Hotărârea nr. 252/2019

HCLS3 nr.252 din 16.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, în condițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect servicii de pază

Consiliul Local al Sectorului 3 al MunicipiuluiBucurești, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 378207/CP/l 5.04.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42262/15.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 42265/15.04.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 377891/CP/l 5.04.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 2 pct. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 31 alin, (1) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

» Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordul privind atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, în condițiile art. 31 alin, (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect servicii de pază.

Art.2. (1) Procedura internă, în vederea punerii în aplicare a art.l, se aprobă prin dispoziția Directorului General al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3 și va cuprinde în principal, dar tară a se limita, următoarele:

 • a) activitatea de verificare a îndeplinirii de către întreprinderea publică a condițiilor prevăzute de art. 31 alin, (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) etapele procesului de atribuire;

 • c) atribuirea și încheierea contractului;

(2) Se imputernicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 să semneze contractul prevăzut la art. 1, în condițiile îndeplinirii de către societatea OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL a prevederilor art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr, 98/2016, precum și prevederile procedurii interne prevăzută la alin. (1).

Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 252

DIN 16.04.2019
CABINET PRIMAR
la proiectul de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, în condițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect servicii de pază

Prin raportul de specialitate nr. 42262/15.04.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se solicită acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect servicii de pază, în condițiile art. 31 alin. (1) si (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

ajautoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departmente sau servicii;

bjmai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate”.

Potrivit Instrucțiunii nr. 1/2018 a Autorității Naționale pentru Achizițiile Publice „ O persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractând poate atribui direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, în condițiile art, 31 alin (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, un contract de achiziție publică autorității care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, în următoarele condiții:

 • a) să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul;

 • b) prin excepție de la lit. a), pot exista forme de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit  CAB1MET PRIMAR


dispozițiilor legale și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate"

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 58/31.08.2004, având calitatea de autoritate contractantă în accepțiunea Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de categoria de beneficiari aflăți în centrele administrate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și de nota de fundamentare a proiectului de buget al direcției pe anul 2019, este necesară achiziția de servicii de pază pentru desfășurarea activitățiilorîn condiții de siguranță și securitate.

în consecință, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind acordul de atribuire de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect servicii de pază, în condițiile art. 31 alin (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pe care îl supun aprobării Consiliului Local AL Sectorului 3.

De asemenea, în cazul aprobării hotărârii, DGASPC Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile acesteia, va aproba o procedură internă pentru procesul de atribuire și va fi împuternicită să semneze contractul numai dacă acesta este atribuit societății OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL.str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.r0

telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126 tot e-mait 0fTtce@dgaspc3.ro


Direcția Generală De Asistență Socială șs Protecția copilului

OPESATOR DE PATE CU CARACTER JP£»SONAț_NR. 13389   ...  ...... ... ______

__ ——__——._______D,.iE,L.CX A. A a. L, AJUL A Al, D p...~ ASISTENTA SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 3

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către SC OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, în condițiile art. 31 alin(l) si (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, '"prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

ajautoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departmente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei}uridice controlate sunt efectuate învederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate".

De asemenea, conform prevederilor art.31 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare : “Excepția de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu o feră controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate. ”

Potrivit Instrucțiunii nr. 1/2018 a Autorității Naționale pentru Achizițiile Publice „ O persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractană poate atribui direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, în condițiile art. 31 alin (3) din Legea nr, 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, un contract de achiziție publică autorității care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, în următoarele condiții:

 • a) să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul;

 • b) prin excepție de la Ut, a), pot exista forme de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate ”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 58/2004, având calitatea de autoritate contractantă în accepțiunea Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.Ținând cont de categoria de beneficiari aflați în centrele administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 precum și a notei de fundamentare a proiectului de buget al direcției pe anul 2019, este necesară achiziția de servicii de pază pentru desfășurarea în condiții de siguranță și securitate.

în consecință, vă solicităm aprobarea proiectului de hotărâre privind acordul de atribuire către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către SC OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, în condițiile art. 31 alinți) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în cazul aprobării hotărârii, DGASPC Sector 3, va duce la îndeplinire prevederile acesteia, va aproba o procedură internă pentru procesul de atribuire și va fi împuternicită să semneze contractul numai dacă acesta este atribuit SC OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL.

IOANA FRÂNCU / /

DIRECTOR EXECU/TIV DIRECȚIA JURIDICĂ,

VASILE DOBRANICDirecția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de date clj caracter personal nr. 13389

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspcjTo

telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 12.6 101 e-maîl offîcesgidgaspcg.ro


CĂTRE


PRIMĂRIA SECTOR 3


Domnului Primar, Robert Sorin Neg&ițlF 3


Stimate Domnule Primar,


CABINET PRIMAR» Wlffîi.. ............ISMMi


În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 a unui proiect de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către SC OPS 3 Ordine și Protecție S3 SRL, în condițiile art. 31 alin (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

.....de pe ordinea de zi/


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .......a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul „.tt........de-pe-oixli.nea-de.zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-AHF0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:              f/

PELINARU CORNEL      /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordtnea dejzi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .............................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NBFAVGRABft proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ


MEMBRI:SECRETAR, HONTARU VALERICARADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...................de pe-ofdînea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                ..............

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                   a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....tL..

de pe ordinea'de zh/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU ZuFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

. .4" P..                .................................

.........Ă). (...................................................

PREȘEDINTE,.

VOICU ALIN ONUȚMEMBRI:

PELIN ARU CORNEL
TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA