urmărirea    implementării

1 S(              P

procedurilor și elaborarea

\A w Z°

"3   D R E Ș

situațiilor        semestriale,

anuale și autoevaluărilor

b)Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem

-elaborarea unor proceduri noi     sau     actualizarea

procedurilor existente în conformitate cu lista de activități procedurabile

c)Elaborarea         și

implementarea strategiei            de

management       al

riscurilor        pentru

creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor

-demararea procesului de identificare a oportunităților și     minimizarea     sau

eliminarea riscurilor în neatingerea obiectivelor

-elaborarea unei metodologii de evealuare a riscurilor

8.

MANAGER MECANIZARE

Z    _ ^<5 \

/ . / OM,©    \

1 Z kiMKîtR V, î

V               /■? J

a)Reducerea timpilor morți       (neutilizați)

pentru utilajele avute în gestiune

-realizarea unui management eficient al serviciilor de utilaje

-programarea activităților pe utilaje

b) Reducerea de timp de    diagnostic    și

reparații

-pregătirea     profesională

pentru diagnoza și reparații

9.

Serviciul    întreținere    și

reparțtii utilaje și auto

a)          Reducerea

numărului de pene de cauciuc        pentru

- stabilirea prealabilă a unor căi de rulare


țî


ROMÂNIA


I UMATOttlM: IWffiUrilechipamentele cu roți cu anvelope

b)         Reducerea

consumului        de

motorină pe ora de lucru             prin

eficientizarea procesului de diagnoza și service a utilajelor

 • - stabilirea unor furnizori de combustibil cu o calitate superioara

 • - realizarea de grafice de consum zilnice/săptămânale

10.

Serviciul Execuție utilaje

a)Creșterea cantității de

- realizarea de grafice de

material excavat

lucru în colaborare cu compartimentul execuție si implementarea unui ritm de lucru ridicat în concordanță cu starea utilajelor folosite

b)Reducerea timpilor

realizarea de grafice de

de descărcare

descărcare și transport în colaborare cu departamentul construcții - montaj

/ y

- delimitarea de zone de

descărcare distincte pentru

diversele materiale din

șantier


*<*

România

lfll frws I lămUrOW* tMpPftUKÂ


11.

MANAGER PROIECT

a) Scăderea termenului de execuție cu minim 4 luni     a    lucrărilor

autorizate de “Punere în     siguranță     a

construcției       Hala

Laminor

 • -  Recrutări de personal calificat în concordanță cu statul de funcții

 • - Realizarea de proceduri

operaționale     care     să

stabilească     reguli     și

modalități de lucru în vederea execuției în condiții de regularitate și eficacitate a lucrărilor

 • - Planificarea operaționala a proiectului cu optimizarea desfășurării activitatilor prin metoda drumului critic

b) Obținerea acordului pârtilor implicate in proiect asupra direcției de    urmat    pentru

continuare cu lucrări de “Reabilitare      Hala

Laminor”       după

finalizarea lucrărilor autorizate de “Punere

întâlniri lunare cu proiectant, beneficiar si Specialiști atestat! MC pentru stabilirea etapelor de parcurs pentru continuarea investiției

Definirea obiectivelor proiectului “Reabilitare Hala

in siguranța Hala

Laminor”

Laminor”

c)          Asigurarea

managementului calitatii pentru lucrările autorizate “Punere in siguranța a construcției Hala Laminor"’

 • - Întocmire Planul calitatii șantier “Punere in siguranța Hala Laminor”

 • - întocmire Plan de control al calitatii, verificărilor si încercărilor

-întocmire proceduri ale sistemului calitatii

Compartiment Tehnic

a) Fundamentarea si documentarea proceselor de execuție a lucrărilor

 • - studiu si analiza de proiect

 • - stabilirea necesarelor de resurse pentru realizarea activitatilor proiectului

 • - întocmire proceduri pentru

procesele          aplicabile

compartimentului

b) Creșterea calitatii

- controlul calitatii prin

lucrărilor executate

personal propriu si prin

1 X             f l

furnizori     servicii     de

verificare/control

c) Urmărirea producției

- întocmire situații lunare

kOMÂNIA

intțtHâ ț tfneifrtntM


pentru lucrările executate

~ intocmire rapoarte de comparare a realizărilor cu sarcinile programate si evaluarea abaterilor

13.

Compartiment Execuție

a)

Organizarea

- planificarea saptamanală a

proceselor de execuție

activităților

ale lucrărilor

- întocmire rapoarte de

activitate      la      nivelul

formațiilor de muncă

- întocmire proceduri pentru procese de execuție lucrări

b)

Supervizarea

~ creșterea eficienței și

activității personalului

eficacității personalului

- creșterea capacității de

inovare și rezolvare a

problemelor

prevenirea demotivării

/ țl i3®a r |

profesionale

1 liWtfț ă j

\oC

- identificarea și depășirea

unor situații de conflict între

viața profesională și cea

iirwo

Româniapersonală

c) Implicarea a conducerii


eficientă


societății


în


potențialului producție


creșterea

de


■■■■*—........ ............................................*................................................

-înzestrare tehnică adecvata


cu scule și echipamente

performante


- Identificarea proceselor de execuție ce pot fi mecanizate și stabilirea capacităților tehnologice necesared) creșterea și diversificarea competențelor profesionale pentru adaptarea la diferite sarcini și activități necesare în procesele de execuție lucrări


- identificarea nevoilor de formare profesionala

planificarea formărilor profesionale

întocmire raport de evaluare a activității de formare profesională


Obiectivele specifice rezultate prin derivarea obiectivelor generale, constituie, de regulă, ținte


anuale ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui departament/ compartiment. Pentru atingerea obiectivelor specifice, la nivelul


departamentelor/compartimentelor se stabilesc activități.


Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra activității și relaționarea dintre departamente, dar mai ales pentru a ne asigura că activitatea departamentelor execuție și tehnic se desfășoară în condiții normale au fost demarate discuții care mai apoi s-au transpus în proceduri de lucru care


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanța

E-mail: oftice @ a Igorith mco nst ructii s3. ro

Web: www.algorithmconstructiisȘ-ro
implică atât personalul TESA câta și personalul din execuție, tehnic și mecanizare : procedura operațională privind achiziționare de materiale/produse și procedura de sistem privind selecția de furnizori și clasificarea acestora. Toate aceste proceduri au stabilite formulare clar și complete care oferă informațiile necesare atât deparatmentelor interne cât și furnizorilor și colaboratorilor societății.

în cadrul procesului de organizare și funcționare a societății Algorithm Construcții S3 controlul intern managerial joacă un rol esențial în stabilirea și urmărirea activităților la nivelul întregii organizații.

Controlul intern este un process dinamic care se adaptează continuu la modificările cu care se confruntă o entitate, cu implicarea directă a conducerii și personalului de la toate nivelurile organizației, pentru a identifica și aborda riscurile și pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea entității precum și obiectivele generale au fost îndeplinite. Indiferent de natura sau mărimea entității, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea și actualizarea continuă a implementării acestora.

Societatea Algorithm Construcții S3 a cunoscut o evoluție semnificativă de personal în decursul anului 2018, ceea ce a dus pe perioade scurte la blocarea planului de control managerial în sensul că au fost necesare modificări ale comisiei de monitorizare, readaptarea procedurilor în conformitatea cu evoluția organigramei și dezvoltarea departamentelor și compartimentelor.

în urma autoevaluării și a grupurilor de lucru avute cu fiecare department-compartiment au rezultat mai multe propuneri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial în special pentru aplicarea, simplificarea și eficientizarea procedurilor pentru achiziții și recepție

marfa și evaluarea furnizorilor.România

Uia-wn $ MaAiDftM rMMtEUtt*


Din punct de vedere contabil S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională (RON).

Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

S.C, ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. organizează și conduce contabilitatea într-un compartiment distinct, respectiv compartimentul contabilitate, condus de către contabilul sef, care are studii economice superioare și care răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea și conducerea contabilității, în condițiile legii. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, în vederea întocmirii contului trimestrial și anual de execuție a bugetului.

înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în societate și sistematic, în conturi sintetice și analitice. Operațiunile contabile sunt evidențiate în contabilitate în perioada corespunzătoare și sunt înregistrate în conturi conform planului de conturi.

Lunar se întocmește balanța de verificare iar sumele înscrise în aceasta sunt determinate

5                                       ■>

aritmetic, corect totalizate și centralizate, anual efectuarea inventarierii și contabjji diferențelor rezultate în urma acesteia.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-malî: off ice@algorith rncon struct iis3. ro

Web: www.algorithmconstructiis3-ro
Conducerea evidenței tehnico-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul softu-ului specific conform procedurilor contabile, elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații:

 • a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;

 • b) credibile;

si care sa ofere o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de entitate.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale OMFP 10/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Activitatea Departamentului Administrativ s-a desfășurat în strînsa legătură cu celelelate departamente din societate, fiind unul dintre departamentele cheie în evoluția și dezvoltarea activității. în cadrul Departamentului Administrativ se efectuează activități diverse, legate de aprovizionare.

Departamentul Administrativ:

 • - a asigurat întreținerea curentă a tuturor clădirilor în care își desfășoară activitatea Algorithm Construcții S3

 • -  a asigurat gestionarea corectă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor

consumabile                                                                       *


De asemenea în cadrul departamntului se efectuează recepția mijlocului fix pe baza facturilor, se dă un nr. de inventar fiecărui mijloc fix în ordine cronologică.

Inventarierea bunurilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale din magazie) se face faptic, anual, de către comisia numită prin dispoziție dată de Președintele Șonsiliului de Administrație. După întocmirea listelor de inventariere, acestea sunt confruntate cu evidența scriptică din contabilitate în vederea depistării unor eventuale erori.

în timpul inventarierii sunt făcute propunerile pentru casare care sunt atașate la procesul verbal de inventariere în vederea aprobării.

Departamentul Administativ coordonează și activitatea din cadrul magaziei astfel ca sunt recepționate cantitativ și calitativ, obiectele de inventar si materialele consumabile, recepția facandu-se coform procedurilor proprii..

Aprovizionarea se face prin cumpărare de materiale și produse conform proceduri de aprovizionare prin următoarele documente (bon de necesar, referat de necesitate ,cerere de ofertă, oferta de preț, comandă fermă).

Departamentul administrativ îndeplinește următoarele atribuții:

- menține legătura între fumizorii/prestatorii de servicii pentru o bună aprovizionare urmărind contractele de la semnare până la finalizare. Se urmărește respectarea clauzelor din contract privind cantitatea și prețul bunurilor comandate sau serviciilor prestate, precum și respectarea termenelor de livrare angajate de către fiecare contractant. De asemenea, se verifică concordanța între comandă, nota de recepție și factură, privind cantitatea, prețul și calculele aferente, informează Departamentul Juridic cu privire la necesitatea încheierii de acte adiționale la contracte, datorită situațiilor care apar înainte de finalizarea contractelor de achiziție, cu privire la necesitatea suplimentării cantităților de produse, servicii și lucrări sau de prelungire a duratei contractelor;

- întocmește comenzi lunare și zilnice către furnizori, pe baza contractelor încheiate și în funțți


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romanîa

E-maik office@algprithniconstructi1s3.ro

Web; www.algorithmconstructiis3.ro
de referatele primite de la celelalte departamente si compartimente;

-certifică realitatea, regularitatea și legalitatea facturilor și avizelor emise de furnizori.

Departamentul Juridic asigură sănătatea juridică a unei firme, ajutând-o sa anticipeze și să rezolve problemele pe care le ridică aplicarea normelor și reglementărilor legale în activitățile comerciale. La nivelul societății Departamntul juridic joacă un rol esențial atâta în soluționarea problemelor ce țin de interpretări legislative cât și în dezvoltarea gândirii comerciale în ansamblu prin identificarea și redactarea corectă si rapidă a contractelor ori a răspunsurilor documentate la solicitările primate.

în anul 2018, Departamentul Juridic a asigurat redactarea contractelor și a actelor adiționale și actualizarea acestora în funcție de modificările legislative. Astfel au fost întocmite un nr de 196 contracte dintre care un procent de 60% sunt contracte de vânzare si de închiriere utilaje, iar 40% sunt contracte de prestări servicii . Au fost redactate adrese și răspunsuri la adresele venite din afara societății. A fost menținută buna colaborare cu alte departamente/instituții/persoane fizice. Documentele au fost menținute într-o stare buna și au fost arhivate. S-a asigurat asistență și consiliere, participarea la discuțiile sau negocierile precontractuale, urmărirea circuitului documentelor și înregistrarea contractelor în registrul de contracte.

 • 2. Activități de implementare a proiectului

în cele ce urmează vă vom prezenta lista cu principalele activități desfășurate în anul 2018 în cadrul Compartimentului Execuție și Tehnic ( Departament Proiect). Trebuie avut în vedere că multe din aceste operațiuni sunt în curs de execuție, ele desfașurându-se pe o perioada mai lungă. Aceste activități sunt enumerate sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării “Punere în siguranță, restaurare și conservare -Hala Laminor”. Tot în anul 2018 s~a emis noua Autorizație de construire, nr. 543/1643231 pentru continuarea și atacarea altor lucrări de punere în siguranță, restaurare, conservare, precum și construirea parcării subterane.

i   —

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/86S1/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE LA ȘANTIER HALA LAMINOR ÎN 2018

 • > ORGANIZARE DE ȘANTIER

o asigurare paza

o toalete ecologice

o asigurare utilități (apă, energie electrică)

o containere organizare de șantier

o gospodărie apă+distribuție

o pichete incendiu

o sistem supraveghere video

 • > EVACUARE MOLOZ ȘI DEMOLARE FUNDAȚII UTILAJE DIN HALA -finalizare

> ACOPERIȘ (REALIZAT PARȚIAL)

o continuare curățare cu flex a elementelor provenite din procese tehnologice vechi

o continuare spălare, degresare, curaățre cu perie sârma a suprafețelor metalice în vederea aplicării protecției anticorozive

o continuare vopsire cu rol anticoroziv și protecție

o continuare demontare pane+contravântuiri acoperiș

o continuare montare pane metalice 1NP 200 pe ferme metalice cu scaune prindere+ remontarea contravântuirilor la pane acoperiș

o continuare montare pane jgheab din tabla ambutisata 5 mm ranforsată

continuare montare profîle metalice recuperate (curățate+vopsite) pentru

susținere jgheab

continuare montare panouri termoizolante suport jgheab (gr. 6-10cm)

montare jgheaburi acoperiș din tabla zincată

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Remania

E-ma i I: offîce@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstrMCtiis3.roRomâniao continuare montare panouri termoizolante (rol învelitoare) față cutată exterior și față lisa interior grosime 15cm

o începere hidroizolare jgheaburi cu membrană lichida

> CONSOLIDARE STRUCTURĂ METALICĂ EXISTENTĂ

o ferme transversale și longitudinale

o tălpi superioare luminator

o intervenții ferme luminator

o alte structuri de completare

> LUMINATOARE (REALIZAT PARȚIAL)

o continuare spălare, degresare, curățare cu perie sârmă a suprafețelor metalice in vederea aplicării protecției anticorozive

o continuare vopsire cu rol anticoroziv și protecție

o continuare montare pane INP 140+scaune

o continuare montare geam izolant+tâmplărie aluminiu (luminator înclinat și vertical, cu ochiuri mobile)

> FAȚADE

o continuare eliminare panouri de metal, grilaje și panouri de geam armat

deteriorate

o desfacere cu grija a zidăriilor afectate, cu recuperarea, curățarea și

stivuirea cărămizilor

o completare sau înlocuire cărămizi recuperate la stâlpii și soclurile de

zidărie afectate, refacerea rosturilor, curățarea zidăriilor fațadelor nord și sud conform regulilor de restaurare și conservare a monumentelor istorice

o îndepărtare moloz și refacere cu cărămida nouă o porțiune de 66 m din

fațada nord afectată iremediabil


Banca TransilvaniaAlgorithm Construcții 53

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Remania

E-mall: office@ateQnthmconstructiis3.ro

Web: www.ateorithmconstructiis3.ro


ROMAN IAo repararea sau refacerea pe tronsoanele afectate a plăcii din beton cota +8 m pe fațada nord

o reparații și consolidare stâlpi beton fațada est

o execuție și montare rame metalice cu sticlă dublă pe fațadele nord și est o reparații, înlocuiri și completări profile metalice fațadele nord, sud, vest o începere închideri cu panouri termoizolante la fațada nord

 • > INSTALAȚII PLUVIALE INTERIOARE

o montare receptori în j gheaburi

o console susținere sistem pluvial

o execuție sistem Pluvia Geberit

 • > EXECUȚIE PARCARE SUBTERANĂ

o săpături, demolări construcții tehnologice vechi din beton, evacuări moloz o straturi compactate și egalizări cu beton concasat și beton turnat

o armare, cofrare, betonare radiere subsol

o consolidări și intervenții la fundații ale structurii existente


Analiza datelor financiare corelate cu activitatea desfășurată în anul 2018:


1, Cheltuieli cu materii prime și materiale


19.717.000 Iei


2. Cheltuieli directe personal productiv


5.152.000 lei


3. Cheltuieli cu subcontractori de specialitate


10.505.000 lei


4. Utilaje și transport aferente execuției halei


3.812.000 lei


5. Utilaje închiriate aferentei executței halei


3.084.000 lei


6. Diverse (autorizări, proiecte, supervizări etc)


4.150.000 lei


Total cheltuieli directe fără tva


46.420.000 lei

La nivelul Departamentului Mecanizare au fost achiziționate mai multe utilaje necesare lucrărilor de execuție pe care scocietatea le avea demarate pentru reabilitarea Halei Laminor. Achiziția de utilaje a dus totodată și la o mai mare dezvoltarea a Departamentului Mecanizare și astfel la lărgirea lucrărilor ce puteau fi efectuate cu utilajele din dotare.

în cele ce urmează vă vom prezenta lista cu principalele activități desfășurate în anul 2018 în cadrul Deparatmentului Mecanizare. Trebuie avut în vedere că multe din aceste operațiuni sunt în curs de execuție sau implementare ele desfășurându~se pe o perioada mai lungă

 • > Achizțtie utilaje construcții

o Excavator Komatsu 290 NLC 3 bucăți

o încărcător frontal Liebheir 550 1 bucată

o Telehandler Manitou 1840 MRT

o Buldoexcavator Jcb 3cx

o Buldozer Komatsu D51 EX

o Concasor fălci Metso NW 96

o Concasor fălci Sandvik

o Ciur Rotativ Pronar

o Autogreder Caterpillar 14 M

o Autobasculante 8x4 Mercedes Benz 9 buc

o Autobasculante 6x4 Mercedes Benz - 14 buc

o Cap tractor cu semiremorca basculabilă transport agregate -10 buc o Eșaloane asfalt 3 buc

o Freze asfalt 3 buc

o Stații asfalt 2 buc

o Stații beton 2 buc

 • > Excavare subsol Hala Laminor

o Excavare pământ

o Piconare, excavare, transport beton din demolări

o Debitare cu flacara oxiacetilnică a resturilor de armături și structuri metalice din subsol

Transport argila


Demolare clădiri anexe nefuncționale cu rol distructiv asupra Halei L

ROMÂNIA

niiHMHfl i sAmatmm tMmuwA


 • > Concasare primară, sortare beton concasat

o Beton concasat sort 0-1 OOmm

o Sortare parte fină sort 20-1 OOmm

A

 • > închiriere utilaje pentru realizare platforme din material reciclat din cadrul proiectului Hala Laminor 40000 mp

o Defrișare arbuști și floră spontană cu transport de material

o Decopertare sol vegetal

o Compactare sol

o Transport și punere în operă beton concasat reciclat

o Nivelare și compactare beton concasat

 • > închiriere utilaje terasament pentru drumuri pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din sectorul 3

o decopertare sol vegetal

o compactare sol

o punere în operă beton concasat reciclat

 • ■  transport material concasat

 • ■  nivelare cu buldozer

 • •  nivelare finala cu autogreder

 • •  compactare cu compactor terasier

IV. CONCLUZII

Activitatea tuturor departamentelor și compartimentelor funcționale ale societății s-a desfășurat în conformitate cu legislația în viigoare și cu procedurile de lucru stabilite prin decizii interne. Au fost îndeplinite conform reglementărilor toate solicitările venite din partea Asociatului Unic, iar prin colaborarea membrilor Consiliului de Administrație cu Mangerii Departamentelor au fost respectate prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentelor de Organizare și Funcționare.


. A..


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

+ICLS 3Către      ALGORITHM RESIDETIAL S3

Sediul         Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr242

Referitor Program de Activitate pentru anul 2019

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din/d^


PREȘEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

MEMBRU CA : DEDE DANIELA


MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACRE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDR

PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. ALGORITHM
CONSTRUCȚII S3 S.R.L PENTRU ANUL 2019

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

CAPITOLUL II: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL III: PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

CAPITLOUL V: OBIECTIVE SPECIFICE

CAPOTOLUL VI: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Date Fiscale:

OF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

CAPITOLUL II: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL III: PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

CAPITLOUL V: OBIECTIVE SPECIFICE

CAPOTOLUL VI: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ


Algorithm Construcții $3

Strada Calea Viran 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: pffice@3lgorithrnconstructHs3.ro

Web: www.algorithmcoRStructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF37714360

RCJ40/8651/2017

ISAM RO32BTRLR0NCRT0414912701

Banca TransilvaniaProgram de activitate 2019


CAPITOLUL I

INTRODUCEREProgramul de activitate pentru anul 2019 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății cât și cu cerințele asociatului unic al societății.

Liniile directoare care stau la baza planificării activității pe anul 2019 sunt:

Continuarea și finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor

Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism Identificarea și implementarea de noi proceduri operaționale și de sistem în conformitate cu OSGG 600 și cu standardele ISO în vederea îmbunătățirii activității societății

Transparență, eficiență, eficacitate în implementarea proiectului demarat

- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor

Prezentul programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr, 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14,12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. In sensul celor de mai sus si conform Scrisorii de așteptare a autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Majoritar, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Remania

E-mail: office@algqrithrnconstructHs3.ro

Web; www.algorithmconstructiis3.ro

:s


Români^


CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETĂȚII


A

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființaSâ^ către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric" Ha la Laminor".

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatari împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat și a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Asociatului Unic , în anul 2018, următoarele:

 • - raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • - solicitări de acordare mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru încheierea unor contracte cu valoare mai mare de 100.000 eur exclusiv TVA

 • - hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la modificarea Actului Constitutiv -hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social

CAPITOLUL m

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.ICfcfe'IlJ'. nr k. Î?61                            r.mf:S:„-|4> ■ I --i*

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Conform memoriului tehnic, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe etape de intervenție, precum și contractarea de prestatori de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind însă intervenții de urgență conform celor expuse mai jos:

• stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:

 • - refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;

 • - închiderea golurilor din fațade - la zonele prăbușite;

 • - evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri,  ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


  românia • *  desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) - conform specificațiilor expertizei de specialitate;

 • •  îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;

• protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de


structurii metalice.

CAPITOLUL IV

OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

în cadrul activității desfășurate pe parcursul anului 2017 și 2018, compania Algorithm

Construcții S3 S.R.L. executa ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”, etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a centrului cultural, social si de agrement Hala Laminor,

Se dorește dezvotarea întregii zone teritoriale Faur - Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zona teritoriala Faur-Republica/23 August prin combatarea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Dezvoltarea centralului cultural și social Hala Laminor își propune în același timp reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, creare de locuri de muncă, stipularea antreprenoraiatului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


1

România

țulfr țțUfl I            TUWtLirț/


unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Acest centru va avea inclusiv spații destinate shoppingului și activităților de recreere, fiind situat într-o zonă aflată în plină dezvoltare a sectorului 3 din București, fiind ușor de accesat prin stația de metrou Republica și autobuzul dedicat linia 103, dar si un complex de agrement. Reabilitarea și punerea în funcțiune a parcului industrial sub o nouă formă de organizare atractivă pentru populație va duce la atragerea populației care lucrează sau muncește în zonă spre acest nou punct de atracție, concurând cu centrul comercial Esplanada. Noul centru cultural și social se regăsește pe fosta platforma industrială Republica la adresa Bulevardul Basarabia, numărul 256, iar în formatul actual oferă o suprafață de aproximativ 68000 mp. Finanțarea pentru acest proiect este executată de la bugetul primăriei de sector, respectiv Primăria Sectorului 3.

Dezvoltarea unui complex de agrement în București, în zona Republica - obiectivul Hala Laminor vine în urma unui amplu studiu de piață care a avut în vedere posibilitatea de a oferi locuitorilor din zonă, dar și din împrejurări, multiple modalități de a petrece timpul liber și de dezvoltare a relațiilor interumane și anteprenoriale. în zona Bucureștiului nu există în acest moment o zonă de agrement cu caracter permanent care să înglobeze atât atracții pentru copii, cât și pentru adolescenți care să le stimuleze imaginația, creativitatea, să le satisfacă nevoia de mișcare și să-i determine să își consume energia tipică vârstei, dar și atracții dedicate adulților. Considerăm că dezvoltarea complexului de agrement va aduce o contribuție însemnata la dezvoltarea economică a zonei prin atragerea atât a turiștilor locali, dar și străini aducând astfel aport turismului, dar și agenților economici care își desfășoară activitatea în zonă.

în același timp dorim să oferim și adulților atât posibilitatea de a petrece timp împreuna cu copiii, interacționând cât mai mult cu aceștia prin intermediul jocurilor, dar și timp pentru ei relaxându-se în zona de food&beverage, ori vizionând o piesa de teatru sau jucând golf ori bowling.


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


Studiu de prefezabilitate efectuat asupra pieței ținta în legătura cu serviciile pe care dorim să le oferim au relevat ca potențialii consumatori sunt entuziasmați de varietatea de jocuri oferite în special datorita caracterului lor de noutate cât și datorită încercării noastre de a -i bucura, indiferent daca au 5, 17 ori 40 ani, prin servicii adaptate vârstei și, de ce nu, personalității lor.

Totodată, dezvoltarea complexului de agrement va avea un impact ridicat creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica-23 August prin crearea de locuri de munca, stimularea antreprenoriatului, creșterea gradului de integrare socială, implementarea multiculturalismului.

Pentru ca această companie să își desfășoare activitatea la standarde europene și pentru a putea să execute etapele necesare finalizării construcției, Algorithm Construcții S3, a obținut certificările internaționale:

 • 1. ISO 18001:2007 (august 2017) - Sisteme de management ocupațional pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.

 • 2. ISO 9001:2015 (august 2017) - Sisteme de managementul calității pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.

 • 3. ISO 14001:2015 (august 2017)-- Sisteme de managementul mediului pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.

Pe lângă standardele internaționale prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3

S.R.L. a mai creat un mecanism de control intern și guvemanță corporativă care să acopere îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și non-financiari propuși prin Planul de Administrare conturat de către responsabilii din cadrul diviziei Control Intern si Guvemanță Corporativă, sub conducerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei. Prin indicatorii de performanță propuși se dorește crearea unei amprente sociale pozitive aswamr

Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E-mail: office@alfiorithmconstructiis3.ro
Web: www.alfiorithmconstructiis3.ro

zonei limitrofe proiectului executat chiar dinainte de finalizarea centrului cultural și social Hala Laminor. Indicatorii de performanță utilizați pentru managerierea eficientă a companiei și efîcientizarea relației cu Autoritatea Publică Tutelară, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București sunt prezentați în tabelul care urmează:

Tabel 1. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari utilizați în efîcientizarea proceselor de lucru din cadrul Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Categorie indicator

Denumire indicator

Indicatori nefînanciari de performanță operaționali

Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

Dezvoltarea capacității angajaților

Indicatori nefînanciari de performanță de guvernanță corporativă

Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

Realizarea și raportarea revizuirii Ia timp a managementului riscului

Transparența         si

comunicarea     pentru

imaginea companiei

Respectarea procesului de guvernanță corporativă

Indicatori de performanță financiari

Solvabilitate

Viteza de rotație a creditelor - furnizor
Indicatorii de performanță utilizați au scopul de a nuanța performanțele consiliului de administrație și de a arăta îndeplinirea funcțională și efectivă a proiectului.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din cadrul operațional prezentați avem următoarea abordare:

 • 1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă - acesta este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor.

 • 2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților - menținerea unei relații strânse cu angajați! din execuție, dar și cu personalul de birou, această relație fiind menținută prin politici de resurse umane.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefînanciari de performanță din segmentul de guvemanță corporativă avem următoarea abordare:

 • 1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor - acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor.

 • 2. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului - acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri, planificarea Măsurilor de Control și conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de Control.

 • 3. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

- pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de

companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3 București, Romania

E - m a H: oftice @ aigorith mco nstaictii$3. ro

Web: www.aigorithnriconstriictiis3.ro

ROMÂNIA

W8W1U isteBĂrcw IrtJRijUA


formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei.

 • 4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernantă corporativă - acest indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de C.A..

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

 • 1. Solvabilitate - acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de la bugetul Primăriei Sectorului 3.

2. Viteza de rotație a creditelor - furnizor - acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi. Numărul de zile trebuie să fie conform legislației în vigoare și să nu incapaciteze furnizorii în desfășurarea activității acestora.

în plus față de elementele prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. construiește un cadru la standarde internaționale asupra identificării riscurilor în cadrul companiei prin utilizarea elementelor transparente de construcție ale acestor mecanisme, la acestea adăugându-se și studiile de cost - beneficiu și de fezabilitate care au scop atingerea randamentului maxim pentru executarea tuturor etapelor necesare finalizării proiectului propus.

Au fost standardizate și create proceduri care urmăresc în cadrul companiei și în relația cu exteriorul a eficientizării funcționale a tuturor proceselor din cadrul companiei Algorithm

Construcții S3 S.R.L., exemplificate în următoare obiective, după cum urmează:

1. Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv

proprii angajați;

 • 2. Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboratorii noștri;Ț?

România

|Sl»țirft; 5iflSA.fi IflM jl«WkJV!


 • 3.  Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu non-calitatea;

 • 4.  Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, prmtr-un management eficace;

 • 5.  Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență a personalului, valorificarea creativității potențialului uman;

 • 6.  Asigurarea fiabilității informațiilor externe și interne, ținerea sub control a interfețelor de proces, asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor propuse;

 • 7.  Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;

 • 8.  Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății;

 • 9. Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii companiei, îmbunătățirea managementului deșeurilor, utilizarea rațională a resurselor naturale;

 • 10. Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajaților, ținerea sub control a riscurilor, prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție;

 • 11. Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;

 • 12. Utilizarea procesului și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directa și responsabilă a managementului de la toate nivelele.

La nivelul controlului intern este conturat un program de dezvoltare axat pe principalele activități coordonate de către cele 3 mari departamente: Operațional, Mecanizare și Proiect (Tehnic și Execuție).

Principalele obiective ale sistemului de control intern managerial simt:
 • 1. Implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin actualizarea registrului riscurilor și a măsurilor de tratate și control a acestora

 • 2. Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății.

 • 3. Perfecționarea profesionala a personalului în domeniul controlului intern/managerial

 • 4. Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem ERP (Enterprise Resource Planning)- Planificarea Resurselor întreprinderii, destinat managementului integrat al tuturor proceselor și operațiunilor din societate în cadrul unei platforme informatice unice.

Pe lângă elementele prezentate până în acest moment, activitatea a fost conturată fructuos și de adoptarea de politici interne create pentru întâmpinarea corupției (politica anti-corupție) și prevenirea spălării de bani.

Un segment important în evoluția societății este reprezentat de planificarea activității departamentelor Tehnic, Execuție și Mecanizare din cadrul șantierului Hala Laminor.

CAPITOLUL V

OBIECTIVE SPECIFICE

Activitatea Compartimentelor Tehnic și de Exectuție este în fapt o continuare a primei etape demarate în primavara anului 2017. Aceste activități simt enumerate sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării “Punere în siguranță, restaurare și conservare -Hala Laminor”.

ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL 2019

 • > Finalizare lucrări acoperiș


 • > Finalizare instalare luminatoare

 • > Finalizare închideri fațade

 • > Consolidare structură metalică

 • > Sistem canalizare pluvială exterioară


  WF’vry;

  România • > Parcaj auto subteran cu accesele auto aferente

 • > începere sistematizare zona adiacentă Halei Laminor

 • > Branșamente utilități

 • > Implementare facilități mica producție structuri metalice

 • > Atragerea de noi beneficiari pentru execuție lucrări construcții

 • > Creșterea volumului și valorii lucrărilor de construcții executate

La nivelul Departamentului Mecanizare se dorește în principal dezvoltarea departamentului pe toate palierele organizaționale atât pentru service cât și pentru execuție în strânsă legătură cu omogenizarea echipei nou formate și îmbunațirea relațiilor de comunicare și colaborare dintre angajați.

Planul de lucrări pentru anul 2019 este structurat astfel


Compartiment execuție

 • •  Finalizare săpătura subsol Hala Laminor

 • •  Amenajare drumuri exterioare Hala Laminor

 • •  Săpătura Parcare subterană Bd. Decebal

 • •  Extindere platforme salubritate Bd. Nicolae Grigorescu

 • •  Extindere terasamente rețea drumuri Sector 3 Compartiment service

 • •  Finalizarea atelierului de reparații

 • •  Realizarea unui service mobil pentru depanarea utilajelor și autocamioanelor

 • •  Realizarea unei vulcanizări proprii

 • •  Realizarea unui atelier pentru confecționarea furtunelor hidraulice

Compartiment administrativ

• Realizarea unui sediu și a unei baze auto pentru flota existentă.

Peste 80% din activitățile enumerate mai sus sunt destinate lucrărilor aflate în derulare în baza hotărârii de înființare a societății Algorithm Construcții S3, activități desfășurate pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

CAP VI

OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Societatea, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, după caz, următoarele documente și informații:

 • a) hotărârile adunărilor generale ale asociaților, în termen de 48 de ore de la data adunării;

 • b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • d) raportul de audit anual;

 • e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;

 • f)  rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;

 • g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;

 • h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație împreună cu Membrii Consiliului de Administrație vor colabora pentru îndeplinirea programului de activitate. împreună cu salariații vor monitoriza criteriile de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a indicatorilor de performanță pe baza carora este structurat acest program de activitate.

SC ALGORITM M CONSTRUCȚII S3 SRL

Ziua..A5-nlunal..C,.ld.....AnuLA^l^

Slvțxa. Mț.V

RuporUtl tiu d î [orii h j i i ti tic pu t ud vrii

Către AsgcLuuI IA de

S.C. Algorhhni (.knșsm.iștii S3 S.R.L.

(.■hAllic:

Ani aud hal shaadde H nanei ara anccA ale soA’Aii S.C ■Âh’.iiriiÂiri (CHUi e-in SS S.CL. ("A.șkițaAf’1 case cuprind bUaniui k* dac de SI deceiiibiic SCS, cocul tic pielii si pierdere pctiu ecCiiiî IbciiCii cCCtt b ucensîa dac si un senar ai pcdcclc coiiiciIv 'CCîiHccivt’ si p;? inc v.xplAuivt?. Situai IU li HUiicicc nieccncc c ci era le

e Aciv ncARcd epiciuc                         I SCAP. AS lei

$ Rtcidcci net al excaiiiuhii Lunece                    C ."d AL prAn

in opbihi rio;u-;i!ra. sii’.inuik dnaitciare anexate nic o iînaonic CCC a pnAA bauiciurc a StAeuuii b dac de IA AccnAriș SCS preccta si a ezulewhd epecii i uni ha sule fiece escciliui hnanAtr icciciai A uscase dea. in conlxcnicic cu Ordinul MinCruOi kinaeclor Publice nr. A01A0H rienoi tipicAiei.i RedeccicnrOr uecCk- privind sheuiic ibatirhic eictk individdk ni CccC financiare ricAe vocudidee ce rccCi0cariC i.ikerioan? A.WirP nr. I A? AH-A r

ikira dOi/ra opiulc

Atn dAȘșuA miditul norim iii ceilonnice ch StandardeU hitcrntușcțitk de Aude t ISA). Rcsponebi H c ti le noastre in buc csiof standarde miîi! ilesccr declic in wcliiiuc RoposahiRoțiir jol;pra!id lair-iiii doin P vuiiHiibir miunrrirr din rapocuî nescu. Sunee independenți do de Seda c>icii cerințeAr de ehei prAsișcda Coaie pșitvci uudbc situai iilor i'ccccrc din R oca n ut si nciiii Îndeplinii cel vie n: c-șcccOilicd dc ei ic proîesioicla, cccibrm jccic che, Ccdec o pchde de aclu pe rare c-sun obcini sun: sidloeno si cieccc penlîc a Rincc o baza pentru opinia ncisic.

Aid’ urpvv/e - Ardt de i.tpi irA ai tlid r d airiidihr

Sa o ai i ue linse icre tu tex Ce ici se nț ncc ie rin piCtile rcziCi îtciricc t. ozdCC ; pe-fccc lor a ci set ccnplet de nuc ia Sociiie bncccre in orc fcct ii ne eu rcAccritari vi preced ceucbik acccputic in uin si liiricdiciii alteic demn Rcccic Du nuci șhdtiik Iictuciac ciexce nit suc inccinhc pecie tîzui pcsccAir ctc te tcccc rcderc/tiCrjle ccHiAic v> Ac le dc Roncctt inel c i v OSU P nr. I SOSCO ic

Adie hiRirndidi ■■■ Rnptriid rrbainiv/oiiș-ri/c

s\ ik- iți Ic ircdi închid i-cpc luî ciiii; niște cri A; Adc i ccci c i ec o. -cec udei puc c Cetii leu si p'wr-ccți Ikpciiihr nâiiCCiC dur in cc t i ci! i i; c c AH1 ni. AcC’iH'i. pciccle iSAcO.' din RcdccciCiriic cccCîk privind -CCiUiC hicicin; ■.cehe cdoidcA ■■; ciccic îniciAic umAe cedAc o petuu ud cuinS uilcru pe ac ..idn'cicU'Cch ii ccisidec iccc ocC u o pccilc clocitcci a precoci Rccrcic clcci ccciic suc c rin celtici iliciiicr; id-iiillcaiisc. dccatn țAii.ide'i sau verși.

RapcrUH jcân i nt A ea Ar A: o' tui htc puric de ■tiiuiUilo I o nu ia'. lipicia a.iAi cu pine ir aIiitî! îiic iHionJtiiș a c.vpcr;i RupcA ;ideinist rai<tuIc.


hi legii!urii eu mdnui :■,!iu;kiNr kmicicre pcnlru emreuud Pmmmr niohciiu k .k Juccînkre ?iHS; respuite;!bd!I;i!cu HcaNfu mic sa ohm Riioorhii odiiliHmnlm'ikr :u. în acest dcjrK'r;;. sa apreciem dac:! cwla tima>murJanic cui! iicUiis e imre Ru;.V'rHd lidcmi Uremrikr si sîiredik i inaiiciare. duca Rapurlui udiirimc-ii'ulcrHvu' mehidc. hi imilc ospccrek ■■reînniikciiț -;, hi îimireluk cerak do (kkP ni'. ! N c’ - .k kb puncick -1P9--k J din Ike kn reni mda <uur!uhdu pri mnd vi caH i k :iiiHHCH.u'c amiuic liOndvir sa vhimiik' hivneiare iiiHink' ev11 u* 1i-i;it,.- si piui iu hLc;i cuia>;dinp‘ior ■<; Hiiekmrii vreire dobreuhic ui cmsid ;uidnulih vbikkm jirenicÎhîc cu ;>ri\ ire iu k nuc ia I c >' hi imdiui ; i ce-i c i; i. iu iui Hoioi ie incJuac iu Rapiirlu! n iu iimV i oimihu' vini mume seiiinihcadv. Ni m sohciîa ni raportam eu privire Iu acesic asprele. Ir i>mj3 viivitoiii dedimeic.. ruporiam i.cu

;p iu Raporiui admiinsirmordur re ren idmuireai i u u u'i uni it ciri- :-.; iri ire iu c>. c: c ■. u >J; t i u s. iu iviie ospmhde ci i n i H c ;H k e. cu in ibrevii ii k prerciiCic iu re; md de ti num;inse urievatc;

Ni RtiporiN ubmumimUu k>r idciriiieU inai hh iiredude. in Uvlc a-pccu.dc -cnini ! icnii re. inlbi'iHnîHk cerere d< OYiiP nr. ISiksOA. pHiich.dc -INmim? Jiu pupjuritcni:.■ rik cooiabde privind vii.iaUik’ bn;neure unoidc iiu.k idunic -u vrek iiireiimire aniiuk.' consolidate.

In phis.. in bum ciuicsiuiidcr v nireiogerii noastre dkrendire in cremi reAduNi nuniulin I urmei arc pai irit cxc rre ti u I lummuar m cheiul l;i dala de i decembrie ide >; cu pi ivire hi herm v A incditd needem, mi mn idemiiicm inimmafii ineîure in Rrijmrml adrnnnsnainrih>r cure re fie eroreN mnimi'kaiiv.

i.eruirmi .>/ k /mrerek m/wt/k -a im'C/mmi grerere.'.' wikh dimmrc

 • 6  Conducerea Soerehtdi mie responșubihi perina inimammu <iluniiilor îmimcijm cure m mere <a imagine fidela in conicii li i mie cu iJdîrP nr. ICOmdU] I si numim aud mi-lm imun pc cai c conducerea ii cmcidem ;ieresar pumni a permiîe iureremirm de suu.ki Rmmciarc hpnic gc driiaumiri mm ni hem i w.. creizare ț ie de frauda. iie de mere

 • 7   li! ii mici mr.':> si i îiimdm' ■ mine urc. midi na: rea m? i c-miml ala ș ci mu m ai mim mp; ici cm Șocidatii de irsi mi iman mhviisdm. penirn pi'mcniarm. dam mm mzui. a j’-pccieinr immmcm la minimiimiea arm halii Hi perm n uiih/mm mumiLd'Ila’iî pc imm uauirmiluii m./îu iladi. cu cxcepiia miiiii! ui cmc <m!i.iucmm hc inicmiimeam sa iidudeze mmm m ci oprmmî opușiiimdIc. ha mi mc mcic aha ahmmiim rmlim in Num amimi.

S Pum ionele respoiiuabiie cn m ei muia mni rmpcinm!u Ic ș icnim mpra < m iimm pimcc-uim de rapcaium kmK'hiu ai Smicîalii.

/\csp^nsabihh.îhîe n;a/iitidlii iui!'- na iiiidii iii siiniiiiiin!' ibiijindi’^

9 Obimlivck numire consluu in oblmmm unei mignoni rczumibik privind mmra in mre siinaiiik f’nmjcime, in ;mmimhh.u suni hrmle <k ■Jenaiumri seinniiicmim. mem de de frmidii. iie de eroare, precum si iu ermierm uniu ranori ai undi icra' u i mre imdode opinia umisiru. Aogurmca re/cimbih repre/inlo un uimi iidieai tic asigurare. Nor nu rele o garanir? a kiplulu; ca nu midii desimii rai in cordormimtc cu ISA ca dctcm.i iniotdemna o denaturare scmmhmiivm daca mmeia misia. Den re ura r i I e pot h muzare iii; de Irauda. Pe tic eroare v cmi cmmdc'mie .■■.cmi hcaJ t\e dnea se nmu.' prectuu/a. in nud rezoriribi 1. m nresrea. iudoidunl sau cnimHal. vor mhuciiiu deciziile ccoHOiuicc ak utiliziiîoihm. hian; in baza uresior -uimiin hmimitre.


(.'a pmte a unui amlii ic ccnhirmitalc cu ISA. exerckim sccpiirisnik profesioiial pc pureimniî mul tiu


£■

Idi.mlHkuri! si

u îihmiH

nscarik de de

Kitimre scmHdcaihn a

s 11 un li i k > r ihiaHCimc.

muztihi îk de

î ta uda.

i<c de eroare. i

UViecîîMH

si exccuîmți ți

'OCCiiliîi i,‘c llî.îi.lH Cu

răspuns ia Hjsp

cii veh

■beci i si obiiiicii

■. probe d;

midii vuihcîik

; v adccvuie pcrui u a

furmza o bum

peidn

t opinia uoasir;

i. R iăCl H

de neduhoAir

’ ii tmei dcnAurari

semnHk;nh-e c

mizate

de h-uuda mc

nai ridic

al ducat cel di

nmlmcctum a nuc

dcii;.mJrari suni

ideatici.

cauzale ilc eroi

re. decari

■ce irimdii poîiic

presupune itumegers

xccrek. idiș. <jh

isiuni ii

ici a îoiutu. dedatuli i Ihlse

v cviiarea cohu

ohilui interii.

1iiieRgmn cviiii'

âlili iflk

iii relevam penii

lî Zodii, iî

i sedeșca piv'im

■vil de prmv-dml d<

audu uoccv;iic

drcijrris

anb'ku. dur iar;.

d            ?

copul de ;i cop

mim o opune îiviipiu

dkmĂtki coiih:olului ii

iieni al Sometmi

bvuhîarn giodul

de ude

ovare a pohiiciL

ir cOiitîibi

k illilizîtm ;îi si.

tmclerid i'c/ormbil ai

estimufdor ^oii

abik s

i ii] prczcnutrilăf' rPcreri

c de in iert mit

i i ctilizatc de urn e

cond Uix're.

$

h'HiH.îhiin o cm

n pr m ne iu grad

ui de aide

■ VhfC Ci lîlHf/Jlu

de voire ceiidwrc a

con lobi huit i i pe

baza u.

miimiitahi fictivi

ani si do

termuiani. pe k

za probelor de imdil

obiinute. duca

;>:isia v

mcmiiiHduie s

.‘ren i1 icu i

va cu privire

iu eveniincAe v;m

mmdiiu 'Sire m •

imn p

oua îndoieli se

miikcm A

c imk capm

ivim Smv-mdi de a ■

si cnudiiuu au

i viauca

Iu cazul in s

are corn;

li/ioiiUlî l'ît CI

osia o iiicmliiudiiie

smiiuiIkîitiv;u i

■chitic :

a ;tlragcni meni

a in rupe

Oul auditorului

asupra prezentărilor

iiierenk di îi sili.

miile fi

’lllKVl’V mi. ni c

nziîi iu cf

rc aceste prozei

kiri suni mridewate..

sa iu Hmdihmm inuim

. (.ioncii;znle iii'

asire sg î

uzează pe pud'1

ele de am.ui obtiiiusc

pîliiîl la hui voi

a A uliu

am.lilornhi 1. Cil

cate acea

leu, eremuionte

son mmddii vi Urnire

pol dclenuuiii

■loetebi

ru sa nu isi ni;

1 dOeiăSi

arc aclis Aiura

in hii/.;i priiieipiuh11

<,i.u,uiniș|i;iîii act

vina ii.

§

Lmduani in ansi

țnblu p

e/entarua. siruct

ur<i Si Cb’i

lumini silUîiiiih.

r țimmcim'c. iuclmm

ai po.’/x'niovdi..u

de nih

nuni. niasura

n cfu'c sil

util ide i uiiiii'în ar

rcHema irmizamiiic

si uunueiilcic

sua.1     oaza ;u

esltiru oi

im imimem oi

tre sa (WClic mm- o

prezentare ikhki.

iminurnc

fia persoanelor

iv<r>ous

ibilc cu guvern

mia.. prii

im oliv li-quvA

. uriu pimiHivoci si

progmintumt în timp a tu

d ii u 3 u L

precum si prim

ipalele ct

nsiaiuii ak aia.

Hiihm. iuchisiv elice

dencknu

sCiîMii iîcal 1 m aie veniri

Iubii iiilcrn. pe c

im le uim

iiJkarri pe parei

rmi midi lud ii.

S dC uXpC

A1

Acecț rar'

un a! audiUM iihn

indepm

dani osie adresai

exclusiv

asocmluîiu unic

a ț bl am.’UU 1!. s\ u J h ui

nostru a

QSi o Aciuai pcu

fii a puica rapovia asm;

olului un

c al tsi.’cțcUtiu t

ceh; mpcviv g- mm

Robiiia s;

le riipiirUim mir-

an rupe

i i de îtisdit Hume

iar,, 'a im

tu aho mi-m.

o mmui ptiruiim de

îeg.;\ sîu ;.-

ccepUsHi si im ne

iimmm

i îCsponsîibiliuHi

a dec.u ii

iu de Semețim? ;:

i ik; imvimv mile ții

u ce ulei a.

n ;mvm uhu, nun

ru midii

iii iimuiv. penirii

acest rugi

ml smi primi or

inia ioniiiim.

.t

Pentru și ip, îhihivIc hneucupr SRL:


im'egis'Uî.iț. in Rog i si ru!

ASPAAS cu îi u ui uri i! 1• icCABINET PRIMAR


TELEFON ^004 a;n} 3:8 <3 23-28 FAX (004 <?î.n yft 03 04 E-MAIL c.abLreîprim4?®!prtmane3.FO

_Caiga..Dudaati nr. sql Sector y 05^084, București SECTOR 3        ~

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 înființarea de către societatea Algorithm Residentîal S3 SRL a societății Algorithm Construcții S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Algorithm Construcții S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 36.293 lei.

Anual, Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

CABINET PRIMAR

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Algorithm Construcții S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 378570/16.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E- M A i L g u ver n & «ts corpors Siv a îS) p ri m ;v i ej. f o

Sîr. Intrarea Odobeșlt nr. 5-7. Sector 3, 035158, București

Nr. 378570/16.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 SRL.

Prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 a fost înființată societatea Algorithm Construcții S3 SRL cu asociat unic societatea Algorithm Residențial S3 S